8. évfolyam 14. szám 2013.04.03.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Mélyben az alkalmazottak száma az építőiparban

Februárban 458 építőipari cég szűnt meg Magyarországon, ez pontosan megegyezik a tavaly ilyenkor regisztrált értékkel – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. Csakhogy az elmúlt három hónapra visszatekintő megszűnési átlag most 468 cégen áll, tavaly ilyenkor viszont csak 411 volt, vagyis a trend továbbra is növekvő.

A februári építőipari cégstatisztika szerint egy hónap alatt éppen annyi cég szűnt meg, mint egy évvel korábban. Ebből akár az is következhetne, hogy az építőipari mélyrepülés stagnálásba fordult, de a kedvező adat csak az utolsó hónapra érvényes: a tendencia továbbra is az ágazat mélyülő válságát mutatja. Az elmúlt három hónapban átlagosan 468 cég szűnt meg havonta, 14 százalékkal több, mint a tavaly februárban mért három hónapos átlag. „Az ágazati megrendelésállomány továbbra is romló tendenciát mutat, ezért arra számítunk, hogy a március ismét növekedést hoz a megszűnések számában” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Az alkalmazotti létszámadatok megerősítik az előrejelzést. Az építőipari vállalatok alkalmazásában lévő bejelentett munkavállalók száma 239 ezer fő, 16 ezer fővel kevesebb a tavaly februári értéknél. „Ebből a szempontból február hagyományosan gyenge hónap, de ilyen alacsony értéket 2010. július óta nem regisztráltunk” – mondja az Opten igazgatója. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy a jogszabályi változásoknak köszönhetően egyre több vállalkozás teljesíti adminisztrációs kötelezettségeit, és a regisztrált létszámok, még a stagnáló iparágak esetén is, enyhe növekedést mutatnak.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 februárjában több százezer cégadat változás bejelentési kérelem került rögzítésre. A beérkezett adatmennyiség miatt a cégadatok közzétételének átfutási ideje is megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapig a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot jelentet meg, mely során a felhalmozódott változás bejegyzési kérelmek folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 13. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 244
Végelszámolás 209
Hivatalból való törlés 17

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 829

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 497 db.

A héten 96752 cégnév, 29111 székhelycím és 16559 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515517 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A fizetési haladék meghosszabbítása

Az egyezségi tárgyaláson az a hitelező rendelkezik szavazati joggal, aki határidőben bejelentette hitelezői igényét, befizette a nyilvántartásba vételi díjat, valamint követelése elismert vagy nem vitatott követelésként került nyilvántartásba vételre (Cstv. 18. § (4) bekezdés). Azt a hitelezőt, amely a tárgyaláson személyesen vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselője útján szabályszerű értesítése ellenére nem jelenik meg, a nemmel szavazók közé kell számítani. A szavazatok számításánál a hitelezőt minden 50 000 Ft elismert vagy nem vitatott követelés után egy szavazat illeti meg. Töredékszavazat érvényesítésének nincs helye. Az 50 000 Ft-ot el nem érő követelés után is egy szavazat illeti meg a hitelezőt. Ha tehát egy hitelezőnek 100 000 Ft követelése van, úgy két szavazat illeti meg, azonban 145 000 Ft követelés esetén is éppúgy csak két szavazatot lehet figyelembe venni. Ugyanakkor 30 000 Ft követelés is egy szavazatot ér. A szavazatszámítást nem befolyásolja, ha a csődeljárás kezdő időpontját megelőző 180 napon belül vagy a követelés benyújtását követően a hitelező igényét más hitelezőre engedményezi. A fizetési haladék időtartama alatt keletkező kamatkövetelés után szavazat nem jár, ugyanakkor a követelés nyilvántartásba vételéért fizetett díj hitelezői követelésnek minősül. Azon hitelezők követeteléseit, amelyek jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik, vagy olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja, illetve amelyek az adós által a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően kevesebb mint 180 nappal megelőző tartozásátvállalásából erednek, vagy amelyek jogosultja olyan hitelező, aki mint szerződéses engedményezővel szemben – a csődeljárás iránti kérelem benyújtását kevesebb mint 180 nappal megelőzően kötött engedményezési szerződésből eredően – érvényesít az adóssal szemben a Ptk. 330. §-a szerinti kezesi felelősségből eredő igényt, a kötelezett teljesítésének elmaradására tekintettel a szavazat számításnál a követelés negyedének megfelelő mértékben kell figyelembe venni (Cstv. 18. § (5) bekezdés). Ha a hitelező követelését a bíróság végzése alapján kell nem vitatott követelésként nyilvántartásba venni, de utóbb azt az adós a hitelezőtől visszakövetelheti, ezen az alapon utóbb az ilyen hitelező által leadott szavazatok jogszerűségét nem lehet kétségbe vonni (Cstv. 18. § (6) bekezdés).

