8. évfolyam 7. szám 2013.02.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Már trendszerű a cégtörlések drámai növekedése

Januárban biztossá vált, hogy a cégtörlések rendkívül magas, 60 százalék körüli növekedése nem átmeneti jelenség, hanem trendszerű változás, amely egyaránt tükrözi a piac megtisztulását a nem működő cégektől és a válság működő cégekre gyakorolt káros hatását. Eközben csökken az új cégalapítások száma, ami az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató szerint inkább kedvező jelenség.

Januárban 2401 cég szűnt meg Magyarországon, 61 százalékkal több, mint amennyit a megelőző év azonos időszakában töröltek a cégbíróságok. „Az elképesztő ütemű növekedés egy tartósnak bizonyuló tendencia része, hiszen az elmúlt három hónapban összesen 8783, havonta átlagosan tehát 2927 cég megszűnését regisztrálta az Opten, ez pedig 63 százalékos növekedés a tavaly januárral végződő háromhavi átlaghoz képest” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Az Opten szakértői általában nem minősítik önmagában negatív jelenségnek a cégek megszűnését, hiszen a magyar gazdaságban a vállalkozások nagy száma egészségtelenül szétaprózódott tőkeszerkezetet mutat. A megszűnések ilyen mértékű növekedésénél azonban már érdemes a cégek életpályáját komolyabb elemzés alá vonni. A tendenciát előrevetítve ugyanis az adódik, hogy idén akár 45 ezer céget is törölhetnek, ami az összes bejegyzett társas vállalkozás 7 százaléka. „Ennek csak egy része magyarázható az egészséges megtisztulással, a már korábban magára hagyott, kiürített vállalkozások megszűnésével. A bezáró cégek egy része ugyanakkor a jelenlegi rossz gazdálkodási környezet kárvallottja lehet” – véli az Opten igazgatója.

Tovább a teljes cikkre...

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 06. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 314
Végelszámolás 315
Hivatalból való törlés 42

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 26
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1261

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 553 db.

A héten 46666 cégnév, 12349 székhelycím és 2319 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517335 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A csődeljárás megindítása iránti kérelem

A csődeljárás megindítása iránti kérelmet az adós gazdálkodó szervezet vezetője nyújthatja be a cégbíróságra. Az eljárás során a jogi képviselet kötelező (Cstv. 7. § (1) bekezdés). Nem lehet benyújtani csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet, ha az adós gazdálkodó szervezet ellen már csődeljárás van folyamatban, vagy ellene felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be, és a bíróság első fokon már határozott a felszámolási eljárás elrendeléséről (Cstv. 7. § (2) bekezdés). Az adós mindaddig nem nyújthat be újabb csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet, amíg a korábbi csődeljárás elrendelésének időpontjában fennállt vagy az eljárás során keletkezett hitelezői igényeket ki nem elégítette, a korábbi csődeljárás jogerős befejezésétől számított két év nem telt el, illetve amennyiben a korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság jogerősen elutasította, a végzés jogerőre emelkedésétől számítva egy év még nem telt el (Cstv. 7. § (3) bekezdés). A csődeljárási kérelmet kizárólag az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványon lehet benyújtani (Cstv. 7. § (5) bekezdés).

