spacer
  8. évfolyam 30. szám 2013.07.23.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

                                                                            Csúcsot döntött a megszűnő cégek száma az építőiparban

A tavalyi második félév után ismét negatív rekordot döntött az idei első félévben a megszűnő építőipari cégek száma – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató legfrissebb jelentéséből. A romlás üteme ugyanakkor lassult, az ágazat megrendelés-állománya és az alapítások száma pedig azt jelzi, hogy az építőipar túl van a nehezén.

2013 első félévében 2863 cég szűnt meg az építőiparban, így mostantól ez a hat hónap veszi át az ágazat legrosszabb féléve minősítést 2012 második félévétől, amikor 2794 céget töröltek. Az építőipar megrendelés-állománya ugyanakkor az állami beruházásoknak köszönhetően az utóbbi időben emelkedni látszik, ezért nem kizárt, hogy az adatok a következő két félévben javulást mutatnak majd.

Tovább a teljes cikkre
 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 29. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 192
Végelszámolás 236
Hivatalból való törlés 58

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 58
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1083

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 654 db.

A héten 16201 cégnév, 5424 székhelycím és 1191 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521023 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán: az adós vezető tisztségviselőjének felelőssége

                                                                                           Az adós vezető tisztségviselőjének felelőssége


A hitelező vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik az adós gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően ügyvezetői feladataikat nem a hitelezők érekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, a hitelezők követeléseinek teljes mértékű kielégítése meghiúsult vagy a környezeti terhek rendezését elmulasztották. A perre az adós gazdálkodó szervezet székhelye szerinti törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A cégjegyzékbe bejegyzett vezető tisztségviselőkön kívül vezetőnek minősül az a személy is, aki az adós gazdálkodó szervezet döntéseire meghatározó befolyással rendelkezett. Ha többen közösen okoztak kárt, felelősségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amikor a gazdálkodó szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet esedékességkor nem lesz képes kielégíteni a vel4e szemben fennálló követeléseket (Cstv. 33/A § (1) bekezdés). A keresetben a felperes vagyoni biztosíték nyújtására is kérheti kötelezni a vezetőt a hitelezői igények kielégítésének biztosítására. A biztosíték a bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt letéti számlára befizetett pénzösszeg, vagy hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg, EGT állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, a letétbe helyezéstől számított 181 napnál hosszabb hátralévő futamidejű, azonnal beváltható vagy értékesíthető hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (Pl. államkötvény), bankgarancia, biztosítói garancia, vagy biztosító által kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény lehet. A keresetlevelet – a beavatkozás lehetőségére történő felhívással – az adós gazdálkodó szervezet azon többségi befolyással rendelkező tagjának is kézbesíteni kell, amely a kérdéses időszakban ilyen befolyással rendelkezett. A biztosíték nyújtására kötelező végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A fenti befolyással rendelkező tag a pénzügyi biztosíték teljesítéséért a vezetőtől való behajthatatlanság esetén kezesként felel (Cstv. 33/A § (2) bekezdés).
Mentesül a felelősség alól a vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható intézkedéseket megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése valamint az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően nem tett eleget az adós beszámolójának letétbe helyezési kötelezettségének, illetve a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül nem készítette el az adós beszámolóját, illetve nem adta át a felszámolónak az adós iratanyagát és vagyontárgyait, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell (Cstv. 33/A § (3) bekezdés). A felszámoló a keresetindításról és annak részleteiről köteles a hitelezői választmányt, a hitelezői képviselőt illetve a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni (Cstv. 33/§ (4) bekezdés). A vagyoni biztosíték felosztásáról a felszámolási eljárás jogerős lezárása után, a marasztalási per jogerős lezárását követően kell intézkedni, feltéve, hogy a hitelezők pernyertesek lettek. A biztosítékot a hitelezők között meg nem térült követeléseik arányában kell felosztani (Cstv. 33/A § (5) bekezdés). A felszámolási eljárás jogerős befejezését követő 60 napos jogvesztő határidőn belül bármely hitelező kérheti a bíróságtól, hogy a vezetői felelősség megállapítása iránti perben jogerősen megállapított felelősség alapján kötelezze a volt vezetőt a felszámolásban ki nem elégített követelése megfizetésére. Amennyiben a rendelkezésre álló határidőn belül több hitelező is pert indít, a bíróság a pereket egyesíti, és a követelések arányos kielégítéséről határoz. Amennyiben a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig a vezető felelősségének megállapítása iránti perben nincs jogerős döntés, úgy a vezető marasztalására irányuló kereset benyújtására irányadó 60 napos határidőt az említett per jogerős befejezésétől kell számítani (Cstv. 33/A § (6) bekezdés).
A fenti szabályok alapján tehát előfordulhat, hogy a hitelező két pert is kénytelen indítani a vezető ellen. Az első keresetben, amelyet a felszámolási eljárás időtartama alatt lehet megindítani egyfelől kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a volt vezető felelősségét a hitelezői érdekek megsértése miatt, másfelől vagyoni biztosíték adására kérheti kötelezni a vezetőt. Ebben a perben a vezető fizetésre kötelezésének - a vagyoni biztosíték adásán túlmenően – nincs helye. Amennyiben ebben a perben a hitelező pernyertes lesz, akkor a felszámolási eljárás lezárásával egyidejűleg a vezető által nyújtott vagyoni biztosítékot megkapja, azonban ezen túlmenően további fizetésre a vezető nem köteles. A felszámolási eljárás lezárásakor így a hitelező két forrásból juthat követeléséhez: az adós gazdálkodó szervezet vagyonának felosztásából rá eső részből, valamint a vezető által nyújtott vagyoni biztosítékból. Ha ezen két forrás igénybe vétele után még mindig marad kielégítetlen követelése, úgy ennek erejéig indíthatja meg a második pert a volt vezető ellen, amelyben már arra kérheti kötelezni az alperest, hogy a felszámolási eljárásban illetve a korábbi a vezető felelősségének megállapítása iránt folyamatban volt perben adott vagyoni biztosítékból ki nem elégített követelését a vezető fizesse meg. Amennyiben ezt a pert is megnyeri, akkor a jogerős ítélet alapján van lehetősége az addig ki nem elégített követelését a volt vezetőtől akár végrehajtás útján is behajtani.
 

