spacer
  8. évfolyam 44. szám 2013.10.29.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Kényszertörlések rontják az építőipari statisztikát

Normál szintre esett vissza a cégmegszűnések száma az építőiparban a harmadik negyedévben. A szeptemberrel záruló három hónapban 1283 céget törölt a cégbíróság – ez lényegesen kevesebb mint az előző negyedévi 1645, és nem haladja meg számottevően az évek óta megszokott szintet. Az adatokat közzétevő Opten szerint az építőiparban aligha javulnak tovább a cégstatisztikai mutatók.

Idén a harmadik negyedévben 1283 céget töröltek a cégbíróságok. Ez 22 százalékkal kevesebb, mint az előző negyedévi 1645 megszűnés, de 6 százalékkal több, mint a megelőző év azonos időszaki érték volt. „A kiugróan magas második negyedévi megszűnési ráta feltehetőleg egyszeri adminisztratív hatások eredménye volt. Úgy látjuk, az építőiparban közepes szinten stabilizálódik a cégtörlések száma” – mondja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 43. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 218
Végelszámolás 182
Hivatalból való törlés 71

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 46
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1434

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 574 db.

A héten 12 305 cégnév, 3 107 székhelycím és 741 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518 579 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Kielégítési sorrend

Gyakran előfordul, hogy az adós gazdálkodó szervezet felszámolás körébe tartozó vagyonából nem lehet valamennyi vele szemben fennálló követelést kielégíteni. Ilyen esetben az ún. kielégítési sorrend szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a törvény különböző csoportokba, kategóriákba sorolja a hitelezői követeléseket, és azokat sorrendbe állítja. Az adós vagyonából először a sorban előbb álló követelés kategóriákba tarozó igényeket kell kielégíteni, és csak azok teljes kielégítése után lehet megkezdeni a következő kategória kielégítését. A követelés csoportok és azok sorrendje a következő:

a)      A felszámolás költségei

  • Az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben és a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat, az adóshoz kölcsönzött munkavállalók részére járó munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat, a felszámoló által kifizetett a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabér járulékait;
  • Az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, vagyontárgyainak őrzésével járó költségek;
  • A vagyon értékesítésével és a követelések behajtásával járó igazolt költségek;
  • Az adóst terhelő, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás;
  • A felszámolással kapcsolatos bíróság és hatósági eljárásokban felmerült költségek;
  • Az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;
  • A felszámoló díja;
  • A vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő) ki nem fizetett és a kezesektől be nem hajtott díja, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg (Cstv. 57. § (2) bekezdés).

b)      A felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének erejéig

Ebben a körben figyelembe kell venni azt az összeget, amely a vagyontárgy értékesítése során a befolyt vételár értékesítés költségeivel csökkentett összegének 50 %-a erejéig a zálogjogosult részére már kifizetésre került (Cstv. 49/D § (2) bekezdés). Ha a vagyont több zálogjog is terheli, a kielégítési sorrendben a korábban keletkezett zálogjog a későbbit megelőzi.

c)      A gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti;

d)      A kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése;

e)      A társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók - kivéve az a) pontban meghatározott adó- és járuléktartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a büntetőeljárásban az állam javára fizetendő összeg, továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló más nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös költség;

f)        Egyéb követelések

g)      A keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás;

h)      azok a követelések amelyek jogosultja

·         a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),

·         a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,

·         vezető állású munkavállaló,

·         a fent említett személyek közeli hozzátartozója, élettársa,

·         az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet,

·         az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett szervezet (személy). (Cstv. 57. § (1) bekezdés).

Ha az e)-g) pontokba tartozó követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, akkor az egyes csoportokba tartozó hitelezőket – először az e), majd az f) végül a g) pontba tarozókat – követelésük arányában kell kielégíteni (Cstv. 57. § (5) bekezdés).  Ha az e) pontba tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő fedezet, a csoporton belül először a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozásokat (ideértve a szociális hozzájárulási adót is) kell kielégíteni teljes egészében, majd pedig a többi hitelezőt követeléseik arányában (Cstv. 57. § (6) bekezdés). A nyilvántartásba vett követelés engedményezése nem érinti a követelésnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyét, így, ha például egy kis vagy mikrovállalkozásnak nem minősülő gazdálkodó szervezet követelését egy magánszemélyre engedményezi, a követelés ettől még megmarad az f) pontba sorolt igénynek és nem  minősül át d) pont alattinak (Cstv. 57. § (7) bekezdés). 

