spacer
  8. évfolyam 36. szám 2013.09.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Vegyen részt Ön is velünk együtt a Piac és Profit konferenciáján!

Ha nagy a kinnlevősége, önnek szól ez a rendezvény. Miért hitelez a vevőinek? Miért nem fejlesztésre költi a pénzét? Ha már benne van a körbetartozási spirálban azért, ha még nem, azért jöjjön el a KKV-AKADÉMIA első őszi rendezvényére. Tekintse meg a szeptember 11-i "Pénzünknél maradva. Követeléskezelés eredményesen" című rendezvény programját.

A KKV-AKADÉMIA ebben a félévben 8 alkalommal, 8 témával várja a kis- és középvállalkozások képviselőit. Jelentős kedvezményt biztosítunk azok számára, akik mind a 8 alkalomra regisztrálnak, érdemes tehát a sorozatra egyben jelentkezni!

KKV-AKADÉMIA

Pénzünknél maradva.
Követeléskezelés eredményesen

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit rendezvénye

Időpont: 2013. szeptember 11. (szerda), 10.00-16.00
Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.)

A kkv-k mindennapjainak legnagyobb problémája, hogyan fizettessék ki a vevőkkel időben, illetve rövid fizetési határidővel jogos követelésüket. A nagyvállalati vevők rendkívül hosszú fizetési határidőt nyomnak ki belőlük, a kisvállalatok között pedig egyre több a megbízhatatlan egzisztenciájú.

Ez nem más, mint adóshitelezés. Sok esetben a kisvállalatok hiteleznek nagy bankoknak, tőkeerős nagyvállalatoknak is. nem beszélve az államról, önkormányzatokról.

Ha sok, nem likvid pénzünk van, veszélybe kerül a működésünk. Mit tegyünk, hogy ezt elkerüljük? A gyakorlati életet ismerő pénzügyi, adózási, jogi szakemberektől azonnal hasznosítható információkat kaphatunk.

REGISZTRÁCIÓ

Részletes programért kattintson ide!

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 35. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 264
Végelszámolás 136
Hivatalból való törlés 43

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 27
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 945

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 498 db.

A héten 9 324 cégnév, 2 812 székhelycím és 641 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521 331 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló intézkedései a hitelezők érdekeinek védelmében

A felszámoló a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított hetvenöt napon belül összehívja a hitelezőket a hitelezői választmány vagy a hitelezői képviselő megválasztása céljából (Cstv. 39. § (1) bekezdés). A hitelezői választmány illetve a hitelezői képviselő megválasztásától akkor lehet eltekinteni, ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy egyszerűsített felszámolási eljárásnak (fogalmát lásd részletesen egy későbbi cikkünkben) van helye. Ebben az esetben haladéktalanul össze kell hívni a hitelezői gyűlést, és ezt jeleznie kell a meghívóban (Cstv. 39. § (2) bekezdés). A felszámoló tizenöt nappal megelőzően köteles tájékoztatni a hitelezői választmányt illetve a hitelezők képviselőjét az általa megkötendő, a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződésekről, a hatályos szerződések felmondásáról, az adós készleteinek selejtezéséről azzal, hogy ezekre az intézkedésekre a közléstől számított nyolc munkanapon belül észrevételt tehetnek. A tizenöt napos határidő indokolt esetben nyolc munkanapra lerövidíthető, ez esetben az észrevételre öt munkanap áll rendelkezésre. A felszámoló soron kívül tájékoztatja a hitelezői választmányt, illetve a hitelezők képviselőjét az észrevételekről kialakított álláspontjáról és az azok alapján megtett intézkedésekről (Cstv. 39. § (3) bekezdés). A felszámoló negyedévenként elszámolást és jelentést küld a hitelezői választmánynak (hitelezők képviselőjének) az adós gazdasági helyzetéről, bevételeiről és kiadásairól, és a felszámolási költségekről (Cstv. 39. § (4) bekezdés). Amennyiben a felszámoló a fenti kötelezettségeit elmulasztja a hitelezői választmány, a hitelezők képviselője, vagy bármely hitelező kezdeményezheti a bíróságnál a felszámoló felmentését. A bíróság a kérelem tárgyában soron kívül, de legkésőbb nyolc munkanapon belül határoz, és a felszámoló felmentése esetén egyidejűleg új felszámolót rendel ki (Cstv. 39. § (5) bekezdés).

A hitelező vagy az adós képviseletében a felszámoló a tudomás szerzéstől számított kilencven napon belül, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja az adós által kötött bizonyos szerződéseket illetve az általa tett jognyilatkozatokat. Megtámadható az a szerződés illetve jognyilatkozat, amelyet az adós a felszámolási kérelem bíróságra történő beérkezését megelőző öt éven belül és azt követően kötött vagy tett, és amely az adós vagyonának csökkenését eredményezte, feltéve, hogy az adós szándéka a hitelezők kijátszására irányult és erről a szándékról a másik fél tudott vagy tudnia kellett. Ugyancsak megtámadható  felszámolási kérelem beérkezését megelőző két éven belüli ügylet, ha annak tárgya az adós vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyonát terhelő ingyenes kötelezettségvállalás, vagy a harmadik személy javára feltűnő értékaránytalansággal megkötött visszterhes jogügylet. Végezetül megtámadható a felszámolási kérelem beérkezését megelőző kilencven napon beül megkötött szerződés vagy megtett jognyilatkozat, ha azzal az adós valamely hitelezőt indokolatlanul előnyben részesített, így különösen, ha a hitelezővel fennálló szerződést a hitelező előnyére módosította vagy a biztosítékkal nem rendelkező követelésre biztosítékot nyújtott (Cstv. 40. § (1) bekezdés). A jogügyelt eredményes megtámadása esetén az érvénytelen szerződésekre irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felszámoló és a hitelező kérheti az eredeti állapot helyreállítását, és a vagyontárgyra az elidegenítését követően alapított és közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jog törlését is (Cstv. 40. § (1a) bekezdés). A felszámoló a fenti határidőn belül visszakövetelheti az adós nevében az adós által a felszámolási kérelem beérkezését megelőző hatvan napon belül nyújtott szolgáltatást, ha azzal az adós valamely hitelezőt indokolatlanul előnyben részesített, feltéve, hogy a szolgáltatás nem tartozik a rendes gazdálkodás körébe. A hitelező indokolatlan előnyben részesítésének tekintendő különösen a tartozás esedékesség előtti kiegyenlítése (Cstv. 40. § (2) bekezdés). Ha az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel, saját tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve ezek közeli hozzátartozójával kötött szerződést, a megtámadás szempontjából a rosszhiszeműséget – tehát azt, hogy a másik fél tudott a hitelezők kijátszásának szándékáról – és az ingyenességet vélelmezni kell. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszeműséget és az ingyenességet az egymással összefonódásban nem álló, de azonos személyek vagy gazdálkodó szervezet befolyása alatt működő gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében (Cstv. 40. § (3) bekezdés). Ha a felszámoló tudomására jut az adós által kötött megtámadható szerződés vagy általa tett megtámadható jognyilatkozat, illetve visszakövetelhető szolgáltatás,  köteles arról a hitelezői választmányt vagy a hitelezők képviselőjét a bizonyítékok megküldésével haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás kézhez vételétől számított tizenöt napon belül a  hitelező akkor is gyakorolhatja megtámadási illetve visszakövetelési jogát, ha a megtámadási határidő már letelt vagy abból tizenöt napnál kevesebb van hátra. Ez egy éves jogvesztő határidő azonbaqn ebben az esetben is irányadó (Cstv. 40. § (5) bekezdés).

