spacer
  8. évfolyam 33. szám 2013.08.13.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Hamarosan tetőzik a cégtörlési hullám

Csaknem 10 ezer cég szűnt meg az elmúlt három hónapban Magyarországon, korábban soha nem töröltek még a nyilvántartásból ennyi céget egyetlen negyedév alatt. A nemzeti dohányboltok miatt ugyanakkor sok új vállalkozást is alapítottak ebben az időszakban, ennek következtében magasan áll az Opten - Cég Fluktuációs Index (Opten - CFI) is.

Az elmúlt három hónapban 9.813 cég szűnt meg Magyarországon, ez soha nem látott rekordnak számít. Ehhez foghatóan sok cégbezárást hozó negyedévet utoljára 2010 júliusa és szeptembere között tapasztalhattunk, de akkor is csak 9.300 céget töröltek a cégbíróságok. A mostani megszűnési hullám azonban az adatokat közlő Opten céginformációs szolgáltató szakértői szerint hamarosan elcsitulhat.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 32. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 116
Végelszámolás 195
Hivatalból való törlés 45

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 31
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1 197

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 557 db.

A héten 11 675 cégnév, 3 542 székhelycím és 783 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521 417 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A társaság vagyoni viszonyai a felszámolás elrendelése után

A felszámolás kezdő időpontja után a tulajdonos gazdálkodó szervezettel kapcsolatos jogai megszűnnek (Cstv. 34. § (1) bekezdés). Ezen időponttól kezdve a társaság vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot kizárólag a felszámoló tehet. Az adós cégnevét a felszámolás alatt vagy „f.a.” toldattal kell használni. A felszámoló köteles haladéktalanul bejelenteni az adós pénzforgalmi számláit vezető pénzügyi szolgáltatóknak a felszámolás elrendelését, csatolnia kell a kijelölését tartalmazó végzést, valamint hitelt érdemlően igazolt aláírását (Cstv. 34. § (2) bekezdés). A felszámoló kérelemre tájékoztatást ad a munkavállalóknak, a szakszervezeteknek, az üzemi tanácsnak vagy üzemi megbízottnak illetve ezen szervek képviselőjének arról, hogy kik és milyen összegű követelésre nyújtottak be hitelezői igényt, azokat a felszámoló elfogadta-e és hova sorolta be, valamint tájékoztatást ad a felszámolás költségeiről és az adóst terhelő tartásdíj, kártérítési járadék és más hasonló időszakosan fizetendő, a jogosultat élete végéig megillető járadék szerű követelések összegéről és jogosultjáról. A képviseleti jogosultságot igazoló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (Cstv. 34. § (3) bekezdés).