2013. október 26.

Magyar Közlöny 174-177/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

174/2013. október 22.

 

 

2013. évi CLXX. törvény

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.23.

367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.23.

97/2013. (X. 22.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról

 2013.10.23.

2/2013. (X. 22.) OGY politikai nyilatkozat

A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben

 2013.10.22.

87/2013. (X. 22.) OGY határozat

Az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

 2013.10.23.

88/2013. (X. 22.) OGY határozat

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról

 2013.10.23.

89/2013. (X. 22.) OGY határozat

A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

 2013.10.23.

90/2013. (X. 22.) OGY határozat

Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

 2013.10.21.

1747/2013. (X. 22.) Korm. határozat

A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.10.23.

175/2013. október 24.

 

 

368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.27.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 2013.12.01.

370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.01.

371/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.11.01.

60/2013. (X. 24.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

 2013.10.25.

98/2013. (X. 24.) VM rendelet

A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

 2013.10.25.

1748/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

 2013.10.25.

1749/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének előkészítéséről

 2013.10.24.

1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról

 2013.10.24.

1751/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat- átcsoportosításokról

 2013.10.24.

1752/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.24.

1753/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

 2013.10.24.

1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról

 2013.10.24.

1755/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

 2013.10.24.

1756/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú („Út a szakmaválasztáshoz” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.24.

1757/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.24.

1758/2013. (X. 24.) Korm. határozat

A VKSZ_12 kódszámú („K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” című) kiírásra beérkezett pályázatok támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.24.

176/2013. október 25.

 

 

372/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a migráció területén folytatandó együttműködésről szóló, 1995. december 18-án, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.26.

373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról

 2014.01.02.

374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.26.

375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.26.

376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.26.

377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.26.

378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.02.

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.11.01.

380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.10.26.

3/2013. (X. 25.) KüM rendelet

A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

 2013.10.26.

Köf.5042/2013/5. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.10.25.

Köf.5039/2013/4. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.10.25.

1759/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.10.25.

1760/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a katonák és a háborús polgári áldozatok sírjairól, valamint a nekik szentelt emlékhelyekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.10.25.

1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

 2013.10.25.

1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2013.10.25.

1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat

Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról

 2013.10.25.

1764/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

 2013.10.26.

1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat

2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2013.10.25.

1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.10.25.

1767/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A regionális Közlekedési Központok részvényvásárlási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.25.

1768/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A 2014–2020 vidékfejlesztési program elindításával összefüggő finanszírozási kérdésekről

 2013.10.25.

1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

 2013.10.25.

1770/2013. (X. 25.) Korm. határozat

Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.25.

1771/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számú („Dolgozva tanulj!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.25.

1772/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 4. prioritásának módosításáról

 2013.10.25.

1773/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-2011-2013-0036 azonosító számú („Nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program az országos közúthálózaton” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és forrásának biztosításáról

 2013.10.25.

1774/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről

 2013.10.25.

1775/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú („Újra tanulok!” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.25.

1776/2013. (X. 25.) Korm. határozat

A KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú („Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.10.25.

131/2013. (X. 25.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

 2013.10.25.

177/2013. október 28.    
18/2013. (X. 28.) NMHH rendelet

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

2013.11.12.

61/2013. (X. 28.) BM rendelet

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet módosításáról

2013.11.05.

99/2013. (X. 28.) VM rendelet Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2013.10.29.

30/2013. (X. 28.) AB határozat

A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2013.10.28.

31/2013. (X. 28.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzése, valamint az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

2013.10.28.

1777/2013. (X. 28.) Korm. határozat

Az AGR_PIAC_2013 kódszámú („Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban” című) pályázati kiírás keretösszegének megemeléséről és a kiírásra benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

2013.10.28.

1778/2013. (X. 28.) Korm. határozat

Egyes saját hatáskörben történő beszerzések során a szerződések időbeli hatályára vonatkozó korlátozás alóli mentesítésről

2013.10.28.

