spacer
  8. évfolyam 28. szám 2013.07.09.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink: új funkciók a Cégtárban

                                                                    Csúcson van, de hamarosan csökkenhet a megszűnő cégek száma

Rekordot döntött a megszűnő cégek száma Magyarországon. Az elmúlt hat hónapban 16108 céget töröltek a cégbíróságok, ez 538-cal több, mint az eddigi rekordfélévben, azaz 2010 második felében. A cégalapítások alacsony száma miatt a cégfluktuáció máris csökken. Ez a trend fel is erősödhet, ha igaznak bizonyul az Opten szakértőinek előrejelzése, mely szerint legkésőbb 2014 első félévében a cégamortizáció is csökkenni fog.

Soha annyi cég nem szűnt még meg Magyarországon, mint 2013 első felében. Ebben az időszakban a cégbíróságok 16108 céget töröltek a nyilvántartásból, ami az előző félévinél 7,1 százalékkal, az azt megelőző év azonos időszaki értékénél 32 százalékkal, az eddigi rekorder félévnél, 2010 második félénél pedig 3,4 százalékkal rosszabb eredmény. „Ez a szabályozott tisztulási folyamat hosszabb távon mindenképp előnyösen érintheti a magyar gazdaságot. Lassan érezhetővé válik hatása, hiszen a cégek megszüntetésére irányuló cégbírósági eljárások száma csökken” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 46. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 305
Végelszámolás 225
Hivatalból való törlés 59

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 40
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1567

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 665 db.

A héten 16762 cégnév, 5364 székhelycím és 1228 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520650 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán: egyezség a csődeljárásban

