8. évfolyam 8. szám 2013.07.02.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A cégstatisztika még nem jelzi az építőipari válság végét
 

Történetének második legsúlyosabb három hónapja áll az építőipar mögött, ha a cégstatisztikákra tekintünk. A vizsgált időszakban 1520 cég szűnt meg az ágazatban. Ennél gyászosabb csak 2012 utolsó negyedéve volt, amikor 1578 céget töröltek a cégbíróságok – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató jelentéséből. Az ágazati megrendelések értékének növekedése még nem érte el a kisebb vállalkozások szintjét.

Hiába csökkent nagymértékben a felszámolások és végelszámolások mértéke is az elmúlt időszakban az építőiparban, a mögöttünk álló három hónapban csaknem rekordot döntött a nyilvántartásból törölt cégek száma.

A májussal záruló három hónapban 1520 cég szűnt meg, ennél rosszabb eredményt korábban csak 2012 utolsó negyedévében regisztrált a cégstatisztika, amikor 1578 építőipari vállalkozást zártak be. „A növekvő megrendelésállomány csak lassan és csak a következő hónapoktól fogja éreztetni hatását a céginformációs mutatókban. A jelenlegi számokban még a stagnáló gazdaság és a jogszabályi változások miatt korábban megindult átrendeződés dominál. Az igazi építőipari áttörést a lakossági jelzálog-hitelezés fellendülése indítaná meg, de a pénzintézetek továbbra is csökkenő hitel-betét mutatója arra utal, hogy erre még várni kell” – érvel Tóth Tamás, a MAKISZ-tag Opten ügyvezető igazgatója.
 

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 26. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 256
Végelszámolás 240
Hivatalból való törlés 39

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 27
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1109

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 701 db.

A héten 19382 cégnév, 6403 székhelycím és 1328 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520617 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló III.

A felszámoló jogkörét a felszámoló biztos gyakorolja (Cstv. 27/B § (1) bekezdés). A felszámoló biztos kinevezésekor köteles a felszámolónak hatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy nem büntetett előéletű és nem áll a felszámolói vagy felszámoló biztosi tevékenység ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (Cstv. 27/B § (2) bekezdés). A fenti tények igazolására a felszámoló az eljárás alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel bármikor felhívhatja a felszámoló biztost (Cstv. 27/B § (3) bekezdés). Amennyiben a felhívásra a felszámoló biztos a fenti igazolást benyújtja, úgy annak igazolt költségét a felszámoló részére megtéríti (Cstv. 27/B § (4) bekezdés). Ha a felszámoló biztos a szabályszerű ismételt felhívásnak nem tesz eleget, vagy a becsatolt hatósági igazolásból megállapítható, hogy büntetett előéletű vagy a felszámolói illetve felszámoló biztosi tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, a felszámoló kinevezését visszavonja, munkaviszonyát, megbízási jogviszonyát vagy tagsági viszonyát pedig azonnali hatállyal megszünteti (Cstv. 27/B § (5) bekezdés). A felszámoló a hatósági bizonyítványban meghatározott személyes adatokat a felszámoló biztosi kinevezés megszűnéséig kezeli (Cstv. 27/B § (6)-(7) bekezdés). A felszámoló által kötelezően foglalkoztatott megfelelő szakképzettségű személyek nem lehetnek büntetett előéletűek és nem állhatnak a saját szakképzettségüknek megfelelő tevékenység ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (Cstv. 27/B § (8) bekezdés). Az érintett személy ezt a tényt megbízatása létrejötte előtt hatósági bizonyítvánnyal igazolja a felszámolónak (Cstv. 27/B § (9) bekezdés).
 

A teljes dokumentum letölthető innen.

Magyar Közlöny 105-112/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

105/2013. június 25.

 

 

2013. évi CIV. törvény

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről

 2013.06.26.

2013. évi CV. törvény

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről

 2013.06.26.

2013. évi CVI. törvény

Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2013.06.26.

2013. évi CVII. törvény

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

 2013.06.30.

2013. évi CVIII. törvény

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról

 2013.06.26.

228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.30.

11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.06.26.

1/2013. (VI. 25.) OGY politikai nyilatkozat

Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetésével összefüggésben

 2013.06.25.

106/2013. június 26.

 

 

2013. évi CIX. törvény

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 2013.07.01.

2013. évi CX. törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 2013.07.01.

65/2013. (VI. 26.) OGY határozat

A diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról

 2013.06.27.

66/2013. (VI. 26.) OGY határozat

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

 2013.06.26.

67/2013. (VI. 26.) OGY határozat

A recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról

 2013.06.27.

68/2013. (VI. 26.) OGY határozat

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

 határozatlan

107/2013. június 26.