A kérelem benyújtásához az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szervének előzetes egyetértése szükséges. Egyéni cég a kérelmet a tulajdonos döntése alapján nyújthatja be. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell (Cstv. 8. § (1) bekezdés). A kérelemnek tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni kell az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, a legfőbb szerv előzetes egyetértését bizonyító okiratot, a munkavállalók tájékoztatásáról szóló dokumentumot, a három hónapnál nem régebbi mérleget vagy közbenső mérleget, az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát, hogy az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet adott, az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a csatolt mérleg (közbenső mérleg) elkészítése óta az adós vagyoni helyzetében milyen változások álltak be. Ugyancsak csatolni kell az elismert vállalatcsoport tagjának az erre vonatkozó szerződéseket, az adós hitelezőinek névsorát, tartozásainak felsorolását és azok esedékességét, annak megjelölését, hogy a tartozások közül melyeket ismer el, melyek a biztosított és nem biztosított követelések, a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását, Az adós vezetőjének írásbeli nyilatkozatát, hogy a cég melyik pénzintézetnél rendelkezik pénzforgalmi számlával és a bankszámla számok megjelölését, továbbá, hogy melyik befektetési szolgáltatónál rendelkezik értékpapír számlával, az adós vagyoni helyzetét bemutató az adós vezetője által aláírt adatlapot (Cstv. 8. § (2) bekezdés). Az adósnak nyilatkoznia kell arról is, hogy volt-e ellene korábban csődeljárás, amennyiben igen az annak elrendelésekor fennállt vagy annak során keletkezett hitelezői igényeket kielégítette-e, annak jogerős befejezésétől számítva két év eltelt-e, van-e tudomása arról, hogy ellene felszámolási eljárás iránti kérelmet nyújtottak be illetve fizetésképtelenségét végzésben megállapították, és ha igen akkor az eljáró bíróságot és az ügyszámot be kell jelentenie, volt-e olyan korábbi csődeljárása, amelyben kérelmét a bíróság hivatalból elutasította, és ha igen, akkor a végzés jogerőre emelkedésétől számítva egy év eltelt-e (Cstv. 8. § (3) bekezdés). Az adós köteles tájékoztatni mindazon bíróságokat a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, amely előtt tudomása szerint ellene felszámolási eljárás iránti kérelmet nyújtottak be (Cstv. 8. § (4) bekezdés). Az adós vezetője a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles értesíteni az adós pénzforgalmi számláját vezető pénzintézeteket, amelyek a bejelentést kötelesek banktitokként kezelni, az adós számlájával szemben nem érvényesítheti az adóssal fennálló jogviszonyon alapuló követeléseket, és nem tehet más olyan intézkedést sem ami saját magát vagy más hitelezőt előnyösebb helyzetbe hozná a többi hitelezővel szemben (Cstv. 8. § (5) bekezdés).


2013. február 8.

 

Magyar Közlöny 19-20/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

19/2013. február 5.

 

 

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról

 2013.02.06.

6/2013. (II. 5.) VM rendelet

Egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról

 2013.02.06.

Köm. 5084/2012/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.02.05.

1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről

 2013.02.06.

1045/2013. (II. 5.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kormányhatározatokban és szerződésben meghatározott hasznosítási célok módosításáról, valamint az Emlékpont - Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ támogatásáról szóló 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

 2013.02.06.

1046/2013. (II. 5.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításával kapcsolatos feladatokról és kiemelt projekt nevesítéséről

 2013.02.05.

18/2013. (II. 5.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.02.05.

20/2013. február 7.

 

 

11/2013. (II. 7.) EMMI rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.02.08.

1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat

A kiemelt felsőoktatási intézményekről

 2013.02.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. február 6. 56. évfolyam, L 35

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 107/2013/EU (2013. február 5.) rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek maximális melaminszintje tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 108/2013/EU (2013. február 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/75/EU (2013. február 4.) határozata a Régiók Bizottsága egy dán póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/76/EU (2013. február 4.) végrehajtási határozata az egyes tagállamok éves BSE-nyomonkövetési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló 2009/719/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 435. számú dokumentummal történt)
2013. február 7. 56. évfolyam, L 36

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 110/2013/EU (2013. február 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Gruyère [OFJ])
A Bizottság 111/2013/EU (2013. február 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 3/2012/SC számú (2012. október 26.) határozata az EFTA Felügyeleti Hatóságot az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 1. jegyzőkönyvének 3. cikke szerinti feladatai ellátásában segítő bizottságokra vonatkozó eljárások meghatározásáról
Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 4/2012/SC sz. (2012. október 26.) határozata az EFTA Felügyeleti Hatóságnak az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 1. jegyzőkönyve 3. cikke szerinti feladatainak ellátását segítő bizottságok kijelöléséről és az Állandó Bizottság bizonyos határozatainak hatályon kívül helyezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2012. november 14-i 1072/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 318., 2012.11.15.)
2013. február 8. 56. évfolyam, L 37

