spacer
  8. évfolyam 29. szám 2013.07.16.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

 Több ezer kiskereskedelmi cég kerülhet veszélybe a trafiktörvény miatt

A trafiktörvény bevezetésével sok olyan cég kerülhet nehéz helyzetbe, ahol eddig az egyéb termékek mellett cigarettát is értékesíthettek, mivel számukra egy kismértékű forgalomkiesés is végzetes lehet. A tervek szerint összesen 5 297 Nemzeti Dohánybolt nyílik, aminek hatása érezhető lesz a cégstatisztikákon is.

A trafiktörvény több ezer kiskereskedelmi céget tehet tönkre, mivel cigaretta mellett mást is áruló kisboltok jövedelmezősége olyan alacsony, hogy már kismértékű forgalomkiesés is veszteségessé teheti őket, ezt pedig az alacsony likviditás miatt nem sokáig viselik el az őket működtető vállalkozások. „A kiskereskedelmi cégek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt, ez a dohányboltok megnyitásának köszönhetően várhatóan idén is így lesz, hiszen ezzel megduplázódik az évente újonnan alapított vállalatok száma az ágazatban. A trafiktörvény kiskereskedelemre gyakorolt kedvezőtlen hatása is érezhető lesz már 2013-ban, de igazán nagy cégfluktuációs hullámra 2014-ben számíthatunk majd” – mondta Tóth Tamás, a MAKISZ tag Opten Kft. ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 28. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 243
Végelszámolás 249
Hivatalból való törlés 46

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 50
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1339

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 664 db.

A héten 19295 cégnév, 6462 székhelycím és 1406 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520876 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az adós vezetőjének kötelezettségei

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző napra záró leltárt, valamint éves beszámolót, az eredmény felosztása után pedig zárómérleget és adóbevallást készíteni, és azokat a felszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak megküldeni, valamint nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró valamint a záró mérleg az adós vagyoni helyzetéről valós, megbízható képet ad, valamint, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások következtek be (Cstv. 31. § (1) bekezdés a) pont). Köteles továbbá a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni, és azt az irattári anyaggal és a vagyoni leltárban szereplő vagyontárgyakkal együtt a felszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átadni a felszámolónak, továbbá ugyanezen határidőn belül tájékoztatást adni a felszámolónak a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról, és nyilatkozni arról, hogy az iratanyag és a vagyontárgyak átadása teljes körűen megtörtént (Cstv. 31. § (1) bekezdés b) pont). Az adós vezető tisztségviselője köteles a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi hatóságnak nyilatkozatot tenni, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, amelyek bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség származhat, vagy amelyek elhárításához vagy a terhek rendezéséhez költségek merülhetnek fel (Cstv. 31. § (1) bekezdés c) pont). A felszámolónak tájékoztatás kell adni minden a felszámolási kérelem beérkezésétől számított öt éven belül kötött jogügyletről illetve kötelezettség vállalásról, amely az adós vagyonát csökkentette (Cstv. 31. § (1) bekezdés d) pont). A felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, a szövetkezeti tagokat, a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell (Cstv. 31. § (1) bekezdés e) pont). Ugyancsak haladéktalanul tájékoztatni kell a felszámolás elrendeléséről a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, valamint a mezőgazdasági termelőszövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy terményjutatás helyett adott pénzbeli juttatás jogosultját (Cstv. 31. § (1) bekezdés f) pont). A vezető tisztségviselő köteles a felszámoló kérésére az adós felszámolás előtti tevékenységéről a tájékoztatást megadni és mindenben elősegíteni a felszámoló munkáját (Cstv. 31. § (1) bekezdés g) pont). A felszámolás elrendeléséről az adós értékpapírszámláját vezető és egyéb pénzügyi eszközeit kezelő szolgáltatókat haladéktalanul értesíteni kell (Cstv. 31. § (1) bekezdés h) pont). Az iratok és a vagyontárgyak átadásánál a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője köteles a minősített adatvédelmi valamint személyiségi jogok védelmét biztosító szabályokat maradéktalanul betartani (Cstv. 31. § (2) bekezdés). A felszámoló feladatai ellátása érdekében az adós helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós lezárt helyiségeit és vagyontárgyait – pl. bútorait – köteles a felszámoló felhívására azonnal felnyitni, a vagyontárgy meglétéről, hollétéről tájékoztatást adni (Cstv. 31. § (3) bekezdés).

