spacer
  9. évfolyam 4. szám 2014.01.21.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Startup cégek: miből nem lesz cserebogár?

Évente több tízezer magánember alapítja meg első vállalkozását, ám ezeknek a cégeknek a 99 százaléka a legjobb esetben is mikrovállalat marad, csupán töredékük válik a szó legszorosabb értelmében „startup” vállalkozássá. 

Startup vállalkozásról általában akkor beszélhetünk, amikor egy kezdő vállalkozás olyan innovatív szellemi tőkével vagy technológiával rendelkezik, amely magas fejlődési potenciált rejt magában. Legszűkebb értelemben akkor beszélünk startup-ról, amikor egy tulajdonosi kör először dönt cégalapítás mellett, és olyan vállalkozásba fog, amely nagy növekedési potenciáljánál fogva felkelti a befektetők figyelmét. Annak megítélése azonban, hogy a cég potenciálja mekkora, nem egyszerű feladat. Több évnyi cégadatot elemezve viszont már kiszámítható, hogy ezen cégek hány százaléka vált eredményei alapján gazdasági tényezővé; vagy hány jutott el odáig, hogy eredményt nem is, de egy külföldi befektetőt, vagy egy komolyabb tőkeemelést már fel tud mutatni.

Tovább a teljes cikkhez

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2014. év 3. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 16
Felszámolás 441
Végelszámolás 379
Hivatalból való törlés 17

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 52
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1540

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 365 db.

A héten 3 675 cégnév, 920 székhelycím és 105 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 514 908 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Egyszerűsített felszámolás II.

A 3. heti hírlevélben megjelent Jogsegéd cikk folytatása...

Amennyiben a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási kérelem alapján az adósnak a felszámolási eljárás alatt nem volt sem bevétele, sem kiadása, a felszámoló által készített jelentést és vagyonfelosztási javaslatot csak az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell megküldeni (Cstv. 63/B § (3) bekezdés). A bíróság a felszámoló jelentése és az az ellen esetlegesen benyújtott kifogás alapján végzéssel elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását a kielégítési sorrend alapján, valamint az adós megszüntetését. Ha a jelentésre kifogást nem nyújtottak be, a végzést a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási javaslat beérkezésétől számított 90 napon belül kell meghozni. Amennyiben kifogást nyújtottak be, ennek tárgyában a bíróság 15 napon belül dönt (Cstv. 63/B § (4) bekezdés).

A bíróság elrendeli az adós vagyonának felosztásáról és az adós megszüntetéséről szóló jogerős végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét. A felszámoló a közzétételtől számított 15 napon belül köteles a közhiteles nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy abból törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyeknél az adós tulajdonosként vagy más jogosultként van feltüntetve (Cstv. 63/B § (5) bekezdés). A bíróság az adós vagyonának felosztásáról és az adós megszüntetéséről szóló végzésben az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét a felszámoló részére kifizetésre kerülő díjnak az állam javára történő megtérítésére, továbbá (ha erre irányuló kérelmet terjesztett elő a végzés meghozatala előtt) a felszámolási eljárást kezdeményező hitelező részére a hitelező által megfizetett illeték és közzétételi költségtérítés megtérítésére kötelezi, ha az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezető tisztségviselő a cég felszámolását megelőző három év közül bármelyikben neki felróható okból nem tett eleget az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének (Cstv. 63/B § (6) bekezdés). A felszámolói díj megtérítését a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalához kell befizetni. (Cstv. 63/B § (7) bekezdés). 

2014. január 10.

Magyar Közlöny 3-6/2014. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

3/2014. január 16.

 

 

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

A fertőző betegségek jelentésének rendjéről

 2014.02.01.

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

 2014.01.17.

3/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.17.

2/2014. (I. 16.) KIM rendelet

Egyes választással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.17.

3/2014. (I. 16.) VM rendelet

A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről

 2014.01.31.

6/2013. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2014.01.16.

11/2014. (I. 16.) KE határozata

Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 2014.01.16.

12/2014. (I. 16.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2014.01.16.

13/2014. (I. 16.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2014.01.16.

14/2014. (I. 16.) KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

 2014.01.16.

15/2014. (I. 16.) KE határozat

Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 2014.01.16.

1/2014. (I. 16.) Korm. határozat

A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 2014.01.17.

3/2014. (I. 16.) ME határozat

A 32/2012. (III. 7.) ME határozat módosításáról és helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2014.01.16.

4/2014. január 17.

