spacer
  8. évfolyam 46. szám 2013.11.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Újra csúcson a cégtörlések

Az utóbbi időben csökkenések indult, októberben mégis minden korábbi rekordot megdöntött a cégmegszűnések száma – adta hírül az Opten céginformációs szolgáltató. Az egy hónapon belül törölt cégek mennyisége eddig mindössze kétszer haladta meg háromezret, most viszont 4131 cég jutott erre a sorsra. Megugrott az új cégek alapítása is.

Soha korábban nem szűnt meg annyi cég Magyarországon egy hónap alatt, mint 2013 októberében. A cégbíróságok 4131 céget töröltek, ezzel a megszűnések száma elérte a tavalyi egész éves mennyiséget, és minden bizonnyal éves rekordot dönt. Bár az elmúlt hónapokban csökkenésnek indultak a cégmegszűnések, várható volt, hogy a trend nem lesz tartós. „Korábban is látszott, hogy egyre több cég szűnik meg felszámolás eredményeként, a régebben indult felszámolási eljárások rekordmennyiségben zárulnak le napjainkban” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 45. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 242
Végelszámolás 141
Hivatalból való törlés 45

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2007

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 425 db.

A héten 9 433 cégnév, 2 601 székhelycím és 566 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517 614 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

A közbenső mérleg

Amennyiben a felszámolás során a hitelezők igényeinek kielégítésére elegendő pénzeszköz folyt be, a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő letelte után a felszámoló közbenső felszámolási mérleget készíthet. A közbenső mérlegnek tartalmaznia kell az adós tevékenységét lezáró mérlegének illetve a nyitó felszámolási mérlegének adatait is. A közbenső mérlegben szerepeltetni kell a pénzeszközöket, a megmaradt nem értékesített vagyontárgyakat piaci értéken, a be nem hajtott követeléseket, a ki nem egyenlített tartozásokat és a felszámolási költségek miatti tartozásokat könyv szerinti értéken, a felosztható és a fel nem osztható vagyont. A bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatásnak tartalmaznia kell a tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket, a vagyontárgyak értékesítésével összefüggésben a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét, a behajtott követelések összegét, a kiegyenlített felszámolási költségeket. A szöveges jelentésben magyarázatot kell adni a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső mérleg esetleges eltéréseire, valamint a bevételek és a költségek alakulására (Cstv. 50. § (1) bekezdés). Amennyiben a felszámolás hosszabb időt vesz igénybe, a felszámolás kezdő időpontjától évente kötelező közbenső mérleget készíteni (Cstv. 50. § (2) bekezdés). A közbenső mérleg alapján a felszámolás várható költségeire és a vitatott követelésekre tartalékot kell képezni (Cstv. 50. § (3) bekezdés). A tartalékon felüli pénzvagyon terhére a törvény szerinti kielégítési sorrendben (részletesen lásd egy későbbi cikkünkben) a jogerős bírósági vagy hatósági határozaton alapuló és a nem vitatott követelések részben vagy egészben kielégíthetők (Cstv. 50. § (4) bekezdés).

A közbenső mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról és a felszámolási költségekről szóló kimutatást valamint a részleges vagyonfelosztási javaslatot, amely tartalmazza a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét és a részükre kifizethető összeget a felszámoló köteles megküldeni a hitelezőknek, a hitelezői választmánynak vagy a hitelezők képviselőjének azzal, hogy arra 15 napon észrevételeket tehetnek. Az említett iratokat a bíróságnak is be kell mutatni csatolva ahhoz a hitelezők véleményét. A közbenső mérleget az állami és önkormányzati adóhatóságnak is meg kell küldeni  (Cstv. 50. § (5) bekezdés). A bíróság a közbenső mérleget és a részleges vagyonfelosztási javaslatot harminc napon belül végzéssel jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyó végzés ellen fellebbezésnek van helye, azonban annak halasztó hatálya nincs. A bíróság a végzésben rendelkezik a felszámoló részére járó összeg kiutalásáról. A közbenső mérleg elkészítéséig értékesített vagyontárgyakból és a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett behajtott követelésekből származó összeg 4 %-át, - illetve ha a felszámolás elrendelésére a csődeljárás megszüntetésével egyidejűleg került sor 2 %-át – és az adós felszámolás alatti tevékenységéből származó bevétel 2 %-át, de legalább 200 000 Ft-ot kell ily módon a felszámolónak átutalni feltéve, hogy a hitelezők által befizetett nyilvántartásba vételi díjak arra fedezetet nyújtanak. Amennyiben a hitelezői befizetésekből a fenti összeg nem áll rendelkezésre, azonban az adós számláján igen, úgy a kifizetést az adós számlájának terhére kell teljesíteni. A felszámoló részére kifizetendő összeget az általános forgalmi adó összegével meg kell növelni (Cstv. 50. § (6) bekezdés). A követeléseknek a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg és részleges vagyonfelosztási javaslat alapján történő kielégítéséről a felszámoló köteles az összes hitelezőt értesíteni (Cstv. 50. § (7) bekezdés).

