spacer
  8. évfolyam 51. szám 2013.12.17.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

OptiJUS Idegen Nyelvű Jogi Adatbázis

 

Legfrissebb fejlesztésünk eredményeként elkészült az OptiJUS Idegen Nyelvű Jogi Adatbázis, amely jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat és egyéb hasznos kiegészítő anyagot tartalmaz angol és – a fontosabb anyagokat – német nyelven.

 

A szolgáltatás előnyei:

  • azonnali online hozzáférés – nincs szükség DVD telepítésre, szoftver letöltésre

  • csak aktuális joganyagok találhatók a rendszerben

  • folyamatos hatályosítás és frissítés

  • magyar nyelvű joganyagokból közvetlen átjárás a kiválasztott idegen nyelvre és vissza

  • többfelhasználós hozzáférés esetén a felhasználó további, egyedileg választott jogszabályok* angol nyelvre történő fordítását igényelheti az előfizetési díj 50%-áért, valamint nettó 3,50 Ft/karakter áron**

  • szóra/kifejezésre keresés

  • gyakran használt iratminták mindkét nyelven

  • mobil eszközökön is elérhető

  • kedvező díjazás

  • OptiJUS alaprendszer kiegészítéseként vagy önálló szolgáltatásként is megrendelhető

*   kivéve önkormányzati rendeletek

** csak teljes jogszabályok legfrissebb időállapota választható az előfizetés első évében

 

További információért érdeklődjön értékesítőnknél az alábbi telefonszámon +36 1 696 0688, vagy az alábbi e-mail címen vip@opten.hu.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 50. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 408
Végelszámolás 130
Hivatalból való törlés 92

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1697

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 652 db.

A héten 11 927 cégnév, 3074 székhelycím és 729 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 515 059 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A felszámoló díjazása

A felszámoló díjának összege a felszámolás során értékesített vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás kezdő időpontját megelőzően keletkezett – követelések pénzbevétele együttes összegének 5 %-a. Amennyiben a felszámolási eljárás elrendelésére a csődeljárás megszüntetésével egyidejűleg került sor, a felszámoló díja a fenti összegek 3 %-a. A felszámoló díjának minimuma mindkét esetben 300 000 Ft. Ha az adós a felszámolás alatt tevékenységét folytatja, úgy az ebből származó bevétel 2 %-a illeti meg a felszámolót. Különösen bonyolult ügyben a bíróság a fentiektől eltérően a felszámoló díját magasabb mértékben állapíthatja meg. Az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000 Ft,  továbbá a felszámolás során értékesített vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás kezdő időpontját megelőzően keletkezett – követelések pénzbevétele együttes összegének 1 %-a. Egyezség esetén a felszámoló díja az egyezség körébe tartozó a számviteli szabályok alapján felosztható vagyon értékének 5 %-a, de legalább 300 000 Ft. Ha a felosztható vagyon értéke meghaladja az 1 000 000 000 Ft-ot, a bíróság a felszámoló díját az általa elvégzett tevékenység és munkateher figyelembe vételével ennél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A fentebb részletezett díjakhoz az általános forgalmi adót hozzá kell számítani. Amennyiben a felszámolót az eljárás alatt a bíróság felmenti, díjazását az általa elvégzett tevékenység és működése alatt az adóshoz befolyt bevétel figyelembe vételével kell megállapítani (Cstv. 59. § (1) bekezdés).

Ha a felszámoló részére az általános forgalmi adót nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díj a felszámolás során az eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett – követelések pénzbevétele együttes összegének 4%-át meghaladja, a díjból a 4%-ot meghaladó részt be kell fizetni a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára. Ha a díj a 300 000 forintot meghaladja, de a 400 000 forintot nem éri el, csak a 300 000 forint feletti összeget kell befizetni a díjkiegészítési számlára. Az adós felszámolás alatti tevékenysége esetén – ha az általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díj az 1%-ot meghaladja – az 1%-ot meghaladó részt kell befizetni a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára.  A díjkiegészítési számla javára befizetendő összeggel szemben beszámításnak nincs helye (Cstv. 59. § (2) bekezdés). Ha a felszámoló általános forgalmi adót nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díja nem éri el a 4%-ot, a bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően értesíti a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalát, megjelölve a felszámoló nevét, székhelyét és a részére megállapított - a ténylegesen befolyt díj és a 4% közötti különbözet -        összeget. Ha az (1) bekezdésben meghatározott díj – ide nem értve az egyszerűsített felszámolási eljárásokat – a 300 000 forintot nem éri el, a Gazdasági Hivatal a felszámoló általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díját 300 000 forintra egészíti ki (Cstv. 59. § (3) bekezdés). A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala a különbözet kiutalását – megnövelve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges, a díjkiegészítéssel arányos összeggel – az értesítés beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti, kivéve, ha a díjkiegészítési számlán az értesítés kézhezvételének időpontjában nincs meg a szükséges pénzösszeg, vagy ha a felszámoló a díjkiegészítési számlára esedékes befizetési kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a Gazdasági Hivatal az értesítésben megjelölt felszámolókat – megfelelő fedezet esetén – az értesítések beérkezési sorrendjében elégíti ki (Cstv. 59. § (4) bekezdés).

Egyszerűsített felszámolás esetén 150 000 forintra egészíti ki a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala a felszámoló díját, ha az általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díj nem éri el ezt az összeget. A kiegészítéshez szükséges pénzösszeget nem lehet a díjkiegészítési számláról teljesíteni. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala minden negyedév utolsó munkanapján összesíti, és az erről szóló kimutatást az államháztartásért felelős miniszter részére megküldi, hogy a tárgynegyedévben az egyszerűsített felszámolások kapcsán, mennyi az a pénzösszeg, amely szükséges ahhoz, hogy a kötelezettségét – ideértve az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges, a kiegészítéssel arányos összeget is – teljesíthesse. A kimutatás alapján az államháztartásért felelős miniszter – a központi költségvetés terhére – a szükséges összeget a Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja, amely a pénzösszeg beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a felszámolók részére a kifizetéseket (Cstv. 59. § (5) bekezdés). A kiegészítő kifizetéseket utólagosan (a tárgyévet követő év május 31-éig) a díjkiegészítési számláról a központi költségvetés számára vissza kell pótolni, ha erre a visszapótlásra a díjkiegészítési számla egyenlege a fedezetet biztosítja (Cstv. 59. § (6) bekezdés).

