8. évfolyam 13. szám 2013.03.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Népszerű Cégtár Light szolgáltatásunk továbbra is letölthető androidos alkalmazásként

A felhasználói igények hívták életre Cégtár Light szolgáltatásunk új, okostelefonról is elérhető változatát.

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Androidos mobilalkalmazásunk az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az alkalmazás ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 12. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 0
Felszámolás 344
Végelszámolás 215
Hivatalból való törlés 10

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 840

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 51 db.

A héten 12493 cégnév, 6553 székhelycím és 5129 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515375 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Egyezségi tárgyalás a hitelezőkkel


A csődeljárás legfőbb célja, hogy az adós egyezségre jusson hitelezőivel. Ennek érdekében a csődeljárás kezdő időpontjától számított hatvan napon belüli időpontra az adós egyezségi tárgyalás céljából összehívja a hitelezőket. A vagyonfelügyelőt és az ismert hitelezőket közvetlenül, az esetleges ismeretlen hitelezőket pedig hirdetmény útján kell meghívni. A külföldi székhelyű vagy külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket kézbesítési megbízott igénybevételére kell felhívni. A meghívóhoz csatolni kell a csődeljárás iránti kérelmet és annak mellékleteit, a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot és egy előzetes egyezségi javaslatot. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a vagyonfelügyelő szükség esetén intézkedni tudjon a fizetési haladék meghosszabbításáról. A tárgyalás időpontjáról az adós legfőbb szervét is értesíteni kell. A meghívót és mellékleteit legalább 8 munkanappal kell az érintetteknek eljuttatni, a hirdetményt pedig a fizetési haladék közzétételétől számított 8 munkanapon belül kell két országos napilapban közzétenni. Ennek elmulasztása esetén a bíróság a hitelező vagy a vagyonfelügyelő kérelmére 100 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki, és elrendeli, hogy a vagyonfelügyelő az adós gazdálkodó szervezet pénzforgalmi számlái felett együttes rendelkezési jogot gyakoroljon, illetve együttes cégjegyzési joga legyen (Cstv. 17. § (1) bekezdés). A meghívónak tartalmaznia kell az adós cégnevét, székhelyét, cégjegyzék számát, a csődeljárás kezdő időpontját, a tárgyalás helyét és idejét és tájékoztatást arról, hogy az iratokat hol lehet megtekinteni (Cstv. 17. § (2) bekezdés).

Az egyezségi tárgyalásra az adós a vagyonfelügyelő bevonásával köteles a fizetőképesség helyreállítását vagy megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatot készíteni. Az egyezség létrehozásához az adós a legalább többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, az adósnál működő érdekképviseleti szerv illetve az üzemi tanács közreműködését is kérheti. A hitelezők számára lehetővé kell tenni, hogy az egyezségi javaslatot a tárgyalást legalább öt munkanappal megismerhessék (Cstv. 17. § (3) bekezdés). A tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A képviseleti jogosultságot a vagyonfelügyelőnek igazolni kell. A hitelezők választmány létrehozásáról vagy képviselő megválasztásáról is dönthetnek. Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők szavazással döntenek (Cstv. 18. § (1) bekezdés). A tárgyalásról az adós köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a meghívott és megjelent hitelezők névsorát, követelésük besorolását, a hitelezőket megillető szavazatok számát az egyes hitelezői osztályok szerinti bontásban, a szavazások eredményét, a hitelezők egyezségi javaslatra tett észrevételeit, az adós arra adott válaszait. A hitelezők a döntést igénylő kérdésekben nyílt szavazással döntenek. A meghatalmazásokat mellékletként a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet a vagyonfelügyelő és a hitelezők által maguk közül megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá (Cstv. 18. § (2) bekezdés).