2013. október 26.  

Magyar Közlöny 183-185/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés
183/2013. november 6.    
384/2013. (XI. 6.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya es a Koreai Köztársaság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

2013.11.07.

23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

2014.01.01.

27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet

Az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet módosításáról

2013.11.07.

66/2013. (XI. 6.) NFM rendelet A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról

2013.11.09.

Kof.5.040/2013/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.11.06.

Kof.5045/2013/6. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2013.11.06.

135/2013. (XI. 6.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

2013.11.06.

136/2013. (XI. 6.) ME határozat Helyettes államtitkár megbizatása megszűnésének megállapításáról

2013.11.06.

24/2013. (XI. 6.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.06.

24/2013. (XI. 6.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.06.

24/2013. (XI. 6.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.06.

24/2013. (XI. 6.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.11.06.

184/2013. november 7.

 

 

385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

Az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

 2013.11.08.

386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről

 2013.11.08.

387/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

Az AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.08.

388/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2013.11.08.

24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet

A„Wigner Jenő"ezüst emlékérme kibocsátásáról

 2013.11.11.

47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet

Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.11.08.

1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

 2013.11.08.

1792/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról

 2013.11.07.

1793/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

Rendőrszálló létrehozása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.07.

1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változáshoz kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.07.

1795/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezeléséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.07.

1796/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás-átcsoportosításról

 2013.11.07.

1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.11.07.

1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.11.07.

1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

 2013.11.07.

1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása"című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

 2013.11.07.

1801/2013. (XI. 7.) Korm. határozat

A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.11.07.

185/2013. november 8.

 

 

2013. évi CLXXI. törvény

A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

 2013.11.09.

2013. évi CLXXII. törvény

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

 2013.11.09.

2013. évi CLXXIII. törvény

A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

 2013.11.09.

2013. évi CLXXIV. törvény

A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól

 2014.03.15.

2013. évi CLXXV. törvény

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

 2014.03.15.

2013. évi CLXXVI. törvény

Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

 2014.03.15.

2013. évi CLXXVII. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

 2014.03.15.

2013. évi CLXXVIII. törvény

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

 2013.11.16.

2013. évi CLXXIX. törvény

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

 2013.12.01.

2013. évi CLXXX. törvény

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról

 2013.11.09.

2013. évi CLXXXI. törvény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről

 2014.01.01.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 2013.11.09.

91/2013. (XI. 8.) OGY határozat

A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról

 2013.11.09.

92/2013. (XI. 8.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.11.04.

1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt többlettámogatási igényének jóváhagyásáról

 2013.11.08.

1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Közép-magyarországi régió területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről szóló 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

 2013.11.08.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. november 6. 56. évfolyam, L 294

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/48/EU (2013. október 22.) irányelve a büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/50/EU (2013. október 22.) irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1093/2013/EU (2013. november 4.) rendelete a 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
A Bizottság 1094/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete Franciaország és az Egyesült Királyság számára az ICES VIIe körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról
A Bizottság 1095/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Sierra de Cádiz (OEM)]
A Bizottság 1096/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (OFJ)]
A Bizottság 1097/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Lentilles vertes du Berry (OFJ)]
A Bizottság 1098/2013/EU (2013. november 4.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Gâche vendéenne (OFJ)]
A Bizottság 1099/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról (a menetrend szerinti hajózás javítása)
A Bizottság 1100/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/637/EU (2013. november 4.) ajánlása a 2006/576/EK ajánlásnak a macskáknak szánt összetett takarmányokban előforduló T-2 és HT-2 toxinok tekintetében történő módosításáról
2013. november 6. 56. évfolyam, L 295

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1051/2013/EU (2013. október 22.) rendelete az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU (2013. október 22.) rendelete az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1053/2013/EU (2013. október 7.) rendelete a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről
2013. november 7. 56. évfolyam, L 296