2013. november 22.

Magyar Közlöny 205-210/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

205/2013. december 10.

 

 

2013. évi CCVII. törvény

Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

 2013.12.11.

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

 2013.12.11.

68/2013. (XII. 10.) BM rendelet

A belügyminiszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

 2013.12.11.

76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.12.11.

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 2013.12.11.

1910/2013. (XII. 10.) Korm. határozat

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 214/C. a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai erőforrások megőrzése intézkedés esetében az 5 évre szóló kötelezettség vállalásáról

 2013.12.10.

206/2013. december 11.

 

 

469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.12.12.

470/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011.(X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.12.

471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.12.

472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet

A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.12.12.

69/2013. (XII. 11.) BM rendelet

Egyes migrációs és menekültügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2014.01.01.

1911/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2013.12.11.

1912/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2013.12.11.

1913/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2013.12.11.

1914/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról

 2013.12.11.

1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról

 2014.01.01.

1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.12.

1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról

 2013.12.11.

1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 2014.01.01.

1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról

 2013.12.11.

1920/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

 2013.12.11.

1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A 2014-2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 2013.12.11.

1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről

 2013.12.11.

1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

Közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

 2013.12.11.

1925/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról

 2013.12.12.

1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyar Írószövetség működésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozat

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.12.11.

144/2013. (XII. 11.) ME határozat

A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2. Közgyűlésén való részvételről

 2013.12.11.

145/2013. (XII. 11.) ME határozat

Az egészségügyi ellenintézkedések beszerzéséről szóló Közös Közbeszerzési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.12.11.

207/2013. december 12.

 

 

2013. évi CCVIII. törvény

Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről

 2013.12.13.

2013. évi CCIX. törvény

Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.12.13.

2013. évi CCX. törvény

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.12.13.

2013. évi CCXI. törvény

A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2013.12.13.

2013. évi CCXII. törvény

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 2013.12.14.

2013. évi CCXIII. törvény

Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

 2013.12.20.

2013. évi CCXIV. törvény

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról

 2014.01.01.

2013. évi CCXV. törvény

A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

 2013.12.13.

473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.12.31.

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 2013.12.15.

74/2013. (XII. 12.) NFM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybevevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013.(II.26.) NFM rendelet módosításáról

 2014.01.01.

114/2013. (XII. 12.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

 2014.01.11.

115/2013. (XII. 12.) VM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

 2013.12.13.

116/2013. (XII. 12.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2013.12.13.

101/2013. (XII. 12.) OGY határozat

Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról

 2013.12.13.

500/2013. (XII. 12.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.12.12.

501/2013. (XII. 12.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.12.12.

502/2013. (XII. 12.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2013.12.12.

1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

 2013.12.12.

1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről

 2013.12.12.

1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével" című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.12.12.

1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozat

AKEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosítószámú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.12.

146/2013. (XII. 12.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2013.12.12.

147/2013. (XII. 12.) ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről

 2013.12.12.

148/2013. (XII. 12.) ME határozat

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról

 2013.12.12.

208/2013. december 13.

 

 

2013. évi CCXVI. törvény

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

 2013.12.14.

2013. évi CCXVII. törvény

Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.14.

77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

 2013.12.16.

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

 2013.12.14.

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet

A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

 2013.12.14.

117/2013. (XII. 13.) VM rendelet

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatalának járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.12.16.

1935/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő feladatokról szóló 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.14.

1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a konzolos kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.13.

1937/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11 -2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" című) nagyprojekt támogatása további növelésének jóváhagyásáról

 2013.12.13.

1938/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

 2013.12.13.

1939/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0028 azonosító számú [M60 gyorsforgalmi út 58. számú főút - 5826. jelű út közötti szakasz építése (kivitelezés)" című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.13.

1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.13.

1941/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló, tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése tárgyú projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

 2013.12.13.

1942/2013. (XII. 13.) Korm. határozat

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2013.12.14.

56/2013. (XII. 13.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.12.13.

57/2013. (XII. 13.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.12.13.

58/2013. (XII. 13.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

 2013.12.13.

209/2013. december 16.    
28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről

2014.01.01.

29/2013. (XII. 16.) MNB rendelet Az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről

2014.01.01.

30/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

2014.01.01.

31/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról

2014.01.01.

32/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

2014.01.01.

33/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről

2014.01.01.

34/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról

2014.01.01.

35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet Az ISIN azonosítóról

2014.01.01.

210/2013. december 16.    
6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

2014.01.01.

70/2013. (XII. 16.) BM rendelet

Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.12.19.

71/2013. (XII. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

2013.12.24.

78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet Az „art” mozivá minősítés feltételeiről

2014.01.01.

75/2013. (XII. 16.) NFM rendelet

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

2014.01.01.

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

2013.12.19.

119/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

2013.12.24.

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

2013.12.24.

121/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról

2013.12.17.

Knk.IV.37.728/2013/3. határozat A Kúria határozata

2013.12.16.

503/2013. (XII. 16.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2013.12.16.

504/2013. (XII. 16.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2013.12.16.

