spacer
  8. évfolyam 34. szám 2013.08.21.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tetőzött már a cégtörlési hullám az építőiparban?

Könnyen elképzelhető, hogy nyár elején tetőzött a cégtörlési hullám az építőiparban, és mostantól fokozatos enyhülésnek leszünk tanúi – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató jelentéséből. Júliusban 502 cég szűnt meg az ágazatban, de a törléssel fenyegető eljárások száma huzamosabb ideje csökken. Az ágazat kis cégeinek az segítene, ha beindulna a lakásépítés, de erre a jelek szerint még várni kell.

Júliusban 502 építőipari vállalkozást töröltek a cégbíróságok. Ez gyakorlatilag megegyezik a júniusi értékkel, de jelentősen elmarad a májusi 636 darabos rekordtól. „Az ágazati cégstatisztika és a KSH számai arra utalnak, hogy az építőipar minden ágazata túl van a mélyponton, fellélegezni azonban még korai lenne. A rendkívül alacsony előző éves bázishoz viszonyított növekedés akkor válhat tartóssá, ha a lakossági ingatlanpiac, illetve a hozzá közvetett módon kapcsolódó lakóépület-építés is fellendül” – véli Tóth Tamás, az adatokat közlő Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 33. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 15
Felszámolás 137
Végelszámolás 161
Hivatalból való törlés 57

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 64
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 907

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 467 db.

A héten 10 524 cégnév, 3 150 székhelycím és 692 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521 352 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Egyezség a felszámolás során

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő negyven nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig az adós és a hitelezők között bármikor helye van egyezségkötésnek, kivéve ha a felszámolási eljárást a cég kényszertörlési eljárásában rendelték el. Akik a felszámolási eljárásban hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás lezárását követően igényüket az adóssal szemben nem érvényesíthetik (Cstv. 41. § (1) bekezdés). Az egyezség előkészítése és megkötése esetén a gazdálkodó szervezetet megillető jogokat a társaság legfőbb szerve gyakorolja. Az egyezség feltételeire vonatkozó határozatot a legfőbb szerv a cég megszűnésére vonatkozó határozat meghozatalára irányadó eljárási rendben hozza meg. Az egyezségi tárgyaláson és az egyezség aláírásakor a legfőbb szerv képviselője jár el. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az egyezségkötés előkészítése érdekében a legfőbb szerv a felszámolótól a benyújtott hitelezői igényeken túlmenően is tájékoztatást kérhet a felszámolótól (Cstv. 41. § (2) bekezdés). Az egyezség megkötésében nem vehetnek részt azok a hitelezők, akiknek a hitelezői igénye a felszámolási költségekre, illetve tartásdíjra vagy más hasonló járadékszerű  időszakos szolgáltatásra irányulnak (Cstv. 41. § (3) bekezdés).  Az egyezségi tárgyalásra az adós köteles a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és egyezségi javaslatot készíteni (Cstv. 41. § (4) bekezdés). A bíróság az adós kérelmére annak beérkezését követő hatvan napon belül egyezségi tárgyalást tűz ki, amelyre megidézi az adóst, a felszámolót és az egyezségkötésre jogosult hitelezőket a fizetőképesség helyreállítására alkalmas program, az egyezségi javaslat és a hitelezők felsorolásának csatolásával (Cstv. 41. § (5) bekezdés).

Az egyezségi tárgyalásra a felszámoló jelentést készít, amely tartalmazza az adós vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat, a számviteli jogszabályok szerint felosztható vagyont, az egyes hitelezői csoportok követeléseit, és külön tájékoztatást ad a felszámolási költség illetve a tartásdíj illetve más hasonló járadékszerű időszakos szolgáltatás címén eddig előterjesztett és várható követelésekről valamint a függő követelésekről és kötelezettségekről (Cstv. 42. §).