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1101/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az Enterococcus faecium DSM 7134 és a Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 baktériumot tartalmazó készítmény tenyészborjak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH &CoKG) és az 1288/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1102/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete a Guatemalában egyes halászati termékek Unióba irányuló kivitelével kapcsolatban fennálló különleges helyzet figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendelettől az általános tarifális preferenciarendszer keretében alkalmazott származási szabályok tekintetében történő eltérésről szóló 1044/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 1103/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek a harmadik országok védelmi követelményeinek egyenértékűként való elismerése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1104/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába való bejegyzéséről („Basterdsuiker” / „Basterdsuicker” / „Basterdsuijcker” / „Basterdsuijker” / „Basterd” / „Bastardsuiker”/„Bastardsuicker”/„Bastardsuijcker”/„Bastardsuijker”/„Bastard”/„Bastert”/„Bastertsuiker” [HKT])
A Bizottság 1105/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/51/Euratom (2013. október 22.) irányelve a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/638/EU (2013. augusztus 12.) határozata a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról (az értesítés a C(2013) 5185. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/639/EU (2013. november 6.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű, vasból vagy acélból készült, egyes varrat nélküli csövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 522/12/COL (2012. december 19.) határozata az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott állami támogatási intézkedésekről szóló új fejezet beiktatása révén, nyolcvanhetedik alkalommal történő módosításáról
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 309/13/COL (2013. július 16.) határozata a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Norvégia által bevezetni kívánt intézkedések EGT-joggal való összeegyeztethetőségéről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. június 25-i 543/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 165., 2012.6.26.)
Helyesbítés az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról szóló, 2012. június 25-i 2012/334/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 165., 2012.6.26.)
2013. november 7. 56. évfolyam, L 297

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU (2013. szeptember 24.) rendelete a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás) (EKB/2013/33)
Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU (2013. szeptember 24.) rendelete a monetáris-pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/34)
Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU (2013. október 18.) rendelete a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/38)
Az Európai Központi Bank 1074/2013/EU (2013. október 18.) rendelete az euroövezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézményekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (átdolgozás) (EKB/2013/39)
Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU (2013. október 18.) rendelete az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/40)
2013. november 8. 56. évfolyam, L 298

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1106/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete az Indiából származó rozsdamentes acélhuzalok egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Bizottság 1107/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Carne de Bravo do Ribatejo (OEM)]
A Bizottság 1108/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Stromberger Pflaume (OEM)]
A Bizottság 1109/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Melone Mantovano (OFJ)]
A Bizottság 1110/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Queso Los Beyos (OFJ)]
A Bizottság 1111/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Lietuviškas varškės sūris (OFJ)]
A Bizottság 1112/2013/EU (2013. november 5.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Pan de Alfacar (OFJ)]
A Bizottság 1113/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete a Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, a Lactobacillus buchneri DSM 22501, a Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, a Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 és a Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 tartalmú készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 1114/2013/EU (2013. november 7.) rendelete az 1857/2006/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1115/2013/EU (2013. november 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/640/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a Magas Szintű Transzlációs Klinikai Kutatás Európai Infrastruktúrájának európai kutatásiinfrastruktúra-konzorciumként (EATRIS ERIC) való létrehozásáról
2013. november 9. 56. évfolyam, L 299

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1116/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete a 185/2010/EU rendeletnek egyes egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése érdekében történő módosításáról
A Bizottság 1117/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Arancia Rossa di Sicilia (OFJ)]
A Bizottság 1118/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Miel de Corse – Mele di Corsica (OEM)]
A Bizottság 1119/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Melva de Andalucía (OFJ)]
A Bizottság 1120/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Piment d’Espelette/Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra (OEM)]
A Bizottság 1121/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (OEM)]
A Bizottság 1122/2013/EU (2013. november 6.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Κονσερβολιά Στυλίδας [Konservolia Stylidas] [OEM])
A Bizottság 1123/2013/EU (2013. november 8.) rendelete a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról
A Bizottság 1124/2013/EU (2013. november 8.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a bifenox hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1125/2013/EU (2013. november 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/641/EU (2013. november 7.) határozata a vízöblítéses WC-k és vizeldék uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2013) 7317. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/642/EU (2013. november 8.) végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) kilencedik, tizedik és tizenegyedik régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 181., 2012.7.12.)
Helyesbítés Helyesbítés a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló, 2009. december 18-i 1291/2009/EU bizottsági rendelethez (  HL L 347., 2009.12.24.)
2013. november 9. 56. évfolyam, L 300
A Bizottság (2011. október 12.) véleménye a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozás iránti kérelméről
Az Európai Parlament (2011. december 1.) jogalkotási állásfoglalása a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))
Hirdetmény a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló csatlakozási szerződés hatálybalépéséről.
Az Európai Unió Tanácsának (2011. december 5.) határozata a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről
Szerződés a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról
2013. november 12. 56. évfolyam, L 301