A felszámolás kezdő időpontjában az adós gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá és esedékessé válik (Cstv. 35. § (1) bekezdés). A pénztartozások után az eredeti lejáratig szerződéses kamat, az eredeti lejárati időtől a kifizetésig de legfeljebb a felszámolási zárómérleg elkészítéséig késedelmi kamat és késedelmi pótlék, illetve pótlék és bírság jellegű követelés is érvényesíthető (Cstv. 35. § (2) bekezdés). A felszámolás során csak olyan követelést lehet beszámítani, amelyet a felszámoló elismert, és amely tekintetében a felszámolás kezdő időpontját, vagy ha a követelés később keletkezett a keletkezését követően nem került sor engedményezésre. Nem számíthatja be az adós gazdálkodó szervezettel szembeni követelését az adós vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint az adós többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet, vagy az adós gazdálkodó szervezet többségi befolyással rendelkező tagja (Cstv. 36. § (1) bekezdés). Az adóssal szemben fennálló a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl de 180 napon belül bejelentett követeléseket a felszámoló nyilvántartásba veszi, és akkor elégíti ki, ha az egyéb elismert követelések kiegyenlítése után arra még marad fedezet. Több késedelmesen bejelentett hitelezői igény között a kielégítési sorrend általános szabályai (lásd egy későbbi cikkünkben) az irányadók. Ha a zálogjogosult hitelezői igényét 40 napon belül bejelenti, a felszámoló a bejelentést követően intézkedik a követelés kielégítéséről. Amennyiben a bejelentésre 40 napon túl, de 180 napon belül kerül sor, ez a zálogtárgy értékesítésének nem akadálya, azonban a befolyt vételárat elkülönítetten kell kezelni, és a zálogjogosultat akkor lehet kielégíteni, ha a többi elismert követelés kiegyenlítése után marad rá vagyoni fedezet (Cstv. 37. § (1) bekezdés). A felszámolás alatt keletkezett felszámolási költségnek nem minősülő követeléseket – feltéve, hogy az még a felszámolási zárómérleg benyújtását megelőzően keletkezett - keletkezésüktől számított 40 napon belül kell a felszámolónak bejelenteni, aki a követelést határidőben benyújtott hitelezői igényként veszi nyilvántartásba. A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett hitelezői igények nyilvántartásba vételére és kielégítésére a késedelmesen benyújtott igények fentebb ismertetett szabályai irányadók (Cstv. 37. § (2) bekezdés). A hitelezői igény bejelentésre vonatkozó 180 napos határidő jogvesztéssel jár, vagyis ha a hitelező igényét ezen határidőn belül nem jelenti be, úgy követelése nem érvényesíthető (Cstv. 37. § (3) bekezdés). A felszámolási eljárás befejezésének időpontjában esedékessé váló követelések közül a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése miatt a munkavállalót megillető távolléti díjat, végkielégítést, valamint a munkaviszonyra tekintettel járó egyéb juttatásokat a felszámoló igénybejelentés hiányában is elismert követelésként veszi nyilvántartásba és a kielégítési sorrend általános szabályai szerint elégíti ki (Cstv. 37. § (4) bekezdés).

2013. augusztus 6.

Magyar Közlöny 132-134/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

132/2013. augusztus 7.

 

 

3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről

 2013.08.08.

40/2013. (VIII. 7.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 2013.08.08.

41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet

A 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatásáról

 2013.08.08.

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

 2013.08.10.

58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról

 2013.08.08.

20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet

Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.08.15.

45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.08.15.

46/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.08.12.

47/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II. 28.) NFM rendelet módosításáról

 2013.08.08.

105/2013. (VIII. 7.) ME határozat

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének felmentéséről és új elnökének kinevezéséről

 2013.08.07.

106/2013. (VIII. 7.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.08.07.

3/2013. (VIII. 7.) BM határozat

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 320. § (6) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről

 2013.08.07.

119/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

120/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

121/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

122/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

123/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

124/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

125/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

126/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

127/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

128/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

129/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

130/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

131/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

132/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

133/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

134/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

135/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

136/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

137/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

138/2013. (VIII. 7.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.08.07.

133/2013. augusztus 9.

 

 

42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

 2013.08.12.

43/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

A régészeti szempontból jelentős barlangok köréről

 2013.08.12.

44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

 2013.08.12.

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

 2013.08.10.

60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról

 2013.08.12.

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

 2013.09.01.

31/2013. (VIII. 9.) NGM rendelet

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

 2013.09.01.

48/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet

Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

 2013.08.10.

49/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet

Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.09.08.

355/2013. (VIII. 9.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.08.09.

356/2013. (VIII. 9.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.08.09.

134/2013. augusztus 12.    
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2013.08.13.

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól

2013.08.13.

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

2013.08.13.

1523/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat A Mumbai Főkonzulátus nyitásához kapcsolódó feladatokról

2013.08.12.

1524/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

2013.08.13.

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

2013.08.13.

1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról

2013.08.12.

1527/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2013. évi kifizetésére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.08.12.

1528/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

A parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.08.12.

1529/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes és a Liget Budapest projektekhez kapcsolódó beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.08.12.