Az egyezségi tárgyalás során az adós és a hitelezők megállapodhatnak a követelések kielégítési sorrendjében, teljesítési határidejének módosításában, kielégítésének arányában és módjában, és mindabban, amit az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében vagy egyébként szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek növekedését eredményező intézkedésekre (Cstv. 43. § (1) bekezdés). A hitelezők az egyezségben foglaltak betartásának ellenőrzésére egy vagy több hitelezőt, vagy kívülálló személyt is megbízhatnak (Cstv. 43. § (2) bekezdés).

Az egyezség megkötéséhez szükséges egyfelől, hogy az egyes hitelezői csoportok mindegyikében a hitelezők szavazatának legalább a fele támogassa azt. Másfelől szükség van arra, hogy az egyezségkötést a zálogjogosultak követelésük egyenlítéséig támogassák. Végezetül az egyezségkötéshez hozzájáruló szavazatot leadó hitelezők követelése ki kell, hogy tegye a szavazásra jogosult hitelezők összes követelésének kétharmad részét. A követelésüket a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő negyven napon túl bejelentő hitelezők a követelésük besorolásának megfelelő hitelezői csoportban szavaznak együtt, a követelésüket negyven napon belül bejelentő hitelezőkkel. A szavazás során minden 50 000 Ft-nyi követelés után egy szavazat jár azzal, hogy töredék szavazat számításának nincs helye, az 50 000 Ft alatti követelésre pedig egy szavazatot kell számítani. Amennyiben a felszámolás jogerős elrendelését követően valamely hitelező követelését egy másik hitelezőre engedményezte, úgy a szavazatok az engedményezés előtti állapotnak megfelelően illetik meg a hitelezőket. A negyven napon túl bejelentkezett hitelezők szavazatát 50 %-os mértékben kell figyelembe venni. Az egyezség hatálya a felszámolási költség illetve tartásdíj vagy más hasonló járadékszerű időszakos szolgáltatás címén előterjesztett hitelezői igény jogosultját kivéve minden hitelezőre kiterjed (Cstv. 44. § (1) bekezdés). Az egyezségkötés során a számviteli törvény szerinti függő követelésekre és kötelezettségekre vonatkozóan is rendelkezni kell (Cstv. 44. § (1a) bekezdés). Az egyezség megkötésénél a jóhiszemű joggyakorlás követelményét kell szem előtt tartani. Ennek megfelelően az egyezség nem tartalmazhat a hitelezők összességére vagy egyes hitelezői csoportokra nyilvánvalóan előnytelen vagy méltánytalan rendelkezéseket. Méltánytalan és előnytelen rendelkezésnek kell tekinteni különösen, ha az adós felosztható vagyonához mérten a hitelezők összességének kielégítési aránya kirívóan alacsony, vagy ha egyes hitelezői csoportok követelésének kielégítési aránya más hitelezői csoportokhoz képest kirívóan alacsony, vagy a kielégítés aránytalanul hosszabb idő alatt vagy előnytelenebb feltételekkel valósul meg (Cstv. 44. § (1b) bekezdés).

2013. augusztus 17.

Magyar Közlöny 135-137/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

135/2013. augusztus 14.

 

 

307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

 2013.08.19.

14/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet

Az „I. Lajos aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

 2013.08.17.

15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet

A szélfelirattal ellátott I. Lajos aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

 2013.08.17.

32/2013. (VIII. 14.) NGM rendelet

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM rendelet módosításáról

 2013.09.13.

1531/2013. (VIII. 14.) Korm. határozat

Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezetben való részvételről

 2013.08.14.

1532/2013. (VIII. 14.) Korm. határozat

A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2013.08.19.

136/2013. augusztus 15.

 

 

308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.08.16.

45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

 2013.09.01.

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

 2013.08.18.

21/2013. (VIII. 15.) KIM rendelet

A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

 2013.08.23.

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 2013.09.15.

1533/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.15.

1534/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás hatásait vizsgáló Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 2013.08.16.

1535/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.15.

1536/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.15.

1537/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.08.15.

1538/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A határon túli regionális civil központok létrehozásának támogatásáról

 2013.08.15.

1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.15.

1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről

 2013.08.15.

1541/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználása a Nemzeti Védelmi Szolgálat személyi állományának megerősítése érdekében

 2013.08.15.

1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.15.

