8. évfolyam 15. szám 2013.04.09.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A válság kitörése óta a cégek fele eltűnt a piacról

Több mint 176 ezer gazdálkodó szervezet nem élte túl az elmúlt öt év megpróbáltatásait, és a válság neheze még hátravan – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. A fennmaradás szempontjából kulcsfontosságú, hogy a cégek jól válasszák meg partnereiket egy olyan piacon, amelyen szinte mindenkinél rezeg a léc.

Magyarországon a 2008-ban még működő vállalatok 35 százaléka tűnt el hivatalosan is süllyesztőben, és ezenfelül további 15 százalékra becsülhető azon vállalkozások aránya, amelyek alvó állapotban vannak „A válság előtt létező cégek fele mára kikerült a gazdasági vérkeringésből, és a maradék ötven százaléknak is komoly problémákkal kell szembenéznie” – mondja Tóth Tamás, a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) tagszervezete, az Opten Kft. ügyvezető igazgatója.

A gazdasági helyzet különböző mértékű terheket ró az egyes ágazatkora. Az építőipar, a fuvarozás, az élelmiszer-feldolgozás különösen nehéz helyzetben van, míg a kevésbé tőkeigényes, szellemei tevékenységre alapuló szektorok még sikeresnek is mondhatók. Elképesztő különbségek vannak azonban szektorokon belül is: a cégek egy kis része sikeresen veszi az akadályokat, mások ellehetetlenülnek.

 

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 13. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 162
Végelszámolás 126
Hivatalból való törlés 14

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1907

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 375 db.

A héten 46728 cégnév, 22591 székhelycím és 21078 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515445 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Vagyonfelügyelő

A vagyonfelügyelő kirendelésére, a kirendelés visszautasítására, összeférhetetlenségére és annak jogkövetkezményeire és felmentésére a felszámolóra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni (Cstv. 13. § (1) bekezdés). Eszerint a bíróság a csődeljárás elrendelésével egyidejűleg elektronikus véletlenszerű kiválasztás segítségével haladéktalanul kirendeli a vagyonfelügyelőt. A vagyonfelügyelőket a Kormány rendeletében közzétett felszámolók közül kell kirendelni. Nem rendelhető ki vagyonfelügyelőnek az a gazdasági társaság, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője, amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója többségi befolyással rendelkezik az adós szervezetben. Nem lehet vagyonfelügyelő az a személy, aki az adós tulajdonosa vagy hitelezője, vagy ezen személy közeli hozzátartozója, akinek közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa vagy hitelezője, aki olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője, illetve ezen személy közeli hozzátartozója, aki saját maga vagy közeli hozzátartozója tag, részvényes vagy   vezető tisztségviselő olyan jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban, amely összeférhetetlenség miatt nem lehetne vagyonfelügyelő, aki három éven belül az adós foglalkoztatottja volt, vagy az adóssal üzleti kapcsolatban állt, aki az adósnál felügyeleti biztosi tevékenységet látott vagy lát el. A vagyonfelügyelő a kirendelés kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A vagyonfelügyelő a kirendelést kizárási ok fennállása esetén valamint akkor utasíthatja vissza, ha az adós székhelye kívül esik a vagyonfelügyelő névjegyzékbe bejegyzett működési területén (Cstv. 27/A §).

