8. évfolyam 19. szám 2013.05.07.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Kétszázezer cégtulajdonosnak kell újra a zsebébe nyúlnia?

Minden második kft.-nek, azaz mintegy 200 ezer cégnek kell mélyen a zsebébe nyúlnia az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépését követően, ha az új szabály által kötelezővé tett 3 milliós törzstőkét kiterjesztik a régebben működő cégekre is. Ha az addig alapított társaságok számára nem teszik kötelezővé a 3 milliós törzstőkét, soha nem látott méretű cégalapítási hullámnak leszünk tanúi.

A 2014 márciusában hatályba lépő új polgári törvénykönyv magában foglalja a gazdasági társaságokra, ezen belül természetesen a kft.-kre vonatkozó szabályokat is. A már elfogadott törvény a kft.-kre 3 millió forintos törzstőkét ír elő, és ehhez idővel valószínűleg alkalmazkodnia kell azoknak a cégeknek is, amelyeket korábban ennél kisebb tőkével alapítottak a tulajdonosok. Márpedig ilyenből sok van: az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint az utóbbi öt évben alapított kft-k 90 százalékát 3 millió forintnál kisebb tőkével jegyezték be, így jelenleg több mint 200 ezer olyan cég van, amelynek törzstőkét kell majd emelnie.

A mikor és hogyan kérdése azonban egyelőre nem teljesen világos. A jogszabály hatályba lépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések még nem láttak napvilágot, de a korábbi joggyakorlat alapján valószínűsíthető, hogy a meglévő kft.-k esetében a törvény egy átmeneti (egy-két éves) időszakot fog biztosítani a törzstőke felemelésére, e nélkül ugyanis elképesztő cégalapítási hullám előzné meg a változást. Ha az intézkedés visszamenőleges lesz, a tulajdonosoknak előbb-utóbb a zsebükbe kell nyúlniuk, mert a cégek zömének a tőkeemeléshez nincs meg a fedezete a pénzeszközei között.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 18. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 123
Végelszámolás 1183
Hivatalból való törlés 225

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 18
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1076

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 3460 db.

A héten 167438 cégnév, 56617 székhelycím és 9355 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518020 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az ideiglenes vagyonfelügyelő I.

A hitelező a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor vagy azt követően legkésőbb a felszámolási eljárás kezdő időpontjáig kezdeményezheti, hogy a bíróság a felszámolók névjegyzékéből rendeljen ki az adóshoz ideiglenes vagyonfelügyelőt. Az ideiglenes vagyonfelügyelő feladata az adós gazdálkodásának felügyelete. A határozat meghozatala előtt a bíróság az adóst meghallgathatja. Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére, a kirendelés visszautasítására, összeférhetetlenségére és annak jogkövetkezményeire és felmentésére a felszámolóra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni (Cstv. 24/A. § (1) bekezdés). Eszerint a bíróság a csődeljárás elrendelésével egyidejűleg elektronikus véletlenszerű kiválasztás segítségével haladéktalanul kirendeli a vagyonfelügyelőt. Az ideiglenes vagyonfelügyelőket a Kormány rendeletében közzétett felszámolók közül kell kirendelni. Nem rendelhető ki ideiglenes vagyonfelügyelőnek az a gazdasági társaság, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója többségi befolyással rendelkezik az adós szervezetben. Nem lehet ideiglenes vagyonfelügyelő az a személy, aki az adós tulajdonosa vagy hitelezője, vagy ezen személy közeli hozzátartozója, akinek közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa vagy hitelezője, aki olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, illetve ezen személy közeli hozzátartozója, aki saját maga vagy közeli hozzátartozója tag, részvényes vagy   vezető tisztségviselő olyan jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, amely összeférhetetlenség miatt nem lehetne vagyonfelügyelő, aki három éven belül az adós foglalkoztatottja volt, vagy az adóssal üzleti kapcsolatban állt, aki az adósnál felügyeleti biztosi tevékenységet látott vagy lát el. Az ideiglenes vagyonfelügyelő a kirendelés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. Az ideiglenes vagyonfelügyelő a kirendelést kizárási ok fennállása esetén valamint akkor utasíthatja vissza, ha az adós székhelye kívül esik az ideiglenes vagyonfelügyelő névjegyzékbe bejegyzett működési területén (Cstv. 27/A §).