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/77/EU (2013. február 4.) határozata az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 112/2013/EU (2013. február 7.) rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyagi deprivációra vonatkozó másodlagos célváltozók 2014-es listája tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 113/2013/EU (2013. február 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/2/EU (2013. február 7.) irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról
 

Helyesbítések

  Kiegészítés
2013. február 9. 56. évfolyam, L 38

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 114/2013/EU  (2012. november 6.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre alkalmazandó fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékektől való eltérés iránti kérelmekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 115/2013/EU (2013. február 8.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a diklazuril nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 116/2013/EU (2013. február 8.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az eprinomektin tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 117/2013/EU (2013. február 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 118/2013/EU (2013. február 8.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2013. február 4. és 5. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
2013. február 9. 56. évfolyam, L 39

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU (2013. január 15.) rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 99/2013/EU (2013. január 15.) rendelete az európai statisztikai programról (2013–2017)
Az Európai Parlament és a Tanács 100/2013/EU (2013. január 15.) rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról
2013. február 9. 56. évfolyam, L 40

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 109/2013/EU (2013. január 29.) rendelete a 2006. január 1-jén vagy azt követően a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzéke értelmében légi közlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltetők listáját és az egyes légijármű-üzemeltetőkhöz igazgatási célból rendelt tagállamokat megállapító, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek az EGT-EFTA országokra való kiterjesztését is figyelembe vevő 748/2009/EK rendelet módosításáról
2013. február 12. 56. évfolyam, L 41

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 119/2013/EU (2013. február 11.) rendelete a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 120/2013/EU (2013. február 11.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) [OFJ])
A Bizottság 121/2013/EU (2013. február 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/78/EU (2013. február 8.) végrehajtási határozata a halászati termékeknek az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 60. és 61. cikke szerinti mérlegelésével összefüggő mintavételi tervek, ellenőrzési tervek és közös ellenőrzési programok Bizottság általi jóváhagyásáról (az értesítés a C(2013) 613. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. augusztus 2-i 2012/457/KKBP tanácsi határozathoz (  HL L 208., 2012.8.3.)
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. augusztus 2-i 709/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 208., 2012.8.3.)
Helyesbítés az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2012. december 18-i 2012/827/EU tanácsi határozathoz (  HL L 361., 2012.12.31.)
2013. február 6. 56. évfolyam, C 34
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 34/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6797 – PVH/The Warnaco Group)
2013/C 34/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan)
2013/C 34/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6804 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Melco Elevator Vietnam)
2013/C 34/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6681 – Strategic Value Partners/Kloeckner Holdings)
2013/C 34/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6737 – Ruukki/CapMan/Fortaco)
2013/C 34/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6748 – Magna/Ixetic)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 34/07 Euroátváltási árfolyamok
2013. február 6. 56. évfolyam, C 34A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 34 A/01 Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013/C 34 A/02 Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. február 7 56. évfolyam, C 35
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 35/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6780 – EVN Netz/OÖ. Ferngas Netz/Gasnetz Steiermark/Gas Connect Austria/Aggm Austrian Gas Grid Management)
2013/C 35/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6799 – Mitsui/Pag/Pag Italy)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 35/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 35/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6831 – General Motors Company/Parts of Ally Financial)
2013/C 35/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6803 – Avolon/Wells Fargo/ACP JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 35/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6708 – BMS/Astrazeneca/Amylin Business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 8. 56. évfolyam, C 36
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 36/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 36/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 36/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 36/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6405 – Banco Santander/Rainbow)
2013/C 36/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6802 – Droege/Also-Actebis)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 36/06 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 36/07 A Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációjával Foglalkozó Igazgatási Bizottság – A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 36/08 A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 36/09 A természetbeni ellátások átlagköltségei
2013/C 36/10 A természetbeni ellátások átlagköltségei
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 36/11 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 36/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6820 – EQT Infrastructure II/E.ON Energy from Waste) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 9. 56. évfolyam, C 37
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2013/C 37/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2013. február 4.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/3)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 37/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6695 – Azoty Tarnów/Zakłady Azotowe Puławy)
2013/C 37/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6790 – Mittal Investments/Certain UK Assets of Anglo American and Lafarge)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 37/04 Féléves jelentés a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásában elért eredményekről (2012/II.)
 

