spacer
  9. évfolyam 8. szám 2014.02.18.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Piac és Profit konferencia

Befektetőkereső hírlevél

Van egy briliáns ötlete, fejlesztése, de nincs hozzá elegendő tőkéje? Fejlesztene, de nem tudja miből? Van megoldás a hitelen túl is!

A Piac & Profit március 6-ai Befektetőkereső című konferenciáján megtudhatja hol vannak és mire mozdulnak a befektetők!

Részletes program és regisztráció: https://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/befektetokereso-2/

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 7. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 351
Végelszámolás 240
Hivatalból való törlés 59

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 60
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1823

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 786 db.

A héten 14 444 cégnév, 4 050 székhelycím és 955 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 513 683 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések III.

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet csődeljárásában a vagyonfelügyelőként eljáró állami felszámoló is kezdeményezheti a fizetési haladék meghosszabbítását. A fizetési haladék meghosszabbításakor az adóst a fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától számított legfeljebb 365 napig illeti meg, ha ehhez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt, a követelésekre vonatkozóan az igenlő szavazatok legalább többségét külön-külön megkapta (Cstv. 66/A §).  A hitelező az állami felszámoló kijelöléséről szóló végzés közzétételét követően az eredeti határidő figyelembevételével, az állami felszámolóhoz jelentheti be követelését. Határidőben bejelentett követelésként kell nyilvántartásba venni az állami felszámolónak azt a hitelezői követelést is, amelyet a jogosultja ugyan határidőben, de az általános szabályok szerint kijelölt, majd utóbb felmentett felszámolónak jelentett be, amennyiben ezt a bejelentést a jogosult az állami felszámolónak a követelésbejelentési határidő lejártát követő 10 napon belül igazolja (Cstv. 67. § (1) bekezdés). A felszámolási eljárásban a követelések bejelentésének jogvesztő határideje 120 nap (Cstv. 67. § (2) bekezdés). A felszámolási eljárásban bejelentett követelések megvizsgálásának határideje 40 nap, és a vitatható követelések bíróság számára történő megküldésének határideje 10 nap. A bíróság a vitatható igények elbírálása tárgyában soron kívül dönt (Cstv. 67. § (3) bekezdés). A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása esetén ha az adós valamely kötelezettség biztosítására a felszámolás kezdő időpontjáig óvadékot nyújtott, a jogosult a felszámolás megindulásától függetlenül az óvadékból a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított két hónapig elégítheti ki magát (Cstv. 67. § (4) bekezdés). Az állami felszámoló a  hitelezői gyűlést 60 napon belül köteles összehívni. A  hitelezői gyűlés összehívására és a hitelezők tájékoztatására vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén a bíróság az állami felszámoló felmentése helyett a társaságot és a felszámolóbiztost 300 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja. A hitelezők, a hitelezői választmány (hitelezők képviselője) tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége teljesítésekor a felszámolóbiztos köteles figyelembe venni az adós stratégiailag kiemelt, sajátos tevékenységével összefüggő titokvédelmi követelményeket is (Cstv. 67. § (5) bekezdés).

Az egyezségi tárgyalást az adós kérelmének kézhezvételétől számított 45 napon belül kell megtartani. A bíróság az egyezséget akkor is jóváhagyhatja, ha az egyezséget támogató hitelezők követelése az egyezség megkötésére jogosult hitelezők összes követelésének legalább a felét kiteszi (Cstv. 67. § (6) bekezdés). Az adós tevékenységének a felszámolás alatti továbbfolytatása tárgyában a hozzájárulást a hitelezői választmány egy év helyett másfél évi időtartamra is megadhatja (Cstv. 67. § (7) bekezdés). A felszámolási zárómérleg elkészítésére nyitva álló határidő 270 nap, kivéve ha ezt a határidőt a bíróság indokolt esetben meghosszabbította vagy a hitelezői választmány az adós tevékenységének a felszámolási eljárás alatt történő továbbfolytatásához hozzájárult, továbbá ha az adós ellen folyó per hitelezője pernyertessége esetében - a hitelezőnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyére tekintettel - mód van a hitelező követelésének legalább részbeni kielégítésére. A bíróság a felszámolási zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot a felszámolási zárómérleg kézhezvételétől számított 21 napon belül küldi meg a hitelezőknek (Cstv. 67. § (8) bekezdés).