                                                                                                    Egyezség a csődeljárásban

A csődeljárás alapvető célja, hogy az adós megállapodásra jusson a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről. Az egyezségben ezen belül megállapodhatnak az adósságra vonatkozó engedményekről és fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról. Egyes követelések ellenében a megállapodás alapján a hitelező részesedést szerezhet az adós gazdálkodó szervezetben, a követelésekért harmadik személy kezességet vállalhat, vagy azokra az adós más biztosítékot adhat. Tartalmazhatja az egyezség az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadását valamint mindazt, amit a felek az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében lényegesnek tartanak beleértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének módját is (Cstv. 19. § (1) bekezdés). Az egyezség megkötésénél a szavazati jogra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amelyeket az egyezségi tárgyalás szabályainál már ismertettünk (Cstv. 19. § (2) bekezdés). Az egyezség akkor köthető meg, ha az adós a szavazatra jogosult hitelezőktől a biztosított és nem biztosított követelés osztályban külön-külön a szavazattöbbséget megkapta (Cstv. 20. § (1) bekezdés). A megkötött egyezség hatálya azokra a hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezségkötéshez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azokra a hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tartalékot kellett képezni, vagy ehelyett biztosítékot kellett számukra nyújtani. A megállapodást ezen hitelezők tekintetében kényszeregyezségnek nevezzük. Ugyanakkor az egyezség ezen hitelezőkre nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint az ugyanazon hitelezői osztályba tartozó az egyezségkötéshez hozzájáruló hitelezők részére. A vitatott követelés részre a hitelezőnek csak akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha az adós ellen indított perben a bíróság jogerős ítéletet hozott, amellyel a hitelező követelésének jogalapját és összegszerűségét is megállapította, vagy a hitelező igényét közigazgatási úton érvényesítette az adóssal szemben (Cstv. 20. § (2) bekezdés). Amennyiben a hitelező az igény bejelentésére nyitva álló határidőt elmulasztotta, az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A határidőt elmulasztó hitelező igényét az adós ellen nem érvényesítheti, azonban a más által indított felszámolási eljárásban el nem évült követelését bejelentheti, azonban késedelmi kamatot, késedelmi pótlékot és más bírság vagy pótlék jellegű követelést a felszámolási eljárásban sem érvényesíthet (Cstv. 20. § (3) bekezdés).
Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen az egyezségkötésben részt vett hitelezők felsorolását, hitelezői osztályát, követelésük összegét, szavazataik számát, az elfogadott adósságrendezési és újjászervezési programot, a végrehajtás és ellenőrzés módját, a teljesítési határidők esetleges módosítását, a követelések elengedését vagy átvállalását, illetve mindazt, amit az adós és a hitelezők az adósságállomány rendezése, az adós fizetőképességének helyreállítása és megőrzése érdekében lényegesnek tartanak. Az egyezségnek tartalmaznia kell ezen túlmenően valamennyi hitelező nevét és postacímét, esetleges kézbesítési megbízottjuk vagy képviselőjük nevét, a hitelezői választmány hitelezői képviselő esetén megjelölve azt is, hogy melyik hitelezőket képviselik (Cstv. 21. § (1) bekezdés). Az egyezséget a felek, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottaik aláírják, a vagyonfelügyelő illetve ha van hitelezői választmány akkor a választmány is ellenjegyzi (Cstv. 21. § (2) bekezdés).
Az egyezségi tárgyalás eredményét az adós gazdálkodó szervezet vezetője köteles 5 munkanapon belül, a fizetési haladék meghosszabbítása esetén pedig annak lejártát megelőző negyvenöt napon belül a bíróságnak bejelenteni. Egyezségkötés esetén az egyezséget, illetve az egyezségkötés feltételeinek teljesülését igazoló jegyzőkönyveket be kell nyújtani a bíróságnak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a bíróság az adós vezetőjét 100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja (Cstv. 21/A § (1) bekezdés). A bíróság az egyezség jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül dönt. Az egyezség jóváhagyására irányuló kérelmet a bíróság 3 munkanapos jogvesztő határidő tűzésével egy alkalommal hiánypótlásra visszaadhatja (Cstv. 21/A § (2) bekezdés). Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, akkor azt a bíróság végzéssel jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen perújításnak nincs helye (Cstv. 21/A § (3) bekezdés). Amennyiben az adós ellen az ideiglenes moratórium elrendelése előtt végrehajtási eljárást indítottak, a csődeljárás befejezetté nyilvánítása esetén a folyamatban lévő pénzkövetelés behajtása iránti eljárások a csődegyezségben foglaltak teljesítéséig illetve a teljesítési határidő leteltéig szünetelnek kivéve azokat a követeléseket, amelyeket a fizetési haladék időtartama alatt is ki kell egyenlíteni. A végrehajtási eljárás folytatását a csődeljárásba bejelentkezett hitelező kérheti. A végrehajtás a hitelezőt a csődegyezség alapján megillető összegre folytatható (Cstv. 21/A § (4) bekezdés).
Ha az egyezség nem jön létre vagy az nem felel meg a jogszabályoknak a bíróság a csődeljárást megszünteti, hivatalból megállapítja az adós fizetésképtelenségét és elrendeli felszámolását. A megszüntető végzésben a bíróság a fizetési haladék időtartamát a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő második munkanap 0 óráig meghosszabbítja. A vagyonfelügyelő megbízatása a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik, az adós pedig a felszámolási eljárás alatt nem kérhet a bíróságtól fizetési haladékot. A vagyonfelügyelőt ezen időszakra megillető díjat az adós köteles előlegezni (Cstv 21/B § (1) bekezdés). Amennyiben a nyilvántartásba vett hitelezők száma meghaladja a 100-at a bíróság végzéseit a Cégközlönyben közzétett hirdetmény útján kézbesíti (Cstv. 21/C § (1) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 113-116/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

113/2013. július 2.

 

 

245/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.03.

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A kozmetikai termékekről

 2013.07.11.

247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.10.

248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.03.

249/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.10.

250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.07.03.

35/2013. (VII. 2.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról

 2013.07.03.

1391/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

Magyarországnak az Európai Űrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről

 2013.07.02.

1392/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői és Magyarország fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.07.02.

1393/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Wekerle Terv - a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája végrehajtásának a 2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési tervéről

 2013.07.03.

1394/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez kapcsolódó további intézkedésekről

 2013.07.02.

1395/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.07.03.

1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról

 2013.07.03.

1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról

 2013.07.03.

1398/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2013.07.02.

1399/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Heves Megyei Önkormányzat feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.02.

1400/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 2013. évi további fenntartása, működtetése érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.02.

1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.02.

1402/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a Magyar Tudományos Akadémia "Q2" beruházás támogatási formájának vissza nem térítendő támogatásra történő megváltoztatásáról

 2013.07.02.

1403/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

Az "M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című nagyprojekt műszaki tartalom bővüléséről, és a nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítására vonatkozó kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

 2013.07.02.

1404/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú ("Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú ("Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében"című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1406/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú ("Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció" című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1407/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, ("445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz" című) kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1408/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú ("Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.02.

1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a "Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)"című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.02.

90/2013. (VII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Barcs és Terezino Polje között tervezett új gyorsforgalmi összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.07.02.

91/2013. (VII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.07.02.

