8. évfolyam 8. szám 2013.02.20.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Felével több cég szűnik meg az építőiparban, mint egy éve


Tartósan 50 százalék körüli növekedést mutat Magyarországon a megszűnő építőipari vállalkozások száma, amiben kétségkívül tetten érhető a válság tisztító hatása. A visszaeső cégalapítási kedv viszont azt támasztja alá, hogy a nyereséges működéshez a gazdasági körülmények még mindig nem adottak – még a felkészült vállalkozások számára sem.

Januárban 428, az elmúlt három hónapban pedig havonta átlagosan 540 építőipari cég szűnt meg Magyarországon. Ez 46, illetve 49 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. „Tavaly nyáron jogszabályi változások miatt kezdett növekedni a megszűnések száma, ami most ezen a szinten stabilizálódni látszik” – nyilatkozta Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tóth Tamás szerint a növekedési ütem magas, de a helyzet mégsem drámai, hiszen javarészt arról van szó, hogy már jó ideje nem működő cégeket zárnak be a hatóságok, sokszor éppen azért, mert semmilyen életjelet nem adnak, így beszámolási kötelezettségeiket sem teljesítik. „Az ilyen cégek nyilván nem fognak hiányozni a termelésből. Ott van azonban az az egyre nagyobb hányad, amelyik éppen most válik fizetésképtelenné, vagy a jövőt érzik kilátástalannak a tulajdonosok” – véli az Opten igazgatója.

Ez utóbbi körről árulkodnak a végelszámolási és felszámolási adatok. A cégbíróságok tavaly március óta nem indítanak kényszer-végelszámolást, így a januárban közzétett 104 végelszámolás zöme már olyan eljárás, amelyet a tulajdonosok kezdeményeztek saját cégük bezárása érdekében. Ezek több mint fele a tapasztalatok szerint felszámolásba fordul, miután a bezárandó cég kifizetetlen adósságot hagy maga mögött. Januárban emellett 300 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás. „Ez lényegesen kevesebb, mint egy évvel korábban, ugyanakkor beleillik a cégtörvény tavaly márciusi módosítása óta kialakult trendbe” – mondja az Opten igazgatója. Azóta, adminisztratív okok miatt, kevesebb a felszámolás és több a hatósági végzéssel véget érő cégkarrier.

„A cégek végnapjait meghatározó jogszabályok változásai miatt a törlések mellett jelenleg a legjobb indikátor a cégalapítás. Ez pedig azt mutatja, hogy a tavaly év eleji nagy cégalapítási hullám óta az új cégek bejegyzése nem akar visszatérni a korábbi szintekre” – hívja fel a figyelmet Tóth Tamás. Januárban mindössze 262, de az elmúlt három hónap átlagában is csak 268 céget hoznak létre havonta, miközben 2011-ben havonta 500 új társaságot is alapítottak az ágazatban. „Mindig elmondjuk, hogy az építőiparban a cégalapítások korábbi magas száma nem a vállalkozók töretlen optimizmusának volt a jele, így az alapítási kedv visszaesése akár kedvező jelenség is lehetne” – mondja az Opten ügyvezetője.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) felmérése szerint az ágazatban dolgozó társaságok csaknem 80 százalékának van kintlévősége. Ezek egy része a partnerek – alvállalkozók, beszállítók, munkavállalók – kifizetése érdekében hitelt vett fel, amit a bevételek elmaradása esetén is vissza kell fizetni. Ez esetenként megpecsételi az egyébként is nehéz helyzetben lévő cégek sorsát. A jogos járandóságok behajtása ügyében indított eljárások, perek elhúzódása miatt azok a vállalkozások, amelyek munkahelyeket hoztak létre és tartanak fenn, a kialakult körülmények miatt nem tudják a korrekt vállalkozási és foglalkoztatási feltételeket biztosítani, ami a cégek sokasodó megszűnéséhez vezethet.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 7. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 532
Végelszámolás 248
Hivatalból való törlés 42

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 31
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 897

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 441 db.

A héten 38116 cégnév, 12373 székhelycím és 3577 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 51305 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Intézkedések a csődeljárás megindítása iránti kérelem alapján

I. rész

Ha a kérelem azonnali elutasítására nem kerül sor a bíróság az adós kérelmére egy munkanapon belül intézkedik a kérelem és az adóst megillető fizetési haladék Cégközlönyben történő közzétételéről. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. A közzétételre a Cégközlöny honlapján kerül sor azzal, hogy a tárgynapon meghozott végzéseket a meghozataluk napján 0 órakor töltik fel. Az ideiglenes fizetési haladék a közzétételtől illeti meg az adóst (Cstv. 9. § (1) bekezdés). A csődeljárás kezdő időpontja a végzés közzétételének napja. Az adós ettől az időponttól nevét a csődeljárás alatt vagy „cs.a.” toldattal használhatja (Cstv. 9. § (2) bekezdés). Ha a csődeljárás elrendelése iránti kérelemmel egyidejűleg az adós ellen felszámolás elrendelése iránti kérelem is érkezik, úgy a bíróság annak elbírálását a csődeljárás elrendeléséig vagy a kérelem elutasításáig felfüggeszti (Cstv. 9. § (3) bekezdés). Ha az adós ellen a csődeljárás elrendelése iránti kérelem beérkezését megelőzően felszámolási eljárás iránti kérelmet terjesztettek elő, de a bíróság a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolási eljárás elrendeléséről még nem hozott elsőfokú végzést, úgy a felszámolás iránti kérelem elbírálását a bíróság a csődeljárás elrendeléséig v agy a kérelem elutasításáig felfüggeszti (Cstv. 9. § (3a) bekezdés). A közzététel elrendelését követően a bíróság haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a törvényes feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, úgy azt 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra kell visszaadni. A bíróság az adós által kezdeményezett csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasítja, ha a hiánypótlásra visszaadott kérelmet az adós 5 munkanapon belül nem egészítette ki vagy ismételten hiányosan nyújtotta be, nincs meg a legfőbb szerv előzetes egyetértése, a korábbi csődeljárás előtt vagy alatt keletkezett hitelezői igény nem került kielégítésre, a korábbi csődeljárás jogerős befejezésétől számított két év még nem telt el, az adós ellen más bíróság előtt csődeljárás van folyamatban, az adós ellen indult felszámolási eljárásban a fizetésképtelenség megállapításáról és az eljárás elrendeléséről már elsőfokú végzést hoztak, egy éven belül az adós már adott be csődeljárás iránti kérelmet, amelyet hivatalból elutasítottak és a végzés jogerőre emelkedésétől illetve annak közzétételétől számítva egy év még nem telt el (Cstv. 9. § (4) bekezdés). Az elutasító végzésnek tartalmaznia kell az adós nevét, cégjegyzék számát, székhelyét, a bíróság elnevezését, ügyszámát, az elutasítás indokát, valamint ha ideiglenes fizetési haladék közzétételre került azt, hogy az ideiglenes fizetési haladék a végzés közzétételével megszűnik. Az elutasító végzés ellen 5 munkanapon belül lehet fellebbezéssel élni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül kell elbírálni (Cstv. 9. § (5) bekezdés).

2013. február 15.     

 

Magyar Közlöny 21-25/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

21/2013. február 12.

 

 

25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.13.

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.13.

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól

 2013.02.13.

28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.13.

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2013.02.13.

30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.13.

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet

A befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről

 2013.04.13.

2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet

Az engedélyezési jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

 2013.04.13.

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

 2013.03.15.

5/2013. (II. 12.) NFM rendelet

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

 2013.02.27.

Köf. 5074/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.02.12.

1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat

A Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról

 2013.02.13.

1049/2013. (II. 12.) Korm. határozat

A KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.02.12.

1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat

A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról

 2013.02.12.

1051/2013. (II. 12.) Korm. határozat

Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.02.12.

1052/2013.  (II. 12.) Korm. határozat

Az önerő támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások vonatkozásában

 2013.02.12.

1053/2013. (II. 12.) Korm. határozat

Az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások saját hatáskörben történő megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról

 2013.02.12.

19/2013. (II. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.12.

20/2013. (II. 12.) ME határozat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökének kinevezéséről

 2013.02.12.

21/2013. (II. 12.) ME határozat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének kinevezéséről

 2013.02.12.

3/2013. (II. 12.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.02.12.

4/2013. (II. 12.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2013.02.12.

22/2013. február 13.

 

 

31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.02.14.

32/2013.  (II. 13.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.14.

7/2013.  (II. 13.) VM rendelet

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet módosításáról

 2013.02.16.

1054/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2013.02.14.

1055/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A 2015. évi Milánói Világkiállításért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.02.14.

1056/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programból eredő, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő egyes feladatok végrehajtásáról

 2013.02.13.

1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.13.

1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az ifjúságpolitikával összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változással kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

 2013.02.13.

1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

 2013.02.13.

1060/2013. (II. 13.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének időszerű feladatairól

 2013.02.13.

22/2013. (II. 13.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról

 2013.02.13.

23/2013. (II. 13.) ME határozat

Magyarország és a Libanoni Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.02.13.

23/2013. február 14.

 

 

33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2013.02.15.

34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.04.01.

35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.01.

36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.15.

37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.15.

38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.02.15.

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

 2013.03.01.

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

Az állatkísérletekről

 2013.04.15.

41/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.03.01.

13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet

A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

 2013.02.15.

3/2013. (II. 14.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről

 2013.02.14.

1/2013. (II. 14.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.02.11.

1061/2013. (II. 14.) Korm. határozat

Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjának előkészítésével kapcsolatos feladatokról

 2013.02.14.

1062/2013. (II. 14.) Korm. határozat

A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. és a LEGO Manufacturing Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

 2013.02.14.

24/2013. február 15.

 

 

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

 2013.02.16.

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

 2013.02.16.

25/2013. február 18.    
42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet

Az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

2013.02.21.

8/2013. (II. 18.) VM rendelet

Az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

2013.02.19.

1063/2013. (II. 18.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program szabad forrásainak felhasználásáról

2013.02.18.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. február 13. 56. évfolyam, L 42

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 122/2013/EU (2013. február 12.) rendelete az 1950/2006/EK rendeletben az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban, a lófélék kezelése szempontjából fontos anyagokat tartalmazó jegyzék módosításáról
A Bizottság 123/2013/EU (2013. február 12.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 186. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 124/2013/EU (2013. február 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. február 14. 56. évfolyam, L 43

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 125/2013/EU (2013. február 13.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 126/2013/EU (2013. február 13.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 127/2013/EU (2013. február 13.) rendelete a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 128/2013/EU (2013. február 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/79/EU (2013. február 12.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/80/EU (2013. február 13.) határozata a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Törökországból és Ukrajnából származó, vasból, de nem öntöttvasból, vagy acélból, de nem rozsdamentes acélból készült, négyzet vagy téglalap keresztmetszetű hegesztett csövek és üreges profilok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
A Bizottság 2013/81/EU (2013. február 13.) határozata a Kazah Köztársaságból származó fehérfoszfor (más néven elemi vagy sárgafoszfor) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1291/2009/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. augusztus 1-jei 758/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 199., 2011.8.2.)
2013. február 15. 56. évfolyam, L 44

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 129/2013/EU (2013. február 14.) végrehajtási rendelete a 2013. év tekintetében az 1121/2009/EK rendeletnek a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó átmeneti nemzeti támogatás tekintetében történő módosításról, valamint az 1122/2009/EK rendeletnek a közvetlen kifizetések önkéntes kiigazításához kapcsolódó csökkentés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 130/2013/EU (2013. február 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/3/EU (2013. február 14.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az I. mellékletébe hatóanyagként felvett tiametoxám felhasználási körének a 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról
A Bizottság 2013/4/EU (2013. február 14.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a didecil-dimetil-ammónium-klorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 2013/5/EU (2013. február 14.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/82/EU (2013. február 13.) végrehajtási határozata az ellenőrző rendszerek megvalósítását szolgáló nemzeti terveknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikkének (8) bekezdése értelmében történő, Bizottság általi jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 651. számú dokumentummal történt)
2013. február 16. 56. évfolyam, L 45

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 131/2013/EU (2013. február 15.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2012/2013-as gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról
A Bizottság 132/2013/EU (2013. február 15.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 187. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 133/2013/EU (2013. február 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 134/2013/EU (2013. február 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. február 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/84/EU (2013. február 11.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nyersbőr és irha cserzése tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 618. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/85/EU (2013. február 14.) határozata bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I. A. vagy I. B. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2013) 670. számú dokumentummal történt)
2013. február 19. 56. évfolyam, L 46

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/86/EU (2013. február 12.) határozata a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvnek Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyv

 

RENDELETEK

A Bizottság 135/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete a 2009/470/EK tanácsi határozat alkalmazásában a takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat- egészségügyi ágazattal foglalkozó uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 926/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 136/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 1098/2007/EK tanácsi rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alkörzetnek a 2013-ra vonatkozó egyes halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól történő kivonásáról
A Bizottság 137/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 138/2013/EU (2013. február 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/87/KKBP (2013. február 18.) határozata az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) elindításáról
A Tanács 2013/88/KKBP (2013. február 18.) határozata a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/800/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/89/KKBP (2013. február 18.) határozata a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról
2013. február 13. 56. évfolyam, C 41
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 41/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 41/02 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2013/C 41/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek
2013/C 41/04 A francia hatóságok bejelentése az Európai Bizottságnak a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (4) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 41/05 Pályázati felhívás a bioalapú termékekkel foglalkozó bizottsági szakértői csoport tagjainak kinevezendő szakértők kiválasztására
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 41/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6811 – Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 41/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6840 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Romanes Media Group)
2013/C 41/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6838 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Mavisbank Limited)
2013/C 41/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6833 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited)
2013/C 41/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6853 – Flextronics International/Certain Assets Belonging to Motorola Mobility)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 41/11 Értesítés az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe a 123/2013/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Djamel Akkacha számára
2013. február 14. 56. évfolyam, C 42
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 42/01 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 42/02 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 42/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 42/04 Munkaszüneti napok a 2013. évben: EGT-tag EFTA-államok és EGT-intézmények
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 42/05 Értesítés a Thaiföldről származó, egyes elkészített vagy tartósított morzsolt csemegekukorica-termékek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 42/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6809 – Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungaria) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 42/07 Helyesbítés ajánlattételi felhíváshoz – EACEA/21/12 MEDIA 2007 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – a „szelektív” program 2013 (  HL C 300., 2012.10.5.)
2013. február 15. 56. évfolyam, C 43
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 43/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 43/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 43/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 43/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 43/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6627 – Arla Foods/Milch-Union Hocheifel)
2013/C 43/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 43/07 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 43/08 A Bizottság határozata (2013. február 13.) a Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottsága tagjainak a következő hivatali időre történő kinevezéséről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 43/09 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 43/10 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013. február 15. 56. évfolyam, C 44
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

485. plenáris ülés, 2012. december 12. és 13.

