Tájékoztató a felhasználási feltételekről

A honlap tulajdonosa
A www.opten.hu honlap (a továbbiakban: Honlap), a Honlapon található tartalom, a Honlapon elérhető valamennyi szolgáltatás, adatbázis az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:                      1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet
nyilvántartó bíróság:      Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám:          01 09 367756
adószám:                     12012187-2-41
telefon:                         +36 (1) 222-31-30
e-mail:                          opten_kukac_opten.hu
(a továbbiakban: OPTEN) jogi védelem alatt álló szellemi tulajdonát képezi.
 

Felhasználási feltételek - szerzői jogok
A Honlapon található tartalom az OPTEN kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Erre tekintettel az OPTEN fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi, a szerzői és egyéb jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruházott át.
 
A Honlap felhasználói azonosítás nélkül elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint vehetők igénybe az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során külön felhasználási feltételek elfogadására nem kerül sor.
 
A Honlap felhasználói azonosítást követően elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a regisztráció, illetve a szerződéskötés során Ön által kifejezetten elfogadott feltételek (így különösen az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezései) szerint vehetők igénybe. Amennyiben a regisztráció, illetve a szerződéskötés során elfogadott feltételek és a jelen tájékoztató között ellentmondás van, úgy az előbbiek az irányadóak.
 
Eltérő megállapodás hiányában a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat és adatbázisokat, az azokból származó adatokat, információkat Ön kizárólag a saját jogszerű tevékenységének végzésére, a szükséges és indokolt mértékben használhatja fel, amely keretében a Honlap, a szolgáltatások és adatbázisok jogszerű igénybevételéhez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően
a)  azt / azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);
b)  tilos a Honlapot, illetve az adatbázisok egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes a rendes felhasználásra, vagy indokolatlanul károsítja az OPTEN jogos érdekeit;
c)  tilos az OPTEN tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
d)  a szolgáltatás elérhetőségét biztosító programot tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani;
e)  azt / azokat tilos oly módon használni, amely az OPTEN szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
 
A Honlapról, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokból származó adatok, információk felhasználásának jogszerűségéért Ön mint a Honlap látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben az OPTEN-t semmiféle felelősség nem terheli.
 
Az OPTEN fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat, adatbázisokat előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy elérhetőségét korlátozza.
 
Az OPTEN jogosult a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtását, adatbázisok elérhetőségét korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a felhasználásra vonatkozó feltételek megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a szolgáltatásokat, adatbázisokat (pl.: adatok automatizált letöltése).
 
A Honlapon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért az OPTEN mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapján a Honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, illetve a Honlapot vagy annak meghatározott részét, elemét más honlapba kívánja beágyazni, azt kizárólag az OPTEN előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint teheti meg.

 

Felelősség
Az OPTEN a Honlap tartama, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, amennyiben Ön a regisztráció, illetve a szerződéskötés során ettől eltérő feltételeket nem fogad el.
 
A Honlap, illetve az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok esetében az OPTEN mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok tekintetében az OPTEN az adott szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában megkötött szerződés szerint felel.
 
Az OPTEN teljes mértékben kizárja a felelősségét a jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásért és az abból eredő kárért. Ez alól kivételt jelent az adatkezelésért való felelősség, amelyért az OPTEN a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel.
 
A felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 
Ön a Honlap látogatásával a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 
****
 
Az OPTEN a tevékenysége végzése során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására: