spacer
  8. évfolyam 26. szám 2013.06.25.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Elkészült az OptiJUS androidra és iOS-ra optimalizált verziója, melyet most ingyenesen letölthet!
 

Amennyiben a céginformáció mellett váratlanul jogi információra van szüksége, az OptiJUS szolgáltatásunk gyors és azonnali segítséget nyújt!

Az OptiJUS, egy ingyenes jogi információs alkalmazás, mely elősegíti az üzleti-, jogi-, és közigazgatási élet szereplőinek az állandó, naprakész és gyors jogszabályelérést. Praktikus megoldás, ha nincs gépközelben és azonnali, friss jogi információra van szüksége. Használatával egyszerűen kikereshet egy adott törvényt, vagy más jogszabályt, elegendő ehhez csupán néhány paraméter megadása.

Vendégként bejelentkezve:

  • Jogszabályok időállapotokkal 1988-ig

  • Kapcsolódó anyagok (pár napon belül lesz aktív a funkció)

  • Európai Uniós joganyagok közötti keresés

  • Kommentárok (2 db)

  • Felhasználóbarát felület

  • 80 000 bírósági döntés és határozat (pár napon belül)

OpiJUS előfizetőknek további bővített adattartalom! (27 nagykommentár, BH-k, stb.)

A tartalmat folyamatosan bővítjük!

OptiJus Android OptiJus iOS

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 25. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 35
Felszámolás 211
Végelszámolás 272
Hivatalból való törlés 23

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 36
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1551

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 851 db.

A héten 21016 cégnév, 7087 székhelycím és 1426 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520524 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló II.

A felszámoló a kirendelő végzés kézhezvételétől – vagy, ha a kizárási ok később jutott a tudomására a tudomásszerzéstől – számított öt munkanapon belül köteles bejelenteni a bíróságnak, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A felszámoló a kirendelést csak akkor utasíthatja vissza, ha vele szemben kizárási ok áll fenn, vagy az adós székhelye kívül esik működési területén. A felszámolót kirendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha a felszámoló a kizárási ok bejelentését elmulasztja, a bíróság kezdeményezi a felszámolói névjegyzékből való törlését. A felszámoló a kirendelő végzés kézhez vételét követő öt munkanapon belül köteles a bíróságnak bejelenteni a kijelölt felszámoló biztos nevét, és levelezési címét. Ha a felszámoló biztos munkaviszonya, megbízási jogviszonya vagy amennyiben közreműködése tagsági jogviszonyon alapul a személyes közreműködésre feljogosító tagsági viszonya megszűnt, a felszámoló köteles ezt a tényt haladéktalanul bejelenteni a bíróságnak megjelölve azt is, ha a megbízatás megszűnése a felszámoló biztos kötelezettségszegése vagy büntetett előélete illetve foglalkozástól eltiltása miatt következett be. A felszámoló biztos megbízatásának megszűnésétől számított öt munkanapon belül a felszámoló köteles kijelölni az új felszámoló biztost (Cstv. 27/A § (5) bekezdés). A bíróság hivatalból felmenti a felszámolót, ha megállapítja, hogy a felszámolóval vagy a felszámoló biztossal szemben kizárási ok áll fenn, a felszámolót a felszámolók névjegyzékéből törölték, a felszámoló szervezet ellen felszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult, vagy végelszámolás alatt áll. A névjegyzékből való törlést a névjegyzéket vezető szerv közzéteszi, és értesítést küld valamennyi ítélőtáblának és törvényszéknek (Cstv. 27/A § (6) bekezdés). A bíróság erre irányuló kifogás hiányában is felmenti a felszámolót, ha megállapítja, hogy a felszámoló súlyosan vagy ismétlődően megsérti a jogszabályokat. A felszámoló felmentését ebből az okból a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) is indítványozhatja. A bíróság a kérelemről annak beérkezését követő 8 napon belül dönt, és a felszámoló felmentésével egyidejűleg az új felszámolót is kirendeli. A bíróság a felszámoló fenti okból történő felmentéséről elektronikus úton értesíti a felszámolók névjegyzékét vezető szervezetet (Cstv. 27/A § (7) bekezdés). Ha a hitelezői csoportok mindegyikében a hitelezők több, mint a fele kéri a bíróság a felszámolót az általa elkövetett jogszabály sértés megállapítása nélkül is felmenti. A hitelezők a felszámolónak az általa elkövetett jogszabálysértés hiányában történő felmentését csak az első hitelezői gyűlést követő 15 napon belül kérhetik (Cstv. 27/A § (8) bekezdés).

A teljes dokumentum letölthető innen.

Magyar Közlöny 99-104/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

99/2013. június 18.

 

 

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

 2013.06.19.

10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet

A „Weöres Sándor születésének 100. évfordulója" ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2013.06.20.

20/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet módosításáról

 2013.06.21.

21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

 2013.06.19.

31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet

Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.06.19.

58/2013. (VI. 18.) OGY határozat

A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról

 2013.06.19.

302/2013. (VI. 18.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.06.18.

303/2013. (VI. 18.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.06.18.

304/2013. (VI. 18.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.06.18.

305/2013. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.06.18.

306/2013. (VI. 18.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.06.18.

307/2013. (VI. 18.) KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

 2013.06.18.

80/2013. (VI. 18.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2013.06.18.

81/2013. (VI. 18.) ME határozat

Főiskolai rektorok megbízásáról

 2013.06.18.

82/2013. (VI. 18.) ME határozat

Főiskolai rektorok megbízásáról

 2013.06.18.

83/2013. (VI. 18.) ME határozat

Címzetes főjegyzői cím adományozásáról

 2013.06.18.

100/2013. június 19.

 

 

210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról

 2013.06.20.

211/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 határozatlan

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

 2013.07.01.

42/2013. (VI. 19.) EMMI rendelet

A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

 2013.07.01.

308/2013. (VI. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.06.19.

309/2013. (VI. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.06.19.

310/2013. (VI. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.06.19.

311/2013. (VI. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.06.19.

1346/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

A Közösségi Foglalkoztatási Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 2013.06.20.

1347/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

Egyes, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2013.06.19.

1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

Az elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.06.19.

1349/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

A nemesgörzsönyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér befejezéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról

 2013.06.19.

1350/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

A közforgalmú gyógyszertárakban a többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését célzó további feladatról

 2013.06.19.

1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozat

Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti Nemzeti Stratégiáról

 2013.06.20.

84/2013. (VI. 19.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.06.19.

85/2013. (VI. 19.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.06.19.

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 2013.07.01.

101/2013. június 20.

 

 

2013. évi LXXXVII. törvény

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről

 2013.06.21.

2013. évi LXXXVIII. törvény

A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 2013.07.20.

2013. évi LXXXIX. törvény

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XC. törvény

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XCI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XCII. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XCIII. törvény

Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

 2013.07.01.

2013. évi XCIV. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XCV. törvény

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

 2013.06.21.

2013. évi XCVI. törvény

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

 2013.06.28.

24/2013. (VI. 20.) BM rendelet

A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

 2013.06.21.

16/2013. (VI. 20.) AB határozat

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 2013.06.20.

59/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.06.17.

60/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.06.17.

61/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.20.

62/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Sebestyén László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.20.

63/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Selmeczi Gabriella országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.20.

64/2013. (VI. 20.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.06.20.

102/2013. június 21.

 

 

2013. évi XCVII. törvény

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

 2013.06.30.

2013. évi XCVIII. törvény

Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

 2013.06.29.

2013. évi XCIX. törvény

A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 2013.06.29.

2013. évi C. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

 2014.09.01.

2013. évi CI. törvény

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról

 2013.06.22.

2013. évi CII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről

 2013.09.01.

213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról

 2014.01.01.

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

 2014.01.01.

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

 2013.07.06.

216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról

 2013.07.06.

217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.06.

218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.07.06.

4/2013. (VI. 21.) HM rendelet

A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002 (V. 10.) HM rendelet módosításáról

 2013.06.24.