1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növeléséhez rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2013.08.12.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. augusztus 7. 56. évfolyam, L 211

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 756/2013/EU (2013. augusztus 6.) végrehajtási rendelete az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 657/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 757/2013/EU (2013. augusztus 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/426/EU (2013. augusztus 5.) végrehajtási határozata az afrikai sertéspestisvírusnak az e betegség megerősített előfordulási helyei szerinti harmadik országokból, illetve harmadik országbeli területekről az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről és a 2011/78/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 4951. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 7. 56. évfolyam, L 212

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 750/2013/EU (2013. július 29.) rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
2013. augusztus 8. 56. évfolyam, L 213

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 759/2013/EU (2013. április 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 809/2004/EK rendeletnek az átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó közzétételi követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 760/2013/EU (2013. augusztus 6.) rendelete a Portugália lobogóját viselő vagy ott lajstromozott hajók és csapdák által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 761/2013/EU (2013. augusztus 6.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein, valamint az egyesült királyságbeli alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldön belüli, Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál található vizek kivételével az 1., 2., 3., 4. és 6. homokiangolna-gazdálkodási terület uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat és a kapcsolódó járulékos fogások tilalmáról
A Bizottság 762/2013/EU (2013. augusztus 7.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klórpirifosz, a klórpirifosz-metil, a mankozeb, a maneb, az MCPA, az MCPB és a metiram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 763/2013/EU (2013. augusztus 7.) végrehajtási rendelete a 637/2009/EK rendelet bizonyos növényfajoknak a fajtaelnevezések alkalmasságának értékelése céljából történő besorolása tekintetében való módosításáról
A Bizottság 764/2013/EU (2013. augusztus 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/45/EU (2013. augusztus 7.) végrehajtási irányelve a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/427/EU (2013. augusztus 2.) végrehajtási határozata a Lettországban és Belaruszban előforduló klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázási tervet és az e betegség elleni küzdelem érdekében hozott biztonsági intézkedések összefüggésében a Lettországban, Litvániában és Belaruszban végrehajtott megfigyelési intézkedéseket támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 4980. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 9. 56. évfolyam, L 214

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 765/2013/EU (2013. július 29.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Walbecker Spargel [OFJ])
A Bizottság 766/2013/EU (2013. augusztus 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 767/2013/EU (2013. augusztus 8.) végrehajtási rendelete a bitertanol hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti visszavonásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 768/2013/EU (2013. augusztus 8.) végrehajtási rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 769/2013/EU (2013. augusztus 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2074/2005/EK és a 1251/2008/EK rendeletnek a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének, a járványos fekélybetegségre vonatkozó egészségügyi feltételeknek és bizonyítványkiállítási követelményeknek, valamint a bizonyos halak és halászati termékek Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének Thaiföldre vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 5-i 1012/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 306., 2012.11.6.)
Helyesbítés a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. október 21-i 1149/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 298., 2011.11.16.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 10. 56. évfolyam, L 215

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 770/2013/EU (2013. augusztus 8.) végrehajtási rendelete a bizonyos állományok tekintetében 2013-ban rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről
A Bizottság 771/2013/EU (2013. augusztus 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. augusztus 10. 56. évfolyam, L 216

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 758/2013/EU (2013. augusztus 7.) rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról
2013. augusztus 13. 56. évfolyam, L 217

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 772/2013/EU (2013. augusztus 8.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenil-amin legmagasabb megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 773/2013/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási rendelete Spanyolország egyes felségvizein (Murcia) az üveggéb (Aphia minuta) halászatában alkalmazott, hajóról működtetett kerítőhálók telepítésének mélysége és parttól számított távolsága tekintetében az 1967/2006/EK tanácsi rendelettől történő eltérésről
A Bizottság 774/2013/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus kefiri DSM 19455 készítmény valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 775/2013/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium DSM 7134 a tojástermelésre nevelt csirkék és a nem tojástermelésre nevelt kisebb baromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co KG)
A Bizottság 776/2013/EU (2013. augusztus 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/428/EU (2013. augusztus 9.) határozata a 2012/96/EU határozat érvényességének meghosszabbításáról
A Bizottság 2013/429/EU (2013. augusztus 9.) végrehajtási határozata a 2007/453/EK határozatnak Costa Rica, az Egyesült Államok, Hollandia, Izrael, Japán, Olaszország és Szlovénia BSE-státusa tekintetében való módosításáról (az értesítés a C(2013) 5160. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. augusztus 8-i 768/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 214., 2013.8.9.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. augusztus 7. 56. évfolyam, C 228
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 228/01 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2013/C 228/02 A Bizottság közleménye az Unió által a sertéshúságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. október 1-jétől2013. december 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
2013/C 228/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6813 – McCain Foods Group/Lutosa Business)
2013/C 228/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6986 – Bain Capital/Maisons du Monde)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 228/05 Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2013/I.)
 

