spacer
  9. évfolyam 12. szám 2014.03.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Havi négyezer cég szűnhet meg nemsokára

Februárban 3662 cég szűnt meg Magyarországon, ez minden idők második legrosszabb havi adata. A hír igazolni látszik az Opten céginformációs szolgáltató év eleji előrejelzését, amely szerint idén akár 40 ezer céget is törölhet a cégbíróság, hiszen az év első két hónapjában 39 százalékkal több cég szűnt meg, mint a negatív rekordot hozó 2013 ugyanezen időszakában.

Idén a második hónapban 3662 céget törölt a cégbíróság. Ez az eredmény – a rövid hónapot a munkanapokkal korrigálva – megegyezik az eddig mért legnagyobb felszámolást hozó 2013. októberi értékkel. A helyzet komolyságát jelzi, hogy arra is csupán négyszer volt korábban példa, hogy a hónapon belüli megszűnések száma meghaladja a háromezret.

Tovább a teljes cikkre

Cégtárr

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 11. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 18
Felszámolás 570
Végelszámolás 180
Hivatalból való törlés 70

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 46
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1625

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 825 db.

A héten 14 742 cégnév, 4 065 székhelycím és 1 006 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 128 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések V.

Az adós a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmét a bíróság 5 napon belül megvizsgálja. A hiánypótlásra nyitva álló határidő 5 nap (Cstv. 69. § (4) bekezdés). Amennyiben a bíróság az adós kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, illetve rendelkezik a területi eljárássá történő átalakításról, akkor a rendkívüli moratórium az erről szóló jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételével megszűnik, kivéve, ha felszámolás iránti kérelem alapján folyamatban lévő más eljárásban a bíróság végzést tett közzé a rendkívüli moratóriumról. A Cégközlönyben való közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor (Cstv. 69. § (5) bekezdés). A rendkívüli moratóriumra, annak közzétételére és az rendkívüli vagyonfelügyelőre vonatkozó rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha az adós felszámolását a hitelező kéri; ebben az esetben a rendkívüli moratóriumnak a közzétételi határideje a hitelező kérelmének bírósághoz érkezésétől számítandó. A kérelemben meg kell jelölni a hitelező vezetőjének rövid úton történő idézéséhez szükséges adatokat is (elektronikus levélcím, telefonszám, telefax szám). Az adósnak a hitelezői kérelmet meghallgatásra történő idézést külön kézbesítő útján kell megküldeni. Az adós a tartozása megfizetésére fizetési haladékot nem kérhet. Az adósnak a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül a bíróság számára írásban meg kell adnia az adós vezetőjének rövid úton történő idézéséhez szükséges adatokat (az adós vezetőjének elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma), továbbá a fizetési számláira vonatkozó adatokat (Cstv. 69. § (6) bekezdés). A bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását kérő hitelezői kérelem tárgyában legkésőbb a hitelezői kérelem bírósághoz érkezésétől számított 8 napon belül meghallgatást tart. A határidőbe a hiánypótlás elrendelésétől annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele. A bíróság a meghallgatásra a hitelezőt és a rendkívüli vagyonfelügyelőt is rövid úton megidézi. A felek legkésőbb a meghallgatáson kötelesek a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozataikat megtenni. A rendkívüli vagyonfelügyelő a meghallgatáson teszi meg azon nyilatkozatokat (így különösen a felszámolóbiztos nevének és levelezési címének bejelentését) amelyek a felszámolás elrendelése esetén a felszámolókénti kirendeléshez, illetve annak közzétételéhez szükségesek. Amennyiben a fizetésképtelenség tárgyában való döntéshez további okiratok, nyilatkozatok szükségesek, a bíróság legfeljebb 5 napos határidővel újabb meghallgatást tűz ki. Az adósnak a meghallgatáson arról is nyilatkoznia kell, hogy a rendkívüli moratórium időszaka alatt keletkező és esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére az adós vagyona előreláthatólag fedezetet nyújt-e. Amennyiben az adós a nyilatkozattételt elmulasztja vagy nemlegesen nyilatkozik, a bíróság soron kívül végzést hoz a rendkívüli moratórium megszüntetéséről. A végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A jogerős végzést a bíróság a Cégközlönyben soron kívül közzéteszi (Cstv. 69. § (7) bekezdés).