32/2013. (VI. 21.) NFM rendelet

A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosításáról

 2013.06.26.

33/2013. (VI. 21.) NFM rendelet

A radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről

 2013.07.06.

1352/2013. (VI. 21.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2014.01.01.

1353/2013. (VI. 21.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

 2013.06.22.

86/2013. (VI. 21.) ME határozat

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS–EK partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló Belső Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.06.21.

103/2013. június 22.

 

 

2013. évi CIII. törvény

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról

 2013.06.30.

104/2013. június 24.    
219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról

2013.06.25.

220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.25.

221/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet Egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

2013.07.01.

222/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.29.

223/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.25.

224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.25.

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.06.25.

226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról

2013.06.25.

227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről

2013.06.25.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről

2013.07.01.

43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet

Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2013.06.25.

54/2013. (VI. 24.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról

2013.07.02.

1354/2013. (VI. 24.) Korm. határozat A Kormány 2013. II. félévi munkatervéről

2013.06.24.

1355/2013. (VI. 24.) Korm. határozat A túlzottdeficit-eljárás megszüntetésével kapcsolatos lakossági tájékoztatással összefüggő feladatokról

2013.06.24.

1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról

2013.06.24.

1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

2013.06.24.

1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2013.06.24.

1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat végrehajtásáról

2013.06.24.

1360/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

Az M85–M86 sz. gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna közötti szakaszának beruházása kapcsán felmerülő régészeti feltárási költségek megállapításáról

2013.06.24.

1361/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.06.24.
1362/2013. (VI. 24.) Korm. határozat Az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről 2013.06.24.
1363/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

Az Isztambulban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshely létrehozásához szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.06.24.
1364/2013. (VI. 24.) Korm. határozat A Magyar Posta Zrt. 2012. évi tevékenységéről és átszervezésének stratégiai irányairól 2013.06.24.
1365/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

A pécsi vízmű helyzetének rendezése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

2013.06.24.
1366/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

Gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlójának megváltozásáról

2013.06.24.
1367/2013. (VI. 24.) Korm. határozat Takarékszövetkezeti szektor átalakításáról és újjászervezéséről, valamint a szükséges forrás biztosításáról 2013.06.24.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. június 19. 56. évfolyam, L 167

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 559/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 377/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 560/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Traditional Grimsby Smoked Fish [OFJ])
A Bizottság 561/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Schwarzwälder Schinken [OFJ])
A Bizottság 562/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Queijo Serra da Estrela [OEM])
A Bizottság 563/2013/EU (2013. június 14.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre [OEM])
A Bizottság 564/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról
A Bizottság 565/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete az 1731/2006/EK, a 273/2008/EK, az 566/2008/EK, a 867/2008/EK, a 606/2009/EK rendeletnek, valamint az 543/2011/EU és az 1333/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról, valamint a 491/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 566/2013/EU (2013. június 18.) rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 567/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 568/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete a timol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 569/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/293/KKBP (2013. június 18.) végrehajtási határozata a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/285/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2013/294/EU (2012. december 19.) határozata az SA 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) számú, Lengyelország által a PZL Dębica S.A. javára végrehajtott állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 9464. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/295/EU (2013. június 17.) határozata a 2006/799/EK, a 2007/64/EK, a 2009/300/EK, a 2009/543/EK, a 2009/544/EK, a 2009/563/EK, a 2009/564/EK, a 2009/567/EK, a 2009/568/EK, a 2009/578/EK, a 2009/598/EK, a 2009/607/EK, a 2009/894/EK, a 2009/967/EK, a 2010/18/EK és a 2011/331/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3550. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 20. 56. évfolyam, L 168

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/296/EU (2013. május 13.) határozata az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről
 

Megállapodás az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról

A Tanács 2013/297/EU (2013. május 13.) határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodás megkötéséről
 

