8. évfolyam 10. szám 2013.03.06.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tovább hullanak a cégek

Februárban a rövid hónap ellenére 2529 cég szűnt meg Magyarországon, adta hírül az Opten céginformációs szolgáltató. Az adat – 14,4 százalékos növekedés a megelőző év februárjához képest – megerősíti az elmúlt hónapok erős növekedési trendjét. Ennél is rosszabb képet fest a cégvilágról az utolsó három hónapra visszatekintő megszűnési átlag, ami egy év alatt 26 százalékkal emelkedett.

Februárban a januárinál 272-vel több, összesen 2527 céget töröltek a cégbíróságok Magyarországon. „Magas szinten stabilizálódott a megszűnések száma, és félő, hogy a következő hónapokban tovább emelkedik, hiszen a vártnál rosszabb GDP-adat azt valószínűsíti, hogy a válság tovább szedi áldozatait” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. A tervezett kormányzati intézkedések, mint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vagy a késedelmes fizetések szabályozása segíthet a lánctartozások felszámolásában és a behajthatatlannak tűnő kintlévőségek rendezésében, de az ördög ezúttal is a részletekben rejlik: a fő kérdés az, hogy milyen apparátus fogja a szabályokat betartatni, és mekkora hatékonysággal.

Az elmúlt három hónapban átlagosan 2528 társaság szűnt meg az országban havonta, ami 26 százalékkal több a 2012 elején regisztrált 2009 darabos háromhavi átlagnál. „Jól látszik, hogy tartós tendenciáról beszélhetünk: a cégek helyzete kilátástalan, a nemfizetések miatt sokszor azok sem bírják a nyomást, akiknek még van munkájuk” – mondja Tóth Tamás.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 9. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 257
Végelszámolás 192
Hivatalból való törlés 0

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 17
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 791

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 0 db.

A héten 9336 cégnév, 6306 székhelycím és 6803 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 516522 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A fizetési haladék


A csődeljárás célja, hogy az egyébként fizetési nehézségekkel küzdő cég lehetőség szerint megmenthető legyen. Ennek érdekében a csődeljárásban a céget ideiglenes fizetési haladék illetve fizetési haladék illeti meg annak érdekében, hogy a csődvagyont megőrizzék a hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében. A fizetési haladék időtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelő, a számlavezető pénzintézetek és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amellyel a haladék célját meghiúsítanák. A fizetési haladék nem mentesít a csődeljárási kérelem benyújtásakor fennálló és az azt követően keletkezett munkabér és bér jellegű juttatások, az ezeket terhelő adók és közterhek, a végkielégítés, a tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, a szakképzésben résztvevő tanulók részére járó juttatások, a villamos energia és földgáz szolgáltatás díja, egyéb közműdíjak a számlavezető bank által felszámított számlavezetési díj, és a vagyonfelügyelőnek a nyilvántartásba vételi díjakkal nem fedezett díja és költségei megfizetése alól. A fizetési haladék időtartama alatt is meg kell fizetni az általános forgalmi adót, a jövedéki adót és a termékdíjat, vissza kell téríteni az adós számlájára tévedésből átutalt összegeket, és teljesíteni kell a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges és a vagyonfelügyelő által jóváhagyott kötelezettségeket (Cstv. 11. § (1) bekezdés).

A fizetési haladék időtartama alatt az adóssal szemben beszámítási kifogásnak nincs helye, de a folyamatban lévő perekben a csődeljárás kezdő időpontjáig előterjesztett beszámítási kifogásokat el lehet bírálni. Az adós számlái terhére megbízás nem teljesíthető a fentebb ismertetett kötelezettségeken kívül, illetve az adós számlája ellen fizetési megbízás (inkasszó) nem nyújtható be. Az adóssal szemben – ugyancsak a fentebb ismertetett kivételekkel – pénzkövetelés iránt folyamatban lévő végrehajtási eljárások szünetelnek, új végrehajtási eljárás pedig nem rendelhető el. Az adós vagyonával szemben nem lehet semmilyen biztosítékot érvényesíteni, így a követelésen alapított zálogjog alapján, valamint a zálogtárgyból vagy óvadékból nem lehet kielégítést keresni, a biztosítéki célból alapított vételi jogot nem lehet érvényesíteni, a biztosítéki célú tulajdon átruházás esetén pedig az ingatlanra csak a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével adható ki a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulás, az ingóságot pedig csak a vagyonfelügyelő ellenjegyzése mellett lehet átadni a hitelezőnek. Az adós a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló követeléseken alapuló kifizetéseket nem teljesítheti, a hitelező pedig az ilyen követeléseket nem érvényesítheti. Az adós új kötelezettséget csak a vagyonfelügyelő hozzájárulásával vállalhat. Az adós vagyona terhére kifizetések – ideértve a gazdasági tevékenység tovább folytatásához szükséges kifizetéseket is – csak a vagyonfelügyelő hozzájárulásával teljesíthetők. Az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni és azt nem lehet felmondani azon az alapon, hogy az adós ellen csődeljárás indult, illetőleg, hogy nem egyenlíti ki a fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait (Cstv. 11. § (2) bekezdés).