A bíróság az adott gazdálkodó szervezettől a felszámolás kezdő időpontját megelőző évben felvett bevételének 50 %-ig, vagy amennyiben a bevétel nem állapítható meg 2 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja az adós vezetőjét, ha az a fenti kötelezettségeit nem vagy késedelmesen teljesíti, valótlan adatokat közölt vagy a felszámolóval nem működik együtt. A bírság akkor is kiszabható, ha a vezető már nem áll az adóssal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vezető tisztségviselői minősége már megszűnt. A felszámoló a vezető tisztségviselő mulasztása esetén elrendelheti az iratok végrehajtói kézbesítés útján történő megküldését is (Cstv. 33. § (1) bekezdés). A bíróság a mulasztó vezető tisztségviselőt kötelezheti azon költségek viselésére, amelyek az általa lemulasztott cselekmények szakértő útján történő elvégeztetésével vagy az iratok végrehajtói kézbesítésével merültek fel. A kötelezettség teljesítésére és a bírság kiszabására figyelmeztető végzést, továbbá a bírság kiszabását valamint a költségek viselésére kötelező végzést az adós olyan többségi befolyással rendelkező tagjának is meg kell küldeni, amely a mulasztás idején ilyen befolyással rendelkezett. Az ilyen tag a bírság illetve a költségek megfizetéséért behajthatatlanság esetén kezesként felel (Cstv. 33. § (2) bekezdés). Ha a felszámoló által megbízott szakértő az adósnál a számviteli rendet érintő hiányosságot, a mérleg, a főkönyvi könyvelés, a naplófőkönyv és az analitikus nyilvántartás közötti ellentmondást tapasztal, köteles azt haladéktalanul közölni a felszámolóval (Cstv. 33. § (3) bekezdés). A felszámoló a tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert annak megjelölésével – köteles az illetékes hatóságnak írásban haladéktalanul bejelenteni (Cstv. 33. § (4) bekezdés).

2013.július 14.

Magyar Közlöny 117-121/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

117/2013. július 9.

 

 

2013. évi CXXX. törvény

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

 2013.07.10.

259/2013. (VII. 9.) Korm. rendelet

A 2013. június 4-én és 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

 2013.07.20.

11/2013. (VII. 9.) PSZÁF rendelet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a rendeletkiadásban való helyettesítéséről szóló 1/2011. (I. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.07.10.

48/2013. (VII. 9.) EMMI rendelet

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

 2013.07.10.

13/2013. (VII. 9.) KIM rendelet

A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

 2013.07.10.

14/2013. (VII. 9.) KIM rendelet

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

 2013.08.01.

15/2013. (VII. 9.) KIM rendelet

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

 2013.07.17.

70/2013. (VII. 9.) OGY határozat

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.01.

1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

 2013.07.09.

71/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

72/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

73/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

74/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

75/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

76/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

77/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

78/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

79/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

80/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

81/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

82/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

83/2013. (VII. 9.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.07.09.

118/2013. július 10.

 

 

260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról

 2013.07.11.

261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.07.11.

262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.18.

49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

 2013.07.11.

325/2013. (VII. 10.) KE határozat

Városi cím adományozásáról

 2013.07.15.

326/2013. (VII. 10.) KE határozat

Nyugállományú dandártábornok lefokozásának megállapításáról

 2013.07.10.

327/2013. (VII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.10.

328/2013. (VII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.10.

329/2013. (VII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.10.

330/2013. (VII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.07.10.

331/2013. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.10.