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1126/2013/EU (2013. november 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/643/EU (2013. november 7.) végrehajtási határozata a 2007-es és 2008-as spanyolországi kéknyelv-betegség elleni sürgősségi vakcinázási tervek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2013) 7281. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/644/EU (2013. november 8.) végrehajtási határozata a 2006/944/EK határozatnak a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében a Horvát Köztársaság számára megállapított kibocsátási szintek beillesztése érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 7489. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2013/645/EU (2013. szeptember 26.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről (EKB/2013/35)
Az Európai Központi Bank 2013/646/EU (2013. szeptember 26.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/36)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/647/EU (2013. november 8.) ajánlása az élelmiszerek akrilamidszintjének vizsgálatáról
2013. november 6. 56. évfolyam, C 320
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 320/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 320/02 Az Egyesült Királyság kormányának értesítése a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 320/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7076 – Apax Partners/Rhiag) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 6. 56. évfolyam, C 320A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 320 A/01 Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013/C 320 A/02 Munkaerőfelvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. november 6. 56. évfolyam, C 320E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 320 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 7. 56. évfolyam, C 321
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 321/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 321/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 321/03 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2013/C 321/04 Oppland megye értesítésének közzététele a Midt-Gundbrandsdal-i (Norvégia) helyi tömegközlekedésre vonatkozóan a Ringebu Bilruter AS-szel kötött szerződésről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 321/05 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 321/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management)) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 321/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6910 – Gazprom/Wintershall/Target Companies)
2013/C 321/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. november 7. 56. évfolyam, C 321A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 321 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – Dán nyelvű (DA), német nyelvű (DE), angol nyelvű (EN), ír nyelvű (GA) és holland nyelvű (NL) jogász-nyelvész (AD 7)
2013. november 7. 56. évfolyam, C 321E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 321 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. november 8. 56. évfolyam, C 322
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 322/01 A közéleti személyiségek védelmével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó egységek listája
2013/C 322/02 A labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontok listája
2013/C 322/03 A közrenddel kapcsolatos állandó kapcsolattartó pontok listája
2013/C 322/04 A határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözésével kapcsolatban kijelölt nemzeti kapcsolattartók listája
 

Európai Bizottság

2013/C 322/05 Euroátváltási árfolyamok
2013. november 8. 56. évfolyam, C 322A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 322 A/01 Költségvetési Főigazgatóság – Pályázati felhívás főtanácsadói állás betöltésére (AD 14-es besorolás) Brüsszel (A személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2013/10343
2013. november 8. 56. évfolyam, C 323
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 323/01 A Bizottság közleménye a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 323/02 A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről
2013/C 323/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 323/04 Állami támogatás – Litvánia – SA.18832 (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2011/MX) (korábbi N 44/2005) számú állami támogatás – Litvánia – Bioüzemanyagok jövedékiadó-csökkentése – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. november 9. 56. évfolyam, C 324
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 324/01 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6905 – Ineos/Solvay/JV)
2013/C 324/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6983 – Steinhoff International Holdings/Kika/Leiner)
2013/C 324/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7034 – Triton/AE Holding)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 324/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 324/05 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 324/06 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.,  HL C 167., 2013.6.13., 9. o.,  HL C 242., 2013.8.23., 2. o.,  HL C 275., 2013.9.24., 7. o.,  HL C 314., 2013.10.29., 5. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 324/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7047 – Microsoft/Nokia)
 

