8. évfolyam 17. szám 2013.04.23.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Ön rendelt taxit? – számok a vélemények mögött

Budapesten mintegy 3700, a környező településeken pedig további 300-400 főtevékenységként taxis személyszállítást megjelölő egyéni vállalkozás és cég működik – őket érinti elsősorban a főváros új taxirendelete. A taxis cégek közül nagyon kevés ad le éves beszámolót működéséről, de ezek alapján a taxis piac árbevétele alig haladja meg az évi 6 milliárd forintot.

Viszonylag kis belépési költségű, nagy fluktuációjú szektor a taxis piac Budapesten, legalábbis ez derül ki az Opten céginformációs szolgáltató statisztikájából, amit a főtevékenységként taxis személyszállítást megjelölő cégekről készített. Jelenleg országosan több mint 7900 ilyen cég működik, 90 százalékban egyéni a vállalkozók, de sok olyan taxis is van, aki bejelentés nélkül vagy minimális óraszámra bejelentett munkavállalóként dolgozik. Budapesten 3700, a főváros környéki településeken pedig további 300-400 taxis cég van bejegyezve. Feltehetően ők azok, akiket most érint a főváros új taxirendelete.

A mérleget leadó taxis cégek összesített árbevétele 2011-ben alig haladta meg a 6 milliárd forintot – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. A legnagyobb 50 cégtől megtisztított átlagos éves árbevétel csak 1,2 millió forint, ami akár igazolhatja is a közkeletű vélekedést, miszerint a taxisok csak annyi számlát állítanak ki, amennyit muszáj. Ez az árbevétel ugyanis nyilvánvalóan nem fedezheti az autó fenntartási és üzemeltetési költségeit, és nem nyújt megélhetést ennyi háztartásnak. A mérleget leadó taxis vállalkozások ilyen kis árbevétel mellett természetesen veszteségesek: összesített adózás utáni eredményük mínusz 4 milliárd forint volt.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A 2012-es jogszabályi változások következtében 2013 elején a cégbíróságoknál több százezer változásbejegyzési kérelem került rögzítésre. A beérkezett hatalmas adatmennyiség miatt a változások közzétételének átfutási ideje is jelentős mértékben megnövekedett.

A felhalmozódott közzétételek feldolgozása érdekében 2013.03.28–tól várhatóan egy hónapon keresztül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (MHK) hetente több lapszámot fog megjelentetni, amely során a felhalmozódott változásbejegyzések folyamatosan közzétételre kerülnek.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 16. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 242
Végelszámolás 199
Hivatalból való törlés 42

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 27
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 849

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 571 db.

A héten 65476 cégnév, 33260 székhelycím és 24317 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515404 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Egyezség a csődeljárásban

A csődeljárás alapvető célja, hogy az adós megállapodásra jusson a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről. Az egyezségben ezen belül megállapodhatnak az adósságra vonatkozó engedményekről és fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról. Egyes követelések ellenében a megállapodás alapján a hitelező részesedést szerezhet az adós gazdálkodó szervezetben, a követelésekért harmadik személy kezességet vállalhat, vagy azokra az adós más biztosítékot adhat. Tartalmazhatja az egyezség az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadását valamint mindazt, amit a felek az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében lényegesnek tartanak beleértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének módját is (Cstv. 19. § (1) bekezdés). Az egyezség megkötésénél a szavazati jogra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint amelyeket az egyezségi tárgyalás szabályainál már ismertettünk (Cstv. 19. § (2) bekezdés). Az egyezség akkor köthető meg, ha az adós a szavazatra jogosult hitelezőktől a biztosított és nem biztosított követelés osztályban külön-külön a szavazattöbbséget megkapta (Cstv. 20. § (1) bekezdés). A megkötött egyezség hatálya azokra a hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezségkötéshez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azokra a hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tartalékot kellett képezni, vagy ehelyett biztosítékot kellett számukra nyújtani. A megállapodást ezen hitelezők tekintetében kényszeregyezségnek nevezzük. Ugyanakkor az egyezség ezen hitelezőkre nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint az ugyanazon hitelezői osztályba tartozó az egyezségkötéshez hozzájáruló hitelezők részére. A vitatott követelés részre a hitelezőnek csak akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha az adós ellen indított perben a bíróság jogerős ítéletet hozott, amellyel a hitelező követelésének jogalapját és összegszerűségét is megállapította, vagy a hitelező igényét közigazgatási úton érvényesítette az adóssal szemben (Cstv. 20. § (2) bekezdés). Amennyiben a hitelező az igény bejelentésére nyitva álló határidőt elmulasztotta, az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A határidőt elmulasztó hitelező igényét az adós ellen nem érvényesítheti, azonban a más által indított felszámolási eljárásban el nem évült követelését bejelentheti, azonban késedelmi kamatot, késedelmi pótlékot és más bírság vagy pótlék jellegű követelést a felszámolási eljárásban sem érvényesíthet (Cstv. 20. § (3) bekezdés).

Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen az egyezségkötésben részt vett hitelezők felsorolását, hitelezői osztályát, követelésük összegét, szavazataik számát, az elfogadott adósságrendezési és újjászervezési programot, a végrehajtás és ellenőrzés módját, a teljesítési határidők esetleges módosítását, a követelések elengedését vagy átvállalását, illetve mindazt, amit az adós és a hitelezők az adósságállomány rendezése, az adós fizetőképességének helyreállítása és megőrzése érdekében lényegesnek tartanak. Az egyezségnek tartalmaznia kell ezen túlmenően valamennyi hitelező nevét és postacímét, esetleges kézbesítési megbízottjuk vagy képviselőjük nevét, a hitelezői választmány hitelezői képviselő esetén megjelölve azt is, hogy melyik hitelezőket képviselik (Cstv. 21. § (1) bekezdés). Az egyezséget a felek, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottaik aláírják, a vagyonfelügyelő illetve ha van hitelezői választmány akkor a választmány is ellenjegyzi (Cstv. 21. § (2) bekezdés).

Az egyezségi tárgyalás eredményét az adós gazdálkodó szervezet vezetője köteles 5 munkanapon belül, a fizetési haladék meghosszabbítása esetén pedig annak lejártát megelőző negyvenöt napon belül a bíróságnak bejelenteni. Egyezségkötés esetén az egyezséget, illetve az egyezségkötés feltételeinek teljesülését igazoló jegyzőkönyveket be kell nyújtani a bíróságnak. A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a bíróság az adós vezetőjét 100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja (Cstv. 21/A § (1) bekezdés). A bíróság az egyezség jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül dönt. Az egyezség jóváhagyására irányuló kérelmet a bíróság 3 munkanapos jogvesztő határidő tűzésével egy alkalommal hiánypótlásra visszaadhatja (Cstv. 21/A § (2) bekezdés). Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, akkor azt a bíróság végzéssel jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen perújításnak nincs helye (Cstv. 21/A § (3) bekezdés). Amennyiben az adós ellen az ideiglenes moratórium elrendelése előtt végrehajtási eljárást indítottak, a csődeljárás befejezetté nyilvánítása esetén a folyamatban lévő pénzkövetelés behajtása iránti eljárások a csődegyezségben foglaltak teljesítéséig illetve a teljesítési határidő leteltéig szünetelnek kivéve azokat a követeléseket, amelyeket a fizetési haladék időtartama alatt is ki kell egyenlíteni. A végrehajtási eljárás folytatását a csődeljárásba bejelentkezett hitelező kérheti. A végrehajtás a hitelezőt a csődegyezség alapján megillető összegre folytatható (Cstv. 21/A § (4) bekezdés).

Ha az egyezség nem jön létre vagy az nem felel meg a jogszabályoknak a bíróság a csődeljárást megszünteti, hivatalból megállapítja az adós fizetésképtelenségét és elrendeli felszámolását. A megszüntető végzésben a bíróság a fizetési haladék időtartamát a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő második munkanap 0 óráig meghosszabbítja. A vagyonfelügyelő megbízatása a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik, az adós pedig a felszámolási eljárás alatt nem kérhet a bíróságtól fizetési haladékot. A vagyonfelügyelőt ezen időszakra megillető díjat az adós köteles előlegezni (Cstv 21/B § (1) bekezdés). Amennyiben a nyilvántartásba vett hitelezők száma meghaladja a 100-at a bíróság végzéseit a Cégközlönyben közzétett hirdetmény útján kézbesíti (Cstv. 21/C § (1) bekezdés).  

2013.04.05.

Magyar Közlöny 65-67/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

65/2013. április 16.

 

 

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

 2013.04.17.

15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól

 2013.04.19.

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

 2013.04.24.

1213/2013. (IV. 16.) Korm. határozat

A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával összefüggő feladatokról

 2013.04.17.

1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat

A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.04.16.

1215/2013. (IV. 16.) Korm. határozat

A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft., a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a TEVA Magyarország Zrt., a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.04.16.

1216/2013. (IV. 16.) Korm. határozat

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1151/2011. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2013.04.17.

54/2013. (IV. 16.) ME határozat

Minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról Magyarország Kormánya, valamint az Albán Köztársaság Kormánya, a Bolgár Köztársaság Kormánya, Bosznia-Hercegovina Kormánya, a Ciprusi Köztársaság Kormánya, a Finn Köztársaság Kormánya, a Holland Királyság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, Koszovó Kormánya, a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya, a Macedón Köztársaság Kormánya, Montenegró Kormánya, a Portugál Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között

 2013.04.16.

