spacer
  8. évfolyam 35. szám 2013.08.27.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Megjelent az OptiJUS újabb szolgáltatása, a Kamatkalkulátor és az Illetékkalkulátor!

A Kamatkalkulátor igénybevételével egyszerűen és gyorsan kiszámíthatja az ügyleti és késedelmi kamat összegét akár magánszemélyek, akár gazdálkodó szervezetek közötti kölcsön esetében.

Az Illektékkalkulátor használata segítségével pedig lehetőség van arra, hogy a vagyonszerzési jogviszony típusának (öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonszerzés) megfelelően az illeték összegét kiszámoljuk.

Bővebb információért látogasson el oldalunkra, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségen: 06-1/696-0661

www.optijus.hu

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 34. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 94
Végelszámolás 167
Hivatalból való törlés 22

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 35
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1067

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 476 db.

A héten 8 763 cégnév, 2 616 székhelycím és 603 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521 431 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az egyezség jóváhagyása, a felszámolási eljárás megszüntetése 

A tárgyaláson a bíróság végzését a jelenlévő felekkel kihirdetés útján közli (Cstv. 44. § (1c) bekezdés). A felszámoló az egyezséget jóváhagyó végzés napjával köteles elkészíteni a zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról szóló kimutatást, a záró adóbevallást és a zárójelentést elkészíteni, és azokat az állami és önkormányzati adóhatóságnak az egyezségkötést követő harminc napon belül megküldeni (Cstv. 44. § (2) bekezdés). Az egyezségkötés időpontjában vitatott követeléssel rendelkező hitelezőnek járó, és a saját csoportja szerinti kielégítésnek megfelelő összeget elkülönítetten kell kezelni. Ez a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, a szavazati arányok számításánál őt  nem kell figyelembe venni, de ha követelése fennállását jogerős bírói ítélet megállapítja, az egyezség hatálya rá is kiterjed (Cstv. 44. § (3) bekezdés). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha például A cég 5 000 000 Ft-ot követel az adóstól, azonban követelését vitatott követelésként vette nyilvántartásba a felszámoló, úgy ez a hitelező nem vesz részt az egyezségkötésben. Ha az egyezség alapján az adott hitelezői csoport tagjai követelésük 70 %-hoz jutnak hozzá, és az A cég az 5 000 000 Ft követelése iránti perben a bíróság teljes egészében jogerősen megítéli részére a követelést, úgy a felszámolás során annak ellenére csak követelése 70 %-hoz juthat hozzá, hogy az egyezségkötésben nem vehetett részt. A vitatott követelés jogosultjának járó vagyonhányadot a jogvita jogerős lezárását követően kell kiadni, feltéve, hogy a bíróság a követelés fennállását állapította meg. A vagyonhányad kezelésével járó esetleges költségeket a vagyonhányadból kell fedezni. A vagyonhányad kiadásakor a hitelező részére elszámolást kell készíteni a vagyonhányaddal kapcsolatos bevételekről és kiadásokról. Ha az egyezség megkötése után kiderül, hogy a vitatott követelés alaptalan – pl. ha a bíróság a hitelező keresetét jogerősen elutasítja – úgy az erre a célra elkülönítetten kezelt vagyonhányadot az adott csoport többi hitelezője között kell felosztani követelésük arányában, de csak követelésük teljes kielégítése erejéig. Ezért a felosztásért az adós gazdálkodó szervezet felelős (Cstv. 44. § (4) bekezdés).

Ha az egyezség folytán az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megszűnik, a felszámolási költségek kiegyenlítésre kerültek vagy azok fedezete rendelkezésre áll, valamint az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a bíróság azt végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben azt megtagadó végzést hoz. A végzés ellen perújításnak nincs helye (Cstv. 45. § (1) bekezdés).