 

 

2013. évi CXI. törvény

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 2013.07.01.

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

 2013.07.01.

44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

 2013.06.27.

7/2013. (VI. 26.) KIM rendelet

A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosításáról

 2013.06.27.

1/2013. (VI. 26.) KüM rendelet

A külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2009. (III. 10.) KüM rendelet módosításáról

 2013.07.04.

17/2013. (VI. 26.) AB határozat

Az Alaptörvény 23. cikk (2) bekezdésének értelmezéséről

 2013.06.26.

Köf. 5014/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.06.26.

Köf. 5016/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.06.26.

312/2013. (VI. 26.) KE határozat

Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 2013.06.26.

313/2013. (VI. 26.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.06.26.

314/2013. (VI. 26.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.06.26.

1368/2013. (VI. 26.) Korm. határozat

Az egyéni nemzetközi beosztásokban szolgálatot teljesítő magyar katonáknak a NATO és EU döntésén alapuló műveletekre történő vezénylésének engedélyezéséről

 2013.06.27.

87/2013. (VI. 26.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Angola Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.06.26.

88/2013. (VI. 26.) ME határozat

Kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.06.26.

89/2013. (VI. 26.) ME határozat

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről

 2013.06.26.

108/2013. június 27.

 

 

2013. évi CXII. törvény

A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

 2013.09.01.

2013. évi CXIII. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

 2013.06.28.

2013. évi CXIV. törvény

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról

 2013.06.28.

2013. évi CXV. törvény

Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról

 2013.06.28.

2013. évi CXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról

 2013.06.30.

2013. évi CXVII. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

 2013.07.01.

2013. évi CXVIII. törvény

Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról

 2013.06.28.

2013. évi CXIX. törvény

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról

 2013.06.28.

2013. évi CXX. törvény

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

2013.06.28. 

2013. évi CXXI. törvény

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról

 2013.07.05.

229/2013. (VI. 27.) Korm. rendelet

A vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.06.28.

27/2013. (VI. 27.) BM rendelet

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez és az önkormányzati felzárkóztatási támogatáshoz kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.06.28.

28/2013. (VI. 27.) BM rendelet

A minimális építőipari rezsióradíj 2013. évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

 2013.07.01.

45/2013. (VI. 27.) EMMI rendelet

Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról

 2013.07.01.

22/2013. (VI. 27.) NGM rendelet

A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet és a jövedéki adóról és   jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról

 2013.06.28.

34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

 2013.06.28.

55/2013. (VI. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

 2013.06.28.

20 Köf. I. 5020/2013/5. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.06.27.

1369/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

 2013.06.28.

1370/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2013.06.28.

1371/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Agrárgazdasági Tanácsról

 2013.06.28.

1372/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A Bor Eredetvédelmi Tanácsról

 2013.06.28.

1373/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A Higiéniai Munkacsoportról

 2013.06.28.

1374/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A Magyar Eredetvédelmi Tanácsról

 2013.06.28.

1375/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról

 2013.06.28.

1376/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A Növényi Génbank Tanácsról és szakági munkabizottságairól

 2013.06.28.

1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról

 2013.06.28.

1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Országos Erdő Tanácsról

 2013.06.28.

1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

 2013.06.28.

1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról

 2013.06.28.

1381/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

Az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanácsáról

 2013.06.28.

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

A vízgazdálkodási tanácsokról

 2013.06.28.

109/2013. június 28.

 

 

230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.06.29.

231/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.29.

29/2013. (VI. 28.) BM rendelet

A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról

 2013.07.01.

30/2013. (VI. 28.) BM rendelet

A rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 2013.07.01.

31/2013. (VI. 28.) BM rendelet

Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 2013.07.01.

32/2013. (VI. 28.) BM rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 2013.07.01.

33/2013. (VI. 28.) BM rendelet

Egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

 2013.07.01.

23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

 2013.07.01.

24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről

 2013.07.29.

25/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

A pénztárgépekés taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

 2013.06.29.

26/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosításáról

 2013.06.29.

27/2013. (VI. 28.) NGM rendelet

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet módosításáról

 2013.06.30.

35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet

Az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítésének módjáról

 2014.01.01.

49/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

50/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

51/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

52/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

53/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

54/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

55/2013. (VI. 28.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.06.28.

110/2013. június 29.    
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről

2013.07.01.

9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és más törvényi rendelkezések hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

2013.07.01.

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

2013.07.01.

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

2013.06.30.

57/2013. (VI. 29.) VM rendelet Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.07.01.

111/2013. június 30.    
2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

2013.12.15.

2013. évi CXXIII. törvény Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról

2013.08.01.

2013. évi CXXIV. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

2013.07.01.

232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

2013.07.01.

233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről

2013.07.01.

234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

235/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

2013.07.01.

237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról

2013.07.01.

239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

240/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.01.

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

2013.07.02.

244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

2013.07.01.

34/2013. (VI. 30.) BM rendelet

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2013.07.01.

10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet A közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről

2013.07.01.

11/2013. (VI. 30.) KIM rendelet

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról

2013.07.01.

36/2013. (VI. 30.) NFM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosításáról

2013.07.01.

1383/2013. (VI. 30.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.06.30.

1384/2013. (VI. 30.) Korm. határozat

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kamattámogatáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2013.06.30.

1385/2013. (VI. 30.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2013. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

2013.06.30.

1386/2013. (VI. 30.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról szóló 1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

2013.07.01.

1387/2013. (VI. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet információs társadalom-fejlesztéssel kapcsolatos feladataival összefüggő egyes feladatokról és kormányhatározatok módosításáról

2013.07.01.

1388/2013. (VI. 30.) Korm. határozat A Normafa Park beruházás megvalósításáról

2013.06.30.

112/2013. július 1.    
1389/2013. (VII. 1.) Korm. határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2013.07.01.

1390/2013. (VII. 1.) Korm. határozat

Pécs Megyei Jogú Város működésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2013.07.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. június 26. 56. évfolyam, L 173

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 611/2013/EU (2013. június 24.) rendelete a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről
A Bizottság 612/2013/EU (2013. június 25.) végrehajtási rendelete a gazdasági szereplők és az adóraktárak nyilvántartásának a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendelet szerinti statisztika és jelentéstétel tekintetében történő működtetéséről
A Bizottság 613/2013/EU (2013. június 25.) rendelete az 1451/2007/EK rendeletnek a biocid termékek további hatóanyagainak a felülvizsgálati program keretén belül történő vizsgálatára vonatkozó módosításáról
A Bizottság 614/2013/EU (2013. június 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/313/EU (2013. június 21.) végrehajtási határozata az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2013/314/EU (2013. június 21.) határozata az Olaszországban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/286/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/315/EU (2013. június 21.) határozata a Magyarországon fennálló túlzott hiányról szóló 2004/918/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/316/EU (2013. június 21.) határozata a Litvániában fennálló túlzott hiányról szóló 2009/588/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/317/EU (2013. június 21.) határozata a Lettországban fennálló túlzott hiányról szóló 2009/591/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/318/EU (2013. június 21.) határozata A Romániában fennálló túlzott hiányról szóló 2009/590/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/319/EU (2013. június 21.) határozata a Máltán fennálló túlzott hiányról
A Tanács 2013/320/KKBP (2013. június 24.) határozata a Líbiában és térségében a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott kereskedelme kockázatának csökkentését célzó fizikai biztonsági és készletkezelési tevékenységek támogatásáról
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása
  A törvényszék eljárási szabályzatának módosítása
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 1/2013 2013/321/EU (2013. június 7.) határozata a 2014 és 2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó jegyzőkönyv elfogadásáról az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás keretében
Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 2/2013 2013/322/EU (2013. június 7.) határozata a Szomáliai Szövetségi Köztársaságnak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodással kapcsolatos megfigyelői státuszára, és későbbi csatlakozására vonatkozó kérelméről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a tagállamok 2012. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való kiegészítő pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. december 7-i 2012/830/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 356., 2012.12.22.)
2013. június 26. 56. évfolyam, L 174

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU (2013. május 21.) rendelete az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
2013. június 27. 56. évfolyam, L 175

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU (2013. június 26.) irányelve a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 615/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 616/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 617/2013/EU (2013. június 26.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a számítógépek és a kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 618/2013/EU (2013. június 26.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 619/2013/EU (2013. június 26.) végrehajtási rendelete a Franciaország, Görögország, Málta, Olaszország vagy Spanyolország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 620/2013/EU (2013. június 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/323/EU (2013. június 21.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2013/324/EU (2013. június 21.) határozata az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóinak jóváhagyásáról szóló 98/481/EK határozat módosításáról
A Tanács 2013/325/EU (2013. június 21.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Suomen Pankki külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Tanács 2013/326/EU (2013. június 21.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak az Österreichische Nationalbank külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 2013/327/EU (2013. június 25.) végrehajtási határozata a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek, vagy az ezekből a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 3873. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/328/EU (2013. június 25.) végrehajtási határozata a közönséges tőkehalnak, a sima lepényhalnak és a közönséges nyelvhalnak a Kattegatban, az Északi-tengeren, a Skagerrakban, a La-Manche csatorna keleti részén, a Skóciától nyugatra fekvő vízterületeken és az Ír-tengeren folytatott halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról
A Bizottság 2013/329/EU (2013. június 26.) végrehajtási határozata az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó nemzeti hatóságok vagy szervek hálózatának létrehozásához, igazgatásához és átlátható működéséhez szükséges szabályokról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU-Svájc Vegyes Bizottság 1/2013 2013/330/EU (2013. június 6.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről szóló megállapodás I. és II. mellékletének módosításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 131/13/COL (2013. március 18.) határozata a harmadik országból érkező élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 339/12/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2013. június 27. 56. évfolyam, L 176

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU (2013. június 26.) rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU (2013. június 26.) irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2013. június 28. 56. évfolyam, L 177

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/331/EU (2013. április 22.) határozata az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átmeneti megállapodás szerinti EPA-bizottság, Vámegyüttműködési Bizottság és Közös Fejlesztési Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács 2013/332/EU (2013. június 10.) határozata az 1991-es Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (Közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 621/2013/EU (2013. március 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendelet lengyel nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 622/2013/EU (2013. június 25.) végrehajtási rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 623/2013/EU (2013. június 27.) végrehajtási rendelete az 1238/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő éves díj mértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 624/2013/EU (2013. június 27.) végrehajtási rendelete a 32/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a GATT-Egyezményben előírt, máshol nem említett élelmiszerkészítményekre vonatkozó, az Amerikai Egyesült Államoknak odaítélt új uniós vámkontingens tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 625/2013/EU (2013. június 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/333/EU (2013. június 25.) határozata az EGT-megállapodás statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács 2013/334/EU (2013. június 25.) határozata az EGT-megállapodás XXI. mellékletének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács 2013/335/EU (2013. június 25.) határozata az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 28. 56. évfolyam, L 178

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU (2013. június 12.) irányelve a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/30/EU (2013. június 12.) irányelve a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/31/EU (2013. június 12.) irányelve a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 577/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról
2013. június 29. 56. évfolyam, L 179

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU (2013. június 26.) irányelve a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 626/2013/EU (2013. június 27.) rendelete az egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1344/2011/EU rendelet módosításáról
A Tanács 627/2013/EU (2013. június 27.) rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 7/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 628/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség szabványosítási vizsgálatok végzésével és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályai alkalmazásának nyomon követésével kapcsolatos munkamódszereiről, valamint a 736/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 629/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete a 2012/2013. gazdasági évben a kvótán felüli cukor és izoglükóz csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos további rendkívüli intézkedések megállapításáról
A Bizottság 630/2013/EU (2013. június 28.) rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról
A Bizottság 631/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete az 546/2006/EK rendelet és a 233/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 632/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 194. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 633/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 634/2013/EU (2013. június 28.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. július 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/336/EU (2013. június 25.) határozata az Európai Unió Bírósága főtanácsnokai számának növeléséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/337/EU (2013. június 26.) határozata a Törvényszék bíráinak kinevezéséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/338/EU (2013. június 26.) határozata a Bíróság bíráinak kinevezéséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/339/EU (2013. június 26.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
A Bizottság 2013/340/EU (2013. június 27.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis horvátországi előfordulásával összefüggő járványvédelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3932. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/341/EU (2013. június 27.) végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Valeo Efficient Generation generátor mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról
2013. június 29. 56. évfolyam, L 180

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU (2013. június 26.) rendelete a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU (2013. június 26.) rendelete egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU (2013. június 26.) irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU (2013. június 26.) irányelve a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról
2013. június 29. 56. évfolyam, L 181

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 605/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 606/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről
Az Európai Parlament és a Tanács 607/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a Mianmar/Burmától az általános tarifális preferenciák ideiglenes megvonásáról szóló 552/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU (2013. június 12.) rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2013/312/EU (2013. június 28.) határozata az Európai Parlament összetételének megállapításáról
2013. június 29. 56. évfolyam, L 182

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 610/2013/EU (2013. június 26.) rendelete a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1683/95/EK tanácsi rendelet, a 539/2001/EK tanácsi rendelet, valamint a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU (2013. június 26.) irányelve a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2013. július 2. 56. évfolyam, L 183

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 635/2013/EU (2013. április 25.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kifizetések 2013. évi kiigazítása és a 2013-as naptári évben érvényesítendő pénzügyi fegyelem következtében a tagállamok által a mezőgazdasági termelők esetében alkalmazandó támogatáscsökkentések kiszámítási alapja tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 636/2013/EU (2013. július 1.) végrehajtási rendelete a metionin cinkkelátjának (1:2) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 637/2013/EU (2013. július 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/342/EU (2013. július 1.) határozata a Régiók Bizottsága horvát tagjainak és horvát póttagjainak kinevezéséről
A Tanács 2013/343/EU (2013. július 1.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság horvát tagjainak kinevezéséről
A Bizottság elnökével közös megegyezés alapján hozott 2013/344/EU (2013. július 1.) Tanácsi határozat az Európai Bizottság egy tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/345/EU (2013. július 1.) határozata a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról
A Bizottság 2013/346/EU (2013. június 28.) végrehajtási határozata a 2009/158/EK irányelvnek megfelelően a baromfik és keltetőtojások Unión belüli kereskedelmével foglalkozó telepek engedélyezésére vonatkozó, Horvátország által benyújtott terv jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 3988. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/347/EU (2013. június 28.) végrehajtási határozata a Horvátország által egyes állatbetegségek elleni védekezés céljából benyújtott készenléti tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 3992. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 26. 56. évfolyam, C 180
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2013/C 180/01 A Tanács ajánlása (2013. június 21.) Máltának a túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről
2013/C 180/02 A Tanács ajánlása (2013. június 21.) a Spanyolországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 180/03 Közlemény az 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikke a) pontjának ötödik francia bekezdése szerint az egyes áruknak a vámnómenklatúrába történő besorolására vonatkozóan a tagállamok vámhatóságai által adott felvilágosításokról
2013/C 180/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6613 – Watson/Actavis)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 180/05 A Tanács határozata (2013. június 25.) a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 180/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 180/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 180/08 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 180/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 180/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 180/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 26. 56. évfolyam, C 180E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 180 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 26. 56. évfolyam, C 181
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 181/01 Költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés a 2012. évi időszakról
2013. június 27. 56. évfolyam, C 182
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 182/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6895 – 3G Special Situations Fund III/Berkshire Hathaway/H J Heinz Company)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 182/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 182/03 7/2013. sz. különjelentés: „Hoztak létre uniós többletértéket az elbocsátott munkavállalók visszailleszkedését célzó EGAA-intézkedések?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 182/04 Bejelentés a magyar kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAVIR Zrt. Magyarországon működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltető
2013/C 182/05 Bejelentés a magyar kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, FGSZ Zrt. Magyarországon működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről – Földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltető
2013/C 182/06 Bejelentés az osztrák kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az Austrian Power Grid Aktiengesellschaft és a Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH Ausztriában működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 182/07 Bejelentés az osztrák kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Gas Connect Austria GmbH Ausztriában működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 182/08 Bejelentés a szlovén kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a Plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana Szlovéniában működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 182/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 182/10 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 182/11 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 182/12 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 182/13 Nem állami támogatás az EGT-megállapodás 61. cikke (1) bekezdésének értelmében
2013/C 182/14 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

EFTA Titkárság

2013/C 182/15 A norvég közlekedési és hírközlési minisztérium közleménye a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egy szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés közvetlen odaítéléséről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 182/16 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6938 – Mahle/Behr) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 182/17 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6925 – Allianz Group/Omers Group/NET4GAS) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 182/18 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 27. 56, évfolyam, C182E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 182 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 28. 56. évfolyam, C 183
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 183/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 183/02 A Bizottság közleménye – Előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok bejelentése – 2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések elismeréséről (V. melléklet)
2013/C 183/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6543 – Ahold/Flevo)
2013/C 183/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6952 – Goldman Sachs/THL/CTI Foods)
2013/C 183/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6943 – Triton/Befesa)
2013/C 183/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6928 – Conagra Foods/Cargill/CHS/Ardent Mills JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 183/07 Az Európai Parlament közleménye az Európai Polgár díjról – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
 

Európai Bizottság

2013/C 183/08 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 183/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 183/10 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 183/11 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 183/12 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó műkő behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 183/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6965 – Carlyle/AlpInvest Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 183/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6937 – UTC/TCC/TCAC JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 183/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6977 – OMERS/AIMCo/VUE)
2013/C 183/16 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6970 – Blackstone/Multi Corporation) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 183/17 Helyesbítés a Máltán fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről szóló, 2013. június 21-i tanácsi ajánláshoz (  HL C 180., 2013.6.26.)
2013/C 183/18 Helyesbítés a Spanyolországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről szóló, 2013. június 21-i tanácsi ajánláshoz (  HL C 180., 2013.6.26.)
2013. június 28. 56. évfolyam, C 183E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 183 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 28. 56. évfolyam, C 184
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 184/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. május 1-jétől2013. május 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 184/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. május 1-jétől 2013. május 31-ig (A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. június 28. 56. évfolyam, C 185
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 185/01 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/02 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/03 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/04 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/05 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/06 Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/07 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/08 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/09 Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan (átdolgozás)
2013/C 185/10 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/11 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 185/12 A Fúziósenergia-Fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
 

Helyesbítések

  Helyesbítés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosításhoz (  HL C 52., 2013.2.22.)
2013. június 28. 56. évfolyam, C 186
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 186/01 A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 186/02 A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 186/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 186/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 186/05 Állami támogatás – Franciaország – SA.13869 (C 68/02). sz. állami támogatás - EDF: A főellátási hálózat felújítására elkülönített céltartalék adómentessége – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. június 29. 56. évfolyam, C 187
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 187/01 Megállapodás (2013. június 21.) az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai között, amelyek pénzneme nem az euro a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az Európai Központi Bank és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 187/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6942 – PAI Partners/R&R)
2013/C 187/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6862 – Vinci/Aeroportos de Portugal)
2013/C 187/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6848 – Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales)
2013/C 187/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6789 – Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 187/06 A Tanács határozata (2013. június 24.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsa egy tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 187/07 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 187/08 A Bizottság határozata (2013. június 28.) a klinikai orvosok és betegképviseleti szervezetek képviseletét ellátó, fejlett terápiákkal foglalkozó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
2013/C 187/09 A Bizottság közleménye a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 187/10 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2013. július 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 187/11 Pályázati felhívás a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramhoz kapcsolódó 2013. évi munkaprogramok alapján
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 187/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 187/13 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 29. 56. évfolyam, C 188
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 188/01 Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2012-es pénzügyi év
2013. június 29. 56. évfolyam, C 189
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 189/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 178., 2013.6.22.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 189/02 C-152/13. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Münster
2013/C 189/03 C-156/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Digibet Ltd., Gert Albers kontra Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
2013/C 189/04 C-161/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Olaszország) által 2013. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Idrodinamica Spurgo Velox és társai kontra Acquedotto Pugliese SpA
2013/C 189/05 C-179/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra L. F. Evans
2013/C 189/06 C-182/13. sz. ügy: Az Industrial Tribunals (Észak-Írország) (Egyesült Királyság) által 2013. április 12-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty kontra Bluebird UK Bidco 2 Limited
2013/C 189/07 C-183/13. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2013. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fazenda Pública kontra Banco Mais SA
2013/C 189/08 C-190/13. sz. ügy: A Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanyolország) által 2013. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonio Márquez Samohano kontra Universitat Pompeu Fabra
2013/C 189/09 C-193/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-283/11. sz., Fon Wireless Ltd. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. január 29-én hozott ítélete ellen az nfon AG által 2013. április 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 189/10 C-198/13. sz. ügy: A Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spanyolország) által 2013. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Víctor Manuel Julián Hernández és társai kontra Puntal Arquitectura S. L. és társai
2013/C 189/11 C-201/13. sz. ügy: A Hof van Beroep te Brussel (Belgium) által 2013. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Johan Deckmyn és a Vrijheidsfonds vzw kontra Helena Vandersteen és társai
2013/C 189/12 C-202/13. sz. ügy: A High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2013. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez kontra Secretary of State for the Home Department
2013/C 189/13 C-205/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hauck GmbH & Co. KG kontra Stokke A/S és társai
2013/C 189/14 C-207/13. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2013. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wagenborg Passagiersdiensten BV és társai kontra Minister van Infrastructuur en Milieu, további felek: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV
2013/C 189/15 C-210/13. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2013. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Glaxosmithline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG kontra Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
2013/C 189/16 C-214/13. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2013. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alexandria kontra George Ciocoiu
2013/C 189/17 C-217/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberbank AG kontra Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
2013/C 189/18 C-218/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Santander SA és Santander Consumer Bank AG kontra Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
2013/C 189/19 C-220/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-241/09. sz., Nikolau kontra az Európai Unió Számvevőszéke ügyben 2013. február 20-án hozott ítélete ellen Kalliopi Nikolau által 2013. április 25-én benyújtott fellebbezés
2013/C 189/20 C-223/13. sz. ügy: 2013. április 25-én benyújtott kereset — Holland Királyság kontra Európai Bizottság
2013/C 189/21 C-240/13. sz. ügy: 2013. április 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság
2013/C 189/22 C-241/13. sz. ügy: 2013. április 29-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság
2013/C 189/23 C-243/13. sz. ügy: 2013. április 30-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság
2013/C 189/24 C-244/13. sz. ügy: High Court of Ireland (Írország) által 2013. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ewaen Fred Ogieriakhi kontra Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, An Post
2013/C 189/25 C-249/13. sz. ügy: A Tribunal administratif de Pau (Franciaország) által 2013. május 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Khaled Boudjlida kontra Préfet des Pyrénées-Atlantiques
2013/C 189/26 C-253/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2013/C 189/27 C-255/13. sz. ügy: High Court of Ireland (Írország) által 2013. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Peter Flood kontra Health Service Executive
2013/C 189/28 C-260/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Sigmaringen (Németország) által 2013. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sevda Aykul kontra Land Baden-Württemberg
 