56/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

57/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

58/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

59/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

60/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

61/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

62/2013. (VII. 2.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.02.

114/2013. július 3.

 

 

251/2013. (VII. 3.) Korm. rendelet

A PÁPAI HÚS 1913 Kft.-nek és a PÁPA-SER Kft.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.07.03.

5/2013. (VII. 3.) HM rendelet

Az egyes külföldi fegyveres erőket, nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állományát megillető egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási szabályokról

 2013.07.18.

29/2013. (VII. 3.) NGM rendelet

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

 2013.07.06.

37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet

A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása 2013. évi igénybevételének részletes szabályairól

 2013.07.04.

18/2013. (VII. 3.) AB határozat

Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő elvi vélemény nyilvánításáról

 2013.07.03.

315/2013. (VII. 3.) KE határozat

Hivatásos állományba történő visszavételről

 2013.07.03.

316/2013. (VII. 3.) KE határozat

Vezérezredesi előléptetésről

 2013.07.03.

1411/2013. (VII. 3.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyar Természetjáró Szövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról

 2013.07.03.

1412/2013. (VII. 3.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Budapesti Music Center működésének támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló kormányhatározatok módosításáról

 2013.07.03.

92/2013. (VII. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.07.03.

115/2013. július 4.

 

 

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 2013.07.12.

2013. évi CXXVI. törvény

Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról

 2013.07.19.

252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet

A kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.12.

46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet

Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

 2013.07.05.

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet

A 2013/2014. tanév rendjéről

 2013.07.05.

317/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

318/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

319/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

320/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

321/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

322/2013. (VII. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.07.04.

323/2013. (VII. 4.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.04.

324/2013. (VII. 4.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.04.

1413/2013. (VII. 4.) Korm. határozat

A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat visszavonásáról

 2013.07.04.

1414/2013. (VII.4.) Korm. határozat

A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról

 2013.07.05.

65/2013. (VII. 4.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.04.

116/2013. július 5.

 

 

2013. évi CXXVII. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 2013.07.06.

2013. évi CXXVIII. törvény

Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról

 2013.07.20.

2013. évi CXXIX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

 2013.07.06.

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

 2013.07.06.

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.06.

255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.20.

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 2013.07.15.

257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

 2013.07.06.

258/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

A Magtárház Kikötő Kft. „f. a.”-nak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.07.05.

12/2013. (VII. 5.) KIM rendelet

A bírósági végrehajtási ügyek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.07.13.

69/2013. (VII. 5.) OGY határozat

A Magyarországot megillető egyenlő elbánásról

 2013.07.06.

1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat

Az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról

 2013.07.06.

93/2013. (VII. 5.) ME határozat

Kormánymegbízott kinevezéséről

 2013.07.05.

94/2013. (VII. 5.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.07.05.

95/2013. (VII. 5.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.07.05.

96/2013. (VII. 5.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.07.05.

97/2013. (VII. 5.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2013.07.05.

66/2013. (VII. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.05.

67/2013. (VII. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.05.

68/2013. (VII. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.05.

69/2013. (VII. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.05.

70/2013. (VII. 5.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.05.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. július 3. 56. évfolyam, L 184

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 638/2013/EU (2013. július 2.) rendelete a 925/2009/EK tanácsi rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, nem lágyított, 650 mm-nél szélesebb tekercsekben kiszerelt alumíniumfóliák behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról
A Bizottság 639/2013/EU (2013. július 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/348/EU (2013. július 1.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/349/EU (2013. július 1.) határozata a Bíróság egy bírájának kinevezéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 4. 56. évfolyam, L 185

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 640/2013/EU (2013. július 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/350/KKBP (2013. július 2.) határozata az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/351/KKBP (2013. július 2.) határozata az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/426/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/352/KKBP (2013. július 2.) határozata az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2012/440/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/353/KKBP (2013. július 2.) határozata az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/354/KKBP (2013. július 3.) határozata az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS)
A Tanács 2013/355/KKBP (2013. július 3.) határozata az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2008. július 22-i 732/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 211., 2008.8.6.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 5. 56. évfolyam, L 186

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 641/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 642/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete a niacin és a niacinamid valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 643/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete a patentkék V nem élelmiszer-termelő állatok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 358/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 644/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2013. január 22-i 2013/48/EU tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 21., 2013.1.24.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 6. 56. évfolyam, L 187