Az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői és tagjai valamint legfőbb szerve tulajdonosi jogaikat csak a vagyonfelügyelő részére biztosított jogok megsértése nélkül gyakorolhatják. Ha az adós vezető tisztségviselője a vagyonfelügyelővel szemben őt terhelő együttműködési kötelezettségét megsérti, a bíróság akár ismételten is 100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja (Cstv 13. § (2) bekezdés). A vagyonfelügyelő feladata, hogy a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében figyelemmel kísérje az adós gazdálkodását. Ennek keretében át kell tekintenie az adós vagyoni helyzetét, melynek során betekinthet az adós könyveibe, megvizsgálhatja az adós eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit, pénzforgalmi számláit, felvilágosítást kérhet az adós vezető tisztségviselőitől, legfőbb szervétől, felügyelő bizottságától, könyvvizsgálójától, és erről a hitelezőket tájékoztatja. Az adós közreműködésével nyilvántartásba veszi és besorolja a bejelentett hitelezői követeléseket. Jóváhagyja és ellenjegyzi az adósnak a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett vagyoni jellegű kötelezettség vállalásait. Felhívja az adóst követelései érvényesítésére és ellenőrzi azok végrehajtását, annak elmulasztása esetén pedig tájékoztatja a legfőbb szervet, a felügyelő bizottságot és a könyvvizsgálót. Megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket és kötelezettségvállalásokat, amelyeket az adós jóváhagyása és ellenjegyzése nélkül tett meg. Kezdeményezheti vagy megindíthatja a fizetési haladék ellenére jogellenesen teljesített kifizetések visszakövetelése iránti eljárásokat. Bizonyos esetekben együttes cégjegyzési és bankszámla feletti rendelkezési jog illeti meg az adós vezető tisztségviselőivel. Indokolt esetben kezdeményezheti a fizetési haladék meghosszabbítását (Cstv. 13. § (3) bekezdés). Amennyiben a vagyonfelügyelő valamilyen jogügyletet eredményesen támad meg, az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni (Cstv. 13. § (4) bekezdés). Az adós új kötelezettségvállalásait a vagyonfelügyelő hagyja jóvá. Ennek során csak olyan kötelezettség vállalásokhoz illetve kifizetésekhez járulhat hozzá, amelyek az adós célszerű, veszteségét mérséklő működéséhez valamint az egyezség előkészítéséhez szükségesek, és azok teljesítésére biztosítékot csak akkor vállalhat, ha ahhoz a szavazati joggal rendelkező hitelezők többségét képviselő hitelezők hozzájárultak (Cstv 13. § (5) bekezdés). A vagyonfelügyelő köteles haladéktalanul bejelenteni az adós pénzforgalmi számláit vezető pénzintézeteknek a kötelezettségvállalások jóváhagyási és ellenjegyzési jogát, valamint az együttes képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési jogát (Cstv. 13. § (6) bekezdés).

Magyar Közlöny 56-60/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

56/2013. április 3.

 

 

2013. évi XXXI. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

 2013.04.04.

2013. évi XXXII. törvény

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről

 2013.04.04.

6/2013. (IV. 3.) NMHH rendelet

A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011.  (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.04.15.

13/2013. (IV. 3.) NFM rendelet

A földgázár-szabályozással összefüggésben egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.04.04.

153/2013. (IV. 3.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2013.04.03.

154/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.04.03.

155/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

156/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

157/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

158/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

159/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

160/2013. (IV. 3.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.03.

161/2013. (IV. 3.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.04.03.

46/2013. (IV. 3.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról

 2013.04.03.

47/2013. (IV. 3.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának megbízásáról

 2013.04.03.

57/2013. április 4.

 

 

2013. évi XXXIII. törvény

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

 2013.04.05.

2013. évi XXXIV. törvény

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

 2013.04.05.

2013. évi XXXV. törvény

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról

 2013.04.05.

1169/2013. (IV. 4.) Korm. határozat

A Dalkia Energia Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.04.04.

58/2013. április 5.    
103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.06.

104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

2013.04.06.

105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.13.

106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.08.

28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelet

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

2013.04.20.

4/2013. (IV. 5.) KIM rendelet

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

2013.04.06.

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről

2013.04.07.

1170/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

2013.04.06.

1171/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

2013.04.06.

1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

Az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések konszolidációjáról

2013.04.05.

1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról

2013.04.05.

1174/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

2013.04.05.

1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás biztosításáról

2013.04.05.

1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Felvidék középkori templomait és azok szárnyasoltárait bemutató könyvsorozat kiadásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.04.05.

1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról

2013.04.05.

1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.04.05.