A bíróság haladéktalanul kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt és erről a feleket rövid úton értesíti, ha a kérelmet előterjesztő hitelező valószínűsíti, hogy követelése későbbi kiegyenlítése veszélyben van, és követelése létrejöttét, lejáratát és összegszerűségét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja. A kirendelés további feltétele, hogy a kérelmet előterjesztő hitelező az ideiglenes vagyonfelügyelő díját – jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén nettó 200 000 Ft-ot, jogi személy esetén nettó 400 000 Ft-ot – a kérelem benyújtása előtt bírósági letétbe helyezzen (Cstv. 24/A § (2) bekezdés). Az ideiglenes vagyonfelügyelő a végzés kézhezvételét követő munkanapon köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. Ennek hiányában a kézhezvételt követő munkanapon köteles megkezdeni tevékenységét, azaz köteles felvenni a kapcsolatot az adós vezetőivel és tájékozódni az adós vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Az ideiglenes vagyonfelügyelőt kirendelő végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható (Cstv. 24/A § (3) bekezdés). Az adós gazdálkodó szervezet vezetője az ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenységének megkezdését követően csak az ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulásával és ellenjegyzésével köthet a gazdálkodó szervezet nevében a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet jognyilatkozatot beleértve a már megkötött szerződés teljesítését is. Ha az ideiglenes vagyonfelügyelő ugyanaz a személy, mint a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban eljárt vagyonfelügyelő, és őt a csődeljárásban együttes cégjegyzési, képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési jog illette meg, ugyanez irányadó a felszámolási eljárásra is (Cstv. 24/A § (4) bekezdés). Az adós és az ideiglenes vagyonfelügyelő haladéktalanul köteles bemutatni az adós számláit vezető pénzintézeteknél a kirendelő végzést, az ideiglenes vagyonfelügyelő hitelt érdemlően igazolt aláírás mintáját, és igazolni azt, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt milyen összegű fizetési megbízások esetén illeti meg az együttes rendelkezési illetve ellenjegyzési jog (Cstv. 24/A § (5) bekezdés).

2013. április 13.

Magyar Közlöny 71-72/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

71/2013. április 30.

 

 

127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.01.

128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.05.03.

129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

 2013.05.01.

30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

 2013.05.01.

31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

 2013.05.01.

32/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet

A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

 2013.05.01.

17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet

A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

 2013.05.01.

28/2013. (IV. 30.) VM rendelet

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.05.02.

29/2013. (IV. 30.) VM rendelet

A szőlő-bor szektort szabályozó egyes rendeletek módosításáról

 2013.04.30.

30/2013. (IV. 30.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.04.30.

203/2013. (IV. 30.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.04.30.

204/2013. (IV. 30.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2013.04.30.

205/2013. (IV. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.04.30.

206/2013. (IV. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.04.30.

207/2013. (IV. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.04.30.

208/2013. (IV. 30.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2013.04.30.

1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program 3. prioritásának forrásvesztési kockázat csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

 2013.04.30.

1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának módosításáról és a kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról

 2013.04.30.

1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

Az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

 2013.04.30.

1244/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

Az Ivóvízminőség-javító Program keretében a "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához szükséges intézkedésekről

 2013.04.30.

1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

Egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.04.30.

1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

Az épületek energiahatékonyságának követelményeiről és az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti költségoptimalizált követelményszint eléréséről

 2013.04.30.

1247/2013. (IV. 30.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.04.30.

72/2013. május 2.