Ha az első tárgyaláson a hitelezők kinyilvánítják, hogy az egyezségi javaslatot nem támogatják, és az adós annak átdolgozását nem vállalja, akkor a tárgyalást lezárja és a jegyzőkönyvet megküldi a bíróságnak és az adós legfőbb szervének. Ha az adós az egyezségi javaslat átdolgozását a hitelezők által megszabott határidőben vállalja, a hitelezőkkel a fizetési haladék tartama alatt több tárgyalás is lefolytatható. A meghívót és mellékleteit – így különösen az átdolgozott egyezségi javaslatot – a tárgyalás időpontja előtt nyolc munkanappal kell megküldeni az érintetteknek. Ha bármelyik tárgyalás eredményeként a hitelezők kinyilvánítják, hogy nem adják meg a csődegyezséghez a megfelelő arányú hozzájárulást, az adós a tárgyalásokat lezárja és a jegyzőkönyvet a bíróságnak és az adós legfőbb szervének megküldi. Amennyiben a hitelezők száma indokolja, a bíróság végzését a Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti. A vagyonfelügyelő erre a körülményre a tárgyaláson köteles felhívni a figyelmet. Amennyiben az adós a fenti kötelezettségei teljesítésével késlekedik, a vagyonfelügyelő köteles a tárgyalások eredménytelenségét a bíróságnak bejelenteni. A bejelentés késedelme vagy elmulasztása esetén a bíróság 100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja az adóst. A bíróság a jegyzőkönyv beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt a csődeljárás megszüntetéséről (Cstv. 18. § (3) bekezdés).


2013. március 22.

Magyar Közlöny 46-49/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

46/2013. március 19.

 

 

2013. évi XIII. törvény

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

 2013.03.20.

2013. évi XIV. törvény

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

 2013.05.01.

2013. évi XV. törvény

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról

 2013.03.27.

2013. évi XVI. törvény

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

 2013.04.01.

2013. évi XVII. törvény

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

 2013.04.03.

2013. évi XVIII. törvény

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről

 2013.03.20.

2013. évi XIX. törvény

A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.03.20.

81/2013. (III. 19.) Korm. rendelet

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.20.

21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet

Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.03.24.

14/2013. (III. 19.) OGY határozat

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

 2013.03.19.

15/2013. (III. 19.) OGY határozat

A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról

 2013.03.19.

16/2013. (III. 19.) OGY határozat

A birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról

 2013.03.20.

146/2013. (III. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.19.

147/2013. (III. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.19.

148/2013. (III. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.19.

149/2013. (III. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.19.

150/2013. (III. 19.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.03.19.

1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat

A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról

 2013.03.19.

47/2013. március 21.    
82/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről

2013.03.22.

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról

2013.03.22.

84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2013.03.29.

85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.04.01.

86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról

2013.03.31.

1/2013. (III. 21.) HM rendelet

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

2013.03.29.

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

2013.04.20.

18/2013. (III. 21.) VM rendelet Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.03.22.

19/2013. (III. 21.) VM rendelet

A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

2013.03.29.

20/2013. (III. 21.) VM rendelet Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról

2013.03.29.

151/2013. (III. 21.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

2013.03.21.

1137/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A 2015-ben megrendezésre kerülő Milánói Világkiállításon Magyarország részvételéhez szükséges működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

2013.03.21.

1138/2013. (III. 21.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

2013.03.22.

1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról

2013.03.22.

1140/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A Huawei Technologies Hungary Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

2013.03.21.

1141/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról

2013.03.22.

1142/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

2013.03.21.

1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól

2013.03.21.

1144/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.2-08/2-2009-0024 azonosító számú projekt jogutódlással kapcsolatos szerződés módosításáról

2013.03.21.

1145/2013. (III. 21.) Korm. határozat

Az egyes kiemelt sportágak fejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről

2013.03.22.

1146/2013. (III. 21.) Korm. határozat

Az ország energiaellátásának stabilitása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

2013.03.21.

1147/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2013. évi adományozásáról

2013.03.21.

1148/2013. (III. 21.) Korm. határozat

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

2013.03.22.

40/2013. (III. 21.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

2013.03.21.

48/2013. március 22.

 

 

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet

Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.03.23.

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

 2013.04.21.

152/2013. (III. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.03.22.

1149/2013. (III. 22.) Korm. határozat

Az egészségpolitika egyes aktuális feladatairól

 2013.03.22.