Helyesbítések

2013/C 324/08 Helyesbítés a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 1219/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésében említett kétoldalú beruházási megállapodások listájához (  HL C 131., 2013.5.8.)
2013/C 324/09 Helyesbítés az Egyesült Királyság kormányának értesítéséhez a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (  HL C 320., 2013.11.6.)
2013. november 9. 56. évfolyam, C 325
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 325/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 313., 2013.10.26.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 325/02 C-77/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács tanács) 2013. szeptember 17-i ítélete — az Európai Unió Tanácsa kontra Európai Parlament (Megsemmisítés iránti kereset — Az Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása — A Parlament elnökének e végleges elfogadást megállapító aktusa — Az EUMSZ 314. cikk (9) bekezdése — Az Unió éves költségvetésének a Parlament és Tanács általi meghatározása — Az EUMSZ 314. cikk első bekezdése — Az intézményi egyensúly elve — A hatáskörök átruházásának elve — A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége — A lényeges eljárási szabályok tiszteletben tartása)
2013/C 325/03 C-388/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Crédit Lyonnais kontra Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État (Hozzáadottérték-adó — 77/388/EGK hatodik irányelv — 17. és 19. cikk — Az előzetesen felszámított adó levonása — Termékek és szolgáltatások adóköteles és adómentes ügyletekhez egyaránt történő felhasználása — Részarányos levonás — A levonási hányad kiszámítása — Más tagállamokban és harmadik államokban létrehozott fióktelepek — A forgalmuk figyelmen kívül hagyása)
2013/C 325/04 C-475/11 sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kostas Konstantinides (Az orvosi szolgáltatások nyújtásának szabadsága — A szolgáltatás nyújtása céljából más tagállamba utazó szolgáltató — A fogadó tagállam etikai szabályainak és különösen a tiszteletdíjakra és a reklámra vonatkozó etikai szabályainak alkalmazhatósága)
2013/C 325/05 C-526/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — IVD GmbH & Co. KG kontra Ärztekammer Westfalen-->Lippe (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (9) bekezdése második albekezdésének c) pontja — A „közjogi intézmény” fogalma — A tevékenység állami, területi, települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény általi finanszírozására, illetve az irányítás vagy a tevékenység ezek általi felügyeletére vonatkozó feltétel — Orvosi szakmai kamara — Az e kamara tagjai által fizetett tagdíjakból történő, törvény által előírt finanszírozás — A szóban forgó kamara közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíjak — E kamarának a ráruházott, jogszabályban előírt feladatai terjedelme és végrehajtása részletes szabályai meghatározásának tekintetében fennálló önállósága)
2013/C 325/06 C-614/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer kontra Anneliese Kuso (Szociálpolitika — Férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód — 76/207/EGK irányelv — A tagállam csatlakozását megelőzően kötött határozott idejű munkaszerződések — A szerződés csatlakozást követő lejárta — Olyan foglalkoztatási rendszer, amely a szerződés lejártának időpontját azon év utolsó napjában határozza meg, amikor a munkavállaló eléri a nyugdíjkorhatárt — A férfiakra és nőkre vonatkozó eltérő korhatár)
2013/C 325/07 C-660/11. és C-8/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daniele Biasci és társai kontra Ministero dell’Interno, Questura di Livorno (Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — EK 43. cikk és EK 49. cikk — Szerencsejátékok — Fogadások tétjeinek gyűjtése — Engedélyeztetésre vonatkozó feltételek — Rendőrségi engedély és koncesszió szükségessége — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló tevékenységek — Tilalom — A szerencsejátékokra vonatkozó engedélyek kölcsönös elismerése)
2013/C 325/08 C-49/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Østre Landsret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs kontra Sunico ApS, M & B Holding ApS és Sunil Kumar Harwani (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása — 44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése — Hatály — A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma — Hatóság keresete — Kártérítés héaalanynak nem minősülő harmadik személynek adócsalásban való közreműködése miatt)
2013/C 325/09 C-64/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a „Firma Anton Schlecker” cégnév alatt eljáró Anton Schlecker kontra Melitta Josefa Boedeker (A szerződéses kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény — Munkaszerződés — 6. cikk (2) bekezdés — Jogválasztás hiányában alkalmazandó jog — A munkavállaló „szokásos munkavégzési helye” országának joga — A valamely más tagállammal szorosabb kapcsolatban álló szerződés)
2013/C 325/10 C-434/12. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Slancheva sila EOOD kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” Razplashtatelna agentsia (Közös agrárpolitika — EMVA — 65/2011/EU rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — Támogatás mikrovállalkozások alapításához és fejlesztéséhez — A „mesterségesen megteremtett körülmények” fogalma — Visszaélésszerű gyakorlat — Bizonyítékok)
2013/C 325/11 C-383/13. PPU. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. szeptember 10-i ítélete (Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. G. és N. R. kontra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie („Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák — Bevándorlási politika — Jogellenes bevándorlás és jogellenes tartózkodás — A jogellenesen tartózkodó személyek repatriálása — 2008/115/EK irányelv — Harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérése — Kitoloncolási eljárás — Őrizeti intézkedés — Az őrizet meghosszabbítása — 15. cikk, (2) és (6) bekezdés — Védelemhez való jog — A meghallgatáshoz való jog — Megsértés — Következmények”)
2013/C 325/12 C-348/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BestWater International GmbH kontra Michael Mebes és Stefan Potsch
2013/C 325/13 C-358/13. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2013. június 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Markus D. elleni büntetőeljárás
2013/C 325/14 C-373/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. július 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. T. kontra Land Baden-Württemberg
2013/C 325/15 C-413/13. sz. ügy: A Gerechtshof Den Haag (Hollandia) által 2013. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden
2013/C 325/16 C-416/13. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanyolország) által 2013. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mario Vital Pérez kontra Ayuntamiento de Oviedo
2013/C 325/17 C-417/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ÖBB Personenverkehr AG gegen Gotthard Starjakob
2013/C 325/18 C-419/13. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Art & Allposters International BV kontra Stichting Pictoright
2013/C 325/19 C-427/13. sz. ügy: Az Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Olaszország) által 2013. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emmeci kontra Cotral
2013/C 325/20 C-431/13. sz. ügy: A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vietnam Airlines Co. Ltd kontra Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss
2013/C 325/21 C-437/13. sz. ügy: Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Unitrading Ltd kontra Staatssecretaris van Financiën