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 645/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 646/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 647/2013/EU (2013. július 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/2/2013 2013/356/KKBP (2013. július 2.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről
Az Európai Központi Bank 2013/357/EU (2013. június 21.) határozata az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, valamint a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2013/15)
Az Európai Központi Bank 2013/358/EU (2013. június 21.) határozata az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról (EKB/2013/16)
Az Európai Központi Bank 2013/359/EU (2013. június 21.) határozata a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2013/17)
Az Európai Központi Bank 2013/360/EU (2013. június 21.) határozata az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2013/18)
Az Európai Központi Bank 2013/361/EU (2013. június 21.) határozata az Európai Központi Bank tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro (EKB/2013/19)
Az Európai Központi Bank 2013/362/EU (2013. június 21.) határozata az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (EKB/2013/20)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. december 3-i 1220/2012/EU tanácsi rendelethez (  HL L 349., 2012.12.19.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 9. 56. évfolyam, L 188

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Bizottság 2013/363/Euratom (2013. május 17.) határozata az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és a Koreai-félszigeti Energetikai Fejlesztési Szervezet (KEDO) közötti megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Atomenergia-közösség és a Koreai-félszigeti Energetikai Fejlesztési Szervezet között

 

RENDELETEK

A Bizottság 648/2013/EU (2013. július 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Prés-salés de la baie de Somme [OEM])
A Bizottság 649/2013/EU (2013. július 8.) végrehajtási rendelete az 1122/2009/EK és a 65/2011/EU rendelettől a támogatási összegeknek az Ausztria hegyvidéki területein található alpesi legelőkre vonatkozó egységes kérelmek késedelmes benyújtása miatti csökkentése tekintetében a 2013. évre biztosítandó eltérésről
A Bizottság 650/2013/EU (2013. július 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/364/KKBP (2013. július 8.) határozata az Európai Unió iraki integrált jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX IRAQ) szóló 2010/330/KKBP határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 3. 56. évfolyam, C 192
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 192/01 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,5 % 2013. július 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2013. július 3. 56. évfolyam, C 192A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 192 A/01 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI) – Pályázati felhívás igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) Brüsszelben – Igazgatóság: „Közvetlen támogatás, piaci intézkedések, ösztönzés” (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2013/10336
2013. július 3. 56. évfolyam, C 192E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 192 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 4. 56. évfolyam, C 193
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 193/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6904 – Yamaha/KYB/KYB Motorcycle Suspension JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 193/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 193/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 193/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 193/05 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 193/06 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 193/07 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
2013/C 193/08 Állami támogatás – Kifogásemelés tárgyában hozott nemleges határozat
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 193/09 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 193/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6980 – Cinven/Ceramtec) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 4. 56. évfolyam, C 193A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 193 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – Angol nyelvű (EN), francia nyelvű (FR), román nyelvű (RO) és szlovén nyelvű (SL) konferenciatolmács
2013. július 4. 56. évfolyam, C 193E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 193 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 5. 56. évfolyam, C 194
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 194/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 194/02 Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2013. július 1.), amely módosítja az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályait
 

Európai Bizottság

2013/C 194/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 194/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2013. július 5. 56. évfolyam, C 194A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 194 A/01 Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére a brüsszeli SESAR Közös Vállalkozásnál (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) – COM(2013)10337
2013. július 6. 56. évfolyam, C 195
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 195/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6739 – Allianz/VW Financial Services/JV)
2013/C 195/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6900 – Borealis/Rosier/GPN)
2013/C 195/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6908 – Randstad/USG assets)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 195/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 195/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 195/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6975 – DUBAL Holding/MDCI/EGA JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 195/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6961 – Goldman Sachs/Gávea Investimentos/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 6. 56. évfolyam, C 195A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 195 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — hatodik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013/C 195 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — ötödik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. július 9. 56. évfolyam, C 196
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 196/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6883 – Canada Life/Irish Life)
2013/C 196/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6897 – Shell/Repsol (major part of LNG business))
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 196/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 196/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6969 – Valeant Pharmaceuticals International/Bausch & Lomb Holdings)
2013/C 196/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6963 – Archer-Daniels-Midland Company/GrainCorp) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 196/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6934 – Norges Bank/Generali/Group of buildings in Paris) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 9. 56. évfolyam, C 196A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Régiók Bizottsága

2013/C 196 A/01 CDR/SG/AD16/15/13. sz. álláshirdetés főtitkári (férfi/nő) állásra a Régiók Bizottsága főtitkárságán (felvételi besorolási fokozat: AD 16/3) – Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontjával és 8. cikkével összhangban közzétett álláshirdetés

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!