Megállapodás Az Európai Unió és Ukrajna között az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 570/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete a geraniol hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 571/2013/EU (2013. június 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 572/2013/EU (2013. június 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 573/2013/EU (2013. június 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 574/2013/EU (2013. június 19.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukornak a 2012/2013. gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/298/EU (2012. szeptember 19.) határozata az Ausztria által az Österreichische Volksbanken-AG számára nyújtott és nyújtani tervezett SA.31883 (2011/C) (korábbi N 516/2010) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 6307. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 21. 56. évfolyam, L 169

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 578/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről
A Bizottság 579/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pasas de Málaga [OEM])
A Bizottság 580/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Saucisse de Montbéliard [OFJ])
A Bizottság 581/2013/EU (2013. június 17.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Agoureleo Chalkidikis) [OEM])
A Bizottság 582/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Miel de sapin des Vosges [OEM])
A Bizottság 583/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Ternasco de Aragón [OFJ])
A Bizottság 584/2013/EU (2013. június 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításának jóváhagyásáról (Melton Mowbray Pork Pie [OFJ])
A Bizottság 585/2013/EU (2013. június 20.) rendelete az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 586/2013/EU (2013. június 20.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és az éves jelentés benyújtásának időpontja tekintetében az 1235/2008/EK rendelettől való eltérésről
A Bizottság 587/2013/EU (2013. június 20.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fraises de Nîmes (OFJ)]
A Bizottság 588/2013/EU (2013. június 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 589/2013/EU (2013. június 20.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása felfüggesztésének visszavonásáról
A Bizottság 590/2013/EU (2013. június 20.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/299/EU, Euratom (2013. június 14.) határozata a közvetlen és általános választójog alapján a nyolcadik alkalommal lebonyolítandó európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról
A Tanács 2013/300/EU (2013. június 18.) határozata a Régiók Bizottsága két osztrák tagjának és két osztrák póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/301/EU (2013. június 11.) végrehajtási határozata az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének létrehozásáról szóló 2012/715/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Bizottság 2013/302/EU (2013. június 19.) határozata az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2013) 3740. számú dokumentummal történt)
2013. június 22. 56. évfolyam, L 170

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/303/EU (2013. május 29.) határozata az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (2013–2018) szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (2013–2018)

 

RENDELETEK

A Tanács 591/2013/EU (2013. május 29.) rendelete az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (2013–2018) szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Bizottság 592/2013/EU (2013. június 21.) végrehajtási rendelete az 1337/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, ültetvényekre vonatkozó európai statisztikák továbbításának megfelelő technikai formátumáról
A Bizottság 593/2013/EU (2013. június 21.) végrehajtási rendelete a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és a fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 594/2013/EU (2013. június 21.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban alkalmazandó forgalmazási előírások tekintetében való módosításáról, valamint helyesbítéséről
A Bizottság 595/2013/EU (2013. június 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/304/EU (2013. június 10.) határozata az Európai Bizottság számára a büntetőügyekben folytatott együttműködéssel és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos ügyek kivételével a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételre adandó felhatalmazásról
A Bizottság 2013/305/EU (2013. június 21.) végrehajtási határozata a közönséges tőkehal, a hering, a lazac és a spratt balti-tengeri halászatára vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 24. 56. évfolyam, L 171

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 49. számú előírása Járművekben használt kompressziós gyújtású motorok és szikragyújtású motorok gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó egységes rendelkezések
2013. június 25. 56. évfolyam, L 172