55/2013. (IV. 16.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.04.16.

7/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

8/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

9/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

10/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

11/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

12/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

13/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

14/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

15/2013. (IV. 16.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.04.16.

66/2013. április 18.

 

 

2013. évi XXXVI. törvény

A választási eljárásról

 2013.05.03.

2013. évi XXXVII. törvény

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 2013.04.21.

2013. évi XXXVIII. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról

 2013.04.26.

2013. évi XXXIX. törvény

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

 2013.04.19.

2013. évi XL. törvény

Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról

 2013.04.29.

2013. évi XLI. törvény

A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 2013.04.19.

115/2013. (IV. 18.) Korm. rendelet

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.19.

26/2013. (IV. 18.) VM rendelet

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2013. évi finanszírozásának szabályairól

 2013.04.21.

Knk. 37.145/2013/3. számú végzés

A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

 2013.04.18.

Knk. 37.146/2013/2. számú végzés

A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése

 2013.04.18.

24/2013. (IV. 18.) OGY határozat

A Gárdonyi Géza emléknapról

 2013.04.19.

25/2013. (IV. 18.) OGY határozat

Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

 2013.04.18.

166/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

167/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

168/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

169/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

170/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

171/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

172/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

173/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

174/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

175/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

176/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

177/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

178/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

179/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

180/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

181/2013. (IV. 18.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.04.18.

1217/2013. (IV. 18.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer koncepcionális kérdéseiről

 2013.04.18.

67/2013. április 19.

 

 

2013. évi XLII. törvény

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről

 2013.04.20.

2013. évi XLIII. törvény

A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről

 2013.04.20.

2013. évi XLIV. törvény

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

 2013.07.01.

2013. évi XLV. törvény

A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról

 2013.04.20.

2013. évi XLVI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

 2013.04.20.

2013. évi XLVII. törvény

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

 2013.06.01.

116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.05.01.

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

 2013.05.04.

Köm. 5009/2013/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.04.19.

1218/2013. (IV. 19.) Korm. határozat

A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a„budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-09 szerződés Rendszerekés Áramellátás" tárgyában a SIEMENS M4 Budapest Konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. és 2. számú szerződésmódosításainak, továbbá a Közös Értelmező Nyilatkozat szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

 2013.04.19.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. április 17. 56. évfolyam, L 107

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 341/2013/EU (2013. április 16.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet IX. mellékletében a 2012/2013-es időszakra megállapított nemzeti tejkvóták „szállítások” és „közvetlen értékesítések” közötti felosztásáról
A Bizottság 342/2013/EU (2013. április 16.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 589/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 343/2013/EU (2013. április 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló, 2012. október 4-i 936/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 283., 2012.10.16.)
Helyesbítés a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 34., 2011.2.9.)
2013. április 18. 56. évfolyam, L 108

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 348/2013/EU (2013. április 17.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról
A Bizottság 349/2013/EU (2013. április 17.) végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítő vámok mértékének módosításáról
A Bizottság 350/2013/EU (2013. április 17.) végrehajtási rendelete a bixafen hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 351/2013/EU (2013. április 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 352/2013/EU (2013. április 17.) végrehajtási rendelete a 2013. június 1-jétől2013. augusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
2013. április 19. 56. évfolyam, L 109

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 353/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az uborkára, a cseresznyére (a meggy kivételével), a kajszibarackra, a paradicsomra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is) és a csemegeszőlőre kivetett kiegészítő vámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 354/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról
A Bizottság 355/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete a maltodextrin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 356/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete a haloszulfuron-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 357/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete a 903/2009/EK rendeletnek és a 373/2011/EU végrehajtási rendeletnek a brojlercsirkék és a tojóbaromfiktól eltérő, kevésbé jelentős madárfajok számára készült takarmány-adalékanyagként felhasznált Clostridium butyricum FERM BP-2789 készítmény minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, a Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. képviseletében)
A Bizottság 358/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 359/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 360/2013/EU (2013. április 18.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2008. február 21-i 2008/232/EK bizottsági határozathoz (  HL L 84., 2008.3.26.)
2013. április 20. 56. évfolyam, L110

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 361/2013/EU (2013. április 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 362/2013/EU (2013. április 19.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013 áprilisának első hét napján benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az épületek és épületelemek energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámítására szolgáló összehasonlító módszertani keret meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet magyar szövegének helyesbítéséről szóló, 2013. január 31-i 312/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (  HL L 95., 2013.4.5.)
2013. április 23. 56. évfolyam, L 111