Törvényszék

2013/C 189/29 T-146/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Parker ITR és Parker-Hannifin kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A tengeri tömlők európai piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — Árrögzítés, piacfelosztás és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Jogos bizalom — A 10 %-os felső határ — Enyhítő körülmények — Együttműködés”)
2013/C 189/30 T-147/09. és T-148/09. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Trelleborg Industrie és Trelleborg kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A tengeri tömlők európai piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — Árrögzítés, piacfelosztás és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — A folyamatos vagy ismétlődő jogsértés fogalma — Elévülés — Jogbiztonság — Egyenlő bánásmód — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama”)
2013/C 189/31 T-154/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — MRI kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A tengeri tömlők európai piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — Árrögzítés, piacfelosztás és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — A folyamatos vagy ismétlődő jogsértés fogalma — Elévülés — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Jogos bizalom — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Enyhítő körülmények — Együttműködés”)
2013/C 189/32 T-437/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Gap granen & producten kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Kiváló minőségű durumbúza behozatala — Behozatali vámok — 919/2009/EK rendelet — 1249/96/EK rendelet — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése Vagyoni kár — Okozati összefüggés”)
2013/C 189/33 T-508/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat kontra OHIM — von Eicken (SEBA TRADITION) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A SEBA TRADITION közösségi ábrás védjegy — A JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 189/34 T-530/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Reber kontra OHIM — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM közösségi szóvédjegy bejelentése — A W. Amadeus Mozart korábbi nemzeti ábrás védjegyek — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésnek első és második albekezdése és a) pontja, valamint 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)
2013/C 189/35 T-80/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Nath Kalsi kontra OHIM — American Clothing Associates (RIDGE WOOD) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A RIDGE WOOD közösségi ábrás védjegy bejelentése — A River Woods North-Eastern Suppliers korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 189/36 T-281/11 P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Canga Fano kontra Tanács („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2009. évi előléptetési időszak — A fellebbező AD 13 besorolási fokozatba való előléptetését megtagadó határozat — Érdemek összehasonlítása — A nyilvánvaló értékelési hiba bíróság általi felülvizsgálata”)
2013/C 189/37 T-294/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Olívaolaj — Szántóföldi növények — Nyilvánvaló értékelési hiba — Az átalánykiigazítás megnövelése kötelezettségszegés megismétlése okán — A KAP reformjának hatása az átalánykiigazításra — Arányosság — Az olajtermelésre vonatkozó FIR létrehozására szánt kiadások jellege”)
2013/C 189/38 T-335/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Bulgária kontra Bizottság („EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Egységes területalapú támogatás — »Hátrányos helyzetű térségek« — Nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetések — A földrajzi információs rendszer és a mezőgazdasági parcellák azonosítási rendszerének működése — Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikke — Arányosság — Jogbiztonság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 189/39 T-356/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Restoin kontra OHIM (EQUIPMENT) (Közösségi védjegy — Az EQUIPMENT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)
2013/C 189/40 T-392/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Iran Transfo kontra Tanács („Közös kül-és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 189/41 T-502/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Sanofi Pasteur MSD kontra OHIM — Mundipharma (két egymásba fonódó sarló ábrázolása) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Két egymásba fonódó sarló ábrázolásából álló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Két egymásba fonódó szalagból álló korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 189/42 T-104/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Verus kontra OHIM — Performance Industries Manufacturing (VORTEX) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A VORTEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A VORTEX korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Elsőbbségi jog — A 207/2009 rendelet 29. cikke — Részleges lemondás — A 207/2009 rendelet 50. cikke — A meghallgatáshoz való jog megsértése — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata)
2013/C 189/43 T-231/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i ítélete — Rocket Dog Brands kontra OHIM — Julius-K9 (JULIUS K9) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A JULIUS K9 közösségi szóvédjegy bejelentése — A K9 korábbi ábrás közösségi védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 189/44 T-353/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i ítélete — Aleris kontra OHIM — Carefusion 303 (ALARIS) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — Az ALARIS közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése)