2013/C 325/22 C-438/13. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC BCR Leasing IFN SA kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
2013/C 325/23 C-442/13. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2013. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sarah Nagy kontra Marcel Nagy
2013/C 325/24 C-444/13. sz. ügy: A Tribunalul Brașov (Románia) által 2013. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Imre Solyom, Luiza Solyom kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Brașov
2013/C 325/25 C-452/12. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2013. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Germanwings GmbH kontra Ronny Henning
2013/C 325/26 C-455/13 P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-454/10. sz., Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon) kontra Európai Bizottság ügyben 2013. május 30-án hozott ítélete ellen a Confederazione Cooperative Italiane, a Cooperativas Agro-alimentarias és a Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) által 2013. augusztus 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 325/27 C-456/13. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-279/11. sz., T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda kontra Európai Bizottság ügyben 2013. június 6-án hozott ítélete ellen a T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda által 2013. augusztus 9-én benyújtott fellebbezés
2013/C 325/28 C-494/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-205/12. sz., GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. július 3-án hozott ítélete ellen a GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH által 2013. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 325/29 C-495/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-206/12. sz., GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. július 3-án hozott ítélete ellen a GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH által 2013. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 325/30 T-402/06. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság („Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — A Katalónia (Spanyolország) területén a környezetvédelmi infrastruktúrákkal kapcsolatban megvalósított projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — A szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Kirívóan alacsony összegű árajánlat — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság”)
2013/C 325/31 T-2/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság (Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — A Júcar folyó (Spanyolország) vízgyűjtő medencéjének szennyvízelvezetésére vonatkozó projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság)
2013/C 325/32 T-3/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013 szeptember 16-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság (Kohéziós Alap — 1164/94/EK rendelet — Andalúzia (Spanyolország) területén megvalósított, környezeti infrastruktúrával kapcsolatos projektek — A pénzügyi támogatás részleges megvonása — Szolgáltatásnyújtásra és építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések — Az odaítélés szempontjai — Közzététel — Kiadások támogathatósága — A pénzügyi korrekciók meghatározása — Az 1164/94/EK rendelet II. melléklete H. cikkének (2) bekezdése — Arányosság)
2013/C 325/33 T-226/09. és T-230/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — British Telecommunications és BT Pension Scheme Trustees kontra Bizottság („Állami támogatás — A Nyugdíjvédelmi alaphoz való hozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli részleges mentesítés — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Állami források — Előny — Szelektív jelleg — Versenytorzítás — A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége — Egyenlő bánásmód — Arányosság — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség — A támogatás végrehajtása”)
2013/C 325/34 T-435/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — GL2006 Europe kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés — A közösségi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységre vonatkozó ötödik és hatodik keretprogram, illetve az eTEN program keretében megkötött pénzügyi támogatási szerződések — Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic és E2SP projektek — Szerződések megszüntetése — A folyósított összegek visszatérítése — Terhelési értesítések — Viszontkereset — Felperesi képviselet)
2013/C 325/35 T-486/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Vidékfejlesztési intézkedések — Hátrányos helyzetű térségek és agrár-környezetvédelem — Pénzügyi átalánykorrekció — Lengyelország által kifizetett kiadások — Az ellenőrzésekről készült jelentések — Az ellenőrzések hatékonysága — Szankciórendszer — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 325/36 T-518/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Ecoceane kontra EMSA (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A szénhidrogének által okozott szennyezés elleni küzdelem hajókkal történő segítése — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség)
2013/C 325/37 T-333/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — ATC és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Állat-egészségügy — Válsághelyzetbeli védintézkedések — Az egyes harmadik országokban előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedések — A természetes élőhelyükön fogságba ejtett vadonon élő madarak behozatali tilalma — A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabályok kellően súlyos megsértése — A mérlegelési jogkör korlátainak nyilvánvaló és súlyos túllépése — 91/496/EK irányelv és 92/65/EK irányelv — Az elővigyázatosság elve — Gondossági kötelezettség — Arányosság”)
2013/C 325/38 T-364/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Duravit és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes és folyamatos jogsértés — Bizonyítási teher — Bírságok — Egyenlő bánásmód — Arányosság — A büntetések törvényessége”)
2013/C 325/39 T-368/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Rubinetteria Cisal kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés fogalma — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Együttműködés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A bírság összegének kiszámítása — A fizetőképesség hiánya”)
2013/C 325/40 T-373/10., T-374/10., T-382/10. és T-402/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Villeroy & Boch Austria és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bizonyíték — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalma — Ésszerű határidő”)
2013/C 325/41 T-375/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Hansa Metallwerke és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A közigazgatási eljárás során tanúsított együttműködés — 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalma”)
2013/C 325/42 T-376/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Mamoli Robinetteria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Védelemhez való jog — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Jogellenességi kifogás — A kartell fogalma — A bírság összegének kiszámítása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súly — A kiegészítő összeg együtthatója”)
2013/C 325/43 T-378/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Masco és társai kontra Európai Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Egységes jogsértés”)
2013/C 325/44 T-379/10. és T-381/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Keramag Keramische Werke és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés időtartama — Védelemhez való jog — Iratbetekintés — A jogsértő magatartás betudhatósága”)