505/2013. (XII. 16.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2013.12.16.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. december 11. 56. évfolyam, L 332

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1279/2013/EU (2013. december 9.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia [OEM])
A Bizottság 1280/2013/EU (2013. december 9.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians [OFJ])
A Bizottság 1281/2013/EU (2013. december 10.) végrehajtási rendelete az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2014. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról
A Bizottság 1282/2013/EU (2013. december 10.) végrehajtási rendelete a halászati ágazat operatív programjai tekintetében a 104/2000/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2508/2000/EK rendelet lengyel nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 1283/2013/EU (2013. december 10.) rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet francia nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 1284/2013/EU (2013. december 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/728/EU (2013. december 2.) határozata az elektronikus továbbításra vonatkozó vámmoratórium és az egyezmény megsértését nem érintő, illetve a helyzettel összefüggő panaszokra vonatkozó moratórium meghosszabbítása tekintetében az Európai Unió által a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri konferenciáján képviselendő álláspont kialakításáról
A Tanács 2013/729/KKBP (2013. december 9.) határozata az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló 2013/34/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/730/KKBP (2013. december 9.) határozata a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia keretében a Kézi- és Könnyűfegyvereket Ellenőrző Délkelet- és Kelet-európai Központ (SEESAC) által Délkelet-Európában végzett leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési tevékenységek támogatásáról
A Bizottság 2013/731/EU (2013. december 9.) határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti terv Írország általi elfogadásáról szóló értesítésről (az értesítés a C(2013) 8638. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/732/EU (2013. december 9.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a klóralkáligyártás tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 8589. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

A mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2013 2013/733/EU (2013. november 28.) határozata a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás 10. mellékletének módosításáról
2013. december 12. 56. évfolyam, L333

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1320/2013/EU (2013. december 3.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására és üzleti tevékenységük elemzésére használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapról szóló 385/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 1321/2013/EU (2013. december 10.) végrehajtási rendelete az élelmiszerekben vagy azok felületén való felhasználásra, illetve származékos füstaromák előállítására szánt engedélyezett füstaroma elsődleges termékek uniós jegyzékének megállapításáról
A Bizottság 1322/2013/EU (2013. december 11.) végrehajtási rendelete az 1216/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes árucikkeknek az Unióba való korlátlan vámmentes bejutásának a 2014. évre történő biztosításáról
A Bizottság 1323/2013/EU (2013. december 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1324/2013/EU (2013. december 11.) végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/744/EU (2013. december 9.) határozata az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a bűncselekmények fogalommeghatározásával és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2013/745/EU (2013. december 9.) határozata az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel, a bűncselekmények fogalommeghatározásával és a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései kivételével, az Európai Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2013/746/EU (2013. december 10.) határozata a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról
A Bizottság 2013/747/EU, Euratom (2013. december 10.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának az Egyesült Királyság számára való engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 8685. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/748/EU, Euratom (2013. december 10.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Horvátország számára való engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 8688. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/749/EU, Euratom (2013. december 10.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Portugália számára való engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 8689. számú dokumentummal történt)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2013/750/EU (2013. szeptember 26.) iránymutatása a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/37)
2013. december 13. 56. évfolyam, L 334

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
Tájékoztatás az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 1325/2013/EU (2013. december 9.) rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Tanács 1326/2013/EU (2013. december 9.) rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1327/2013/EU (2013. december 11.) rendelete az Európai Unió bármelyik tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LN területen folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1328/2013/EU (2013. december 12.) végrehajtási rendelete a 2454/93/EGK rendelet szerinti általános preferenciarendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében az Indonézia és Srí Lanka közötti régióközi kumuláció engedélyezéséről
A Bizottság 1329/2013/EU (2013. december 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1330/2013/EU (2013. december 12.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/751/EU (2013. december 11.) határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti terv Litván Köztársaság általi elfogadásáról szóló értesítésről (az értesítés a C(2013) 8636. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/752/EU (2013. december 11.) végrehajtási határozata a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 8776. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/753/EU (2013. december 11.) végrehajtási határozata a vasúti rendszerre vonatkozó közös biztonsági célok második csoportjáról szóló 2012/226/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 8780. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/754/EU (2013. december 11.) végrehajtási határozata a Dél-Afrikában előforduló Guignardia citricarpa Kiely (valamennyi, a citrusfélékre patogén törzse) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2013) 8781. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 190., 2006.7.12.)
2013. december 14. 56. évfolyam, L 335

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1331/2013/EU (2013. december 10.) rendelete az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2012. július 1-jétől történő kiigazításáról
A Tanács 1332/2013/EU (2013. december 13.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1333/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az 1709/2003/EK, az 1345/2005/EK, a 972/2006/EK, a 341/2007/EK, az 1454/2007/EK, a 826/2008/EK, az 1296/2008/EK, az 1130/2009/EK, az 1272/2009/EU és a 479/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1334/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az 1290/2008/EK rendeletnek az engedély jogosultja nevének, valamint a Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) és Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) mikroorganizmust tartalmazó készítmény ajánlott adagolásának tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1335/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 29/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 1336/2013/EU (2013. december 13.) rendelete a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1337/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság 1338/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 208. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 1339/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1340/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
A Bizottság 1341/2013/EU (2013. december 13.) végrehajtási rendelete a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2013 novemberében benyújtott, egyes tejtermékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/756/EU (2013. december 2.) határozata a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó határozatok tekintetében a Kormányzati Beszerzési Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács 2013/757/EU (2013. december 9.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/758/EU (2013. december 10.) határozata a 2013. júniusi 21-i tanácsi ajánlás nyomán Lengyelországtól várt eredményes intézkedések meghozatalának elmulasztásáról
A Tanács 2013/759/EU (2013. december 12.) határozata az EFA tekintetében a 2014. január 1-je és a 11. Európai Fejlesztési Alap hatálybalépése közötti átmeneti igazgatási intézkedésekről
A Tanács 2013/760/KKBP (2013. december 13.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/761/EU (2013. december 12.) határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikkében említett átmeneti nemzeti terv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága általi elfogadásáról szóló értesítésről (az értesítés a C(2013) 8815. számú dokumentummal történt)
2013. december 14. 56. évfolyam, L 336