1179/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről

2013.04.06.

59/2013. április 5.    
107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

A Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.04.13.

108/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.05.

1180/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

2013.04.06.

1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

A várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről

2013.04.05.

1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozat Az első világháború centenáriumi rendezvénysorozatáról

2013.04.05.

1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozat

Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

2013.04.05.

48/2013. (IV. 5.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.04.05.

60/2013. április 8.    

22/2013. (IV. 8.) VM rendelete

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

 

2013.04.09.

49/2013. (IV. 8.) ME határozata

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

2013.04.08.

1/2013. (IV. 8.) BM határozata

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 42. § (4) bekezdésében meghatározott naptári nap, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépés napjának közzétételéről

2013.04.08.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. április 3. 56. évfolyam, L 91

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 305/2013/EU (2012. november 26.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről
A Bizottság 306/2013/EU (2013. április 2.) végrehajtási rendelete a Bacillus subtilist (ATCC PTA-6737) tartalmazó készítmény felhasználásának az elválasztott malacok és a Sus scrofa domesticus fajtól eltérő elválasztott sertések tekintetében történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Kemin Europa N.V.)
A Bizottság 307/2013/EU (2013. április 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/164/EU (2013. március 27.) végrehajtási határozata Németországban, Franciaországban és Szlovákiában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek jóváhagyásáról szóló 2003/135/EK, a 2004/832/EK és a 2005/59/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 1741. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/165/EU (2013. március 27.) ajánlása a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben való jelenlétéről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2013. március 19-i 2013/10/EU bizottsági irányelvhez (  HL L 77., 2013.3.20.)
2013. április 3. 56. évfolyam, L 92

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/150/EU (2012. január 9.) határozata a Magyarország által a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. számára nyújtott SA.30584 (C 38/10, korábbi NN 69/10) állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 9316. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/151/EU (2012. szeptember 19.) határozata a Cseh Köztársaság által a České aerolinie, a.s. vállalat részére odaítélt SA.30908 (11/C) (ex N 176/10) számú állami támogatásról (ČSA – České aerolinie – szerkezetátalakítási terv) (az értesítés a C(2012) 6352. számú dokumentummal történt)
2013. április 3. 56. évfolyam, L 93

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 283/2013/EU (2013. március 1.) rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról
A Bizottság 284/2013/EU (2013. március 1.) rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról
2013. április 4. 56. évfolyam, L 94

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 308/2013/EU (2013. április 3.) végrehajtási rendelete egy NCIMB 30083 Lactobacillus plantarumot tartalmazó készítmény és egy NCIMB 30084 Lactobacillus plantarumot tartalmazó készítmény bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 309/2013/EU (2013. április 3.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 191. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 310/2013/EU (2013. április 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/166/EU (2013. április 2.) végrehajtási határozata a 2008/72/EK tanácsi irányelv harmadik országokból származó, a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 1773. számú dokumentummal történt)
2013. április 5. 56. évfolyam, L 95

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 311/2013/EU (2013. április 3.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára a 467/2010/EU végrehajtási rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanban feladott, akár Tajvanból származóként, akár nem ilyenként bejelentett szilícium behozatalára történő kiterjesztéséről
A Bizottság 312/2013/EU (2013. január 31.) felhatalmazáson alapuló rendelete az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet magyar szövegének helyesbítéséről
A Bizottság 313/2013/EU (2013. április 4.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Konszolidált pénzügyi kimutatások, közös megállapodások és más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele: az áttérésre vonatkozó útmutató (az IFRS 10, 11 és 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai) tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 314/2013/EU (2013. április 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/167/EU (2013. április 3.) végrehajtási határozata a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Európai Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 1794. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2013/168/EU (2013. március 20.) határozata az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/4 határozat, a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/10 határozat, a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/32 határozat, és a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló EKB/2012/34 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2013/5)
Az Európai Központi Bank 2013/169/EU (2013. március 20.) határozata a saját felhasználású, fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei során fedezetként történő felhasználására vonatkozó szabályokról (EKB/2013/6)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/170/EU (2013. március 20.) iránymutatása az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/4)
2013. április 5. 56. évfolyam, L 96