A hatósági engedélyhez, koncesszióhoz kötött tevékenységet vagy törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet végző adósnak az e tevékenységével összefüggő iratait az adott tevékenységet folytató szervezet részére kell átadni (Cstv. 67. § (9) bekezdés). Amennyiben az adós a bányászatról szóló törvény, a földgázellátásról szóló törvény, a távhőszolgáltatásról szóló törvény vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyes, az állami felszámoló az értékesítési pályázati feltételeket az engedélyt kiadó hatóság bevonásával alakítja ki oly módon, hogy az adós gazdálkodó szervezet vagyona működő üzemként, olyan szervezet részére kerüljön átadásra, amely a közszolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani tudja (Cstv. 67. § (9a) bekezdés).

A Jogsegéd tovább folytatódik

2014. január 10.

Magyar Közlöny 18-22/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

18/2014. február 11.

 

 

2014. évi I. törvény

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi II. törvény

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi III. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi IV. törvény

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi V. törvény

A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi VI. törvény

Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről

 2014.02.12.

2014. évi VII. törvény

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

 2014.03.13.

28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.03.28.

29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.02.19.

1/2014. (II. 11.) HM rendelet

Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról

 2014.02.14.

7/2014. (II. 11.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

 2014.02.12.

1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 2014.02.11.

1053/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

 2014.02.12.

1054/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

 2014.02.11.

1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról

 2014.02.11.

1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról

 2014.02.11.

1057/2014. (II. 11.) Korm. határozat

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásához és működéséhez szükséges források megteremtéséről

 2014.02.11.

19/2014. február 11.

 

 

2014. évi VIII. törvény

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2014.02.12.

30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2014.02.12.

1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról

 2014.02.11.

1059/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0033 azonosító számú („Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2014.02.11.

1060/2014. (II. 11.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.02.11.

21/2014. (II. 11.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Vejti és Podravska Moslavina települések közötti révátkelő létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.02.11.

20/2014. február 12.

 

 

2014. évi IX. törvény

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről

 2014.02.13.

2014. évi X. törvény

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról

 2014.01.01.

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

 2014.07.01.

8/2014. (II. 12.) KIM rendelet

A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

 2014.02.15.

9/2014. (II. 12.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról

 2014.02.13.

6/2014. (II. 12.) NGM rendelet

Az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.15.

6/2014. (II. 12.) NFM rendelet

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról

 2014.02.20.

7/2014. (II. 12.) NFM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet ivóvízellátással, valamint egyéb rendelkezésekkel összefüggő módosításáról

 2014.02.13.

21/2014. február 14.

 

 

32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2014.02.15.

2/2014. (II. 14.) MNB rendelet

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

 2014.02.15.

7/2014. (II. 14.) NGM rendelet

A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

 2014.02.15.

10/2014. (II. 14.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról

 2014.02.15.

5/2014. (II. 14.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.02.14.

Köf.5.066/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2014.02.14.

22/2014. február 17.    
2014. évi XI. törvény

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2014.02.18.

8/2014. (II. 17.) NGM rendelet

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből származó források igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatáról

2014.02.18.

9/2014. (II. 17.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról

2014.02.18.

11/2014. (II. 17.) VM rendelet

A föld használatával összefüggő egyes agrártámogatásokra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

2014.02.18.

61/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

62/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

63/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

64/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

65/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

66/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói felmentésről

2014.02.17.

67/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.02.17.

68/2014. (II. 17.) KE határozat Bírói kinevezésről

2014.02.17.

22/2014. (II. 17.) ME határozat

A Magyarország és a Török Köztársaság közötti új barátsági és együttműködési szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

2014.02.17.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. február 12. 57. évfolyam, L 41

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 130/2014/EU (2014. február 10.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Selles-sur-Cher [OEM])
A Bizottság 131/2014/EU (2014. február 11.) végrehajtási rendelete a kobalt(II)-acetát-tetrahidrát, a kobalt(II)-karbonát, a kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát, a kobalt(II)-szulfát-heptahidrát és a bevont, granulált kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről szóló 601/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 132/2014/EU (2014. február 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/75/KKBP (2014. február 10.) határozata az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetéről
A Tanács 2014/76/EU (2014. február 11.) határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagjainak kinevezéséről
A Tanács 2014/77/EU (2014. február 11.) végrehajtási határozata az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 2014/78/EU (2014. február 10.) határozata a többfunkciós földmunkagépek egy típusának betiltásával kapcsolatban Dánia által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2014) 633. számú dokumentummal történt)
2014. február 12. 57. évfolyam, L 42

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 43. számú előírása Egységes rendelkezések biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beszerelésének jóváhagyásáról
2014. február 13. 57. évfolyam, L 43