 

 

2013. évi LII. törvény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 2013.06.30.

2013. évi LIII. törvény

A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 2013.05.17.

130/2013. (V. 2.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.05.17.

131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet

Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról

 2013.05.03.

4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

 2013.07.01.

5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

 2013.07.01.

6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

 2013.07.01.

7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

 2013.07.01.

8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

 2013.07.01.

9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

A nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

 2013.07.01.

10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet

Az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól

 2013.06.02.

13/2013. (V. 2.) BM rendelet

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelöléséről

 2013.05.03.

14/2013. (V. 2.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közúti járművei forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

 2013.05.03.

15/2013. (V. 2.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 2013.05.03.

31/2013. (V. 2.) VM rendelet

Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról

 2013.05.03.

209/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.05.02.

210/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

211/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

212/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

213/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

214/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

215/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

216/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

217/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

218/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

219/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

220/2013. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.05.02.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. május 1. 56. évfolyam, L 120

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 396/2013/EU (2013. április 30.) végrehajtási rendelete az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 397/2013/EU (2013. április 30.) rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 398/2013/EU (2013. április 30.) végrehajtási rendelete az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 399/2013/EU (2013. április 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 400/2013/EU (2013. április 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. május 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/213/EU (2013. április 29.) végrehajtási határozata az Ostreid herpeszvírus 1 μνar (OsHV-1 μνar) Írország és az Egyesült Királyság egyes területeire való behurcolásának megakadályozására irányuló nemzeti intézkedések jóváhagyása tekintetében a 2010/221/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 2381. számú dokumentummal történt)
2013. május 3. 56. évfolyam, L 121.

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 401/2013/EU (2013. május 2.) rendelete a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 194/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 402/2013/EU (2013. április 30.) végrehajtási rendelete a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 403/2013/EU (2013. május 2.) végrehajtási rendelete a Trichoderma reesei (ATCC 74444) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt, endo-1,3(4)-béta-glükanázt és endo-1,4-béta-glükanázt tartalmazó készítmény hízó- és tojóbaromfik, valamint elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az 1259/2004/EK, az 1206/2005/EK és az 1876/2006/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja: DSM Nutritional Products)
A Bizottság 404/2013/EU (2013. május 2.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Peruból származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 405/2013/EU (2013. május 2.) végrehajtási rendelete a Peruból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 406/2013/EU (2013. május 2.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a prednizolon nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 407/2013/EU (2013. április 23.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 nemzetközi számviteli standard és az IAS 19 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról szóló 475/2012/EU rendelet spanyol és svéd nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 408/2013/EU (2013. május 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 3. 56. évfolyam, L 122

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 389/2013/EU (2013. május 2.) rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. május 4. 56. évfolyam, L 123

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 409/2013/EU (2013. május 3.) végrehajtási rendelete a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról
A Bizottság 410/2013/EU (2013. május 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 411/2013/EU (2013. május 3.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2013. április 29. és 30. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év május havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/214/EU (2013. május 2.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2013) 2436. számú dokumentummal történt)
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

  A Régiók Bizottsága eljárási szabályzatának felülvizsgálata
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 2013/185/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 111., 2013.4.23.)
Helyesbítés Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 111., 2013.4.23.)
  Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 4. 56. évfolyam, L 124

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/179/EU (2013. április 9.) ajánlása a termékek és a szervezetek életciklus-alapú környezeti teljesítményének mérésére és ismertetésére szolgáló egységes módszerek alkalmazásáról
2013. május 7. 56. évfolyam, L 125