A Jogsegéd cikke folytatódik

2014. január 10.

Magyar Közlöny 37-39/2014. számában megjelent jogszabályokk

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

37/2014. március 12.

 

 

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

 2014.04.01..

Az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 2014.03.13.

14/2014. (III. 12.) KIM rendelet

Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

 2014.03.13.

15/2014. (III. 12.) KIM rendelet

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

 2014.03.15.

12/2014. (III. 12.) NGM rendelet

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.03.15.

19/2014. (III. 12.) VM rendelet

Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.03.13.

20/2014. (III. 12.) VM rendelet

A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

 2014.03.13.

91/2014. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.12.

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.12.

93/2014. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.12.

94/2014. (III. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.03.12.

95/2014. (III. 12.) KE határozat

Rektori megbízás alóli felmentésről

 2014.03.12.

96/2014. (III. 12.) KE határozat

Rektori megbízás alóli felmentésről

 2014.03.12.

97/2014. (III. 12.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2014.03.12.

Rektori megbízásról

 2014.03.12.

38/2014. március 13.

 

 

64/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.16.

65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról

 2014.03.15.

A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

 2014.03.15.

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

 2014.03.15.

68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáróll

 2014.03.15.

69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról

 2014.03.15.

70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

 2014.03.15.

71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.15.

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

 2014.03.15.

73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

Az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.03.14.

75/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.14.

3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet

Egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

 2014.03.15.

16/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról

 2014.03.15.

17/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól

 2014.03.15.

18/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

 2014.03.15.

19/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

 2014.03.15.

20/2014. (III. 13.) KIM rendelet

Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről

 2014.03.21.

21/2014. (III. 13.) KIM rendelet

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról

 2014.03.15.

22/2014. (III. 13.) KIM rendelet

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

 2014.03.15.

99/2014. (III. 13.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2014.03.13.

100/2014. (III. 13.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.03.13.

1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2014.03.13.

1124/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségekről és azok finanszírozásáról

 2014.03.13.

1125/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Kincsem - Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról

 2014.03.13.

1126/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről

 2014.03.13.

1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.03.13.

1128/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.03.13.

1129/2014. (III. 13.) Korm. határozat

Az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

 2014.03.13.

1130/2014. (III. 13.) Korm. határozat

Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2014.03.13.

1131/2014. (III. 13.) Korm. határozat

Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése"című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2014.03.13.

1132/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2014.03.13.

1133/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Közép-Dunántúli Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

 2014.03.13.

1134/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú („ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között - Megvalósítás" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

 2014.03.13.

1135/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2014.03.13.

1136/2014. (III. 13.) Korm. határozat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról

2014.03.13.

39/2014. március 14.    
76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

2014.07.01.

77/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.15.

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

2014.03.15.

79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

Az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

2014.03.15.

80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2014.03.15.

81/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.15.

82/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.15.

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

2014.03.29.

84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2014.03.15.

23/2014. (III. 14.) BM rendelet

A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

2014.03.15.

23/2014. (III. 14.) KIM rendelet

Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2014.03.15.

13/2014. (III. 14.) NGM rendelet

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról

2014.03.15.

12/2014. (III. 14.) NFM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

2014.03.15.

13/2014. (III. 14.) NFM rendelet

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

2014.03.15.

21/2014. (III. 14.) VM rendelet

Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

2014.03.15.

22/2014. (III. 14.) VM rendelet

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.03.15.

1137/2014. (III. 14.) Korm. határozat

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2014. évi adományozásáról

2014.03.14.

1138/2014. (III. 14.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

2014.03.15.

1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről

2014.03.14.

1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat

Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2014.03.14.

1141/2014. (III. 14.) Korm. határozat

A KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú („Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

2014.03.14.

1142/2014. (III. 14.) Korm. határozat

A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

2014.03.14.

1143/2014. (III. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú („A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

2014.03.14.