 

 

5/2014. (I. 17.) Korm. rendelet

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.18.

6/2014. (I. 17.) Korm. rendelet

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.18.

7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 2014.01.18.

1002/2014. (I. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2014.01.17.

1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2014.01.17.

1004/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedések végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2014.01.17.

1005/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról

 2014.01.17.

1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

 2014.01.17.

1007/2014. (I. 17.) Korm. határozat

Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074 azonosító számú („Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum Szolnokon” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2014.01.17.

1008/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0016 azonosító számú („Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat főútvonalain” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2014.01.17.

1009/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001 azonosító számú („JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései” című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2014.01.17.

1010/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A NAP_13 kódszámú („Nemzeti Agykutatási Program támogatása” című) kiírásra érkezett projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2014.01.17.

1011/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A „Kreatív város – fenntartható vidék” a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósíthatóságával kapcsolatos egyes kérdésekről

 2014.01.17.

1012/2014. (I. 17.) Korm. határozat

A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

 2014.01.17.

4/2014. (I. 17.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2014.01.17.

5/2014. január 20.    
3/2014. (I. 20.) KIM rendelet

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

2014.01.21.

16/2014. (I. 20.) KE határozat

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

2014.01.20.

1/2014. (I. 20.) KIM határozat

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatálybalépésének megállapításáról

2014.01.20.

6/2014. január 20.    
8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

2014.01.21.

9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2014.01.21.

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2014.01.21.

4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2014.01.21.

1013/2014. (I. 20.) Korm. határozat

Az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített, turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében nevesített turizmusfejlesztési témájú kiemelt projekt támogatási szerződésének módosításáról

2014.01.20.

1014/2014. (I. 20.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek szakasz (96+055–125+000 kmsz.) új Tisza híddal” című] projekt kapcsán felmerült régészeti többletköltségek finanszírozásáról

2014.01.20.

1015/2014. (I. 20.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0001 azonosító számú („M44 autóút építése Kecskemét–Békéscsaba-nyugat csomópontok között” című) projekt kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

2014.01.20.

1016/2014. (I. 20.) Korm. határozat

A KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről

2014.01.20.

1017/2014. (I. 20.) Korm. határozat

Az NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001 azonosító számú („A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2014.01.20.

1018/2014. (I. 20.) Korm. határozat

A DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

2014.01.20.

5/2014. (I. 20.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

2014.01.20.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2014. január 15. 57. évfolyam, L 10

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 27/2014/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Anglesey Sea Salt/Halen Môn (OEM)]
A Bizottság 28/2014/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [West Country Lamb (OFJ)]
A Bizottság 29/2014/EU (2013. december 19.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [West Country Beef (OFJ)]
A Bizottság 30/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Κονσερβολιά Ροβιών (Konservolia Rovion) (OEM)]
A Bizottság 31/2014/EU (2014. január 14.) rendelete a 2004/301/EK és a 2004/539/EK határozat, valamint a 388/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 32/2014/EU (2014. január 14.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, a 372/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel módosított 1008/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről
A Bizottság 33/2014/EU (2014. január 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/10/EU (2014. január 13.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy svéd tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2014/11/EU (2013. december 20.) végrehajtási határozata a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelentéstétel egységes formátumának meghatározásáról szóló 2012/707/EU végrehajtási határozat II. mellékletének helyesbítéséről (az értesítés a C(2013) 9220. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 167., 2001.6.22.) (Magyar nyelvű különkiadás, 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.)
2014. január 16. 57. évfolyam, L 11

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 34/2014/EU (2014. január 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 35/2014/EU (2014. január 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2014. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2014/12/EU (2014. január 14.) végrehajtási határozata a 2010/221/EU határozatnak az egyes, víziállatokban előforduló betegségek Írország, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság területeire történő behurcolásának megelőzésére irányuló nemzeti intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2014) 26. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a karbamid kérődzők takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló, 2012. szeptember 18-i 839/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 252., 2012.9.19.)
2014. január 17. 57. évfolyam, L 12

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláirásának időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 39/2014/EU (2014. január 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodással létrehozott Európai Unió/Svájc Légi Közlekedési Vegyes Bizottság 1/2013 2014/14/EU (2013. december 2.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedési megállapodás mellékletének felváltásáról
2014. január 17. 57. évfolyam, L 13

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/59/Euratom (2013. december 5.) irányelve az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről
 

Helyesbítések

  Kiegészítés
2014. január 18. 57. évfolyam, L 14.