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 293/2013/EU (2013. március 20.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található emamektin-benzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glifozát, foszmet, piraklosztrobin, spinozad és spirotetramát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. április 6. 56. évfolyam, L 97

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 315/2013/EU (2013. április 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 316/2013/EU (2013. április 5.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2013. április 1. és 2. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év április havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelethez („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (  HL L 299., 2007.11.16.)
2013. április 6. 56. évfolyam, L 98

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 294/2013/EU (2013. március 14.) rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről
2013. április 9. 56. évfolyam, L 99

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 317/2013/EU (2013. április 8.) rendelete az 1983/2003/EK, az 1738/2005/EK, a 698/2006/EK, a 377/2008/EK és a 823/2010/EU rendelet mellékleteinek az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 318/2013/EU (2013. április 8.) rendelete az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2016–2018. közötti időszakra vonatkozó ad hoc modulprogram elfogadásáról
A Bizottság 319/2013/EU (2013. április 8.) végrehajtási rendelete a 2012–2013-as gazdasági évre vonatkozóan a cukortöbblet átviteléről szóló tájékoztatás időpontjai tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 63. cikke (2) bekezdésének a) pontjától való eltérésről
A Bizottság 320/2013/EU (2013. április 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/171/EU (2013. április 5.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának kinevezéséről
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/172/EU (2013. április 5.) ajánlása az orvostechnikai eszközök uniós egyedi eszközazonosító rendszerének közös keretrendszeréről
2013. április 9. 56. évfolyam, L 100

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/163/EU (2013. március 26.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cement, mész és magnézium-oxid előállítása tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 1728. számú dokumentummal történt)
2013. április 3. 56. évfolyam, C 94
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 94/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6701 – Ferrovial/Enterprise)
2013/C 94/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6503 – La Poste/Swiss Post/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 94/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 94/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 94/05 A Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 94/06 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 94/07 Második pályázati felhívás a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról szóló C(2010) 7499 bizottsági határozat alapján
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 94/08 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 94/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6818 – Deutsche Bahn/Veolia Transport Central Europe)
 

Helyesbítések

2013/C 94/10 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítéshez (  HL C 58., 2013.2.28.)
2013. április 3. 56. évfolyam, C 94A
 

Helyesbítések

2013/C 94 A/01 Helyesbítés az EPSO/AD/248/13 nyílt versenyvizsga-felhíváshoz – Igazgatási tisztviselő (AD 6) az építőipari szektorban (  HL C 29 A., 2013.1.31.)
2013. április 3. 56. évfolyam, C 94E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. október 13-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 37 E, 2012.2.10.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. október 13., csütörtök

2013/C 94 E/01 A biztosítási garanciarendszer
Az Európai Parlament 2011. október 13-i állásfoglalása a biztosítási garanciarendszerekről (2011/2010(INI))
2013/C 94 E/02 A héa jövője
Az Európai Parlament 2011. október 13-i állásfoglalása a héa jövőjéről (2011/2082(INI))
2013/C 94 E/03 Az Európai Tanács 2011. október 23-i ülésének előkészítése
Az Európai Parlament 2011. október 13-i állásfoglalása az Európai Tanács 2011. október 23-i ülésének előkészítéséről
2013/C 94 E/04 Bulgária és Románia schengeni csatlakozása
Az Európai Parlament 2011. október 13-i állásfoglalása Bulgáriának és Romániának a schengeni térséghez történő csatlakozásáról
2013/C 94 E/05 Az uniós kutyapopuláció kezelése
Az Európai Parlament 2011. október 13-i nyilatkozata az uniós kutyapopuláció kezeléséről
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. október 13., csütörtök