1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való végrehajtásáról

 2013.03.23.

41/2013. (III. 22.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 2013.03.23.

49/2013. március 25.    
 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)

2013.04.01.
2013. évi XX. törvény

Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról

2013.04.02.

2013. évi XXI. törvény

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról

2013.03.26.

87/2013. (III. 25.) Korm. rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

2013.07.01.

88/2013. (III. 25.) Korm. rendelet

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

2013.03.26.

3/2013. (III. 25.) KIM rendelet

Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet és az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról

2013.03.26.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. március 20. 56. évfolyam, L 77

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/138/EU (2013. március 18.) határozata az 1995. évi gabonakereskedelmi egyezmény meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2013/139/EU (2013. március 18.) határozata a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi megállapodás meghosszabbítása tekintetében az Unió nevében a Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 244/2013/EU (2013. március 19.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341 (iii)) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben tápanyagkészítményként való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 245/2013/EU (2013. március 19.) rendelete a 272/2009/EK rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 246/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek a folyadékok, aeroszolok és gélek európai uniós repülőtereken való átvizsgálása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 247/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 248/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 249/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 250/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2013. március első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/10/EU (2013. március 19.) irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/140/EU (2013. március 18.) határozata a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/141/EU (2013. március 18.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és három spanyol póttagjának kinevezéséről
2013. március 20. 56. évfolyam L 78

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 227/2013/EU (2013. március 13.) rendelete a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet és a közvetlen emberi fogyasztáson kívüli ipari célokra felhasznált hering kirakodásának feltételeiről szóló 1434/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU (2013. március 13.) rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU (2013. március 13.) rendelete egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2013. március 21. 56. évfolyam, L 79

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 252/2013/EU (2013. március 11.) határozata az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013 és 2017 közötti többéves keretének létrehozásáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 253/2013/EU (2013. január 15.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) felülvizsgálatát követő, a továbbítandó változókat és bontásokat érintő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 254/2013/EU (2013. március 20.) végrehajtási rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 255/2013/EU (2013. március 20.) rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC.,VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról
A Bizottság 256/2013/EU (2013. március 20.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a nátrium-aszkorbát (E 301) csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekhez hozzáadott D-vitamin-készítményekben való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 257/2013/EU (2013. március 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/142/EU (2013. március 12.) ajánlása az európai parlamenti választások demokratikus és hatékony lebonyolításának elősegítéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok megengedett határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 31-i 839/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 234., 2008.8.30.)
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol, pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. május 26-i 524/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 142., 2011.5.28.)
2013. március 21. 56. évfolyam, L 80

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 230/2013/EU (2013. március 14.) végrehajtási rendelete az aroma- és ízesítőanyagok csoportba tartozó egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról
2013. március 21. 56. évfolyam, L 81

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 205/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 206/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 207/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 208/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 209/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 210/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 211/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 212/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 213/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 214/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 215/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 216/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 217/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 218/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 219/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 220/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 221/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 222/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 223/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 224/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 225/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 226/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 227/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 228/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 229/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 230/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 231/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 232/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 233/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 234/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 235/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 236/2012 (2012. december 7.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
2013. március 22. 56. évfolyam, L 82

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 258/2013/EU (2013. március 13.) határozata az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Visszatérési Alap és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap társfinanszírozási arányának növelése érdekében az 573/2007/EK, az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak és a 2007/435/EK tanácsi határozatnak a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 259/2013/EU (2013. március 13.) határozata a Külső Határok Alap társfinanszírozási arányának növelése érdekében az 574/2007/EK határozatnak a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 260/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozataláról szóló 1458/2007/EK rendelet által kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Vietnami Szocialista Köztársaságban feladott, akár Vietnami Szocialista Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként bejelentett nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozatalára történő kiterjesztéséről
A Tanács 261/2013/EU (2013. március 21.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Melon du Quercy [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cipolla Rossa di Tropea Calabria [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Wachauer Marille [OEM])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Münchener Bier [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Chianti Classico [OEM])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Oberpfälzer Karpfen [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Danablu [OFJ])
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 262/2013/EU (2013. március 18.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/143/EU (2013. március 18.) határozata a Régiók Bizottsága két svéd tagjának és egy svéd póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/144/KKBP (2013. március 21.) határozata az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/172/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/145/KKBP (2013. március 21.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2013/146/EU (2013. március 20.) végrehajtási határozata a 2013. naptári évben az Egyesült Királyságban alkalmazandó önkéntes kiigazításból származó összeg megállapításáról (az értesítés a C(2013) 1577. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2013 2013/147/EU (2013. március 18.) határozata az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás 2. jegyzőkönyve III. táblázatának és IV. táblázatának b) pontjában a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 261., 2004.8.6.) (Magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 69. o.)
Helyesbítés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelethez (  HL L 338., 2003.12.23.) (Magyar nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.)
2013. március 22. 56. évfolyam, L 83