Ha az adós olyan kifizetést teljesít, amelyre a fizetési haladék időtartama alatt is köteles, a pénzforgalmi megbízások esetében erről nyilatkoznia kell (Cstv. 11. § (3a) bekezdés). A fizetési haladék nem szünteti meg az adós és a hitelezők közötti jogviszonyokat, azonban annak időtartama alatt a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése csak a törvényben meghatározott korlátozásokkal lehetséges. A fizetési haladék időtartama alatt az adós nem fizetéséhez vagy késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatók (Cstv. 11. § (4) bekezdés). A határidőben bejelentett hitelezői követelés a fizetési haladék időtartama alatt kamatozik (Cstv. 11. § (5) bekezdés). A határidőben bejelentett hitelezői igények tekintetében a vagyoni igények érvényesítésére illetve a keresetindításra jogszabályban meghatározott határidők meghosszabbodnak (Cstv. 11. § (6) bekezdés). A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét pénzbírsággal sújtja, ha a fenti rendelkezésekbe ütköző módon kifizetést teljesít, vagy lehetővé teszi, hogy a hitelező a céggel szemben igényt érvényesítsen. A pénzbírság összege a kifizetett vagy érvényesített összeg 10 %-a. A kötelezettség teljesítésére és a pénzbírság kiszabására figyelmeztető végzést meg kell küldeni az adós azon többségi befolyással rendelkező tagjának (egyszemélyes társaság vagy egyéni cég esetében tulajdonosának) amely a bírság kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás időpontjában a társaságban az említett részesedéssel rendelkezett. A tag a bírság behajthatatlansága esetén kezesként felel (Cstav. 11. § (7) bekezdés). Jogosulatlan kifizetés esetén a bíróság elrendelheti, hogy vagyonfelügyelőt együttes cégjegyzési és a bankszámlával történő rendelkezés jog illesse meg. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye (Cstv. 11. § (8) bekezdés).


2013.02.23.
 

Magyar Közlöny 31-36/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

31/2013. február 26.

 

 

2013. évi V. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

 2014.03.15.

32/2013. február 26.

 

 

2013. évi VI. törvény

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról

 2013.02.27.

54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.27.

55/2013. (II. 26.) Korm. rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.27.

3/2013. (II. 26.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.02.27.

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 2013.03.01.

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

 2013.02.27.

1/2013. BJE jogegységi határozat

A Kúria büntető jogegységi határozata

 2013.02.26.

Köf. 5071/2012/8. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.02.26.

Köf. 5083/2012/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.02.26.

33/2013. február 27.

 

 

56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezetét érintő egyes jogszabályok módosításáról

 2013.02.28.

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 2013.02.28.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 2013.03.01.

59/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.28.

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított „TÚR” határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról

 2013.02.28.

1001/2013. (II. 27.) AB . határozat

Az Alkotmánybíróság ügyrendjéről

 2013.02.27.

91/2013. (II. 27.) KE határozat

Államtitkári felmentésről

 2013.02.27.

92/2013. (II. 27.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről és államtitkári kinevezésről

 2013.02.27.

93/2013. (II. 27.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2013.02.27.

94/2013. (II. 27.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2013.02.27.

95/2013. (II. 27.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2013.02.27.

1085/2013. (II. 27.) Korm. határozat

A telephelyi tevékenységek környezeti szempontú felülvizsgálatáról

 2013.02.27.

1086/2013. (II. 27.) Korm. határozat

Az üzemanyag megjelölés és ellenőrzés alkalmazásáról az adóelkerülés felderítése és megakadályozása érdekében

 2013.02.27.

26/2013. (II. 27.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.27.

27/2013. (II. 27.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.27.

