spacer
  9. évfolyam 5. szám 2014.01.28.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Sietős jogalkotás, rekordszámú törvény

Csak márciusban lép hatályba az új polgári törvénykönyv, azonban egy a végrehajtásáról december utolsó napjaiban született „salátatörvény” máris kilenc oldalon keresztül módosítja – derül ki az Opten OptiJUS rendszeréből. A jogalkotást jellemző kapkodás nem véletlen: 2013-ban minden eddiginél több törvényt és rendeletet fogadott el az Országgyűlés.

Az új Ptk. hatalmas változásokat hoz a magyar jogrendszerben. Az ilyen jelentőségű jogszabályok esetén szokásos, hogy külön jogszabályokkal intézkednek a hatálybalépésről. A hatályba léptető és átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvény 177. sorszám alatt november elején jelent meg. Az már azonban nem a szokásos ügymenet része, hogy ezt követően még három törvény, a 206., a 213., végül a december 30-i 252. is módosított összesen 191 jogszabályt – valamennyit a Ptk.-ra hivatkozva.

Az év utolsó törvénye kilenc oldalon át módosítja magát a még hatályba sem lépett új polgári törvénykönyvet, illetve az alig egy hónappal korábban megjelent „igazi” hatályba léptető törvényt (a Ptké.-t). Ezek a módosítások nem is kevés ponton érintik az új jogszabályt, hiszen a változások az új Ptk. összesen 112 bekezdését vagy pontját érintik, megváltoztatva vagy hatályon kívül helyezve az egyes pontok szövegét.

2013-ban a magyar jogalkotás minden létező rekordot megdöntött, a Magyar Közlöny a 88 996. oldalon a 252-es számú törvénynél ért véget. „Már 2011-ben szenzáció volt, amikor az egy éven belül elfogadott törvények száma átlépte a kétszázat. Akkor sokan gondolták, hogy egyszeri jelenségről van szó, és a jogalkotási láz idővel, a jogrendszer gyökeres átalakítása után csillapodik” – mondja Ződi Zsolt, az Opten szakmai igazgatója. Az elmúlt két év azonban nem igazolta ezeket a várakozásokat, hiszen 2012-ben a jogszabályok száma tovább nőtt, majd 2013-ban minden eddigi rekordot megdöntött.

A törvényeken belül folyamatosan nő azoknak a száma, amelyek nem egy, hanem egy adott terület több – olykor több tucat vagy több száz – normáját módosítják, és ezzel növelik a hibalehetőségek számát. Ezeknek a „salátatörvénynek” nevezett jogszabályoknak a száma 2013-ban 75-ről 95-re nőtt. Ez azt jelenti, hogy az ilyen törvényeknek az új törvényeken belüli aránya is folyamatosan növekszik.

Drasztikus növekedést mutat, 2013-ban átlépte az 500-at a kormányrendeletek száma is: a december 31-én megjelent Magyar Közlönyben 565-ös sorszámmal találjuk az utolsót. Ez majdnem 40 százalékos növekedés 2012-höz képest. A rendeletek számbeli növekedése szükségszerű következménye az új törvények szaporodásának, hiszen jelentős részük azok végrehajtásáról szól.

„Ezek a számok nemcsak a jogalkotóknak okozhatnak nehézséget, de szinte megoldhatatlan helyzet elé állítják a jogalkalmazókat is – figyelmeztet Ződi –, hiszen jelentős részük, több mint 600 jogszabály január 1-jén már hatályba is lépett.” Ebben a helyzetben felértékelődik az olyan elektronikus adatbázisoknak a szerepe, mint a www.optijus.hu oldal, hiszen nélkülük gyakorlatilag teljesen lehetetlen a változások nyomon követése.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 4. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 376
Végelszámolás 335
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 50
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2339

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 539 db.

A héten 13 949 cégnév, 4 253 székhelycím és 902 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 514 330 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések I.

A Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítheti azokat a gazdálkodó szervezeteket, amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy amelyek esetében – ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg – kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék (Cstv. 65. § (1) bekezdés). A Kormány a stratégiailag kiemelkedő jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítást tartalmazó rendeletet csődeljárás esetén legkésőbb annak kezdő időpontjától számított 15 napon belül, felszámolási eljárás esetén pedig legkésőbb annak kezdő időpontjától számított 365 napon belül hirdetheti ki (Cstv. 65. § (2) bekezdés).