Magyar Közlöny 122-124/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

122/2013. július 16.

 

 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 2013.07.19.

276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

A "GSV" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.07.17.

277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

 2013.07.17.

6/2013. (VII. 16.) HM rendelet

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

 2013.07.17.

Köf. 5008/2013/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.07.16.

1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról

 2013.07.17.

1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról

 2013.07.16.

1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenység ellátása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.16.

1445/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú ("Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.07.16.

1446/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú ("»A határ a csillagos ég« - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése" című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.07.16.

1447/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című, az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról

 2013.07.16.

1448/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú ("Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú ("Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál felmérése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú ("Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014-2020. évi fejlesztési program és akcióterv kidolgozása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú ("Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020 programozási időszakban" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1453/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (a "Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.07.16.

1454/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Komplex rehabilitáció Gárdonyban" című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1455/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program abszorpciós célú intézkedési tervéről a TÁMOP 1. prioritás vonatkozásában

 2013.07.16.

1456/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú (a "KoopeRáció+ - Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.07.16.

1457/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.07.16.

1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma többletfeladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.16.

98/2013. (VII. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.07.16.

84/2013. (VII. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.16.

85/2013. (VII. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.16.

86/2013. (VII. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.16.

87/2013. (VII. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.16.

88/2013. (VII. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.16.

123/2013. július 17.

 

 

36/2013. (VII. 17.) BM rendelet

A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról

 2013.07.25.

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

 2013.07.18.

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

 2013.07.18.

41/2013. (VII. 17.) NFM rendelet

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól és a nem polgári célú frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 29/2005. (VII. 27.) HM rendelet, valamint a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.07.18.

1459/2013. (VII. 17.) Korm. határozat

A nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

 2013.07.17.

1460/2013. (VII. 17.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2013.07.18.

1461/2013. (VII. 17.) Korm. határozat

A jogtudományi területen folytatott kutatások támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.17.

89/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

90/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

91/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

92/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

93/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

94/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

95/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

96/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

97/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

98/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

99/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

100/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

101/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

102/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

103/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

104/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

105/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

106/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

107/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

108/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

109/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

110/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

111/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

112/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

113/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

114/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

115/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

116/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

117/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

118/2013. (VII. 17.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.17.

124/2013. július 19.