Európai Bizottság

2013/C 37/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 37/06 A Bizottság határozata (2013. január 14.) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport felügyelőbizottsága három közszolgálati hátterű tagjának kinevezéséről
2013/C 37/07 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

Számvevőszék

2013/C 37/08 21/2012. sz. különjelentés: „Az energiahatékonyságot célzó kohéziós beruházások költséghatékonysága”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 37/09 Munkaszüneti napok 2013-ban
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 37/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6801 – Rosneft/TNK-BP)
2013/C 37/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6807 – Mercuria Energy Asset Management/Sinomart KTS Development/Vesta Terminals)
2013/C 37/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6739 – Allianz/VW Financial Services/GU)
2013/C 37/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund IV/LR Global Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 9. 56. évfolyam, C 38
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 38/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 32., 2013.2.2.
2013/C 38/02 Az Európai Unió Bíróságának határozata (2012. december 11.) az Európai Unió Bíróságának igazgatási feladatai ellátása körében rendelkezésére álló dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 38/03 C-610/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. december 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Elfogadhatatlansági kifogás — Az EK 228. cikk (2) bekezdése és az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — A végrehajtás elmaradása — Pénzügyi szankciók)
2013/C 38/04 C-215/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a S±d Okręgowy we Wrocławiu (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Iwona Szyrocka kontra Siger Technologie GmbH (1896/2006/EK rendelet — Európai fizetési meghagyásos eljárás — Fizetési meghagyás iránti, a nemzeti jogban meghatározott alaki követelményeket ki nem elégítő kérelem — A kérelem által kielégítendő követelmények kimerítő jellege — A főkövetelés teljesítésének időpontjáig keletkezett kamat érvényesíthetősége)
2013/C 38/05 C-226/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Expedia Inc. kontra Autorité de la concurrence és társai (Verseny — EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés — Kartell — A korlátozás érzékelhető jellege — 1/2003/EK rendelet — 3. cikk, (2) bekezdés — Nemzeti versenyhatóság — Olyan magatartás, amely érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet — Eljárás és szankció — A de minimis közleményben meghatározott piaci részesedési küszöbértékek túl nem lépése — Cél általi korlátozások)
2013/C 38/06 C-237/11. és C-238/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete — Francia Köztársaság kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Intézményi jog — Az Európai Parlament 2012. és 2013. évi plenáris ülésszakainak ütemterve — Az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek és szervezeti egységeinek székhelyét meghatározó jegyzőkönyvek)
2013/C 38/07 C-379/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Cour administrative (Luxemburg) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Caves Krier Frères SARL kontra Directeur de l’Administration de l’emploi (A munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — Az idősebb munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatási támogatása — A nemzeti munkaügyi hivatal valamely állásközvetítő irodájánál történő nyilvántartásba vétel feltétele — A lakóhelyre vonatkozó feltétel — Korlátozás — Igazolás)
2013/C 38/08 C-395/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH kontra Finanzamt Lüdenscheid (Adózás — Hatodik héairányelv — 2004/290/EK határozat — Eltérő intézkedés alkalmazása valamely tagállam által — Engedélyezés — 2. cikk, 1. pont — Az „építési tevékenység” fogalma — Értelmezés — A termékértékesítés bennfoglaltsága — Ezen eltérés részleges alkalmazásának lehetősége — Korlátozások)