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 363/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Tanács 364/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 365/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glufoszinát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 366/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a Bacillus firmus I-1582 hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 367/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a Spodoptera littoralis sejtmag-poliéder-vírus hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 368/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a Helicoverpa armigera sejtmag-poliéder-vírus hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 369/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a kálium-foszfonát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 370/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 371/2013/EU (2013. április 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/180/EU (2013. április 22.) határozata az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság tagjainak kinevezéséről
A Tanács 2013/181/EU (2013. április 22.) határozata a Közszolgálati Törvényszék három helyettes bírája listájának összeállításáról
A Tanács 2013/182/KKBP (2013. április 22.) határozata a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/183/KKBP (2013. április 22.) határozata a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/800/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/184/KKBP (2013. április 22.) határozata a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2010/232/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2013/185/KKBP (2013. április 22.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2013/186/KKBP (2013. április 22.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/187/EU (2013. április 18.) végrehajtási határozata a hasított sertések osztályozási módszereinek engedélyezéséről a Cseh Köztársaságban című 2005/1/EK határozatnak az osztályozási módszerekben szereplő képletek és a hasított sertések előkészítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 2037. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/188/EU (2013. április 18.) végrehajtási határozata az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről (az értesítés a C(2013) 2098. számú dokumentummal történt)
2013. április 17. 56. évfolyam, C 110
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 110/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6870 – GE/Munich RE/Iberdrola Renovables France)
2013/C 110/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6746 – Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 110/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 110/04 A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az Európai Unió, valamint Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Egyiptom, a Feröer szigetek, Izland, Izrael, Jordánia, Koszovó, Libanon, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Marokkó, Norvégia, Szerbia, Svájc (beleértve Liechtensteint is), Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai övezet közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásának időpontjáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 110/05 Lengyel nemzeti eljárás a korlátozott légiforgalmi jogok odaítélésére
2013. április 17. 56. évfolyam, C 110E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 110 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 18. 56. évfolyam, C 111
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 111/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6833 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited)
2013/C 111/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside)
2013/C 111/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6778 – Advent International Corporation/Cytec's Resin Business)
2013/C 111/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6837 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited)
2013/C 111/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6773 – Canon/Iris)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 111/06 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 111/07 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint az állami támogatások tekintetében a hozzáadottérték-adóról szóló 50/1988 sz. törvény bizonyos, az izlandi adatközpontok ügyfeleire alkalmazandó módosításaival kapcsolatban
2013/C 111/08 Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében – Felhívás a Norvégia kontinentális talapzatán található kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására – Előre meghatározott területekre vonatkozó 2013. évi engedélyezési program
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 111/09 Nyílt versenyvizsga-felhívás a közegészségügy területén
2013. április 18. 56. évfolyam, C 111A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 111 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – A közegészségügy területén
2013. április 18. 56. évfolyam, C 111E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 111 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 19. 56. évfolyam, C 112
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 112/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 112/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 112/03 23/2012. sz. különjelentés: „Az uniós strukturális intézkedések sikeresen támogatták-e az ipari és katonai barnamezős területek rehabilitációját?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 112/04 Az Olasz Köztársaság gazdaságfejlesztési miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 112/05 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a COMP/39.847/E-BOOKS ügyben
2013. április 20. 56. évfolyam, C 113
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 113/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6743 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance Company/HDI Poland)
2013/C 113/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6878 – Alior Bank/Erste Group Bank/Polbita)
2013/C 113/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 113/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 113/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 113/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6876 – Sumitomo Electric Industries/Anvis Group)
2013. április 20. 56. évfolyam, C 114
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 114/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 108., 2013.4.13.
 