 

 

53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelet

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

 2013.07.19.

42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet

Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.07.22.

60/2013. (VII. 19.) VM rendelet

A 2013. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról

 2013.07.27.

61/2013. (VII. 19.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú támogatási, és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról

 2013.07.20.

19/2013. (VII. 19.) AB határozat

Az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. és 13. §-a hatálybalépésének felfüggesztéséről

 2013.07.19.

20/2013. (VII. 19.) AB határozat

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2013.07.19.

21/2013. (VII. 19.) AB határozat

A Fővárosi Bíróság 8.P.23.480/2011/3. számú, illetve a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.200/2011/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2013.07.19.

22/2013. (VII. 19.) AB határozat

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 152. § (1) bekezdése „a végrehajtható okirat csatolása nélkül" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

 2013.07.19.

339/2013. (VII. 19.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

 2013.07.19.

340/2013. (VII. 19.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.07.19.

341/2013. (VII. 19.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.19.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. július 17. 56. évfolyam, L 194

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 675/2013/EU (2013. július 15.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Pomodoro di Pachino [OFJ])
A Bizottság 676/2013/EU (2013. július 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 677/2013/EU (2013. július 16.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukornak a 2012/2013. gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/385/EU (2013. július 15.) határozata a 2011/492/EU határozat Bissau-Guineára vonatkozó megfelelő intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről és a határozat módosításáról
A Tanács 2013/386/EU (2013. július 15.) határozata a Guineai Köztársaság tekintetében a 2011/465/EU határozatban megállapított megfelelő intézkedések alkalmazási időszakának meghosszabbításáról és a határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 18. 56. évfolyam, L 195

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 678/2013/EU (2013. július 9.) rendelete a 974/98/EK rendeletnek az euro Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról
A Tanács 679/2013/EU (2013. július 15.) rendelete az Európai Unió harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak javadalmazására 2011. július 1-jétől2012. június 30-ig, valamint 2012. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról
A Tanács 680/2013/EU (2013. július 15.) rendelete az 1259/2012/EU rendeletnek az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 681/2013/EU (2013. július 17.) rendelete a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének módosításáról
A Bizottság 682/2013/EU (2013. július 17.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 196. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 683/2013/EU (2013. július 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 684/2013/EU (2013. július 17.) végrehajtási rendelete a 2013. szeptember 1-jétől2013. november 30-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/387/EU (2013. július 9.) határozata az euro Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről
Az Európai Központi Bank 2013/388/EU (2013. július 5.) határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/22)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. április 12-i 335/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 105., 2013.4.13.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 19. 56. évfolyam, L 196

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 685/2013/EU (2013. július 15.) rendelete a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése alatt álló területekről kivitt és a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzésén kívül eső területeken való áthaladást követően visszavitt áruk tekintetében a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 686/2013/EU (2013. július 16.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Oignon doux des Cévennes [OEM])
A Bizottság 687/2013/EU (2013. július 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 688/2013/EU (2013. július 18.) végrehajtási rendelete a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 689/2013/EU (2013. július 18.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 690/2013/EU (2013. július 18.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/41/EU (2013. július 18.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az 1R-transz-fenotrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/389/EU (2013. július 15.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság két finn tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/390/EU (2013. július 18.) végrehajtási határozata a vízben és a víz felszínén úszó szabadidős eszközökre vonatkozó EN 15649 európai szabványsorozatnak (1–7. rész) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelőségéről és e szabványok hivatkozásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 20. 56. évfolyam, L 197

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 691/2013/EU (2013. július 19.) rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 692/2013/EU (2013. július 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 693/2013/EU (2013. július 19.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013 júliusának első hét napján benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 694/2013/EU (2013. július 19.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2013. július 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 23. 56. évfolyam, L 198