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1269/2013/EU (2013. december 5.) végrehajtási rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 802/2004/EK rendelet módosításáról
2013. december 14. 56. évfolyam, L 337

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/719/EU (2012. november 16.) határozata a Hollandia által az ING javára végrehajtott SA.33305 (2012/C) és SA.29832 (2012/C) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 8238. számú dokumentummal történt)
2013. december 17. 56. évfolyam, L 338

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1342/2013/EU (2013. december 12.) végrehajtási rendelete az Oroszországi Föderációból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseknek az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1343/2013/EU (2013. december 12.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó peroxoszulfátokra (perszulfátok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
A Bizottság 1344/2013/EU (2013. december 12.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IVa övezetben folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 1345/2013/EU (2013. december 12.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIf és VIIg övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1346/2013/EU (2013. december 12.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, kormos marlinra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1347/2013/EU (2013. december 13.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa, IVb és IVc övezetben folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 1348/2013/EU (2013. december 16.) végrehajtási rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 1349/2013/EU (2013. december 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/762/EU (2013. december 9.) végrehajtási határozata a tagállamok 2013. évi halászati ellenőrzési programjaihoz biztosított kiegészítő pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 8576. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/763/EU (2013. december 12.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2013) 8743. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/764/EU (2013. december 13.) végrehajtási határozata az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2013) 8667. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/765/EU (2013. december 13.) végrehajtási határozata a Det Norske Veritas elismerésének a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 8876. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/766/EU (2013. december 13.) végrehajtási határozata az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló egyes 2013. évi módosított programok jóváhagyásáról, a 2009-re és az azt követő évekre benyújtott éves és többéves programok jóváhagyásáról szóló 2008/897/EK határozat módosításáról, valamint a 2012/761/EU végrehajtási határozatnak az említett határozattal jóváhagyott egyes programokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 8891. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/767/EU (2013. december 16.) határozata a civil párbeszéd keretének a közös agrárpolitika területét érintő ügyekben történő megteremtéséről és a 2004/391/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
2013. december 17. 56. évfolyam, L 339

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1317/2013/EU (2013. december 16.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-D, beflubutamid, ciklanilid, dinikonazol, floraszulam, metolaklór és S-metolaklór, valamint milbemektin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. december 17. 56. évfolyam, L 340

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1318/2013/EU (2013. október 22.) rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
20113. december 11. 56. évfolyam, C 361
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 361/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TAGÁLLAMI KEZDEMÉNYEZÉSEK

2013/C 361/02 Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország kezdeményezése Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 361/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 361/04 Pályázati felhívás a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2013. évi éves munkaprogram alapján (A C(2013) 8744 bizottsági határozattal módosított C(2013) 1029 bizottsági határozat)
2013/C 361/05 Pályázati felhívások a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó 2013. évi többéves munkaprogram alapján (A C(2013) 8755 bizottsági határozattal módosított C(2013) 1675 bizottsági határozat)
2013/C 361/06 Felhívások pályázatok benyújtására és kapcsolódó tevékenységek elvégzésére a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) és az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához (2014–2018) kapcsolódó munkaprogramok alapján
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 361/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 361/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. december 11. 56. évfolyam, C 361A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

2013/C 361 A/01 Pályázati felhívás igazgatóhelyettesi pozícióra (AD 12) (f/n) (Cedefop/2013/03/AD)
2013. december 11. 56. évfolyam, C 361E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 361 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. december 12. 56. évfolyam, C 362
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 362/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 362/02 11/2013. sz. különjelentés: „A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó adatok helytállósága: strukturáltabb és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság ellenőrzéseinek eredményességét”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 362/03 Iránymutatás az EGT-megállapodás 53. cikkének a horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 362/04 Pályázati felhívás 2013 – EAC/S11/13 – Erasmus+ program
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 362/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszálból készült termékek behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
2013. december 12. 56. évfolyam, C 362E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 362 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. december 13. 56. évfolyam, C 363
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 363/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 363/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 363/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 363/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7082 – EVO/PKO/eService JV)
2013/C 363/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana)
2013/C 363/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7090 – Vopak/Swedegas/GO4LNG JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 363/07 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 363/08 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Számvevőszék