Törvényszék

2013/C 114/02 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 114/03 C-460/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Inalca SpA — Industria Alimentari Carni, Cremonini SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az Európai Unió szerződésen kívüli felelőssége — Marhahús Jordániába történő kivitelére vonatkozó export-visszatérítéssel kapcsolatos szabálytalanságok megállapítása — Az OLAF vizsgálata — Az OLAF megállapításainak a nemzeti hatóságokkal való közlése — Biztosítékok nyújtása — Az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelem — Okozati összefüggés — Csatlakozó fellebbezés — Elévülési idő — Kezdet)
2013/C 114/04 C-473/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — A közösségi vasutak fejlesztése — A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — A vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítása — 91/440/EGK irányelv és 2001/14/EK irányelv — Hiányos átültetés)
2013/C 114/05 C-483/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — A Vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztása — Díjszabás — Díjak — Üzemeltetési függetlenség)
2013/C 114/06 C-555/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 6. cikk, (3) bekezdés és II. melléklet — 2001/14/EK irányelv — 4. cikk, (2) bekezdés és 14. cikk, (2) bekezdés — Pályahálózat-működtető — Szervezeti és döntéshozatali függetlenség — Holdingszerkezet — Hiányos átültetés)
2013/C 114/07 C-556/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 6. cikk, (3) bekezdés és II. melléklet — 2001/14/EGK irányelv — 4. cikk, (2) bekezdés és 14. cikk, (2) bekezdés — Pályahálózat-működtető — Szervezeti és döntéshozatali függetlenség — Holdingszerkezet — 2001/14 irányelv — 7. cikk, (3) bekezdés és 8. cikk, (1) bekezdés — A díjak közvetlen költségek alapján történő megállapítása — Díjszabás — Közvetlen költségek — Teljes költség — 2001/14 irányelv — 6. cikk, (2) bekezdés — A költségek csökkentésére szolgáló ösztönző intézkedések hiánya — 91/440 irányelv — 10. cikk, (7) bekezdés — 2001/14 irányelv — 30. cikk, (4) bekezdés — Szabályozó szervezet — Hatáskörök)
2013/C 114/08 C-617/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Haparanda tingsrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson (Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Alkalmazási kör — 51. cikk — Az uniós jog alkalmazása — Az Unió valamely saját forrását veszélyeztető magatartások szankcionálása — 50. cikk — A ne bis in idem elve — Nemzeti szabályozás, amely ugyanazon vétkes magatartás szankcionálására két külön, egyrészt közigazgatási, másrészt büntetőeljárást foglal magában — Összeegyeztethetőség)
2013/C 114/09 C-11/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Air France kontra Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 6. és 7. cikk — Csatlakozás(oka)t magában foglaló repülőút — A késésnek a végső célállomásra való megérkezéskor történő megállapítása — Legalább háromórás késés — Az utasok kártalanításhoz való joga)
2013/C 114/10 C-123/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — A Oy (Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — Adójogszabályok — Az egyik tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat más tagállami illetőségű leányvállalattal való egyesülése — A leányvállalat tevékenységéből eredő veszteségek anyavállalat általi levonhatósága — A külföldi illetőségű leányvállalatok tekintetében való kizárás)
2013/C 114/11 C-168/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manfred Beker, Christa Beker kontra Finanzamt Heilbronn (A tőke szabad mozgása — Jövedelemadó — Tőkejövedelmek — Kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezmény — A tagállamokban és harmadik államokban letelepedett társaságok által fizetett osztalékok — A külföldön fizetett forrásadónak a belföldi jövedelemadóba történő beszámítása felső határának meghatározása — A személyes és a magánélethez kapcsolódó költségek figyelmen kívül hagyása)
2013/C 114/12 C-243/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RVS Levensverzekeringen NV kontra Belgische Staat (Közvetlen életbiztosítás — A biztosítási ügyleteket terhelő éves adó — 2002/83/EK irányelv — 1. cikk, (1) bekezdés, g) pont és 50. cikk — A „kötelezettségvállalás szerinti tagállam” fogalma — Hollandiában letelepedett biztosítóintézet — Hollandiában biztosítási szerződést kötő, és a szokásos tartózkodási helyét a szerződéskötést követően Belgiumba áthelyező biztosított — Szolgáltatásnyújtás szabadsága)
2013/C 114/13 C-246/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete — Portugál Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — 2052/88/EGK rendelet — 13. cikk 83) bekezdés — 452/88/EGK rendelet — 21. cikk (1) bekezdés — Globális támogatás a helyi beruházásokhoz Portugáliában — Pénzügyi támogatás csökkentése)
2013/C 114/14 C-282/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Concepción Salgado González kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (EUMSZ 48. cikk — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK és 883/2004/EK rendelet — Öregségi és haláleseti biztosítás — A nyugdíjbiztosítási tárgyú nemzeti jogszabályok végrehajtására vonatkozó részletes szabályok — Az ellátások kiszámítása)
