8. évfolyam 20. szám 2013.05.14.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Elkészült az OptiJUS androidra és iOS-ra optimalizált verziója, melyet most ingyenesen letölthet!
 

Amennyiben a céginformáció mellett váratlanul jogi információra van szüksége, az OptiJUS szolgáltatásunk gyors és azonnali segítséget nyújt!

Az OptiJUS, egy ingyenes jogi információs alkalmazás, mely elősegíti az üzleti-, jogi-, és közigazgatási élet szereplőinek az állandó, naprakész és gyors jogszabályelérést. Praktikus megoldás, ha nincs gépközelben és azonnali, friss jogi információra van szüksége. Használatával egyszerűen kikereshet egy adott törvényt, vagy más jogszabályt, elegendő ehhez csupán néhány paraméter megadása.

Vendégként bejelentkezve:

  • Jogszabályok időállapotokkal 1988-ig

  • Kapcsolódó anyagok (pár napon belül lesz aktív a funkció)

  • Európai Uniós joganyagok közötti keresés

  • Kommentárok (2 db)

  • Felhasználóbarát felület

  • 80 000 bírósági döntés és határozat (pár napon belül)

OpiJUS előfizetőknek további bővített adattartalom! (27 nagykommentár, BH-k, stb.)

A tartalmat folyamatosan bővítjük!

OptiJus Android OptiJus iOS

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 19. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 10
Felszámolás 275
Végelszámolás 508
Hivatalból való törlés 112

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1218

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1347 db.

A héten 54113 cégnév, 17914 székhelycím és 3296 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518564 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az ideiglenes vagyonfelügyelő II.

Az ideiglenes vagyonfelügyelő jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a sérelmet szenvedett fél, a hitelezői választmány vagy a hitelezői képviselő a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. Az adós nevében kifogást a legfőbb szerv illetve egyéni cég esetében a cégtulajdonos nyújthat be. A bíróság a kifogásról soron kívül, de legfeljebb harminc napon belül határoz. A határidő az esetleges bizonyítás idejével meghosszabbodik. Ha a kifogás elbírálása során a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás válik szükségessé, a bíróság a kifogásolt intézkedés végrehajtását felfüggeszti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja a kifogásolt intézkedést megsemmisíti, helyreállítja az eredeti állapotot vagy az ideiglenes vagyonfelügyelőt új intézkedés meghozatalára utasítja, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A kifogásnak helyt adó végzés ellen az ideiglenes vagyonfelügyelő, a kifogást elutasító végzés ellen pedig a kifogást előterjesztő fél a közléstől számított tizenöt napon belül élhet fellebbezéssel. Ha az ideiglenes vagyonfelügyelő a kifogásnak helyt adó végzésnek nem tesz eleget a bíróság új vagyonfelügyelőt rendel ki, és kötelezheti az ideiglenes vagyonfelügyelőt az ezzel járó költségek megfizetésére, valamint csökkentheti díját Cstv. 24/A § (6) bekezdés).

Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával figyelemmel kíséri az adós gazdálkodását és vagyoni helyzetét. Az adós könyveibe betekinthet, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőitől felvilágosítást kérhet, az adós helyiségeibe beléphet, illetőleg bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós lezárt helyiségét illetve vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelő felhívására köteles haladéktalanul felnyitni, a vagyontárgy meglétéről illetve hollétéről felvilágosítást adni. Az ideiglenes vagyonfelügyelő a feladatkörében tudomására jutott információkról kizárólag a bíróságot tájékoztathatja. Haladéktalanul köteles a bíróságot tájékoztatni, ha az adós olyan szerződést kötött vagy olyan jognyilatkozatot tett, amely az adós vagyonának csökkentését eredményezi, és az adós szándéka feltehetően a hitelezők érdekeinek kijátszására irányul, vagy amelynek tárgya az adós részéről ingyenes elidegenítés vagy kötelezettség vállalás, vagy feltűnő értékaránytalansággal járó juttatás, vagy ha a jogügylet valamely hitelezőt indokolatlanul előnyben részesíti (Cstv. 24/A § (7) bekezdés). Az adós cég vezetői kötelesek az ideiglenes vagyonfelügyelővel együttműködni, és részére minden segítséget megadni feladata ellátásához. Ha az adós cég vezetői együttműködési kötelezettségüket súlyosan vagy ismétlődően megsértik, a bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelő kérelmére soron kívül az adós fizetésképtelenségétől függetlenül dönt a felszámolási eljárás elrendeléséről. Ismétlődő kötelezettség szegésnek minősül különösen ha az adós cég vezetői legalább két alkalommal kötnek szerződést vagy tesznek más jognyilatkozatot az ideiglenes vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül. Amennyiben a bíróság ezen kötelezettség szegés miatt rendeli el a felszámolást, végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható (Cstv. 24/A § (8) bekezdés). A bíróság hivatalból vagy kérelemre tájékoztatást kérhet az ideiglenes vagyonfelügyelőtől tevékenységéről, illetve az adós gazdálkodó szervezet vezetőjétől az adós helyzetéről, vagyoni ügyleteiről, illetve elrendelheti az ezzel kapcsolatos okiratok bíróság rendelkezésére bocsátását (Cstv. 24/A § (9) bekezdés).

Az ideiglenes vagyon felügyelő kirendelése a felszámolás kezdő időpontjáig vagy az eljárásnak az adós fizetésképtelensége hiányában történő megszüntetéséig tart. A bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését kérő hitelező egyetértése esetén a kirendelést a fenti időpontnál korábban is visszavonhatja, ha az adós megfelelő biztosíték nyújtásával igazolja, hogy a hitelezők igényének kielégítése nincs veszélyben, és nincs az adós ellen olyan másik felszámolási eljárás, amelyben ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését kérték. A kirendelést megszüntető jogerős végzést az ideiglenes vagyonfelügyelő köteles a kézhezvételt követő munkanapon az adós számláit vezető pénzintézeteknek bemutatni (Cstv. 24/A § (10) bekezdés).

Az ideiglenes vagyonfelügyelő díját a felszámolás elrendelése esetén a bíróság a felszámolást elrendelő végzésében állapítja meg, és azt az adós viseli. Amennyiben a felszámolási eljárást a bíróság megszünteti az ideiglenes vagyonfelügyelő díját a kirendelését indítványozó hitelező viseli. Ha az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésének megszüntetésére azért nem került sor, mert a hitelező az ugyanazon adós elleni másik felszámolási eljárásban is kérte, a bíróság az ideiglenes vagyonfelügyelő díjának viselésére részben kötelezi a kirendelését indítványozó hitelezőt. Ha a hitelező az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését alaptalanul kérte a polgári jog szabályai szerint köteles megfizetni az adósnak azt a kárt is, amely őt a kirendelés következtében érte (Cstv. 24/A § (11) bekezdés). A bíróság erre irányuló kérelem hiányában hivatalból is felmenti az ideiglenes vagyonfelügyelőt, ha megállapítja, hogy súlyosan vagy ismétlődően megsérti a jogszabályokat. A végzésben a bíróság új ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki. Az ideiglenes vagyonfelügyelő felmentését ezen okból a hitelezői választmány is indítványozhatja. A bíróság a kérelemről beérkezésétől számított nyolc napon belül határoz. A vagyonfelügyelő az ilyen személytől általában elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. Kötelességeinek megszegésével okozott károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel (Cstv. 24/A. § (12) bekezdés).

2013. április 13.

Magyar Közlöny 73-75/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

73/2013. május 9.

 

 

2013. évi LIV. törvény

A rezsicsökkentések végrehajtásáról

 2013.05.10.

2013. évi LV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 2013.05.10.

2013. évi LVI. törvény

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

 2013.05.10.

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.05.10.

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.05.10.

134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.10.

6/2013. (V. 9.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

 2013.05.10.