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 413/2013/EU (2013. május 6.) végrehajtási rendelete a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M-et tartalmazó készítménynek az elválasztott malacok, hízósertések, tojótyúkok és brojlercsirkék ivóvizében történő felhasználásra szánt adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS)
A Bizottság 414/2013/EU (2013. május 6.) végrehajtási rendelete az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról
A Bizottság 415/2013/EU (2013. május 6.) rendelete a veszettséget, a szarvasmarha-tuberkulózist és a méhek egészségét vizsgáló uniós referencialaboratóriumok további felelősségi körének és feladatainak meghatározásáról, a 737/2008/EK rendelet módosításáról és a 87/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 416/2013/EU (2013. május 6.) végrehajtási rendelete egy megnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába való bejegyzéséről (Moules de bouchot [HKT])
A Bizottság 417/2013/EU (2013. május 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/215/EU (2013. március 22.) iránymutatása az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2013/7)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Palesztin Hatóság Vegyes Bizottság (2013. április 14.) ajánlása az Európai Unió–Palesztin Hatóság közötti európai szomszédságpolitikai cselekvési terv végrehajtásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2012. augusztus 16-i 2012/481/EU bizottsági határozathoz (  HL L 223., 2012.8.21.)
  Az olvasóhoz – Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 1. 56. évfolyam, C 125
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 125/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6754 – KM Holdings/KM Group)
2013/C 125/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6893 – Carl Zeiss/Carl Zeiss Vision)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 125/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 125/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6894 – Syral China Investment/Wilmar China New Investments/Liaoning Jinxin Biology & Chemistry) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 125/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6895 – 3G Special Situations Fund III/Berkshire Hathaway/H.J. Heinz Company)
2013. május 3. 56. évfolyam, C 126
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 126/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. április 26.) az Európai Unió Tanácsa számára a Suomen Pankki külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/12)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 126/02 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2013. május 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 126/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6883 – Canada Life/Irish Life)
2013. május 4. 56. évfolyam, C 127
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 127/01 A Tanács határozata (2013. április 22.) az európai statisztikai tanácsadó bizottság Tanácsot képviselő tagjának kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 127/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 127/03 A Bizottság végrehajtási határozata (2013. május 3.) az élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy területén alkalmazandó informatikai eszközökre vonatkozó 2013. évi munkaprogram finanszírozásáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 127/04 Értesítés a máltai kormány részéről a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
2013/C 127/05 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Kiegészítés a folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Rouffy” – iránti kérelemre vonatkozó hirdetményhez)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 127/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6872 – Barry Callebaut/Petra Foods — Cocoa Ingredients Division)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 127/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. május 4. 56. évfolyam, C 128
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 128/01 A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 128/02 A Bizottság közleménye az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 128/03 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 128/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 128/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 128/06 Állami támogatás – Németország – SA.34045 (2012/C) (ex 2012/NN) állami támogatás – A nagy villamosenergia-fogyasztók mentesítése a hálózati díj alól (StromNEV 19§) – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. május 4. 56. évfolyam, C 129
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 129/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 123., 2013.4.27.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 129/02 C-393/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i végzése (a Consiglio di Stato — (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Autorità per l'energia elettrica e il gas kontra Antonella Bertazzi és társai (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Szociálpolitika — Az 1999/170/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban — Véglegesítési eljárás — Közalkalmazottak nyilvános versenyvizsga nélkül történő felvétele határozott időre — A szolgálati idő meghatározása — A határozott idejű munkaszerződések keretében teljesített szolgálati idő teljes figyelmen kívül hagyása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)
2013/C 129/03 C-563/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. február 28-i végzése (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SIA Forvards V kontra Valsts ieņēmumu dienests (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Adózás — Héa — Hatodik irányelv — Levonási jog — Megtagadás — Fiktívnek tekintett társaság által kibocsátott számla)