1779/2013. (X. 28.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0026 azonosító számú („M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Csorna szakasz II. ütem megvalósítása Hegyfalu–Csorna szakasz a 105+800–139+165 km sz. között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2013.10.28.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013 október 23. 56. évfolyam, L 281

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1014/2013/EU (2013. október 22.) végrehajtási rendelete a 2380/2001/EK, az 1289/2004/EK, az 1455/2004/EK, az 1800/2004/EK, a 600/2005/EK és a 874/2010/EU rendeletnek, valamint a 388/2011/EU, az 532/2011/EU és a 900/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes takarmány-adalékanyagokra megadott engedélyek jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1015/2013/EU (2013. október 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/517/KKBP (2013. október 21.) határozata a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő uniós támogatásáról
A Bizottság 2013/518/EU (2013. október 21.) végrehajtási határozata a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. részének a gazdaságokból származó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 6719. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/519/EU (2013. október 21.) végrehajtási határozata a kutyák, macskák és görények behozatalára engedéllyel rendelkező területek és harmadik országok jegyzékének, továbbá az ezen állatok behozatalára vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról (az értesítés a C(2013) 6721. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/520/EU (2013. október 21.) végrehajtási határozata a 2011/874/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 6828. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelethez (  HL L 7., 2009.1.10.)
Helyesbítés a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. február 27-i 2012/124/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 54., 2012.2.28.)
2013. október 24. 56. évfolyam, L 282

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/521/EU (2013. október 7.) határozata az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről
A Tanács 2013/522/EU (2013. október 7.) határozata az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
A Tanács 2013/523/EU (2013. október 18.) határozata a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásnak az Európai Unió nevében az Egyesült Államokkal történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 1016/2013/EU (2013. október 23.) végrehajtási rendelete egy, a Coriobacteriaceae családba tartozó DSM 11798 mikroorganizmus-törzset tartalmazó készítmény sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 1017/2013/EU (2013. október 23.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 1018/2013/EU (2013. október 23.) rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1019/2013/EU (2013. október 23.) rendelete a 2073/2005/EK rendelet I. mellékletének a halászati termékekben található hisztamin tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1020/2013/EU (2013. október 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/524/EU (2013. október 17.) határozata az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság által az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására vonatkozóan hozandó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében a HR-kódok és csomagoláskódok módosításával kapcsolatosan elfogadandó álláspontról
A Tanács 2013/525/EU (2013. október 22.) végrehajtási határozata az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 394/11/COL (2011. december 14.) határozata az állami támogatások eljárási és anyagi jogi szabályainak nyolcvanharmadik, az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben nyújtott bankmentő intézkedésekre 2012. január 1-jétől való alkalmazásáról szóló új fejezet beiktatásával történő módosításáról
2013. október 25. 56. évfolyam, L 283

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2013/EU (2013. október 22.) határozata a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1026/2013/EU (2013. október 22.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó, valamint a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekre vonatkozó részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről
A Bizottság 1027/2013/EU (2013. október 23.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Skagerrak területén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1028/2013/EU (2013. október 23.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1029/2013/EU (2013. október 23.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VI és VII övezetben, az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1030/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete az ökológiai termelés, címkézés és ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1031/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a penflufén hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1032/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a brómecetsavnak a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1033/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a réz-szulfát-pentahidrátnak a 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1034/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a foszfinképző alumínium-foszfid hatóanyag 20-as terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság 1035/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a benzoesavnak a 3. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1036/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete az etofenproxnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1037/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete az IPBC-nek a 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1038/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a tebukonazolnak a 7. és 10. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság 1039/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a nonánsavnak a 2. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának módosításáról
A Bizottság 1040/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete a Trichoderma reesei (MUCL 49755) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Trichoderma reesei (MUCL 49754) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz a hízósertések, a Sus scrofa domesticus fajtól eltérő, kevésbé jelentős hízósertésfélék és a hízópulykák takarmányához adott adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Aveve NV)
A Bizottság 1041/2013/EU (2013. október 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. október 26. 56. évfolyam, L 284

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1042/2013/EU (2013. október 7.) végrehajtási rendelete a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1043/2013/EU (2013. október 24.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az V övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1044/2013/EU (2013. október 25.) végrehajtási rendelete a 206/2010/EU rendelet IV. mellékletének a méhanyák és a poszméhanyák szállítmányainak állat-egészségügyi bizonyítványmintái tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1045/2013/EU (2013. október 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1046/2013/EU (2013. október 25.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. októberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/526/EU (2013. október 9.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország EGF/2011/025 IT/Lombardia referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2013/527/KKBP (2013. október 24.) határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról
A Bizottság 2013/528/EU (2013. március 20.) határozata az SA. 33113. (2012/C) (korábbi 2011/NN. és 2011/CP.) sz., Lengyelország által a Nauta S.A. részére nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2013) 1522. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/529/EU (2013. október 25.) végrehajtási határozata a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a hibrid járművek akkumulátortöltöttségi állapotát a navigáció alapján szabályozó Bosch-rendszer mint a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológia jóváhagyásáról
2013. október 29. 56. évfolyam, L 285