2013/C 114/15 C-332/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Hof van Cassatie van België (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ProRail NV kontra Xpedys NV, DB Schenker Rail Nederland NV, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, FAG Kugelfischer GmbH (1206/2001/EK rendelet — A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés — Közvetlen bizonyításfelvétel — Szakértő kirendelése — Részben a kérdést előterjesztő bíróság tagállamának területén, részben egy másik tagállam területén elvégzendő feladat)
2013/C 114/16 C-399/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. február 26-i ítélete (a Tribunal Constitucional Madrid (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stefano Melloni elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — Európai elfogatóparancs — Tagállamok közötti átadási eljárások — Az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárást követően hozott határozatok — Az érintett távollétében hozott ítéletben megállapított büntetés végrehajtása — Az ítélet felülvizsgálatának lehetősége)
2013/C 114/17 C-425/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Finanzgericht Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Katja Ettwein kontra Finanzamt Konstanz (Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás — Egyenlő bánásmód — Határ menti ingázó önálló vállalkozók — Az Unió valamely tagállamának állampolgárai — E tagállamban szerzett jövedelem — A lakóhely áthelyezése Svájcba — Adókedvezmény megtagadása az említett tagállamban a lakóhely áthelyezése okán)
2013/C 114/18 C-427/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 28-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Margaret Kenny és társai kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform és társai (EK 141. cikk — 75/117/EGK irányelv — A férfi és női munkavállalók egyenlő díjazása — Közvetett hátrányos megkülönböztetés — Objektív igazolás — Feltételek)
2013/C 114/19 C-472/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banif Plus Bank Zrt. kontra Csipai Csaba, Csipai Viktória (93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — Valamely feltétel tisztességtelen jellegének a nemzeti bíróság által hivatalból történő vizsgálata — Valamely feltétel tisztességtelen jellegét hivatalból észlelő nemzeti bíróság azon kötelessége, hogy az ezen észlelésből eredő következtetések levonása előtt felhívja a feleket nyilatkozataik megtételére — A tisztességtelen jelleg vizsgálatakor figyelembe veendő szerződési feltételek)
2013/C 114/20 C-544/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Helga Petersen, Peter Petersen kontra Finanzamt Ludwigshafen (Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Munkavállalók szabad mozgása — Tagállami szabályozás, amely megengedi a külföldön fejlesztési segítségnyújtás keretében végzett munkáért kapott jövedelem adó alóli mentesítését — Feltételek — A munkáltató belföldön található székhelye — A munkáltató más tagállamban található székhelye esetén való megtagadás)
2013/C 114/21 C-561/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fédération Cynologique Internationale kontra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 9. cikk (1) bekezdése — A „harmadik személyek” fogalma — Valamely későbbi közösségi védjegy jogosultja)
2013/C 114/22 C-619/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a tribunal du travail de Brüsszel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Patricia Dumont de Chassart kontra Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) (Szociális biztonság — 1408/71 rendelet — 72. cikk, a 78. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a 79. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Árvasági családi ellátások — A biztosítási és a szolgálati időszakok összesítése — A túlélő szülő által másik tagállamban teljesített időszakok — A figyelembevétel elmulasztása)
2013/C 114/23 C-655/11. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 21-i ítélete — Seven for all mankind LLC kontra Seven SpA — Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Korábbi szóvédjegy — A „SEVEN” elem — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — Viszonylagos kizáró ok)
2013/C 114/24 C-1/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete (a Tribunal da Relação de Lisboa (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas kontra Autoridade da Concorrência (Okleveles könyvvizsgálók kamarája — Az okleveles könyvvizsgálók kötelező továbbképzési rendszerére vonatkozó szabályozás — EUMSZ 101. cikk — Vállalkozások társulása — Versenykorlátozás — Igazolások — Az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése)
2013/C 114/25 C-18/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Nejvyąąí správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Město ®amberk kontra Finanční ředitelství v Hradci Králové, jelenleg Odvolací finanční ředitelství (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — A 132. cikk (1) bekezdésének m) pontja — Mentesség — Sporttal vagy testneveléssel szoros kapcsolatban álló szolgáltatások — Sporttevékenységek nem szervezett és nem rendszeres gyakorlása — Önkormányzati aquapark)