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 231/2013/EU (2012. december 19.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről
2013. március 23. 56. évfolyam, L 84

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 273/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 274/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 275/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 276/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 277/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 278/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 279/2013/EU (2013. március 19.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 280/2013/EU (2013. március 22.) rendelete a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 281/2013/EU (2013. március 22.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2012/2013-as gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról
A Bizottság 282/2013/EU (2013. március 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/148/EU (2013. március 21.) határozata a DNS-adatokra vonatkozó, Svédországgal való automatizált adatcsere megindításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2013 2013/149/EU (2013. március 6.) határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatótanácsi tagjainak kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 268., 1992.9.14.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 13. kötet, 154. o.)
Helyesbítés a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvhez (  HL L 268., 1991.9.24.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 12. kötet, 58. o.)
2013. március 23. 56. évfolyam, L 85

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/126/EU (2012. május 8.) határozata az SA.22668. (C 8/08. (korábbi NN 4/08.)) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 3025. számú dokumentummal történt)
2013. március 26. 56. évfolyam, L 86

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 285/2013/EU (2013. március 21.) végrehajtási rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vizsgálat részleges újraindításának megszüntetéséről, valamint az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálat és az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről
A Bizottság 286/2013/EU (2013. március 22.) végrehajtási rendelete Horvátország csatlakozása alkalmából a mezőgazdasági termékek kereskedelme területén meghozandó átmeneti intézkedésekről
A Bizottság 287/2013/EU (2013. március 22.) végrehajtási rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet IV. és VIII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 288/2013/EU (2013. március 25.) végrehajtási rendelete a Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) készítmény tekintetében a 256/2002/EK, 1453/2004/EK, 255/2005/EK, 1200/2005/EK, 166/2008/EK és 378/2009/EK rendelet alapján kiadott engedélyek felfüggesztéséről
A Bizottság 289/2013/EU (2013. március 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/152/EU (2013. március 21.) határozata a DNS-adatokra vonatkozó, Máltával való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2013/153/EU (2013. március 21.) határozata daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Máltával való automatizált adatcsere megindításáról
A Bizottság 2013/154/EU (2013. március 22.) végrehajtási határozata bizonyos magyarországi postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2013) 1568. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/155/EU (2013. március 22.) végrehajtási határozata az európai uniós referencialaboratóriumok 2013. évi uniós pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2013) 1628. számú dokumentummal történt)
2013. március 20. 56. évfolyam, C 81
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 81/01 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2013. májusi alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségről
2013/C 81/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 81/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 81/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 81/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 81/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6841 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Tulloch Homes Group Limited)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 81/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 20. 56. évfolyam, C 81A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 81 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. március 20. 56. évfolyam, C81E
 

Tájékoztatások

2013/C 81 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 21. 56. évfolyam, C 82
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 82/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 82/02 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2013. április 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 82/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2013/C 82/04 Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke egy bírájának kinevezésére kiírt nyilvános pályázati felhívás
 

Európai Bizottság

2013/C 82/05 A 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén nyújtható támogatásokra vonatkozó 2012. évi többéves munkaprogram keretében kibocsátott pályázati felhívások módosítása a jogalapnak a 2013. évi többéves munkaprogram beépítése érdekében történő kiegészítése tekintetében (a Bizottság C(2013) 1675 határozata) (  HL C 368., 2012.11.28.)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 82/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6871 – Mohawk Industries/Spano Invest)
 