A bíróság a felszámolási eljárást megszünteti, ha az adós valamennyi nyilvántartásba vett elismert vagy nem vitatott tarozásának megfizetése megtörtént, a vitatott követelésekre és a felszámoló díjára pedig biztosítékot nyújt (Cstv. 45/A. § (1) bekezdés). Az adós a felszámolás megszüntetése iránti kérelmét a hitelezői igénybejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő (a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 180 nap) elteltét követően,  a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítéséig adhatja be. A kérelemhez csatolni kell a zárómérleget, a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy az adós tartozásainak, beleértve azok kamatait is és a felszámolási költségeknek a megfizetése megtörtént, a felszámoló díjának fedezete rendelkezésre áll, a vitatott követelés jogosultja és a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy az adós megfelelő biztosítékot nyújtott, és a felszámolás megszüntetésének közzétételéért fizetendő költségtérítés megfizetését igazoló okiratot (Cstv. 45/A § (2) bekezdés). A bíróság a kérelmet és mellékleteit megküldi az állami adóhatóságnak. Ha az adóhatóságtól harminc napon belül észrevétel nem érkezik, a bíróság végzésben megszünteti a felszámolási eljárást, és végzését a Cégközlönyben közzéteszi. A végzésben a felszámoló díjának megfizetésére a bíróság az adóst kötelezi. A díj összege az adós zárómérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékének 2 %-a, de legalább 200 000 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A bíróság a díjat a felszámoló által végzett tevékenység, az adott eljárás munkaterhe és időtartama figyelembe vételével indokolt esetben mérsékelheti Cstv. 45/A § (3) bekezdés). A felszámolási eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni, ha a felszámolási eljárás elrendelésére a cég kényszertörlési eljárása során került sor (Cstv. 45/A § (4) bekezdés).

2013. augusztus 17.

Magyar Közlöny 138-139/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

138/2013. augusztus 21.

 

 

311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.22.

47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

A világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól

 2013.09.05.

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

 2013.08.29.

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

 2013.08.24.

22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet

Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

 2013.08.22.

357/2013. (VIII. 21.) KE határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről

 2013.08.21.

358/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.08.21.

359/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.08.21.

360/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.08.21.

361/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.08.21.

362/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.08.21.

363/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Altábornagyi előléptetésről

 2013.08.21.

364/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

365/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

366/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

367/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

368/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

369/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

370/2013. (VIII. 21.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.21.

1565/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

A Dunaferr Zrt. kapcsán szükséges egyes intézkedésekről

 2013.08.21.

1566/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

A 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.21.

1567/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

A Népművészet Mestere díj 2013. évi adományozásáról

 2013.08.21.

1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.21.

1569/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat

A GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú („25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.21.

110/2013. (VIII. 21.) ME határozat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

 2013.08.21.

139/2013. augusztus 22.

 

 

61/2013. (VIII. 22.) EMMI rendelet

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról

 2013.08.23.

14/ 2013. (VIII. 22.) HM rendelet

A Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról

 2013.08.23.

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről

 2013.08.27.

1570/2013. (VIII. 22.) Korm. határozat

A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2013.08.23.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. augusztus 22. 56. évfolyam, L 224

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 795/2013/EU (2013. augusztus 21.) végrehajtási rendelete a kolin-klorid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 796/2013/EU (2013. augusztus 21.) végrehajtási rendelete a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésének megtagadásáról
A Bizottság 797/2013/EU (2013. augusztus 21.) végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium NCIMB 11181 készítmény tenyészborjak, hízóborjak és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) és az 1333/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 798/2013/EU (2013. augusztus 21.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a piretrinek hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 799/2013/EU (2013. augusztus 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/442/EU (2013. augusztus 21.) határozata az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák 2014-re történő létrehozásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítések a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 199., 2007.7.31.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 23. 56. évfolyam, L 225

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 801/2013/EU (2013. augusztus 22.) rendelete az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztására vonatkozóan a környezettudatos tervezés követelményeit megállapító 1275/2008/EK rendelet, valamint a televíziókészülékek környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 642/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 802/2013/EU (2013. augusztus 22.) végrehajtási rendelete a fluopiram hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 803/2013/EU (2013. augusztus 22.) végrehajtási rendelete a folsav valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 804/2013/EU (2013. augusztus 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 24. 56. évfolyam, L 226

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/39/EU (2013. augusztus 12.) irányelve a 2000/60/EK és a 2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 805/2013/EU (2013. augusztus 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 80. számú előírása Egységes rendelkezések nagy személyszállító gépjárművek üléseinek és az ilyen járműveknek az ülések és rögzítéseik szilárdsága tekintetében történő jóváhagyásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 24. 56. évfolyam, L 227

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 800/2013/EU (2013. augusztus 14.) rendelete a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 965/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról
2013. augusztus 27. 56. évfolyam, L 228