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 135/2014/EU (2014. február 11.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó dicián-diamid behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően történő hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 136/2014/EU (2014. február 11.) rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 5 és 6) tekintetében történő módosításáról és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 137/2014/EU (2014. február 12.) végrehajtási rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 138/2014/EU (2014. február 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2014. február 14. 57. évfolyam, L 44

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 139/2014/EU (2014. február 12.) rendelete a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról
A Bizottság 140/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete a spinetoram hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 141/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a növényi olajok/szegfűszegolaj hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 142/2014/EU (2014. február 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2014/22/EU (2014. február 13.) végrehajtási irányelve a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/79/EU (2014. február 11.) határozata a Régiók Bizottsága három dán tagjának és öt dán póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/80/EU (2014. február 11.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/81/EU (2014. február 11.) határozata a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/82/EU (2014. február 11.) határozata a Régiók Bizottsága egy litván póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2014/83/EU (2014. február 11.) határozata a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2009/1014/EU határozat módosításáról
A Bizottság 2014/84/EU (2014. február 12.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestisvírusnak az e betegség megerősített előfordulási helyei szerinti harmadik országokból, illetve harmadik országbeli területekről az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről és a 2011/78/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/426/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2014) 715. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 174., 2011.7.1.)
2014. február 15. 57. évfolyam, L 45

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 143/2014/EU (2014. február 14.) végrehajtási rendelete a piridalil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 144/2014/EU (2014. február 14.) végrehajtási rendelete a valifenalát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 145/2014/EU (2014. február 14.) végrehajtási rendelete a tienkarbazon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 146/2014/EU (2014. február 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 147/2014/EU (2014. február 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/85/EU (2014. február 13.) határozata a réztartalmú biocid termékek nem helyettesíthető felhasználás céljára történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2014) 718. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/86/EU (2014. február 13.) végrehajtási határozata a 93/195/EGK határozatnak a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak Mexikóba történő ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek tekintetében, valamint a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 692. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/87/EU (2014. február 13.) végrehajtási határozata a Xylella fastidiosa (Well és Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 726. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/88/EU (2014. február 13.) végrehajtási határozata a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről (az értesítés a C(2014) 794. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/89/EU (2014. február 14.) végrehajtási határozata a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott igazgatási együttműködési kötelezettségnek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről
2014. február 18. 57. évfolyam, L 46

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 148/2014/EU (2014. február 17.) végrehajtási rendelete az 1249/2008/EK rendeletnek a piaci árak jegyzése során a marhahúságazatban alkalmazandó kategóriák és osztályok, valamint a hasított sertések piaci ára tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 149/2014/EU (2014. február 17.) végrehajtási rendelete az L-aszkorbinsav hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (1)
A Bizottság 150/2014/EU (2014. február 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/90/EU (2014. február 14.) végrehajtási határozata a 2004/558/EK határozat I. mellékletének a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisének Olaszország egy régiójában történő felszámolására irányuló felügyeleti program tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 737. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/91/EU (2014. február 14.) végrehajtási határozata Olaszország és Spanyolország egyes régióinak hivatalosan brucellózistól (B. melitensis) mentesnek nyilvánítása tekintetében a 93/52/EGK határozat II. mellékletének módosításáról, valamint Magyarországnak hivatalosan tuberkulózistól mentesnek, Romániának, valamint Olaszország egyes régióinak hivatalosan brucellózistól mentesnek, Olaszország egyes régióinak hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánítása tekintetében a 2003/467/EK határozat I., II. és III. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2014) 741. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/92/EU (2014. február 14.) végrehajtási határozata a 91/496/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból behozott élő állatok állat-egészségügyi vizsgálata tekintetében történő alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 97/794/EK határozat II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2014) 750. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/93/EU (2014. február 14.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestis litvániai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2014) 1006. számú dokumentummal történt)
2014. február 18. 57. évfolyam, L 47