2013/C 38/09 C-465/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Krajowa Izba Odwoławcza (Lengyel Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Praxis Sp. z.o.o., ABC Direct Contact Sp. z.o.o. kontra Poczta Polska SA (2004/18/EK irányelv — 45. cikk (2) bekezdés első albekezdés d) pont — 2004/17/EK irányelv — 53. cikk (3) bekezdés és 54. cikk (4) bekezdés — Közbeszerzés — A postai szolgáltatások ágazata — A közbeszerzési eljárásból történő kizárás szempontjai — Súlyos szakmai kötelességszegés — A közérdek védelme — A tisztességes verseny fenntartása)
2013/C 38/10 C-670/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 13-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) kontra Société Vinifrance SA (Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 4. és 5. cikk — Közigazgatási szankció — Közigazgatási intézkedés — 822/87/EGK rendelet — A szőlőmustsűrítmény magánraktározásához nyújtott közösségi támogatás — Közösségi származás — 1059/83/EGK rendelet — Hosszú távú raktározási szerződés — 2. cikk, (2) bekezdés — 17. cikk, (1) bekezdés, b) pont — A támogatásnak a jogsértés súlya függvényében történő csökkentése)
2013/C 38/11 C-11/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 13-i ítélete (a College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Közös agrárpolitika — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — Csökkentések és kizárások a kölcsönös megfeleltetési szabályok be nem tartása esetén — Mások cselekményeiért való felelősség)
2013/C 38/12 C-1/11. SA. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. november 19-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Az Európai Uniónál történő végrehajtás foganatosítására való felhatalmazás iránti kérelem)
2013/C 38/13 C-529/12. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2012. november 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Andrea Lange kontra ERGO Lebensversicherung AG
2013/C 38/14 C-537/12. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja. (Spanyolország) által 2012. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Banco Popular Español S.A. kontra Maria Teodolinda Rivas Quichimbo és Wilmar Edgar Cun Pérez
2013/C 38/15 C-546/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-133/08., T-134/08., T-177/08. és T-242/09. sz., Ralf Schräder kontra Közösségi Növényfajta-hivatal egyesített ügyekben 2012. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Ralf Schräder által 2012. november 28-án benyújtott fellebbezés
2013/C 38/16 C-556/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TDC A/S kontra Teleklagenævnet
2013/C 38/17 C-561/12. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS kontra Rahandusministeerium
2013/C 38/18 C-562/12. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee
2013/C 38/19 C-564/12. sz. ügy: A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BNP Paribas Personal Finance SA és Facet SA kontra Guillaume Delmatti
2013/C 38/20 C-565/12. sz. ügy: A Tribunal d’instance d’Orléans (Franciaország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — LCL Le Crédit Lyonnais, SA kontra Fesih Kalhan
2013/C 38/21 C-571/12. sz. ügy: Az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SIA Greencarrier Freight Services Latvia kontra Valsts ieņēmumu dienests
2013/C 38/22 C-572/12. sz. ügy: 2012. december 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Holland Királyság
2013/C 38/23 C-573/12. sz. ügy: A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2012. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ålands Vindkraft AB kontra Energimyndigheten
2013/C 38/24 C-575/12. sz. ügy: Az Administratīvā apgabaltiesa (Lettország) által 2012. december 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AS „Air Baltic Corporation” kontra Valsts robeľsardze
2013/C 38/25 C-51/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V. kontra Sonnthurn Vertriebs GmbH
2013/C 38/26 C-33/12. és C-38/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2012. november 6-i végzése (a Fővárosi Törvényszék és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-33/12), Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (C-38/12) kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
2013/C 38/27 C-98/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. november 27-i végzése (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wim J. J. Slot kontra 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH
 