2013/C 94 E/06 Megállapodás az EU és a Zöld-foki Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről
Az Európai Parlament 2011. október 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a légi közlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (09114/2011 – C7-0123/2011 – 2010/0296(NLE))
2013/C 94 E/07 Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése
Az Európai Parlament 2011. október 13-i határozata a Tanácsnak az Európai Központi Bank igazgatósági tagságára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (14862/2011 – C7-0312/2011 – 2011/0806(NLE))
2013/C 94 E/08 Az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott európai uniós garancia
Az Európai Parlament 2011. október 13-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és hitelgaranciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós garanciáról és a 633/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (12443/1/2011 – C7-0270/2011 – 2010/0101(COD))
2013/C 94 E/09 Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) további részvényeinek lejegyzése
Az Európai Parlament 2011. október 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó javaslatról (COM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD))
P7_TC1-COD(2011)0014
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. október 13-án került elfogadásra az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 94 E/10 Az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtása és a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzitszabályai
Az Európai Parlament 2011. október 13-i jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve 10. cikkének végrehajtásáról és a lőfegyverek, lőfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzitszabályainak létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))
P7_TC1-COD(2010)0147
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 13-án került elfogadásra az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2013/C 94 E/11 Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések
Az Európai Parlament 2011. október 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0054 – C7–0042/2010 – 2010/0036(COD))
P7_TC1-COD(2010)0036
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. október 13-án került elfogadásra az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2013. április 3. 56. évfolyam, C 95
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 95/01 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról szóló, 2013. március 1-jei 283/2013/EU rendelet végrehajtása keretében közzétett bizottsági tájékoztatás
2013/C 95/02 A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról szóló, 2013. március 1-jei 284/2013/EU rendelet végrehajtása keretében közzétett bizottsági tájékoztatás
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 95/03 A tagállamok által elismert természetes ásványvizek jegyzéke
2013/C 95/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 95/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 95/06 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 95/07 Állami támogatás – Portugália – SA.35546 (2013/C) (korábbi 2012/NN.) – számú állami támogatás az Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. javára meghozott korábbi intézkedések – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. április 4. 56. évfolyam, C 96
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 96/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 96/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

2013/C 96/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. január 7.) a nem euroövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozására vonatkozó tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2013/2)
2013/C 96/04 Az Európai Központi Bank véleménye (2013. január 11.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2013/4)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 96/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2013. április 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2013/C 96/06 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 96/07 Felhívás az európai ombudsman megválasztására vonatkozó jelölések benyújtására
2013. április 4. 56. évfolyam, C 96E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 96 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 4. 56. évfolyam, C 97
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 97/01 A XLVIII. COSAC észrevételei – Nicosia, 2012. október 14–16.
2013. április 5. 56. évfolyam, C 98
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 98/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 98/02 A határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok frissített jegyzéke a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint (  HL C 247., 2006.10.13., 17. o.;  HL C 77., 2007.4.5., 11. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 21. o.;  HL C 331., 2008.12.31., 15. o.;  HL C 87., 2010.4.1., 15. o.;  HL C 180., 2012.6.21., 2. o.)
2013/C 98/03 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o.;  HL C 72., 2012.3.10., 44. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 8. o.;  HL C 298., 2012.10.4., 3. o. és  HL C 56., 2013.2.26., 13. o.)
2013/C 98/04 A működési engedélyek megadásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló tagállami határozatok közzététele a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerint
2013. április 5. 56. évfolyam, C 99
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 99/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 99/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 99/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 99/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 99/05 Állami támogatás – Németország – SA.34721 (2012/C) (korábbi 2012/NN.) számú állami támogatás – A HoKaWe számára nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. április 6. 56. évfolyam, C 100
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 100/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 100/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Beruházási Bank