332/2013. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.10.

333/2013. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.10.

334/2013. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.10.

335/2013. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.07.10.

1417/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.07.11.

1418/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.07.11.

1419/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A honvédelmi tárca 10 éves stratégiai terve jóváhagyásának rendjéről, valamint a NATO és EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról

 2013.07.10.

1420/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A honvédelmi tárca 2013-2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai tervének fő irányairól szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról

 2013.07.10.

1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A gáz csatlakozó vezetékekés felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

 2013.07.10.

1422/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Mohács város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.07.10.

1423/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről

 2013.07.10.

1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

 2013.07.10.

1425/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.07.10.

1426/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11 -2013-0035. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.07.10.

1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.07.10.

1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011 -2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009-2010. évekre szóló akcióterve módosításáról

 2013.07.10.

1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

ATÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.07.10.

1430/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése"tárgyában a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 3. számú szerződésmódosítása szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

 2013.07.10.

1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról

 2013.07.10.

1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozat

Fehér Béla Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat készítésének támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.10.

119/2013. július 11.

 

 

263/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény kihirdetéséről

 2013.07.12.

264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.12.

265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.07.16.

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 2013.08.01.

267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

A honvédelemmel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.08.01.

268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.14.

1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

 2013.07.26.

16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

 2013.07.12.

58/2013. (VII. 11.) VM rendelet

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

 2013.07.19.

1433/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésével kapcsolatos további feladatokról

 2013.07.12.

1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

A szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról

 2013.07.11.

1435/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

A Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.11.

1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

A felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.11.

1437/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

A hajdúsámsoni állami köznevelés feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.11.

1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozat

A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.07.11.

120/2013. július 12.

 

 

2013. évi CXXXI. törvény

Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

 2013.08.01.

2013. évi CXXXII. törvény

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

 2013.07.13.

2013. évi CXXXIII. törvény

A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

 2013.08.01.

2013. évi CXXXIV. törvény

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

 2013.07.20.

2013. évi CXXXV. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról

 2013.07.13.

2013. évi CXXXVI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.07.13.

38/2013. (VII. 12.) NFM rendelet

A radioaktív és a nukleáris anyagok nyilvántartásáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.07.13.

121/2013. július 15.    
269/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény felmondásáról

2013.07.16.

270/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

2013.07.16.

271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.31.

272/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.31.

273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.31.

274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2013.07.31.

50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2013.07.16.

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

2013.07.16.

52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról

2013.07.18.

39/2013. (VII. 15.) NFM rendelet

Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

2013.07.16.

40/2013. (VII. 15.) NFM rendelet

Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

2013.07.18.

59/2013. (VII. 15.) VM rendelet Az egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2013.07.18.

336/2013. (VII. 15.) KE határozat Államtitkári kinevezésről

2013.07.15.

337/2013. (VII. 15.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.07.15.

338/2013. (VII. 15.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

2013.07.15.

1439/2013. (VII. 15.) Korm. határozat

A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátumok kialakításáról szóló 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

2013.07.15.

1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat

Az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

2013.07.15.

1441/2013. (VII. 15.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritásjavaslatokról

2013.07.15.

1/2013. (VII. 15.) NGM határozat A Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés kiterjesztésének visszavonása

2013.07.15.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. július 10. 56. évfolyam, L 189

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 651/2013/EU (2013. július 9.) végrehajtási rendelete az üledékes eredetű klinoptilolit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és az 1810/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 652/2013/EU (2013. július 9.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 195. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 653/2013/EU (2013. július 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/365/KKBP (2013. július 9.) határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2012/329/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/366/KKBP (2013. július 9.) határozata az Európai Unió koszovói különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/367/KKBP (2013. július 9.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR) szóló 2012/389/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/368/KKBP (2013. július 9.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger) szóló 2012/392/KKBP határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 11. 56. évfolyam, L 190