28/2013. (II. 27.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.02.27.

34/2013. február 28.

 

 

60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.08.

61/2013. (II. 28.) Korm. rendelet

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.01.

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 2013.03.05.

6/2013. (II. 28.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II. 20.) NGM rendelet módosításáról

 2013.03.01.

8/2013. (II. 28.) NFM rendelet

A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

 2013.03.03.

10/2013. (II. 28.) VM rendelet

A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

 2013.03.03.

1/2013. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

 2013.02.28.

1087/2013. (II. 28.) Korm. határozat

A Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció póttagjának jelöléséről

 2013.02.28.

1088/2013. (II. 28.) Korm. határozat

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.28.

29/2013. (II. 28.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Angola Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.28.

30/2013. (II. 28.) ME határozat

A Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.28.

31/2013. (II. 28.) ME határozat

Magyarország és a Kubai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.28.

32/2013. (II. 28.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.02.28.

35/2013. március 1.

 

 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 2013.09.01.

7/2013. (III. 1.) NGM rendelet

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

 2013.03.04.

6/2013. (III. 1.) AB határozat

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről

 2013.03.01.

7/2013. (III. 1.) AB határozat

Alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2013.03.01.

8/2013. (III. 1.) AB határozat

Alkotmányos követelmény megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2013.03.01.

36/2013. március 4.    
62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

2013.03.05.

63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2013.03.09.

64/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2013.04.01.

1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

2013.03.07.

1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat A Kábítószerügyi Tanácsról

2013.03.07.

1091/2013. (III. 4.) Korm. határozat

A WABERER’S INTERNATIONAL Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2013.03.04.

1092/2013. (III. 4.) Korm. határozat

Az egyes tartós szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet személyi hatályának kiterjesztéséről

2013.03.05.

1093/2013. (III. 4.) Korm. határozat

Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 2013. februári előzetes kormányzati hozzájárulásról

2013.03.04.

1094/2013. (III. 4.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

2013.03.04.

1095/2013. (III. 4.) Korm. határozat Az Ős-Dráva Program összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

2013.03.05.

1096/2013. (III. 4.) Korm. határozat A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről

2013.03.04.

1097/2013. (III. 4.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz kivitelezése” című; a KÖZOP-1.5.0-09-2009-0004 azonosító számú projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

2013.03.04.

1098/2013. (III. 4.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0013 azonosító számú („M8–M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái” című) és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0021 azonosító számú („47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű előkészítési projektjavaslatok jóváhagyásáról

2013.03.04.

1099/2013. (III. 4.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

2013.03.04.

1100/2013. (III. 4.) Korm. határozat Kormánybiztos felmentéséről

2013.03.05.

1101/2013. (III. 4.) Korm. határozat

A magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2013.03.05.

33/2013. (III. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Koszovói Köztársaság Kormánya között a bűnügyi eljárási jogsegélyegyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.03.04.

34/2013. (III. 4.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

2013.03.05.

35/2013. (III. 4.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

2013.03.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. február 27. 56. évfolyam, L 55

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 170/2013/EU (2013. február 25.) végrehajtási rendelete Horvátország csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról
A Bizottság 171/2013/EU (2013. február 26.) rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) I. és IX. mellékletének módosításáról, továbbá VIII. mellékletének felváltásáról; valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló 692/2008/EK bizottsági rendelet I. és XII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 172/2013/EU (2013. február 26.) végrehajtási rendelete egyes létező borneveknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben előírt nyilvántartásból való törléséről
A Bizottság 173/2013/EU (2013. február 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 343., 2012.12.14.)
2013. február 28. 56. évfolyam, L 56

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió és Peru közötti ideiglenes alkalmazásáról
Értesítés az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a hatálybalépéséről
Értesítés a Tunéziai Köztársaság és az Európai Unió között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 175/2013/EU  (2013. február 27.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a didecil-dimetil-ammónium-klorid hatóanyag jóváhagyásának visszavonása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 176/2013/EU (2013. február 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/8/EU (2013. február 26.) irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki rendelkezései kiigazítása céljából való módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/108/EU (2012. november 21.) határozata az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről
2013. február 28. 56. évfolyam, L 57

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2013/83/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 6. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2013. március 1. 56. évfolyam, L 58