2013/C 114/26 C-46/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (az Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — L. N. kontra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (Uniós polgárság — Munkavállalók szabad mozgása — Az egyenlő bánásmód elve — Az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdése — 1612/68/EGK rendelet — A 7. cikk (2) bekezdése — 2004/38/EK irányelv — A 24. cikk (1) és (2) bekezdése — Az egyenlő bánásmód elvétől való eltérés a tanulmányi ösztöndíj vagy diákhitel formájában a tanulmányok folytatásához nyújtott megélhetési támogatás tekintetében — Valamely fogadó tagállamban tanuló uniós polgár — A tanulmányok megkezdését megelőzően és követően végzett keresőtevékenység — Az érdekelt személy fogadó tagállam területére való belépésének elsődleges célja — E személy munkavállalói jogállására és ösztöndíjra való jogosultságára való befolyás)
2013/C 114/27 C-68/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. február 7-i ítélete (a Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Protimonopolný úrad Slovenskej republiky kontra Slovenská sporiteµňa a.s. (A kartell fogalma — Több bank között létrejött megállapodás — Az érintett piacon állítólag jogellenesen működő vállalkozás — Hatás — Hiány)
2013/C 114/28 C-79/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Mora IPR SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 211. cikk — A behozatali héa halasztott fizetése)
2013/C 114/29 C-104/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Köln-Nord kontra Wolfram Becker (Hatodik héairányelv — A 17. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Az előzetesen felszámított adó levonásához való jog — A beszerzési ügylet és az értékesítési ügylet közötti közvetlen és azonnali kapcsolat fennállásának a szükségessége — E kapcsolat meghatározásának kritériuma — Egy korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének és többségi tulajdonosi tagjának a személye ellen vesztegetés miatt indított büntetőeljárás keretében nyújtott ügyvédi szolgáltatások)
2013/C 114/30 C-111/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. február 21-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero per i beni e le attività culturali és társai kontra Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia és társai (85/384/EGK irányelv — Az építészmérnöki tanúsítványok kölcsönös elismerése — A 10. cikk és a 11. cikk g) pontja — Az építészmérnöki és az általános mérnöki képesítések egyenértékűségét elismerő, de a művészeti örökségnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos munkákat az építészmérnökök számára fenntartó nemzeti jogszabály — Az egyenlő bánásmód elve — Valamely tagállam tisztán belső helyzete)
2013/C 114/31 C-246/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. február 28-i ítélete — Ellinika Nafpigeia AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Hajógyártás — A támogatási intézkedéseket a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Alapvető nemzetbiztonsági érdekek védelme — A belső piaci verseny feltételei)
2013/C 114/32 C-235/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-594/11. sz., H-Holding AG kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 2-án hozott végzése ellen a H-Holding AG által 2012. május 14-én benyújtott fellebbezés
2013/C 114/33 C-563/12. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BDV Hungary Trading Kft „va” kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
2013/C 114/34 C-614/12. sz. ügy: Debreceni Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2012. december 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dutka József kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2013/C 114/35 C-5/13. sz. ügy: Szombathelyi Törvényszék (Magyarország) által 2013. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ferenc Tibor Kovács kontra Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
2013/C 114/36 C-15/13. sz. ügy: A Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Datenlotsen Informationssysteme GmbH kontra Technische Universität Hamburg-Harburg
2013/C 114/37 C-21/13. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Simon, Evers, & Co GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen
2013/C 114/38 C-67/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-491/07. sz., Groupement des cartes bancaires (CB) kontra Bizottság ügyben 2012. november 29-én hozott ítélete ellen a Groupement des cartes bancaires (CB) által 2013. február 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 114/39 C-68/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2013. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Markus Weiss kontra Condor Flugdienst GmbH
2013/C 114/40 C-79/13. sz. ügy: Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) által 2013. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kontra Selver Saciri és társai
2013/C 114/41 C-81/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa
2013/C 114/42 C-83/13. sz. ügy: Az Arbetsdomstolen (Svédország) által 2013. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet kontra Fonnship A/S, Svenska Transportarbetarförbundet, Facket för Service och Kommunikation (SEKO)
2013/C 114/43 C-90/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-392/09. sz., 1. garantovaná a.s. kontra Európai Bizottság ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen az 1. garantovaná a.s. által 2013. február 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 114/44 C-93/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-103/08. sz., Versalis és Eni kontra Bizottság ügyben 2012. december 13-án hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. február 25-én benyújtott fellebbezés
2013/C 114/45 C-100/13. sz. ügy: 2013. február 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Bundesrepublik Deutschland
 