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1047/2013/EU (2013. augusztus 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a Bizottság 114/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének a Piaggio gyártóra vonatkozó 2010. évi átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értékek helyesbítésének tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1048/2013/EU (2013. október 28.) végrehajtási rendelete a 2009/2010–2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 828/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1049/2013/EU (2013. október 25.) rendelete az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1050/2013/EU (2013. október 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/530/EU (2013. szeptember 16.) határozata a trágyáról szóló rendelet szerinti kompenzációkról A Belgium (Flandria) által végrehajtott C 75/98. (korábbi NN 45/98.) számú intézkedés (az értesítés a C(2013) 5818. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2013. február 19-i 141/2013/EU bizottsági rendelethez (  HL L 47., 2013.2.20.)
2013 október 29. 56. évfolyam, L 286

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/531/EU (2013. október 22.) határozata a Romániának nyújtandó uniós középtávú elővigyázatossági pénzügyi támogatásról
A Tanács 2013/532/EU (2013. október 22.) határozata a Romániának biztosítandó kölcsönös segítségnyújtásról
2013. október 29. 56. évfolyam, L 287

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU (2013. október 9.) rendelete az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1022/2013/EU (2013. október 22.) rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek a 1024/2013/EU tanácsi rendelet értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról
Az Európai parlament és a tanács 1023/2013/EU, EURATOM (2013. október 22.) rendelete az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról
A Tanács 1024/2013/EU (2013. október 15.) rendelete az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (átdolgozás) (  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)
2013. október 23. 56. évfolyam, C 308
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 308/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 308/02 Értesítés a 2013/515/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP tanácsi határozatban és a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU tanácsi rendeletben előírt intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 308/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Védelmi Ügynökség

2013/C 308/04 A 2012. gazdálkodási évre vonatkozó összesített elszámolások bemutatása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 308/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6984 – EPH/Stredoslovenska energetika)
2013/C 308/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7022 – Immochan/CNP Assurances/Galerie Commerciale de Kirchberg) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 308/07 Helyesbítés a természetbeni ellátások átlagköltségeihez – 2011 (  HL C 273., 2013.9.21.)
2013. október 23. 56. évfolyam, C 308E
 

Tájékoztatások

2013/C 308 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 24. 56. évfolyam, C 309
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 309/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 309/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 309/03 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 309/04 A Bíróság ítélete (2013. július 9.) az E-7/12. számú – Schenker North AB, Schenker Privpak AB és Schenker Privpak AS kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Mulasztás megállapítása iránti kereset – Az EFTA Felügyeleti Hatóság szerződésen kívüli felelőssége – Dokumentumokhoz való hozzáférés – Jogos elvárások – Jó kormányzás elve – Az EFTA Felügyeleti Hatóság saját maga által megállapított határidőn belüli határozathozatalának elmulasztása)
2013/C 309/05 A Bíróság ítélete (2013. július 22.) az E-9/12. számú – Izland kontra EFTA Felügyeleti Hatóság ügyben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának érvénytelenítése iránti kereset – Állami támogatás – Állami hatóságok általi földterület-értékesítés – Piaci magánbefektető elve – Állami támogatási iránymutatás – Árveréshez hasonló, megfelelően közzétett ajánlattételi eljárás – Nyilvánvaló hiba az értékelésben – Jó kormányzás elve – Indokolási kötelezettség)
2013/C 309/06 A Bíróság ítélete (2013. július 22.) az E-15/12. számú – Jan Anfinn Wahl kontra Izland ügyben (Az EGT-megállapodás 3. cikke – Az EGT-megállapodás 7. cikke – Irányelvek végrehajtásának formája és módja – A 2004/38/EK irányelv – EGT-polgárok szabad mozgása – A beutazási jog korlátozásai – Eljárási biztosítékok)
2013. október 24. 56. évfolyam, C 309A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 309 A/01 Pályázati felhívás: COM/2013/10340 – Igazgatói állás betöltésére az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjában (Luxembourg) – Szerződés ideiglenes alkalmazott AD 14-es besorolás – A szerződés időtartama 5 év, meghosszabbítható
2013. október 24. 56. évfolyam, C 309E
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2013/C 309 E/01 A Tanács 8/2013/EU álláspontja első olvasatban a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
A Tanács által 2013. szeptember 23-án elfogadva
2013. október 25. 56. évfolyam, C 310
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 310/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7039 – PGGM/GDF SUEZ/EBN/NOGAT)
2013/C 310/02 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.7009 – Holcim/Cemex West)
2013/C 310/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 310/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 310/05 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 28 tagállamban 2013. november 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 310/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 310/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 310/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 310/09 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (nevezetesen mandarin stb.) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2013. október 25. 56. évfolyam, C 310A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 310 A/01 Pályázat az olaszországi Pármában található Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD14-es besorolás) – COM/2013/10342
2013. október 25. 56. évfolyam, C 310E
 