Helyesbítések

2013/C 82/07 Helyesbítés az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekről szóló iránymutatásról szóló bizottsági közleményhez (  HL C 158., 2012.6.5.)
2013. március 21. 56. évfolyam, C 82A
 

Helyesbítések

2013/C 82 A/01 Helyesbítés az EPSO/AD/177/10 nyílt versenyvizsga-felhíváshoz – Igazgatási tisztviselő (AD 5) (  HL C 64 A., 2010.3.16.)
2013/C 82 A/02 Helyesbítés az EPSO/AD/178/10 és az EPSO/AD/179/10 nyílt versenyvizsga-felhíváshoz (  HL C 110 A., 2010.4.29.)
2013. március 21. 56. évfolyam, C 82E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 82 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. március 22. 56. évfolyam, C 83
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 83/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 83/02 Értesítés a tanácsi 2013/144/KKBP határozattal módosított, az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló tanácsi 2011/172/KKBP határozatban és az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló tanácsi 270/2011/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 83/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 83/04 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2013/C 83/05 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 83/06 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2013/C 83/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 83/08 Az „orosz vodka” műszaki dokumentációjának főbb előírásai
2013. március 22. 56. évfolyam, C 84
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 84/01 A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről
2013/C 84/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 84/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 84/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 84/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2013/C 84/06 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 84/07 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 84/08 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 84/09 Állami támogatás – Olasz Köztársaság – SA.32014. (2011/C), SA.32015. (2011/C), SA.32016. (2011/C) sz. állami támogatás – Olaszország – Állami támogatás a korábbi Tirrenia csoport vállalkozásai és felvásárlói számára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. március 23. 56. évfolyam, C 85
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6849 – Enel Green Power/Seci Energia/Powercrop)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 85/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 85/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 85/05 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
2013/C 85/06 A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet 68. cikke szerinti bíróságokra és jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információk első frissítése
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/07 Egyedi pályázati felhívás – EAC/S06/13 – Erasmus Felsőoktatási Charta 2014–2020
2013/C 85/08 Pályázati felhívás – EACEA/11/13 – Fiatalok lendületben program – 4.5. alprogram – A fiataloknak, illetve az ifjúsági munkában és ifjúsági szervezetekben résztvevőknek szóló tájékoztató tevékenységek támogatása
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/09 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6892 – Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 85/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. március 23. 56. évfolyam, C 86
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 86/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 79., 2013.3.16.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 86/02 C-12/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Dublin Metropolitan District Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Denise McDonagh kontra Ryanair Ltd (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — A „rendkívüli körülmények” fogalma — Az utasoknak való segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség a légi járat „rendkívüli körülmények” miatti törlése esetén — A légtér lezárását okozó vulkánkitörés — Az izlandi Eyjafjallajökull-vulkán kitörése)
2013/C 86/03 C-26/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Grondwettelijk Hof (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgische Petroleum Unie VZW és társai kontra Belgische Staat (98/70/EK irányelv — A benzin és a dízelüzemanyagok minősége — 3., 4. és 5. cikk — Az üzemanyagokra alkalmazandó környezetvédelmi előírások — 98/34/EK irányelv — Az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó műszaki szabványok és szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás — 1. és 8. cikk — A „műszaki szabály” fogalma — A műszakiszabály-tervezetek közlésére vonatkozó kötelezettség — Nemzeti szabályozás, amely a benzint és/vagy dízelüzemanyagot forgalmazó olajtársaságok számára előírja, hogy ugyanabban a naptári évben meghatározott mennyiségű bioüzemanyagot is hozzanak forgalomba)
