spacer
  8. évfolyam 43. szám 2013.10.22.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Az alábbi konferenciákat ajánljuk figyelmükbe:

Pénzek a régióban

A Regionális Fejlesztési Holding és a Piac & Profit közös konferenciája
kis- és középvállalatoknak és önkormányzatoknak

Helyszín: Szentendre, REC Regionális Környezetvédelmi Központ (Ady Endre út 9-11.)
Időpont:
 2013. október 29. (kedd), 09.00-13.40

REGISZTRÁCIÓ

Helyszín: Debrecen, Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)
Időpont:
 2013. november 07. (csütörtök), 9.30-15.00

REGISZTRÁCIÓ

További részleteket az alábbi oldalon érhet el: www.piacesprofit.hu


Bírói Gyakorlat Füzetek könyvbemutató

 

Az Opten Kft. tisztelettel meghívja Önt frissen megjelent könyveinek bemutatójára

 

A bemutatott kötetek:

Villám Krisztián: Szomszédjogok (Bírói Gyakorlat Füzetek 5. kötet)

Bereczky Sára: Perújítás a polgári perben (Bírói Gyakorlat Füzetek 6. kötet)

Nemessányi Zoltán: Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződéses kikötések (Bírói Gyakorlat Füzetek 7. kötet)

Orosz Árpád: Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Bírói Gyakorlat Füzetek 8. kötet)

valamint

Nemessányi Zoltán – Osztovits András (szerk.): Az új Ptk. konverziós táblája

A köteteket bemutatják:

Menyhárd Attila

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető

egyetemi tanára

Osztovits András

Kúriai bíró, a Bírói Gyakorlat Füzetek cím könyvsorozat sorozatszerkesztője

Vékás Lajos

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara professor emeritusa, akadémikus

Helyszín:

a Kúria díszterme, 1055 - Budapest, Markó utca 16., I. emelet

Időpont:

2013. október 28. (hétfő), 15:30

 

Részvételi szándékát a Kúriára történő beléptetés, valamint az ajándék-könyvek miatt kérjük, hogy a bgyf@opten.hu email címen jelezze, legkésőbb október 25-én (péntek) délig! Bővebb információért, továbbá kérdéseivel forduljon Tóth Erika kollégánkhoz: +36 1/222-3130 /1178-as telefonszámon.

 

Bővebb információ

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 42. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 284
Végelszámolás 225
Hivatalból való törlés 70

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 116
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1809

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 694 db.

A héten 13 181 cégnév, 3 921 székhelycím és 868 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518 587 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az adós vagyonának értékesítése árverés útján

Amennyiben az adós vagyonát árverés útján értékesítik a felszámoló az árverést árverési hirdetménnyel tűzi ki. A hirdetménynek tartalmaznia kell az adós nevét és székhelyét, az árverés helyét és idejét, az árverésre kerülő vagyontárgyak megjelölését és becsértékét. Ingó árverés esetén ezen túlmenően meg kell jelölni azt is, hogy az árverésre kerülő ingóságokat  mikor és hol lehet megtekinteni. Ingatlan árverése esetén a hirdetményben meg kell jelölni az ingatlan nyilvántartási adatokat, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcímét és időtartamát, az ingatlan tartozékait, az épület jellemző sajátosságait, azt, hogy az ingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban kerül-e árverésre valamint az árverési előleg összegét. Végezetül a hirdetményben közölni kell az egyéb lényeges körülményeket is (Cstv. 49/B § (1) bekezdés). Az árverési hirdetményt az árverés időpontját legalább 15 nappal megelőzően kell a Cégközlönyben közzétenni (Cstv. 49/B § (2) bekezdés). Ha az árverésen felajánlott vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló újabb árverést tűzhet ki, vagy a hitelezői választmány egyetértésével a vételárat a becsérték feléig leszállíthatja. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja (Cstv. 49/B § (3) bekezdés). Az ingatlanra csak az árverezhet, aki a becsérték 5 %-át árverési előlegként az árverés megkezdéséig a felszámolónál letétbe helyezi. Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az adós számlájára az árverési hirdetményben meghatározott feltételekkel befizetni. A vételár megfizetésének elmulasztása esetén a vevő az árverési előleget elveszíti. Az ingatlan árverésen történő értékesítése nem érinti harmadik személynek az árverés időpontjában bejegyzett és az ingatlan nyilvántartáson kívül fennálló jogait. Ha tehát az ingatlant például az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog terheli, úgy az az árverést követően is fennmarad, illetve ha például harmadik személy ráépítés címén az ingatlanon az ingatlan nyilvántartáson kívül tulajdonjogot szerzett, úgy igényét az árverési vevővel szemben is érvényesítheti. Amennyiben a felszámoló eljárásának szabálytalansága miatt az adásvételi szerződés érvénytelensége, vagy az elővásárlási jog érvényesítése iránt pert indítanak, úgy annak jogerős befejezéséig a befizetett vételárat elkülönített kamatozó számlán kell tartani (Cstv. 49/B § (4) bekezdés).