Tájékoztatások

2013/C 310 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 25. 56. évfolyam, C 311
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 311/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. szeptember 1-jétől 2013. szeptember 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 311/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. szeptember 1-jétől2013. szeptember 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. október 26. 56. évfolyam, C 312
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 312/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6850 – Marine Harvest/Morpol)
2013/C 312/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6751 – BayWa/Wilhelm Bonhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 312/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 312/04 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. október 25-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Görögország
2013/C 312/05 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Outokumpu/Inoxum (COMP/M.6471)
2013/C 312/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. november 7.) egy összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum) (az értesítés a C(2012) 7969. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 312/07 Bejelentés a litván nemzeti szabályozó hatóság – nemzeti árképzési és energiaügyi ellenőrzőbizottság (a továbbiakban: ellenőrzőbizottság) – részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (2) bekezdése alapján a LITGRID AB Litvániában működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 312/08 Bejelentés a német kormány részéről a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („földgázpiaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján a bayernets GmbH, a GRTgaz Deutschland GmbH, a terranets bw GmbH, a Nowega GmbH, a jordgasTransport GmbH, a Fluxys TENP GmbH, a Gastransport Nord GmbH, a Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, a GASCADE Gastransport GmbH, az ONTRAS-VNG Gastransport GmbH és a Thyssengas GmbH Németországban működő szállításirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 312/09 Bejelentés a német kormány részéről a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („villamosenergia-piaci irányelv”) 10. cikkének (2) bekezdése alapján az 50 Hertz Transmission GmbH, az Amprion GmbH és a TransnetBW GmbH Németországban működő átvitelirendszer-üzemeltetőként való kijelöléséről
2013/C 312/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 312/11 Közlemény gazdálkodók részére – Egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésére vonatkozóan benyújtott kérelmek új fordulója
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 312/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7067 – 3i/Scandferries Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 312/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7051 – Goldman Sachs/Hastings Insurance Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 312/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7031 – EURENCO/MAXAMCHEM/MANUCO) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 312/15 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 26. 56. évfolyam, C 312A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 312 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — 32. teljes kiadás
2013. október 26. 56. évfolyam, C 313
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 313/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 304., 2013.10.19.
 