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 596/2013/EU (2013. június 24.) rendelete az Al-Qaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 597/2013/EU (2013. június 19.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Rogal ¶więtomarciński [OFJ])
A Bizottság 598/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2012-ben alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló 564/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 599/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete az 578/2010/EU rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékek bizonyítvánnyal nem fedezett exportja után járó visszatérítések összegei, valamint bizonyos kapcsolódó adatok tagállamok általi bejelentése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 600/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete az 555/2008/EK rendeletnek a horvátországi borászati termékekre vonatkozóan meghatározott átmeneti időszak során végzendő izotópos elemzések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 601/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete a kobalt(II)-acetát-tetrahidrát, a kobalt(II)-karbonát, a kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát, a kobalt(II)-szulfát-heptahidrát és a bevont, granulált kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 602/2013/EU (2013. június 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/306/KKBP (2013. június 24.) határozata az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2013/307/KKBP (2013. június 24.) határozata az Európai Unió dél-mediterrán térségért felelős különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/308/KKBP (2013. június 24.) határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/642/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/309/EU (2013. június 19.) végrehajtási határozata a 2006/168/EK határozat II., III. és IV. mellékletének a szarvasmarha-embriók Unióba irányuló importjára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványban foglalt egyes követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 3704. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–ICAO Vegyes Bizottság 2013/310/EU (2011. szeptember 21.) határozata az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás repülésbiztonsági mellékletének elfogadásáról
Az EU–ICAO Vegyes Bizottság 2013/311/EU (2013. március 18.) határozata az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás légiközlekedés-védelmi mellékletének elfogadásáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. június 19. 56. évfolyam, C 173
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 173/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 173/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6939 – CVC/Ista)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 173/03 Értesítés a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/285/KKBP tanácsi határozatban és 377/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 173/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 173/05 4/2013. sz. különjelentés: „Az Európai Unió együttműködése Egyiptommal a kormányzás terén”
2013. június 19. 56. évfolyam, C 173A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Europol

2013/C 173 A/01 Álláshirdetés: igazgatóhelyettes
2013. június 19. 56. évfolyam, C 173E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 173 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 20. 56. évfolyam, C 174
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 174/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 174/02 A Tanács határozata (2013. június 18.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 174/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 174/04 A Bizottság határozata (2013. június 18.) a számítási felhőre vonatkozó szerződésekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 174/05 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 174/06 A Bentzen Transport AS 2013. március 13-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-2/13. sz. ügy)
2013/C 174/07 A DB Schenker 2013. április 6-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-4/13. sz. ügy)
2013/C 174/08 A DB Schenker 2013. április 8-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-5/13. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 174/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6933 – Vitol/Phillips 66 Power Operations) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. június 20. 56. évfolyam, C 174A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 174 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/255/13 – horvát nyelvű (HR) fordító
2013. június 20. 56. évfolyam, C 174E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 174 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. június 20. 56. évfolyam, C 175
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 175/01 Megállapodás az egységes szabadalmi bíróság létrehozásáról
2013. június 21. 56. évfolyam, C 176
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 176/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 176/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. május 23.) A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2013/35)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 176/05 Pályázati felhívás IX-2014/01 – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”
2013/C 176/06 IX-2014/02. pályázati felhívása – „Támogatások az európai szintű politikai alapítványok részére”
 

Európai Bizottság

2013/C 176/07 Hercule II Program – Pályázati felhívás – Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás – „Vizsgálatok támogatása”
2013/C 176/08 Hercule II program – Ajánlattételi felhívás – Az EU-ban elkövetett csalások elleni küzdelem terén nyújtott technikai segítségnyújtás „Cigaretta”
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 176/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. június 22. 56. évfolyam, C 177
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 177/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 177/02 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 177/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 177/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 177/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 177/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6959 – Onex/JELD-WEN) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 177/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 177/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
2013/C 177/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 177/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 22. 56. évfolyam, C 177A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 177 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — negyedik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. június 22. 56. évfolyam, C 177E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 177 E/01 A Tanács 5/2013/EU álláspontja első olvasatban egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2013. június 6-án elfogadva
  A Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság nyilatkozata
2013. június 22. 56. évfolyam, C 178
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 178/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 171., 2013.6.15.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 178/02 C-142/13. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bright Service S.A. kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.
2013/C 178/03 C-144/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën
2013/C 178/04 C-153/13. sz. ügy: Az Okresný súd Bardejov (Szlovákia) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pohotovost’ s.r.o. kontra Ján Soroka
2013/C 178/05 C-154/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV
2013/C 178/06 C-155/13. sz. ügy: A Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Olaszország) által 2013. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SICES és társai kontra Arenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia
2013/C 178/07 C-160/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV
2013/C 178/08 C-171/13. sz. ügy: A Centrale Raad van Beroep (Hollandia) által 2013. április 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) kontra M.S. Demirci és társai
2013/C 178/09 C-192/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-235/11. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. január 31-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. április 15-én benyújtott fellebbezés
2013/C 178/10 C-197/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-540/10. sz., Spanyolország kontra Bizottság ügyben 2013. január 31-én hozott ítélete ellen a Spanyol Királyság által 2013. április 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 178/11 C-204/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Saarlouis kontra Heinz Malburg
2013/C 178/12 C-219/13. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2013. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K Oy
 