2013/C 129/04 C-128/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. március 7-i végzése (a Tribunal do Trabalho do Porto (Portugália) előztes döntéshozatal iránti kérelme) — Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo kontra BPN — Banco Português de Negócios SA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az eljárási szabályzat 53. cikkének (2) bekezdése — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A közszféra bizonyos munkavállalói esetében az illetményeket csökkentő nemzeti szabályozás — Az uniós jog végrehajtásának hiánya — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 129/05 C-171/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. február 28-i végzése — Carrols Corp. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Giulio Gambettola (Fellebbezés — Közösségi védjegy — A 40/94/EK rendelet — Az 51. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL ábrás közösségi védjegy — A Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL nemzeti ábrás védjegy és a POLLO TROPICAL nemzeti szóvédjegy jogosultja által benyújtott törlés iránti kérelem — Feltétlen törlési okok — Rosszhiszeműség — Elfogadhatatlanság)
2013/C 129/06 C-178/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i végzése (Juzgado de lo Social (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rafaela Rivas Montes kontra Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) (A Bíróság eljárási szabályzata 53. cikkének (2) bekezdése és 99. cikke — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód elve — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 4. szakasz — Határozott idejű munkaviszony a közszolgálatban — A szolgálati idő meghatározása — A köztisztviselők és a munkavállalók közötti eltérő bánásmód — A közigazgatásban már korábban eltöltött szolgálati idő figyelembevétele — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 129/07 C-240/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 14-i végzése (a Rechtbank te Rotterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — EBS Le relais Nord Pas De Calais elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatalra utalás — Elfogadhatatlanság)
2013/C 129/08 C-266/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. február 7-i végzése — Jarosław Majtczak kontra Feng Shen Technology Co. Ltd, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — Az 51. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A közösségi védjegy bejelentésekor a bejelentő rosszhiszeműsége — Az FS ábrás védjegy — Törlési eljárás)
2013/C 129/09 C-343/12 sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 7-i végzése (a Rechtbank van Koophandel te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Euronics Belgium CVBA kontra Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA (Az eljárási szabályzat 99. cikke — 2005/29/EK irányelv — Áruk veszteséges áron való értékesítésre kínálását, illetve értékesítését általános jelleggel tiltó nemzeti szabályozás)
2013/C 129/10 C-433/12. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 7-i végzése — Luigi Marcuccio kontra az Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset — A felperes által a Bíróság első főtanácsnokának címzett levelekben foglaltak teljesítésének a Bíróság Hivatala általi megtagadása — Az EUMSZ 256. cikk (2) bekezdése — A Törvényszék által fellebbezési eljárásokban hozott, eljárást befejező egyes határozatok felülvizsgálatára irányuló eljárás megindítása iránti kérelem)
2013/C 129/11 C-555/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 14-i végzése (Tribunale di Tivoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Claudio Loreti, Maria Vallerotonda, Attilio Vallerotonda, Virginia Chellini kontra Commune di Zagarolo (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — Hiány — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)
2013/C 129/12 C-84/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-332/09. sz., Electrabel kontra Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen az Electrabel SA által 2013. február 21-én benyújtott fellebbezés
2013/C 129/13 C-94/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-260/00. sz., Cooperativa San Marco fra lavoratori della Piccola Pesca — Burano Soc. coop. rl és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott végzése ellen a Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. rl és társai által 2013. február 26-án benyújtott fellebbezés
2013/C 129/14 C-95/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-261/00. sz., Sacaim SpA és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott végzése ellen az Alfier Costruzioni Srl és társai által 2013. február 26-án benyújtott fellebbezés
2013/C 129/15 C-96/13. sz. ügy: 2013. február 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság
2013/C 129/16 C-97/13. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2013. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Silvia Georgiana Câmpean kontra Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, Administrația Fondului pentru Mediu
2013/C 129/17 C-98/13. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2013. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Martin Blomqvist kontra Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA
2013/C 129/18 C-103/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Snezhana Somova kontra Glaven direktor na Stolichno upravlenie „Sotsialno osiguryavane”
2013/C 129/19 C-107/13. sz. ügy: Az Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „FIRIN” OOD kontra Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Veliko Tarnovo
2013/C 129/20 C-115/13. sz. ügy: 2013. március 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország
2013/C 129/21 C-634/11. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2013. március 1-jei végzése (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Irish Bank Resolution Corp. Ltd, korábban Anglo Irish Bank Corp. Ltd kontra Sean Quinn és társai
2013/C 129/22 C-333/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 6-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 129/23 C-349/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. február 14-i végzése (a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peró Gáz Kft. kontra Balla János
2013/C 129/24 C-532/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 8-i végzése — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség
2013/C 129/25 C-577/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. február 7-i végzése (az Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Michaela Hopfgartner
 