Törvényszék

2013/C 313/02 A Törvényszék elnökének megválasztása
2013/C 313/03 A Törvényszék elnökhelyettesének megválasztása
2013/C 313/04 A tanácselnökök megválasztása
2013/C 313/05 A bírák tanácsokba történő beosztása
2013/C 313/06 A tanácsok közötti ügyelosztás rendje
2013/C 313/07 Teljes ülés
2013/C 313/08 A nagytanács összetétele
2013/C 313/09 Fellebbezési tanács
2013/C 313/10 A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése
 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2013/C 313/11 A tanácsok összetétele és a bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 313/12 C-407/13. sz. ügy: A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2013. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rotondo és társai kontra Rete Ferroviaria Italiana
2013/C 313/13 C-418/13. sz. ügy: A Corte costituzionale (Olaszország) által 2013. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Napolitano és társai kontra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
2013/C 313/14 C-420/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Netto Marken Discount AG & Co. KG kontra Deutsches Patent- und Markenamt
2013/C 313/15 C-421/13. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2013. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Apple Inc. kontra Deutsches Patent- und Markenamt
2013/C 313/16 C-428/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero dell'Economia e delle Finanze és AAMS kontra Yesmoke Tobacco
2013/C 313/17 C-434/13 P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-146/09. sz., Parker ITR Srl és Parker-Hannifin Corp kontra Bizottság ügyben 2013. május 17-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2013. augusztus 1-jén benyújtott fellebbezés
2013/C 313/18 C-441/13. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2013. augusztus 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pez Hejduk kontra EnergieAgentur.NRW GmbH
2013/C 313/19 C-448/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-515/11. sz., Delphi Technologies, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. június 6-án hozott ítélete ellen a Delphi Technologies, Inc. által 2013. augusztus 7-én benyújtott fellebbezés
2013/C 313/20 C-449/13. sz. ügy: A Tribunal d'instance d’Orléans (Franciaország) által 2013. augusztus 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CA Consumer Finance kontra Ingrid Bakkaus és társai
2013/C 313/21 C-450/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-396/11. sz., ultra air GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. május 30-án hozott ítélete ellen a Donaldson Filtration Deutschland GmbH által 2013. augusztus 12-én benyújtott fellebbezés
2013/C 313/22 C-454/13. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2013. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belgacom SA kontra commune d’Etterbeek
2013/C 313/23 C-466/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-89/12. sz., Repsol YPF kontra OHIM — Ajuntament de Roses (R) ügyben 2013. június 27-én hozott ítélete ellen a Repsol, SA által 2013. augusztus 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 313/24 C-496/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-78/12. sz., GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. július 3-án hozott ítélete ellen a GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH által 2013. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 313/25 T-73/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung kontra Bizottság („A Daphné II program keretében kifizetett pénzügyi támogatás — A támogatás végleges összegének meghatározása — Terhelési értesítés — Megtámadható aktus — Indokolási kötelezettség — Méltányos eljárás — Értékelési hibák”)
2013/C 313/26 T-142/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Tanácsosok és asszisztensek felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel — A nyíltversenyvizsga-kiírásra vonatkozó információ — Minden hivatalos nyelven való közzététel — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül történő kiválasztása)
2013/C 313/27 T-164/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Orvosok felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírás — Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel — A nyíltversenyvizsga-kiírásra vonatkozó információ — Minden hivatalos nyelven való közzététel — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül történő kiválasztása)
2013/C 313/28 T-380/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Hollandia kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Kartellel kapcsolatos végleges bizottsági határozat egyes bizalmas részeihez történő hozzáférés iránti kérelem — A hozzáférés megtagadása — Indokolási kötelezettség — Konkrét és egyedi vizsgálat lefolytatásának kötelezettsége — Az egyén magánszférájának és becsületének védelmével kapcsolatos kivétel — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmével kapcsolatos kivétel — Vizsgálatok céljának védelmével kapcsolatos kivétel — Nyomós közérdek — Jóhiszemű együttműködés”)
2013/C 313/29 T-525/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Poste Italiane kontra Bizottság („Állami támogatások — Postai folyószámlákból származó és az olasz Pénzügyminisztériumnál elhelyezett pénzeszközök kamatozása — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — Előny”)
2013/C 313/30 T-536/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Huvis kontra Tanács (Dömping — Dél-Koreából származó poliészter vágott szál behozatala — A dömpingellenes vámoknak a részleges időközi felülvizsgálatot követő fenntartása — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen és személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma — A 384/96/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (1) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (1) bekezdése))