2013/C 44/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egy földközi-tengeri makroregionális stratégia kidolgozása – előnyök a szigetjellegű uniós tagállamok számára (feltáró vélemény a ciprusi elnökség felkérésére)
2013/C 44/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az uniós energiaszigetek összekapcsolása: növekedés, versenyképesség, szolidaritás és fenntarthatóság az EU belső energiapiacán (feltáró vélemény a ciprusi elnökség felkérésére)
2013/C 44/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A személyi jellegű szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások ágazatainak jövőbeli fejlődési tendenciái és ezek hatásai az Európai Unióban (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában – a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei (SWD(2012) 106 final) (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény uniós intézmények általi alkalmazása és nyomon követése, valamint az EGSZB szerepe (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A mentális egészség európai éve – jobb munka, jobb életminőség (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, szociális és egészségügyi politikák (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A vasúti szolgáltatások minősége az EU-ban (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A szociális lakhatás általános gazdasági érdekű szolgáltatásként való meghatározásának tétjei (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 44/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Feltörekvő civil társadalom Kínában: a civil társadalom hozzájárulása az EU–Kína interkulturális párbeszéd évéhez és annak tartós hatásához
2013/C 44/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Rio+20: Mérleg és kilátások (kiegészítő vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

485. plenáris ülés, 2012. december 12. és 13.