2013/C 100/03 A Kormányzótanács határozata (2012. december 31.) az Európai Beruházási Bank tőkéjének felemeléséről
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 100/04 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslat (COM(2011) 628 végleges/2) módosításáról (a továbbiakban: a módosítás)
2013/C 100/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a biztosítási közvetítésről szóló irányelvre, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló irányelvre, valamint a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendeletre irányuló javaslatokról
2013/C 100/06 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 100/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013. április 6. 56. évfolyam, C 101
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 101/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 86., 2013.3.23.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 101/02 C-252/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 22-i végzése (a Krajský súd v Preąove (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Erika ©ujetová kontra Rapid life ľivotná pois»ovňa as (Előzetes döntéshozatalra utalás — Okafogyottság)
2013/C 101/03 C-495/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. szeptember 13-i végzése — Total SA, Elf Aquitaine SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az 1/2003/EK rendelet — Verseny — Kartell — A hatáskörmegosztás és az arányosság elvének megsértése — Nyilvánvalóan téves értelmezés — A védelemhez való jog, a méltányosság elve és a fegyveregyenlőség elvének megsértése — Indokolási kötelezettség)
2013/C 101/04 C-497/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. október 10-i végzése — Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — EMOGA — Pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzésbe tartozó (1994-1999) „Hozzáférhetőség és Útvonalak” Görögországban operatív program — Kiegészítő feladatok Bizottság általi átruházása harmadik személyekre — Szakmai titok — Pénzügyi kiigazítás mértéke — A Bizottság mérlegelési mozgástere — Bírósági felülvizsgálat)
2013/C 101/05 C-540/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 19-i végzése (Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniel Levy Carine Sebbag kontra État belge (A tőke szabad mozgása — Közvetlen adózás — Osztalékok adóztatása — A kettős adóztatás elkerüléséről szóló kétoldalú egyezmény — Az egyezményben részes államok egyike nemzeti szabályozásának utólagos módosítása, amely a kettős adóztatás visszaállításával jár — A tagállamok kötelezettségei az EK 10. cikk és az EK 293. cikk alapján)
2013/C 101/06 C-597/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. október 4-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Bizottság (Fellebbezés — Bizottság által odaítélt közbeszerzési szerződés — Az ajánlat elutasítása — Indokolási kötelezettség — 1605/2002/EK, Euratom rendelet — 89. cikk — 2342/2002 EK, Euratom rendelet — 140. és 141. cikk — Beérkezési határidő)
2013/C 101/07 C-611/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. október 10-i végzése — ara AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Allrounder SARL (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Az „A” betűből álló ábrás védjegy két háromszög alakú motívummal — Feltétlen kizáró okok — Az összetéveszthetőség hiánya)
2013/C 101/08 C-624/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. szeptember 27-i végzése — Brighton Collectibles, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Felmar (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK és 207/2009/EK rendeletek — 8. cikk, (4) bekezdés — A BRIGHTON közösségi szóvédjegy — Felszólalási eljárás — A lajstromozás viszonylagos kizáró oka esetén a nemzeti jog rendelkezéseinek értelmezése)
2013/C 101/09 C-649/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. október 3-i végzése — Cooperativa Vitivinícola Arousana S. Coop. Galega kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), María Constantina Sotelo Ares (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Összetéveszthetőség — A ROSALIA DE CASTRO szóvédjegy — A ROSALIA nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása)