2013. augusztus 17. 

Magyar Közlöny 140-143/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

140/2013. augusztus 27.

 

 

312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.28.

313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.28.

16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.08.28.

49/2013. (VIII. 27.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet és az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

 2013.08.28.

50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

 2013.08.28.

62/2013. (VIII. 27.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.09.01.

50/2013. (VIII. 27.) NFM rendelet

A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

 2013.08.28.

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

 2013.09.04.

1571/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0004 azonosító számú [„M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna szakasz I. ütem megvalósítása Szeleste–Hegyfalu (84. sz. főúti csomópontig) a 98+300–105+800 km. sz. között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1572/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0018 azonosító számú („31. sz. főút JNSZ megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1573/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0017 azonosító számú („62. sz. főút Seregélyes elkerülő szakasz építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1574/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („88. sz. főút 11,5 t burkolat megerősítés és fejlesztés 3,712–10,046 kmsz. – K088.02” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1575/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-11-2013-0012 azonosító számú („33. sz. főút Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés 0+000–37+780 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1576/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasz” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0014 azonosító számú [„86. sz. főút 37,7–53 kmsz. 11,5 t burkolat erősítés (Vas megye)” című] projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.27.

1577/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2013.08.27.

1578/2013. (VIII. 27.) Korm. határozat

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése során a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) közúti elemeinek felülvizsgálatáról

 2013.08.27.

141/2013. augusztus 28.

 

 

314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A szakképzési megállapodásról

 2013.09.01.

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 2013.09.01.

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

 2013.09.01.

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

 2013.09.05.

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

 2013.08.29.

319/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.31.

320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.29.

321/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.29.

322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.31.

323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.09.01.

73/2013. (VIII. 28.) VM rendelet

Az egyes természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

 2013.09.05.

1579/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.28.

1580/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átvétele érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.28.

1581/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.28.

1582/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.28.

1583/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.28.

1584/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati felhívásra benyújtható projektjavaslatok jóváhagyásáról

 2013.08.28.

1585/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

 2013.08.28.

1586/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A TÁMOP-4.2.2.C-11/1-KONV számú („Előremutató Infokommunikációs Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás biztosítása” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról

 2013.08.28.

1587/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében egyes komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatását célzó projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.28.

1588/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű („Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról

 2013.08.28.

1589/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.6/12/1/A számú („Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatainak jóváhagyásáról

 2013.08.28.

1590/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0002 azonosító számú („A hajdúszoboszlói Hungarospa célcsoportorientált attrakciófejlesztése” című) projekttel összefüggésben a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.08.28.

1591/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat

Az ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009 azonosító számú („»Víz nélkül nincs élet, és víz nélkül nincs fejlődés sem« - Derecske város régi szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja” című) projekttel összefüggésben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.08.28.

142/2013. augusztus 29.

 

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

 2013.11.01.

325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.08.30.

371/2013. (VIII. 29.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.08.29.

1592/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

A világörökségi gondnoksági feladatok ellátása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.29.

1593/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.29.

1594/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú („1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című) projekt támogatásának növeléséről

 2013.08.29.

1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

 2013.08.30.

1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

 2013.08.30.

1597/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.29.

111/2013. (VIII. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.08.29.

112/2013. (VIII. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.08.29.

113/2013. (VIII. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2013.08.29.

143/2013. augusztus 30.

 

 

2013. évi CXXXVII. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 2013.08.31.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 2013.09.01.

16/2013. (VIII. 30.) HM rendelet

A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működését támogató elektronikus infokommunikációs rendszerek biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 2013.08.31.

2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2013.08.31.

33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 2014.01.01.

34/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletéről és ellenőrzéséről

 2013.08.31.

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet

Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról

 2013.09.14.

372/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Legfőbb ügyész helyettes megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.08.30.

373/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

374/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

375/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

376/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

377/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

378/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

379/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

380/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.08.30.

381/2013. (VIII. 30.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésekről

 2013.08.30.

1598/2013. (VIII. 30.) Korm. határozat

A higanyról szóló Minamata Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. augusztus 28. 56. évfolyam, L 229

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 809/2013/EU (2013. augusztus 27.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó triklór-izocianursav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1389/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről
A Bizottság 810/2013/EU (2013. augusztus 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 29. 56. évfolyam, L 230

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 816/2013/EU (2013. augusztus 28.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer szilárd táplálékkiegészítőkben való felhasználása tekintetében történő módosításáról, valamint a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a bázikus metakrilát-kopolimer (E 1205), a semleges metakrilát-kopolimer és az anionos metakrilát-kopolimer specifikációi tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 817/2013/EU (2013. augusztus 28.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 818/2013/EU (2013. augusztus 28.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a zsírsavak szacharóz-észtereinek (E 473) áttetsző, ízesített, vízalapú italokhoz adott aromákban való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 819/2013/EU (2013. augusztus 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/46/EU (2013. augusztus 28.) irányelve a 2006/141/EK irányelvnek az anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő tápszerek fehérjetartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/443/EU (2013. augusztus 27.) végrehajtási határozata további, korlátozás alatt álló körzetek létrehozását is beleértve az Olaszországban előforduló, a H7N7 altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védőintézkedésekről és a 2013/439/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 5623. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 29. 56. évfolyam, L 231