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 133/2014/EU (2014. január 31.) rendelete a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a kibocsátási határértékek tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról
2014. február 12. 57. évfolyam, C 41
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 41/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7019 – Trimet/EDF/Newco)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 41/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 41/03 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 41/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7061 – Huntsman Corporation/Equity Interests held by Rockwood Holdings)
2014. február 12. 57. évfolyam, C 41E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 41 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 13. 57. évfolyam, C 42
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 42/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7129 – VREP/SUDKB/Duo Plast)
2014/C 42/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7125 – Advent/UNIT4)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 42/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 42/04 A Lengyel Köztársaság kormányának bejelentése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a „Bojszowy” elnevezésű területre vonatkozóan
2014/C 42/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2014/C 42/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 42/07 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 42/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7150 – Apollo/Ulster Bank/Arnotts) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 42/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7176 – CFAO/Carrefour/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 42/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014/C 42/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. február 13. 57. évfolyam, C 42A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 42 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AST-SC/01/14 – Titkárok (SC 1 és SC 2 besorolási fokozat) az alábbi nyelveken: horvát, angol, francia és német
2014. február 13. 57. évfolyam, C 42E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 42 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. február 14. 57. évfolyam, C 43
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 43/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7142 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/International Elevator & Equipment)
2014/C 43/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7117 – Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV)
2014/C 43/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7127 – Carlyle/MDP/Chesapeake/MPS)
2014/C 43/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6996 – Secop/ACC Austria)
2014/C 43/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7143 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator Thailand)
2014/C 43/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7110 – GIC Realty/British Land/Broadgate)
2014/C 43/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7108 – Axpo Group/EDP Group/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 43/08 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 43/09 A Bizottság végrehajtási határozata (2014. február 12.) az Unió veszettség elleni védelmére irányuló különleges biztonsági intézkedések finanszírozásának kiterjesztéséről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 43/10 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