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/15/EU (2013. november 18.) határozata az Európai Unió és Grúzia közötti, Grúziának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Grúzia között Grúziának az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 40/2014/EU (2014. január 17.) rendelete egy nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 41/2014/EU (2014. január 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Libya/1/2014 2014/16/KKBP (2014. január 14.) határozata az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM Libya) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának a létrehozásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Libya/2/2014 2014/17/KKBP (2014. január 14.) határozata a harmadik államoknak az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziójához (EUBAM Libya) való hozzájárulása elfogadásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP Sahel Niger/1/2014 2014/18/KKBP (2014. január 14.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP Sahel Niger) vezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Bizottság 2014/19/EU (2013. június 19.) határozata a Franciaország által a lóversenytársaságok javára nyújtani tervezett SA.30753 (C 34/10) (korábbi N 140/10) számú Állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 3554. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 294., 2013.11.6.)
2014. január 20. 57. évfolyam, L 15

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2014/20/EU (2013. szeptember 23.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
  Együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról
 

RENDELETEK

A Tanács 2014/42/EU (2014. január 20.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/21/KKBP (2014. január 20.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
2014. január 21. 57. évfolyam, L 16

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 45/2014/EU (2014. január 20.) rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról
A Tanács 46/2014/EU (2014. január 20.) végrehajtási rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 47/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Dithmarscher Kohl (OFJ)]
A Bizottság 48/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Châtaigne d'Ardèche (OEM)]
A Bizottság 49/2014/EU (2014. január 13.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Miel de Tenerife (OEM)]
A Bizottság 50/2014/EU (2014. január 20.) végrehajtási rendelete a Horvátország csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 170/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 51/2014/EU (2014. január 20.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin maradékanyag-határértékének tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 52/2014/EU (2014. január 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2014/22/KKBP (2014. január 20.) határozata az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2013/353/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2014/23/KKBP (2014. január 20.) határozata az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról szóló 2013/350/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2014/24/KKBP (2014. január 20.) végrehajtási határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2014/25/EU (2014. január 17.) határozata a Szlovák Köztársaságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervre vonatkozó értesítéséről (az értesítés a C(2014) 59. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/26/EU (2014. január 17.) határozata a Szlovén Köztársaságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti tervre vonatkozó értesítéséről (az értesítés a C(2014) 60. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2014/27/EU (2014. január 17.) végrehajtási határozata az európai uniós referencialaboratóriumok 2014. évi uniós pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2014) 104. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2014/28/EU (2013. augusztus 29.) határozata az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2013/26)
Az Európai Központi Bank 2014/29/EU (2013. augusztus 29.) határozata az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról (EKB/2013/27)
Az Európai Központi Bank 2014/30/EU (2013. augusztus 29.) határozata a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2013/28)
Az Európai Központi Bank 2014/31/EU (2013. augusztus 29.) határozata az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2013/29)
Az Európai Központi Bank 2014/32/EU (2013. augusztus 29.) határozata az Európai Központi Bank tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro (EKB/2013/30)
Az Európai Központi Bank 2014/33/EU (2013. augusztus 30.) határozata az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (EKB/2013/31)
Az Európai Központi Bank 2014/34/EU (2013. december 31.) határozata az Európai Központi Bank tőkéjének a Latvijas Banka általi befizetéséről, a Latvijas Banka devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint a Latvijas Bankának az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2013/53)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2014. január 17-i 41/2014/EU bizottsági rendelethez (  HL L 14., 2014.1.18.)
2014. január 21. 57. évfolyam, L 17

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 36/2014/EU (2014. január 16.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, klorantraniliprol, ciflufenamid, mepikvát, metalaxil-M, propamokarb, piriofenon és kvinoxifen maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
2014. január 21. 57. évfolyam, L 18

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU (2014. január 15.) rendelete a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 38/2014/EU (2014. január 15.) rendelete a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. október 30-án Luganóban aláírt, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez (  HL L 147., 2009.6.10.)
2014. január 15. 57. évfolyam, C 11
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 11/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 11/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 11/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7142 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/International Elevator & Equipment) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 11/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7143 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator Thailand) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 11/05 Helyesbítés a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló bizottsági közleményhez (  HL C 366., 2013.12.14.)
2014. január 15. 57. évfolyam, C 11A
 