1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat

A XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról

2014.03.14.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. március 12. 57. évfolyam, L 71

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 238/2014/EU (2014. március 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/129/KKBP (2014. március 10.) határozata a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó független szellemi műhelyek európai hálózatának a támogatásáról
A Tanács 2014/130/KKBP (2014. március 10.) határozata az Európai Unió Száhil övért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Bizottság 2014/131/EU (2014. március 10.) végrehajtási határozata a 2007-es németországi kéknyelv-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2014) 1444. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/132/EU (2014. március 11.) végrehajtási határozata a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról
2014. március 12. 57. évfolyam, L 72

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról
2014. március 13. 57. évfolyam, L 73

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 239/2014/EU (2014. március 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/39/EU (2014. március 12.) irányelve a 2012/9/EU irányelvnek az átültetési határideje és az átmeneti időszak vége tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/133/EU (2014. március 11.) végrehajtási határozata a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Németország által bejelentett, bromadiolont tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezés megtagadásának elutasításáról (az értesítés a C(2014) 1362. számú dokumentummal történt)
2014. március 14. 57. évfolyam, L 74

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 240/2014/EU (2014. január 7.) felhatalmazáson alapuló rendelete az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről
A Bizottság 241/2014/EU (2014. január 7.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről
A Bizottság 242/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Lammefjordskartofler [OFJ])
A Bizottság 243/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim [OFJ])
A Bizottság 244/2014/EU (2014. március 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Strachitunt [OEM])
A Bizottság 245/2014/EU (2014. március 13.) rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 246/2014/EU (2014. március 13.) rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 247/2014/EU (2014. március 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/134/EU (2014. március 12.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis lengyelországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1657. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2014/135/EU (2014. március 12.) ajánlása az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről
2014. március 14. 57. évfolyam, L 75

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 72. sz. előírása Egységes rendelkezések aszimmetrikus tompított fényt és távolsági fényt kibocsátó, halogénizzókkal felszerelt motorkerékpár-fényszórók jóváhagyásáról (HS1 izzólámpák)
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 104. számú előírása Egységes rendelkezések az M, N és O kategóriájú járműveken használandó fényvisszavető jelölések jóváhagyásáról
2014. március 15. 57. évfolyam, L 76

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/137/EU (2014. március 14.) határozata az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 261/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 262/2014/EU (2014. március 14.) rendelete az egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról
A Tanács 263/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 264/2014/EU (2014. március 14.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poli(vinil-pirrolidon)-vinil-acetát kopolimer szilárd táplálékkiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a poli(vinil-pirrolidon)-vinil-acetát kopolimer specifikációi tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 265/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól szóló 642/2010/EU rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott behozatali vámok tekintetében való módosításáról
A Bizottság 266/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2013/2014-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták szállítások és közvetlen értékesítések közötti felosztásáról
A Bizottság 267/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 268/2014/EU (2014. március 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. március 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUFOR RCA/2/2014 2014/138/KKBP (2014. március 11.) határozata az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai művelete (EUFOR RCA) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának a létrehozásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUFOR RCA/3/2014 2014/139/KKBP (2014. március 11.) határozata harmadik államoknak az Európai Unió közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez (EUFOR RCA) való hozzájárulása elfogadásáról
A Tanács 2014/140/KKBP (2014. március 14.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról
A Tanács 2014/141/KKBP (2014. március 14.) határozata a Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/109/KKBP közös álláspont módosításáról
A Tanács 2014/142/KKBP (2014. március 14.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítések az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozathoz (  HL L 344., 2013.12.19.)
2014. március 15. 57. évfolyam, L 77

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 230/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 231/2014/EU (2014. március 11.) rendelete az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 232/2014/EU (2014. március 11.) rendelete az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 233/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 234/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 235/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 236/2014/EU (2014. március 11.) rendelete a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 237/2014/Euratom (2013. december 13.) rendelete a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról
2014. március 17. 57. évfolyam, L 78

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/143/EU (2014. március 11.) határozata a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás által létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottságban a 2/2003. sz. vegyes bizottsági határozat módosítása tárgyában az Európai Unió által képviselendő álláspontról
A Tanács 2014/144/EU (2014. március 11.) határozata a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás által létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottságban az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodás mellékletének módosítása tárgyában az Európai Unió által képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Tanács 269/2014/EU (2014. március 17.) rendelete az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/145/KKBP (2014. március 17.) határozata az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről
2014. március 18. 57. évfolyam, L 79