2014/C 43/11 2014. évi pályázati felhívás tudományos és innovációs társulások (TIT) létrehozására
2014. február 14. 56. évfolyam, C 43A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 43 A/01 Pályázati felhívás főtanácsadói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságon – London (Egyesült Királyság) – COM/2014/10350
2014. február 15. 57. évfolyam, C 44
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 44/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7136 – Marubeni/INCJ/AGS)
2014/C 44/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7047 – Microsoft/Nokia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 44/03 A Tanács határozata (2014. január 28.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
2014/C 44/04 A Tanács jogi aktusa (2014. február 11.) az Europol igazgatóhelyettesének kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2014/C 44/05 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 44/06 A Bizottság határozata (2014. február 11.) az Európai Unió intézményeinek 2015. évi ünnepnapjairól
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 44/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 44/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2014/C 44/09 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 44/10 Értesítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
2014/C 44/11 Értesítés a Törökországból származó egyes szivárványos pisztrángok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 44/12 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.7144 – Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)
2014. február 15. 57. évfolyam, C 44A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 44 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz
2014. február 15. 57. évfolyam, C 45
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 45/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 39., 2014.2.8.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 45/02 C-111/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — EUMSZ 108. cikk, (1) és (2) bekezdés — A Litván Köztársaság által mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtott támogatás — Az Európai Unió Tanácsának hatásköre — Létező támogatási program — Megfelelő intézkedések — Két támogatási program elválaszthatatlan jellege — A körülmények megváltozása — Kivételes körülmények — Gazdasági válság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve)
2014/C 45/03 C-117/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — EK 88. cikk, (1) és (2) bekezdés — A Lengyel Köztársaság által mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtott támogatás — Az Európai Unió Tanácsának hatásköre — Létező támogatási program — A Lengyel Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása — A csatlakozás előtt nyújtott támogatás — Megfelelő intézkedések — Két támogatási program elválaszthatatlan jellege — A körülmények megváltozása — Kivételes körülmények — Gazdasági válság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve)
2014/C 45/04 C-118/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — EUMSZ 108. cikk, (1) és (2) bekezdés — A Lett Köztársaság által mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtott támogatás — Az Európai Unió Tanácsának hatásköre — Létező támogatási program — A Lett Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása — A csatlakozás előtt nyújtott támogatás — Megfelelő intézkedések — Két támogatási program elválaszthatatlan jellege — A körülmények megváltozása — Kivételes körülmények — Gazdasági válság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve)
2014/C 45/05 C-121/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — EUMSZ 108. cikk, (1) és (2) bekezdés — Magyarország által mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtott támogatás — Az Európai Unió Tanácsának hatásköre — Létező támogatási program — Megfelelő intézkedések — Két támogatási program elválaszthatatlan jellege — A körülmények megváltozása — Kivételes körülmények — Gazdasági válság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Az arányosság elve)
2014/C 45/06 C-446/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete — Európai Bizottság kontra Edison SpA (Verseny — Kartellek — Hidrogén-peroxid és nátrium-perborát — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség)
2014/C 45/07 C-447/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete — A rendkívüli vagyonkezelési rendszer hatálya alatt álló Caffaro Srl kontra Európai Bizottság (Verseny — Kartellek — A hidrogén-peroxid és nátrium-perborát európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságkiszámítás — A jogsértés időtartama — Elévülés — Enyhítő körülmények)
2014/C 45/08 C-448/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete — A rendkívüli vagyonkezelési rendszer hatálya alatt álló SNIA SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kartellek — A hidrogén-peroxid és nátrium-perborát európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A felelősség betudhatósága versenyügyekben — A gazdasági folytatólagosság szempontja — A védelemhez való jog megsértése — Indokolási kötelezettség)
2014/C 45/09 C-449/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete — Solvay Solexis SpA kontra Európai Bizottság (Verseny — Kartellek — A hidrogén-peroxid és nátrium-perborát európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A „megállapodás” és az „összehangolt magatartás” fogalma — Bírságkiszámítás)
2014/C 45/10 C-455/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete — Solvay SA kontra Európai Bizottság (Verseny — Kartellek — A hidrogén-peroxid és nátrium-perborát európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A jogsértés időtartama — A „megállapodás” és az „összehangolt magatartás” fogalma — Engedékenységi közlemény — Indokolási kötelezettség — A bírság csökkentése)
2014/C 45/11 C-576/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. november 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvíz kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A teljesítés elmaradása — EUMSZ 260. cikk — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság és átalányösszeg kiszabása)
2014/C 45/12 C-618/11., C-637-11. és C-659/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — TVI Televisão Independente SA kontra Fazenda Pública (Adózás — Héa — 77/388/EGK hatodik irányelv — A 11. cikk A. része (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdésének c) pontja — 2006/112/EK irányelv — A 73. cikk, a 78. cikk első bekezdésének a) pontja és a 79. cikk első bekezdésének c) pontja — A kereskedelmi reklámsugárzási szolgáltatások után fizetendő héa alapja — Kereskedelmi reklám sugárzása után fizetendő adó)
2014/C 45/13 C-13/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. november 28-i ítélete — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 172/2008/EK rendelet — Kínából, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatala — 384/96/EK rendelet — 2. cikk (9) bekezdés — Exportár — 3. cikk (5) és (6) bekezdés — A kár meghatározása — 6. cikk (7) bekezdés — Vizsgálat — 8. cikk (4) bekezdés — Kötelezettségvállalások felajánlása — Nem bizalmas változat — 20. cikk (1) bekezdés — A felek információi — Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás)
