8. évfolyam 18. szám 2013.04. 30.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Elkészült az OptiJUS androidra optimalizált verziója, melyet most ingyenesen tud letölteni! A tartalmat folyamatosan bővítjük.
 

Amennyiben a céginformáció mellett váratlanul jogi információra van szüksége, az OptiJUS szolgáltatásunkat gyors és azonnali segítséget nyújt!

Elkészült az OptiJUS androidra optimalizált verziója

Az OptiJUS, egy ingyenes jogi információs alkalmazás, mely elősegíti az üzleti-, jogi-, és közigazgatási élet szereplőinek az állandó, naprakész és gyors jogszabályelérést. Praktikus megoldás, ha nincs gépközelben és azonnali, friss jogi információra van szüksége.
Használatával egyszerűen kikereshet egy adott törvényt vagy más jogszabályt, elegendő ehhez csupán néhány paraméter megadása.


Töltse le most applikációnkat a Google Play áruházban!
 

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 17. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 8
Felszámolás 240
Végelszámolás 430
Hivatalból való törlés 131

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 30
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 948

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 1352 db.

A héten 102552 cégnév, 41938 székhelycím és 18634 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516009 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámolási eljárás megindítása

Az adós fizetésképtelensége esetén ellene felszámolási eljárást kell indítani. Az eljárás hivatalból indul, ha a csődeljárásban nem jön létre egyezség, vagy a megkötött egyezség nem felel meg a jogszabályoknak és ezért annak jóváhagyását a bíróság megtagadja. Felszámolási eljárás indulhat az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére, a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását elrendelte, a büntető ügyben eljárt bíróság értesítése alapján, amennyiben a büntető eljárásban a jogi személyre kiszabott pénzbüntetés végrehajtása eredménytelen volt (Cstv. 22. § (1) bekezdés). Amennyiben a felszámolási eljárás nem az adós a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére indul, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye, az adós fizetésképtelenségét nem kell vizsgálnia a bíróságnak, illetve a felszámolási eljárást elrendelő végzés ellen fellebbezéssel nem lehet élni (Cstv. 22. § (2) bekezdés). A kérelemre indult felszámolási eljárásban a jogi képviselet kötelező (Cstv. 22. § (3) bekezdés). Amennyiben a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg, a felszámolási eljárás lefolytatására a csődeljárást lefolytató bíróság illetékes. Ha a cég megszüntetésére, kényszer-végelszámolására vagy kényszertörlésére került sor, úgy a felszámolási eljárás lefolytatására az ezen eljárásokat lefolytató cégbíróság szerinti törvényszék jogosult (Cstv. 22. § (4) bekezdés). Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri a kérelem benyújtásához az adós legfőbb szervének hozzájárulása szükséges. A kérelem benyújtásáról tájékoztatni kell a munkavállalókat, a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot. A kérelemnek tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni kell az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, a legfőbb szerv előzetes egyetértését bizonyító okiratot, a munkavállalók tájékoztatásáról szóló dokumentumot, a három hónapnál nem régebbi mérleget vagy közbenső mérleget, az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát, hogy az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet adott, az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a csatolt mérleg (közbenső mérleg) elkészítése óta az adós vagyoni helyzetében milyen változások álltak be. Ugyancsak csatolni kell az elismert vállalatcsoport tagjának az erre vonatkozó szerződéseket, az adós hitelezőinek névsorát, tartozásainak felsorolását és azok esedékességét, annak megjelölését, hogy a tartozások közül melyeket ismer el, melyek a biztosított és nem biztosított követelések, a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását, Az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát, hogy a cég melyik pénzintézetnél rendelkezik pénzforgalmi számlával és a bankszámla számok megjelölését, továbbá, hogy melyik befektetési szolgáltatónál rendelkezik értékpapír számlával, az adós vagyoni helyzetét bemutató az adós vezetője által aláírt adatlapot. Az adósnak a kérelemben be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltató nevét, számlái számát, illetve a kérelem benyújtását követően nyitott számlái számát is (Cstv. 23. § (1) bekezdés). Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti ha a csődeljárás lehetőségével nem tud v agy nem kíván élni (Cstv. 23. § (2) bekezdés).