Stratégiailag kiemelt jelentőségűnek az a gazdálkodó szervezet minősíthető, amelynek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, közműszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturális örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági, kutatásfejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal, alapvető élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, valamint bel- és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból, vagy a lakosság távhőszolgáltatással vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Ugyancsak kiemelt jelentőségűnek minősíthető a gazdálkodó szervezet, amely nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósít meg, amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el,  amely nagy összegű állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában, kezességvállalásban vagy exporthitel biztosításban részesült vagy koncesszióköteles tevékenységet folytat, és az említettekkel összefüggésben az állammal vagy állami szervvel (ideértve az említett feladatok ellátására létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket is) jogviszonya áll fenn, vagy  amely a fentiekben nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat (Cstv. 65. § (3) bekezdés).

A Kormány által stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősített adós csődeljárása és felszámolása esetén a továbbiakban ismertetésre kerülő az általános szabályoktól némileg eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni (Cstv. 66. § (1) bekezdés).

Vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: állami felszámoló) jár el. Az állami tulajdonosi joggyakorló az állami felszámolót a Cstv. szerinti eljárása során nem utasíthatja (Cstv. 66. § (2) bekezdés). Az állami felszámoló ideiglenes vagyonfelügyelőkénti kirendelése kötelező, az adós meghallgatását a bíróság mellőzheti. A kirendelés iránt a bíróság a felszámolást kezdeményező kérelem vagy értesítés benyújtásától számított 3 munkanapon belül intézkedik. Az ideiglenes vagyonfelügyelőként eljáró állami felszámoló díja legalább nettó 500 000 Ft, de legfeljebb nettó 5 000 000 Ft. A bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelői feladatok várható munkaterhe figyelembe vételével rendelkezik a díj megelőlegezéséről, és a díjat a ténylegesen teljesített munkateher figyelembe vételével állapítja meg. A díjat – a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának kezdeményezésére – a központi költségvetés előlegezi meg, és az adós viseli. A központi költségvetés által megelőlegezett díjat az adós általi megfizetését követő 3 munkanapon belül a központi költségvetés számára a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala visszapótolja (Cstv. 66. § (2a) bekezdés.

Folytatódik...

2014. január 10.

Magyar Közlöny 7-10/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

7/2014. január 21.

 

 

1/2014. (I. 21.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2014.01.22.

1/2014. (I. 21.) NGM rendelet

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról

 2014.04.21.

1/2014. (I. 21.) AB határozat

A Kúria Kvk.III.37.230/2012/2. számú végzése és az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2014.01.21.

2/2014. (I. 21.) AB határozat

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 48. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és indítvány elutasításáról

 2014.01.21.

3/2014. (I. 21.) AB határozat

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2005. július 10-től 2006. december 31-ig hatályos 35. § (3) bekezdése alkalmazásának kizárásáról

 2014.01.21.

17/2014. (I. 21.) KE határozat

Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

 2014.01.21.

2/2014. (I. 21.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.01.21.

3/2014. (I. 21.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2014.01.21.

8/2014. január 22.

 

 

11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2014.01.23.

2/2014. (I. 22.) NGM rendelet

Egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.23.

2/2013. KMJE jogegységi határozat

A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata

 2014.01.22.

6/2014. (I. 22.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2014.01.22.

9/2014. január 24.

 

 

12/2014. (I. 24.) Korm. rendelet

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.25.

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet

A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

 2014.01.25.

1/2014. (I. 24.) NFM rendelet

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról

 2014.01.25.

2/2014.(I. 24.) NFM rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

 2014.02.01.

3/2013. KMJE jogegységi határozat

A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata

 2014.01.24.

1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat

A ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2014.01.24.

1020/2014. (I. 24.) Korm. határozat

A falugazdász-hálózat finanszírozása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2014.01.24.

1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat

A regionális operatív programokból támogatott egyes turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek támogatásának növeléséről

 2014.01.24.

7/2014. (I. 24.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.24.

8/2014. (I. 24.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.24.

9/2014. (I. 24.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.24.

10/2014. (I. 24.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

 2014.01.24.

10/2014. január 27.

 

 

2/2014. (I. 27.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 2014.01.28.

4/2014. (I. 27.) KIM rendelet

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

 2014.01.28.

5/2014. (I. 27.) KIM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.02.04.

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

 2014.01.28.