Ingóság árverése esetén a legjobb ajánlatot adó vevő köteles a vételárat azonnal kifizetni. Ha a vevő a vételárat nem fizeti meg, az árverezést tovább kell folytatni, kivéve, ha a vételár meghaladja az egymillió forintot. Ebben az esetben a felszámoló a vételár megfizetésére legfeljebb 60 napos fizetési határidőt állapíthat meg. A vételár megfizetését elmulasztó vevő a további vagy újabb árverezésben nem vehet részt (Cstv. 49/B § (5) bekezdés). Az árverést közjegyző jelenlétében kell lefolytatni, aki az árverésről jegyzőkönyvet készít, amelynek másolatát átadja az árverési vevőnek, a hitelezői választmánynak és kérésükre a hitelezőknek (Cstv. 49/B § (6) bekezdés).

A második sikertelen árverés után a felszámoló a további árverés kitűzése helyett a hitelezői választmány vagy ennek hiányában az annak létrehozására jogosult hitelezők egyetértésével a vagyontárgyat becsértéken az azt igénylő jelzálogjog jogosultnak értékesíti. Több igénylő esetén a korábban keletkezett jelzálogjog a későbbit megelőzi. A tulajdont szerző zálogjogosult az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló díját és költségeit, valamint a vételárnak a követelését meghaladó részét (Cstv. 49/B § (7) bekezdés).

2013. október 6.

Magyar Közlöny 171-173/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

171/2013. október 16.

 

 

364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

 2013.11.01.

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

 2013.11.01.

5/2013. (X. 16.) MEKH rendelet

A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

 2013.11.01.

60/2013. (X. 16.) NFM rendelet

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.11.01.

80/2013. (X. 16.) OGY határozat

A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen

 2013.10.17.

81/2013. (X. 16.) OGY határozat

A Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés elfogadásáról

 2013.10.16.

82/2013. (X. 16.) OGY határozat

Dr. Rubovszky György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.10.16.

83/2013. (X. 16.) OGY határozat

Ferenczi Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.10.16.

84/2013. (X. 16.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.10.16.

85/2013. (X. 16.) OGY határozat

Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2013.10.16.

436/2013. (X. 16.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.10.16.

437/2013. (X. 16.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.10.16.

1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 2013.10.20.

172/2013. október 17.

 

 

2013. évi CLV. törvény

A támogatott döntéshozatalról

 2014.01.01.

2013. évi CLVI. törvény

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

 2013.10.22.

2013. évi CLVII. törvény

A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről

 2013.10.18.

2013. évi CLVIII. törvény

Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

 2013.11.15.

2013. évi CLIX. törvény

A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

 2013.10.25.

2013. évi CLX. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

 2013.10.25.

365/2013. (X. 17.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.25.

366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet

Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.18.

67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól

 2013.10.25.

23/2013. (X. 17.) HM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

 2013.10.18.

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

 2013.10.25.

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

 2013.10.25.

29/2013. (X. 17.) AB határozat

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

 2013.10.17.

Köf.5.021/2013/4. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.10.17.

Köf.5.030/2013/4. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.10.17.

86/2013. (X. 17.) OGY határozat

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről

 2013.10.18.

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

 2013.10.18.

1745/2013. (X. 17.) Korm. határozat

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.17.

1746/2013. (X. 17.) Korm. határozat

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című) nagyprojekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

 2013.10.17.

130/2013. (X. 17.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.10.17.

173/2013. október 21.    
2013. évi CLXI. törvény

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2013.10.22.

2013. évi CLXII. törvény

A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2013.10.22.

2013. évi CLXIII. törvény

Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2013.10.22.

2013. évi CLXIV. törvény

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról

2013.10.22.

2013. évi CLXV. törvény A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2014.01.01.

2013. évi CLXVI. törvény A közútkezelői feladatok átadásáról

2013.10.31.

2013. évi CLXVII. törvény

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról

2013.10.22.

2013. évi CLXVIII. törvény

Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

2013.12.01.