2013/C 363/09 14/2013. sz. különjelentés: „Az Európai Unió közvetlen pénzügyi támogatása a Palesztin Hatóságnak”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 363/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 363/11 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. december 13. 56. évfolyam, C 363A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 363 A/01 PE/171/S számú álláshirdetés
2013. december 13. 56. évfolyam, C 364
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 364/01 A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 364/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 364/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013. december 13. 56. évfolyam, C 365
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 365/01 Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/02 Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/03 Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Központ válaszaival együtt
2013/C 365/04 Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Központ válaszaival együtt
2013/C 365/05 Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Akadémia válaszaival együtt
2013/C 365/06 Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/07 Jelentés az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt
2013/C 365/08 Jelentés a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/09 Jelentés az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/10 Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/11 Jelentés az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/12 Jelentés az Európai Bankhatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hatóság válaszaival együtt
2013/C 365/13 Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Központ válaszaival együtt
2013/C 365/14 Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/15 Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/16 Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/17 Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hatóság válaszaival együtt
2013/C 365/18 Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Intézet válaszaival együtt
2013/C 365/19 Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hatóság válaszaival együtt
2013/C 365/20 Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Intézet válaszaival együtt
2013/C 365/21 Jelentés az Európai Gyógyszerügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/22 Jelentés a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Központ észrevételeivel együtt
2013/C 365/23 Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/24 Jelentés az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/25 Jelentés az Europol-nyugdíjalap 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alap válaszával együtt
2013/C 365/26 Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/27 Jelentés az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszával együtt
2013/C 365/28 Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hatóság válaszaival együtt
2013/C 365/29 Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt
2013/C 365/30 Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/31 Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Alapítvány válaszával együtt.
2013/C 365/32 Jelentés az Eurojust 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Eurojust válaszaival együtt
2013/C 365/33 Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/34 Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/35 Jelentés a Külső Határokon Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségnek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/36 Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/37 Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszaival együtt
2013/C 365/38 Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/39 Jelentés a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról az Ügynökség válaszaival együtt
2013/C 365/40 Jelentés a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Hivatal válaszával együtt
2013. december 14. 56. évfolyam, C 366
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 366/01 A Bizottság közleménye – a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékek
2013/C 366/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenská Energetika)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 366/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 366/04 A Bizottság közleménye a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról
2013/C 366/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 366/06 A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a kijelölt nemzeti hatóságok jegyzéke
2013/C 366/07 A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet 30. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a kijelölt nemzeti hatóságok jegyzéke
2013/C 366/08 Tájékoztató – A Tanács 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról: Tájékoztató a tagállamok által a 8. cikkel összhangban elfogadott intézkedésekről
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 366/09 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 366/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7041 – Clariant/Tasnee/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 366/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7126 – Hellman & Friedman/Scout24) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 366/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7072 – TF1/Sodexo/STS Evènements JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 366/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7121 – E.ON Sverige/SEAS-NVE Holding/E.ON Vind Sverige) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. december 14. 56. évfolyam, C 367
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 367/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 359., 2013.12.7.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 367/02 C-280/11. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 17-i ítélete — Európai Unió Tanácsa kontra Access Info Europe, Görög Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés joga — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdése — Az intézmények döntéshozatali eljárásának védelme — A Tanács főtitkárának feljegyzése az 1049/2001 rendelet módosítására irányuló jogalkotási eljárás keretében előterjesztett indítványokról — Részleges hozzáférés — Az indítványokat előterjesztő tagállamok azonosítására vonatkozó adatokhoz való hozzáférés megtagadása)
2013/C 367/03 C-510/11. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 24-i ítélete — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Bírságok — A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény — Hatékony bírósági jogorvoslat)
2013/C 367/04 C-533/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvíz kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A teljesítés elmaradása — EUMSZ 260. cikk — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg vagy kényszerítő bírság kiszabása)
2013/C 367/05 C-555/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSSAS) kontra Ypourgos Anaptyxis, Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados (2002/92/EK rendelet — Biztosítási közvetítés — A biztosítóintézet vagy a biztosítóintézet felelőssége mellett eljáró alkalmazottja által kifejtett tevékenységek kizárása — Annak lehetősége az említett alkalmazott számára, hogy eseti jelleggel biztosítási közvetítést végezzen — Szakmai követelmények)
2013/C 367/06 C-566/11., C-567/11., C-580/11., C-591/11., C-620/11. és C-640/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Tribunal Supremo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Iberdrola SA, Gas Natural SDG SA (C-566/11), Gas Natural SDG SA (C-567/11), Tarragona Power SL (C-580/11), Gas Natural SDG SA, Bizcaia Energía SL (C-591/11), Bahía de Bizcaia Electricidad SL (C-620/11), E.ON Generación SL és társai (C-640/11) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az ózonréteg védelme — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek a Közösségen belüli kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek kiosztásának módszere — A kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása)
