Tájékoztató a felhasználási feltételekről

A honlap tulajdonosa
A www.opten.hu honlap (a továbbiakban: Honlap), a Honlapon található tartalom, a Honlapon elérhető valamennyi szolgáltatás, adatbázis az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Duna Tower, ’B’ torony, 11. emelet
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01 09 367756
adószám: 12012187-2-41
telefon: +36 (1) 222-31-30
e-mail: opten@opten.hu
(a továbbiakban: OPTEN) jogi védelem alatt álló szellemi tulajdonát képezi.
 

Felhasználási feltételek - szerzői jogok
A Honlapon található tartalom az OPTEN kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Erre tekintettel az OPTEN fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi, a szerzői és egyéb jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruházott át.
 
A Honlap felhasználói azonosítás nélkül elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint vehetők igénybe az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során külön felhasználási feltételek elfogadására nem kerül sor.
 
A Honlap felhasználói azonosítást követően elérhető részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások a regisztráció, illetve a szerződéskötés során Ön által kifejezetten elfogadott feltételek (így különösen az adott szolgáltatásra irányadó általános szerződési feltételek rendelkezései) szerint vehetők igénybe. Amennyiben a regisztráció, illetve a szerződéskötés során elfogadott feltételek és a jelen tájékoztató között ellentmondás van, úgy az előbbiek az irányadóak.
 
Ön felhasználói azonosítást követően jogosult a Honlap erre szolgáló felületein az ott meghatározott jellegű adatokat és információkat közzétenni, nyilatkozatokat tenni (például ESG nyilatkozatot tenni az Ön által képviselt cégre vonatkozóan). Ön az adatok és információk közzétételével, nyilatkozatok megtételével tudomásul veszi, hogy az OPTEN a szolgáltatásai részeként ezen adatokat és információkat, nyilatkozatokat felhasználhatja, harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti a Honlapon való feltüntetéssel vagy más módon átadhatja, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés rendelkezéseivel összhangban. Az ESG nyilatkozatot és a benne szereplő, Ön által megadott adatokat finanszírozó Ön általi megjelölése és a finanszírozóra vonatkozó kérdések megválaszolása esetén csak az Ön által megjelölt finanszírozó részére tesszük elérhetővé, míg finanszírozó megjelölése nélkül, csak a finanszírozótól független, általános kérdések megválaszolása esetén az ESG nyilatkozat a Honlapot használó valamennyi finanszírozó számára elérhetővé válik.
 
Eltérő megállapodás hiányában a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat és adatbázisokat, az azokból származó adatokat, információkat Ön kizárólag a saját jogszerű tevékenységének végzésére, a szükséges és indokolt mértékben használhatja fel, amely keretében a Honlap, a szolgáltatások és adatbázisok jogszerű igénybevételéhez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően
a)  azt / azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);
b)  tilos a Honlapot, illetve az adatbázisok egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes a rendes felhasználásra, vagy indokolatlanul károsítja az OPTEN jogos érdekeit;
c)  tilos az OPTEN tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése a Honlap, illetve az adatbázisok akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
d)  a szolgáltatás elérhetőségét biztosító programot tilos átdolgozni, feldolgozni, fordítani, módosítani, a jogszerű felhasználáshoz szükséges mértéket meghaladóan felépítését feltáró vizsgálatot végezni rajta, forráskódot előállítani;
e)  azt / azokat tilos oly módon használni, amely az OPTEN szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
 
A Honlapról, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokból származó adatok, információk felhasználásának jogszerűségéért Ön mint a Honlap látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben az OPTEN-t semmiféle felelősség nem terheli.
 
Az Ön által a Honlapon elérhető felületeken közzétett adatok és információk, megtett nyilatkozatok (például ESG nyilatkozat tartalma) helyességéért, pontosságáért, teljességéért és jogszerűségéért Ön mint a Honlap azonosított felhasználója kizárólagosan felel, e tekintetben az OPTEN-t semmiféle felelősség nem terheli.
 
Az OPTEN fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat, adatbázisokat előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse vagy elérhetőségét korlátozza.
 
Az OPTEN jogosult a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtását, adatbázisok elérhetőségét korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a felhasználásra vonatkozó feltételek megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a szolgáltatásokat, adatbázisokat (pl.: adatok automatizált letöltése).
 
A Honlapon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért az OPTEN mindennemű felelősségét kizárja.
 
Amennyiben Ön a saját honlapján a Honlapra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, illetve a Honlapot vagy annak meghatározott részét, elemét más honlapba kívánja beágyazni, azt kizárólag az OPTEN előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételek szerint teheti meg.

 

Felelősség
Az OPTEN a Honlap tartama, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, amennyiben Ön a regisztráció, illetve a szerződéskötés során ettől eltérő feltételeket nem fogad el.
 
A Honlap, illetve az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok esetében az OPTEN mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, adatbázisok tekintetében az OPTEN az adott szolgáltatások, adatbázisok vonatkozásában megkötött szerződés szerint felel.
 
Az OPTEN teljes mértékben kizárja a felelősségét a jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásért és az abból eredő kárért. Ez alól kivételt jelent az adatkezelésért való felelősség, amelyért az OPTEN a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel.
 
A felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 
Ön a Honlap látogatásával a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 
****
 
Az OPTEN a tevékenysége végzése során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására:  
icon_rendezveny icon_sajtoszoba icon_szakertoanyagok