5/2014. (I. 27.) VM rendelet

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

 2014.01.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. január 22. 57. évfolyam, L 19

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 53/2014/EU (2014. január 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 54/2014/EU (2014. január 21.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2014. január első hét napján benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 55/2014/EU (2014. január 21.) végrehajtási rendelete a 2014. március 1-jétől2014. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedsekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. január 20-i 2014/42/EU tanácsi rendelethez (  HL L 15., 2014.1.20.)
2014. január 23. 57. évfolyam, L 20

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 56/2014/EU (2014. január 22.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Terra d’Otranto (OEM)]
A Bizottság 57/2014/EU (2014. január 22.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Třeboňský kapr (OFJ)]
A Bizottság 58/2014/EU (2014. január 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2014. január 24. 57. évfolyam, L 21

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/35/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Megállapodás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről

 

RENDELETEK

A Bizottság 59/2014/EU (2014. január 23.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220–228) ízesített boralapú termékekben való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 60/2014/EU (2014. január 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Mauritánia Vegyes Bizottság 2014/36/EU (2013. november 5.) határozata az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv végrehajtási intézkedéseiről
2014. január 25. 57. évfolyam, L 22

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 61/2014/EU (2014. január 24.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciromazin, fenpropidin, formetanát, oxamil és tebukonazol maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 62/2014/EU (2014. január 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 63/2014/EU (2014. január 24.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2014. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 64/2014/EU (2014. január 24.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2014/37/EU (2014. január 21.) határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
2014. január 28. 57. évfolyam, L 23

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 67/2014/EU rendelete (2014. január 27.) rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a társadalmi részvételre és a kulturális életben való részvételre, valamint az anyagi deprivációra vonatkozó másodlagos célváltozók 2015-es listája tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 68/2014/EU (2014. január 27.) rendelete a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai egészségfelmérésen alapuló statisztikák (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról szóló 141/2013/EU rendeletnek Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása miatti módosításáról
A Bizottság 69/2014/EU (2014. január 27.) rendelete a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 70/2014/EU (2014. január 27.) rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 71/2014/EU (2014. január 27.) rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 72/2014/EU (2014. január 27.) végrehajtási rendelete a 770/2013/EU végrehajtási rendeletnek a Portugália által a NAFO 3LN övezetben kifogható 2013. évi vörösálsügér-kvótán végrehajtott csökkentés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 73/2014/EU (2014. január 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/38/EU (2014. január 24.) végrehajtási határozata a hasított sertések olaszországi minősítési módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2014) 279. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/39/EU (2014. január 27.) határozata a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Görögország részvételének megerősítéséről
2014. január 28. 57. évfolyam, L 24

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 43/2014/EU (2014. január 20.) rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról
2014. január 28. 57. évfolyam, L 25

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

 A Bizottság 44/2014/EU (2013. november 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
2014. január 22. 57. évfolyam, C 19
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 19/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 19/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 19/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 19/04 A Bizottság közleménye – Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan
2014/C 19/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6981 – TPG/Servco/Fender Musical Instrument)
2014/C 19/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7092 – Lixil Group/Development Bank of Japan/Grohe Group)
2014/C 19/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige)
2014/C 19/08 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV)
2014/C 19/09 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7097 – Bridgepoint/Orlando/La Gardenia Beauty)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 19/10 Euroátváltási árfolyamok
2014. január 22. 57. évfolyam, C 19A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2014/C 19 A/01 Eljárás megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat
2014. január 22. 57. évfolyam, C 19E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 19 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. január 23. 57. évfolyam, C 20
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 20/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7116 – Sixth AP Fund/Nordstjernan/Salcomp)
2014/C 20/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 20/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 20/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 20/05 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 20/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2014/C 20/07 Hirdetmény – Közzététel a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján Oppland megye arra irányuló szándékáról, hogy három, helyi autóbuszos személyszállításra vonatkozó szerződést kössön
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 20/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2014. január 23. 56. évfolyam, C 20E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 20 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. január 24. 57. évfolyam, C 21
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 21/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7006 – OAO LUKOIL/Lubricants business OMV)
2014/C 21/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7122 – Apollo/Altamira)
2014/C 21/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 21/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 21/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2014/C 21/06 13/2013 sz. különjelentés: „A Közép-Ázsiának nyújtott uniós fejlesztési támogatás”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 21/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7062 – Rudus East/Lujabetoni/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. január 24. 57. évfolyam, C 21A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 21 A/01 Pályázati felhívás az igazgatási politikáért felelős igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) a brüsszeli Főtitkárságon (a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2014/10346
2014. január 24. 57. évfolyam, C 22
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 22/01 A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2014/C 22/02 A Bizottság közleménye a 244/2009/EK rendeletnek a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. szeptember 18-i 859/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. március 18-i 244/2009/EK bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lámpák és a lámpatestek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. július 12-i 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1194/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtása keretében (Ideiglenes mérési módszerek címeinek és hivatkozási számainak közzététele a 859/2009/EK bizottsági rendelettel módosított 244/2009/EK bizottsági rendelet, a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az 1194/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához)
2014/C 22/03 A Bizottság közleménye a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 643/2009/EK bizottsági rendelet és a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2010. szeptember 28-i 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2014. január 25. 57. évfolyam, C 23
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 23/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7113 – PPF Group/Telefónica Czech Republic/Telefónica Slovakia)
2014/C 23/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7058 – EQT VI/Terveystalo Healthcare)
2014/C 23/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7050 – Allianz SE/NRF/Kamppi Shopping Center)
2014/C 23/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 23/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 23/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 23/07 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 23/08 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek megállapítása
2014/C 23/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ

2014/C 23/10 Értesítés elnyert támogatásokról – Ajánlattételi felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 23/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7053 – Qatar Petroleum International/GEK Terna/GDF Suez/Heron II Viotia Thermoelectric Station) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. január 25. 57. évfolyam, C 24
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 24/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 15., 2014.1.18.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 24/02 C-523/13. sz. ügy: A Bundessozialgericht (Németország) által 2013. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Walter Larcher kontra Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
2014/C 24/03 C-548/13. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Spanyolország) által 2013. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Caixabank S.A. kontra Francisco Javier Brenes Jiménez és Andrea Jiménez Jiménez
2014/C 24/04 C-549/13. sz. ügy: A Vergabekammer Arnsberg (Németország) által 2013. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesdruckerei GmbH kontra Stadt Dortmund
2014/C 24/05 C-552/13. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Spanyolország) által 2013. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Grupo Hospitalario Quirón S.A. kontra Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
2014/C 24/06 C-556/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „BTA Insurance Company” SE kontra UAB „Litaksa”
2014/C 24/07 C-560/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Ulm kontra Ingeborg Wagner-Raith mint az elhunyt Maria Schweier jogutódja
2014/C 24/08 C-563/13. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. október 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC DTH Sàrl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke
2014/C 24/09 C-570/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karoline Gruber
2014/C 24/10 C-571/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annegret Weitkämper-Krug kontra NrW Bank, Anstalt des öffentlichen Rechts
2014/C 24/11 C-572/13. sz. ügy: A cour d'appel de Bruxelles (Belgium) által 2013. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hewlett-Packard Belgium SPRL kontra Reprobel SCRL
2014/C 24/12 C-576/13. sz. ügy: 2013. november 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2014/C 24/13 C-578/12. sz. ügy: A Landgericht Kiel (Németország) által 2013. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hans-Jürgen Kickler és társai kontra Görög Köztársaság
2014/C 24/14 C-579/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — P kontra Commissie Sociale Zekerheid Breda, Z kontra College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
2014/C 24/15 C-581/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-448/11. sz., Golden Balls Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Intra-Presse által 2013. november 15-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/16 C-582/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-437/11. sz., Golden Balls Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Intra-Presse által 2013. november 15-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/17 C-583/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-289/11., T-290/11. és T-521/11. sz., Deutsche Bahn AG és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. szeptember 6-án hozott ítélete ellen a Deutsche Bahn AG és társai által 2013. november 15-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/18 C-588/13. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-430/11. sz., Telefónica kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 9-én hozott végzése ellen a Telefónica S.A. által 2013. november 20-án benyújtott fellebbezés
2014/C 24/19 C-590/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Idexx Laboratoires Italia srl kontra Agenzia delle Entrate
2014/C 24/20 C-591/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2014/C 24/21 C-598/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Suceava (Románia) által 2013. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Casa Județeană de Pensii Botoșani kontra Polixeni Guletsou
2014/C 24/22 C-599/13. sz. ügy: Raad van State (Hollandia) által 2013. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vereniging Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