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 177/2013/EU (2013. február 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 178/2013/EU (2013. február 28.) végrehajtási rendelete a 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott második részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
A Bizottság 179/2013/EU (2013. február 28.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. március 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/109/KKBP (2013. február 28.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/739/KKBP határozat módosításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Korea Kereskedelmi Bizottság 1. sz. 2013/110/EU (2011. december 23.) határozata a Kereskedelmi Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról
Az EU–Korea Kereskedelmi Bizottság 2. sz. 2013/111/EU (2011. december 23.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás 14.18. cikkében említett választott bírák névsorának létrehozásáról
2013. március 2. 56. évfolyam, L 59

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 180/2013/EU (2013. március 1.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 188. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 181/2013/EU (2013. március 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/112/EU (2013. február 20.) ajánlása Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való kitörés
2013. március 2. 56. évfolyam, L 60

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU (2013. február 5.) rendelete a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU (2013. január 15.) rendelete a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2013/106/EU (2012. május 11.) határozata a Szerződéseknek az ír kormány által javasolt, az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolandó jegyzőkönyv formájában történő módosításának a tagállamok kormányai képviselőinek konferenciája általi megvizsgálásáról és a konvent összehívásának mellőzéséről
 

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

 

Helyesbítések

Helyesbítés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelethez (  HL L 201., 2012.7.27.)
2013. március 5. 56. évfolyam, L 61

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 182/2013/EU (2013. március 1.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó vagy a Kínai Népköztársaságban feladott kristályos szilícium fotovillamos modulokra és alapvető részeikre (azaz elemek és lemezek) vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetéséről
A Bizottság 183/2013/EU (2013. március 4.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 1 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 184/2013/EU (2013. március 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/113/EU (2013. március 1.) végrehajtási határozata a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2013) 1089. számú dokumentummal történt)
2013. február 27. 56. évfolyam, C 57
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 57/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6787 – IHI Corporation/IHI Charging Systems International)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 57/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 57/03 24/2012. sz. különjelentés: „A 2009-es abruzzói földrengést követően az Európai Unió Szolidaritási Alapja által nyújtott támogatás: Az intézkedések helytállósága és költsége”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 57/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6875 – TenneT Offshore/Mitsubishi Corporation/TenneT Offshore 8) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 57/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6859 – Mitsubishi Corporation/Isuzu Motors/Isuzu Motors India Private Limited) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 57/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 57/07 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 57/08 CHAP(2012) 1860. sz. panasz – átvételi elismervény és tájékoztatás az ügy tervezett lezárásáról
2013/C 57/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 57/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 57/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. február 28. 56. évfolyam, C 58
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 58/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 58/02 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2013. március 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2013/C 58/03 Az Aust-Agder megyei tanács tendereljárásról szóló értesítésének közzététele a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 58/04 Álláshirdetés – PE/163/S
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 58/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2013/C 58/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó szolárüveg behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
2013/C 58/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2013/C 58/08 Értesítés az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat részleges újraindításáról
2013. február 28. 56. évfolyam, C 59
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 59/01 A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 59/02 Állami támogatás – Ausztria – SA.32554 (2009/C) számú szerkezetátalakítási támogatás a Hypo Group Alpe Adria számára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. március 1. 56. évfolyam, C 60
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 60/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. november 27.) az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottság részére a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási rendelet révén elfogadandó különféle szabályozási technikai és végrehajtási technikai standardtervezetekről (CON/2012/95)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 60/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 60/03 A Bizottság határozata (2013. február 28.) a farmakovigilanciai kockázatfelmérési bizottság egészségügyi szakemberek és beteg-érdekképviseleti szervezetek képviseletét ellátó tagjainak és póttagjainak kinevezéséről
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 60/04 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
2013/C 60/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 60/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 60/07 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 2. 56. évfolyam, C 61
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 61/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6831 – General Motors Company/Parts of Ally Financial)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 61/02 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2013. március 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 61/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6837 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Exception Group Limited)
2013/C 61/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6829 – Investindustrial/Aston Martin) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 61/05 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 180/2013/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Abderrahmane Ould El Amar, Hamada Ould Mohamed El Khairy és Iyad ag Ghali számára
2013. március 2. 56. évfolyam, C 62
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

99. plenáris ülés – 2013. január 31.–február 1.

2013/C 62/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A 2013 utáni kohéziós politikáról szóló jogalkotási csomag
2013/C 62/02 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) fenntartható jövője
2013/C 62/03 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – Ifjúsági garancia
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

99. plenáris ülés – 2013. január 31.–február 1.