2013/C 367/07 C-22/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Krajský súd v Preąove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Katarína Haasová kontra Rastislav Petrík, Blanka Holingová (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk — Közlekedési baleset — Valamely utas halála — A házastárs és a kiskorú gyermek kártérítéshez való joga — Nem vagyoni kár — Kártérítés — A kötelező biztosítás fedezete)
2013/C 367/08 C-77/12. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 24-i ítélete — Deutsche Post AG kontra Európai Bizottság, UPS Europe NV/SA, UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Fellebbezés — Állami támogatások — Az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítását elrendelő bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Megsemmisítés iránti keresettel megtámadható aktusok — Kötelező joghatások kiváltására irányuló aktusok — Ugyanazon intézkedésekre vonatkozóan eljárás megindítását elrendelő korábbi határozat)
2013/C 367/09 C-85/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — LBI hf, korábban Landsbanki Islands hf kontra Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux (Előzetes döntéshozatalra utalás — Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása — 2001/24/EK irányelv — 3., 9. és 32. cikk — A nemzeti jogalkotó olyan jogi aktusa, amely a reorganizációs intézkedéseknek a felszámolási eljárás joghatásait biztosítja — Valamely hitelintézettel szemben egy moratórium hatálybalépését követően minden bírósági eljárást megtiltó vagy felfüggesztő jogszabályi rendelkezés)
2013/C 367/10 C-95/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. október 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A Volkswagen SA részvényesei által hozandó bizonyos határozatok meghozatalához 20 %-os blokkoló kisebbséget előíró nemzeti szabályozás)
2013/C 367/11 C-101/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Verwaltungsgericht Stuttgart [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Herbert Schaible kontra Land Baden-Württemberg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mezőgazdaság — 21/2004/EK rendelet — A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere — Egyedi, elektronikus azonosításra irányuló kötelezettség — Állomány-nyilvántartás vezetésére irányuló kötelezettség — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — A vállalkozás szabadsága — Arányosság — Egyenlő bánásmód)
2013/C 367/12 C-105/12, C-107/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. október 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staat der Nederlanden kontra Essent NV és társai (Előzetes döntéshozatalra utalás — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — Tulajdoni rend — EUMSZ 345. cikk — Villamosenergia- vagy gázelosztórendszer-üzemeltetők — Privatizációs tilalom — A villamosenergia- vagy gáztermeléssel, -ellátással vagy -kereskedéssel foglalkozó vállalkozásokhoz kapcsolódás tilalma — A rendszer-üzemeltetéssel potenciálisan össze nem egyeztethető tevékenységek tilalma)
2013/C 367/13 C-137/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. október 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — 2011/853/EU tanácsi határozat — A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény — 98/84/EK irányelv — Jogalap — EUMSZ 207. cikk — Közös kereskedelempolitika — EUMSZ 114. cikk — Belső piac)
2013/C 367/14 C-151/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — A vízpolitika terén a közösségi fellépés kerete — A 2000/60 irányelv 4. cikke (8) bekezdésének, 7. cikke (2) bekezdésének, 10. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint V. melléklete 1.3. és 1.4. szakaszának átültetése — Autonóm közösségeken belüli és autonóm közösségek közötti vízgyűjtők — A spanyol alkotmány 149. cikke (3) bekezdésének vége — Kiegészítő szakasz)
2013/C 367/15 C-175/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Finanzgericht München [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sandler AG kontra Hauptzollamt Regensburg (Vámunió és Közös Vámtarifa — Az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokból származó termékekre vonatkozó preferenciális szabályrendszer — Cotonou-i megállapodás, V. melléklet, 1. sz. jegyzőkönyv, 16. és 32. cikk — Szintetikus szálak Nigériából az Európai Unióba történő behozatala — Az EUR.1 szállítási bizonyítványban az exportáló ország illetékes hatóságai által megállapított szabálytalanságok — A Bizottsággal közölt lenyomatmintának nem megfelelő bélyegzőlenyomat — Utólag kiadott bizonyítványok és helyettesítő bizonyítványok — Közösségi Vámkódex — 220. és 236. cikk — A visszatérítés iránti kérelem benyújtásakor már nem hatályos preferenciális vámtétel utólagos alkalmazásának lehetősége — Feltételek)
2013/C 367/16 C-177/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg [Luxemburg] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Caisse nationale des prestations familiales kontra Salim Lachheb, Nadia Lachheb (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — Családi ellátás — Gyermek után járó visszatérítés — Gyermek után járó visszatérítés címén nyújtott ellátást hivatalból biztosító nemzeti szabályozás — Családi ellátások halmozódásának tilalma)
2013/C 367/17 C-180/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 24-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stoilov i Ko EOOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az alapeljárás tárgyát képező határozat jogalapjának megszűnése — Az előterjesztett kérdések relevanciájának hiánya — Okafogyottság)
2013/C 367/18 C-181/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yvon Welte kontra Finanzamt Velbert (A tőke szabad mozgása — EK 56. és EK 58. cikk — Öröklési illeték — Harmadik országbeli illetékességű örökhagyó és örökös — Hagyaték — Valamely tagállam területén található ingatlan — Az illetékalap csökkentéséhez való jog — A belföldi illetőségű és a külföldi illetőségű személyekkel szembeni eltérő bánásmód)
2013/C 367/19 C-184/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV kontra Navigation Maritime Bulgare (A szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény — 3. cikk és a 7. cikk (2) bekezdése — A felek jogválasztási szabadsága — Korlátok — Imperatív szabályok — 86/653/EGK irányelv — Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök — Áruk eladására vagy vételére vonatkozó szerződések — Az ügynöki szerződés megbízó általi felmondása — Az irányelv minimumkövetelményein túlmenő védelmet, és a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések keretében a kereskedelmi ügynökök védelmét is előíró, nemzeti átültető szabályozás)
2013/C 367/20 C-203/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB kontra Naturvårdsverket (2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — Többletkibocsátási bírság — A többletkibocsátás fogalma — Az előző évi kibocsátásokat fedező megfelelő mennyiségű egységnek az irányelv által előírt határidőn belüli átadási kötelezettsége elmulasztásának tekintés — A vis maioron kívüli kimentési ok hiánya az át nem adott egységek tényleges rendelkezésre állása esetén — A bírság összege változtatásának lehetetlensége — Arányosság)
2013/C 367/21 C-210/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Bundespatentgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sumitomo Chemical Co. Ltd kontra Deutsches Patent- und Markenamt (Szabadalmi jog — Növényvédő szerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 1610/96/EK rendelet — 91/414/EGK irányelv — Az irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerinti rendkívüli forgalombahozatali engedély)
2013/C 367/22 C-214/12. P., C-215/12. P. és C-223/12. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2013. október 24-i ítélete — Land Burgenland, Grazer Wechselseitige Versicherung AG és Osztrák Köztársaság kontra Európai Bizottság és Osztrák Köztársaság (Fellebbezés — Verseny — Állami támogatások — Jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított támogatás — A Bank Burgenland AG privatizációja keretében a Grazer Wechselseitige (GRAWE) csoportnak nyújtott támogatás — A piaci ár meghatározása — Pályázati eljárás — A legmagasabb árajánlatra hatással nem lévő jogellenes feltételek — Az úgynevezett „magáneladó” kritériuma — A közhatalmat gyakorló államra és a részvényesi minőségében eljáró államra háruló kötelezettségek közötti különbségtétel — A bizonyítékok elferdítése — Indokolási kötelezettség)