2013/C 44/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 77/91/EGK és 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2012/EU rendelet módosításáról (COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD))
2013/C 44/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD))
2013/C 44/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – 2011. évi jelentés a versenypolitikáról (COM(2012) 253 final)
2013/C 44/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A kulcsfontosságú alaptechnológiák európai stratégiája – híd a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez (COM(2012) 341 final)
2013/C 44/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a biztosítási közvetítésről (átdolgozás) (COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD))
2013/C 44/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD))
2013/C 44/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről (COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD))
2013/C 44/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD)), valamint javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 510/2011/EU rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD))
2013/C 44/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012–2016) (COM(2012) 286 final)
2013/C 44/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerségről (COM(2012) 79 final)
2013/C 44/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 498 final)
2013/C 44/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Műszaki alkalmassági jogszabálycsomag, mely a következő három dokumentumból áll: javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD)), javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról (COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD)), javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD))
2013/C 44/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője (COM(2012) 271 final)
2013/C 44/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unióban található atomerőművek átfogó kockázat- és biztonsági értékeléséről („ellenálló képességi próbák”) (COM(2012) 571 final)
2013/C 44/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a vízzel kapcsolatos európai innovációs partnerségről (COM(2012) 216 final)
2013/C 44/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében (COM(2012) 299 final)
2013/C 44/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD))
2013/C 44/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról (az egységes közös piacszervezésről) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM(2011) 626 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása (COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD))
2013/C 44/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM(2011) 625 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása (COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD))
2013/C 44/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló COM(2011) 627 végleges/3 bizottsági javaslat módosítása (COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD))
2013. február 16. 56. évfolyam, C 45
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 45/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 45/02 A nemzeti bírák képzése az EU versenyjogban és igazságügyi együttműködés a nemzeti bírák között
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 45/03 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű, vasból és acélból készült, egyes varrat nélküli csövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 45/04 Állami támogatás – Szlovákia – SA.34369 (13/C) (ex 12/N) számú állami támogatás – Állami tulajdonban lévő intermodális szállítási terminálok építése és üzemeltetése – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. február 16. 56. évfolyam, C 46
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 46/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 38., 2013.2.9.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 46/02 C-534/10. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 19-i ítélete — Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC kontra Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), Schniga GmbH (Fellebbezés — Közösségi növényfajta-oltalom — 2100/94/EK rendelet — A 73. cikk (2) bekezdése — A CPVO fellebbezési tanácsának a közösségi oltalmi bejelentést elutasító határozata — Mérlegelési jogkör — Törvényszék általi felülvizsgálat — A 61. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett 55. cikk (4) bekezdése — A CPVO joga a növényi anyag megküldésére való újbóli felhívásra)
2013/C 46/03 C-577/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EUMSZ 56. cikk — A szolgáltatásnyújtás szabadsága — Más tagállamban letelepedett szolgáltatásnyújtók előzetes nyilatkozattételi kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás — Büntetőjogi szankció — A szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása — Objektív indokokkal igazolt különbségtétel — Közérdeken alapuló kényszerítő ok — A csalás megelőzése — A tisztességtelen verseny elleni küzdelem — Az önálló vállalkozók védelme — Arányosság)
2013/C 46/04 C-68/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 1999/30/EK irányelv — A szennyezés ellenőrzése — A környezeti levegőben lévő PM10-koncentrációra vonatkozó határértékek)
2013/C 46/05 C-149/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leno Merken BV kontra Hagelkruis Beheer BV (Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 15. cikk (1) bekezdés — A „tényleges használat fogalma” — A használat területi kiterjedtsége — A közösségi védjegy egyetlen tagállam területén történő használata — Elegendőség)
2013/C 46/06 C-159/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012 december 19-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento kontra Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce és társai (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és d) pontja — Szolgáltatások — Kórházi építmények szeizmikus sérülékenységének felmérése és értékelése — Két közjogi jogalany, köztük egy egyetem által kötött szerződés — Gazdasági szereplőnek minősíthető közjogi jogalany — Visszterhes szerződés — A felmerült költségeket nem meghaladó ellenszolgáltatás)
2013/C 46/07 C-207/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Commissione tributaria regionale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 3D I srl kontra Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona (Adózás — 90/434/EGK irányelv — A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszere — 2., 4. és 9. cikk — Eszközátruházás — Az eszközátruházás során az átadó társaság által elért tőkenyereség adóztatása — Halasztott adózás — Az átadó társaság mérlegében a realizált tőkenyereség értékének megfelelő adóhalasztási céltartalék képzését előíró feltétel)
2013/C 46/08 C-279/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Nem megfelelő átültetés — II. melléklet — Az 1. pont a) és c) alpontja — A Bíróság ítélete — Kötelezettségszegés fennállásának megállapítása — EUMSZ 260. cikk — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg — A tagállam fizetési képessége — Gazdasági válság — Naprakész gazdasági adatok alapján történő értékelés)