2013/C 325/45 T-380/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Wabco Europe és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Versenytorzítás — Bizonyítás — A bírság összegének kiszámítása — A közigazgatási eljárás során nyújtott együttműködés — A 2002. évi engedékenységi közlemény — Bírságmentesség — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A visszaható hatály tilalmának elve”)
2013/C 325/46 T-386/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Dornbracht kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — Jogellenességi kifogás — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Egyenlő bánásmód — Arányosság — A visszaható hatály tilalma”)
2013/C 325/47 T-396/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Zucchetti Rubinetteria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértés fogalma — Egységes jogsértés — Érintett piac — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Súly — Együtthatók”)
2013/C 325/48 T-408/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Roca Sanitario kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Együtthatók — Enyhítő körülmények — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)
2013/C 325/49 T-411/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Laufen Austria kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Együtthatók — Enyhítő körülmények — Gazdasági válság — A nagykereskedők által gyakorolt nyomás — A 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)
2013/C 325/50 T-412/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Roca kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A fürdőszobai szerelvények és felszerelések belga, német, francia, olasz, holland és osztrák piaca — Az EUMSZ 101. cikknek és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az áremelések összehangolása és érzékeny kereskedelmi információk cseréje — A jogsértő magatartás betudhatósága — Bírságok — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények — Gazdasági válság — A 2002. évi engedékenységi közlemény — A bírság összegének csökkentése — Jelentős hozzáadott érték”)
2013/C 325/51 T-489/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete –Islamic Republic of Iran Shipping Lines és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Mérlegelési hiba”)
2013/C 325/52 T-8/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — Bank Kargoshaei és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Jogos bizalom — Az elfogadott korlátozó intézkedések felülvizsgálata — Mérlegelési hiba — Egyenlő bánásmód — Jogalap — Lényeges eljárási szabályok — Arányosság — Tulajdonhoz való jog”)
2013/C 325/53 T-343/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete –Hollandia kontra Bizottság („EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Gyümölcsök és zöldségek — A csomagolás nyomtatásával összefüggő költségek finanszírozásának kizárása — Az elismerési kritériumok termelői szervezet általi be nem tartása — Az érintett termelői szervezet valamennyi tagja részéről felmerült költségek kizárása — Arányosság”)
2013/C 325/54 T-373/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-87/12. sz., Alsteens kontra Bizottság ügyben 2013. május 8-án hozott végzése ellen Geoffroy Alsteens által 2013. július 17-én benyújtott fellebbezés
2013/C 325/55 T-410/13. sz. ügy: 2013. augusztus 6-án benyújtott kereset — Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai
2013/C 325/56 T-418/13. sz. ügy: 2013. augusztus 13-án benyújtott kereset — Richter + Frenzel kontra OHIM — Richter (Richter+Frenzel)
2013/C 325/57 T-420/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — Brouillard kontra Bíróság
2013/C 325/58 T-422/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — CPME és társai kontra Tanács
2013/C 325/59 T-423/13. sz. ügy: 2013. augusztus 16-án benyújtott kereset — Good Luck Shipping kontra Tanács
2013/C 325/60 T-424/13. sz. ügy: 2013. augusztus 7-én benyújtott kereset — Jinan Meide Casting kontra Tanács
2013/C 325/61 T-425/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — Giant (China) kontra Tanács
2013/C 325/62 T-429/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — Bayer CropScience kontra Bizottság
2013/C 325/63 T-430/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-21/12. sz., Achab kontra EGSZB ügyben 2013. június 26-án hozott ítélete ellen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) által 2013. augusztus 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 325/64 T-441/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2013/C 325/65 T-442/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2013/C 325/66 T-443/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2013/C 325/67 T-444/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-135/11., F-51/12. és F-110/12. sz., BU kontra EMA egyesített ügyekben 2013. június 26-án hozott ítélete ellen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által 2013. augusztus 20-án benyújtott fellebbezés
2013/C 325/68 T-451/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — Syngenta Crop Protection és társai kontra Bizottság
2013/C 325/69 T-454/13. sz. ügy: 2013. augusztus 26-án benyújtott kereset — SNCM kontra Bizottság
2013/C 325/70 T-457/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-9/12. sz., CC kontra Parlament ügyben 2013. július 11-én hozott ítélete ellen CC által 2013. augusztus 28-án benyújtott fellebbezés
2013/C 325/71 T-460/13. sz. ügy: 2013. augusztus 28-án benyújtott kereset — Ranbaxy Laboratories és Ranbaxy (UK) kontra Bizottság
2013/C 325/72 T-466/13. sz. ügy: 2013. augusztus 28-án benyújtott kereset — Hermann Trollius kontra ECHA
2013/C 325/73 T-469/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Generics (UK) kontra Bizottság
2013/C 325/74 T-470/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Merck kontra Bizottság
2013/C 325/75 T-471/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Xellia Pharmaceuticals és Zoetis Products kontra Bizottság
2013/C 325/76 T-472/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — H. Lundbeck és Lundbeck kontra Bizottság
2013/C 325/77 T-492/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — Schmidt Spiele kontra OHIM (egy társasjáték ábrája)
2013/C 325/78 T-493/13. sz. ügy: 2013. szeptember 13-án benyújtott kereset — Schmidt Spiele kontra OHIM (egy társasjáték ábrája)
2013/C 325/79 T-503/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-32/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. július 12-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 325/80 T-507/13. sz. ügy: 2013. szeptember 23-án benyújtott kereset — SolarWorld és társai kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 325/81 F-158/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. szeptember 25-i ítélete — Marques kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Felvétel — EPSO/CAST/02/2010. sz. érdeklődés kifejezése iránti felhívás — Alkalmazási feltételek — Megfelelő szakmai tapasztalat — A felvételi kérelem elutasítása)
2013/C 325/82 F-99/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. szeptember 20-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Illetmény — Illetményhátralék megfizetése — Eljáráshoz fűződő érdek — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)
2013/C 325/83 F-80/13. sz. ügy: 2013. augusztus 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra ESMA
2013/C 325/84 F-82/13. sz. ügy: 2013 szeptember 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 325/85 F-84/13. sz. ügy: 2013. szeptember 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
 