Amennyiben a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – beleértve az adós fizetésre történő felszólításának igazolását – csatolni kell (Cstv. 24. § (1) bekezdés). A kérelem benyújtásáról – feltéve, hogy azt a bíróság nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül – a bíróság az adóst a kérelem egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíti (Cstv. 24. § (2) bekezdés). Az adós a kérelem kézhez vételétől számított nyolc napon belül köteles nyilatkozni a bíróságnak, hogy az abban foglaltakat elismeri-e. Ha az adós a tartozást elismeri egyidejűleg nyilatkoznia kell, hogy annak kiegyenlítésére kér-e fizetési haladékot, be kell jelentenie bankszámláit vezető pénzintézetek nevét és számla számait, beleértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlákat is, koncesszió esetén pedig értesítenie kell a koncesszióba adót a felszámolási eljárás megindításáról. Ha az adós a fenti határidő alatt a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenséget vélelmezni kell (Cstv. 24. § (3) bekezdés).

2013. április 13.   

Magyar Közlöny 68-70/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

68/2013. április 23.

 

 

117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről

 2013.04.24.

118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.08.

119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.04.24.

120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.06.07.

5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.04.24.

11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

 2013.05.01.

12/2013. (IV. 23.) BM rendelet

A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet módosításáról

 2013.04.24.

182/2013. (IV. 23.) KE határozat

A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

 2013.04.23.

183/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

184/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

185/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

186/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

187/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

188/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

189/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.04.23.

190/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.04.23.

191/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.04.23.

192/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.04.23.

193/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.04.23.

194/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.04.23.

195/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.04.23.

196/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.04.23.

197/2013. (IV. 23.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.04.23.

198/2013. (IV. 23.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.04.23.

199/2013. (IV. 23.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.04.23.

200/2013. (IV. 23.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.04.23.

201/2013. (IV. 23.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.04.23.

202/2013. (IV. 23.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.04.23.

1219/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.04.23.

1220/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról

 2013.04.23.

1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

Az egyes külképviseletek nyitásához kapcsolódó feladatokról

 2013.04.23.

1222/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról

 2013.04.23.

1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről

 2013.04.23.

1224/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.04.23.

1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

Az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.04.23.

1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2013.05.01.

1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról

 2013.04.23.

1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető – hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1232/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról

 2013.04.23.

1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

 2013.04.23.

1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat

A MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról

 2013.04.23.

56/2013. (IV. 23.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.04.23.

57/2013. (IV. 23.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.04.23.

58/2013. (IV. 23.) ME határozat

A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok tagjainak felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről

 2013.04.24.

69/2013. április 25.

 

 

2013. évi XLVIII. törvény

Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról

 2013.04.30.

2013. évi XLIX. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

 2013.04.26.

2013. évi L. törvény

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 2013.07.01.

2013. évi LI. törvény

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról

 2013.04.26.

10/2013. (IV. 25.) AB határozat

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 13. § (1) bekezdése és 14. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2013.04.25.

26/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.04.22.

27/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

28/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

29/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

30/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

31/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

32/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

33/2013. (IV. 25.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.04.25.

59/2013. (IV. 25.) ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről

 2013.04.25.

70/2013. április 26.

 

 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Az Oktatási Hivatalról

 2013.04.27.

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.27.

123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.29.

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

 2013.04.29.

125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.04.27.

126/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

A trolibusz, a villamos és a fogaskerekű vasút felsővezetéki infrastruktúrája építésével összefüggésben egyes idegen ingatlanok igénybevételéről

 2013.05.01.

3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet

A pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

 2013.07.01.

29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelet

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról

 2013.04.30.

27/2013. (IV. 26.) VM rendelet

Az egyes, közösségi és hazai forrásból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.04.27.

1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról

 2013.04.26.

1239/2013. (IV. 26.) Korm. határozat

Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Célelőirányzatok jogcíme 2013. évi előirányzatának megemeléséről

 2013.04.26.

1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat

A GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2013.04.26.

17/2013. (IV. 26.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.26.

18/2013. (IV. 26.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.26.