2013/C 62/04 A Régiók Bizottsága véleménye – Európai Kutatási Térség
2013/C 62/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012–2016)
2013/C 62/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Az uniós polgárság erősítése: az uniós polgárok választójogának támogatása
2013/C 62/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Nagyobb szinergiák kialakítása az uniós, nemzeti és szubnacionális költségvetések között
2013/C 62/08 A Régiók Bizottsága véleménye – Az egységes piac jobb irányítása
2013/C 62/09 A Régiók Bizottsága véleménye – A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020
2013/C 62/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Kék növekedés: a fenntartható tengergazdálkodási és tengergazdasági növekedés lehetőségei
2013/C 62/11 A Régiók Bizottsága véleménye – Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője
2013/C 62/12 A Régiók Bizottságának véleménye – A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális célú állami támogatásokról szóló iránymutatások
2013/C 62/13 A Régiók Bizottsága véleménye – Az EU legkülső régiói az Európa 2020 stratégia fényében
2013/C 62/14 A Régiók Bizottsága véleménye – A helyi és regionális önkormányzatok szerepe a növekedés ösztönzésében és a munkahelyteremtés fellendítésében
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

99. plenáris ülés – 2013. január 31.–február 1.

2013/C 62/15 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról
2013. március 2. 56. évfolyam, C 63
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 63/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 55., 2013.2.23.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 63/02 C-416/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 15-i ítélete (a Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jozef Kriľan és társai kontra Slovenská inąpekcia ľivotného prostredia (EUMSZ 267. cikk — Bírósági határozat hatályon kívül helyezése — Visszautalás az érintett bíróság elé — A hatályon kívül helyezést kimondó határozatnak való megfelelés kötelezettsége — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lehetőség — Környezet — Århusi egyezmény — 85/337/EGK irányelv — 96/61/EK irányelv — A nyilvánosság részvétele a döntéshozatali eljárásban — Hulladéklerakó építése — Engedély iránti kérelem — Üzleti titok — Valamely irat nyilvánossággal való közlésének elmaradása — A hulladéklerakás engedélyezéséről szóló határozat érvényességére gyakorolt hatás — Hiánypótlás — A projekt környezetre gyakorolt hatásainak értékelése — A tagállam Unióhoz való csatlakozása előtt készült végső vélemény — A 85/337 irányelv időbeli hatálya — Bírósági jogorvoslat — Ideiglenes intézkedések — A végrehajtás felfüggesztése — A megtámadott határozat megsemmisítése — A tulajdonhoz való jog — Megsértés)
2013/C 63/03 C-206/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. január 17-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georg Köck kontra Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (Fogyasztóvédelem — Az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai a belső piacon — A kiárusítások meghirdetésére vonatkozóan előzetes engedélyt előíró tagállami szabályozás)
2013/C 63/04 C-224/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BGŻ Leasing Sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Héa — A lízingbe adó vállalkozás által a lízingbe vett vagyontárggyal kapcsolatban megkötött és a lízingbe vevőnek kiszámlázott biztosítással együtt nyújtott lízingszolgáltatás — Minősítés — Egységes, összetett szolgáltatás vagy két különálló szolgáltatás — Mentesség — Biztosítási ügylet)
2013/C 63/05 C-360/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — Kedvezményes adómérték alkalmazása — 96. cikk és a 98. cikk (2) bekezdése — A III. melléklet 3. és 4. pontja — „Általában az egészségügyben, a betegségek megelőzésére, gyógykezelésre és az állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti termékek” — „Általában a fogyatékosság enyhítésére, illetve kezelésére szolgáló gyógyászati berendezések, segédeszközök és más felszerelések, amelyek a fogyatékossággal élők személyes és kizárólagos használatára szolgálnak”)
2013/C 63/06 C-361/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hewlett-Packard Packard Europe BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Douane West, kantoor Hoofddorp (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — Lézernyomtató és szkennermodul összekapcsolásával előállított, másoló funkcióval rendelkező többfunkciós nyomtatók — 84433191 vámtarifaalszám — A 1031/2008/EK rendelet érvényessége)
2013/C 63/07 C-543/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Woningstichting Maasdriel kontra Staatssecretaris van Financiën (Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A 135. cikk (1) bekezdésének a 12. cikk (1) és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett k) pontja — Beépítetlen földterület — Építési telek — Fogalmak — Jövőbeni építkezés céljából végzett bontási munkálatok — Héamentesség)