2014/C 24/23 C-603/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-462/07. sz., Galp Energia España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Galp Energia España, SA, a Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, a Galp Energia, SGPS, SA által 2013. november 22-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/24 C-604/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-386/10. sz., Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen az Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/25 C-608/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-497/07. sz., CEPSA kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. által 2013. november 25-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/26 C-614/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-378/10. sz., Masco Corp. és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Masco Corp., a Hansgrohe AG, a Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, a Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, a Hansgrohe SA/NV, a Hansgrohe BV, a Hansgrohe SARL, a Hansgrohe Srl, a Hüppe GmbH, a Hüppe GmbH, a Hüppe Belgium SA (NV) és a Hüppe BVáltal 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/27 C-616/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-495/07. sz., PROAS kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Productos Asfálticos (PROAS), S.A. által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/28 C-617/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-496/07. sz., Repsol Lubricantes y Especialidades és társai kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen a Repsol Lubricantes y Especialidades és társai által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
2014/C 24/29 C-622/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-320/10. sz., Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Castel Frères SAS által 2013. november 27-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 24/30 T-394/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 5-i ítélete — Grebenshikova kontra OHIM — Volvo Trademark (SOLVO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SOLVO közösségi ábrás védjegy bejelentése — VOLVO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések közötti hasonlóság hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 24/31 T-107/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 4-i ítélete — ETF kontra Schuerings (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozatlan időre szóló szerződés — Felmondásról szóló határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. és 47. cikke — Gondoskodási kötelezettség — A szolgálati érdek fogalma — Ultra petita határozathozatal tilalma — A védekezéshez való jog)
2014/C 24/32 T-108/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 4-i ítélete — ETF kontra Michel (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozatlan időre szóló szerződés — Felmondásról szóló határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. és 47. cikke — Gondoskodási kötelezettség — A szolgálati érdek fogalma — Ultra petita határozathozatal tilalma — A védelemhez való jog)
2014/C 24/33 T-573/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 3-i ítélete — JAS kontra Bizottság (Vámunió — Kék farmernadrágok behozatala — Csalás — Behozatali vámok utólagos beszedése — 1430/79/EGK rendelet 13. cikk — Vámkódex 239.cikk — Behozatali vámok elengedése iránti kérelem — Különleges helyzet fennállása — Méltányossági kikötés — Bizottsági határozat)
2014/C 24/34 T-4/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 5-i ítélete — Olive Line International kontra OHIM — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy — Maestro de Oliva ábrás védjegy — MAESTRO korábbi nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja)
2014/C 24/35 T-361/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 6-i ítélete — Premiere Polish kontra OHIM — Donau Kanol (ECOFORCE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ECOFORCE közösségi szóvédjegy bejelentése — ECO FORTE korábbi közösségi ábrás védjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 24/36 T-428/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. december 6-i ítélete — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra OHIM (VALORES DE FUTURO) (Közösségi védjegy — A VALORES DE FUTURO közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)
2014/C 24/37 T-483/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. november 27-i végzése — Oikonomopoulos kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az OLAF által folytatott vizsgálat — Kártérítési kereset — A felperes által állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Elfogadhatatlanság — Sürgősség hiánya”)
2014/C 24/38 T-529/13. sz. ügy: 2013. szeptember 27-én benyújtott kereset — Izsák és Dabis kontra Bizottság
2014/C 24/39 T-554/13. sz. ügy: 2013. október 16-án benyújtott kereset — Magyarország kontra Bizottság
2014/C 24/40 T-558/13. sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — FSA kontra OHIM — Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE)
2014/C 24/41 T-559/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — Giovanni Cosmetics kontra OHIM — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)
2014/C 24/42 T-567/13. sz. ügy: 2013. október 29-én benyújtott kereset — Sharp kontra OHIM (BIG PAD)
2014/C 24/43 T-568/13. sz. ügy: 2013. október 28-án benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (KIMBO)
2014/C 24/44 T-569/13. sz. ügy: 2013. október 28-án benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)
2014/C 24/45 T-576/13. sz. ügy: 2013. október 30-án benyújtott kereset — Verus kontra OHIM — Joie International (MIRUS)
2014/C 24/46 T-577/13. sz. ügy: 2013. október 30-án benyújtott kereset — Zehnder kontra OHIM — UAB „Amalva” (komfovent)