Törvényszék

2013/C 38/28 T-103/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Versalis és Eni kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A kloroprén gumi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piac felosztása — A jogsértő magatartás betudhatósága — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — artellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés — Bírságok — A jogsértés súlya és időtartama — Visszaesés — Elrettentő hatás — Enyhítő körülmények — A forgalom 10 %-os felső határa — Együttműködés — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Egyenlő bánásmód elve — Arányosság)
2013/C 38/29 T-34/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Hairdreams kontra OHIM — Bartmann (MAGIC LIGHT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MAGIC LIGHT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi MAGIC LIFE nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 38/30 T-588/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Görögország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szántóföldi növények — Szárított szőlő — Nyersdohány — Egyedi intézkedések az Égei-tenger kisebb szigeteinek bizonyos mezőgazdasági termékei tekintetében — Juh- és kecskehús — Kölcsönös megfeleltetés — Arányosság”)
2013/C 38/31 T-136/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — pelicantravel.com kontra OHIM — Pelikan (pelikan) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A pelikan közösségi ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — A bejelentő rosszhiszeműségének hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b pontja”)
2013/C 38/32 T-197/11. P. és T-198/11. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Bizottság kontra Strack („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Dokumentumokhoz való hozzáférés — A személyzeti szabályzat 26. és 26a. cikke — 1049/2001/EK rendelet — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az elsőfokú eljárásban benyújtott kereset elfogadhatatlansága — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az eljárási szabályzat 90. cikkének a) pontja”)
2013/C 38/33 T-199/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Strack kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat 17., 17a. és 19. cikke, valamint 90. cikkének (1) bekezdése — Valamely szöveg közzététele iránti kérelem — Bizonyos megállapítások nemzeti bíróságok előtti felhasználásának engedélyezése iránti kérelem — A kereset elfogadhatatlansága első fokon — Sérelmet okozó aktus hiánya — Az eljárási szabályzat 90. cikkének a) pontja)
2013/C 38/34 T-357/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A GRUPO BIMBO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi BIMBO nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Jóhírnevű védjegy — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2013/C 38/35 T-461/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — Natura Selection kontra OHIM — Ménard (natura) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A natura közösségi ábrás védjegy bejelentése — NATURA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 38/36 T-595/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i ítélete — A kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Foglalkozási megbetegedés — Teljes tartós rokkantság — A személyi aktához való hozzáférés — Az utazási költségek megtérítése — Kártérítési kérelem”)
2013/C 38/37 T-231/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Adriatica di Navigazione és „Comitato Venezia Vuole Vivere” kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 38/38 T-253/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Bauer kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 38/39 T-260/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 38/40 T-261/00. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Sacaim és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A szociális terhek csökkentése a Velence és Chioggia területén letelepedett vállalkozások javára — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kifizetett támogatások visszatéríttetését elrendelő határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2013/C 38/41 T-463/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Dectane kontra OHIM — Hella (DAYLINE) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2013/C 38/42 T-584/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i végzése — Atlas Transport kontra OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) („Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — Megszűnés megállapítása iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)
2013/C 38/43 T-641/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Mische kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Besorolási fokozatba és fizetési fokozatba történő besorolás — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt kiírt versenyvizsga — A Parlament általi felvétel és egyidejűleg a Bizottsághoz történő áthelyezés — Részleges okafogyottság — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 38/44 T-464/12. P. (R.) sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 3-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság („Fellebbezés — Ideiglenes intézkedés iránti elsőfokú eljárásban hozott, a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés — A fellebbezőnek az általa a díjazásából méltánytalanul levontnak tartott összegek visszatérítésének a Bizottság általi megtagadása”)
2013/C 38/45 T-511/12. sz. ügy: 2012. november 12-én benyújtott kereset — Refrigue-confecções para o frio kontra OHIM — Fronsac SW és Sixty International (Refrigue for cold)
2013/C 38/46 T-536/12. sz. ügy: 2012. december 12-én benyújtott kereset — Aroa Bodegas kontra OHIM — Bodegas Muga (aroa)
2013/C 38/47 T-538/12. sz. ügy: 2012. december 13-án benyújtott kereset — Optilingua kontra OHIM — Esposito (ALPHATRAD)
2013/C 38/48 T-424/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Cementos Molins kontra Bizottság
2013/C 38/49 T-32/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Vardar kontra OHIM — Joker (pingulina)
2013/C 38/50 T-90/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 14-i végzése — Elegant Target Development és társai kontra Tanács
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 38/51 F-52/02. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. október 2-i ítélete — Q kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Törvényszék elé — Segítségnyújtási kötelezettség — Lelki zaklatás — Ideiglenes távoltartási intézkedés — Nem vagyon kár megtérítése — Előmeneteli jelentések — Betegség miatti igazolt távollét — Figyelembe vétel elmaradása)