2013/C 63/08 C-623/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. január 17-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société Geodis Calberson GE kontra Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Mezőgazdaság — Élelmiszersegély — 111/1999/EK rendelet — Az Orosz Föderáció mezőgazdasági termékekkel való ellátásának programja — Marha- és borjúhús szállítására vonatkozó közbeszerzési szerződés nyertes ajánlattevője — Joghatóság megállapítása — Választottbírósági kikötés)
2013/C 63/09 C-23/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. január 17-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mohamad Zakaria által kezdeményezett eljárás (562/2006/EK rendelet — A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) — Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog állítólagos megsértése — Hatékony bírói jogvédelem — Bírósághoz fordulás joga)
2013/C 63/10 C-513/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aslihan Nazli Ayalti kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 63/11 C-514/12. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2012. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH kontra Land Salzburg
2013/C 63/12 C-528/12. sz. ügy: A Landgericht Bonn (Németország) által 2012. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mömax Logistik GmbH
2013/C 63/13 C-542/12. sz. ügy: A Tribunale di Pordenone (Olaszország) által 2012. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Giorgio Fidenato elleni büntetőeljárás
2013/C 63/14 C-543/12. sz. ügy: A Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2012. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michal Zeman kontra Krajské riaditeµstvo Policajného zboru v ®iline
2013/C 63/15 C-560/12. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-303/10. sz., Wam Industriale kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Wam Industriale SpA által 2012. december 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 63/16 C-582/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-373/09. sz., El Corte Inglés kontra OHIM — Pucci International (Emidio Tucci) ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az El Corte Inglés, S.A. által 2012. december 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 63/17 C-584/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-357/09. sz., Pucci International kontra OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci) ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az El Corte Inglés, S.A. által 2012. december 13-án benyújtott fellebbezés
2013/C 63/18 C-587/12. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-257/10. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az Olasz Köztársaság által 2012. december 13-án benyújtott fellebbezés
2013/C 63/19 C-600/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság
2013/C 63/20 C-608/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-333/11. sz., Nicolas Wessang kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Greinwald GmbH által 2012. december 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 63/21 C-615/12. P sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-161/06. sz., Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater kontra Európai Bizottság ügyben 2012. október 25-én hozott ítélete ellen az Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater által 2012. december 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 63/22 C-1/13. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2013. január 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cartier Parfums — Lunettes SAS és AXA Corporate Solutions Assurance SA kontra Ziegler France SA, Montgomery Transports Sàrl, Société Inko Trade SRO, Société Jaroslave Mateja és Société Groupama transport
2013/C 63/23 C-3/13. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2013. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS Baltic Agro kontra Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
2013/C 63/24 C-8/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 63/25 C-9/13. sz. ügy: 2013. január 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 63/26 C-255/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 30-i végzése (az Amtsgericht Geldern (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Nadine Büsch, Björn Siever kontra Ryanair Ltd
2013/C 63/27 C-538/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. december 14-i végzése (a Landesgericht Salzburg (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hermine Sax kontra Pensionsversicherungsanstalt
2013/C 63/28 C-112/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. december 5-i végzése (a Kúria (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Franklin Templeton Investment Funds Société d'Investissement à Capital Variable kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
2013/C 63/29 C-307/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. december 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság
2013/C 63/30 C-316/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. december 4-i végzése (a Landgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — J. Sebastian Guevara Kamm kontra TAM Airlines S.A./TAM Linhas Aereas S.A.
2013/C 63/31 C-384/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. december 11-i végzése (a Landgericht Rostock (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Per Harald Lökkevik elleni büntetőeljárás, a Staatsanwaltschaft Rostock részvételével
 