2013/C 189/45 T-273/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i végzése — Régie Networks és NRJ Global kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kérelem — Állami támogatások — A Franciaország által a rádiós műsorszolgáltatás javára végrehajtott támogatási program — Kifogást nem emelő határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2013/C 189/46 T-559/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 16-i végzése — BytyOKD kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kérelem — Állami támogatások — Az OKD társaság tőkéjében a Cseh Köztársaságot megillető kisebbségi részesedésnek a Cseh Köztársaság által e társaság privatizációja keretében történő értékesítése — Az állami támogatás hiányát megállapító határozat — Szakmai szervezet — A személyes érintettség hiánya — Az érdekelt fél fogalma — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 189/47 T-577/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 6-i végzése — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon kontra ECDC („Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Vírusos kórokozók molekuláris tipizálásának közegészségügyi hatékonyságával kapcsolatos rendszeres felülvizsgálatra és szakértői útmutatásra vonatkozó szolgáltatásnyújtás az ECDC részére — Ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 189/48 T-198/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. május 15-i végzése — Németország kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — A játékokban található antimon, arzén, bárium, ólom és higany tekintetében meghatározott határértékek — A német hatóságok által közölt, ezen anyagok tekintetében meghatározott határértékek fenntartására vonatkozó összes nemzeti rendelkezés jóváhagyásának Bizottság általi elutasítása — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Elfogadhatóság — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 189/49 T-246/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 7-i végzése — Cat Media Pty kontra OHIM — Avon Products (RETANEW) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 189/50 T-405/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 17-i végzése — FH kontra Európai Bizottság („Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset — A felperesnek a Bizottság épületeibe való belépési jogát visszavonó bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogathatatlanság — Kártérítési kereset — Okozati összefüggés — Kár — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 189/51 T-44/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. április 25-i végzése — AbbVie kontra EMA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Gyógyszer forgalomba hozatali engedélye iránti kérelemben valamely vállalkozás által megadott információkat tartalmazó, az EMA birtokában lévő dokumentumok — Harmadik személy számára dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 189/52 T-73/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. április 25-i végzése — InterMune UK és társai kontra EMA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Gyógyszer forgalomba hozatali engedélye iránti kérelemben valamely vállalkozás által megadott információkat tartalmazó, az EMA birtokában lévő dokumentumok — Harmadik személy számára dokumentumokhoz való hozzáférést biztosító határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 189/53 T-217/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Saf-Holland kontra OHIM (INTEGRAL)
2013/C 189/54 T-218/13. sz. ügy: 2013. április 18-án benyújtott kereset — Nutrexpa kontra OHIM — Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara Maria ORO)
2013/C 189/55 T-228/13. sz. ügy: 2013. április 19-én benyújtott kereset — NIIT Insurance Technologies kontra OHIM (EXACT)
2013/C 189/56 T-245/13. sz. ügy: 2013. május 2-án benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra Bizottság
2013/C 189/57 T-251/13. sz. ügy: 2013. május 6-án benyújtott kereset — Gemeente Nijmegen kontra Bizottság
2013/C 189/58 T-260/13. sz. ügy: 2013. május 8-án benyújtott kereset — Ryanair Holdings kontra Bizottság
2013/C 189/59 T-261/13. sz. ügy: 2013. május 3-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság
2013/C 189/60 T-673/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 6-i végzése — Sigla kontra OHIM (VIPS CLUB)
2013/C 189/61 T-498/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 6-i végzése — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 189/62 F-104/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. május 16-i ítélete — de Pretis Cagnodo és Trampuz de Pretis Cagnodo kontra Bizottság (Közszolgálat — Szociális biztonság — Súlyos betegség — Fogalom — Kórházi ellátás — Költségek viselése — A kifizetőhivatal általi közvetlen kifizetés — A tisztviselők személyzeti szabályzatában a szállásköltségekre vonatkozó felső határ hiánya — Túlzott számlázás esetén a biztosított előzetes tájékoztatására irányuló kötelezettség)
2013. június 29. 56. évfolyam, C 190
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Külügyi Szolgálat

2013/C 190/01 Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata (2013. április 19.) az Európai Külügyi Szolgálat biztonsági szabályairól
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 190/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 190/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 190/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 190/05 Állami támogatás – Görög Köztársaság – SA.31155 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2010/N) számú Állami támogatás – a New Hellenic Postbank S.A. hídbank létrehozása és tőkésítése révén a Hellenic Postbank S.A. számára nyújtott állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. július 2. 56. évfolyam, C 191
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 191/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 191/02 A 2011/16/EU tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzéke
2013/C 191/03 Hozzáadottérték-adó (HÉA) – Közigazgatási együttműködés – A 904/2010/EU tanácsi rendelet (a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről) 3. cikkében említett illetékes hatóságok jegyzéke (A jegyzék azon hatóságokat tartalmazza, amelyek nevében a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendeletet akár közvetlenül, akár átruházott hatáskörben alkalmazni kell)
2013. július 2. 56. évfolyam, C 191A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

2013/C 191 A/01 25/13. sz. álláshirdetés a következő álláshelyre: az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára (férfi/nő) – Közzétéve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja és 8. cikke alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!