2014/C 45/14 C-159/12–C-161/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Alessandra Venturini kontra A.S.L.Varese és társai (C-159/12), Maria Rosa Gramegna kontra ASL Lodi és társai (C-160/12), Anna Muzzio kontra ASL Pavia és társai (C-161/12) (Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Közegészség — A parafarmaciák részére olyan vényköteles gyógyszerek árusítását tiltó nemzeti szabályozás, amelyek költségeit a beteg viseli)
2014/C 45/15 C-166/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Krajský soud v Praze (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Radek Časta kontra Česká správa sociálního zabezpečení (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése — A 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet és a 723/2004/EK, Euratom rendelet — Uniós tisztviselők — A nemzeti rendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság — Átvitel az uniós nyugdíjrendszerbe — Számítási módszer — A „nyugdíjjogosultság tőkeértékének” fogalma)
2014/C 45/16 C-272/12. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország, Francia Köztársaság, Olasz Köztársaság, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Fellebbezés — Állami támogatások — Az ásványi olajok jövedéki adója alóli mentesség — A bíróság hivatalból történő eljárása — Az uniós bíróság által hivatalból vizsgált jogalap — Az adójogi harmonizáció és az állami támogatások felügyelete közötti összefüggés — A Tanács és a Bizottság hatásköre — A jogbiztonság elve — Az uniós aktusok jogszerűségére vonatkozó vélelem)
2014/C 45/17 C-280/12. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 28-i ítélete — Az Európai Unió Tanácsa kontra Fulmen, Fereydoun Mahmoudian, Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Az intézkedés megalapozottságának indokolására irányuló kötelezettség)
2014/C 45/18 C-309/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. november 28-i ítélete (a Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Albertina Gomes Viana Novo és társai kontra Fundo de Garantia Salarial, IP (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 80/987/EGK irányelv — 2002/74/EK irányelv — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — Garanciaintézetek — A garanciaintézetek fizetési kötelezettségének korlátozása — A munkáltató fizetésképtelenségének megállapítása iránti kereset megindítása előtt több mint hat hónappal érvényesíthetővé váló bérkövetelések)
2014/C 45/19 C-319/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. november 28-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister Finansów kontra MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa (Héa — 2006/112/EK irányelv — 132–134. és 168. cikk — Adómentességek — Magánjogi intézmények által nyereségszerzési célból nyújtott oktatási szolgáltatások — Levonási jog)
2014/C 45/20 C-394/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. december 10-i ítélete (az Asylgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Shamso Abdullahi kontra Bundesasylamt (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös európai menekültügyi rendszer — 343/2003/EK rendelet — A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért való felelősség feltételei tiszteletben tartásának felülvizsgálata — A bírósági felülvizsgálat terjedelme)
2014/C 45/21 C-413/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 5-i ítélete (az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León kontra Anuntis Segundamano España SL (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Valamely fogyasztóvédelmi szervezet által indított, jogsértés megszüntetésére irányuló kereset — Illetékes bíróság — Az illetékesség hiányát megállapító elsőfokú határozat elleni jogorvoslati lehetőség hiánya — A tagállamok eljárási autonómiája — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)
2014/C 45/22 C-450/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — HARK GmbH & Co KG Kamin- und Kachelofenbau kontra Hauptzollamt Duisburg (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált nómenklatúra — 7307 és 7321 vámtarifaszám — Kályhacsőkészletek — A kályha „részei” és a „csőszerelvények” fogalma)
2014/C 45/23 C-486/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az X által indított eljárásban (A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — 95/46/EK irányelv — A hozzáféréshez való jog gyakorlásának feltételei — Túlzott költség felszámítása)
2014/C 45/24 C-493/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eli Lilly and Company Ltd kontra Human Genome Sciences Inc (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — E tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az alapszabadalom igénypontjainak megszövegezése — Pontosság és megjelöltség — Valamely hatóanyag funkcionális meghatározása — Valamely hatóanyag strukturális meghatározása — Európai Szabadalmi Egyezmény)
2014/C 45/25 C-508/12. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Landesgericht Salzburg (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Walter Vapenik kontra Josef Thurner (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 805/2004/EK rendelet — A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat — Valamely határozat végrehajtható okiratként való hitelesítésének előfeltételei — Olyan helyzet, amikor a határozatot a hitelező tagállamában két olyan személy közötti peres eljárásban hozták, akik nem kereskedelmi vagy szakmai tevékenységük keretében jártak el)
2014/C 45/26 C-514/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Landesgericht Salzburg (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH kontra Land Salzburg (Munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — 492/2011/EU rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése — Nemzeti szabályozás, amely a Land Salzburgtól eltérő munkáltatóknál megszerzett szolgálati idő részleges figyelembevételét írja elő — A munkavállalók szabad mozgásának korlátozása — Igazolás — Közérdeken alapuló kényszerítő indokok — A hűség jutalmazására irányuló cél — Adminisztratív egyszerűsítés — Átláthatóság)
2014/C 45/27 C-523/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. december 12-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dirextra Alta Formazione Srl kontra Regione Puglia (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Az egyetem utáni továbbképzésre beiratkozott hallgatók javát szolgáló, az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott állami szubvenciók — A helyi szintű képzés fejlesztésére irányuló és az ösztöndíjak odaítélését az egyetem utáni továbbképzést szervező jogalanyokra vonatkozó feltételektől függővé tévő tartományi szabályozás — Tízéves folyamatos tapasztalatra vonatkozó feltétel)