2013. évi CLXIX. törvény A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról

2013.11.01.

59/2013. (X. 21.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználása rendjéről szóló 9/2013. (III. 29.) BM rendelet módosításáról

2013.10.22.

26/2013. (X. 21.) KIM rendelet

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról

2013.10.22.

438/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

439/2013. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

2013.10.21.

440/2013. (X. 21.) KE határozat Nyugállományú dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

441/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

442/2013. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

2013.10.21.

443/2013. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

2013.10.21.

444/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

445/2013. (X. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

2013.10.21.

446/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

447/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

448/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

449/2013. (X. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

2013.10.21.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. október 16. 56. évfolyam, L 275

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 989/2013/EU (2013. október 11.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az I és II övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 990/2013/EU (2013. október 15.) végrehajtási rendelete az 1187/2009/EK rendeletnek az Amerikai Egyesült Államokba és a Dominikai Köztársaságba irányuló tej- és tejtermékkivitel tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 991/2013/EU (2013. október 15.) végrehajtási rendelete az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról
A Bizottság 992/2013/EU (2013. október 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
végrehajtási rendelete A Bizottság 993/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 15.) a gabonaágazatban 2013. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/505/EU (2013. október 14.)  végrehajtási határozata a Francia Köztársaság által a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikke értelmében hozott, az ammóniumsók cellulózvatta szigetelőanyagokban való használatának korlátozására vonatkozó átmeneti intézkedés engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 6658. számú dokumentummal történt)
2013. október 17. 56. évfolyam, L 276

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 994/2013/EU (2013. október 16.) végrehajtási rendelete a 952/2006/EK, a 967/2006/EK, az 555/2008/EK és az 1249/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 995/2013/EU (2013. október 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/506/EU (2013. október 1.) végrehajtási határozata kilenc tagállamnak (Belgium, Észtország, Írország, Görögország, Franciaország, Ciprus, Hollandia, Lengyelország és Portugália) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 6255. számú dokumentummal történt)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 519/12/COL (2012. december 19.) határozata az AS Oslo Sporveier és az AS Sporveisbussene (Norvégia) részére nyújtott lehetséges támogatással kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról
2013. október 18. 56. évfolyam, L 277

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 996/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 205. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 997/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 998/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete a 2013. december 1-jétől2014. február 28-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 999/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. október első hét napján benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 1000/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/507/EU (2013. október 16.) határozata a Bíróság egy főtanácsnokának kinevezéséről
A tagállamok tormányai képviselőinek 2013/508/EU (2013. október 16.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
A tagállamok kormányai képviselőinek 2013/509/EU (2013. október 16.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU-EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottság 1/2013 2013/510/EU (2013. július 1.) határozata az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról
2013. október 18. 56. évfolyam, L 278

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács és a Bizottság 2013/489/EU, Euratom (2013. július 22.) határozata az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló határozatra vonatkozó, az Európai Unió nevében a EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Tanácsban képviselendő álláspont kialakításáról
A Tanács és a Bizottság 2013/490/EU, Euratom (2013. július 22.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről
 

Stabilizációs és Társulási Megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

2013. október 19. 56. évfolyam, L 279

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás a Gaboni Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 1002/2013/EU (2013. július 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített jogalanyok jegyzéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1003/2013/EU (2013. július 12.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 1004/2013/EU (2013. október 15.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 8-hidroxikinolin, ciprokonazol, ciprodinil, fluopiram, nikotin, pendimetalin, pentiopirád and trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1005/2013/EU (2013. október 17.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik megnevezés termékleírásában történő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Emmental français est-central (OFJ)]
A Bizottság 1006/2013/EU (2013. október 18.) végrehajtási rendelete az L-cisztin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 1007/2013/EU (2013. október 18.) végrehajtási rendelete a 2012/2013-as halászati idényben a 847/96/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerint Franciaország és Spanyolország által visszatartott mennyiségeknek a Vizcayai-öbölre vonatkozó 2013/2014-es szardellahalászati kvótákhoz való hozzáadásáról
A Bizottság 1008/2013/EU (2013. október 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1009/2013/EU (2013. október 18.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2013. október 14. és 15. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év október havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL RD Congo/1/2013 2013/511/KKBP (2013. október 8.) határozata az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformjával és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyával kapcsolatos rendfenntartó missziója (EUPOL RD Congo) misszióvezetője megbízatásának meghosszabbításáról
A Bizottság 2013/512/EU (2013. október 17.) végrehajtási határozata a bizonyos tagállamoknak a méhcsaládpusztulásról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányok elkészítéséhez nyújtott, a 2013/2014-es idényre szóló uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 6742. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Monacói Hercegség között egyes közösségi jogi aktusok Monacói Hercegség területén való alkalmazásáról szóló megállapodással létrehozott EU–Monaco vegyes bizottság 1/2013. sz. 2013/513/EU (2013. július 12.) határozata a megállapodáshoz csatolt melléklet módosításáról
2013. október 22. 56. évfolyam, L 280