Európai Bizottság

2013/C 228/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 228/07 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 228/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 7. 56. évfolyam, C 228E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 228 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 8. 56. évfolyam, C 229
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 229/01 Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelettervezettel kapcsolatban
2013/C 229/02 Tervezet: A Bizottság …/…/EU rendelete (2013. július 17.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 229/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 229/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 229/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 229/06 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 229/07 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 229/08 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 229/09 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint a Harpa koncertterem és konferenciaközpont finanszírozásával kapcsolatos állami támogatást illetően
2013/C 229/10 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint, a Nasjonal digital læringsarena (NDLA) részére nyújtott állítólagos támogatással kapcsolatos állami támogatási kérdésekben
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 229/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 8. 56. évfolyam, C 229E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 229 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. augusztus 8. 56. évfolyam, C 230
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 230/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 230/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 230/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 230/04 Állami támogatás – Dánia – Állami támogatás SA.32669. (2013/C) (korábbi 2013/NN., korábbi 2011/CP.), Dánia – Kogenerációs erőművek és egy villamosenergia-szolgáltató számára nyújtott, az energiaszabályozási piacot befolyásoló támogatás – SA.32184. (2013/C) (korábbi 2013/NN., korábbi 2011/CP.), Dánia – egy villamosenergia-szolgáltató számára nyújtott támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 230/05 Állami támogatás – Németország – Állami támogatás SA.23827 (2013/C) (korábbi 2012/NN-46, korábbi N 582/2007) számú állami támogatás LIP – Propapier PM 2 GmbH – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. augusztus 9. 56. évfolyam, C 231
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 231/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6972 – BC Partners/Springer Science + Business Media)
2013/C 231/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6961 – Goldman Sachs/Gávea Investimentos/JV)
2013/C 231/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6697 – OW Bunker/Bergen Bunkers)
2013/C 231/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6891 – Agrofert/Lieken)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 231/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 231/06 Felhívás a folyékony és gáznemű szénhidrogének kutatására vonatkozó, „Case la Rocca” elnevezésű engedély iránti kérelem benyújtására – Szicília Tartomány – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita (Tartományi Energiaügyi és Közszolgáltatási Minisztérium) – Dipartimento Regionale dell’Energia (Tartományi Energiaügyi Osztály) – Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (a Szénhidrogénekkel és a Geotermikus Energiával Foglalkozó Tartományi Hivatal) (U.R.I.G.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 231/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6863 – Avnet EMG/MSC Investoren)
2013/C 231/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6978 – Banco Popular SA/Group Crédit Mutuel/ATM Business)
2013/C 231/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7002 – M&G/Alliance Medical) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 231/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 231/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 231/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 9. 56. évfolyam, C 231A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 231 A/01 PE/169/S számú álláshirdetés
2013. augusztus 10. 56. évfolyam, C 232
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 232/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 232/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 232/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 232/04 Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 232/05 Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – A Marokkói Királyság földrajzi árujelzői
2013/C 232/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 232/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. augusztus 10. 56. évfolyam, C 233
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 233/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 226., 2013.8.3.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 233/02 C-277/13. sz. ügy: 2013. május 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2013/C 233/03 C-308/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-336/11. sz., Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 9-én hozott ítélete ellen a Società Italiana Calzature SpA által 2013. június 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 233/04 C-309/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-337/11. sz., Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. április 9-én hozott ítélete ellen a Società Italiana Calzature SpA által 2013. június 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 233/05 C-314/13. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2013. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Užsienio reikalų ministerija kontra Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE
2013/C 233/06 C-318/13. sz. ügy: A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2013. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X
2013/C 233/07 C-338/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2013. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marjan Noorzia
2013/C 233/08 C-340/13. sz. ügy: Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) által 2013. június 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — bpost SA kontra Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
 