2014/C 45/28 C-561/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. december 5-i ítélete (a Riigikohus (Észtország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS kontra Rahandusministeerium (Közbeszerzés — Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás — Az ajánlatkérő szerv azon lehetősége, hogy tárgyalást folytasson az olyan ajánlatokról, amelyek nem felelnek meg a szerződés dokumentációjában rögzített kötelező követelményeknek)
2014/C 45/29 C-576/12. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. november 28-i ítélete — Ivan Juraąinović kontra az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés joga alóli kivételek — A 4. cikk (1) bekezdése a) pontjának első és harmadik francia bekezdése — Közbiztonság — Nemzetközi kapcsolatok)
2014/C 45/30 C-558/13. sz. ügy: A Krajský súd v Preąove (Szlovákia) által 2013. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CD Consulting, s.r.o. kontra Marián Vasko
2014/C 45/31 C-559/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Dortmund-Unna kontra Josef Grünewald
2014/C 45/32 C-561/13. sz. ügy: Az Obvodní soud pro Prahu 1 (Cseh Köztársaság) által 2013. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoątická a.s. és társai kontra Ministerstvo zemědělství
2014/C 45/33 C-597/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-548/08. sz., Total SA kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Total SA által 2013. november 22-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/34 C-605/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-563/11. sz., Anbouba kontra Tanács ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen Issam Anbouba által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/35 C-618/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-396/10. sz., Zucchetti Rubinetteria SpA kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Zucchetti Rubinetteria által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/36 C-619/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-376/10. sz., Mamoli Robinetteria kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Mamoli Robinetteria SpA által 2013. november 28-án benyújtott fellebbezés
2014/C 45/37 C-630/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-592/11. sz., Anbouba kontra Tanács ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen Issam Anbouba által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/38 C-634/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-566/08. sz., Total Raffinage Marketing kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Total Marketing Services mint a Total Raffinage Marketing jogutódja által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/39 C-639/13. sz. ügy: 2013. december 3-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2014/C 45/40 C-642/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz., Villeroy & Boch kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Villeroy & Boch — Belgium által 2013. december 4-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/41 C-644/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz., Villeroy & Boch Austria és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Villeroy & Boch által 2013. december 5-én benyújtott fellebbezés
2014/C 45/42 C-648/13. sz. ügy: 2013. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2014/C 45/43 C-660/13. sz. ügy: 2013. december 13-án benyújtott kereset — Az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Bizottság
2014/C 45/44 C-674/13. sz. ügy: 2013. december 17-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2014/C 45/45 C-682/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-13/12. sz., Andechser Molkerei Scheitz GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2013. október 15-én hozott végzése ellen az Andechser Molkerei Scheitz GmbH által 2013. december 23-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 45/46 T-388/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 16-i ítélete — Singer kontra OHIM — Cordia Magyarország (CORDIO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CORDIO közösségi szóvédjegy bejelentése — CORDIA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 45/47 T-38/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 9-i végzése — El Corte Inglés kontra Bizottság („Vámunió — Jamaicai eredetűnek bejelentett textiltermékek behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Vám elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke — A Bizottság elutasító határozata — A vámok utólagos könyvelésbe vételére vonatkozó nemzeti határozatnak a nemzeti bíróság általi megsemmisítése — Okafogyottság”)
2014/C 45/48 T-150/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — Gobierno de Aragón és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásokra vonatkozó határozat — Részleges megsemmisítés — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 45/49 T-634/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 19-i végzése — da Silva Tenreiro kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — A Bizottság »Jogérvényesülés, szabadság és biztonság« főigazgatóságának »E – Jogérvényesítés« igazgatósága igazgatói álláshelyére való kinevezés — A fellebbező pályázatának elutasítása — Más jelentkező kinevezése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 45/50 T-23/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — MAF kontra Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság („Megsemmisítés iránti kereset — A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Konzultációkkal kapcsolatos dokumentumoknak az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által az internetes oldalán kizárólag angol nyelven való közzététele — Keresettel nem megtámadható aktusok — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 45/51 T-38/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 26-i végzése — Pips kontra OHIM — s.Oliver Bernd Freier (ISABELLA OLIVER) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2014/C 45/52 T-179/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — Wirtgen kontra OHIM (tokmány formája) (Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)
2014/C 45/53 T-492/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — von Storch és társai kontra EKB („Megsemmisítés iránti kereset — Az EKB által hozott határozatok — Az eurórendszer államkötvényei tekintetében végzett monetáris műveletek technikai jellemzői — A fedezetek rendelkezésre állásának megőrzésére irányuló intézkedések — Az eurórendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos átmeneti intézkedések — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 45/54 T-32/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 19-i végzése — da Silva Tenreiro kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — A Bizottság »Igazságszolgáltatás« főigazgatóságának »A – Polgári igazságszolgáltatás« igazgatósága igazgatói álláshelyére való kinevezés — A fellebbező pályázatának elutasítása — Más jelentkező kinevezése — Hatáskörrel való visszaélés — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 45/55 T-203/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A fellebbezési határidőn belül telefaxon benyújtott és az ügyvéd aláírás-bélyegzőjével aláírt keresetlevél — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 45/56 T-204/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A fellebbezési határidőn belül telefaxon benyújtott és az ügyvéd aláírás-bélyegzőjével aláírt keresetlevél — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 45/57 T-205/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A fellebbezési határidőn belül telefaxon benyújtott és az ügyvéd aláírás-bélyegzőjével aláírt keresetlevél — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2014/C 45/58 T-242/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 27-i végzése — Castell Macía kontra OHIM — PJ Hungary (PEPE CASTELL) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2014/C 45/59 T-505/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2014. január 8-i végzése — Stichting Sona és Nao kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A tengerentúli országok és területek társulási rendszere — 10. Európai Fejlesztési Alap — A végrehajtás módja — Holland Antillák — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Elfogadhatóság”)
