spacer
  8. évfolyam 42. szám 2013.10.15.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Céginformációs szemléletváltás - a piaci siker záloga

Az információs korban a tárolt adatok mennyisége exponenciálisan növekszik, és ez különösen igaz a céginformációs szektorban. Egy-egy vállalatról akár több száz oldalas riportokat is lehetne készíteni, bár egy ilyen típusú kimenet távolról sem lenne felhasználóbarátnak nevezhető. Mindemellett az adatok mennyiségével a felhasználók köre és igényei is fokozatosan bővülnek, így napjainkra a skálázható, intelligens céginformációs megoldások nélkülözhetetlenné váltak a hazai vállalkozások körében.

Egy vállalat belső hierarchiájában a különböző lépcsőkön álló szereplők különböző szintű üzleti döntéseket hoznak, ennek megfelelően már egy cégen belül is eltérő céginformációs feladatkörök keletkeznek. Nyilvánvaló, hogy egy „utcáról beesett”, ismeretlen cégtől érkező értékesítési ajánlat nem fog rögtön az ügyvezető kezébe kerülni, hiszen az ilyen ajánlatok túlnyomó része nem releváns a cég szempontjából. Azonban azt sem tehetjük meg, hogy fejünket homokba dugva automatikusan figyelmen kívül hagyunk minden újszerű eseményt.

A megoldás kézenfekvő: a céginformációs szűrőket különböző szintekre állítjuk be, ezzel biztosítva, hogy minden érintett pontosan a kellő energiát fordítsa az ajánlat vagy az adott lehetőség megvizsgálására. Így naponta akár számos döntést is meghozhatunk nyugodtan hátradőlve, tudván azt, hogy mindenkire pont annyi időt szántunk, amennyit feltétlenül szükséges volt.

Az optimális döntés meghozatalához a lehető leggyorsabban kell minden szintre eljuttatni a megbízható adatkört, és ezt mindig a megfelelő platformon és mélységben szükséges megtenni. Egy döntés-előkészítési folyamat akkor megfelelő, ha a felelős személyek magabiztosan és gyorsan meg tudják hozni döntéseiket.

A döntésnek nem lehet gátja sem az, hogy éppen autóban vagy konferencián ülünk, sem az hogy nincs kellő időnk feltérképezni partnerünket. A már jól ismert Cégtár, Cégelemzés és Partnerfigyelő szolgáltatások mellett jól használhatóak az OPTEN Kft. olyan grafikus megoldásai is, mint az Opten – Kapcsolati Háló vagy az Opten – Idővonal, melyekkel akár már másodpercek alatt megismerhetjük ügyfeleinket. Az OPTEN Kft. emelt szintű céginformációs szolgáltatásai a piacon egyedülálló módon már mobil platformon is elérhetőek.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 41. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 1
Felszámolás 278
Végelszámolás 162
Hivatalból való törlés 65

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 43
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 2154

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 771 db.

A héten 13 182 cégnév, 3 595 székhelycím és 857 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519 143 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Speciális szabályok az adós vagyontárgyainak értékesítése során II.

A zálogjoggal biztosított követeléssel egy tekintet alá esik az a követelés, amely kizárólag a zálogtárgyból történő kielégítés tűrésére irányul. Ez az eset akkor fordulhat elő, ha a zálogtárgy tulajdonosa és a követelés kötelezettje nem ugyanaz a személy, vagyis például a felvett hitel biztosítékaként nem a hitel felvevőjének tulajdonát képező ingatlan tulajdonosa vállal ingatlanára zálogjogot. Ugyancsak zálogjoggal biztosított követelésnek minősül az a követelés, amelynek végrehajtására a felszámolás kezdő időpontja előtt végrehajtási jogot jegyeztek be. A kielégítési sorrend megállapítása szempontjából a vagyontárgy lefoglalásának illetve a végrehajtási jog bejegyzésének időpontját kell figyelembe venni (Cstv. 49/D § (3) bekezdés). Nem lehet a zálogjogra vonatkozó fenti szabályokat alkalmazni, ha a zálogjog jogosultja az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, ezek közeli hozzátartozója, élettársa, valamint az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet (Cstv. 49/D § (4) bekezdés). Nem alkalmazhatóak a fenti szabályok akkor sem, ha a zálogjog jogosultja az adós gazdálkodó szervezet többségi befolyással rendelkező tagja, és a zálogjoggal biztosított követelés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése után keletkezett. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet tagja előre látta, vagy ésszerűen előre látnia kellett, hogy a gazdálkodó szervezet esedékességkor nem fog tudni eleget tenni fizetési kötelezettségeinek (Cstv. 49/D § (5) bekezdés). Amennyiben a zálogjogosultra irányadó fenti speciális szabályok alapján a zálogjogosult részére megfizetett összegek után a zálogjogosultnak további követelése marad fenn, úgy azt a továbbiakban a kielégítés általános szabályai szerint (részletesen lásd egy következő cikkünkben) kell kielégíteni. Ugyancsak a kielégítés általános szabályai szerint kell eljárni a zálogjogosult igényének kielégítése után estlegesen fennmaradó összeggel (Cstv. 49/D § (6) bekezdés). Amennyiben a zálogjogosult követelése függő követelésnek minősül, a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeget a költségek levonása után a függő követelések tartalékába kell elhelyezni. Amennyiben a költségek levonása utáni fennmaradó összeg meghaladja a függő követelés összegét, úgy csak ez utóbbit kell a tartalékba elhelyezni (Cstv. 49/D § (7) bekezdés).  