A hitelezőkkel lefolytatandó tárgyalásokon az adós kérheti a hitelezők beleegyezését a fizetési haladék meghosszabbításához is, azonban a fizetési haladék teljes időtartama nem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot (Cstv. 18. § (7) bekezdés). A fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától számított 240 napig hosszabbítható meg, amennyiben az adós a kérelemhez a szavazásra jogosult hitelezőktől a biztosított és a nem biztosított követelések osztályában külön-külön megszerzi a szavazatok többségét (Cstv. 18. § (8) bekezdés). A fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napig hosszabbítható meg, ha a hitelezők a fenti osztályokban külön-külön ahhoz kétharmados szavazattöbbséggel hozzájárulnak (Cstv. 18. § (9) bekezdés). A hitelezők többsége a fizetési haladék meghosszabbításához való hozzájárulás megadását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a vagyonfelügyelőt együttes cégjegyzési és bankszámla feletti rendelkezési jog illesse meg. Amennyiben az adós az általa adott hozzájárulást utóbb visszavonja, a bíróság a fizetési haladékot megszünteti, és az erről szóló végzést a Cégközlönyben közzéteszi (Cstv. 18. § (10) bekezdés). A vagyonfelügyelő a fizetési haladék meghosszabbításához történő hozzájárulást tartalmazó jegyzőkönyv általa ellenjegyzett példányát, a közzétételi kérelmet, a hitelezői követelések nyilvántartását, a hitelezőkkel lefolytatott tárgyalások jegyzőkönyveit és a hitelezők fizetési haladék meghosszabbításához történő hozzájáruló nyilatkozatait megküldi a bíróságnak legkésőbb a fizetési haladék vagy a meghosszabbított fizetési haladék lejártát megelőző 15. munkanapig. A bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról öt munkanapon belül dönt. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha a fizetési haladék meghosszabbítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el, a fizetési haladék lejártát megelőzően intézkedik a végzés Cégközlönyben történő közzétételéről (Cstv. 18. § (11) bekezdés). A fizetési haladék meghosszabbításáról szóló végzésnek tartalmaznia kell az adós cégnevét, székhelyét, cégjegyzék számát, a vagyonfelügyelő nevét, székhelyét, a bíróság nevét és ügyszámát, a csődeljárás kezdő időpontját, a meghosszabbított fizetési haladék időtartamát (Cstv. 18. § (12) bekezdés). A fizetési haladék meghosszabbítása esetén továbbra is tartózkodni kell minden olyan magatartástól, amely a haladék célját meghiúsítja (Cstv. 18. § (13) bekezdés). A fizetési haladék meghosszabbítását az adós és a vagyonfelügyelő köteles az adós számlavezető pénzintézetének is bejelenteni (Cstv. 18. § (14) bekezdés).

2013. március 22.

Magyar Közlöny 50-55/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

50/2013. március 26.

 

 

4/2013. (Hl. 26.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.03.27.

2/2013. (III. 26.) HM rendelet

A közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.03.27.

21/2013. (III. 26.) VM rendelet

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

 2013.04.10.

1151/2013. (III. 26.) Korm. határozat

A szociális ágazatot érintő egyes feladatokról

 2013.03.26.

1152/2013. (III. 26.) Korm. határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.03.27.

1153/2013. (III. 26.) Korm. határozat

A Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 2013.03.31.

1154/2013. (III. 26.) Korm. határozat

Az Uniós fejlesztések, a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.26.

1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.26.

42/2013. (III. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.03.26.

51/2013. március 27.

 

 

2013. évi XXII. törvény

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 2013.04.04.

2013. évi XXIII. törvény

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

 2013.04.01.

2013. évi XXIV. törvény

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

 2013.04.11.

2013. évi XXV. törvény

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

 2013.03.28.

2013. évi XXVI. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról

 2013.04.04.

6/2013. (III. 27.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

 2013.04.01.

10/2013. (III. 27.) NFM rendelet

A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

 2013.04.01.

11/2013. (III. 27.) NFM rendelet

A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

 2013.03.28.

52/2013. március 28.

 

 

89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról

 2013.03.29.

90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.29.

91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.31.

92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.05.

7/2013. (III. 28.) BM rendelet

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet módosításáról

 2013.04.05.