2013/C 367/23 C-218/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Landgericht Saarbrücken [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lokman Emrek kontra Vlado Sabranovic (44/2001/EK rendelet — 15. cikk, (1) bekezdés, c) pont — Joghatóság fogyasztói szerződések esetén — E joghatóságnak a távértékesítési szerződésekre való esetleges korlátozása — A fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam felé az interneten keresztül irányuló kereskedelmi vagy szakmai tevékenység és a szerződés megkötése közötti okozati összefüggés)
2013/C 367/24 C-220/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Andreas Ingemar Thiele Meneses kontra Region Hannover (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — A szabad mozgáshoz és a tartózkodáshoz való jog — Valamely tagállam állampolgára — Másik tagállamban folytatott tanulmányok — Képzési támogatás nyújtása — Az állandó lakóhely feltétele — A képzés helye a kérelmező lakóhelyének államában vagy annak valamely szomszédos államában — Korlátozott kivétel — A kérelmező különleges körülményei)
2013/C 367/25 C-263/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. október 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A támogatás visszatéríttetését előíró bizottsági határozat — A végrehajtás elmaradása)
2013/C 367/26 C-275/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Samantha Elrick kontra Bezirksregierung Köln (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — A szabad mozgáshoz és a tartózkodáshoz való jog — Valamely tagállam állampolgára — Másik tagállamban folytatott tanulmányok — Képzési támogatás — Feltételek — Kétéves vagy azt meghaladó képzési időtartam — Szakmai képesítés megszerzése)
2013/C 367/27 C-276/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. október 22-i ítélete (a Nejvyąąí správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jiří Sabou kontra Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (77/799/EGK irányelv — Az illetékes hatóságok kölcsönös segítségnyújtása a közvetlen adók területén — Információcsere megkeresés alapján — Adóügyi eljárás — Alapvető jogok — A megkereső és a megkeresett tagállamok adóalannyal szemben fennálló kötelezettségei terjedelmének korlátja — Az adóalany segítségnyújtás iránti megkeresésről való tájékoztatására irányuló kötelezettség hiánya — A tanúk meghallgatásán való részvételt illetően az adóalany felkérésére vonatkozó kötelezettség hiánya — Az adóalanynak az információcsere tárgyát képező információk megkérdőjelezésére vonatkozó joga — Az információcsere tárgyát képező információk minimális tartalma)
2013/C 367/28 C-277/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. október 24-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts [Lettország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vitālijs Drozdovs kontra AAS „Baltikums” (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — 3. cikk, (1) bekezdés — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk — Közlekedési baleset — A kiskorú kérelmező szüleinek halála — A gyermek kártérítéshez való joga — Nem vagyoni kár — Kártérítés — A kötelező biztosítás fedezete)
2013/C 367/29 C-291/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Verwaltungsgericht Gelsenkirchen [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Michael Schwarz kontra Stadt Bochum (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Biometrikus útlevél — Ujjlenyomatok — 2252/2004/EK rendelet — 1. cikk, (2) bekezdés — Érvényesség — Jogi alap — Az elfogadásra irányuló eljárás — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke — A magánélet tiszteletben tartásához való jog — A személyes adatok védelméhez való jog — Arányosság)
2013/C 367/30 C-344/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. október 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Az Olasz Köztársaság által az Alcoa Trasformazioni számára nyújtott támogatás — Az e támogatás közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a visszatéríttetését elrendelő 2010/460/EK bizottsági határozat — Az előírt határidőn belüli végrehajtás elmaradása)
2013/C 367/31 C-391/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. október 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RLvS Verlagsgesellschaft mbH kontra Stuttgarter Wochenblatt GmbH (2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — Személyi hatály — Megtévesztő mulasztások a szerkesztői reklámokban — A fizetett közlemények „hirdetés” („Anzeige”) megjegyzés nélküli közzétételét tiltó tagállami szabályozás — Teljes harmonizáció — Szigorúbb intézkedések — Sajtószabadság)
2013/C 367/32 C-431/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. október 24-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și Justiție [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Agenția Națională de Administrare Fiscală kontra SC Rafinăria Steaua Română Română SA (Adózás — Hozzáadottérték-adó — A héakülönbözet beszámítás útján történő visszatérítése — A beszámítási értesítők megsemmisítése — Késedelmi kamat adóalany részére való fizetésének kötelezettsége)
2013/C 367/33 C-440/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. október 24-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) kontra Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Adózás — Héa — Szerencse- vagy nyereményjátékok — Olyan tagállami szabályozás, amely az alacsony nyeremény elérésére alkalmas játékautomaták üzemeltetését halmozottan héa és különadó alá vonja — Megengedhetőség — Adóalap — Az adóalany lehetősége a héa áthárítására)
2013/C 367/34 C-519/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. október 17-i ítélete (Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kontra Hochtief Solution AG (Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — Különös joghatóságok — Az 5. cikk 1. pontjának a) alpontja — A „szerződéses igény” fogalma)
2013/C 367/35 C-597/12. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. október 17-i ítélete — Isdin, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Bial-Portela & Ca SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZEBEXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ZEBINIX szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség)
2013/C 367/36 C-470/13. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Generali-Providencia Biztosító Zrt. kontra Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
2013/C 367/37 C-497/13. sz. ügy: A Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Hollandia) által 2013. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — F. Faber kontra Autobedrijf Hazet Ochten BV
2013/C 367/38 C-499/13. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2013. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marian Macikowski — Komornik S±dowy, mint a S±d Rejonowy w Chojnicach mellett működő bírósági végrehajtó kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
2013/C 367/39 C-500/13. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2013. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gmina Międzyzdroje kontra Minister Finansów
2013/C 367/40 C-512/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 367/41 C-514/13. sz. ügy: A Landgericht München I (Németország) által 2013. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ettayebi Bouzalmate kontra Kreisverwaltung Kleve
2013/C 367/42 C-516/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. szeptember 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca kontra Knoll International SpA
2013/C 367/43 C-518/13. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2013. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Eventech Limited kérelmére: The Queen kontra The Parking Adjudicator
2013/C 367/44 C-522/13. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spanyolország) által 2013. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministerio de Defensa, Navantia S.A. kontra Concello de Ferrol
2013/C 367/45 C-524/13. sz. ügy: Az Amtsgericht Karlsruhe (Németország) által 2013. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eycke Braun kontra Land Baden-Württemberg
2013/C 367/46 C-528/13. sz. ügy: A Tribunal administratif de Strasbourg (Franciaország) által 2013. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Geoffrey Léger kontra Ministre des affaires sociales et de la santé és Etablissement français du sang
2013/C 367/47 C-542/13. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2013. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mohamed M'Bodj kontra Conseil des ministres
 