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 30/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 31/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 32/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 33/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 34/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 35/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 37/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 38/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 39/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 40/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 41/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 42/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 43/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 44/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 45/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 46/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 47/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 48/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 49/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 50/2013 (2013. március 15.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
2013. augusztus 30. 56. évfolyam, L 232

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 820/2013/EU (2013. augusztus 27.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 821/2013/EU (2013. augusztus 27.) rendelete az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3M területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 822/2013/EU (2013. augusztus 27.) rendelete a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott spratthalászat tilalmáról
A Bizottság 823/2013/EU (2013. augusztus 27.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 824/2013/EU (2013. augusztus 28.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 825/2013/EU (2013. augusztus 28.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 826/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete a szedaxán hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 827/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete az Aureobasidium pullulans (DSM 14940 és DSM 14941 törzs) hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 828/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete az emamektin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 829/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete a Pseudomonas sp. DSMZ 13134 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 830/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/444/EU (2013. augusztus 28.) végrehajtási határozata a szobahőmérsékleten tárolható tej, az ultrapasztőrözött tej, a mikroszűréssel kezelt pasztőrözött tej és a magas hőmérsékleten pasztőrözött tej eredetjelzésére szolgáló módszerekről szóló olaszországi rendelettervezetről (az értesítés a C(2013) 5517. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 31. 56. évfolyam, L 233

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 831/2013/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 199. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 832/2013/EU (2013. augusztus 30.) végrehajtási rendelete a dinátrium-foszfonát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 833/2013/EU (2013. augusztus 30.) végrehajtási rendelete a piriofenon hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 834/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén az acekinocil, a bixafen, a diazinon, a difenokonazol, az etoxazol, a fenhexamid, a fludioxonil, az isopirazam, a lambda-cihalotrin, a profenofosz és a protiokonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 835/2013/EU (2013. augusztus 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 836/2013/EU (2013. augusztus 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/445/EU (2013. augusztus 29.) végrehajtási határozata a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó egészségügyi bizonyítványminta, valamint a súrlókórra vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 5527. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 3. 56. évfolyam, L 234

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 837/2013/EU (2013. június 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 838/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 839/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet norvég vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 840/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Lettország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 841/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein, valamint az egyesült királyságbeli alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli, Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál található vizek kivételével az 1., 2., 3. és 4. homokiangolna-gazdálkodási terület uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 842/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 843/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Lettország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1F övezet grönlandi vizein, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 844/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 1F övezet grönlandi vizein, valamint az V és XIV övezet grönlandi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 845/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa, VIIIb és VIIId övezetben folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 846/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a 25–27., a 28.2., a 29. és a 32. alkörzet uniós vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 847/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete Németország, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és az Egyesült Királyság kivételével az Európai Unió tagállamainak lobogója alatt közlekedő hajók által az I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 848/2013/EU (2013. augusztus 30.) rendelete a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a 2. homokiangolna-gazdálkodási területen folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 849/2013/EU (2013. szeptember 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 28. 56. évfolyam, C 247
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 247/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6969 – Valeant Pharmaceuticals International/Bausch & Lomb Holdings)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 247/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 247/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 247/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6924 – Refresco Group/Pride Foods)
2013/C 247/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7027 – Bregal Fund III/ISG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 247/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 28. 56. évfolyam, C 247E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 247 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 29. 56. évfolyam, C 248
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 248/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6945 – ABB/Power-One)
2013/C 248/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6999 – SPIE/HSS)
2013/C 248/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6903 – RWA/Genol)
2013/C 248/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6958 – CD&R/We Buy Any Car)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 248/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 248/06 A CHAP(2011) 3460. sz. panasz lezárása
2013. augusztus 29. 56. évfolyam, C 248E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 248 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 30. 56. évfolyam, C 249
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 249/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 249/02 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 249/08 Az EU-27 2012. évi etil-alkohol-mérlege (Készült 2013. július 28-án a 2336/2003/EK rendelet 2. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 249/09 Tájékoztatás a CHAP(2012) 2289. sz. panaszra vonatkozóan
2013. augusztus 30. 56. évfolyam, C 249E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. február 14–16-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 127 E, 2012.5.1.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. február 14., kedd

2013/C 249 E/01 Famagusta elzárt részének annak jogos lakóihoz való visszajuttatása
Az Európai Parlament 2012. február 14-i nyilatkozata Famagusta elzárt részének annak jogos lakóihoz való visszajuttatásáról
 

2012. február 15., szerda

2013/C 249 E/02 A stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatósága
Az Európai Parlament 2012. február 15-i állásfoglalása a stabilitási kötvények bevezetésének megvalósíthatóságáról (2011/2959(RSP))
2013/C 249 E/03 Foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012. évi éves növekedési jelentésben
Az Európai Parlament 2012. február 15-i állásfoglalása a 2012. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól (2011/2320(INI))
2013/C 249 E/04 A 2012. évi éves növekedési jelentés kiegészítése
Az Európai Parlament 2012. február 15-i állásfoglalása a 2012. évi éves növekedési jelentéshez való hozzájárulásról (2011/2319(INI))
 