12/2013. (III. 28.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.03.30.

17/2013. (III. 28.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról

 2013.03.28.

18/2013. (III. 28.) OGY határozat

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról

 2013.03.29.

19/2013. (III. 28.) OGY határozat

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról

 2013.03.28.

20/2013. (III. 28.) OGY határozat

Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.03.28.

21/2013. (III. 28.) OGY határozat

Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.03.28.

22/2013. (III. 28.) OGY határozat

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.03.28.

1156/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.03.28.

1157/2013. (III. 28.) Korm. határozat

Középtávú logisztikai stratégia megalkotásáról

 2013.03.28.

1158/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A Pécs megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

 2013.03.28.

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.28.

1160/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1617/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban meghatározott kedvezményezett személyének változásáról

 2013.03.28.

1161/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtott támogatáshoz a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.03.28.

1162/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról

 2013.03.28.

1163/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A GOP-1.2.1-12/B konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2013.03.28.

1164/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A NYDOP-3.1.1/B-2009-0002 azonosító számú („A városközpont értékmegőrző megújítása" című) kiemelt projekt támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról

 2013.03.28.

1165/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.03.28.

1166/2013. (III. 28.) Korm. határozat

A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradványa egy részének felhasználásáról

 2013.03.28.

43/2013. (III. 28.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, kulturális és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.03.28.

44/2013. (III. 28.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2013.03.28.

53/2013. március 29.

 

 

23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

 2013.03.30.

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet

A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.03.31.

54/2013. március 29.    
2013. évi XXVII. törvény

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról

2013.04.01.

2013. évi XXVIII. törvény

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

2013.03.30.

2013. évi XXIX. törvény

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról

2013.03.30.

2013. évi XXX. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

2013.03.30.

93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2013.03.30.

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.03.30.

95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról

2013.04.01.

96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.01.

97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

2013.04.01.

98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

2013.04.01.

99/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.03.30.

100/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.01.

101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról

2013.03.30.

102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.03.30.

8/2013. (III. 29.) BM rendelet

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2013.04.03.

9/2013. (III. 29.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről

2013.03.30.

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.03.30.

25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról

2013.04.01.

26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

2013.07.01.

27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

2013.03.30.

13/2013. (III. 29.) NGM rendelet

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

2013.03.30.

1167/2013. (III. 29.) Korm. határozat

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával kötendő elvi megállapodásról, valamint a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és további forrásigényről

2013.03.29.

1168/2013. (III. 29.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról

2013.03.29.

45/2013. (III. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a magyarországi „V0” jelzésű, Szárliget és Ceglédbercel között létesítendő, Budapestet elkerülő vasútvonalról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2013.03.29.

55/2013. április 1.    
  Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

2012.01.01.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. március 27. 56. évfolyam, L 87

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/156/EU (2013. március 21.) határozata az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 290/2013/EU (2013. március 26.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 190. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 291/2013/EU (2013. március 26.) végrehajtási rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 292/2013/EU (2013. március 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/157/EU (2013. március 7.) határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 2007/533/IB határozat alkalmazási időpontjának meghatározásáról
A Tanács 2013/158/EU (2013. március 7.) határozata a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási időpontjának meghatározásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2013 2013/159/KKBP (2013. március 22.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az EU-erők parancsnokának kinevezéséről
2013. március 27. 56. évfolyam, L 88

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 251/2013/EU (2013. március 22.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, bifenazát, kaptán, fluazinam, fluopikolid, folpet, krezoxim-metil, pentiopirád, prokinazid, piridát és tembotrion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. március 27. 56. évfolyam, L 89

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 12. előírása Egységes rendelkezések járműveknek ütközés esetén a vezető kormányberendezéssel szembeni védelme tekintetében történő jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 58. előírása Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I. Hátsó ráfutásgátlók [aláfutásgátlók] (RUPD) – II. Járművek, jóváhagyott típusú hátsó ráfutásgátló beépítése tekintetében – III. Járművek, hátsó ráfutás elleni védelem (RUP) tekintetében
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 62. számú előírása Egységes rendelkezések kormányrúddal ellátott gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelem tekintetében történő jóváhagyásáról
2013. március 28. 56. évfolyam, L 90