2013/C 101/10 C-31/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 10-i végzése — (a S±d Rejonowy w Zakopanem [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wojciech Ziemski és Andrzej Kozak elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatalra utalás — Az alapjogvita leírásának hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 101/11 C-548/12. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2012. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marc Brogsitter kontra Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf
2013/C 101/12 C-602/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-172/09. sz., Gem-Year Industrial Co. Ltd és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Gem-Year Industrial Co. Ltd és a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd által 2012. december 20-án benyújtott fellebbezés
2013/C 101/13 C-603/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2012. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pia Braun kontra Region Hannover
2013/C 101/14 C-606/12. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Genova (Olaszország) által 2012. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dresser Rand SA kontra Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
2013/C 101/15 C-607/12. sz. ügy: A Commissione tributaria provinciale di Genova (Olaszország) által 2012. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dresser Rand SA kontra Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli
2013/C 101/16 C-609/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ehrmann AG kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
2013/C 101/17 C-610/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Giessen (Németország) által 2012. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Johannes Peter kontra Bundeseisenbahnvermögen
2013/C 101/18 C-613/12. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2012. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Helm Düngemittel GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld
2013/C 101/19 C-618/12. sz. ügy: A Cour administrative d'appel de Paris (Franciaország) által 2012. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société Reggiani SpA Illuminazione kontra Ministre de l'Économie et des Finances
2013/C 101/20 C-4/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse kontra Susanne Fassbender-Firman
2013/C 101/21 C-28/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-590/10. sz., Gabi Thesing és Bloomberg Finance LP kontra Európai Központi Bank ügyben 2012. november 29-én hozott ítélete ellen a Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP által 2013. január 18-án benyújtott fellebbezés
2013/C 101/22 C-37/13. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-135/09. sz., Nexans France SAS, Nexans SA kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen a Nexans France SAS, Nexans SA által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 101/23 C-42/13. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cartiera dell’Adda SpA, Cartiera di Cologno SpA kontra CEM Ambiente SpA
2013/C 101/24 C-48/13. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nordea Bank Danmark A/S kontra Skatteministeriet
2013/C 101/25 C-55/13. sz. ügy: 2013. január 31-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 101/26 C-70/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-338/11. sz., Getty Images (US), Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. november 21-én hozott ítélete ellen a Getty Images (US), Inc. által 2013. február 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 101/27 C-71/13. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-588/10. sz., Görög Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2012. december 13-án hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2013. február 11-én benyújtott fellebbezés
2013/C 101/28 C-447/10. P. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2012. október 24-i végzése — Grain Millers, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Grain Millers GmbH & Co. KG
2013/C 101/29 C-30/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. október 4-i végzése (az Okresný súd Preąov (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valeria Marcinová kontra Pohotovos» s.r.o.
2013/C 101/30 C-143/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. október 5-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
 