2012. február 16., csütörtök

2013/C 249 E/05 A 2013. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – A Bizottság szakaszain kívüli szakaszok
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – európai ombudsman, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (2012/2001(BUD))
2013/C 249 E/06 Az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára vonatkozó többéves terv
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervre irányuló javaslat jelenlegi állásáról (2011/2937(RSP))
2013/C 249 E/07 A közös halászati politika hozzájárulása a közjavak előállításához
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a közös halászati politika közjavak megteremtéséhez történő hozzájárulásáról (2011/2899(RSP))
2013/C 249 E/08 A közelmúltbeli magyarországi politikai fejlemények
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a közelmúltbeli magyarországi politikai fejleményekről (2012/2511(RSP))
2013/C 249 E/09 Az oroszországi helyzet
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a közelgő oroszországi elnökválasztásról (2012/2505(RSP)
2013/C 249 E/10 Megállapodás az EU és Marokkó között a mezőgazdasági és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása az EU és Marokkó közötti, a mezőgazdasági és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről szóló megállapodásról (2012/2522(RSP))
2013/C 249 E/11 A Szíriában kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP))
2013/C 249 E/12 Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülése
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülésszakára vonatkozó európai parlamenti álláspontról (2012/2530(RSP))
2013/C 249 E/13 A vakok hozzáférése a könyvekhez
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a Dan Pescod brit állampolgár által a Vakok Európai Szövetsége (EBU), illetve a Royal National Institute of Blind People (Vakok Királyi Nemzeti Intézete) nevében benyújtott 0924/2011. számú, a vakok könyvekhez és más nyomtatott termékekhez való hozzáféréséről szóló petícióról (2011/2894(RSP))
2013/C 249 E/14 A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2012/2519(RSP))
2013/C 249 E/15 A globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) jövője
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a GMES jövőjéről (2012/2509(RSP))
2013/C 249 E/16 Halálbüntetés Fehéroroszországban, különös tekintettel Dzmitrij Kanavalau és Uladziszlau Kavaljeu ügyére
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a halálbüntetésről Fehéroroszországban, különös tekintettel Dzmitrij Kanavalau és Uladziszlau Kavaljeu ügyére (2012/2539(RSP))
2013/C 249 E/17 Egyiptom: a közelmúlt fejleményei
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a legújabb egyiptomi fejleményekről (2012/2541(RSP))
2013/C 249 E/18 Halálbüntetés Japánban
Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a halálbüntetésről Japánban (2012/2542(RSP))
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. február 15., szerda

2013/C 249 E/19 Az eljárási szabályzat saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosítása
Az Európai Parlament 2012. február 15-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzata saját kezdeményezésű jelentésekről szóló 48. cikke (2) bekezdésének módosításáról (2011/2168(REG))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. február 14., kedd

2013/C 249 E/20 A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal, köztük a közigazgatási és a magánszektor hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpont képviselőiként történő összehívásával való megbízásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0288 – C7-0136/2011 – 2011/0135(COD))
P7_TC1-COD(2011)0135
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. február 14-én került elfogadásra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokkal, ideértve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjaként történő összehívásával való megbízásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 249 E/21 A központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0079 – C7-0059/2011 – 2011/0038(COD))
P7_TC1-COD(2011)0038
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. február 14-én került elfogadásra a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2013/C 249 E/22 Az EU és Bissau-Guinea között létrejött jegyzőkönyv a halászati lehetőségekről
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))
2013/C 249 E/23 Marokkó uniós programokban való részvétele
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE))
2013/C 249 E/24 A kéknyelv-betegség elleni vakcinázás
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a 2000/75/EK irányelvnek a kéknyelv-betegség elleni vakcinázás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))
2013/C 249 E/25 Az euroátutalások és -beszedések technikai követelményei
Az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))
P7_TC1-COD(2010)0373
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2012. február 14-én került elfogadásra az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz
2013/C 249 E/26 A Számvevőszék egy tagjának kinevezése - Baudilio Tomé Muguruza
Az Európai Parlament 2012. február 14-i határozata a Baudilio Tomé Muguruza számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0015/2012 – 2012/0801(NLE))
 

2012. február 15., szerda

2013/C 249 E/27 Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint a schengeni vívmányok
Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE))
2013/C 249 E/28 A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások
Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0813 – C7-0500/2011 – 2011/0390(CNS))
2013/C 249 E/29 Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás
Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))
2013/C 249 E/30 Rádióspektrum-politika
Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (16226/1/2011 – C7-0012/2012 – 2010/0252(COD))
2013/C 249 E/31 Tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok
Az Európai Parlament 2012. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))
P7_TC1-COD(2010)0362
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. február 15-én került elfogadásra az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerződéses kapcsolatok tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2012. február 16., csütörtök

2013/C 249 E/32 A betétbiztosítási rendszerek
Az Európai Parlament 2012. február 16-i jogalkotási állásfoglalása a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))
P7_TC1-COD(2010)0207
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. február 16-án került elfogadásra a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
2013/C 249 E/33 Megállapodás az EU és Marokkó között a mezőgazdasági és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről
Az Európai Parlament 2012. február 16-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek, és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))
2013/C 249 E/34 A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény
Az Európai Parlament 2012. február 16-i jogalkotási állásfoglalása a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))
2013. augusztus 30. 56. évfolyam, C 250
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 250/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. február 1-jétől2013. február 28-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013/C 250/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. június 1-jétől2013. július 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2013/C 250/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. június 1-jétől2013. július 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. augusztus 31. 56. évfolyam, C 251
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 251/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 251/02 Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. március 22-én megfogalmazott véleménye az AT.39727 – CEZ ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Ciprus
2013/C 251/03 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (AT.39727 – CEZ)
2013/C 251/04 A bizottság határozatának összefoglalója (2013. április 10.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám AT.39727 – CEZ) (az értesítés a C(2013) 1997. final számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 251/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7012 – JBS/Seara/Zenda) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 251/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 251/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 31. 56. évfolyam, C 251E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. március 13–15-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 152 E, 2012.5.30.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. március 13., kedd

2013/C 251 E/01 A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011
Az Európai Parlament 2012. március 13-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011 (2011/2244(INI))
2013/C 251 E/02 A nők részvétele a politikai döntéshozatalban
Az Európai Parlament 2012. március 13-i állásfoglalása a nők részvétele a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség (2011/2295(INI))
2013/C 251 E/03 Az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében
Az Európai Parlament 2012. március 13-i állásfoglalása az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről (2011/2116(INI))
2013/C 251 E/04 A bolognai folyamat
Az Európai Parlament 2012. március 13-i állásfoglalása az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról (2011/2180(INI))
2013/C 251 E/05 Az európai statisztikák
Az Európai Parlament 2012. március 13-i állásfoglalása az európai statisztikák minőségirányításáról (2011/2289(INI))
 

2012. március 14., szerda

2013/C 251 E/06 A 2013. évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások – III. szakasz – Bizottság
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról, III. szakasz – Bizottság (2012/2000(BUD))
2013/C 251 E/07 Igazságügyi képzés
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása az igazságügyi képzésről (2012/2575(RSP))
2013/C 251 E/08 Gyermekmunka a kakaóágazatban
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a kakaóágazatban alkalmazott gyermekmunkáról (2011/2957(RSP))
2013/C 251 E/09 A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a diabétesz járványszerű terjedésének megakadályozásáról az Európai Unióban (2011/2911(RSP))
2013/C 251 E/10 Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2011. évi jelentésről (2011/2887(RSP))
2013/C 251 E/11 Bővítési jelentés Izlandról
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása az Izland által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2884(RSP))
2013/C 251 E/12 Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2888(RSP))
 