2013/C 38/52 F-41/06. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. november 6-i ítélete — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követő visszautalás a Törvényszék elé — Rokkantság — Rokkantság miatti nyugdíjazás — A rokkantsági bizottság összetétele — Szabályosság — Feltételek)
2013/C 38/53 F-88/09. és F-48/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Z kontra Bíróság (Közszolgálat — Tisztviselők — Újrabeosztás — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya — Védelemhez való jog — Lelki zaklatás — A személyzeti szabályzat 12. cikke — Gondoskodási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi szankció — Írásbeli figyelmeztetés — Védelemhez való jog és a kontradiktórius eljárás elve)
2013/C 38/54 F-43/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Cerafogli kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Lelki zaklatás miatti panasz — Közigazgatási vizsgálat — A vizsgálat irataihoz való hozzáférés — Vizsgálati jelentés — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)
2013/C 38/55 F-112/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. december 11-i ítélete — Trentea kontra FRA (Közszolgálat — Az FRA személyi állománya — Ideiglenes alkalmazottak — Felvétel — Álláshirdetés — A pályázat elutasítása)
2013/C 38/56 F-118/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. október 2-i ítélete — Psarras kontra ENISA (Közszolgálat — Beosztás — Újrabeosztás — Szolgálati érdek — Személyes okokkal indokolt szabadság)
2013/C 38/57 F-2/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 13-i ítélete — BW kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Próbaidős tisztviselő — A próbaidő lejártát követően a véglegesítés elmaradása — Próbaidős tisztviselő elbocsátásáról szóló határozat indokolása — Védelemhez való jog)
2013/C 38/58 F-76/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Grazyte kontra Bizottság (Közszolgálat — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel — Tízéves referencia időszak — Kezdet — Lejárat — Nemzetközi szervezetnél eltöltött szolgálati idő figyelmen kívül hagyása — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek analógia útján való alkalmazása)
2013/C 38/59 F-77/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Van Neyghem kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2007. évi előléptetési időszak — Az előléptetés megtagadása — Megsemmisítés — Végrehajtási intézkedések — Az érdemek új összehasonlító vizsgálata)
2013/C 38/60 F-110/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Lebedef és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — A személyzeti szabályzat 64. cikke — A személyzeti szabályzat IX. melléklete 3. cikke (5) bekezdésének első albekezdése — Korrekciós együttható — Sérelmet okozó aktus — Egyenlő bánásmód)
2013/C 38/61 F-6/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 5-i ítélete — Bourtembourg kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Külföldi munkavégzési támogatás — A szokásos tartózkodási hely fogalma — Az érdekeltségek állandó vagy szokásos központja — A tanulmányok folytatására szolgáló ideiglenes tartózkodási hely — A szakmai tevékenység folytatásának helye — Határozott időre létrejött munkaviszonyok)
2013/C 38/62 F-70/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — 2008. évi értékelési időszak — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentés — Az ad hoc csoporttal folytatott konzultáció — A személyzeti szabályzat alapján való kijelölés — Szakszervezet általi kijelölés — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 38/63 F-109/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — 2009. évi értékelési időszak — A munkaidő felére kiterjedő mentesítés szakszervezeti képviselet ellátása céljából — A beosztás szerinti szervezeti egységnél ellátott feladatokra kiterjedő értékelő jelentés — A személyzeti szabályzat alapján való kijelölés — Szakszervezet általi kijelölés — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 38/64 F-27/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 12-i végzése — Ghigna kontra Bizottság
2013/C 38/65 F-69/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. november 8-i végzése — Dekker kontra Europol
2013/C 38/66 F-70/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. december 13-i végzése — Parikka kontra EKSZ
2013. február 12. 56. évfolyam, C 39
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2013/C 39/01 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. november 29.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló irányelv iránti javaslatról (CON/2012/99)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 39/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 39/03 A Bizottság határozata (2012. december 21.) az Európai Unió intézményeinek 2014. évi ünnepnapjairól
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2013/C 39/04 Az európai EBB-díj
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 39/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6861 – B & C Industrieholding/AMAG Austria Metall) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. február 12. 56. évfolyam, C 39E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 39 E/01 A Tanács 1/2013/EU állásfoglalása első olvasatban az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel A Tanács által 2012. december 11-én elfogadva
2013. február 12. 56. évfolyam, C 40
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 40/01 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 40/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 40/03 Állami támogatás – Olaszország – SA.23098 (C 37/2007) számú állami támogatás – Aeroporto di Alghero – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében (1)
2013/C 40/04 Állami támogatás – Magyarország – SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN) számú állami támogatás – A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása és alkalmazása – A ValDealnek nyújtott támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 27 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 106 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 32 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 15 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!