1543/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2013.08.15.

1544/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2013.08.15.

1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról

 2013.08.15.

1546/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú („Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11 -2013-0035 azonosító számú („Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1548/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11 -2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész csatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1549/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1550/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0012 azonosító számú („Bagamér Nagyközség Szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [„Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése" című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról

 2013.08.15.

1552/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.4.0-09-2010-0001 azonosítószámú [„Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal átépítésének (1. ütem) előkészítése" című] projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001 azonosító számú („Budapest-Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója I/1. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

 2013.08.15.

1553/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0005 azonosító számú („68. sz. főút Nagyatád elkerülés kivitelezési munkáinak el végzése" című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1554/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0027 azonosító számú [„M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)" című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

 2013.08.15.

1555/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A „62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése" című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.08.15.

1556/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú („GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások" című) projekt támogatásának módosításáról

 2013.08.15.

1557/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A DDOP-3.1.2/C-13-2013-0001 azonosító számú („Megyervárosi Iskola - Testvérvárosok Terei Általános Iskola fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.08.15.

1558/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú („Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban" című) projekttel összefüggésben a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.08.15.

1559/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által tervezett köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

 2013.08.15.

107/2013. (VIII. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.08.15.

137/2013. augusztus 16.

 

 

309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról

 2013.08.17.

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

 2013.08.24.

46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 2013.08.17.

1560/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat

A „Catastrum"című katasztertörténeti folyóirat működési költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.16.

1561/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat

A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.16.

1562/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.08.16.

1563/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat

A balatoni fejlesztések megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.16.

1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat

Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.08.16.

108/2013. (VIII. 16.) ME határozat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettesének kinevezéséről

 2013.08.16.

109/2013. (VIII. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.08.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. augusztus 14. 56. évfolyam, L 218

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/38/EU (2013. augusztus 12.) irányelve a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU (2013. augusztus 12.) irányelve az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 778/2013/EU (2013. augusztus 12.) határozata a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 779/2013/EU (2013. augusztus 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/430/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási határozata az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a 2014-es pénzügyi évre a borágazatra vonatkozó nemzeti támogatási programokból az egységes támogatási rendszerbe átcsoportosított összegekről (az értesítés a C(2013) 5180. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/431/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási határozata a benalaxil-M és a valifenalát hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 5184. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 15. 56. évfolyam, L 219

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 780/2013/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeknek a megállapításáról szóló 206/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 781/2013/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a fipronil hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 782/2013/EU (2013. augusztus 14.) rendelete az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 783/2013/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 784/2013/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. augusztus 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/432/EU (2013. augusztus 13.) végrehajtási határozata az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger kékúszójútonhal-állományának helyreállításával kapcsolatos egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2011/207/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 5224. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/433/EU (2013. augusztus 13.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2013) 5225. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 17. 56. évfolyam, L 220

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/434/EU (2013. július 15.) határozata egyes tagállamoknak az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló, 1963. május 21-i Bécsi Egyezményt módosító jegyzőkönyv Európai Unió érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint a vonatkozó belső uniós jogszabályok alkalmazásáról szóló nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról
  Jegyzőkönyv az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló, 1963. évi Bécsi Egyezmény módosításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 785/2013/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Miel de La Alcarria (OEM)]
A Bizottság 786/2013/EU (2013. augusztus 16.) rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 787/2013/EU (2013. augusztus 16.) végrehajtási rendelete egy Bacillus subtilist (ATCC PTA-6737) tartalmazó készítmény hízópulykáknak és tenyészpulykáknak szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kemin Europa N.V.)
A Bizottság 788/2013/EU (2013. augusztus 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/435/EU (2013. május 2.) határozata a Société Nationale Corse Méditerranée és a Compagnie Méridionale de Navigation javára Franciaország által nyújtott SA.22843 (2012/C). (korábbi 2012/NN.) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 1926. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/436/EU (2013. augusztus 13.) végrehajtási határozata a 2007/777/EK határozatnak a ragadós száj- és körömfájás vírusának a hústermékekben történő semlegesítésére szolgáló új kezelés bevezetése, valamint az oroszországi Kalinyingrádi Területről történő behozatalra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 4970. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/437/EU (2013. augusztus 14.) végrehajtási határozata a hasított sertések görögországi osztályozási módszerének engedélyezéséről szóló 2010/642/EU határozat módosításáról és a hasított sertések görögországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 89/449/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 5302. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 17. 56. évfolyam, L 221