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
Értesítés az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításának hatálybalépéséről
A Tanács 2014/146/EU (2014. január 28.) határozata az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről
  Halászati partnerségi megállapodás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság között
  Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
 

RENDELETEK

A Tanács 270/2014/EU (2014. március 17.) rendelete a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 889/2005/EK rendelet módosításáról
A Tanács 271/2014/EU (2014. március 17.) rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 272/2014/EU (2014. március 17.) rendelete a 297/95/EK tanácsi rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 273/2014/EU (2014. március 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/147/KKBP (2014. március 17.) határozata a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról
2014. március 12. 57. évfolyam, C 73
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 73/01 A Bizottság közleménye a mezőgazdaság területét érintő egyes uniós jogi aktusok elavultságának hivatalos elismeréséről
2014/C 73/02 Eljárásindítás (Ügyszám M.7061 – Huntsman Corporation – Equity interests held by Rockwood Holdings)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 73/03 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 73/04 A Bizottság határozata (2014. március 6.) az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között létrejött monetáris megállapodás mellékletének aktualizálásáról
2014/C 73/05 A Bizottság határozata (2014. március 6.) az Európai Unió és a San Marino Köztársaság között létrejött monetáris megállapodás mellékletének aktualizálásáról
2014/C 73/06 A Bizottság határozata (2014. március 6.) az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam között létrejött monetáris megállapodás mellékletének aktualizálásáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 73/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7205 – Extra Holding/Dolphin/IDBD) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 73/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7171 – Varo Energy/Bayernoil Package) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. március 13. 57. évfolyam, C 74
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 74/01 A Tanács határozata (2014. március 11.) a Régiók Bizottsága négy egyesült királysági tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2014/C 74/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2014/C 74/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 74/04 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 74/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7115 – Kuraray/GLSV Business)
2014. március 13. 57. évfolyam, C 74A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 74 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/276/14 – Tanácsosok (AD 5)
2014. március 14. 57. évfolyam, C 75
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 75/01 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 75/02 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2014/C 75/03 A szociális biztonsági rendszerek koordinációjval foglalkozó igazgatási bizottság
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 75/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7151 – BNP Paribas/Certain Assets of Royal Bank of Scotland)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 75/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014/C 75/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
2014. március 14. 57. évfolyam, C 76
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 76/01 A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzékének közzététele [az irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban])
2014/C 76/02 A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzéke közzétételének visszavonása)
2014/C 76/03 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2014/C 76/04 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2014. március 15. 57. évfolyam, C 77
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 77/01 Értesítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozatban, illetve az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
2014/C 77/02 Értesítés az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP tanácsi határozatban és 359/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezet részére
 

Európai Bizottság

2014/C 77/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 77/04 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.,  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.21., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 5. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 7. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 4. o.;  HL C 51., 2013.2.22., 6. o.;  HL C 75., 2013.3.14., 8. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ

2014/C 77/05 Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/14 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
2014. március 15. 57. évfolyam, C 77E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2014/C 77 E/01 A Tanács 2/2014/EU álláspontja első olvasatban a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából
A Tanács által 2014. február 17-én elfogadva
2014. március 15. 57. évfolyam, C 78
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 78/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 71., 2014.3.8.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 78/02 C-372/13. sz. ügy: A Polimeles Protodikio Athinon (Görögország) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Warner-Lambert Company LLC és Pfizer Ellas AE kontra SiegerPharma Anonimi Farmakeftiki Etairia
2014/C 78/03 C-462/13. sz. ügy: A Polimeles Protodikio Athinon (Görögország) által 2013. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Warner-Lambert Company LLC és Pfizer Ellas AE kontra Minerva Farmakeftiki AE
2014/C 78/04 C-640/13. sz. ügy: 2013. december 4-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
2014/C 78/05 C-655/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. J. Mertens kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
2014/C 78/06 C-662/13. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2013. december 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Surgicare-Unidades de Saúde SA kontra Fazenda Pública
2014/C 78/07 C-687/13. sz. ügy: A Finanzgericht München (Németország) által 2013. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH kontra Hauptzollamt Regensburg
2014/C 78/08 C-688/13. sz. ügy: A Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spanyolország) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L., a többi fél: Gemma Atarés París és az Agencia Estatal de la Administración Tributaria
2014/C 78/09 C-690/13. sz. ügy: Az Efeteio Thrakis (Görögország) által 2013. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Trapeza Eurobank Ergasias AE kontra Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE) és Pavlos Sidiropoulos
2014/C 78/10 C-23/14. sz. ügy: A Sø- og Handelsret (Dánia) által 2014. január 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet
 