2013/C 86/04 C-175/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. január 31-i ítélete (a High Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — H. I. D., B. A. kontra Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös európai menekültügyi rendszer — Harmadik ország állampolgárának menekültstátusz iránti kérelme — 2005/85/EK irányelv — 23. cikk — Lehetőség a menedékjog iránti kérelmek elsőbbségi elbírálási eljárásának alkalmazására — Bizonyos, az állampolgárság vagy a származási ország kritériuma alapján meghatározott csoportba tartozó személyek által benyújtott kérelmek vizsgálatára elsőbbségi eljárást alkalmazó nemzeti eljárás — A hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog — Az említett irányelv 39. cikke — A „bíróság” fogalma e cikk értelmében)
2013/C 86/05 C-301/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. január 31-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Adójogszabályok — Az adóilletőség áttétele — Letelepedés szabadsága — EUMSZ 49. cikk — A meg nem valósult értéknövekedés adóztatása — Azonnali tőkekivonási adó)
2013/C 86/06 C-394/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. január 31-i ítélete (a Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Valeri Hariev Belov kontra CHEZ Elektro Balgaria AD és társai (Előzetes döntéshozatalra utalás — EUMSZ 267. cikk — A „nemzeti bíróság” fogalma — A Bíróság hatáskörének hiánya)
2013/C 86/07 C-396/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. január 29-i ítélete (a Curtea de Apel Constanța (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța kontra a Ciprian Vasile Radu ellen kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtása (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés — 2002/584/IB kerethatározat — Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások — Büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs — A végrehajtás megtagadásának indokai)
2013/C 86/08 C-642/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stroy trans EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Levonási jog — Megtagadás — 203. cikk — A héa számlán való feltüntetése — Adófizetési kötelezettség keletkezése — Adóköteles ügylet fennállása — A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés — Szükségesség)
2013/C 86/09 C-643/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. január 31-i ítélete (az Administrativen sad Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LVK — 56 EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Az adósemlegesség elve — Levonási jog — Megtagadás — 203. cikk — A héa számlán való feltüntetése — Adófizetési kötelezettség keletkezése — Adóköteles ügylet fennállása — A számla kibocsátójára és címzettjére vonatkozó azonos megítélés — Szükségesség)
2013/C 86/10 C-496/12. sz. ügy: A Krajský súd v Preąove (Szlovákia) által 2012. november 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Spoločenstvo vlastníkov bytov MYJAVA kontra Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnos», a.s.
2013/C 86/11 C-595/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Loredana Napoli kontra Ministero della Giustizia — Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
2013/C 86/12 C-597/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-366/11. sz., Bial-Portela & Ca, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. október 9-én hozott ítélete ellen az Isdin, SA által 2012. december 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 86/13 C-599/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgium) által 2012. december 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you kontra FOD Financiën
2013/C 86/14 C-604/12. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2012. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HN kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland és az Attorney General
2013/C 86/15 C-617/12. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Egyesült Királyság) által 2012. december 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Astrazeneca AB kontra Comptroller-General of Patents
2013/C 86/16 C-11/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bayer CropScience AG
2013/C 86/17 C-17/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alpina River Cruises GmbH és Nicko Tours GmbH kontra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia
2013/C 86/18 C-19/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Interno kontra Fastweb SpA
2013/C 86/19 C-20/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2013. január 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniel Unland kontra Land Berlin
2013/C 86/20 C-22/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mascolo kontra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
2013/C 86/21 C-35/13. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2013. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASS. I.CA. és Krafts Foods Italia SpA kontra Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” és társai
2013/C 86/22 C-54/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-270/08. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2012. november 21-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2013. január 31-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 86/23 T-269/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Sagar kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 86/24 T-272/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Barbini és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 86/25 T-273/00. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Unindustria és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 86/26 T-368/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. február 1-jei végzése — Travetanche Injection kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A kereset elutasítása — Okafogyottság”)