Helyesbítések

2014/C 11 A/01 Helyesbítés a franciaországi székhelyű Európai Vasúti Ügynökség (ERA) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltéséről szóló pályázati felhíváshoz (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) – COM/2014/10345 (  HL C 6. A, 2014.1.10.)
2014. január 15. 57. évfolyam, C 11E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 11 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. január 16. 57. évfolyam, C 12
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 12/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 12/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 12/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7108 – Axpo Group/EDP Group/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 12/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7074 – JSR/MOL/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 12/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7114 – JLL/DSM/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 12/06 Helyesbítés a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján megjelent bizottsági értesítéshez – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatoknak közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére (  HL C 355., 2013.12.5.)
2014. január 16. 57. évfolyam, C 12E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2014/C 12 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2014. január 17. 57. évfolyam, C 13
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 13/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7105 – NTT Data Corporation/Everis Participaciones)
2014/C 13/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7005 – Schneider Electric/Invensys)
2014/C 13/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)
2014/C 13/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 13/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 13/06 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2014/C 13/07 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 13/08 Értesítés egyes hegesztett vas- vagy ötvözetlen acél csövek és csővezetékek Unióba történő behozatalára vonatkozóan hatályban lévő dömpingellenes intézkedésekről: egyedi dömpingellenes vámtétel fizetésére kötelezett vállalat névváltoztatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 13/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7136 – Marubeni/INCJ/AGS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2014/C 13/10 Helyesbítés az egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről szóló 2013/C 373/11 értesítéshez (  HL C 373., 2013.12.20.)
2014. január 17. 57. évfolyam, C 13E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. október 7–10-i ülések

2014/C 13 E/01 2013. október 7-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 13 E/02 2013. október 8-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 13 E/03 2013. október 9-i ülés jegyzőkönyve
2014/C 13 E/04 2013. október 10-i ülés jegyzőkönyve
2014. január 18. 57. évfolyam, C 14
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 14/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup)
2014/C 14/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)
2014/C 14/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7080 – Dimension Data/Nextiraone Assets)
2014/C 14/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 14/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2014/C 14/06 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. október 10.) a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránt javaslatról (CON/2013/72)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 14/07 Euroátváltási árfolyamok
2014/C 14/08 A Bizottság közleménye az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásáról (A rendelet hatálya alá tartozó közösségi műszaki előírások címének és hivatkozásának közzététele)
 