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 695/2013/EU (2013. július 15.) végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint az Ukrajnából származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 696/2013/EU (2013. július 22.) rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról
A Tanács 697/2013/EU (2013. július 22.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 698/2013/EU (2013. július 19.) végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 699/2013/EU (2013. július 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 700/2013/EU (2013. július 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/391/KKBP (2013. július 22.) határozata a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat gyakorlati megvalósításának támogatásáról
A Tanács 2013/392/EU (2013. július 22.) határozata a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról
A Tanács 2013/393/KKBP (2013. július 22.) határozata az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2013/382/KKBP határozat módosításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Unió–Svájci Statisztikai Bizottság 1/2013 2013/394/EU (2013. június 12.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti statisztikai együttműködésről szóló megállapodás A. mellékletének felváltásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 17. 56. évfolyam, C 203
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 203/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6933 – Vitol/Phillips 66 Power Operations)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 203/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 203/03 3/2013. sz. különjelentés: „Eredményesek voltak-e a Marco Polo programok a teherforgalom közutakról való átterelése tekintetében?”
2013/C 203/04 5/2013. sz. különjelentés: „Megfelelően használják-e fel a közúti beruházásokra fordított uniós kohéziós forrásokat?”
2013. július 17. 56. évfolyam, C 203E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 203 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 18. 56. évfolyam, C 204
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Központi Bank

2013/C 204/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. július 5.) a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Lettországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2013/48)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 204/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 204/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 204/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 204/05 Állami támogatás – Az EUMSZ 108. cikke (1) bekezdése értelmében, az érintett tagállam belegyezésével hozott, a megfelelő intézkedésekre vonatkozó javaslattételről szóló határozatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 204/06 A Tanács határozata (2013. július 15.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről
2013/C 204/07 A Tanács határozata (2013. július 15.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2013/C 204/08 A Tanács határozata (2013. július 15.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 5. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 204/09 Euroátváltási árfolyamok
2013. július 18. 56. évfolyam, C 204E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 204 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 19. 56. évfolyam, C 205
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 205/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 205/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 205/03 A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az Európai Unió, valamint Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom, a Feröer szigetek, Izland, Izrael, Jordánia, Koszovó, Libanon, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Marokkó, Norvégia, Szerbia, Svájc (beleértve Liechtensteint is), Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai övezet közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontjáról
2013/C 205/04 A Bizottság közleménye az Európai Unió és Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország között diagonális származási kumulációt lehetővé tévő származási szabályokról szóló jegyzőkönyvek alkalmazásának kezdő időpontjáról
2013/C 205/05 Iránymutatás az EU által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak és pénzügyi eszközök vonatkozásában az izraeli szervezetek és azoknak az Izrael által 1967 júniusa óta elfoglalt területeken folytatott tevékenységének 2014. évtől kezdődő támogathatóságáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 205/06 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 205/07 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint
2013/C 205/08 Pályázati felhívás – DG ENTR sz. 83/G/ENT/SAT/13/7027 – Nemzetközi tevékenységek támogatása: Az európai GNSS-programok végrehajtását támogató információs, képzési és segítségnyújtó központ létrehozása Izraelben
2013/C 205/09 Pályázati felhívás – DG ENTR sz. 84/G/ENT/SAT/13/7028 – Nemzetközi tevékenységek támogatása: Az európai GNSS-programok végrehajtását támogató információs, képzési és segítségnyújtó központ létrehozása Latin-Amerikában
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 205/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6947 – Antalis/Xerox Western Europe paper distribution business)
2013/C 205/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6988 – CKH/CKI/PAH/AVR) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 20. 56. évfolyam, C 206
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 206/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 206/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6938 – MAHLE/Behr KG)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 206/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 206/04 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 28-án tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.6266 – Johnson & Johnson/Synthes üggyel kapcsolatos határozattervezetről – Előadó: Cseh Köztársaság
2013/C 206/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Johnson & Johnson/Synthes (COMP/M.6266)
2013/C 206/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. április 18.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6266 – J&J/Synthes) (az értesítés a C(2012) 2424. final számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 206/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6956 – Telefónica/CaixaBank/Banco Santander/JV)
 