2013/C 86/27 T-551/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. február 5-i végzése — BSI kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Dömping — A Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott ilyen termékek behozatalára történő kiterjesztéséről — Független importőr — EUMSZ 263. cikk, negyedik albekezdés — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 86/28 T-347/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-41/11. sz., Mocová kontra Bizottság ügyben 2012. június 13-án hozott ítélete ellen Dana Mocová által 2013. január 8-án benyújtott fellebbezés
2013/C 86/29 T-1/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Montres Tudor (GLAMOUR)
2013/C 86/30 T-12/13. sz. ügy: 2013. január 4-én benyújtott kereset — Sherwin-Williams Sweden kontra OHIM — Akzo Nobel Coatings International (ARTI)
2013/C 86/31 T-13/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — MasterCard International kontra OHIM — Nehra (surfpin)
2013/C 86/32 T-14/13. sz. ügy: 2013. január 3-án benyújtott kereset — Seal Trademarks kontra OHIM — Exel Composites (XCEL)
2013/C 86/33 T-26/13. sz. ügy: 2013. január 18-án benyújtott kereset — dm-drogerie markt kontra OHIM — Semtee (CALDEA)
2013/C 86/34 T-27/13. sz. ügy: 2013. január 23-án benyújtott kereset — Elan kontra Európai Bizottság
2013/C 86/35 T-31/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-75/11. sz., Bouillez kontra Tanács ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Vincent Bouillez által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 86/36 T-32/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-120/11. sz., da Silva Tenreiro kontra Bizottság ügyben 2012. november 14-én hozott ítélete ellen Mario Paulo da Silva Tenreiro által 2013. január 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 86/37 T-33/13. sz. ügy: 2013. január 24-én benyújtott kereset — Türkiye Garanti Bankasi kontra OHIM — Card & Finance Consulting (bonus&more)
2013/C 86/38 T-37/13. sz. ügy: 2013. január 22-én benyújtott kereset — Exakt Advanced Technologies kontra OHIM — Exakt Precision Tools (EXAKT)
2013/C 86/39 T-41/13. sz. ügy: 2013. január 29-én benyújtott kereset — René Roy kontra Tanács és Bizottság
2013/C 86/40 T-46/13. sz. ügy: 2013. január 28-án benyújtott kereset — Sabores de Navarra kontra OHIM — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA)
2013/C 86/41 T-47/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Goldsteig Käsereien Bayerwald kontra OHIM — Vieweg (goldstück)
2013/C 86/42 T-48/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Out of the blue kontra OHIM — Mombauer (REFLEXX)
2013/C 86/43 T-50/13. sz. ügy: 2013. január 25-én benyújtott kereset — Think Schuhwerk kontra OHIM — Müller (VOODOO)
2013/C 86/44 T-51/13. sz. ügy: 2013. január 30-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Európai Beruházási Bank
2013/C 86/45 T-62/13. sz. ügy: 2013. február 6-án benyújtott kereset — GOLAM kontra OHIM- Glaxo Group (METABIOMAX)
2013/C 86/46 T-64/13. sz. ügy: 2013. február 4-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság
2013/C 86/47 T-74/13. sz. ügy: 2013. február 7-én benyújtott kereset — Al-Tabbaa kontra Tanács
2013/C 86/48 T-80/13. sz. ügy: 2013. február 13-án benyújtott kereset — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács
2013/C 86/49 T-650/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 29-i végzése — Dimension Data Belgium kontra Parlament
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 86/50 F-158/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 86/51 F-162/12. sz. ügy: 2012. december 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EEA
2013. március 23. 56. évfolyam, C 87
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2013/C 87/01 A sikeres pályázói névsorok érvényességének meghosszabbítása
2013. március 26. 56. évfolyam, C 88
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2013/C 88/01 A Tanács ajánlása (2013. március 21.) az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
2013/C 88/02 A Tanács ajánlása (2013. március 21.) az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
2013/C 88/03 A Tanács ajánlása (2013. március 21.) az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2011. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 88/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 88/05 Ajánlattételi felhívás a második Marco Polo program keretében forgalomátterelési, katalizáló hatású, tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos, forgalmat kiküszöbölő és közös tanulási intézkedésekre (1692/2006/EK tanácsi és parlamenti rendelet –  HL L 328., 2006.11.24., 1. o.)
2013/C 88/06 Ajánlattételi felhívás – EACEA/09/13 – MEDIA 2007 – „Video on Demand” szolgáltatás és a digitális mozifilm-terjesztés támogatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 88/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6756 – Norsk Hydro/Orkla/JV)
2013. március 26. 56. évfolyam, C 88E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 88 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 109 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!