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 806/2013/EU (2013. augusztus 26.) rendelete a dömpingellenes intézkedések alól egy koreai exportőr számára biztosítható mentesség megállapításának, a meglévő dömpingellenes vámnak az érintett exportőrtől származó behozatalok tekintetében való hatályon kívül helyezésének és az érintett exportőrtől származó behozatalok nyilvántartásba vételre való kötelezésének céljából a többek között a Kínai Népköztársaságból származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a többek között a Koreai Köztársaságból feladott – akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 102/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet felülvizsgálatának megindításáról
A Bizottság 807/2013/EU (2013. augusztus 26.) végrehajtási rendelete az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív uniós piacokon történő felmérése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
A Bizottság 808/2013/EU (2013. augusztus 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. augusztus 22. 56. évfolyam, C 241
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 241/01 A Bizottság véleménye (2013. augusztus 20.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló berendezésekre vonatkozó behozatali és kiviteli tilalomnak az intermodális konténerekre való alkalmazásáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 241/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6988 – CKH/CKI/PAH/AVR)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 241/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 241/04 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. november 9-i ülésén a COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies ügyhöz kapcsolódó határozattervezetre vonatkozóan megfogalmazott véleménye – Előadó: Olaszország
2013/C 241/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies
2013/C 241/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. november 23.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies ügy) (az értesítés a C(2011) 8664. számú dokumentummal történt)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 241/07 Az EFTA-államok és az EFTA Felügyeleti Hatóság képviselőinek állásfoglalása az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság által a 2011. november 9-i ülésen a COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Vivital Technologies ügyhöz kapcsolódó határozattervezetre vonatkozóan megfogalmazott véleményről – Előadó: Olaszország
 

EFTA Titkárság

2013/C 241/08 Norvégia Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egy szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés közvetlen odaítéléséről
2013/C 241/09 Norvégia Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egy szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés közvetlen odaítélésére vonatkozó bejelentéséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 241/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6950 – UPC/GPT/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 241/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland)
2013. augusztus 22. 56. évfolyam, C 241E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 241 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 23. 56. évfolyam, C 242
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 242/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 242/02 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.,  HL C 167., 2013.6.13., 9. o.)
2013/C 242/03 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.;  HL C 88., 2012.3.24., 12. o.;  HL C 120., 2012.4.25., 4. o.;  HL C 182., 2012.6.22., 10. o.;  HL C 214., 2012.7.20., 4. o.;  HL C 238., 2012.8.8., 5. o.;  HL C 255., 2012.8.24., 2. o.)
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 242/04 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 23. 56. évfolyam, C 242E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 242 E/01 2013. április 15-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 242 E/02 2013. április 16-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 242 E/03 2013. április 17-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 242 E/04 2013. április 18-i ülés jegyzőkönyve
2013. augusztus 23. 56. évfolyam, C 243
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 243/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 243/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 243/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 243/04 Állami támogatás – Lengyelország – SA.35388 (2013/C) (korábbi 2013/NN és korábbi 2012/N) számú állami támogatás – A Gdynia-Kosakowo repülőtér létrehozásáról – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. augusztus 24. 56. évfolyam, C 244
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 244/01 A Bizottság véleménye (2013. augusztus 23.) az Európai Központi Bank monetáris és pénzügyi statisztikáról szóló két rendelettervezetéről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 244/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6973 – Axa PE/Fosun/Club Méditerranée)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 244/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 244/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6960 – SNCF/COMSA-EMTE/CRT) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 244/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6957 – IF P&C/Topdanmark)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 244/06 CHAP(2013) 1334. sz. panasz – átvételi elismervény és tájékoztatás
2013. augusztus 24. 56. évfolyam, C 245
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 245/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 233., 2013.8.10.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 245/02 C-287/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. július 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Aalberts Industries NV, Comap SA, korábban Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Kartellek — Európai piac — Rézből és rézötvözetből készült szerelvények ágazata — Bizottsági határozat — Az EUMSZ 101. cikk megsértésének megállapítása — Bírságok — Egységes, összetett és folyamatos jogsértés — A jogsértés megszüntetése — A jogsértés egyes résztvevők általi folytatása — Visszaesés)
2013/C 245/03 C-312/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. július 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/78/EK irányelv — 5. cikk — A foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozása Fogyatékos személyek — Elégtelen átültető intézkedések)
2013/C 245/04 C-350/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. július 4-i ítélete (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Argenta Spaarbank NV kontra Belgische Staat (Adójogszabályok — Társasági adó — Kockázati tőkéhez kapcsolódó levonás — Fiktív kamat — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény értelmében adómentes jövedelmet termelő, külföldön állandó telephellyel rendelkező társaság tekintetében levonható összeg csökkentése)
2013/C 245/05 C-100/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. július 4-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fastweb SpA kontra Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (Közbeszerzés — 89/665/EGK irányelv — Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok — Valamely szerződés odaítéléséről szóló határozat ellen olyan ajánlattevő által benyújtott kereset, akinek az ajánlatát elutasították — Arra alapított kereset, hogy a kiválasztott ajánlat nem felelt meg a közbeszerzési műszaki leírásnak — A nyertes ajánlattevő arra alapított viszontkeresete, hogy az e keresetet benyújtó ajánlattevő ajánlata nem felel meg a közbeszerzési műszaki leírás egyes előírásainak — Egyikük ajánlata sem felel meg a közbeszerzési műszaki leírásnak — Azt előíró nemzeti ítélkezési gyakorlat, hogy előzetesen a viszontkeresetet kell megvizsgálni, és ha ez megalapozott, akkor az alapkeresetet érdemi vizsgálat lefolytatása nélkül elfogadhatatlannak kell minősíteni — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)
2013/C 245/06 C-233/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. július 4-i ítélete (a Tribunale di La Spezia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Simone Gardella kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (A valamely tagállamban megszerzett nyugdíjjogosultságok átvitele — EUMSZ 45. cikk és EUMSZ 48. cikk — Olyan nemzeti szabályozás, amely nem biztosítja a nemzeti társadalombiztosítási szervhez befizetett nyugdíjjárulékokból képződött tőkének egy másik tagállamban székhellyel rendelkező nemzetközi szervezethez történő átvitelének jogát — Összesítési szabály)
2013/C 245/07 C-325/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-506/11. sz., Peek & Cloppenburg KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 18-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG által 2013. június 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 245/08 C-326/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-507/11. sz., Peek & Cloppenburg kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 18-án hozott ítélete ellen a Peek & Cloppenburg KG által 2013. június 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 245/09 C-330/13. sz. ügy: Administrativen sad — Burgas (Bulgária) által 2013. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lukoil Neftohim Burgas AD kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt „Pristanishte Burgas tsentar” pri Mitnitsa Burgas
 