19/2013. (IV. 26.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.26.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. április 24. 56. évfolyam, L 112

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 372/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1008/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 373/2013/EU (2013. április 23.) végrehajtási rendelete a Candida oleophila O törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 374/2013/EU (2013. április 23.) végrehajtási rendelete a Clostridium butyricumot (FERM BP-2789) tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., képviselője: Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
A Bizottság 375/2013/EU (2013. április 23.) végrehajtási rendelete a spiromezifen hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 376/2013/EU (2013. április 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/189/KKBP (2013. április 22.) határozata az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskola (EBVF) létrehozásáról és a 2008/550/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2013/190/EU (2013. április 22.) végrehajtási határozata egyes kötelező érvényű tarifális felvilágosítások érvényességéről (az értesítés a C(2013) 2297. számú dokumentummal történt)
2013. április 25. 56. évfolyam, L 113

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2013/EU (2013. április 24.) határozata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvtől való ideiglenes eltérésről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 378/2013/EU (2013. április 24.) végrehajtási rendelete a Paecilomyces fumosoroseus FE 9901. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 379/2013/EU (2013. április 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/191/EU (2013. április 22.) végrehajtási határozata Lettországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. és 168a. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról
A Tanács 2013/192/EU (2013. április 22.) végrehajtási határozata a Francia Köztársaság számára a Korzika megyéiben üzemanyagként használt és forgalmazott ólommentes benzinre vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről
A Tanács 2013/193/EU (2013. április 22.) végrehajtási határozata a Francia Köztársaság számára a differenciált üzemanyag-adómértékek alkalmazásának a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban történő engedélyezéséről
A Tanács 2013/194/EU (2013. április 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/195/EU (2013. április 23.) végrehajtási határozata az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 2235. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/196/EU (2013. április 24.) végrehajtási határozata az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó, a közegészségügynek az Unió által nyújtott védelemmel egyenértékű védelmét biztosító keretszabályozással rendelkező, illetve ilyen ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeket végző harmadik országok jegyzékének létrehozásáról szóló 2012/715/EU végrehajtási határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 315., 2012.11.14.)
2013. április 25. 56. évfolyam, L 114

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 344/2013/EU (2013. április 4.) rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., V. és VI. mellékletének módosításáról
2013. április 25. 56. évfolyam, L 115

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 345/2013/EU (2013. április 17.) rendelete az európai kockázatitőke-alapokról
Az Európai Parlament és a Tanács 346/2013/EU (2013. április 17.) rendelete az európai szociális vállalkozási alapokról
Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU (2013. április 17.) rendelete a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról
2013. április 26. 56. évfolyam, L 116

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/200/EU (2013. április 22.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 380/2013/EU (2013. április 25.) végrehajtási rendelete az 1141/2010/EU rendeletnek a kiegészítő teljes dossziénak a Hatóság, a többi tagállam és a Bizottság számára való benyújtása tekintetében való módosításáról
A Bizottság 381/2013/EU (2013. április 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 382/2013/EU (2013. április 25.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 383/2013/EU (2013. április 25.) végrehajtási rendelete az 1187/2009/EK rendeletben említett kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/201/KKBP (2013. április 25.) határozata a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítő vámok mértékének módosításáról szóló, 2013. április 17-i 349/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 108., 2013.4.18.)
2013. április 27. 56. évfolyam, L 117

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/202/EU (2012. július 23.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti, a Jordán Hásimita Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió és a Jordán Hásimita Királyság közötti, a Jordán Hásimita Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásról

A Tanács 2013/203/EU (2013. április 22.) határozata az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 384/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 385/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 386/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 387/2013/EU (2013. április 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 388/2013/EU (2013. április 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/204/EU (2013. április 25.) határozata a formaldehidnek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe a 20. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2013) 2284. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/205/EU (2013. április 25.) végrehajtási határozata az acekinocil, az aminopiralid, az aszkorbinsav, a flubendiamid, a gamma-cihalotrin, az ipkonazol, a metaflumizon, az ortoszulfamuron, a Pseudomonas sp. hatóanyag DSMZ 13134 törzse, a piridalil, a piroxszulam, a spiromezifen, a tienkarbazon és a topramezon új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 2246. számú dokumentummal történt)
2013. április 30. 56. évfolyam, L 118