Törvényszék

2013/C 63/32 T-308/00. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i ítélete — Salzgitter kontra Európai Bizottság („Állami támogatások — Acélipar — Az egykori NDK-val és az egykori Csehszlovák Köztársasággal határos zóna fejlesztéséhez való hozzájárulásra irányuló adóösztönzők — Be nem jelentett támogatások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Visszatéríttetés — Késedelem — Jogbiztonság — A visszatérítendő támogatások számítása — Az ESZAK-Szerződés hatálya alá tartozó támogatások — A környezet védelmére irányuló befektetések — Leszámítolási kamatláb”)
2013/C 63/33 T-225/06. RENV, T-255/06. RENV, T-257/06. RENV és T-309/06. RENV. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 22-i ítélete — Budějovický Budvar kontra OHIM — Anheuser-Busch (BUD) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BUD közösségi szó- és ábrás védjegyek bejelentése — »Bud« megjelölések — Feltétlen kizáró ok — A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)”)
2013/C 63/34 T-46/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 22-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Citrus-, gyapjú-, marhahús- és olívaolaj-feldolgozás — Pénzügyi ellenőrzés — Kulcsfontosságú ellenőrzések — Arányosság — Ismétlődés — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 63/35 T-355/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 17-i ítélete — Reber kontra OHIM — Wedl & Hofmann (Walzer Traum) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Walzer Traum közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Walzertraum nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése — Egyenlő bánásmód”)
2013/C 63/36 T-346/11. és T-347/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. január 17-i ítélete — Gollnisch kontra Parlament (Kiváltságok és mentességek — Az Európai Parlament tagja — A mentesség megvonása — A képviselői feladatokhoz nem kapcsolódó tevékenység — A mentesség megvonása iránti eljárás — A kiváltságok és mentességek fenntartásának elutasításáról szóló határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)
2013/C 63/37 T-582/11. és T-583/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 17-i ítélete — Solar-Fabrik kontra OHIM (Premium XL és Premium L) („Közösségi védjegy — Premium XL és Premium L közösségi szóvédjegyek bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 63/38 T-137/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 18-i ítélete — Fun Factory kontra OHIM (Vibrátor) („Közösségi védjegy — Térbeli védjegy bejelentése — Vibrátor — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének első mondata — Védelemhez való jog — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata”)
2013/C 63/39 T-451/12. sz. ügy: 2012. október 15-én benyújtott kereset — Stromberg Menswear kontra OHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
2013/C 63/40 T-457/12. sz. ügy: 2012. október 18-án benyújtott kereset — Stromberg Menswear kontra OHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
2013/C 63/41 T-548/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — Deutsche Rockwool Mineralwoll kontra OHIM — Redrock Construction (REDROCK)
2013/C 63/42 T-549/12. sz. ügy: 2012. december 26-án benyújtott kereset — Nemeco kontra OHIM — Coca-Cola (NU)
2013/C 63/43 T-554/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Oracle America kontra OHIM — Aava Mobile (AAVA MOBILE)
2013/C 63/44 T-556/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Royalton Overseas kontra OHIM — SC Romarose Invest (KAISERHOFF)
2013/C 63/45 T-557/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — RiskMetrics Solutions kontra OHIM (RISKMANAGER)
2013/C 63/46 T-567/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — Kaatsu International kontra OHIM (KAATSU)
2013/C 63/47 T-568/12. sz. ügy: 2012. december 17-én benyújtott kereset — Golam kontra OHIM — Derby Cycle Werke (FOCUS extreme)
2013/C 63/48 T-569/12. sz. ügy: 2012. december 27-én benyújtott kereset — Marouf kontra Tanács
2013/C 63/49 T-573/12. sz. ügy: 2012. december 28-án benyújtott kereset — Matrix Energetics International Inc. kontra OHIM
2013/C 63/50 T-579/12. sz. ügy: 2012. december 30-án benyújtott kereset — Bizottság kontra Siemens
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 63/51 F-155/12. sz. ügy: 2012. december 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 63/52 F-159/12. sz. ügy: 2012. december 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra ECDC
2013/C 63/53 F-160/12. sz. ügy: 2012. december 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. március 5. 56. évfolyam, C 64
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 64/01 A Bizottság közleménye a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 802/2004/EK bizottsági rendelet 23. cikk (1) bekezdése értelmében
2013/C 64/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6820 – EQT Infrastructure II/E.on Energy From Waste)
2013/C 64/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund IV/LR Global Holding)
2013/C 64/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 64/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6723 – Ferrovial/Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 64/06 A Tanács következtetései az oktatásba és a képzésbe irányuló beruházásról – A „Gondoljuk újra az oktatást: beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében” című bizottsági közleményre és a 2013. évi éves növekedési jelentésre adott válasz
 

Európai Bizottság

2013/C 64/07 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 64/08 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló ENIAC Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 64/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6701 – Ferrovial/Enterprise) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 64/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6763 – VWFS/PON Holdings B.V./Pon Equipment Rental & Lease)
2013/C 64/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6819 – Ratos/Ferd/Aibel Group)
2013/C 64/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6789 – Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House)
2013. március 5. 56. évfolyam, C 64A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 64 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!