Törvényszék

2013/C 114/46 T-93/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Bilbaína de Alquitranes és társai kontra ECHA („REACH — A kőszénkátrányból magas hőmérsékleten képződő szurokkoksz különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)
2013/C 114/47 T-94/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Rütgers Germany és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénolaj különös aggodalomra okot adó anyagkénti azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)
2013/C 114/48 T-95/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Cindu Chemicals és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénben szegény antracénolaj különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)
2013/C 114/49 T-96/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Rütgers Germany és társai kontra ECHA („REACH — Az antracénolaj (antracénpaszta) különös aggodalomra okot adó anyagkénti azonosítása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel megtámadható jogi aktus — Végrehajtási intézkedéseket nem tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód — Arányosság”)
2013/C 114/50 T-498/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 8-i ítélete — Mayer Naman kontra OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A David Mayer közösségi ábrás védjegy — A DANIEL & MAYER MADE IN ITALY korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Először a fellebbezési tanács előtt benyújtott tényleges használat igazolása iránti kérelem — Késedelem — A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) pontja)
2013/C 114/51 T-539/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Acino kontra Bizottság („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Clopidogrel hatóanyagot tartalmazó egyes gyógyszerkészítmény-szállítmányok forgalomba hozatalának felfüggesztése és piacról történő kivonása — Forgalombahozatali engedély módosítása — Gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalának tilalma — 726/2004/EK rendelet és 2001/83/EK irányelv — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 114/52 T-186/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Schönberger kontra Parlament („Megsemmisítés iránti kereset — Petíciós jog — Az Európai Parlamenthez intézett petíció — Elfogadhatónak nyilvánított petíció — A petíciós eljárást lezáró határozat — Keresettel meg nem támadható aktus — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 114/53 T-247/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — FairWild Foundation kontra OHIM — Wild (FAIRWILD) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — A FAIRWILD szóvédjegy — A WILD korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 114/54 T-370/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság (Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2013-tól történő harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — A kibocsátási egységek kiosztásának kiszámításához alkalmazandó referenciaértékek — Egyenlő bánásmód — Arányosság)
2013/C 114/55 T-39/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. március 7-i ítélete — Di Tullio kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Nemzeti szolgálati szabadság — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikkének első bekezdése — Az ítélet időbeli hatálya”)
2013/C 114/56 T-591/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 26-i végzése — Castiglioni kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — A Közös Kutatóközpont isprai telephelyén épületek és infrastruktúrák építése, felújítása és karbantartása — Kiválasztási szempontok — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződést más ajánlattevőnek odaítélő határozat — Új jogalapok — Részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”)
2013/C 114/57 T-57/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Club Hotel Loutraki és társai kontra Bizottság
2013/C 114/58 T-58/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — Club Hotel Loutraki és társai kontra Bizottság
2013/C 114/59 T-59/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-45/12. sz., BT kontra Bizottság ügyben 2012. december 3-án hozott végzése ellen BT által 2013. január 30-án benyújtott fellebbezés
2013/C 114/60 T-73/13. sz. ügy: 2013. február 11-én benyújtott kereset — InterMune UK és társai kontra EMA
2013/C 114/61 T-93/13. sz. ügy: 2013. február 15-én benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra EKB
2013/C 114/62 T-94/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-107/11. sz., Ntouvas kontra ECDC ügyben 2012. december 11-én hozott ítélete ellen Ioannis Ntouvas által 2013. február 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 114/63 T-104/13. sz. ügy: 2013. február 20-án benyújtott kereset — Toshiba kontra Bizottság
2013/C 114/64 T-108/13. sz. ügy: 2013. február 23-án benyújtott kereset — VTZ és társai kontra Tanács
2013/C 114/65 T-114/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-43/10. sz., Cerafogli kontra EKB ügyben 2012. december 12-én hozott ítélete ellen Maria Concetta Cerafogli által 2013. február 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 114/66 T-115/13. sz. ügy: 2013. február 22-én benyújtott kereset — Dennekamp kontra Parlament
2013/C 114/67 T-125/13. sz. ügy: 2013. március 4-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 114/68 F-124/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 26-i ítélete — Labiri kontra EGSzB (Közszolgálat — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 12a. cikke — Lelki zaklatás — Közigazgatási vizsgálat)
2013/C 114/69 F-74/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. február 26-i ítélete — Bojc Golob kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Határozatlan időre szóló szerződés — Megszüntetés)
2013/C 114/70 F-113/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2013. február 21-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek az elektronikus levélben benyújtott keresetlevél eredeti példányán szereplőtől eltérő saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 114/71 F-7/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 114/72 F-18/13. sz. ügy: 2013. február 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 114/73 F-20/13. sz. ügy: 2013. február 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 114/74 F-16/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. február 27-i végzése — Kimman kontra Bizottság
2013/C 114/75 F-47/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2013. február 28-i végzése — M kontra EMA
2013. április 23. 56. évfolyam, C 115
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 115/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. április 17.) az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/8)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 115/02 Értesítés a 2013/182/KKBP tanácsi határozattal módosított 2011/137/KKBP tanácsi határozatban, valamint a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2013/C 115/03 Értesítés a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2012/285/KKBP tanácsi határozatban és 377/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2013/C 115/04 Értesítés a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/183/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
2013/C 115/05 Értesítés a 2013/185/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP tanácsi határozatban és a 363/2013/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 115/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Helyesbítések

2013/C 115/07 Helyesbítés a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről szóló bizottsági közleményhez (  HL C 84., 2013.3.22.)
2013. április 23. 56. évfolyam, C 115A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 115 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — negyedik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013/C 115 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — harmadik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. április 23. 56. évfolyam, C 115E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 115 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. április 23. 56. évfolyam, C 116
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 116/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 116/02 Állami támogatás – Portugália – SA.35062. (2012/C) (ex 2012/NN) – számú állami támogatás – Az osztalékfizetési tilalom Caixa Geral de Depósitos, S.A. általi megsértése – Megmentési támogatás jogellenes felhasználása – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 116/03 Állami támogatás – Hollandia – SA.33584. (2013/C) (korábbi 2011/NN) – számú állami támogatás – Hollandia – 2008–2011 között bizonyos holland hivatásos labdarúgó-egyesületeknek nyújtott támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezer európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!