Helyesbítések

2013/C 206/08 Helyesbítés a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. november 10-i 1016/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében, valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében közzétett bizottsági közleményhez (  HL C 169., 2013.6.14.)
2013. július 20. 56. évfolyam, C 207
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 207/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 189., 2013.6.29.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 207/02 C-145/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-218/00. sz., Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, korábban Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl kontra Európai Bizottság ügyben 2013. január 22-én hozott végzése ellen a Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. által 2013. március 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/03 C-165/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Stanislav Gross kontra Hauptzollamt Braunschweig
2013/C 207/04 C-172/13. sz. ügy: 2013. április 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királysága
2013/C 207/05 C-174/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-262/00. sz., La Vigile San Marco SpA kontra Európai Bizottság ügyben 2013. január 22-én hozott végzése ellen az Axitea SpA, korábban La Vigile San Marco SpA által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/06 C-177/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-159/11. sz., Marszałkowski kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) — Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG ügyben 2013. február 4-én hozott ítélete ellen Marek Marszałkowski által 2013. április 9-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/07 C-180/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-272/00. sz., Barbini és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. január 29-én hozott végzése ellen a Vetrai 28 srl, korábban Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl és társai által 2013. április 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/08 C-181/13. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Latina (Olaszország) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Francesco Acanfora kontra Equitalia Sud SpA és Agenzia delle entrate
2013/C 207/09 C-184/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anonima Italiana Petroli SpA (API) kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 207/10 C-185/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ANCC-Coop Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti és társai
2013/C 207/11 C-186/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Air Liquide SpA és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 207/12 C-187/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confera) és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti és társai
2013/C 207/13 C-191/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-273/00. sz., Unindustria és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2013. január 29-én hozott végzése ellen a Confindustria Venezia, korábban Unione degli Industriali della Provincia di Venezia (Unindustria) és társai által 2013. április 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/14 C-194/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Esso Italiana srl kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 207/15 C-195/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria) és társai kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 207/16 C-196/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság
2013/C 207/17 C-206/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2013. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cruciano Siragusa kontra Regione Sicilia-Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
2013/C 207/18 C-208/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico
2013/C 207/19 C-212/13. sz. ügy: Nejvyšší správni soud (Cseh Köztársaság) által 2013. április 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — František Ryneš kontra Úřad pro ochranu osobních údajů
2013/C 207/20 C-213/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Impresa Pizzarotti & C. Spa kontra Comune di Bari
2013/C 207/21 C-221/13. sz. ügy: A Tribunale di Trento (Olaszország) által 2013. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Teresa Mascellani kontra Ministero della Giustizia
2013/C 207/22 C-222/13. sz. ügy: A Teleklagenævn (Dánia) által 2013. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TDC A/S kontra Erhvervsstyrelsen
2013/C 207/23 C-224/13. sz. ügy: A Tribunale di Cagliari (Olaszország) által 2013. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sergio Alfonso Lorrai elleni büntetőeljárás
2013/C 207/24 C-225/13. sz. ügy: A Conseil d'État (Belgium) által 2013. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix kontra Région wallonne