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 654/2013/EU (2013. július 10.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU bizottsági rendeletnek a harmadik országbeli jogalanyokkal kapcsolatos uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzőlisták tekintetében való módosításáról
A Bizottság 655/2013/EU (2013. július 10.) rendelete a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról
A Bizottság 656/2013/EU (2013. július 10.) rendelete a kutyák, macskák és görények Horvátországban kibocsátott útlevélmintájára vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról
A Bizottság 657/2013/EU (2013. július 10.) végrehajtási rendelete az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 658/2013/EU (2013. július 10.) rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 659/2013/EU (2013. július 10.) végrehajtási rendelete a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 660/2013/EU (2013. július 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/369/EU (2013. június 21.) határozata a 2009. december 2-i ajánlás nyomán Belgium által tett intézkedések meg nem felelésének megállapításáról
A Tanács 2013/370/EU (2013. június 21.) határozata Belgiumnak a túlzott hiány orvoslása érdekében a hiánycsökkentésre irányuló, szükségesnek ítélt intézkedések meghozatalára történő felszólításáról
A Tanács 2013/371/EU (2013. július 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 438/12/COL (2012. november 28.) határozata az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak nyolcvanhatodik módosításáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 441/12/COL (2012. november 29.) határozata egyes versenyjogi eljárásokban új meghallgatási tisztviselők megbízásáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 442/12/COL (2012. november 29.) határozata a meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 4-i 513/2013/EU bizottsági rendelethez (  HL L 152., 2013.6.5.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 12. 56. évfolyam, L 191

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 661/2013/EU (2013. július 8.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 662/2013/EU (2013. július 9.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 663/2013/EU (2013. július 10.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 664/2013/EU (2013. július 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/372/EU (2013. július 9.) végrehajtási határozata az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2013/373/EU (2013. július 9.) végrehajtási határozata Írország aktualizált makrogazdasági kiigazítási programjának jóváhagyásáról
A Tanács 2013/374/EU (2013. július 9.) határozata a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 13. 56. évfolyam, L 192

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 665/2013/EU (2013. május 3.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 666/2013/EU (2013. július 8.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 667/2013/EU (2013. július 12.) végrehajtási rendelete a diklazuril tojójércék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Eli Lilly and Company Ltd.) és a 162/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 668/2013/EU (2013. július 12.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 669/2013/EU (2013. július 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/375/EU (2013. július 9.) végrehajtási határozata Portugália aktualizált makrogazdasági kiigazítási programjának jóváhagyásáról
Az Európai Központi Bank 2013/376/EU (2013. június 28.) határozata a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/13 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2013/21)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 16. 56. évfolyam, L 193

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és Elefántcsontpart közötti megállapodásban (2013–2018) előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 670/2013/EU (2013. július 9.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 671/2013/EU (2013. július 9.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 672/2013/EU (2013. július 15.) végrehajtási rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 673/2013/EU (2013. július 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 674/2013/EU (2013. július 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament 2013/377/EU, Euratom (2013. július 3.) határozata az európai ombudsman megválasztásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2013 2013/378/EU (2013. július 9.) határozata az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) misszióvezetőjének adott megbízatás meghosszabbításáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/1/2013 2013/379/EU (2013. július 9.) határozata a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetőjének kinevezéséről
A Tanács 2013/380/EU (2013. július 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy román póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/381/EU (2013. július 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/382/KKBP (2013. július 15.) határozata az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője módosításáról és megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2013/383/KKBP (2013. július 15.) határozata az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/384/KKBP (2013. július 15.) határozata az Európai Unió szudáni és dél-szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2012/325/KKBP határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. július 10. 56. évfolyam, C 197
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 197/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 197/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 197/03 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 197/04 Közzététel a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint – Felhívás követelés benyújtására – Betartandó határidők – Felhívás követelés megtámadására – Betartandó határidők
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 197/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6972 – BC Partners/Springer Science + Business Media) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 10. 56. évfolyam, C 197A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 197 A/01 PE/167/S számú álláshirdetés
2013. július 10. 56. évfolyam, C 197E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 197 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 10. 56. évfolyam, C 198
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

489. plenáris ülés, 2013. április 17. és 18.