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 777/2013/EU (2013. augusztus 12.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klodinafop, klomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalikarb, malein-hidrazid, mepanipirim, metkonazol, proszulfokarb és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. augusztus 20. 56. évfolyam, L 222

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 789/2013/EU (2013. augusztus 16.) végrehajtási rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 790/2013/EU (2013. augusztus 19.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az ecetsav hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 791/2013/EU (2013. augusztus 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 792/2013/EU (2013. augusztus 19.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása felfüggesztésének visszavonásáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/438/EU (2013. augusztus 16.) határozata a 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a svéd hatóságok által a „GW 80 455” fénycső tekintetében elfogadott tiltó intézkedésről (ATEX-SE-01-2012) (az értesítés a C(2013) 5315. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. augusztus 21. 56. évfolyam, L 223

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 793/2013/EU (2013. augusztus 20.) végrehajtási rendelete a Feröer szigetekkel szemben az atlanti-skandináv heringállomány megóvásának biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedések megállapításáról
A Bizottság 794/2013/EU (2013. augusztus 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/439/EU (2013. augusztus 19.) végrehajtási határozata az Olaszországban előforduló, a H7N7 altípusba tartozó, nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2013) 5521. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/440/EU (2013. augusztus 20.) határozata a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó, készterméknek vagy nem annak minősülő, rozsdamentes acélból készült, tompahegesztéses csőszerelvények behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
A Bizottság 2013/441/EU (2013. augusztus 20.) végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működése nyolcadik régióban történő megkezdése kezdő időpontjának meghatározásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. augusztus 14. 56. évfolyam, C 235
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 235/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6885 – SDNV/Germanischer Lloyd)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 235/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 235/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 235/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7013 – Platinum Equity/CBS Outdoor) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 235/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 235/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 235/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 14. 56. évfolyam, C 235A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 235 A/01 PE/170/S számú álláshirdetés
2013. augusztus 14. 56. évfolyam, C 235E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 235 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 14. 56. évfolyam, C 236
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 236/01 Nyilatkozatok a tagállamok által a Vízuminformációs Rendszer adataihoz betekintés céljából történő hozzáférésre kijelölt hatóságokról és központi hozzáférési pont(ok)ról a 2008/633/IB tanácsi határozat 3. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően
2013. augusztus 15. 56. évfolyam, C 237
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 237/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6843 – Siemens/Invensys Rail)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 237/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 237/03 Állami támogatás – Megfelelő intézkedések EFTA-állam általi elfogadásának eredményeként létező támogatási ügy lezárására irányuló határozat
2013/C 237/04 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint, az izlandi beruházási ösztönzők programnak nyújtott regionális támogatással és hat beruházási megállapodással kapcsolatos állami támogatási kérdésekben
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 237/05 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerint az AT.39678. Deutsche Bahn I, az AT.39731. Deutsche Bahn II és az AT.39915. Deutsche Bahn III ügyben
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 237/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 237/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 237/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke 2. bekezdésének b) pontja alapján
2013. augusztus 17. 56. évfolyam, C 238
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 238/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6948 – Telenor/Globul/Germanos)
2013/C 238/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6998 – Carlyle/Chesapeake Paperboard Business)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 238/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 238/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 238/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6850 – Marine Harvest/Morpol)
2013. augusztus 20. 56. évfolyam, C 239
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 239/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 239/02 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 20. 56. évfolyam, C 239A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 239 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — hetedik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013/C 239 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — hatodik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. augusztus 20. 56. évfolyam, C 239E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. február 2-i ülés

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 114 E, 2012.4.19.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2012. február 2., csütörtök