2014/C 45/60 T-578/13. sz. ügy: 2013. november 6-án benyújtott kereset — Luxembourg Pamol (Cyprus) és Luxembourg Industries kontra Európai Bizottság
2014/C 45/61 T-580/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — Real Express kontra OHIM — MIP Metro (real)
2014/C 45/62 T-607/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — Granette & Staroreľná Distilleries kontra OHIM — Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol.)
2014/C 45/63 T-618/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — Oracle America kontra OHIM — Aava Mobile (AAVA CORE)
2014/C 45/64 T-624/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — The Tea Board kontra OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling)
2014/C 45/65 T-625/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — The Tea Board kontra OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)
2014/C 45/66 T-626/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — The Tea Board kontra OHIM — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)
2014/C 45/67 T-627/13. sz. ügy: 2013. november 25-én benyújtott kereset — The Tea Board kontra OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling)
2014/C 45/68 T-639/13. sz. ügy: 2013. november 29-én benyújtott kereset — Watch TV kontra Tanács
2014/C 45/69 T-643/13. sz. ügy: 2013. december 3-án benyújtott kereset — Rogesa kontra Bizottság
2014/C 45/70 T-659/13. sz. ügy: 2013. december 12-én benyújtott kereset — Cseh Köztársaság kontra Bizottság
2014/C 45/71 T-660/13. sz. ügy: 2013. december 12-én benyújtott kereset — Cseh Köztársaság kontra Bizottság
2014/C 45/72 T-675/13. sz. ügy: 2013. december 16-án benyújtott kereset — K Chimica kontra ECHA
2014/C 45/73 T-676/13. sz. ügy: 2013. december 18-án benyújtott kereset — Italian international film kontra EACEA
2014/C 45/74 T-692/13. sz. ügy: 2013. december 20-án benyújtott kereset — SACBO kontra Bizottság és TEN-T EA
2014/C 45/75 T-574/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 12-i végzése — Unipol Banca kontra OHIM — Union Investment Privatfonds (unicard)
2014/C 45/76 T-214/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 2-i végzése — Indesit Company kontra OHIM — ILVE (quadrio)
2014/C 45/77 T-217/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 25-i végzése — Shark kontra OHIM — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)
2014/C 45/78 T-508/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 13-i végzése — Automobile Association kontra OHIM — Duncan Petersen Publishing (Irattartók)
2014/C 45/79 T-511/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 28-i végzése — Refrigue-confecções para o frio kontra OHIM — Sixty International (Refrigue for cold)
2014/C 45/80 T-153/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — Et Solar Industry és társai kontra Bizottság
2014/C 45/81 T-154/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology kontra Bizottság
2014/C 45/82 T-357/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 10-i végzése — European Space Imaging kontra Bizottság
2014/C 45/83 T-523/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 25-i végzése — Euromed kontra OHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL)
2014/C 45/84 T-524/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 25-i végzése — Euromed kontra OHIM — DC Druck-Chemie (EUROSIL)
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 45/85 F-100/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EKSZ
2014/C 45/86 F-106/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra FRA
2014/C 45/87 F-116/13. sz. ügy: 2013. november 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 45/88 F-120/13. sz. ügy: 2013. december 12-én benyújtott kereset — ZZ kontra ERA
2014/C 45/89 F-126/13. sz. ügy: 2013. december 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014. február 18. 57. évfolyam, C 46
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 46/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7148 – Borealis Europan Holdings/First State Investments/Fortum Distribution Finland)
2014/C 46/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6258 – Teva/Cephalon)
2014/C 46/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7062 – Rudus East/Lujabetoni/JV)
2014/C 46/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7159 – NEC/Mitsubishi/Infosec)
2014/C 46/05 A módosított 1999/62/EK irányelv II. mellékletének és IIIb. melléklete 1. és 2. táblázatának a szóban forgó irányelv 10a. cikke alapján történő aktualizálása az euróban kifejezett alkalmazandó összegek tekintetében
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 46/06 Értesítés az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP tanácsi határozatban és 270/2011/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2014/C 46/07 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 46/08 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2014/C 46/09 S2 sz. ajánlás (2013. október 22.) a biztosítottaknak és családtagjaiknak az illetékes tagállam és egy harmadik ország között létrejött kétoldalú egyezmény alapján az érintett harmadik országon belüli tartózkodáskor nyújtott természetbeni ellátásokra való jogosultságáról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 46/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7160 – Predica/AVIVA France/Saint-Denis building complex) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 46/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7192 – Brookfield/MOL/ITI) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. február 18. 57. évfolyam, C 46A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Régiók Bizottsága

2014/C 46 A/01 CDR/SG/AD16/3/14. sz. álláshirdetés a következő posztra: főtitkár (férfi/nő) a Régiók Bizottsága főtitkárságán (felvételi besorolási fokozat: AD 16/3) Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontjával és 8. cikkével összhangban közzétett álláshirdetés
2014. február 18. 57. évfolyam, C 46E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 46 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!