Számvevőszék

2014/C 14/09 15/2013 sz. különjelentés: „Eredményesen működik-e a LIFE program Környezet összetevője?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 14/10 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírása
2014/C 14/11 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 14/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV)
2014. január 18. 57. évfolyam, C 14A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 14 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 32. teljes kiadáshoz
2014. január 18. 57. évfolyam, C 15
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 15/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 9., 2014.1.11.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 15/02 C-510/13. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2013. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E.ON Földgáz Trade Zrt. kontra Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2014/C 15/03 C-529/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Georg Felber kontra Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
2014/C 15/04 C-530/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leopold Schmitzer kontra Bundesministerin für Inneres
2014/C 15/05 C-531/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kornhuber és társai
2014/C 15/06 C-532/13. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. október 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sofia Zoo kontra Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
2014/C 15/07 C-543/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra E. Fischer-Lintjens
2014/C 15/08 C-544/13. sz. ügy: A Stockholms tingsrätt (Svédország) által 2013. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Abcur AB kontra Apoteket Farmaci AB
2014/C 15/09 C-545/13. sz. ügy: A Stockholms tingsrätt (Svédország) által 2013. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Abcur AB kontra Apoteket AB és Apoteket Farmaci AB
2014/C 15/10 C-553/13. sz. ügy: A Tallinna Ringkonnakohus (Észtország) által 2013. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Statoil Fuel & Retail Eesti AS kontra Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)
2014/C 15/11 C-555/13. sz. ügy: A Tribunal Arbitral (Portugália) által 2013. október 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Merck Canada Inc. kontra Accord Healthcare Limited és társai
2014/C 15/12 C-557/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hermann Lutz kontra Elke Bäuerle mint az ECZ Autohandel GmbH-val szemben indított fizetésképtelenségi eljárás felszámolója
2014/C 15/13 C-565/13. sz. ügy: A Hovrätten för västra Sverige (Svédország) által 2013. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kammaråklagaren kontra Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri AB Ganthi és Fiskeri AB Nordic
2014/C 15/14 C-569/13. sz. ügy: Förvaltningsrätten i Malmö (Svédország) által 2013. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bricmate AB kontra Tullverket
2014/C 15/15 C-575/13. sz. ügy: Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thomas Etzold és társai kontra Condor Flugdienst GmbH
2014/C 15/16 C-585/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-434/11. sz., Europäisch-Iranische Handelsbank AG kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2013. szeptember 6-án hozott ítélete ellen az Europäisch-Iranische Handelsbank AG által 2013. november 19-én benyújtott fellebbezés
2014/C 15/17 C-587/13. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-429/11. sz., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 9-én hozott végzése ellen a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. által 2013. november 20-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2014/C 15/18 T-374/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 28-i ítélete — Lorenz Shoe Group kontra OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Ganeder közösségi szóvédjegy bejelentése — Ganter korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2014/C 15/19 T-34/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 28-i ítélete — Herbacin cosmetic kontra OHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A HERBA SHINE közösségi szóvédjegy bejelentése — Herbacin korábbi nemzeti, közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegyek tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)
2014/C 15/20 T-410/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 28-i ítélete — Vitaminaqua kontra OHIM — Energy Brands (vitaminaqua) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A vitaminaqua közösségi ábrás védjegy bejelentése — VITAMINWATER korábbi nemzeti szóvédjegyek — GLACEAU vitamin water korábbi közösségi ábrás védjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2014/C 15/21 T-424/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 28-i ítélete — Gaumina kontra EIGE (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az EIGE kommunikációs tevékenységeinek támogatására irányuló szolgáltatások nyújtása — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség)
2014/C 15/22 T-162/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 18-i végzése — Trabelsi kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztásának meghosszabbítása — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó eredeti intézkedések megsemmisítése — Okafogyottság”)
2014/C 15/23 T-545/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 11-i végzése — Mory és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Hagyományos és expressz üzenetküldő-szolgáltatás — Az arra vonatkozó határozat, hogy a visszatérítési kötelezettséget nem terjesztik ki a csődegyezség kedvezményezettjének lehetséges átvevőire — Az eljáráshoz fűződő érdekhiánya — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 15/24 T-42/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 19-i végzése — 1. garantovaná kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Verseny — Kartellek — Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca — Bírságok — Késedelmi kamat — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)
2014/C 15/25 T-229/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott keresetlevél és az utólag benyújtott eredeti példány közötti egyezés hiánya — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2014/C 15/26 T-283/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott keresetlevél és az utólag benyújtott eredeti példány közötti egyezés hiánya — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2014/C 15/27 T-284/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 14-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Első fokon a keresetnek mint nyilvánvalóan elfogadhatatlannak az elutasítása — A telefaxon benyújtott keresetlevél és az utólag benyújtott eredeti példány közötti egyezés hiánya — Az eredeti példány határidőn túli benyújtása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2014/C 15/28 T-337/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. november 11-i végzése — CSF Srl kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A fogyasztók és a munkavállalók egészségének és biztonságának a gépek használatából eredő kockázatokkal szembeni védelme — A dán hatóságoknak a megfelelő védelmi berendezéssel nem rendelkező, többfunkciós munkagép valamely típusát megtiltó intézkedése — A Bizottságnak az intézkedést indokoltnak nyilvánító határozata — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2014/C 15/29 T-539/13. sz. ügy: 2013. október 2-án benyújtott kereset — Inclusion Alliance for Europe kontra Bizottság
2014/C 15/30 T-234/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 11-i végzése — EuroChem MCC kontra Tanács
2014/C 15/31 T-485/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 11-i végzése — Franciaország kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 15/32 F-105/13. sz. ügy: 2013. október 22-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Számvevőszék
2014/C 15/33 F-109/13. sz. ügy: 2013. november 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA
2014. január 18. 57. évfolyam, C 16
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2014/C 16/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 16/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2014/C 16/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2014. január 21. 57. évfolyam, C 17
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Központi Bank

2014/C 17/01 Megállapodás (2013. december 6.) az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról
2014/C 17/02 Megállapodás (2013. december 31.) az Európai Központi Bank és a Latvijas Banka között az Európai Központi Bank által a Latvijas Banka számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésről
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2014/C 17/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7079 – Bulgaria Airways Group/Swissport International/Swissport Bulgaria)
2014/C 17/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7089 – Ackermans & van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)
2014/C 17/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 17/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 17/07 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2014/C 17/08 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 17/09 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2014/C 17/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7117 – Archer Daniels Midland/ATR Landhandel/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014/C 17/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7159 – NEC/Mitsubishi/INFOSEC) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2014. január 21. 57. évfolyam, C 18
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2014/C 18/01 Tizenötödik éves jelentés a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspont 8. cikkének (2) bekezdése szerint

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!