Helyesbítések

2013/C 325/86 Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-309/13. sz. Ügyben (  HL C 226., 2013.8.3., 23. o.)
2013. november 12. 56. évfolyam, C 326
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 326/01 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 326/02 A versenykorlátozó megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 26-án tartott ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/C.39654 – Thomson Reuters Instrument Codes ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Luxemburg
2013/C 326/03 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Reuters Instrument Codes (RICs) (COMP/39.654)
2013/C 326/04 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. december 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám COMP/D2/39.654 – Reuters Instrument Codes (RICs)) (az értesítés a C(2012) 9635. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 326/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7065 – Triton/Bosch Rexroth Pneumatics Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 326/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7084 – Medtronic Vascular/Backston/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 326/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7010 – Bolton/Tri-Marine/JV)
2013/C 326/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7086 – Fondo Strategico Italiano/Ansaldo Energia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 326/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. november 12. 56. évfolyam, C 327
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

491. plenáris ülés, 2013. július 10. és 11.

2013/C 327/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU versenyképességének kihasználatlan gazdasági lehetőségei – az állami vállalatok reformja (feltáró vélemény)
2013/C 327/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe az EU és Szerbia közötti kapcsolatokban (feltáró vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

491. plenáris ülés, 2013. július 10. és 11.

2013/C 327/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról (COM(2013) 150 final)
2013/C 327/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a vámügyi kockázatkezelésről és az ellátási lánc biztonságáról (COM(2012) 793 final)
2013/C 327/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai kiskereskedelmi cselekvési terv (COM(2013) 36 final)
2013/C 327/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv az európai vállalatközi élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási lánc mentén alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról (COM(2013) 37 final)
2013/C 327/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire (COM(2013) 122 final)
2013/C 327/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról (COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD))
2013/C 327/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (átdolgozás) (COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD))
2013/C 327/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD))
2013/C 327/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti a tanácsi rendeletre bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (COM(2013) 228 final – 2013/119 (COD))
2013/C 327/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Gondoljuk újra az oktatást – beruházás a készségekbe a jobb társadalmi-gazdasági eredmények érdekében (COM (2012) 669 final)
2013/C 327/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről (COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD))
2013/C 327/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében. Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése (COM(2012) 582 final)
2013/C 327/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról (COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD))
2013/C 327/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final) a Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a vízpolitikai keretirányelvben (2000/60/EK) előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek végrehajtásáról (COM(2012) 670 final) és a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vízhiányra és az aszályra vonatkozó európai politika felülvizsgálatáról szóló jelentés (COM(2012) 672 final)
2013/C 327/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD))
2013/C 327/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról (COM(2013) 174 final – 2013/0092 (COD))
2013/C 327/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról (COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD))
2013/C 327/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet, valamint a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK rendelet módosításáról (COM(2013) 130 final – 2013/0072 (COD))
2013/C 327/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A negyedik vasúti csomag – az egységes európai vasúti térség teljes kialakítása az európai versenyképesség és növekedés előmozdítása érdekében”(COM(2013) 25 final); Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról szóló 1192/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD)); Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD)); Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD)); Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról (COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD)); Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás) (COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD)); Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a vasúti biztonságról (átdolgozás) (COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD))
2013/C 327/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK irányelv módosításáról (COM(2013) 195 final – 2013/0105 (COD))
2013. november 12. 56. évfolyam, C 328
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás közös parlamenti közgyűlése

A 25. ülésre 2013. június 17–19. között Brüsszelben (Belgium) került sor.

2013/C 328/01 A 2013. június 17-i, hétfői ülés jegyzőkönyve
2013/C 328/02 A 2013. június 18-i, keddi ülés jegyzőkönyve
2013/C 328/03 A 2013. június 19-i, szerdai ülés jegyzőkönyve

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!