7/2013. (V. 9.) MNB rendelet

A fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági és üzletmenet-folytonossági követelményekről szóló 35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 4. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.10.

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 2013.05.17.

17/2013. (V. 9.) BM rendelet

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

 2013.05.10.

18/2013. (V. 9.) BM rendelet

Egyes fegyveres szervek szolgálati szabályzatának módosításáról, valamint a SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.10.

15/2013. (V. 9.) NGM rendelet

Egyes szerencsejáték szervezés tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

 2013.05.10.

18/2013. (V. 9.) NFM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról

 2013.05.17.

19/2013. (V. 9.) NFM rendelet

Az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

 2013.05.10.

32/2013. (V. 9.) VM rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

 2013.05.12.

11/2013. (V. 9.) AB határozat

Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról – bírói kezdeményezés alapján – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénnyel kapcsolatban

 2013.05.09.

1002/2013. (V. 9.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

 2013.05.01.

Köf. 5086/2012/5. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.05.09.

Köf. 5007/2013/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.05.09.

2/2013. PJE határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2013.05.09.

34/2013. (V. 9.) OGY határozat

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról

 2013.05.10.

1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat

A vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről

 2013.05.09.

1249/2013. (V. 9.) Korm. határozat

A Steindl Imre Program bővítéséről és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium épületének rekonstrukciójáról

 2013.05.09.

1250/2013. (V. 9.) Korm. határozat

A Hajdú-Bét Rt. és a Novofarm Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállító károsultjai helyzetének kezeléséről

 2013.05.09.

1251/2013. (V. 9.) Korm. határozat

A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó létszámátadásról

 2013.05.09.

1252/2013. (V. 9.) Korm. határozat

A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.09.

2/2013. (V. 9.) BM határozat

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott naptári nap közzétételéről

 2013.05.09.

74/2013. május 10.

 

 

135/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.11.

136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a szakmai minőségértékeléssel összefüggő módosításáról

 2013.05.25.

137/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.11.

138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.05.11.

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 2013.05.25.

20/2013. (V. 10.) NFM rendelet

Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

 2013.05.11.

1253/2013. (V. 10.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről szóló 1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2013.05.10.

1254/2013. (V. 10.) Korm. határozat

Az uniós támogatású projektek finanszírozási helyzetének megoldásához szükséges egyes feladatokról

 2013.05.10.

1255/2013. (V. 10.) Korm. határozat

A Nemzeti Örökség Intézete 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.10.

1256/2013. (V. 10.) Korm. határozat

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok finanszirozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.10.

1257/2013. (V. 10.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.05.10.

1258/2013. (V. 10.) Korm. határozat

A budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez és működési költségeihez szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.05.10.

60/2013. (V. 10.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.05.10.

61/2013. (V. 10.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2013.05.10.

75/2013. május 13.    
139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2013.06.01.

140/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2013.05.14.

141/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

Az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2013.05.14.

142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

Egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

2013.05.14.

143/2013. (V. 13.) Korm. rendelet

A magyar–szerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Bački Vinogradi) között átszelő közút vámúttá nyilvánításáról

2013.05.14.

21/2013. (V. 13.) NFM rendelet

A Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelet módosításáról

2013.05.17.

Köf. 5005/2013/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.05.13.

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

2013.05.13.

1260/2013. (V. 13.) Korm. határozat

A „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggő biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülésről

2013.05.13.

1261/2013. (V. 13.) Korm. határozat

Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.05.13.

62/2013. (V. 13.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.05.13.

63/2013. (V. 13.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2013.05.13.