2013/C 313/31 T-537/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Cixi Jiangnan Chemical Fiber és társai kontra Tanács (Dömping — Kínából származó poliészter vágott szál behozatala — A dömpingellenes vámoknak a részleges időközi felülvizsgálatot követő fenntartása — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen és személyében való érintettség — Elfogadhatóság — Egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma — A 384/96/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (1) bekezdése (jelenleg 1225/2009/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (1) bekezdése))
2013/C 313/32 T-548/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Total kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A parafinviasz piaca — A nyersparafin piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — Védelemhez való jog — A bűncselekmények és büntetések jogszerűségének elve — Az ártatlanság vélelme — A jogsértő magatartás betudhatósága — Az anyavállalat felelőssége a versenyszabályoknak a leányvállalatai által elkövetett megsértéséért — Az anyavállalat meghatározó befolyása — Megdönthető vélelem közel 100 %-os részesedés esetén”)
2013/C 313/33 T-566/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Total Raffinage Marketing kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A paraffinviaszok piaca — Gacspiac — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A kartell fennállásának bizonyítása — Az egységes és folyamatos jogsértés fogalma — A jogsértés időtartama — A jogsértés megszakadása — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Egyenlő bánásmód — Az ártatlanság vélelme — A jogsértő magatartás betudhatósága — Az anyavállalatnak a leányvállalatai által elkövetett versenyszabályokba ütköző jogsértésekért való felelőssége — Az anyavállalat által gyakorolt meghatározó befolyás — 100 %-os részesedéssel való rendelkezés esetén fennálló vélelem — Arányosság — Kerekítési módszer — Korlátlan felülvizsgálat”)
2013/C 313/34 T-126/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Tanácsosok felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel — A nyíltversenyvizsga-kiírásra vonatkozó információ — Minden hivatalos nyelven való közzététel — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül történő kiválasztása)
2013/C 313/35 T-218/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Asszisztensek felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül történő kiválasztása)
2013/C 313/36 T-347/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Németország kontra Bizottság („Állami támogatás — Bizonyos, a nemzeti természeti örökség részét képező területek ellenérték nélküli átruházása — Nagy természetvédelmi projektek pénzbeli támogatását célzó intézkedések — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A vállalkozás fogalma — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 313/37 T-320/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Fürstlich Castell’sches Domänenamt kontra OHIM — Castel Frères (CASTEL) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — CASTEL közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Elfogadhatóság — A fellebbezési tanács előtt nem hivatkozott feltétlen kizáró ok — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)
2013/C 313/38 T-551/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Fri-El Acerra kontra Bizottság (Állami támogatások — Egy hőerőmű felvásárlására és bio-tüzelőanyaggal működő erőművé alakítására előirányzott támogatás — A támogatást a belső piaccal össze nem egyeztethetőnek nyilvánító határozat — A nemzeti regionális támogatásokról iránymutatás időbeli hatálya — Jogos bizalom — Ösztönző hatás)
2013/C 313/39 T-111/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — ClientEarth kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A környezeti irányelvek átültetéséről szóló, Bizottság által kapott tanulmányok — A hozzáférés részleges megtagadása — Ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmével kapcsolatos kivétel — Konkrét és egyedi vizsgálat — Az Aarhusi Egyezménnyel való összeegyeztethetőség — Nyomós közérdek — A kifejezett határozat elfogadására nyitva álló határidő túllépésének következményei — A környezeti információk tevékeny terjesztésére vonatkozó kötelezettség tartalma”)
2013/C 313/40 T-214/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — ClientEarth és PAN Europe kontra EFSA („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Azon szakértők neve, akik a növényvédő szerek és az azokban található hatóanyagok forgalombahozatali engedélye iránti kérelmekhez csatolandó szakdokumentációval kapcsolatos útmutatóra vonatkozó tervezethez észrevételeket tettek — A hozzáférés megtagadása — Az egyén magánéletének és becsületének védelmére vonatkozó kivétel — A személyes adatok védelme — 45/2001/EK rendelet — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 313/41 T-264/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Értékelés — Előléptetés — A 2007. évi értékelési és előléptetési időszak — A fellebbviteli bizottság határozata — Lelki zaklatás — Ésszerű határidő — Megsemmisítés iránti kérelem — Kártérítési kérelem”)
2013/C 313/42 T-331/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Besselink kontra Tanács („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Bizottságot az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló tárgyalásokra felhatalmazó tanácsi határozattervezet — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — Részleges hozzáférés — Indokolási kötelezettség — Pervezető intézkedések vagy bizonyításfelvétel iránti kérelem — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 313/43 T-380/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Palirria Souliotis kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Közös Vámtarifa — Besorolás a Kombinált Nómenklatúrában — Vámtarifaszám — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság)
2013/C 313/44 T-383/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Makhlouf kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Az Unió területére való belépés és a területén történő átutazás korlátozásai — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Alapvető jogok”)