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1010/2013/EU (2013. október 17.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1011/2013/EU (2013. október 21.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Salvadorból származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 1012/2013/EU (2013. október 21.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Costa Ricából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 1013/2013/EU (2013. október 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/514/EU (2013. október 9.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)
A Tanács 2013/515/KKBP (2013. október 21.) határozata a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/638/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/516/EU (2010. július 6.) határozata a Románia által az ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (korábban Petrotub Roman S.A.) vonatkozásában végrehajtott C 40/07. (korábbi NN 48/07.) számú intézkedésről (az értesítés a C(2010) 4492. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az egészségügyi szerelvények (csaptelepek és zuhanyok) uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/250/EU bizottsági határozathoz (  HL L 145., 2013.5.31.)
2013. október 6. 56. évfolyam, C 300
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 300/01 A Bizottság közleménye a pénzügyi támogatási eszközöknek a 472/2013/EU rendelet szerinti két listájáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 300/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 300/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 300/04 Értesítés az Indiából származó szulfanilsav behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról
2013/C 300/05 Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Indiából származó szulfanilsav behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 300/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6954 – KNB/UWI/Mitsui/Medini Iskandar Malaysia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 300/07 Helyesbítés az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében meghatározott valutaátváltási árfolyamokhoz – Bázisidőszak: 2013. április – Alkalmazási időszak: 2013. július, augusztus, szeptember (  HL C 130., 2013.5.7.)
2013. október 16. 56. évfolyam, C 300E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 300 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 17. 56. évfolyam, C 301
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 301/01 A Bizottság közleménye – Képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványok bejelentése – 2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések elismeréséről (V. melléklet)
2013/C 301/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7040 – CVC/Domestic & General Group Holdings)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 301/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 301/04 Pályázati felhívás a közbeszerzéssel foglalkozó, érdekeltekből álló bizottsági szakértői csoport egyik tagjának lemondása miatt kinevezendő szakértő kiválasztására
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 301/05 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 301/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7071 – Telenor/Schibsted/Singapore Press Holdings/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. október 17. 56. évfolyam, C 301A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2013/C 301 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – Német nyelvű (DE), lett nyelvű (LV), holland nyelvű (NL) és portugál nyelvű (PT) jogász-nyelvész (AD 7)
2013. október 17. 56. évfolyam, C 301E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 301 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 18. 56. évfolyam, C 302
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 302/01 A Bizottság közleménye az Unió által megnyitott egyes kontingensek keretében bizonyos tej- és tejtermék-ágazati termékekből 2014 első félévére rendelkezésre álló mennyiségről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 302/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 302/03 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 302/04 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 302/05 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 302/06 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 302/07 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 302/08 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 302/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7069 – Ares/OTPP/CPG) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 302/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7046 – Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 302/11 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése szerint az AT.39939 – Samsung – az UMTS alapvető fontosságú szabadalmak érvényesítése ügyben
2013. október 18. 56. évfolyam, C 302A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 302 A/01 Jogi Szolgálat (SJ) – Pályázati felhívás főigazgató-helyettesi állás betöltésére (AD 15-ös besorolás) – Brüsszel (a személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján) – COM/2013/10341
2013. október 19. 56. évfolyam, C 303
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 303/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 303/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 303/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 303/04 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. november 19-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.437(1) – TV- és számítógép-monitorcsövek ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország
2013/C 303/05 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. december 3-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.437(2) – tv- és számítógép-monitorcsövek ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Franciaország
2013/C 303/06 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Tv- és számítógépmonitor-képcsövek (COMP/39.437)
2013/C 303/07 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. december 5.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (COMP/39.437 ügy – TV- és számítógép-monitorcsövek) (az értesítés a C(2012) 8839. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 303/08 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Miniszterének hirdetménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 303/09 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 303/10 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 303/11 Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 303/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 303/13 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérőtől származó kérelem
2013. október 19. 56. évfolyam, C 304
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 304/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 298., 2013.10.12.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 304/02 C-572/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. július 4-i végzése (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Menidzherski biznes reshenia OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (2006/112/EK irányelv — Héa — Levonási jog — Elutasítás — Számlán feltüntetett adó — Adóköteles ügylet tényleges teljesítése — Hiány — Bizonyíték — Az adósemlegesség és a bizalomvédelem elve)
2013/C 304/03 C-586/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. július 9-i végzése — Regione Puglia kontra Olasz Köztársaság, Európai Bizottság (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — ERFA — A pénzügyi támogatást csökkentő határozat — EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdés — Regionális szervezet — E szervezetet közvetlenül érintő aktus — Elfogadhatatlanság)
2013/C 304/04 C-430/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. július 11-i végzése (Curtea de Apel Bacău (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Elena Luca kontra Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Szociális biztonság — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 1408/71/EGK rendelet — 22. cikk — Egészségbiztosítás — Egy másik tagállamban nyújtott kórházi ellátás — Előzetes engedély — A biztosított részére megtérített összeg)
2013/C 304/05 C-520/12. P. sz. ügy: A Bíróság 2013. július 4-i végzése — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE kontra Európai Bizottság, az Európai Unió törökországi képviselete, és Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU) (Fellebbezés — Előcsatlakozási támogatási eszköz — Közbeszerzés — Üzleti központok európai hálózatának Törökországban történő kifejlesztésére vonatkozó projekt — A projekt odaítélésének megtagadásáról szóló határozat — Az állítólagosan elszenvedett károk megtérítése iránti kérelem — Nemzeti döntés — Az uniós szervek bevonásának hiánya)
2013/C 304/06 C-337/13. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2013. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
2013/C 304/07 C-388/13. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2013. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC Magyarország Kft. kontra Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
2013/C 304/08 C-422/13. sz. ügy: A Schleswig Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (Németország) által 2013. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein kontra Dr. med. vet. Uta Wree
2013/C 304/09 C-423/13. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2013. július 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UAB „Vilniaus energija” kontra Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius
2013/C 304/10 C-435/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-68/11. sz., Erich Kastenholz kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. június 6-án hozott ítélete ellen Erich Kastenholz által 2013. augusztus 2-án benyújtott fellebbezés
2013/C 304/11 C-439/13. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-213/12. sz., Elitaliana kontra Eulex Kosovo ügyben 2013. június 4-én hozott végzése ellen az Elitaliana SpA által 2013. augusztus 5-én benyújtott fellebbezés
2013/C 304/12 C-446/13. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2013. augusztus 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Société Fonderie 2A kontra Ministre de l’Économie et des Finances
2013/C 304/13 C-447/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-431/10. sz., Nencini kontra Parlament ügyben 2013. június 4-én hozott ítélete ellen Riccardo Nencini által 2013. augusztus 6-án benyújtott fellebbezés
2013/C 304/14 C-468/11. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2013. július 24-i végzése — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2013/C 304/15 C-123/12. sz. ügy: A Bíróság negyedik tanácsa elnökének 2013. július 10-i végzése (a Tribunalul Giurgiu előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Volksbank România SA kontra Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
2013/C 304/16 C-99/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. július 15-i végzése (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Guy Kleynen kontra Conseil des ministres
 