Törvényszék

2013/C 178/13 T-579/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 7-i ítélete — macros consult kontra OHIM — MIP Metro (makro) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A makro közösségi ábrás védjegy — A macros consult GmbH cégnév — A közösségi védjegy bejelentése előtt megszerzett jog, amelynek alapján a jogosult megtilthatja a bejelentett közösségi védjegy használatát — A német jog szerint oltalmat élvező, lajstromozatlan megjelölések — A Markengesetz 5. §-a — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése, 53. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 65. cikke”)
2013/C 178/14 T-249/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i ítélete — Sanco kontra OHIM — Marsalman, SL (Csirke ábrázolása) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Csirkét ábrázoló közösségi ábrás védjegy — Csirkét ábrázoló korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 178/15 T-321/11. sz. és T-322/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i ítélete — Morelli kontra OHIM — Associazione nazionale circolo del popolo della libertà és Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA’) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PARTITO DELLA LIBERTA’ közösségi szóvédjegy és a Partito della Libertà közösségi ábrás védjegy bejelentése — A „partitodellaliberta.it” korábbi nemzeti domain név — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése — A „partitodellaliberta.it” korábbi nemzeti domain név gazdasági tevékenység körében való használata bizonyításának hiánya)
2013/C 178/16 T-393/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i ítélete — Masottina kontra OHIM — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CA’MARINA közösségi szóvédjegy bejelentése — A MARINA ALTA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 178/17 T-19/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i ítélete — Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik kontra OHIM — Impexmetal (IKFŁT KRA¦NIK) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az IKFŁT KRA¦NIK közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az FŁT korábbi ábrás közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 178/18 T-244/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. május 14-i ítélete — Unister kontra OHIM (fluege.de) („Közösségi védjegy — A »fluege.de« közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése”)
2013/C 178/19 T-45/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Rose Vision és Seseña kontra Bizottság
2013/C 178/20 T-177/13. sz. ügy: 2013. március 18-án benyújtott kereset — TestBioTech és társai kontra Bizottság
2013/C 178/21 T-209/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Olive Line International kontra OHIM (OLIVE LINE)
2013/C 178/22 T-212/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Madaus kontra OHIM — Indena (ECHINAMID)
2013/C 178/23 T-215/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM — Recticel (Lambda)
2013/C 178/24 T-225/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — T&L Sugars és Sidul Açúcares kontra Bizottság
2013/C 178/25 T-227/13. sz. ügy: 2013. április 17-én benyújtott kereset — Bayer Intellectual Porperty kontra OHIM — Interhygiene (INTERFACE)
2013/C 178/26 T-230/13. sz. ügy: 2013. április 22-én benyújtott kereset — HTC Sweden kontra OHIM — Vermop Salmon (TWISTER)
2013/C 178/27 T-255/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013/C 178/28 T-256/13. sz. ügy: 2013. május 7-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
2013. június 25. 56. évfolyam, C 179
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 179/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 179/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 179/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. május 28.) az euro és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2013/37)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 179/04 A Tanács általi kinevezések listája – 2013. január, február, március, április és május (szociális terület)
 

Európai Bizottság

2013/C 179/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 179/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6945 – ABB/Power-One)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 179/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 179/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 179/09 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 179/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. június 25. 56. évfolyam, C 179E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 179 E/01 A Tanács 6/2013/EU állásfoglalása első olvasatban a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) A Tanács által 2013. június 6-án elfogadva
2013/C 179 E/02 A Tanács 7/2013/EU álláspontja első olvasatban a nemzetközi védelmi jogállás megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás) A Tanács által 2013. június 6-án elfogadva

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!