Törvényszék

2013/C 129/26 T-301/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 19-i ítélete — Sophie in 't Veld kontra Európai Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hamisítás elleni nemzetközi kereskedelmi megállapodás-tervezettel (ACTA) kapcsolatos dokumentumok — A tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumok — Hozzáférés megtagadása — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — Nyilvánvaló értékelési hiba — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 129/27 T-324/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 19-i ítélete — Firma Van Parys kontra Bizottság („Vámunió — Equadorból származó banán behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Behozatali vámok elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke — A vámhatóságok hibája — Az érintett súlyos gondatlansága”)
2013/C 129/28 T-409/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 22-i ítélete — Bottega Veneta International kontra OHIM (Egy kézitáska formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Egy kézitáska formája — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke — A bejelentett védjegyet képező egyik elem figyelmen kívül hagyása — A 2868/95/EK rendelet 9. szabálya)
2013/C 129/29 T-410/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 22-i ítélete — Bottega Veneta International kontra OHIM (Egy táska formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Egy táska formája — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke — A bejelentett védjegyet képező egyik elem figyelmen kívül hagyása — A 2868/95/EK rendelet 9. szabálya)
2013/C 129/30 T-415/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — Nexan France kontra Fusion for Energy Közös Vállalkozás (Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések — Euratom — A Fusion for Energy Közös Vállalkozás közbeszerzési eljárása — Elektromos felszerelések szállítása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Nyílt eljárás — Fenntartásokat tartalmazó ajánlat — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Arányosság — Érdek-összeütközés — Odaítélő határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség)
2013/C 129/31 T-495/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — Bank Saderat kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az atomfegyverek elterjedésében részt vevőnek minősített szervezet 100 %-os tulajdonában álló szervezet — Jogellenességi kifogás — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”)
2013/C 129/32 T-571/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 22-i ítélete — Fabryka Łożysk Tocznych-Kra¶nik kontra OHIM — Impexmetal (FŁT-1) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az FŁT-1 közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az FŁT-1 korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 129/33 T-92/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — Andersen kontra Bizottság (Állami támogatás — A dán hatóságok által a DSB közvállalkozás javára megítélt támogatás — Utasok Koppenhága és Ystad közötti vasúti szállítására vonatkozó szolgáltatásnyújtásra irányuló közszolgáltatási szerződés — A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya)
2013/C 129/34 T-353/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 21-i ítélete — Event kontra OHIM — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az Event korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 129/35 T-489/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — Ruse Industry kontra Bizottság („Állami támogatás — Bulgária által követelésekről való lemondás formájában nyújtott támogatás — E támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Új támogatás — A verseny torzítása — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 129/36 T-571/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Chez Gerard (CLUB GOURMET) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CLUB GOURMET közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi »CLUB DEL GOURMET, EN… El Corte Inglés« nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk és szolgáltatások hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az első alkalommal a Törvényszék előtt hivatkozott érvek és bizonyítékok”)
2013/C 129/37 T-624/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 19-i ítélete — Yueqing Onesto Electric kontra OHIM — Ensto (ONESTO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Az ONESTO ábrás védjegy — Az ENSTO korábbi ábrás közösségi védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 129/38 T-277/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 20-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Café do Brasil (Caffè KIMBO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Caffè KIMBO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A BIMBO korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A Párizsi Uniós Egyezmény 6a. cikke értelmében vett közismert védjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése)