64/2013. (V. 13.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

2013.05.13.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. május 8. 56. évfolyam, L 126

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 418/2013/EU (2013. május 3.) rendelete az Indiából származó egyes rozsdamentes acélhuzalok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 419/2013/EU (2013. május 3.) rendelete az Indiából származó rozsdamentes acélhuzal egyes típusainak behozatalára vonatkozó ideiglenes kiegyenlítő vám kivetéséről
A Bizottság 420/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 9. 56. évfolyam, L 127

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 421/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Porc du Sud-Ouest (OFJ)]
A Bizottság 422/2013/EU (2013. május 7.)végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Fin Gras / Fin Gras du Mézenc (OEM)]
A Bizottság 423/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Stornoway Black Pudding (OFJ)]
A Bizottság 424/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Ptujski lük (OFJ)]
A Bizottság 425/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Pesca di Leonforte (OFJ)]
A Bizottság 426/2013/EU (2013. május 8.) rendelete az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK és az 1122/2009/EK rendeleteknek a horvátországi közvetlen kifizetésekre vonatkozó végrehajtási szabályok tekintetében történő kiigazításáról
A Bizottság 427/2013/EU (2013. május 8.) végrehajtási rendelete a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által termelt szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az 1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK rendeletnek a szelénnel dúsított élesztővel történő kiegészítés maximális tartalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 428/2013/EU (2013. május 8.) végrehajtási rendelete az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról és a 929/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 429/2013/EU (2013. május 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/20/2013 2013/216/KKBP (2013. április 24.) határozata az Európai Unió bosznia-hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló 2013. április 22-i 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 111., 2013.4.23.)
Helyesbítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2013. április 22-i 2013/185/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 111., 2013.4.23.)
Helyesbítés a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 302., 2009.11.17.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 9. 56. évfolyam, L 128

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 390/2013/EU (2013. május 3.) végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról
A Bizottság 391/2013/EU (2013. május 3.) végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról
2013. május 14. 56. évfolyam, L 129

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 430/2013/EU (2013. május 13.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetelt temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint Indonézia tekintetében az eljárás megszüntetéséről
A Tanács 431/2013/EU (2013. május 13.) rendelete az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról
A Tanács 432/2013/EU (2013. május 13.) rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 433/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Κοπανιστή (Kopanisti) (OEM)]
A Bizottság 434/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Mâche nantaise [OFJ])
A Bizottság 435/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης [Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis] [OEM])
A Bizottság 436/2013/EU (2013. május 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho [OEM])
A Bizottság 437/2013/EU (2013. május 8.) végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendeletnek a bizonyos termékek Unióba való behozatala, illetve Unión való átszállítása vonatkozásában engedélyezett országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében szereplő, Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 438/2013/EU (2013. május 13.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 439/2013/EU (2013. május 13.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 192. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 440/2013/EU (2013. május 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/217/EU (2013. május 8.) végrehajtási határozata a 2007/777/EK határozatnak a húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékében szereplő, a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 2589. számú dokumentummal történt)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
2013. május 8. 56. évfolyam, C 131
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 131/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 131/02 A tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 1219/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett kétoldalú beruházási megállapodások listája
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 131/03 Nyílt versenyvizsga-felhívás
2013. május 8. 56. évfolyam, C 131A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 131 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás
2013. május 8. 56. évfolyam, C 131E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. október 25–27-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 48 E, 2012.2.18.

A 2009. évi mentesítésről szóló, 2011. október 25-én elfogadott szövegeket a  Hivatalos Lap 2011.11.26-i L sorozatának 313. számában tették közzé.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. október 25., kedd

2013/C 131 E/01 Alternatív vitarendezés polgári, kereskedelmi és családi ügyekben
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben folyó alternatív vitarendezésről (2011/2117(INI))
2013/C 131 E/02 A fogyatékossággal élő személyek mobilitása és befogadása
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a fogyatékossággal élő személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról (2010/2272(INI))
2013/C 131 E/03 A közbeszerzés modernizálása
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a közbeszerzési politika modernizálásáról (2011/2048(INI))
2013/C 131 E/04 A munkavállalók mobilitásának előmozdítása
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdításáról (2010/2273(INI))
2013/C 131 E/05 A szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamata
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamatáról (2011/2085(INI))
2013/C 131 E/06 Globális gazdasági kormányzás
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a globális gazdasági kormányzásról (2011/2011(INI))
2013/C 131 E/07 Az egyedülálló anyák helyzete
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI))
2013/C 131 E/08 Szervezett bűnözés az Európai Unióban
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a szervezett bűnözésről az Európai Unióban (2010/2309(INI))
2013/C 131 E/09 Magas szintű fórum a segélyek hatékonyságáról
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a segélyhatékonyságról szóló negyedik magas szintű fórumról (2011/2145(INI))
 