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/206/EU (2013. április 22.) határozata az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács 2013/207/EU (2013. április 22.) határozata az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 392/2013/EU (2013. április 29.) végrehajtási rendelete a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 393/2013/EU (2013. április 29.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek végrehajtása kapcsán a kenderfajták támogathatósági feltételeinek és bejelentési kötelezettségeinek tekintetében az 1120/2009/EK és 1122/2009/EK rendeletek módosításáról
A Bizottság 394/2013/EU (2013. április 29.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 395/2013/EU (2013. április 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/208/EU (2013. április 22.) határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról
A Bizottság 2013/209/EU (2013. április 26.) végrehajtási határozata a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2013) 2444. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/210/EU (2013. április 26.) végrehajtási határozata a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2013) 2454. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2013/211/EU (2013. április 19.) határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (EKB/2013/10)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/212/EU (2013. április 19.) iránymutatása a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló EKB/2003/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/11)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 93/13/COL sz. (2013. február 21.) ajánlása az egyes élelmiszerek forgalmazásával kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási gyakoriságának megállapítására szolgáló koordinált ellenőrzési tervről
2013. április 30. 56. évfolyam, L 119

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/197/EU (2010. október 27.) határozata az Olaszország által a Cantiere Navale De Poli vállalkozás javára nyújtani szándékozott C 15/08 (korábbi N 318/07, N 319/07, N 544/07 és N 70/08) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2010) 7253. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/198/EU (2012. június 27.) határozata az SA.28356 (C 37/09) (korábbi N 226/09) sz. állami támogatásról – Habidite Alonsotegi (az értesítés a C(2012) 4194. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/199/EU (2012. július 25.) határozata az SA.29064 (11/C, korábbi 11/NN) számú állami támogatásról – Írország által bevezetett differenciált légiközlekedési adókulcsok (az értesítés a C(2012) 5037. számú dokumentummal történt)
2013. április 24. 56. évfolyam, C 117
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 117/01 Euroátváltási árfolyamok
2013. április 24. 56. évfolyam, C 117E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 117 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 25. 56. évfolyam, C 118
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 118/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6879 – Mitsui Group/Gestamp Automoción/Target Companies)
2013/C 118/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6782 – HIG Capital/Petrochem Carless Holdings)
2013/C 118/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6753 – Orkla/Rieber & Son)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 118/04 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 118/05 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint, öt autóbuszos lakossági személyszállítási szolgáltató részére Aust Agder megyében nyújtott lehetséges támogatással kapcsolatos állami támogatási kérdésekben
2013/C 118/06 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 118/07 Pályázati felhívás – EACEA/04/13 – Az egész életen át tartó tanulási program keretében – Az oktatás és képzés terén meghatározott uniós stratégiai célkitűzések végrehajtása (Oktatás és képzés 2020) (az érdekeltek közötti együttműködés; kísérletezés és innováció)
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 118/08 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 118/09 A Bíróság ítélete (2012. december 11.) az E-2/12. számú, – HOB-vín ehf. kontra Izlandi Állami Alkohol és Dohánytársaság (ÁVTR) ügyben (Az áruk szabad mozgása – 2000/13/EK irányelv – Termékkör – Élelmiszerek címkézése – Félrevezető címkézés – az EFTA Felügyeleti Hatóság értesítésének elmulasztása – Indokolás – Állami felelősség)
2013/C 118/10 A Bíróság ítélete (2012. december 21.) az E-14/11. számú, – Schenker North AB, Schenker Privpak AB és Schenker Privpak AS kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Iratbetekintés – Elfogadhatóság – Pervezetési intézkedések – A szóbeli eljárás újbóli megnyitása)
2013/C 118/11 A Hæstiréttur Íslands 2012. december 6-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Jan Anfinn Wahl kontra izlandi állam ügyben (E-15/12. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 118/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6919 – KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. április 25. 56. évfolyam, C 118A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 118 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/252/13 (AD 9) és EPSO/AD/253/13 (AD 12)
2013. április 25. 56. évfolyam, C 118E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 118 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 25. 56. évfolyam, C 119
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2013/C 119/01 Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2012. december 20.) a hitelintézetek finanszírozásáról (ERKT/2012/2)
2013. április 26. 56. évfolyam, C 120
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2013/C 120/01 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) ifjúsági garancia létrehozásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 120/02 A Tanács határozata (2013. április 22.) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Európai Bizottság