2012. március 15., csütörtök

2013/C 251 E/13 Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-re
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről (2011/2095(INI))
2013/C 251 E/14 Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))
2013/C 251 E/15 Az oroszországi elnökválasztás eredménye
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása az oroszországi elnökválasztás eredményéről (2012/2573(RSP))
2013/C 251 E/16 Kazahsztán
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása Kazahsztánról (2012/2553(RSP))
2013/C 251 E/17 A nigériai helyzet
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása a nigériai helyzetről (2012/2550(RSP))
2013/C 251 E/18 A 6. Vízügyi Világfórum
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása a Víz Világfórumról (Marseille, 2012. március 12–17.) (2012/2552(RSP))
2013/C 251 E/19 Emberkereskedelem a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügye
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása a Sínai-félszigeten folytatott emberkereskedelemről, különösen Solomon W. esetéről (2012/2569(RSP))
2013/C 251 E/20 Palesztina: az izraeli erők rajtaütései palesztin tévéállomásokon
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása Palesztináról: palesztin tévéállomások izraeli erők általi megszállása (2012/2570(RSP))
2013/C 251 E/21 Az emberi jogok megsértése Bahreinben
Az Európai Parlament 2012. március 15-i állásfoglalása az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (2012/2571(RSP))
2013/C 251 E/22 Az afrikai tudományos kapacitásépítés: európai–afrikai rádiócsillagászati partneri kapcsolatok ösztönzése
Az Európai Parlament 2012. március 15-i nyilatkozata az afrikai tudományos kapacitásépítésről: európai–afrikai rádiócsillagászati partneri kapcsolatok ösztönzése
2013/C 251 E/23 A vágási célból az Európai Unióban szállított állatok utaztatására vonatkozó nyolcórás határérték meghatározása
Az Európai Parlament 2012. március 15-i nyilatkozata a vágási célból az Európai Unióban szállított állatok utaztatására vonatkozó nyolcórás határérték meghatározásáról
2013/C 251 E/24 A „Sakk az iskolában” program európai uniós oktatási rendszerekbe való bevezetése
Az Európai Parlament 2012. március 15-i nyilatkozata a „Sakk az iskolában” program európai uniós oktatási rendszerekbe való bevezetéséről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2012. március 13., kedd

2013/C 251 E/25 Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztése
Az Európai Parlament 2012. március 13-i határozata a Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2285(IMM))
 

2012. március 14., szerda

2013/C 251 E/26 A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság megbízatása
Az Európai Parlament 2012. március 14-i határozata a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság felállításáról, hatásköréről, összetételéről és megbízatásának idejéről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2012. március 13., kedd

2013/C 251 E/27 Megállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
Az Európai Parlament 2012. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))
2013/C 251 E/28 Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése
Az Európai Parlament 2012. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))
P7_TC1-COD(2009)0157
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 13-án került elfogadásra az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2012. március 14., szerda

2013/C 251 E/29 Az Európai Halászati Alap
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TC1-COD(2011)0212
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 251 E/30 A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TC1-COD(2011)0169
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 251 E/31 A közös kereskedelempolitika
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TC1-COD(2011)0039
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 251 E/32 A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))
2013. augusztus 31. 56. évfolyam, C 252
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 252/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 245., 2013.8.24.
 

Bíróság

2013/C 252/02 A Bíróság új tagjának eskütétele
2013/C 252/03 A Bíróság által a 2013. július 9-i általános értekezletén elfogadott határozatok
2013/C 252/04 Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák
 