2011. október 26., szerda

2013/C 131 E/10 Új készségek és munkahelyek menetrendje
Az Európai Parlament 2011. október 26-i állásfoglalása az új készségek és munkahelyek menetrendjéről (2011/2067(INI))
 

2011. október 27., csütörtök

2013/C 131 E/11 Az ombudsman 2010. évi éves jelentése
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása az európai ombudsman 2010. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2011/2106(INI))
2013/C 131 E/12 Az Egyiptomban és Szíriában, különösen a keresztény közösségekben kialakult helyzet
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása az egyiptomi és szíriai helyzetről, különös tekintettel a keresztény közösségekre
2013/C 131 E/13 A jelenlegi fejlemények Ukrajnában
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása a legújabb ukrajnai fejleményekről
2013/C 131 E/14 A közegészséget fenyegető antimikrobiális rezisztencia
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása a közegészséget fenyegető antimikrobiális rezisztenciáról
2013/C 131 E/15 Tibet, különös tekintettel a szerzetesnők és szerzetesek önmaguk feláldozására
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása Tibetről, különös tekintettel szerzetesnők és szerzetesek önmaguk felgyújtása következtében történt halálára
2013/C 131 E/16 Bahrein
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása Bahreinről
2013/C 131 E/17 Rafah Nached ügye Szíriában
Az Európai Parlament 2011. október 27-i állásfoglalása Rafah Nached szíriai ügyéről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. október 25., kedd

2013/C 131 E/18 5/2011. sz. költségvetés-módosítási tervezet – IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos és X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat
Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos és X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))
2013/C 131 E/19 A gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai
Az Európai Parlament 2011. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))
P7_TC1-COD(2011)0053
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 25-én került elfogadásra a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
2013/C 131 E/20 A kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának
Az Európai Parlament 2011. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))
P7_TC1-COD(2011)0002
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. október 25-én került elfogadásra a 2000/25/EK irányelvnek a kibocsátási szakaszok keskeny nyomtávú traktorokra való alkalmazásának tekintetében történő módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2013/C 131 E/21 A rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések
Az Európai Parlament 2011. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a 97/68/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))
P7_TC1-COD(2010)0195
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. október 25-én került elfogadásra a 97/68/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. október 26., szerda

2013/C 131 E/22 A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről
Az Európai Parlament 2011. október 26-i állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetésének tervezetéről – valamennyi szakasz (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) és az Európai Unió 2012. évi általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2012. (COM(2011)0372) és 2/2012. (COM(2011)0576) számú módosító indítványokról
2013/C 131 E/23 Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötése és ideiglenes alkalmazása
Az Európai Parlament 2011. október 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között létrejött, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))
2013/C 131 E/24 A GALILEO és a GPS műholdas navigációs rendszerek előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló USA–EK megállapodás
Az Európai Parlament 2011. október 26-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, a GALILEO, valamint a GPS műholdas navigációs rendszerek és kapcsolódó alkalmazásaik előmozdításáról, biztosításáról és használatáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))
2013/C 131 E/25 A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere (átdolgozás)
Az Európai Parlament 2011. október 26-i jogalkotási állásfoglalása a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))
2013/C 131 E/26 Az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok
Az Európai Parlament 2011. október 26-án elfogadott módosításai Az Európai Parlament 2011. október 26-án elfogadott módosításai az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))
 