2013/C 46/09 C-288/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig-Halle GmbH kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (Fellebbezés — Állami támogatások — A „vállalkozás” fogalma — Gazdasági tevékenység — Repülőtéri infrastruktúra építése — Le- és felszállópálya)
2013/C 46/10 C-310/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 19-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grattan plc kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Adózás — Héa — 67/228/EGK második irányelv — 8. cikk, a) pont — 77/388/EGK hatodik irányelv — Termékértékesítés — Adóalap — Csomagküldő kereskedelmet folytató vállalkozás által az ügynökének fizetett jutalék — Harmadik fél általi vétel — Árcsökkentés az adóztatandó tényállás bekövetkezése után — Közvetlen hatály)
2013/C 46/11 C-314/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Planet AE (Fellebbezés — Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme — A valamely szervezettel összefüggő kockázat szintjének meghatározása — Korai előrejelző rendszer — Az OLAF által végzett vizsgálat — Határozatok — A W1a és a W1b jelzés aktiválására irányuló határozatok — Megtámadható aktusok — Elfogadhatóság)
2013/C 46/12 C-325/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 19-i ítélete (a S±d Rejonowy w Koszalinie (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Krystyna Alder, Ewald Alder kontra Sabina Orłowska, Czeslaw Orłowski (1393/2007/EK rendelet — Iratok kézbesítése és közlése — Más tagállam területén lakóhellyel rendelkező fél — Nemzeti területen lakóhellyel rendelkező képviselő — Hiány — Az aktába helyezett eljárási iratok — Tudomásszerzés vélelme)
2013/C 46/13 C-363/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 19-i ítélete (az Elegktiko Synedrio (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou kontra Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A „tagállami bíróság” fogalma az EUMSZ 267. cikk értelmében — Igazságszolgáltatási jellegű határozat meghozatalára irányuló eljárás — Az állami kiadás engedélyezéséről előzetesen döntő számvevőszék — Elfogadhatatlanság)
2013/C 46/14 C-364/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. december 19-i ítélete (a Fővárosi Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (2004/83/EK irányelv — A menekült jogállás vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — Palesztin származású hontalan személyek, akik ténylegesen igénybe vették az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Támogató Közel-Keleti Ügynökségének (UNRWA) támogatását — E hontalan személyek joga a menekültkénti elismerésre a 2004/83 irányelv 12. cikke (2) bekezdése a) pontjának második mondata alapján — Alkalmazási feltételek — Az UNRWA említett támogatásának „bármely okból” történő megszűnése — Bizonyítás — Következmények a menekült jogállás megadását kérő érdekeltek számára — Jog arra, hogy „ipso facto megille[ssék] az ezen irányelv által biztosított előnyök” — Ugyanezen irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében „menekültként” való ipso iure elismerés és az irányelv 13. cikkének megfelelően a menekült jogállás megadása)
2013/C 46/15 C-374/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — 75/442/EGK irányelv — Szennyvízülepítő aknákon keresztül vidéki területen kibocsátott háztartási szennyvíz — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — A Bíróság ítéletének végrehajtására irányuló intézkedések — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság — Átalányösszeg)
2013/C 46/16 C-445/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Bavaria NV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — Holland sörpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A közigazgatási eljárás időtartama — A bírság mértéke)
2013/C 46/17 C-452/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. december 19-i ítélete — Heineken Nederland BV és Heineken NV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — Holland sörpiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Bírságok — A közigazgatási eljárás időtartama — A bírság mértéke)
2013/C 46/18 C-549/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. december 19-i ítélete (a Varhoven administrativen sad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite kontra Orfey Balgaria EOOD (Héa — 2006/112/EK irányelv — A 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az említett személyeknek nyújtott építési szolgáltatás ellenében — Csereügylet — Építési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — Valamely ügylet adóalapja, termékértékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból álló ellenérték esetében — Közvetlen hatály)
2013/C 46/19 C-579/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 19-i ítélete (a tribunal administrativo e fiscal do Porto (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) kontra Comissão Directiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Strukturális alapok — 1083/2006/EK rendelet — A támogatásra jogosult területek földrajzi lehatárolása — Az Európai Unió által társfinanszírozott beruházásnak a támogatható régiókon kívül található településről, az e településen székhellyel rendelkező gazdasági szereplő által történő végrehajtása)
2013/C 46/20 C-460/12. sz. ügy: A Krajský súd v Preąove (Szlovákia) által 2012. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SKP kontra Ján Bríla
2013/C 46/21 C-470/12. sz. ügy: Az Okresný súd vo Svidníku (Szlovákia) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pohotovos», s.r.o. kontra Miroslav Vaąuta
2013/C 46/22 C-508/12. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2012. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Walter Vapenik kontra Josef Thurner
2013/C 46/23 C-510/12. sz. ügy: A Hof van Beroep te Gent (Belgium) által 2012. november 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bloomsbury NV kontra Belgische Staat
2013/C 46/24 C-519/12. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2012. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kontra Hochtief Solution AG
2013/C 46/25 C-539/12. sz. ügy: Az Employment Tribunal (Egyesült Királyság) által 2012. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ZJR Lock kontra British Gas Trading Limited
2013/C 46/26 C-540/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rena Schmeel kontra Bundesrepublik Deutschland
2013/C 46/27 C-541/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ralf Schuster kontra Bundesrepublik Deutschland
2013/C 46/28 C-544/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 46/29 C-549/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-265/08. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben 2012. szeptember 19-én hozott ítélete ellen a Németországi Szövetségi Köztársaság által 2012. november 29-én benyújtott fellebbezés
2013/C 46/30 C-578/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-39/10. sz., El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. szeptember 27-én hozott ítélete ellen az El Corte Inglés, SA által 2012. december 6-án benyújtott fellebbezés
2013/C 46/31 C-590/12. sz. ügy: Amtsgericht Winsen (Luhe) (Németország) által 2012. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andrea Merten kontra ERGO Lebensversicherung AG
 