2013/C 129/39 T-198/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i végzése — UOP kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatás — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 129/40 T-607/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i végzése — Henkel és Henkel France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A francia versenyhatóság arra irányuló kérelme, hogy küldjenek meg számára bizonyos, a háztartásimosószer-gyártók európai piacával kapcsolatos versenyjogi eljárásra vonatkozó bizottsági akta részét képező dokumentumokat — A francia mosószerágazatra vonatkozó nemzeti eljárás keretében való falhasználás — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 129/41 T-64/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i végzése — Henkel és Henkel France kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Bizonyos, a háztartásimosószer-gyártók európai piacával kapcsolatos versenyjogi eljárásra vonatkozó bizottsági akta részét képező dokumentumoknak a francia versenyhatóság számára való megküldése iránti kérelem — A francia mosószerágazatra vonatkozó nemzeti eljárás keretében való falhasználás — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 129/42 T-27/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — Elan kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség hiánya)
2013/C 129/43 T-89/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. március 11-i végzése — Calestep kontra ECHA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Az ECHA-nak fizetendő díjak és illetékek — A kisvállalkozások számára megállapított csökkentett díjak — A vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozat ECHA általi vizsgálata — A teljes fizetendő díj meg nem fizetett összegének megfizetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 129/44 T-103/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-122/10. sz., Cocchi és Falcione kontra Bizottság ügyben 2012. december 11-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. február 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 129/45 T-107/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-112/10. sz., Trentea kontra FRA ügyben 2012. december 11-én hozott ítélete ellen Cornelia Trentea által 2013. február 21-én benyújtott fellebbezés
2013/C 129/46 T-109/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Othman kontra Tanács
2013/C 129/47 T-110/13. sz. ügy: 2013. február 23-án benyújtott kereset — Litván Köztársaság kontra Európai Bizottság
2013/C 129/48 T-121/13. sz. ügy: 2013. február 28-án benyújtott kereset — Oil Pension Fund Investment Company kontra Tanács
2013/C 129/49 T-127/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)
2013/C 129/50 T-134/13. sz. ügy: 2013. február 28-án benyújtott kereset — Polynt és társai kontra ECHA
2013/C 129/51 T-135/13. sz. ügy: 2013. február 28-án benyújtott kereset — Hitachi Chemical Europe és társai kontra ECHA
2013/C 129/52 T-137/13. sz. ügy: 2013. március 7-én benyújtott kereset — Saferoad RRS kontra OHIM (MEGARAIL)
2013/C 129/53 T-152/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Sea Handling kontra Bizottság
2013/C 129/54 T-167/13. sz. ügy: 2013. március 18-án benyújtott kereset — Comune di Milano kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 129/55 F-94/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 21-i ítélete — Brune kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvételt mellőző határozat megsemmisítése — Jogerős ítélet végrehajtása — A jogszerűség elve — A versenyvizsga-eljárást újból megnyitó határozat elleni jogellenességi kifogás)
2013/C 129/56 F-2/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 129/57 F-3/13. sz. ügy: 2013. január 14-én benyújtott kereset — CK kontra Bizottság
2013/C 129/58 F-15/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. május 7. 56. évfolyam, C 130
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 130/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6293 – Thermo Fisher/Phadia)
2013/C 130/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6722 – FrieslandCampina/Zijerveld & Veldhuyzen and Den Hollander)
2013/C 130/03 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 130/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 130/05 A Bizottság közleménye a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 278/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 130/06 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 130/07 Pályázati felhívás – EAC/S05/13 – Az írás-olvasástudással foglalkozó tagállami szervezetek európai szakpolitikai hálózata (Nyílt pályázati felhívás)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 130/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6899 – Lion Capital/Avedon Capital Partners/Ad van Geloven Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 130/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6915 – OJSC Unimilk Company/NDL International/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 130/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6908 – Randstad/USG Assets)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 130/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. május 7. 56. évfolyam, C 130E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 130 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!