2013/C 120/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 120/04 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. március 4-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.530 – Microsoft (árukapcsolás) ügyhöz kapcsolódó határozattervezettel kapcsolatban – Előadó: Bulgária
2013/C 120/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.530 – Microsoft (árukapcsolás)
2013/C 120/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. március 6.) az 1/2003/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján hozott bizottsági határozat által kötelező erőre emelt, az 1/2003/EK tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján kötelezettségszegés miatt kiszabásra kerülő bírsággal kapcsolatban (COMP/39.530 – Microsoft (árukapcsolás) ügy) (az értesítés a C(2013) 1210. final számú dokumentummal történt)
2013/C 120/07 A Bizottság határozata (2013. április 23.) a jó adóügyi kormányzással, az agresszív adótervezéssel és a kettős adóztatással foglalkozó platform elnevezésű bizottsági szakértői csoport létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 120/08 Pályázati felhívás – EAC/S03/13 – Előkészítő intézkedés: Európai partnerség a sport területén (Nyílt pályázati felhívás)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 120/09 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerint az AT.39740 – Google ügyben
2013/C 120/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 120/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. április 26. 56. évfolyam, C 120E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2013. február 4–7-i ülések

2013/C 120 E/01 2013. február 4-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 120 E/02 2013. február 5-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 120 E/03 2013. február 6-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 120 E/04 2013. február 7-i ülés jegyzőkönyve
2013. április 26. 56. évfolyam, C 121
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 121/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. február 1-jétől2013. február 28-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 121/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. március 1-jétől2013. március 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 121/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. március 1-jétől2013. március 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. április 27. 56. évfolyam, C 122
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 122/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. április 19.) az Európai Unió Tanácsának az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/9)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 122/02 A Bizottság közleménye a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről szóló 2003/122/Euratom tanácsi irányelvről
2013/C 122/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 122/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 122/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6892 – Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due)
2013/C 122/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6819 – Ratos/Ferd/Aibel Group)
2013/C 122/07 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 122/08 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6763 – VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 122/09 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 122/10 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2013. május 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 122/11 Felszámolási eljárás – Határozat a Hill Insurance Company Limited vállalkozással szembeni felszámolási végzésről (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
2013/C 122/12 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
2013/C 122/13 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2013/C 122/14 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 122/15 Értesítés a De Vert Insurance Company Limited tekintetében hozott felszámolási végzésről és a közös felszámolók kinevezéséről
2013/C 122/16 A Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 122/17 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 122/18 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6914 – Possehl/Cookson European Precious Metals Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 122/19 Helyesbítés állami támogatás engedélyezéséhez az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (  HL C 113., 2013.4.20.)
2013. április 27. 56. évfolyam, C 123
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 123/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 114., 2013.4.20.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 123/02 C-547/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 7-i ítélete — Svájci Államszövetség kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Landkreis Waldshut (Fellebbezés — Külkapcsolatok — Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a légi közlekedésre vonatkozóan létrejött megállapodás — 2408/92/EGK rendelet — A közösségi légifuvarozók hozzáférése a közösségen belüli légi útvonalakhoz — A 8. és 9. cikk — Hatály — A forgalmi jogok gyakorlása — 2004/12/EK határozat — A zürichi repülőtér megközelítésére vonatkozó német intézkedések — Indokolási kötelezettség — Hátrányos megkülönböztetés tilalma — Arányosság — Bizonyítási teher)