Törvényszék

2013/C 245/10 T-234/11 P-RENV-RX. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 9-i ítélete — Oscar Orlando Arango Jaramillo és társai kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A Törvényszék ítéletének felülvizsgálata — Az első fokon benyújtott kereset mint elfogadhatatlan elutasítása — Nyugdíjak — A nyugdíjjárulék emelése — Keresetindítási határidő — Ésszerű határidő”)
2013/C 245/11 T-552/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 9-i ítélete — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Az egészségügyi együttműködés területén működő projektre vonatkozó uniós pénzügyi támogatásról szóló szerződés — Terhelési értesítés — A jogvita szerződéses jellege — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság — Marasztalásra irányuló viszontkereset”)
2013/C 245/12 T-3/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 10-i ítélete — Kreyenberg kontra OHIM — Bizottság (MEMBER OF €e euro experts) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — MEMBER OF €e euro experts közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Az Unió és az uniós szakpolitikai területek jelképei — Eurójel — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének i) pontja)
2013/C 245/13 T-304/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-111/11. sz., van der Aat és társai kontra Bizottság ügyben 2013. március 21-én hozott ítélete ellen van der Aat és társai által 2013. május 31-én benyújtott fellebbezés
2013/C 245/14 T-319/13. sz. ügy: 2013. június 11-én benyújtott kereset — Elmaghraby és El Gazaerly kontra Tanács
2013/C 245/15 T-335/13. sz. ügy: 2013. június 19-én benyújtott kereset — BT Limited Belgian Branch kontra Bizottság
2013/C 245/16 T-340/13. sz. ügy: 2013. június 25-én benyújtott kereset — Federación Española de Hostelería kontra EACEA
2013/C 245/17 T-343/13. sz. ügy: 2013. június 28-án benyújtott kereset — CN kontra Parlament
2013/C 245/18 T-345/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Construcción, Promociones e Instalaciones kontra OHIM — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)
2013/C 245/19 T-346/13. sz. ügy: 2013. július 2-án benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2013. augusztus 27. 56. évfolyam, C 246
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 246/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 246/02 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 246/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 246/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 246/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, valamint a Koreai Köztársaságban feladott, akár a Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett acél drótkötelek és -kábelek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 246/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6949 – JP Morgan/Findus) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 246/07 Átvételi elismervény a CHAP(2013) 2466. panasz ügyében
 

Helyesbítések

2013/C 246/08 Helyesbítés a kötelező érvényű tarifális felvilágosításhoz (  HL C 232., 2013.8.10.)
2013. augusztus 27. 56. évfolyam, C 246E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2013–2014

2013. május 20–23-i ülések

2013/C 246 E/01 2013. május 20-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 246 E/02 2013. május 21-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 246 E/03 2013. május 22-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 246 E/04 2013. május 23-i ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!