Törvényszék

2013/C 101/31 T-84/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i ítélete — EuroChem MCC kontra Tanács („Dömping — Oroszországból származó karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok behozatala — Hatályvesztési felülvizsgálat iránti kérelem — Időközi felülvizsgálat iránti kérelem — Elfogadhatóság — Rendes érték — Exportár — A 384/96/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (1)—(3) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (1)—(3) bekezdése)”)
2013/C 101/32 T-235/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i ítélete — Acron és Dorogobuzh kontra Tanács („Dömping — Oroszországból származó ammóniumnitrát-oldatok behozatala — Részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem — Rendes érték — Exportár — A 384/96/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikke (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 1. és 2. cikke)”)
2013/C 101/33 T-459/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i ítélete — EuroChem MCC kontra Tanács („Dömping — Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatala — Részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem — Az intézkedések hatályvesztési felülvizsgálata — Rendes érték — Exportár — A 384/96/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (2) és (3) bekezdése)”)
2013/C 101/34 T-241/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Kalliopi Nikolaou kontra Számvevőszék („Szerződésen kívüli felelősség — Számvevőszék Belső vizsgálatok lefolytatása — Személyes jellegű adatok — Jogellenesség — Okozati összefüggés — Elévülés”)
2013/C 101/35 T-118/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i ítélete — Acron kontra Tanács („Dömping — Oroszországból származó karbamid- és ammóniumnitrát-oldatok behozatala — Új exportőr tekintetében történő felülvizsgálat iránti kérelem — Rendes érték — Exportár — A 384/96/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (4) és (9) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 1. és 2. cikke, valamint 11. cikkének (4) és (9) bekezdése)”)
2013/C 101/36 T-492/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 20-i ítélete — Melli Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Az atomfegyverek elterjedésében részt vevőnek minősített szervezet 100 %-os tulajdonában álló szervezet — Jogellenességi kifogás — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”)
2013/C 101/37 T-33/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 8-i ítélete — Piotrowski kontra OHMI (MEDIGYM) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A MEDIGYM szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata)
2013/C 101/38 T-50/12. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — AMC-Representações Têxteis kontra OHIM — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A METRO KIDS COMPANY közösségi ábrás védjegy bejelentése — A METRO korábbi nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 101/39 T-407/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i végzése — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 101/40 T-408/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 7-i végzése — Ubee Interactive kontra OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (ubee) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 101/41 T-22/13. sz. ügy: 2013. január 16-án benyújtott kereset — Senz Technologies kontra OHIM — Impliva (Esernyők)
2013/C 101/42 T-23/13. sz. ügy: 2013. január 16-án benyújtott kereset — Senz Technologies kontra OHIM — Impliva (Esernyők)
2013/C 101/43 T-24/13. sz. ügy: 2013. január 21-én benyújtott kereset — Cactus kontra OHIM — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)
2013/C 101/44 T-38/13. sz. ügy: 2013. január 24-én benyújtott kereset — Pedro Group kontra OHIM — Cortefiel (PEDRO)
2013/C 101/45 T-39/13. sz. ügy: 2013. január 25-én benyújtott kereset — Cezar kontra OHIM — Poli-Eco (Falábazatok)
2013/C 101/46 T-52/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — Efag Trade Mark Company kontra OHIM (FICKEN)
2013/C 101/47 T-53/13. sz. ügy: 2013. január 31-én benyújtott kereset — Vans kontra OHIM (hullámos vonal)
2013/C 101/48 T-54/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — Efag Trade Mark Company kontra OHIM (FICKEN LIQUORS)
2013/C 101/49 T-55/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — Formula One Licensing kontra OHIM — Idea Marketing (F1H2O)
2013/C 101/50 T-56/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — ClientEarth és Stichting BirdLife Europe kontra Bizottság
2013/C 101/51 T-60/13. sz. ügy: 2013. február 6-án benyújtott kereset — Reiner Appelrath-Cüpper kontra OHIM — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)
2013/C 101/52 T-63/13. sz. ügy: 2013. február 5-én benyújtott kereset — Three-N-Products Private kontra OHIM — Munindra Holding (AYUR)
2013/C 101/53 T-67/13. sz. ügy: 2013. február 1-jén benyújtott kereset — Novartis Europharm kontra Bizottság
2013/C 101/54 T-71/13. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — Anapurna kontra OHIM — Annapurna (ANNAPURNA)
2013/C 101/55 T-75/13. sz. ügy: 2013. február 8-án benyújtott kereset — Boehringer Ingelheim Pharma kontra OHIM — Nepentes (Momarid)
2013/C 101/56 T-79/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — Accorinti és társai kontra EKB
2013/C 101/57 T-82/13. sz. ügy: 2013. február 13-án benyújtott kereset — Panasonic és MT Picture Display kontra Bizottság
2013/C 101/58 T-83/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-90/11. sz., BS kontra Bizottság ügyben 2012. február 12-én hozott ítélete ellen BS által 2013. február 11-én benyújtott fellebbezés
2013/C 101/59 T-86/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-76/11. sz., Grazyte kontra Bizottság ügyben 2012. december 5-én hozott ítélete ellen Diana Grazyte által 2013. február 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 101/60 T-101/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — Aer Lingus kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 101/61 F-17/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. február 19-i ítélete — BB kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának mellőzése — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)
2013. április 9. 56. évfolyam, C102
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 102/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6832 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Ainscough)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 102/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 102/03 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 102/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6848 – Aegon/Santander/Santander Vida/Santander Generales)
2013/C 102/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6890 – SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 102/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6813 – McCain Foods Group/Lutosa Business)
2013/C 102/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6898 – RAG Stiftung/Evonik Industries) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 102/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 102/09 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. április 9. 56. évfolyam, C 103
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 103/01 A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK rendelet 31. cikkének (8) bekezdése és a 2007/533/IB tanácsi határozat 46. cikkének (8) bekezdése értelmében a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok jegyzéke
2013/C 103/02 N.SIS II hivatalok és nemzeti SIRENE irodák jegyzéke

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!