2013/C 123/03 C-127/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 7-i ítélete (az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Aldegonda van den Booren kontra Rijksdienst voor Pensioenen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — Az 1408/71/EGK rendelet 46a. cikke — A halmozódást tiltó nemzeti szabályok — Öregségi nyugdíj — Valamely tagállam által folyósított összeg emelése — Túlélő hozzátartozói nyugdíj — Egy másik tagállam által folyósított összeg csökkentése)
2013/C 123/04 C-275/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 7-i ítélete (Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH kontra Finanzamt Bayreuth (Adózás — Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK irányelv — Befektetési alapok kezelésének adómentessége — Hatály)
2013/C 123/05 C-358/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue (Környezet — Hulladékok — Veszélyes hulladékok — 2008/98/EK irányelv — CCA (réz-, króm- és arzénvegyület) oldatával kezelt régi telefonoszlopok — Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése — 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) — A kezelt faanyag felhasználási területeinek a REACH-rendelet XVII. mellékletében szereplő felsorolása — Pallószerkezetként használt régi telefonoszlopok)
2013/C 123/06 C-424/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 7-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd és társai kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK irányelv — A közös befektetési alapok kezelésére vonatkozó adómentesség — Terjedelem — Vállalati nyugdíjrendszerek)
2013/C 123/07 C-577/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a cour d'appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DKV Belgium kontra Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Letelepedés szabadsága — 73/239/EGK irányelv és 92/49/EGK irányelv — Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás — A díjszabás szabadsága — Szakmai tevékenységhez nem kötött egészségbiztosítási szerződések — Korlátozások — Nyomós közérdek)
2013/C 123/08 C-607/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ITV Broadcasting Limited és társai kontra TV Catch Up Limited (2001/29/EK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — Harmadik személy által, kereskedelmi televíziós műsorszolgáltatók műsorainak interneten keresztül történő továbbközvetítése — „Live streaming” — Nyilvánossághoz közvetítés)
2013/C 123/09 C-19/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Efir OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az említett személyeknek nyújtott építési szolgáltatás ellenében — Csereügylet — Építési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — Mind az adóköteles, mind az adómentes ügyleteknek az adóztatandó tényállás fogalmában való bennfoglaltsága — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — A termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja — Közvetlen hatály)
2013/C 123/10 C-182/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 7-i ítélete (a Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fekete Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Közösségi Vámkódex — 137. cikk — A Vámkódex végrehajtási rendelete — 561. cikk, (2) bekezdés — A behozatali vámok alóli teljes mentesség feltételei — Olyan gépjármű valamely tagállamba történő behozatala, amelynek a tulajdonosa harmadik országban telepedett le — Gépjármű magáncélra történő olyan használata, amelyre a tulajdonos a használóval kötött munkaszerződéstől eltérő módon ad meghatalmazást — A mentesség hiánya)
2013/C 123/11 C-39/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen kontra SCA Group Holding BV
2013/C 123/12 C-40/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam
2013/C 123/13 C-41/13. sz. ügy: A Gerechtshof Amsterdam (Hollandia) által 2013. január 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam kontra MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV
2013/C 123/14 C-43/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hauptzollamt Köln kontra Kronos Titan GmbH
2013/C 123/15 C-44/13. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2013. január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hauptzollamt Krefeld kontra Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH
2013/C 123/16 C-52/13. sz. ügy: A Consigio di Stato (Olaszország) által 2013. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2013/C 123/17 C-76/13. sz. ügy: 2013. február 12-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2013/C 123/18 C-77/13. sz. ügy: A Tribunal d’instance de Quimper (Franciaország) által 2013. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CA Consumer Finance kontra Francine Crouan (születési neve: Weber), Tual Crouan
2013/C 123/19 C-86/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 123/20 C-104/13. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2013. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS „Olainfarm” kontra Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra
2013/C 123/21 C-109/13. sz. ügy: 2013. március 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság
2013/C 123/22 C-111/13. sz. ügy: 2013. március 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság
2013/C 123/23 Az Európai Bizottság által az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján előterjesztett vélemény iránti kérelem (1/12. sz. vélemény iránti ügy)
 