Törvényszék

2013/C 233/09 T-209/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — MB System kontra Bizottság („Állami támogatás — Németország által a Biria-csoportnak nyújtott, állami vállalat által bevitt csendes betét formájában megvalósuló támogatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az ugyanazon eljárásra vonatkozó korábbi határozat Törvényszék általi megsemmisítését követően meghozott határozat — Előny — A magánbefektető kritériuma — A nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalma — A támogatási elem kiszámítása — Nyilvánvaló mérlegelési hiba”)
2013/C 233/10 T-78/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE brunes) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIBERTE brunes közösségi ábrás védjegy bejelentése — A La LIBERTAD korábbi közösségi ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 233/11 T-106/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — Cytochroma Development kontra OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ALPHAREN közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ALPHA D3 korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az OHIM egyik fellebbezési tanácsa által hozott határozatot hatályon kívül helyező ítélet OHIM által történő végrehajtása — A 207/2009/EK rendelet 65. cikkének (6) bekezdése — A fellebbezési tanácsok összetétele — A 216/96/EK rendelet 1d. cikke)
2013/C 233/12 T-205/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend kék háttérrel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIBERTE american blend közösségi ábrás védjegy bejelentése — A La LIBERTAD korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 233/13 T-206/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend piros háttérrel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LIBERTE american blend közösségi ábrás védjegy bejelentése — A La LIBERTAD korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 233/14 T-236/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — Airbus SAS kontra OHIM (NEO) („Közösségi védjegy — A NEO közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A fellebbezési tanács által lefolytatandó vizsgálat terjedelme — A fellebbezés elfogadhatóságától függő érdemi vizsgálat — A 207/2009/EK rendelet 59. cikke és 64. cikkének (1) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikke — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009/EK rendelet 76. cikke”)
2013/C 233/15 T-243/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 3-i ítélete — Warsteiner Brauerei Haus Cramer kontra OHIM — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ALOHA 100 % NATURAL közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ALOA korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 233/16 T-301/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 4-i ítélete — Laboratoires CTRS kontra Bizottság („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Az Orphacol nevű gyógyszer forgalombahozatali engedélye iránt kérelem — A Bizottság megtagadó határozata — 726/2004/EK rendelet — 2001/83/EK irányelv — Jól megalapozott gyógyászati alkalmazás — Kivételes körülmények”)
2013/C 233/17 T-258/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 2-i végzése — Mederer kontra OHIM- Katjes Fassin (SOCCER GUMS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 233/18 T-88/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-88/09. és F-48/10. sz., Z kontra Bíróság egyesített ügyekben 2012. december 5-én hozott ítélete ellen Z által 2013. február 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 233/19 T-288/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-91/10. sz., AK kontra Bizottság ügyben 2013. március 13-án hozott ítélete ellen az AK által 2013. május 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 233/20 T-315/13. sz. ügy: 2013. április 30-án benyújtott kereset — Kompas MTS kontra Parlament és társai
2013/C 233/21 T-321/13. sz. ügy: 2013. június 13-án benyújtott kereset — Adorisio és társai kontra Bizottság
2013/C 233/22 T-337/13. sz. ügy: 2013. június 19-én benyújtott kereset — CSF kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 233/23 F-59/13. sz. ügy: 2013. június 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013. augusztus 13. 56. évfolyam, C 234
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 234/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 234/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 234/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6989 – Aqualia/Mitsui/Severomoravksé vodovody a kanalizace Ostrava/Aqualia Infraestructuras Inzenyring) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. augusztus 13. 56. évfolyam, C 234E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 234 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!