Törvényszék

2013/C 46/32 T-568/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. január 11-i ítélete — Kokomarina kontra OHIM — Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás — Azi nterdit de me gronder IDMG ábrás védjegy — A DMG korábbi benelux szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának első alkalommal a Törvényszék előtt történő vitatása”)
2013/C 46/33 T-255/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Vakili kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Az érintett személyek listájáról való levétel — Okafogyottság”)
2013/C 46/34 T-531/12. sz. ügy: 2012. december 6-án benyújtott kereset — Tifosi Optics kontra OHIM — Tom Tailor (T)
2013/C 46/35 T-533/12. sz. ügy: 2012. december 7-én benyújtott kereset — IBSolution kontra OHIM — IBS (IBSolution)
2013/C 46/36 T-537/12. sz. ügy: 2012. december 12-én benyújtott kereset — Zafeiropoulos kontra Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
2013/C 46/37 T-541/12. sz. ügy: 2012. december 12-én benyújtott kereset — Wedi kontra OHIM — Mehlhose Bauelemente für Dachrand + Fassade (BALCO)
2013/C 46/38 T-547/12. sz. ügy: 2012. december 18-án benyújtott kereset — Teva Pharma és Teva Pharmaceuticals Europe kontra EMA
2013/C 46/39 T-552/12. sz. ügy: 2012. december 21-én benyújtott kereset — North Drilling kontra Tanács
2013/C 46/40 T-558/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — Changshu City Standard Parts Factory kontra Tanács
2013/C 46/41 T-559/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — Ningbo Jinding Fastener kontra Tanács
2013/C 46/42 T-561/12. sz. ügy: 2012. december 19-én benyújtott kereset — Jürgen Beninca kontra Bizottság
2013/C 46/43 T-562/12. sz. ügy: 2012. december 24-én benyújtott kereset — Dalli kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 46/44 F-44/05. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. október 23-i ítélete — Strack kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé — Valamely intézmény alkalmazottai mentességének megvonása valamely bírósági eljárásban tett nyilatkozataik és benyújtott irataik tekintetében — Egységvezetői állásra való kinevezés — A pályázat elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — A mellőzött pályázó eljáráshoz fűződő érdeke — Ítélt dolog — Eljárási hiba — A fennálló érdekek mérlegelése — Kártérítési kereset — Szabálytalanságból eredő nem vagyoni kár)
2013/C 46/45 F-63/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 13-i ítélete — Donati kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Lelki zaklatás miatti panasz — Közigazgatási vizsgálat — A vizsgálat irataihoz való hozzáférés — Az iratoknak a bepanaszolt személyek részére való továbbítása — A bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség — A védekezéshez való jog tiszteletben tartása)
2013/C 46/46 F-96/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. szeptember 18-i ítélete — Cuallado Martorell kontra Bizottság (Közszolgálati Törvényszék — Nyílt versenyvizsga — Az írásbeli vizsgákon elért eredményt követően a szóbeli vizsgára bocsátás megtagadása — Felülvizsgálati kérelmek — A pályázóknak bizonyos őket érintő információkhoz való hozzáféréshez való kifejezett joga — Tárgy és cél — A kijavított írásbeli vizsgákhoz való hozzáférés joga — Hiány)
2013/C 46/47 F-65/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 11-i ítélete — Mata Blanco kontra Bizottság (Közszolgálat — COM/INT/OLAF/09/AD10 belső versenyvizsga — Csalás elleni küzdelem — Az EPSO és a vizsgabizottság hatáskörei — A vizsgabizottság által felügyelt előválogató teszt — Szóbeli vizsga — A versenyvizsga-kiírás megsértése — Az értékelések eltérése — Értékelési szempontok — A pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód — Nyilvánvaló értékelési hiba — Az átláthatóság és a gondos ügyintézés elve — Indokolási kötelezettség)
2013/C 46/48 F-85/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. július 11-i ítélete — AI kontra Bíróság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Belső versenyvizsga — A versenyvizsgából az első írásbeli vizsgán kapott eredmény alapján való kizárás — Felülvizsgálat — Egyenlő bánásmód — Határozott idejű szerződés határozatlan idejű szerződéssé történő átminősítése — Ideiglenes alkalmazott határozott idejű szerződése meghosszabbításának elmaradása — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset)
2013/C 46/49 F-122/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 11-i ítélete — Cocchi és Falcione kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíj — A megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele a nemzeti nyugdíjrendszerbe — Az átvitelre vonatkozó javaslat visszavonása — Szubjektív jogot vagy más hasonló előnyt nem biztosító aktus)
2013/C 46/50 F-1/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. november 20-i ítélete — Soukup kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A szóbeli vizsga értékelése)
2013/C 46/51 F-7/11. sz. és F-60/11. sz. egyesített ügyek: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 13-i ítélete — AX kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Fegyelmi eljárás — Valamely alkalmazott felfüggesztése az alapilletményének csökkentése nélkül — Határozat visszavonása — Védelemhez való jog — Aktához való hozzáférés — Indokolás — Határozat indokolása — A szakmai kötelezettségek nem teljesítésére való hivatkozás — Súlyos hiba)
2013/C 46/52 F-10/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. november 20-i ítélete — Ghiba kontra Bizottság (Közszolgálat — Belső versenyvizsga — A versenyvizsgán történő részvétel meg nem engedése — A részvételhez szükséges feltételek — A Bizottsághoz kapcsolódó szervezeti egységek fogalma)
2013/C 46/53 F-29/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 5-i ítélete — BA kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — EPSO/AD/147/09 versenyvizsga-kiírás — Román állampolgárságú tanácsosok tartaléklistájának összeállítása — Románia hivatalos nyelvének alapos ismerete — Romániában élő magyar kisebbség — A szóbeli vizsgára bocsátás megtagadása — Az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma — Terjedelem)
2013/C 46/54 F-42/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 13-i ítélete — Honnefelder kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsga-bizottság határozatának megsemmisítése — A jogerős határozat végrehajtása — A jogszerűség elve — A nyílt versenyvizsga eljárás újbóli megnyitásáról szóló határozattal szemben irányuló jogellenességi kifogás)
2013/C 46/55 F-54/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. július 17-i ítélete — BG kontra európai ombudsman (Közszolgálat — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Hivatalvesztés — A hivatalvesztést kimondó határozat elfogadása idején a nemzeti büntetőbíróságok előtt előzetes vizsgálat folyamatban léte — Férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód — A terhes munkavállalónak a terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig terjedő időszakban való elbocsátására vonatkozó tilalom)