Törvényszék

2013/C 123/24 T-587/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 14-i ítélete — Fresh Del Monte Produce kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Banánpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Információcsere-rendszer — A versenykorlátozó célú összehangolt magatartás fogalma — Az összehangolás és a vállalkozások piaci magatartása közötti okozati összefüggés — Egységes jogsértés — A jogsértés betudhatósága — Védelemhez való jog — Bírságok — A jogsértés súlya — Együttműködés — Enyhítő körülmények”)
2013/C 123/25 T-588/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 14-i ítélete — Dole Food és Dole Germany kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Banánpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A versenykorlátozó célú összehangolt magatartás fogalma — Információcsere-rendszer — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A bírságok megállapításának módszeréről szóló iránymutatás — A jogsértés súlya”)
2013/C 123/26 T-553/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 13-i ítélete — Biodes kontra OHIM — Manasul Internacional (FARMASUL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FARMASUL közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MANASUL korábbi spanyol ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 123/27 T-229/11. és T-276/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. március 13-i ítélete — Inglewood és társai kontra Parlament („Az európai parlamenti képviselők költségtérítéséről és juttatásairól szóló szabályzat — Kiegészítő nyugdíjrendszer — A kiegészítő nyugdíjrendszer 2009. évi módosítása előtt hatályos rendelkezések alkalmazása iránti kérelmeket elutasító határozatok — Jogellenességi kifogás — Megszerzett jogosultságok — Jogos bizalom — Arányosság — Egyenlő bánásmód”)
2013/C 123/28 T-85/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — K-Swiss kontra OHIM — Künzli SwissSchuh (Sportcipő öt csíkkal)
2013/C 123/29 T-90/13. sz. ügy: 2013. február 12-én benyújtott kereset — Herdade de S. Tiago II kontra OHIM — Polo/Lauren (V)
2013/C 123/30 T-96/13. sz. ügy: 2013. február 22-én benyújtott kereset — Rot Front kontra OHIM — Rakhat (Macka)
2013/C 123/31 T-102/13. sz. ügy: 2013. február 14-én benyújtott kereset — Heli-Flight kontra EASA
2013/C 123/32 T-112/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — Cadbury Holdings kontra OHIM — Société des produits Nestlé (négyosztatú csokoládészelet formája)
2013/C 123/33 T-122/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Laboratoires Polive kontra OHIM — Arbora & Ausonia (dodie)
2013/C 123/34 T-123/13. sz. ügy: 2013. február 21-én benyújtott kereset — Laboratoires Polive kontra OHIM — Arbora & Ausonia (dodie)
2013/C 123/35 T-128/13. sz. ügy: 2013. március 1-jén benyújtott kereset — Vicente Gandia Pla kontra OHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)
2013/C 123/36 T-132/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Deweerdt és társai kontra Számvevőszék
2013/C 123/37 T-133/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Pro-Aqua International kontra OHIM — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)
2013/C 123/38 T-136/13. sz. ügy: 2013. március 11-én benyújtott kereset — Hanwha SolarOne és társai kontra Parlament és társai
2013/C 123/39 T-142/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Jinko Solar és társai kontra Parlament és társai
2013/C 123/40 T-143/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Heda Solar Technology kontra Bizottság
2013/C 123/41 T-144/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology kontra Bizottság
2013/C 123/42 T-145/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance kontra Bizottság
2013/C 123/43 T-146/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság
2013/C 123/44 T-147/13. sz. ügy: 2013. március 13-án benyújtott kereset — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source kontra Bizottság
2013/C 123/45 T-148/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 123/46 T-149/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 123/47 T-153/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Et Solar Industry és társai kontra Bizottság
2013/C 123/48 T-154/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 123/49 F-125/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 13-i ítélete — Mendes kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — Az értékelő vizsgákra bocsátás megtagadása — Az adminisztráció azon kötelezettsége, hogy a panaszokat a nyitottság szellemében értelmezze — Az álláshirdetésnek az előválogató tesztek megtartása utáni módosítása — A bizalomvédelem elve — Jogbiztonság)
2013/C 123/50 F-63/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. március 14-i végzése — Christoph és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — A személyi állomány nem állandó tagjai — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2., 3a. és 3b. cikke — Ideiglenes alkalmazottak — Szerződéses alkalmazottak — Kisegítő szerződéses alkalmazottak — A szerződés időtartama — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. és 88. cikke — A Bizottság szervezeti egységeinél a személyi állomány nem állandó tagjai igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i bizottsági határozat — Az 1999/70/EK irányelv — Az intézményekkel szembeni alkalmazhatóság)
2013/C 123/51 F-5/13. sz. ügy: 2013. január 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 123/52 F-11/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013/C 123/53 F-17/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 123/54 F-19/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. április 30. 56. évfolyam, C 124
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 124/01 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 124/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 124/03 Hercule II – Ajánlattételi felhívás 2013 – Képzési rész
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 124/04 Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára alkalmazandó és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
2013/C 124/05 Értesítés az Amerikai Egyesült Államokból származó biodízel behozatalára alkalmazandó és a Kanadában feladott biodízel behozatalára – függetlenül attól, hogy Kanadából származóként jelentették-e be – kiterjesztett szubvencióellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 124/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6896 – SPAR/Allianz/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. április 30. 56. évfolyam, C 124E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 124 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több, mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!