2013/C 207/25 C-227/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen az Albergo Quattro Fontane Snc által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/26 C-228/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Hotel Gabrielli srl, korábban Hotel Gabrielli Sandwirth SpA által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/27 C-229/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a GE.AL.VE. Srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/28 C-230/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Metropolitan SpA, korábban Metropolitan srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/29 C-231/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Hotel Concordia srl, korábban Hotel Concordia Snc által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/30 C-232/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a SPLIA által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/31 C-233/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Principessa (felszámolás alatt) által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/32 C-234/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/33 C-235/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Savoia e Jolanda Srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/34 C-236/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Biasutti Hotels srl, korábban Hotels Biasutti Snc által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/35 C-237/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Ge.A.P. Srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/36 C-238/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Rialto Inn Srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/37 C-239/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Bonvecchiati Srl által 2013. április 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/38 C-242/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Commerz Nederland NV kontra Havenbedrijf Rotterdam NV
2013/C 207/39 C-246/13. P sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-278/00–T-280/00., T-282/00–T-286/00. és T-288/00–T-295/00. sz., Albergo Quattro Fontane és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 20-án hozott végzése ellen a Manutencoop Soc. coop., korábban Manutencoop Soc. coop. r.l. és Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. r.l. által 2013. május 2-án benyújtott fellebbezés
2013/C 207/40 C-252/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Koninkrijk der Nederlanden
2013/C 207/41 C-254/13. sz. ügy: A Hof van beroep te Brussel (Belgium) által 2013. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Orgacom BVBA kontra Vlaamse Landmaatschappij
2013/C 207/42 C-256/13. sz. ügy: A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2013. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Provincie Antwerpen kontra Belgacom NV van publiek recht
2013/C 207/43 C-257/13. sz. ügy: Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône (Franciaország) által 2013. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anouthani Mlalali kontra CAF des Bouches-du-Rhône
2013/C 207/44 C-261/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-186/11. sz., Peter Schönberger kontra Európai Parlament ügyben 2013. március 7-én hozott ítélete ellen Peter Schönberger által 2013. május 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 207/45 C-263/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-65/10., T-113/10. és T-138/10. sz., Spanyolország kontra Bizottság egyesített ügyekben 2013. február 26-án hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. május 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/46 C-264/13. sz. ügy: A Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) által 2013. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Provincie Antwerpen kontra Mobistar NV
2013/C 207/47 C-265/13. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Spanyolország) által 2013. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emiliano Torralbo Marcos kontra Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial
2013/C 207/48 C-266/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L. Kik kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 207/49 C-267/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. május 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nutricia NV kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 207/50 C-268/13. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Petru kontra Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
2013/C 207/51 C-270/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. május 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Iraklis Haralambidis kontra Calogero Casilli
2013/C 207/52 C-271/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-489/11. sz., Rousse Industry AD kontra Európai Bizottság ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen a Rousse Industry által 2013. május 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 207/53 C-272/13. sz. ügy: A Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Olaszország) által 2013. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Equoland Soc. coop. arl kontra Agenzia delle Dogane
2013/C 207/54 C-276/13. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spanyolország) által 2013. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pablo Acosta Padín kontra Hijos de J. Barreras S.A.
2013/C 207/55 C-279/13. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2013. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — C More Entertainment kontra Linus Sandberg
2013/C 207/56 C-291/13. sz. ügy: Az Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Ciprus) által 2013. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sotiris Papasavvas kontra O. Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi és Giorgos Sertis
2013/C 207/57 C-301/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-571/11. sz., El Corte Inglés kontra OHIM — Chez Gerard ügyben 2013. március 20-án hozott ítélete ellen az El Corte Inglés, S.A. által 2013. május 30-án benyújtott fellebbezés
2013/C 207/58 C-305/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Haeger & Schmidt GmbH kontra Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, mint a Safram intercontinental SARL felszámolója, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA
 