Törvényszék

2013/C 252/05 A Törvényszék új bírájának eskütétele
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 252/06 C-545/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 91/440/EGK irányelv — A közösségi vasutak fejlesztése — A 10. cikk (7) bekezdése — Szabályozó szervezet — Hatáskörök — 2001/14/EK irányelv — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A 4. cikk (1) bekezdése — Díjszabási rendszer — A 6. cikk (2) bekezdése — A pályahálózat-működtetőt az infrastruktúra biztosítása költségeinek és a pályahasználati díjaknak a csökkentésére ösztönző intézkedések elfogadása — A 7. cikk (3) bekezdése — A minimális szolgáltatások összességéért és a szolgáltatási infrastruktúrához való hálózaton keresztüli hozzáférésért fizetendő díjak megállapítása — Az adott vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő költség — 11. cikk — Teljesítményösztönző rendszer — A 30. cikk (5) bekezdése — Szabályozó szervezet — Hatáskörök — A szabályozó szervezet döntéseivel szembeni közigazgatási fellebbezés)
2013/C 252/07 C-576/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Időbeli hatály — Építési koncesszió — Terület állami szervezet általi értékesítése — Az e szervezet által meghatározott, közterület-rendezésre szolgáló ingatlanprojekt)
2013/C 252/08 C-627/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — 91/440/EGK irányelv — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A 91/440 irányelv 6. cikkének (3) bekezdése és II. melléklete — A 2001/14 irányelv 14. cikkének (2) bekezdése — Pályahálózat-működtető — A szolgálati menetrend elkészítésében való részvétel — Forgalomirányítás — A 2001/14 irányelv 6. cikkének (2) — (5) bekezdése — A pályahálózat-működtetőket az infrastruktúra biztosítása költségeinek és a pályahasználati díjaknak a csökkentésére ösztönző intézkedések hiánya — A 2001/14 irányelv 7. cikkének (3) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése — Az adott vonat közlekedtetéséből közvetlenül eredő költség — A 2001/14 irányelv 11. cikke — Teljesítményösztönző rendszer)
2013/C 252/09 C-409/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Csonka Gábor, Isztli Tibor, Juhász Dávid, Kiss János, Szontág Csaba kontra Magyar Állam (Gépjárműforgalom — Felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 84/5/EGK irányelv — Az 1. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdése — A biztosító fizetésképtelensége — A károk megtérítésére kötelezett szervezet fellépésének hiánya)
2013/C 252/10 C-412/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — A 6. cikk (3) bekezdése és a II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — A 14. cikk (2) bekezdése — Az alapvető funkciók gyakorlásával megbízott szervezet függetlensége)
2013/C 252/11 C-429/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Gosselin Group NV kontra Európai Bizottság, Stichting Administratiekantoor Portielje (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások piaca Belgiumban — Az árak közvetlen és közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — Minősítés — Cél általi versenykorlátozás — Indokolási kötelezettség — A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatásról szóló iránymutatás — Jogi érték — Az érintett piac meghatározására vonatkozó kötelezettség — Terjedelem — A bírságkiszabási iránymutatás (2006) — Az eladások értékének aránya — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Indokolási kötelezettség — 1/2003/EK rendelet — 25. cikk — Elévülés — Ismétlődő jogsértés)
2013/C 252/12 C-439/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Ziegler SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — A tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló iránymutatás — Jogi érvény — A releváns piac meghatározásának kötelezettsége — Terjedelem — A tisztességes eljáráshoz való jog — A gondos ügyintézés elve — A Bizottság objektív pártatlansága — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az eladások értékének aránya — Indokolási kötelezettség — A bírság összegének a fizetőképesség hiánya vagy az ügy sajátosságai folytán történő csökkentése — Egyenlő bánásmód)
2013/C 252/13 C-440/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Stichting Administratiekantoor Portielje és Gosselin Group NV (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — Az árak közvetlen vagy közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — A jogsértő magatartás társasági részesedéseket ellenőrző jogalanynak való betudhatósága — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás tényleges gyakorlására vonatkozó vélelem — A verseny célzott korlátozása — A tagállamok közötti kereskedelem érintettségéről szóló iránymutatás — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Enyhítő körülmények)
2013/C 252/14 C-444/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások piaca Belgiumban — Az árak közvetlen és közvetett rögzítése, a piac felosztása és a közbeszerzési eljárások manipulálása — Egységes és folyamatos jogsértés — Betudhatóság — A bírságkiszabási iránymutatás (2006) — Az eladások értéke — Fogalom — Arány — Kiegészítő összeg — Enyhítő körülmények — Indokolási kötelezettség — A jogsértő magatartás anyavállalatnak való betudhatósága — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A forgalom 10 %-ában megállapított felső határ — Arányosság)
2013/C 252/15 C-521/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 11-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH kontra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Jogszabályok közelítése — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — Kizárólagos többszörözési jog — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Méltányos díjazás — A díjazás ellentételezését célzó, magáncélú másolat után fizetendő díj különbségtétel nélkül történő megállapítása, a visszatérítéshez való esetleges jog fenntartása mellett — A beszedett jogdíjbevételeknek részben a jogosultak, részben a szociális vagy kulturális jellegű intézmények javára történő felhasználása — A magáncélú másolat után fizetendő díj kettős megfizetése határokon átnyúló ügylet keretében)
2013/C 252/16 C-536/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. június 6-i ítélete (az Oberlandesgericht Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundeswettbewerbsbehörde kontra Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, korábban Ashland Südchemie Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, korábban Ashland Südchemie Hantos GmbH (Verseny — Iratbetekintés — Az EUMSZ 101. cikk megsértése miatt kiszabott bírságokkal kapcsolatos bírósági eljárás — Kártérítési keresetet benyújtani kívánó harmadik vállalkozások — Az iratbetekintést az eljárásban részt vevő valamennyi fél hozzájárulásától függővé tevő nemzeti szabályozás — A tényleges érvényesülés elve)
2013/C 252/17 C-601/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 11-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak elleni védelem — 746/2008/EK rendelet — A korábban előírtaknál kevésbé korlátozó ellenőrzési és felszámolási intézkedéseket engedélyező rendelet — Az elővigyázatosság elve — Az emberi egészségvédelem szintje — A kockázat besorolásának módosítására alkalmas új tények — Az indokolás hiánya — A tények elferdítése — Téves jogalkalmazás)
2013/C 252/18 C-657/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 11-i ítélete (Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgian Electronic Sorting Technology NV kontra Bert Peelaers, Visys NV (84/450/EGK irányelv és 2006/114/EK irányelv — Megtévesztő reklám és összehasonlító reklám — A „reklám” fogalma — Domainnév bejegyeztetése és használata — Metatageknek valamely weboldal metaadataiban történő használata)
2013/C 252/19 C-57/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 11-i ítélete (Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL kontra Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (2006/123/EK irányelv — Tárgyi hatály — Egészségügyi szolgáltatások — Szociális szolgáltatások — Időskorú személyek számára támogatást és gondozást nyújtó nappali és éjjeli otthonok)
2013/C 252/20 C-273/12. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2013. július 11-i ítélete (Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières kontra Harry Wilson SARL (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — 206. cikk — Vámtartozás keletkezése — Vámraktározási eljárás alá vont áruk eltulajdonítása — A „vis maiornak minősülő esemény eredményeként az áru helyrehozhatatlan károsodásának” fogalma — 2006/112/EK irányelv — 71. cikk — Hozzáadottérték-adó — Adóköteles esemény — Az adó felszámíthatósága)