2013/C 313/45 T-418/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Egészségbiztosítás — Egyes orvosi költségek megtérítésének megtagadása — Független orvos kijelölése iránti kérelem — Ésszerű határidő — Egyeztetési eljárás megindítására irányuló kérelem elutasítása — Megsemmisítés iránti kérelem — Az egészségügyi költségek megtérítése iránti kérelem — Perfüggőség”)
2013/C 313/46 T-457/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — Valeo Vision kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Közös Vámtarifa — Besorolás a Kombinált Nómenklatúrában — Vámtarifaszám — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság)
2013/C 313/47 T-492/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 12-i ítélete — „Rauscher” Consumer Products kontra OHIM (tampon ábrázolása) (Közösségi védjegy — Higiénikus tampont ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 313/48 T-563/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Anbouba kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Bizonyítási teher — Nyilvánvaló értékelési hiba — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Mulasztási eljárás — Beavatkozás iránti kérelem — Okafogyottság”)
2013/C 313/49 T-592/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 13-i ítélete — Anbouba kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — Az ártatlanság vélelme — Bizonyítási teher — Nyilvánvaló értékelési hiba — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 313/50 T-618/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 16-i ítélete — De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Értékelés — Előléptetés — A 2008. évi értékelési és előléptetési időszak — A fellebbviteli bizottság határozata — A felülvizsgálat terjedelme — Értékelő jelentés — Jogellenességi kifogás — Ésszerű határidő — Megsemmisítés iránti kérelem — Kártérítési kérelem — Perfüggőség”)
2013/C 313/51 T-383/13. sz. ügy: 2013. július 17-én benyújtott kereset — Chatzianagnostou kontra Tanács és társai
2013/C 313/52 T-386/13. sz. ügy: 2013. július 29-én benyújtott kereset — Kėdainių rajono Okainių ®ŪB és társai kontra Tanács és Bizottság
2013/C 313/53 T-402/13. sz. ügy: 2013. július 31-én benyújtott kereset — Orange kontra Bizottság
2013/C 313/54 T-406/13. sz. ügy: 2013. július 29-én benyújtott kereset — Gossio kontra Tanács
2013/C 313/55 T-416/13. sz. ügy: 2013. augusztus 13-án benyújtott kereset — Stanleybet Malta és Stanley International Betting kontra Bizottság
2013/C 313/56 T-427/13. sz. ügy: 2013. augusztus 12-én benyújtott kereset — Gruppo Norton kontra OHIM — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)
2013/C 313/57 T-428/13. sz. ügy: 2013. augusztus 19-én benyújtott kereset — IOC-UK kontra Tanács
2013/C 313/58 T-433/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Petropars Iran és társai kontra Tanács
2013/C 313/59 T-453/13. sz. ügy: 2013. augusztus 26-án benyújtott kereset — Klaes kontra OHIM — Klaes Kunststoffe (Klaes)
2013/C 313/60 T-458/13. sz. ügy: 2013. augusztus 23-án benyújtott kereset — Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE)
2013/C 313/61 T-459/13. sz. ügy: 2013. augusztus 23-án benyújtott kereset — Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE)
2013/C 313/62 T-467/13. sz. ügy: 2013. augusztus 28-án benyújtott kereset — Arrow Group és Arrow Generics kontra Bizottság
2013/C 313/63 T-482/13. sz. ügy: 2013. szeptember 9-én benyújtott kereset — MedSkin Solutions Dr. Suwelack kontra OHIM — Cryo-Save (CryoSafe)
2013/C 313/64 T-487/13. sz. ügy: 2013. szeptember 6-án benyújtott kereset — Navarra de Servicios y Technologías kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 313/65 F-83/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 19-i ítélete — Gheysens kontra Tanács (Közszolgálat — Kisegítő szerződéses alkalmazott — Alkalmazási feltételek — Feladatcsoport — A feladatok típusai és a feladatcsoportok közötti megfelelés — Az alkalmazás időtartama)
2013/C 313/66 F-31/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. szeptember 19-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a — A távolságra tekintettel járó tíznapos átalány-határidővel meghosszabbított keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ezt követő tíz napon belül postai úton benyújtott keresetlevél — Az egyik és a másik közötti azonosság hiánya — A kereset elkésettsége)
2013. október 29. 56. évfolyam, C 314
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 314/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 314/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 314/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6941 – PIPER/G+J/G+J RBA)
2013/C 314/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7033 – Nippon Express/NEC Corporation/NEC Logistics)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 314/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 314/06 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22., 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.,  HL C 394., 2012.12.20., 22. o.,  HL C 51., 2013.2.22., 9. o.,  HL C 167., 2013.6.13., 9. o.,  HL C 242., 2013.8.23., 2. o.,  HL C 275., 2013.9.24., 7. o.)
2013/C 314/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 314/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7057 – Suntory/GlaxoSmithKline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business))
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 314/09 Átvételi elismervény a CHAP(2013) 3076. panasz ügyében
2013. október 29. 56. évfolyam, C 314A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 314 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — nyolcadik kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. október 29. 56. évfolyam, C 315
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 315/01 A tagállamok által elismert természetes ásványvizek jegyzéke
2013/C 315/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 315/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 315/04 Állami támogatás – Németország – SA.29338 (2013/C-30) (ex 2013/N–504). számú állami támogatás A második veszteségviselő garancia emelése a HSH Nordbank AG részére – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!