2013/C 46/56 F-57/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. október 23-i ítélete — Eklund kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — Tartaléklistára történő felvétel — A tartaléklistára felvett személynek tett állásajánlat — Vizsgára bocsátási feltételek — A diploma után szerzett szakmai tapasztalat — A vizsgabizottság, illetve a kinevezésre jogosult hatóság hatásköre — Az állásajánlat elfogadása — Az állásajánlat visszavonása)
2013/C 46/57 F-79/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. június 20-i ítélete — Menidiatis kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — A pályázat elutasítása — Megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása — Ésszerű határidő — Egyedi végrehajtási intézkedések — Esély elvesztése)
2013/C 46/58 F-97/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 11-i ítélete — Vienne kontra Parlament (Közszolgálat — Pénzbeli juttatások rendszere — Családi támogatások — Háztartási támogatás — A háztartási támogatásra való jogosultság megszűnése — Házasság felbontása)
2013/C 46/59 F-101/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 13-i ítélete — Mileva kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — Az EPSO/AD/188/10 versenyvizsga vizsgakiírása — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A vizsgabizottság összetétele — Állandó és nem állandó tagok)
2013/C 46/60 F-107/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 11-i ítélete — Ntouvas kontra EBJK (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — 2010. évi értékelési időszak — Az előmeneteli jelentés megsemmisítése iránti kérelem)
2013/C 46/61 F-61/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. október 23-i végzése — Possanzini kontra Frontex (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Ideiglenes alkalmazotti szerződés meghosszabbítására vonatkozó eljárás — Az értékelő meghosszabbításra vonatkozó negatív véleményének az alkalmazottal való közlése — Sérelmet okozó aktus — Hiány — Az éves értékelő jelentésekben a teljesítményre vonatkozóan szereplő kedvezőtlen megjegyzések megsemmisítése iránti kérelem — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)
2013/C 46/62 F-122/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. november 23-i végzése — Vacarescu kontra Bizottság (Közszolgálat — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 46/63 F-45/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 3-i végzése — BT kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — A szerződés meghosszabbításának mellőzése — Elégtelen módon indokolt kereset — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)
2013/C 46/64 F-50/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. november 16-i végzése — Ciora kontra Bizottság (Közszolgálat — EPSO/AD/198/10 versenyvizsga-kiírás — A versenyvizsgára bocsátás megtagadása — Kereset — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 46/65 F-109/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. december 5 i végzése — Scheidemann kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Másik intézménybe történő áthelyezés azon időszak során, amely alatt a tisztviselőt előléptették volna az eredeti intézményében — Visszamenőleges hatályú előléptetésben részesülés iránti kérelem — A hallgatólagos határozatot követően meghozott, elutasítást tartalmazó kifejezett határozat — Panaszbenyújtási határidő — Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 46/66 F-117/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 12-i végzése — AD kontra Bizottság (Közszolgálat — Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2013/C 46/67 F-37/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. szeptember 5-i végzése — Skovbjerg Gras kontra Bizottság
2013/C 46/68 F-49/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. március 8-i végzése — BE kontra Bizottság
2013/C 46/69 F-55/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Chatzidoukakis kontra Bizottság
2013/C 46/70 F-64/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 20-i végzése — Westeren kontra Bizottság
2013/C 46/71 F-11/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 26-i végzése — Ciora kontra Bizottság
2013/C 46/72 F-80/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 3-i végzése — de Bruin kontra EIT
2013/C 46/73 F-106/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Goddijn kontra Europol
2013. február 19. 56. évfolyam, C 47
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 47/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. május 24.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettervezetről (CON/2012/42)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 47/02 Értesítés a 2013/88/KKBP határozattal módosított, a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/800/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 47/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 47/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 47/05 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de la Marne” – iránti kérelemről)
2013/C 47/06 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedélyek – az ún. „Permis de Guyane Maritime UDO” és „Permis de Guyane Maritime SHELF” – iránti kérelmekről)
2013/C 47/07 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Montagne de Reims” – iránti kérelmekről)
2013/C 47/08 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Rouffy” – iránti kérelmekről)
2013/C 47/09 A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély – az ún. „Permis de Brive” – iránti kérelemről)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 47/10 LIFE+ pályázati felhívás a 2013. évre
2013/C 47/11 Ajánlattételi felhívás – EACEA/45/12 – INTRA-ACP felsőoktatási mobilitási program – Afrika (Mwalimu Nyerere), valamint a karib-tengeri és a csendes-óceáni térség
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 47/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6849 – Enel Green Power/Seci Energia/Powercrop) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 19. 56. évfolyam, C 47A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 47 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013/C 47 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — második kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. február 19. 56. évfolyam, C 48
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 48/01 Határozat

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 75 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 22 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!