2011. október 27., csütörtök

2013/C 131 E/27 A gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia
Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
P7_TC1-COD(2010)0064
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 27-én került elfogadásra a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat felváltásáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013/C 131 E/28 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerése és jogállása
Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))
P7_TC1-COD(2009)0164
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 27-én került elfogadásra a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
MELLÉKLET
2013/C 131 E/29 Az EU és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és továbbításáról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))
2013. május 9. 56. évfolyam, C 132
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 132/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 132/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 132/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6815 – ERDF/CDC/UEM/Efluid)
2013/C 132/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6890 – SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 132/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 132/06 A Bíróság ítélete (2013. január 28.) az E-16/11. számú, – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (A betétbiztosítási rendszerről szóló 94/19/EK irányelv – Eredménykötelem – Az állam megjelenési formája – Hátrányos megkülönböztetés)
2013/C 132/07 Az EFTA-bíróság eljárási szabályzatának módosításai – A Bíróság által 2012. május 16-án elfogadva
2013/C 132/08 A Míla ehf. 2013. február 13-án benyújtott keresete az EFTA Felügyeleti Hatóság ellen (E-1/13. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 132/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6900 – Borealis/Rosier/GPN)
2013/C 132/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6862 – Vinci/Aeroportos de Portugal)
2013/C 132/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6926 – Nordic Capital/Unicorn) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 132/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 132/13 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. május 9. 56. évfolyam, C 133
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

487. plenáris ülés, 2013. február 13. és 14.

2013/C 133/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Kishajógyártás/szabadidős hajózás: a válság által felgyorsított szerkezetváltás (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 133/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fenntartható növekedést, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot és az ipari szerkezetváltást szolgáló üzleti modellek (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 133/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A kiskereskedelmi láncok és az élelmiszer-beszállítók kereskedelmi kapcsolatai – helyzetkép (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

487. plenáris ülés, 2013. február 13. és 14.

2013/C 133/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A rádióspektrum-erőforrások belső piacon való megosztott felhasználásának előmozdítása (COM(2012) 478 final)
2013/C 133/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A belső energiapiac működőképessé tételéről (COM(2012) 663 final)
2013/C 133/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvtől való ideiglenes eltérésről (COM(2012) 697 final – 2012/328 (COD))
2013/C 133/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról (COM(2012) 628 final – 2012/0297 (NLE))
2013/C 133/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2012/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 371 final)
2013/C 133/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Ajánlás tanácsi ajánlásra az azon tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások végrehajtásáról, amelyek pénzneme az euro (COM(2012) 301 final)
2013/C 133/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2002) 542 final – 2012/0266 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről (COM(2012) 541 final – 2012/0267 (COD)) – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Biztonságos, hatékony és innovatív orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök a betegek, fogyasztók és egészségügyi szakemberek érdekében (COM(2012) 540 final)
2013/C 133/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról COM(2012) 584 final – 2012/0283(COD)
2013/C 133/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról (COM(2012) 617 final – 2012/295 (COD))
2013/C 133/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről (COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD))
2013/C 133/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi határozatra a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (COM(2012) 709 final – 2012/0335 (NLE))
2013/C 133/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye: 2013. évi növekedési jelentés (COM(2012) 750 final)
2013/C 133/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról (COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD))
2013. május 14. 56. évfolyam, C 134
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 134/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 134/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 134/05 A Bizottság nyilatkozata a .eu felső szintű domain nyilvántartó általi szervezésével, kezelésével és igazgatásával kapcsolatos felügyeleti szerepköréről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/06 A .eu TLD nyilvántartójának kiválasztására irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívás
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, valamint a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6909 – Qatar Investment Authority/Kingdom Holding Company/FRHI Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 134/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6930 – KKR/SMCP) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 134/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 134/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 134/12 A CHAP(2012) 1860 számú panasz lezárása
2013/C 134/13 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013, május 14. 56. évfolyam, C 135
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 135/01 Jelentés a 2012-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!