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 295/2013/EU (2013. március 21.) végrehajtási rendelete a többek között Tajvanból származó polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 192/2007/EK rendeletnek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti, új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot követő módosításáról
A Tanács 296/2013/EU (2013. március 26.) rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról
A Tanács 297/2013/EU (2013. március 27.) rendelete a 44/2012/EU, a 39/2013/EU és a 40/2013/EU rendelet bizonyos halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról
A Tanács 298/2013/EU (2013. március 27.) rendelete az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 314/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 299/2013/EU (2013. március 26.) végrehajtási rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 300/2013/EU (2013. március 27.) végrehajtási rendelete az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról szóló 605/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 301/2013/EU (2013. március 27.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó Éves javítások: 2009–2011 évi ciklus tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 302/2013/EU (2013. március 27.) végrehajtási rendelete a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 303/2013/EU (2013. március 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 304/2013/EU (2013. március 27.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. április 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/160/KKBP (2013. március 27.) határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/161/EU (2013. március 11.) végrehajtási határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 1279. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/162/EU (2013. március 26.) határozata a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 1708. számú dokumentummal történt)
2013. március 27. 56. évfolyam, C 89
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 89/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6643 – Uniqa/Dekra/Dekra-Expert)
2013/C 89/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6829 – Investindustrial/Aston Martin)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 89/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 89/04 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 28-án tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.230 – Rio Tinto Alcan ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Hollandia
2013/C 89/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – COMP/39.230 – Réel/Alcan
2013/C 89/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. december 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke, valamint az EGT-megállapodás 53. és 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: COMP/39.230 – Rio Tinto Alcan) (az értesítés a C(2012) 9439. számú dokumentummal történt)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 89/07 Az EFTA-államok és az EFTA Felügyeleti Hatóság képviselői által a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 28-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.230 – Rio Tinto Alcan ügyhöz kapcsolódó előzetes bizottsági határozattervezetről – Előadó: Hollandia
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 89/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6893 – Carl Zeiss/Carl Zeiss Vision) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 89/09 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 290/2013/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Ansar Eddine csoport számára
2013. március 27. 56. évfolyam, C 89E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 89 E/01 A Tanács 2/2013/EU állásfoglalása első olvasatban az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
A Tanács által 2013. február 25-én elfogadva
  A Bizottság nyilatkozata
  A Bizottság nyilatkozata
  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata
2013. március 27. 56. évfolyam, C 90
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 90/01 Az Európai Unió közös katonai listája
2013. március 27. 56. évfolyam, C 91
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 91/01 Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/02 Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/03 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as évre vonatkozóan
2013/C 91/04 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre
2013/C 91/05 Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/06 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/07 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/08 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/09 A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/10 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/11 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/12 Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/13 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/14 Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/15 Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/16 Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/17 Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/18 Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/19 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/20 Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/21 Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/22 Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/23 Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/24 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/25 A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/26 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/27 A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/28 Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/29 Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/30 Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/31 Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító (IMI) közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/32 Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/33 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/34 Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/35 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/36 Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/37 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/38 Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/39 Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/40 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/41 A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/42 Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan
2013/C 91/43 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 91/44 A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 91/45 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 91/46 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 91/47 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 91/48 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013. március 28. 56. évfolyam, C 92
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 92/01 A Bizottság véleménye (2013. március 27.) a Bulgáriában található kozloduji atomerőmű 1. és 2. számú blokkjának leszerelése során keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 92/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6877 – Oiltanking GmbH/Gunvor Group Ltd/PT Oiltanking Karimun)
2013/C 92/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6859 – Mitsubishi Corporation/Isuzu Motors/Isuzu Motors India Private Limited)
2013/C 92/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6875 – Tennet Offshore/Mitsubishi Corporation/Tennet Offshore 8)
2013/C 92/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 92/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 92/07 Felszámolási eljárások – Határozat a következő vállalkozás elleni felszámolási eljárás megindításáról: EVIMA CSOPORT AAE (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerint)
2013/C 92/08 Felszámolási eljárás – Határozat a Lemma Europe Insurance Company Limited vállalkozással szembeni felszámolási eljárás megindításáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
 

Helyesbítések

2013/C 92/09 Helyesbítés a bioalapú termékekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoport tagjainak kinevezendő szakértők kiválasztására vonatkozó pályázati felhíváshoz (  HL C 41., 2013.2.13.)
2013. március 28. 56. évfolyam, C 92A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 92 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — harmadik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. március 28. 56. évfolyam, C 92E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2013. január 14–17-i ülések

2013/C 92 E/01 2013. január 14-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 92 E/02 2013. január 15-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 92 E/03 2013. január 16-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 92 E/04 2013. január 17-i ülés jegyzőkönyve
2013. március 28. 56. évfolyam, C 93
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 93/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. február 1-jétől2013. február 28-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 93/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében a 2013. február 1-jétől2013. február 28-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


 
Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!