2013/C 198/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiák villamosenergia-rendszerekben való fokozódó felhasználásának gazdasági hatásai (feltáró vélemény)
2013/C 198/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egységes európai égbolt II+ (feltáró vélemény)
2013/C 198/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Műszaki textíliák – A növekedés motorjai (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 198/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: Az EU Északi-sarkvidékre vonatkozó, a régió új globális érdekeinek kezelését célzó politikája – a civil társadalom álláspontja (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

489. plenáris ülés, 2013. április 17. és 18.

2013/C 198/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Cselekvési terv az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére (COM(2012) 722 final)
2013/C 198/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezése az Unión belüli növekedés és foglalkoztatás érdekében (COM(2012) 537 final)
2013/C 198/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható versenyképességi stratégiája (COM(2012) 433 final)
2013/C 198/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Unió légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitikája – A jövőbeli kihívások kezelése (COM(2012) 556 final)
2013/C 198/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról (COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD))
2013/C 198/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról (COM(2013) 40 final – 2013/0022 (COD))
2013/C 198/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013) 09 final – 2013/0007 (COD))
2013/C 198/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 776 final – 2012/0361 (COD))
2013/C 198/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságvéleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (COM(2013) 102 final – 2013/0062 COD)
2013. július 11. 56. évfolyam, C 199
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 199/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS)
2013/C 199/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6873 – IntercontinentalExchange/NYSE Euronext)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 199/03 A Tanács határozata (2013. július 9.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) fellebbezési tanácsa elnökének kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 199/04 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 199/05 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 199/06 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 199/07 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 199/08 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 199/09 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 199/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6958 – CD&R/We Buy Any Car)
2013/C 199/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6929 – Lotte Chemical Corporation/Versalis/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 199/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6986 – Bain Capital/Maisons du Monde) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. július 11. 56. évfolyam, C 199A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 199 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás
2013. július 11. 56. évfolyam, C 199E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 199 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. július 12. 56. évfolyam, C 200
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 200/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 200/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6791 – The Walt Disney Company/Lucasfilm)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 200/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 200/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2013/C 200/05 A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 200/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 200/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 200/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 200/09 Értesítés az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésének felülvizsgálatára irányuló eljárás megindításáról
2013. július 12. 56. évfolyam, C 200A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 200 A/01 PE/168/S számú álláshirdetés
2013. július 13. 56. évfolyam, C 201
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 201/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6917 – FSI/Merit/Yildirim/CMA CGM)
2013/C 201/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 201/03 A Tanács határozata (2013. június 26.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 1. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2013/C 201/04 A Tanács határozata (2013. július 9.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 2. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
2013/C 201/05 A Tanács határozata (2013. július 9.) az Európai Uniónak a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 201/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 201/07 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. május 7-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Portugália
2013/C 201/08 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Continental/United/Lufthansa/Air Canada (AT.39595)
2013/C 201/09 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. május 23.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám AT.39595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada) (az értesítés a C(2013) 2836. final számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 201/10 A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 201/11 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Spanyolország (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése alapján – bejelentés visszavonása – SA.31273 (12/C) (korábbi N 313/10) számú állami támogatás – Ultracongelados Antártida SA
2013. július 16. 56. évfolyam, C 202
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 202/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6955 – KKR/Bidco/South Staffordshire PLC)
2013/C 202/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6935 – Argos/Sopetral)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 202/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 202/04 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó vállalat címváltozása
2013/C 202/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó citromsav Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vám hatálya alá tartozó vállalat címváltozása
 

Helyesbítések

2013/C 202/06 Helyesbítés a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közzétételhez – Felhívás követelés benyújtására – Betartandó határidők – Felhívás követelés megtámadására – Betartandó határidők (  HL C 197., 2013.7.10.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!