2013/C 252/21 C-285/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-277/12. sz., Bimbo SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen a Bimbo, SA által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/22 C-286/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-588/08. sz., Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen a Dole Food Company, Inc., a Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/23 C-287/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-93/10. sz., Bilbaína de Alquitranes és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Bilbaína de Alquitranes, SA, a Cindu Chemicals BV, a Deza, a.s., az Industrial Química del Nalón, SA, a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd, a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Rütgers Poland Sp. z o.o. által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/24 C-288/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-94/10. sz., Rütgers Germany GmbH és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Deza, a.s., az Industrial Química del Nalón, SA, a Bilbaína de Alquitranes, SA által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/25 C-289/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-95/10. sz., Cindu Chemicals BV és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Cindu Chemicals BV, a Deza, a.s., a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/26 C-290/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik kibővített tanács) T-96/10. sz., Rütgers Germany GmbH és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen a Rütgers Germany GmbH, a Rütgers Belgium NV, a Deza, a.s., a Koppers Denmark A/S, a Koppers UK Ltd által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/27 C-293/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-587/08. sz., Fresh Del Monte Produce, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen a Fresh Del Monte Produce, Inc. által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/28 C-294/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-587/08. sz., Fresh Del Monte Produce, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 14-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. május 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 252/29 C-303/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-92/11. sz., Jørgen Andersen kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. június 3-án benyújtott fellebbezés
2013/C 252/30 C-306/13. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2013. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — LVP NV kontra Belgische Staat
2013/C 252/31 C-311/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — O. Tümer kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
2013/C 252/32 C-315/13. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgium) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Openbaar Ministerie kontra Edgard Jan De Clerq és társai
2013/C 252/33 C-323/13. sz. ügy: 2013. június 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 252/34 C-339/13. sz. ügy: 2013. június 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 252/35 C-346/13. sz. ügy: A cour d'appel de Mons (Belgium) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ville de Mons kontra KPN Group Belgium SA
2013/C 252/36 C-350/13. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonio Gramsci Shipping Corp. és társai kontra Aivars Lembergs
2013/C 252/37 C-354/13. sz. ügy: A Retten i Kolding, Civilretten (Dánia) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Karsten Kaltoft nevében eljáró FOA kontra Billund Kommune
2013/C 252/38 C-374/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-284/11. sz., Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 25-én hozott ítélete ellen a Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL által 2013. július 1-jén benyújtott fellebbezés
2013/C 252/39 C-376/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2013/C 252/40 C-385/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-99/09. és T-308/09. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2013. április 19-én hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2013. július 4-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 252/41 T-104/07. és T-339/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — BVGD kontra Bizottság (Verseny — Kartellek és erőfölénnyel való visszaélés — Nyersgyémánt-piac — SOC forgalmazási rendszer — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya — Jogalap — A panaszos eljárási jogai — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A panasz vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségek — A piacról kiszorító hatás — Nyilvánvalóan téves értékelés)
2013/C 252/42 T-108/07. és T-354/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Spira kontra Bizottság (Verseny — Kartellek és erőfölénnyel való visszaélés — Nyersgyémánt piac — SOC forgalmazási rendszer — Panaszt elutasító határozat — Közösségi érdek hiánya — A panaszos eljárási jogai — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A panasz vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségek — A piacról kiszorító hatás — Nyilvánvalóan téves értékelés)
2013/C 252/43 T-459/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Hangzhou Duralamp Electronics kontra Tanács („Dömping — Kínából, Vietnamból, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatala — A dömpingellenes intézkedések lejárta — Felülvizsgálat — Hasonló termék — A kármeghatározáshoz használt adatok — Analóg ország — Közösségi érdek — A 384/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése) — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog”)
2013/C 252/44 T-469/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Philips Lighting Poland és Philips Lighting kontra Tanács („Dömping — Kínából, Vietnamból, Pakisztánból és a Fülöp-szigetekről származó integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatala — A dömpingellenes intézkedések lejárta — Felülvizsgálat — A 384/96/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése és 9. cikkének (1) bekezdése) — A közösségi gazdasági ágazat fogalma — A kár meghatározása — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 252/45 T-358/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — Zaragoza csatornázása projekt — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Közbeszerzés — Építészeti mű fogalma — A 93/38/EGK irányelv 14. cikkének (10) és (13) bekezdése — A szerződések megosztása — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — Valamely határozat elfogadásának határideje — A pénzügyi kiigazítások meghatározása — Az 1164/94 rendelet II. melléklete H. cikke (2) bekezdésének megsértése — Arányosság — Elévülés”)
2013/C 252/46 T-321/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — SA.PAR. kontra OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A GRUPPO SALINI közösségi szóvédjegy — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 252/47 T-142/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Aventis Pharmaceuticals kontra OHIM — Fasel (CULTRA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CULTRA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A SCULPTRA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 252/48 T-197/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METRO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A METRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A GRUPOMETROPOLIS korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A tisztességes eljáráshoz való jog — Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikke — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke)
2013/C 252/49 T-208/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 11-i ítélete — Think Schuhwerk kontra OHIM (Piros cipőfűzővégek) (Közösségi védjegy — Közösségi védjegybejelentés — Piros cipőfűzővégek — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Mulasztási eljárás)
2013/C 252/50 T-238/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Rokkantsági támogatás — Hátralékok megfizetése — Késedelmi kamatok — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”)
2013/C 252/51 T-322/13. sz. ügy: 2013. június 14-én benyújtott kereset — Tsujimoto kontra OHIM — Kenzo (KENZO)
2013/C 252/52 T-323/13. sz. ügy: 2013. június 14-én benyújtott kereset — Pure Fishing kontra OHIM — Łabowicz (NANOFIL)
2013/C 252/53 T-324/13. sz. ügy: 2013. június 17-án benyújtott kereset — Endoceutics kontra OHIM — Merck (FEMIVIA)
2013/C 252/54 T-327/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Mallis és Malli kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank
2013/C 252/55 T-328/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou kontra Európai Központi Bank és Európai Bizottság
2013/C 252/56 T-329/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Chatzithoma és Chatzithoma kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank
2013/C 252/57 T-330/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Chatziioannou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank
2013/C 252/58 T-331/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Nikolaou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank
2013/C 252/59 T-332/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Christodoulou és Stavrinou kontra Európai Bizottság és Európai Központi Bank
2013/C 252/60 T-333/13. sz. ügy: 2013. június 17-én benyújtott kereset — Westermann Lernspielverlag kontra OHIM — Diset (bambinoLÜK)
2013/C 252/61 T-336/13. sz. ügy: 2013. június 24-én benyújtott kereset — Borghezio kontra Parlament
2013/C 252/62 T-338/13. sz. ügy: 2013. június 21-én benyújtott kereset — Energa Power Trading kontra Bizottság
2013/C 252/63 T-347/13. sz. ügy: 2013. július 1-jén benyújtott kereset — Hawe Hydraulik kontra OHIM — HaWi Energietechnik (HAWI)
2013/C 252/64 T-349/13. sz. ügy: 2013. július 1-jén benyújtott kereset — Orange Business Belgium kontra Bizottság
2013/C 252/65 T-350/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Jordi Nogues kontra OHIM — Grupo Osborne (BADTORO)
2013/C 252/66 T-351/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Crown Equipment (Suzhou) és Crown Gabelstapler kontra Tanács
2013/C 252/67 T-352/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-88/11. sz., BX kontra Bizottság ügyben 2013. április 24-én hozott ítélete ellen BX által 2013. július 2-án benyújtott fellebbezés
2013/C 252/68 T-358/13. sz. ügy: 2013. július 9-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 252/69 T-359/13. sz. ügy: 2013. július 11-én benyújtott kereset — Spain Doce 13 kontra OHIM — Ovejero Jiménez és Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)