2014/C 24/47 T-581/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — The Royal County of Berkshire Polo Club kontra OHIM — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)
2014/C 24/48 T-585/13. sz. ügy: 2013. november 8-án benyújtott kereset — H.P. Gauff Ingenieure kontra OHIM — Gauff (Gauff JBG Ingenieure)
2014/C 24/49 T-586/13. sz. ügy: 2013. november 8-án benyújtott kereset — H.P. Gauff Ingenieure kontra OHIM — Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW)
2014/C 24/50 T-587/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — Schwerdt kontra OHIM — Iberamigo (cat&clean)
2014/C 24/51 T-588/12. sz. ügy: 2013. november 7-én benyújtott kereset — Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM — A. Weber (JETROC)
2014/C 24/52 T-592/13. sz. ügy: 2013. november 11-én benyújtott kereset — Ratioparts-Ersatzteile kontra OHIM — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)
2014/C 24/53 T-594/13. sz. ügy: 2013. november 14-én benyújtott kereset — Sanctuary Brands kontra OHIM — Richter International (TAILORBYRD)
2014/C 24/54 T-597/13. sz. ügy: 2013. november 18-án benyújtott kereset — Calida kontra OHIM — Quanzhou Green Garments (dadida)
2014/C 24/55 T-598/13. sz. ügy: 2013. november 15-én benyújtott kereset — Sanctuary Brands kontra OHIM — Richter International (TAYLORBYRD)
2014/C 24/56 T-601/13. sz. ügy: 2013. november 12-én benyújtott kereset — Wilo kontra OHIM (Pioneering for You)
2014/C 24/57 T-603/13. sz. ügy: 2013. november 14-én benyújtott kereset — Léon Van Parys kontra Bizottság
2014/C 24/58 T-604/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — Levi Strauss kontra OHIM — L&O Hunting Group (101)
2014/C 24/59 T-605/13. sz. ügy: 2013. november 21-én benyújtott kereset — Alma — The Soul of Italian Wine kontra OHIM — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)
2014/C 24/60 T-608/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — easyGroup IP Licensing kontra OHIM — TUI (easyAir-tours)
2014/C 24/61 T-609/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — BlackRock kontra OHIM (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)
2014/C 24/62 T-610/13. sz. ügy: 2013. november 21-én benyújtott kereset — Ecolab USA kontra OHIM (GREASECUTTER)
2014/C 24/63 T-611/13. sz. ügy: 2013. november 21-én benyújtott kereset — Australian Gold kontra OHIM — Effect Management & Holding (HOT)
2014/C 24/64 T-615/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — AIC kontra OHIM — ACV Manufacturing (hőcserélők)
2014/C 24/65 T-616/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — AIC kontra OHIM — ACV Manufacturing (hőcserélő-betétek)
2014/C 24/66 T-617/13. sz. ügy: 2013. november 20-án benyújtott kereset — AIC kontra OHIM — ACV Manufacturing (hőcserélő-betétek)
2014/C 24/67 T-619/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-92/11. sz., Faita kontra EGSZB ügyben 2013. szeptember 16-án hozott ítélete ellen Carla Faita által 2013. november 26-án benyújtott fellebbezés
2014/C 24/68 T-620/13. sz. ügy: 2013. november 22-én benyújtott kereset — Marchi Industriale kontra ECHA
2014/C 24/69 T-623/13. sz. ügy: 2013. november 27-én benyújtott kereset — Unión de Almacenistas de Hierros de España kontra Bizottság
2014/C 24/70 T-644/13. sz. ügy: 2013. december 4-én benyújtott kereset — Serco Belgium és társai kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 24/71 F-36/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. december 3-i ítélete — CT kontra Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozatlan időre szóló szerződés — Megszüntetés — A hivatás méltóságának megsértése — A bizalmi viszony megtörése)
2014/C 24/72 F-88/13. sz. ügy: 2013. szeptember 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra REA
2014/C 24/73 F-89/13. sz. ügy: 2013. szeptember 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 24/74 F-90/13. sz. ügy: 2013. szeptember 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 24/75 F-102/13. sz. ügy: 2013. október 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 24/76 F-107/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014/C 24/77 F-108/13. sz. ügy: 2013. október 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2014/C 24/78 F-110/13. sz. ügy: 2013. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2014. január 28. 57. évfolyam, C 25
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 25/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV)
2014/C 25/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 25/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 25/04 Közlemény a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, legutóbb az 1269/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 802/2004/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdése, 6. cikkének (2) bekezdése, 13. cikkének (3) bekezdése, 20. cikkének (1) és (1a) bekezdése, valamint 23. cikkének (4) bekezdése alapján
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 25/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 25/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7173 – Apax Partners/Trader Media Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!