Törvényszék

2014/C 78/11 T-23/10. és T-24/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. február 6-i ítélete — Arkema France kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók és az ESBO/észter-hőszabályozók piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikkének két megsértését megállapító határozat — Bírságok — A jogsértés időtartama — Elévülés — A jogsértés megállapításához fűződő jogos érdek — Megváltoztatás iránti kérelem — A bírságok összege — A jogsértések időtartama — Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)
2014/C 78/12 T-27/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 6-i ítélete — AC-Treuhand kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók és az ESBO/észter-hőszabályozók piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikkének két megsértését megállapító határozat — Az érintett piacokon nem tevékenykedő tanácsadó vállalkozás — Bírságok — Megsemmisítés iránti kereset — Vállalkozás fogalma — A bűncselekmények és a büntetések törvényességének elve — A jogsértés időtartama — Elévülés — A közigazgatási eljárás időtartama — Ésszerű időn belüli határozathozatal — Védelemhez való jog — A vizsgálati eljárásról való késedelmes tájékoztatás — A forgalom 10 %-os felső határa — Egy határozatban két jogsértés miatt kiszabott bírság — Az egységes jogsértés fogalma — Megváltoztatás iránti kérelem — A bírságok összege — A jogsértések időtartama — A közigazgatási eljárás időtartama — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az értékesítések értéke — Jelképes bírság — Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)
2014/C 78/13 T-40/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 6-i ítélete — Elf Aquitaine kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Az ónszabályozók és az ESBO/észter-hőszabályozók piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-megállapodás 53. cikkének két megsértését megállapító határozat — Bírságok — Megsemmisítés iránti kereset — Védelemhez való jog — A vizsgálati eljárásról való késedelmes tájékoztatás — A közigazgatási eljárás időtartama — Az anyavállalatnak a leányvállalatai által elkövetett versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — A ténylegesen gyakorolt meghatározó befolyás vélelme — A jogsértések időtartama — Elévülés — Egy múltbeli jogsértés megállapításához fűződő jogos érdek — A leányvállalattal szemben kiszabott bírságtól eltérő összegű bírság kiszabása az anyavállalattal szemben — Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)
2014/C 78/14 T-342/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 6-i ítélete — CEEES és Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A töltőállomások spanyol piaca — Panaszt elutasító határozat — 1/2003/EK rendelet — Valamely bizottsági határozattal kötelezővé nyilvánított kötelezettségvállalások végrehajtásának elmulasztása — Az eljárás újraindítása — Bírságok — Kényszerítő bírságok”)
2014/C 78/15 T-604/11. és T-292/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. február 4-i ítélete — Mega Brands kontra OHIM — Diset (MAGNEXT) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MAGNEXT közösségi ábrás és MAGNEXT közösségi szóvédjegyek bejelentése — MAGNET 4 korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 78/16 T-127/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 4-i ítélete — Free kontra OHIM — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FREEVOLUTION TM közösségi ábrás védjegy bejelentése — free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX korábbi nemzeti ábrás védjegy és FREE, valamint FREE MOBILE korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések közötti hasonlóság hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)
2014/C 78/17 T-174/12. és T-80/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. február 4-i ítélete — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A kereseti kérelmek módosítása — Határidő — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolási kötelezettség — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Védelemhez való jog”)
2014/C 78/18 T-339/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 4-i ítélete — Gandia Blasco kontra OHIM — Sachi Premium-Outdoor Furniture (Karosszék) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy karosszéket ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg — Eltérő összbenyomás — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 78/19 T-357/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. február 4-i ítélete — Sachi Premium-Outdoor Furniture kontra OHIM — Gandia Blasco (Karosszék) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy karosszéket ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 78/20 T-156/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i végzése — Confederación de Cooperativas Agrarias de España és CEPES kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Az üzemanyagárak emelkedését követően a mezőgazdasági szövetkezetek javára szóló intézkedéseket előíró spanyol jogszabály — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Szakmai szövetségek — A személyében való érintettség hiánya — A visszatéríttetés hiánya — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 78/21 T-596/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i végzése — Bricmate kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — Dömping — Kínából származó kerámialapok behozatala — Végleges dömpingellenes vám — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság)