Törvényszék

2013/C 207/59 T-168/13. sz. ügy: 2013. március 18-án benyújtott kereset — EPAW kontra Európai Bizottság
2013/C 207/60 T-213/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — Square kontra OHIM — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (SQUARE)
2013/C 207/61 T-239/13. sz. ügy: 2013. április 23-án benyújtott kereset — Atmeh kontra Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)
2013/C 207/62 T-240/13. sz. ügy: 2013. április 25-én benyújtott kereset — Aldi Einkauf kontra OHIM — Alifoods (Alifoods)
2013/C 207/63 T-241/13. sz. ügy: 2013. április 25-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2013/C 207/64 T-242/13. sz. ügy: 2013. április 29-én benyújtott kereset — Castell Macía kontra OHIM — PJ Hungary (PEPE CASTELL)
2013/C 207/65 T-249/13. sz. ügy: 2013. május 2-án benyújtott kereset — MHCS kontra OHIM — Ambra (DORATO)
2013/C 207/66 T-250/13. sz. ügy: 2013. május 2-án benyújtott kereset — Naazneen Investments kontra OHIM — Energy Brands (SMART WATER)
2013/C 207/67 T-253/13. sz. ügy: 2013. május 6-án benyújtott kereset — Orthogen kontra OHIM — Arthrex Medizinische Instrumente (IRAP)
2013/C 207/68 T-254/13. sz. ügy: 2013. május 6-án benyújtott kereset — Stayer Ibérica kontra OHIM — Korporaciya „Masternet” (STAYER)
2013/C 207/69 T-257/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — Lengyel Köztársaság kontra Bizottság
2013/C 207/70 T-258/13. sz. ügy: 2013. május 3-án benyújtott kereset — Matratzen Concord kontra OHIM — KBT (ARKTIS)
2013/C 207/71 T-259/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság
2013/C 207/72 T-262/13. sz. ügy: 2013. május 15-én benyújtott kereset — Skysoft Computersysteme kontra OHIM — British Sky Broadcasting és Sky IP International (SKYSOFT)
2013/C 207/73 T-263/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — Lausitzer Früchteverarbeitung kontra OHIM — Rivella International (holzmichel)
2013/C 207/74 T-265/13. sz. ügy: 2013. május 20-án benyújtott kereset — Polo/Lauren kontra OHIM — FreshSide (egy kerékpáron ülő, krikett-ütőt tartó fiú ábrája)
2013/C 207/75 T-268/13. sz. ügy: 2013. május 21-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 207/76 T-269/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-94/11. sz., Brune kontra Bizottság ügyben 2013. március 21-én hozott ítélete ellen Markus Brune által 2013. május 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/77 T-270/13. sz. ügy: 2013. május 21-én benyújtott kereset — SACBO kontra Bizottság és TEN-T EA
2013/C 207/78 T-272/13. sz. ügy: 2013. május 21-én benyújtott kereset — Max Mara Fashion Group kontra OHIM — Mackays Stores (M&Co.)
2013/C 207/79 T-273/13. sz. ügy: 2013. május 17-én benyújtott kereset — Sarafraz kontra Tanács
2013/C 207/80 T-274/13. sz. ügy: 2013. május 17-én benyújtott kereset — Emadi kontra Tanács
2013/C 207/81 T-275/13. sz. ügy: 2013. május 23-án benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 207/82 T-278/13. sz. ügy: 2013. május 15-én benyújtott kereset — Now Wireless kontra OHIM — Starbucks (HK) (now)
2013/C 207/83 T-279/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Ezz és társai kontra Tanács
2013/C 207/84 T-282/13. sz. ügy: 2013. május 22-én benyújtott kereset — Iglotex kontra OHIM — Iglo Foods Group (IGLOTEX)
2013/C 207/85 T-283/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-131/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. március 11-én hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2013. május 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/86 T-284/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-17/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. március 11-én hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2013. május 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 207/87 T-287/13. sz. ügy: 2013. május 24-én benyújtott kereset — Husky CZ kontra OHIM — Husky of Tostock (HUSKY)
2013/C 207/88 T-295/13. sz. ügy: 2013. május 30-án benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 207/89 T-305/13. sz. ügy: 2013. június 3-án benyújtott kereset — SACE és SACE BT kontra Európai Bizottság
2013/C 207/90 T-307/13. sz. ügy: 2013. június 4-én benyújtott kereset — Capella kontra OHIM — Oribay Mirror Buttons (ORIBAY)
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 207/91 F-24/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/92 F-26/13. sz. ügy: 2013. március 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra OHIM
2013/C 207/93 F-27/13. sz. ügy: 2013. március 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/94 F-28/13. sz. ügy: 2013. március 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2013/C 207/95 F-29/13. sz. ügy: 2013. március 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EMA
2013/C 207/96 F-32/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2013/C 207/97 F-34/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/98 F-35/13. sz. ügy: 2013. április 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/99 F-36/13. sz. ügy: 2013. április 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EACEA
2013/C 207/100 F-37/13. sz. ügy: 2013. április 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/101 F-38/13. sz. ügy: 2013. április 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/102 F-39/13. sz. ügy: 2013. április 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/103 F-40/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/104 F-41/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2013/C 207/105 F-42/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra EGSZB
2013/C 207/106 F-43/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2013/C 207/107 F-44/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2013/C 207/108 F-45/13. sz. ügy: 2013. május 15-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EBB
2013/C 207/109 F-46/13. sz. ügy: 2013. május 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 207/110 F-47/13. sz. ügy: 2013. május 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2013/C 207/111 F-48/13. sz. ügy: 2013. május 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 207/112 F-50/13. sz. ügy: 2013. május 22.-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2013/C 207/113 F-54/13. sz. ügy: 2013. május 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra EGSZB
2013. július 23. 56. évfolyam, C 208
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 208/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6925 – Allianz Group/OMERS Group/Net4Gas)
2013/C 208/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6937 – UTC/TCC/TCAC JV)
2013/C 208/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6965 – Carlyle/AlpInvest Group)
2013/C 208/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6959 – Onex/JELD-WEN)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 208/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 208/06 Közlemény a viszontbiztosításról szóló irányelvben meghatározott egyes összegeknek az inflációt követő kiigazításáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 208/07 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a csődről és annak rendezéséről szóló 182/2006 törvény (csődtörvény) szerint
 

Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

2013/C 208/08 Nyílt pályázati felhívás – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/13 – ReferNet – A Cedefop európai szakoktatási és -képzési hálózata
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 208/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6998 – Carlyle/Chesapeake Paperboard Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 23. 56. évfolyam, C 209
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 209/01 Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014–2020)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!