2013/C 239 E/01 A BRIC-országokra és más felemelkedő hatalmakra vonatkozó uniós külpolitika
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a BRICS-országokkal (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) és más feltörekvő hatalmakkal kapcsolatos uniós külpolitika célkitűzéseiről és stratégiáiról (2011/2111(INI))
2013/C 239 E/02 Az EU által korlátozó intézkedések alá vetett rendszerekkel szembeni következetes politika
Az Európai Parlament 2012. február 2-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az EU által korlátozó intézkedések alá vetett, személyes és üzleti érdekeltségeiket az EU határain belül érvényesítő vezetőkkel rendelkező rendszerekkel szembeni következetes politikáról szóló ajánlására irányuló javaslattal (2011/2187(INI))
2013/C 239 E/03 A vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezése
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2011/2046(INI))
MELLÉKLET
2013/C 239 E/04 Az uniós humanitárius segély költségvetési ellenőrzése
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az ECHO által irányított európai uniós humanitárius segítségnyújtás költségvetési ellenőrzéséről (2011/2073(INI))
2013/C 239 E/05 A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai megközelítés felé
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a „Nyilvános konzultáció: A kollektív jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai megközelítés felé” című munkadokumentumról (2011/2089(INI))
2013/C 239 E/06 „A tápanyagösszetételre vonatkozó állítások jegyzéke”
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről
2013/C 239 E/07 Az Európai Tanács 2012. január 30-i informális ülésének következtetései
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az Európai Tanács 2012. január 30-i üléséről
2013/C 239 E/08 Irán és nukleáris programja
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása Iránról és az iráni atomprogramról
2013/C 239 E/09 A sport európai dimenziója
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a sport európai dimenziójáról (2011/2087(INI))
2013/C 239 E/10 A hulladékkezelési irányelv alkalmazása
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az Európai Unió tagállamaiban a hulladékgazdálkodásról szóló irányelv és egyéb kapcsolódó irányelvek alkalmazásával összefüggésben a petíciók benyújtói által felvetett kérdésekről (2011/2038(INI))
2013/C 239 E/11 A Daphne program
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a Daphne programról: eredmények és kilátások (2011/2273(INI))
2013/C 239 E/12 A nők helyzete háború idején
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a nők háború alatti helyzetéről (2011/2198(INI))
2013/C 239 E/13 Az energiához való egyetemes hozzáférés 2030-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzést támogató uniós fejlesztési együttműködés
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az energiához való egyetemes hozzáférés 2030-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzést támogató uniós fejlesztési együttműködésről (2011/2112(INI))
2013/C 239 E/14 Az adózásról szóló éves jelentés
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az adózásról szóló éves jelentésről (2011/2271(INI))
2013/C 239 E/15 Az uniós versenypolitika
Az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2011/2094(INI))
2013. augusztus 21. 56. évfolyam, C 240
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 240/01 A Bizottság közleménye az Unió által megnyitott, a baromfihús-ágazati termékekre vonatkozó egyes kontingensek keretében a 2014. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 240/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 240/03 Bejelentés a Cseh Köztársaság kormánya részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a ČEPS, a. s. vállalatnak a Cseh Köztársaságban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető
2013/C 240/04 Bejelentés a Cseh Köztársaság kormánya részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a NET4GAS s.r.o. vállalatnak a Cseh Köztársaságban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltető
2013/C 240/05 Bejelentés a svéd kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Affärsverket svenska kraftnät vállalatnak a Svédországban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-ipari átvitelirendszer-üzemeltető
2013/C 240/06 Bejelentés a svéd kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Swedegas AB Svédországban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltető
2013/C 240/07 Bejelentés a Lett Köztársaság részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Augstsprieguma tīkls AS vállalatnak a Lett Köztársaságban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-ipari átvitelirendszer-üzemeltető
2013. augusztus 21. 56. évfolyam, C 240A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2013/C 240 A/01 Nyílt pályázati felhívás – Kutatási tisztviselő – Hivatkozási szám: EF-TA-13-01
2013. augusztus 21. 56. évfolyam, C 240E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 240 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!