Törvényszék

2013/C 367/48 T-512/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 5-i ítélete — Rusal Armenal kontra Tanács („Dömping — Az Örményországból, Brazíliából és Kínából származó egyes alumíniumfóliák behozatala — Örményország WTO-hoz történő csatlakozása — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozási jogállás — A 384/96/EK rendelet 2. cikkének (7) bekezdése — Összeegyeztethetőség a dömpingellenes megállapodással — EUMSZ 277. cikk”)
2013/C 367/49 T-378/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. november 5-i ítélete — Capitalizaciones Mercantiles kontra OHIM — Leineweber (X) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az X közösségi ábrás védjegy bejelentése — X korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 367/50 T-451/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 24-i végzése — Stromberg Menswear kontra OHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — STORMBERG korábbi közösségi szóvédjegy — A jogosult által a vitatott védjegyről való lemondás — A megszűnés megállapítása iránti eljárást lezáró határozat — In integrum restitutio iránti kérelem — Indokolási kötelezettség — A 207/2009/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdése, 76. cikkének (1) bekezdése és 81. cikkének (1) bekezdése — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben pedig jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 367/51 T-457/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. október 24-i végzése — Stromberg Menswear kontra OHIM — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG) (Közösségi védjegy — STORMBERG közösségi szóvédjegy — Közösségi védjegy nemzeti védjegybejelentésekké történő átalakítása iránti kérelemmel szembeni fellebbezés — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés elfogadhatatlansága — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2013/C 367/52 T-403/13. sz. ügy: 2013. augusztus 2-án benyújtott kereset — APRAM kontra Európai Bizottság
2013/C 367/53 T-409/13. sz. ügy: 2013. augusztus 2-én benyújtott kereset — Companhia Previdente és Socitrel kontra Európai Bizottság
2013/C 367/54 T-439/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Fard és Sarkandi kontra Tanács
2013/C 367/55 T-512/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-111/10. sz., AN kontra Bizottság ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen AN által 2013. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés
2013/C 367/56 T-528/13. sz. ügy: 2013. szeptember 30-án benyújtott kereset — Kenzo kontra OHIM — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
2013/C 367/57 T-535/13. sz. ügy: 2013. október 7-én benyújtott kereset — Vakoma kontra OHIM — VACOM (VAKOMA)
2013/C 367/58 T-537/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — Roeckl Sporthandschuhe kontra OHIM — Roeckl Handschuhe & Accessoires (kéz ábrázolása)
2013/C 367/59 T-543/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — Three-N-Products kontra OHIM — Munindra (PRANAYUR)
2013/C 367/60 T-546/13. sz. ügy: 2013. október 20-án benyújtott kereset — ©umelj és társai kontra Európai Unió
2013/C 367/61 T-547/13. sz. ügy: 2013. október 8-án benyújtott kereset — Rosian Express Srl kontra OHIM (doboz formája)
2013/C 367/62 T-548/13. sz. ügy: 2013. október 15-én benyújtott kereset — Aderans kontra OHIM — Ofer (VITALHAIR)
2013/C 367/63 T-549/13. sz. ügy: 2013. október 14-én benyújtott kereset — Franciaország kontra Bizottság
2013/C 367/64 T-551/13. sz. ügy: 2013. október 15-én benyújtott kereset — Radecki kontra OHIM — Vamed (AKTIVAMED)
2013/C 367/65 T-553/13. sz. ügy: 2013. október 17-én benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
2013/C 367/66 T-556/13. sz. ügy: 2013. október 22-én benyújtott kereset — Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln kontra OHIM (Original Eau de Cologne)
2013/C 367/67 T-561/13. sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 367/68 T-563/13. sz. ügy: 2013. október 24-én benyújtott kereset — Belgium kontra Bizottság
2013/C 367/69 T-570/13. sz. ügy: 2013. október 25-én benyújtott kereset — Agriconsulting Europe kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 367/70 F-91/13. sz. ügy: 2013. szeptember 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 367/71 F-96/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 367/72 F-98/13. sz. ügy: 2013. október 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 367/73 F-99/13. sz. ügy: 2013. október 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKB
2013/C 367/74 F-101/13. sz. ügy: 2013. október 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra EKSZ
2013/C 367/75 F-103/13. sz. ügy: 2013. október 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra EMA
2013. december 17. 56. évfolyam, C 368
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Tanács

2013/C 368/01 A Tanács véleménye (2013. december 10.) Spanyolország gazdasági partnerségi programjáról
2013/C 368/02 A Tanács véleménye (2013. december 10.) Franciaország gazdasági partnerségi programjáról
2013/C 368/03 A Tanács véleménye (2013. december 10.) Szlovénia gazdasági partnerségi programjáról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 368/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 368/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 368/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7016 – MHI/MH Power Systems)
2013/C 368/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7073 – KKR/Arle Capital/Hilding Anders)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 368/08 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Ombudsman

2013/C 368/09 A 2012-es éves jelentés
2013/C 368/10 Külön jelentés az Európai Parlament számára, az Európai Ombudsman Alapokmánya 3. cikk (7) bekezdésével összhangban
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 368/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 368/12 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 368/13 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 368/14 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 368/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7113 – PPF Group/Telefónica Czech Republic/Telefónica Slovakia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 368/16 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7006 – OAO Lukoil/Lubricant Business OMV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. december 17. 56. évfolyam, C 368A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 368 A/01 Pályázati felhívás az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsának jogi képesítéssel rendelkező főállású tagja tisztségének betöltésére
2013/C 368 A/02 Pályázati felhívás az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsának póttagja/további tagja tisztségének betöltésére
2013. december 17. 56. évfolyam, C 369
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 369/01 Jelentés az ARTEMIS Közös Vállalkozás 2012-es, pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 369/02 Jelentés a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2012-es, pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 369/03 Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 369/04 Jelentés az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás 2012-es, pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 369/05 Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2012-es, pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 369/06 Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszával együtt
2013/C 369/07 Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról a Közös Vállalkozás válaszával együtt
2013. december 17. 56. évfolyam, C 370
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2013/C 370/01 3/2013. sz. vélemény (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdése szerint) a tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!