Törvényszék

2013/C 304/17 T-35/10. és T-7/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Bank Melli Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Jogos bizalom — Az elfogadott korlátozó intézkedések felülvizsgálata — Mérlegelési hiba — Egyenlő bánásmód — Jogalap — Eljárási szabályok — Arányosság”)
2013/C 304/18 T-317/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 11-i ítélete — L kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozatlan idejű szerződés — Elbocsátásról szóló határozat — Indokolási kötelezettség — Bizalomvesztés”)
2013/C 304/19 T-493/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Persia International Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Mérlegelési hiba”)
2013/C 304/20 T-599/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Eurocool Logistik kontra OHIM — Lenger (EUROCOOL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az EUROCOOL közösségi szóvédjegy bejelentése — Az EUROCOOL LOGISTICS korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Meghallgatáshoz való jog)
2013/C 304/21 T-4/11 és T-5/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Export Development Bank of Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Értékelési hiba”)
2013/C 304/22 T-12/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Iran Insurance kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogalap — A nemzetközi jog megsértése — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A tulajdonhoz való jog — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A hátrányos megkülönböztetés tilalma”)
2013/C 304/23 T-13/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Post Bank Iran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Jogalap — A nemzetközi jog megsértése — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — A tulajdonhoz való jog — Arányosság — Egyenlő bánásmód — A hátrányos megkülönböztetés tilalma”)
2013/C 304/24 T-24/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Bank Refah Kargaran kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog”)
2013/C 304/25 T-289/11., T-290/11. és T-521/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Deutsche Bahn és társai kontra Bizottság („Verseny — Közigazgatási eljárás — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — A Bizottság helyszíni vizsgálati jogköre — Védelemhez való jog — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 304/26 T-434/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Europäisch-Iranische Handelsbank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Nyilvánvaló értékelési hiba — A tulajdonhoz való jog — Arányosság”)
2013/C 304/27 T-465/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Globula kontra Bizottság („A földgáz belső piaca — 2003/55/EK irányelv — Földgázipari vállalkozások kötelezettsége arra, hogy szervezzék meg a harmadik személyek gáztározó-létesítményekhez való szerződésen alapuló hozzáférésének rendszerét — A cseh hatóságoknak a felperes számára a Dambořicében létesítendő földalatti gáztározó-létesítmények vonatkozásában fennálló kötelezettségei alóli átmeneti mentességet biztosító határozata — A mentességet biztosító határozat Cseh Köztársaság általi visszavonásának elrendeléséről szóló bizottsági határozat — A 2003/55 irányelv időbeli hatálya”)
2013/C 304/28 T-483/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Sepro Europe kontra Bizottság („Növényvédő szerek — Flurprimidol hatóanyag — A flurprimidol 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadása — 33/2008/EK rendelet — Gyorsított értékelési eljárás — Nyilvánvaló értékelési hiba — Védelemhez való jog — Arányosság — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 304/29 T-6/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Godrej Industries és VVF kontra Tanács („Dömping — Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala — Az átváltási árfolyam címén kérelmezett kiigazítás — Bizonyítási teher — Kár — Dömpingellenes vám végleges mértéke”)
2013/C 304/30 T-42/12. és T-181/12. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Bateni kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 304/31 T-57/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Good Luck Shipping kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 304/32 T-110/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek módosításának határideje — Elfogadhatóság — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 304/33 T-349/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. szeptember 6-i ítélete — Leiner kontra OHIM — Recaro (REVARO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A REVARO közösségi ábrás védjegy bejelentése — A RECARO korábbi nemzetközi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2013/C 304/34 T-414/13. sz. ügy: 2013. augusztus 8-án benyújtott kereset — Tsujimoto kontra OHIM — Kenzo (KENZO ESTATE)
2013/C 304/35 T-419/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — Unión de Almacenistas de Hierros de España kontra Bizottság
2013/C 304/36 T-426/13. sz. ügy: 2013. augusztus 14-én benyújtott kereset — L'Oréal kontra OHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)
2013/C 304/37 T-435/13. sz. ügy: 2013. augusztus 20-án benyújtott kereset — Triarii kontra Európai Bizottság
2013/C 304/38 T-448/13. sz. ügy: 2013. augusztus 21-én benyújtott kereset — Bora Creations kontra OHIM — Beauté Prestige International (essence)
2013/C 304/39 T-449/13. sz. ügy: 2013. augusztus 23-án benyújtott kereset — CEDC International kontra OHIM — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT)
2013/C 304/40 T-450/13. sz. ügy: 2013. augusztus 23-án benyújtott kereset — CEDC International kontra OHIM — Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA)
2013/C 304/41 T-461/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2013/C 304/42 T-462/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Comunidad Autónoma del País Vasco és Itelazpi kontra Bizottság
2013/C 304/43 T-463/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Comunidad Autónoma de Galicia kontra Bizottság
2013/C 304/44 T-464/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Retegal kontra Bizottság
2013/C 304/45 T-465/13. sz. ügy: 2013. augusztus 30-án benyújtott kereset — Comunidad Autónoma de Cataluña és CTTI kontra Bizottság
2013. október 19. 56. évfolyam, C 305
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 305/01 A XLIX. COSAC észrevételei – Dublin, 2013. június 23–25.
2013. október 22. 56. évfolyam, C 306
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 306/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 306/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 306/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 306/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7015 – Bain Capital/Altor/EWOS)
2013/C 306/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 306/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 306/07 Reorganizációs intézkedés – Határozat a „LA VIE ANONIMI ELLINIKI ASZFALISZTIKI ETAIRIA IGEIÁSZ” reorganizációjáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
2013/C 306/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. október 22. 56. évfolyam, C 307
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 307/01 Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2012) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!