2013/C 252/70 T-366/13. sz. ügy: 2013. július 12-én benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 252/71 F-78/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BM kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyzete — A próbaidő visszamenőlegesen történő meghosszabbítása — A szerződés próbaidő alatti megszüntetéséről szóló határozat — Fegyelmi eljárás)
2013/C 252/72 F-81/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — BY kontra EASA („Az EASA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazott — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Kedvezőtlen előmeneteli jelentés — Újrabeosztás — Lelki zaklatás — Hatáskörrel való visszaélés”)
2013/C 252/73 F-89/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 19-i ítélete — Goetz kontra Régiók Bizottsága (Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — Kártérítési kereset — Elfogadhatóság — A fellépésre nyitva álló határidő kezdete — Az OLAF által folytatott vizsgálat — Közigazgatási vizsgálat — A fegyelmi tanács előtt folyamatban lévő fegyelmi eljárás — Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy gondosan járjon el — A fegyelmi eljárás időtartama — A fegyelmi intézkedést nem eredményező fegyelmi eljárás megindítása miatti felelősség)
2013/C 252/74 F-106/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BM kontra EKB („Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Írásbeli megrovás”)
2013/C 252/75 F-135/11., F-51/12. és F-110/12. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — BU kontra EMA („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának megtagadása — Sérelmet okozó aktus — A személyzeti szabályzat 90. cikke (1) bekezdésének értelmében vett kérelem — Szerződés átminősítése iránti kérelem — Ésszerű határidő — Panasz elutasítása elleni panasz — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Gondoskodási kötelezettség”)
2013/C 252/76 F-5/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 12-i ítélete — Bogusz kontra Frontex (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A Frontex személyi állománya — A próbaidő teljesítése tekintetében az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkében szereplő feltételek módosítása — Elbocsátás a próbaidő végén — A célok meghatározása — Első alkalommal a tárgyaláson felhozott jogalap)
2013/C 252/77 F-8/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — BY kontra AESA (Az AESA személyzete — Ideiglenes alkalmazott — Szakmai alkalmatlanság miatti elbocsátás — Gondoskodási kötelezettség — A szakmai nehézségeken kívül eső ok — Lelki zaklatás — Betegség — Kártérítés)
2013/C 252/78 F-12/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Di Prospero kontra Bizottság („Közszolgálat — Kinevezés — Valamely versenyvizsgán azt követően való megfelelés, hogy a felperest valamely ítélet végrehajtásaképpen hívták fel a versenyvizsgán való részvételre — A besorolási fokozatban visszaható hatállyal történő kinevezés”)
2013/C 252/79 F-21/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Achab kontra EGSZB (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában szereplő feltétel — Jogalap nélküli kifizetés visszatérítése)
2013/C 252/80 F-40/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 19-i ítélete — CF kontra EASA („Közszolgálat — Korábbi ideiglenes alkalmazott — Határozott idejű szerződés — Betegszabadság alatti elbocsátás — Az általános végrehajtási rendelkezések 16. cikke — Az általános végrehajtási rendelkezések 48. cikkének b) pontja — Lelki zaklatás”)
2013/C 252/81 F-56/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. június 26-i ítélete — Willy Buschak kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Munkanélküli ellátás — Nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékok — Elkésett követelés)
2013/C 252/82 F-115/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Biwer és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi támogatások — Iskoláztatási támogatás — A biztosítás feltételei — Az egyéb forrásból származó, hasonló jellegű támogatás levonása — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 252/83 F-40/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. május 3-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Rokkantság okán nyugdíjazott egykori tisztviselő — Baleset — Biztosítási jogviszony hiánya — Okafogyottá vált kereset — Okafogyottság)
2013/C 252/84 F-71/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése — Z kontra Bíróság („Közszolgálat — Okafogyottság”)
2013/C 252/85 F-98/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Jargeac és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Családi ellátások — Iskoláztatási támogatás — A részesülés feltételei — Ugyanolyan jellegű máshonnan kapott ellátás levonása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 252/86 F-100/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Napidíj — A biztosítás feltételei — Az alkalmazási helyen való tényleges tartózkodás — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset — Bírósági eljárási költségek — Az eljárási szabályzat 94. cikke)
2013/C 252/87 F-102/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 30-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — A másolaton a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/88 F-114/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Rodrigues Regalo Corrêa kontra Parlament (Közszolgálat — Díjazás — Családi ellátások — Iskoláztatási támogatás — A részesülés feltételei — Ugyanolyan jellegű máshonnan kapott ellátás levonása — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 252/89 F-119/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 4-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél, amelyet az ügyvéd aláírásbélyegzőjével vagy az aláírás más többszörözési módja segítségével írtak alá — A kereset elkésettsége)
2013/C 252/90 F-141/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 30-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/91 F-143/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 18-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárással kapcsolatban felmerült költségek megtérítése iránti kérelemnek a kinevezésre jogosult hatóság általi elutasítása — A költségek megállapítása iránti kérelemmel azonos tárgyú megsemmisítés iránti kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/92 F-144/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 24-i végzése — Mateo Pérez kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga — kiírás helyesbítésének megsemmisítése iránti kérelem — A felperest kizáró feltételeket nem tartalmazó helyesbítés — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/93 F-28/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 25-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az orvosi jelentés egyik mondatának törlésére irányuló kérelem — Baleset vagy foglalkozási megbetegedés — A kérelem hallgatólagos elutasítása)
2013/C 252/94 F-87/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése — Alsteens kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — A szerződés meghosszabbítása — Részleges megsemmisítés — Megváltoztatás)
2013/C 252/95 F-89/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. június 4-i végzése — Marrone kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az előmenetel egyenértékűségének elve — Besorolási fokozatba az új, kedvezőtlenebb szabályok alapján történő besorolás — Átsorolási kérelem — Késedelem — Új tények — Hiány — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/96 F-115/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. június 25-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 252/97 F-150/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. június 24-i végzése — Weissenfels kontra Parlement
2013. szeptember 3. 56. évfolyam, C 253
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 253/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6828 – Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 253/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 253/03 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója „A számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában” című bizottsági közleményről
2013/C 253/04 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a termékek piaci felügyeletéről és különböző európai parlamenti és tanácsi jogalkotási eszközök módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatról
2013/C 253/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatról
2013/C 253/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 253/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/12 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/13 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/14 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/15 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/16 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 253/17 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 253/18 Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 253/19 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7029 – ZTE Services Deutschland/Alcatel-Lucent Network Services) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. szeptember 3. 56. évfolyam, C 253E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. június 10–13-i ülések

2013/C 253 E/01 2013. június 10-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 253 E/02 2013. június 11-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 253 E/03 2013. június 12-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 253 E/04 2013. június 13-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!