2014/C 78/22 T-141/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 23-i végzése — Pro-Duo kontra OHIM — El Corte Inglés (GO!) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2014/C 78/23 T-468/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 22-i végzése — Faktor B. i W. Gęsina kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Késedelmesség — Vis maior vagy előre nem látható körülmények hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2014/C 78/24 T-168/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i végzése — EPAW kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Magánjog hatálya alá tartozó jogi személy — A jog szerinti létezésre vonatkozó bizonyíték hiánya — A Törvényszék eljárási szabályzata, 44. cikk, 5. §, a) pont — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2014/C 78/25 T-670/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-93/12. sz., D'Agostino kontra Bizottság ügyben 2013. október 23-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. december 18-án benyújtott fellebbezés
2014/C 78/26 T-681/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — Colomer Italy kontra OHIM — Farmaca International (INTERCOSMO ESTRO)
2014/C 78/27 T-715/13. sz. ügy: 2013. december 24-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — Horno del Espinar (Castello)
2014/C 78/28 T-28/14. sz. ügy: 2014. január 14-én benyújtott kereset — José Manuel Baena Grupo kontra OHIM — Neuman és Galdeano del Sel (egy ülő figura ábrázolása)
2014/C 78/29 T-46/14. sz. ügy: 2014. január 20-án benyújtott kereset — Sales & Solutions kontra OHIM — Wattline (WATTLINE)
2014/C 78/30 T-48/14. sz. ügy: 2014. január 21-én benyújtott kereset — Pfizer kontra Bizottság és EMA
2014/C 78/31 T-50/14. sz. ügy: 2014. január 20-án benyújtott kereset — Demp kontra OHIM (TURBO DRILL)
2014/C 78/32 T-55/14. sz. ügy: 2014. január 21-én benyújtott kereset — Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen kontra OHIM (Lembergerland)
2014/C 78/33 T-63/14. sz. ügy: 2014. január 29-én benyújtott kereset — Iran Insurance kontra Tanács
2014/C 78/34 T-437/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 22-i végzése — Gap granen & producten kontra Bizottság
2014/C 78/35 T-658/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Bizottság kontra OHIM — Ten ewiv (TEN)
2014/C 78/36 T-659/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 27-i végzése — Bizottság kontra OHIM — European Alliance for Solutions and Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)
2014/C 78/37 T-389/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 22-i végzése — EDF kontra Bizottság
2014/C 78/38 T-415/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. január 21-i végzése — Xeda International és társai kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 78/39 F-102/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. január 21-i ítélete — Van Asbroeck kontra Parlament (Közszolgálat — Besorolási fokozatba való besorolás — A besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsga tartalékvizsgájára a személyzeti szabályzat 2004. évi reformjának hatályba lépése előtt felvett pályázók — Kompenzációs támogatás — Az e kompenzációs támogatásból részesülő tisztviselők átsorolásáról szóló határozat)
2014/C 78/40 F-114/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. január 21-i ítélete — Jelenkowska-Luca kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt feltételek — Azon állam állampolgársága, amelynek területén az alkalmazási hely található — Szokásos lakóhely)
2014. március 18. 57. évfolyam, C 79
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 79/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7150 – Apollo/Ulster Bank/Arnotts)
2014/C 79/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7166 – Sacyr/LBEIP/HC)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 79/03 Értesítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP tanácsi határozatban és 269/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 79/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 79/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7201 – Carlyle/Industrial Packaging Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 79/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7109 – Deutsche Telekom/GTS)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 79/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal
Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR
A MÉRLEGTÁR
Online CÉGELEMZÉS
Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI
Pályázati management
Marketing adatbázisok
OptiJUS (Online/DVD)

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, látogasson el Hírlevél feliratkozás oldalunkra.

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!