2013. október 6.

Magyar Közlöny 166-170/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

166/2013. október 8.

 

 

2013. évi CLI. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.09.

2013. évi CLII. törvény

A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

 2013.10.09.

2013. évi CLIII. törvény

A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.09.

355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.09.

356/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.09.

357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.09.

44/2013. (X. 8.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

 2013.10.09.

91/2013. (X. 8.) VM rendelet

A Békés Megyei Kormányhivatal és a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatalainak járási földhivatalai illetékességi területeinek változásával összefüggésben a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

 2013.10.10.

1703/2013. (X. 8.) Korm. határozat

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2022) elfogadásáról

 2013.10.08.

1704/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A 2013/2014. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési program kérdéseiről

 2013.10.08.

1705/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról

 2013.10.08.

1706/2013. (X. 8.) Korm. határozat

Az Isztambuli Magyar Intézet létrehozásához szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.08.

1707/2013. (X. 8.) Korm. határozat

Miskolc és térsége kiemelt fejlesztési központtá nyilvánításáról

 2013.10.08.

1708/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A „8. sz. főút Márkó-Herend közötti szakasz 11,5 t burkolat-megerősítés, kapacitásbővítés (63+650-69+055) kmsz."című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

 2013.10.08.

1709/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037 azonosító számú („»Kalanderdő« - természetközeli élmények a Deseda környékén"című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

 2013.10.08.

1710/2013. (X. 8.) Korm. határozat

Az „ERNYŐ_13" kódszámú („K+F+I ernyőprojektek támogatása" tárgyú) pályázat keretében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek jóváhagyásáról

 2013.10.08.

1711/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív program keretében megvalósítani tervezett egyes szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról

 2013.10.08.

1712/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0089 azonosító számú („Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése" című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

 2013.10.08.

1713/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú („Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.08.

1714/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése"című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.10.08.

1715/2013. (X. 8.) Korm. határozat

A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0012 azonosító számú [„Győr-Sopron vasútvonal Győr (Rába-híd)-Fertőszentmiklós (kiz.) szakasz engedélyezési tervdokumentáció készítése" című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2013.10.08.

127/2013. (X. 8.) ME határozat

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.10.08.

128/2013. (X. 8.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.10.08.

167/2013. október 9.

 

 

358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet

A felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.10.14.

59/2013. (X. 9.) NFM rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybevevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

 2013.10.10.

27/2013. (X. 9.) AB határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról

 2013.10.09.

28/2013. (X. 9.) AB határozat

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

 2013.10.09.

417/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról és megbízás alóli felmentéséről

 2013.10.09.

418/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.10.09.

419/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.10.09.

420/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.10.09.

421/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

422/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.10.09.

423/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2013.10.09.

424/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.10.09.

425/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2013.10.09.

426/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.10.09.

427/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.10.09.

428/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

 2013.10.09.

429/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

430/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

431/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

432/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

433/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

434/2013. (X. 9.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2013.10.09.

1716/2013. (X. 9.) Korm. határozat

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2013.10.09.

1717/2013. (X. 9.) Korm. határozat

A központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról

 2013.10.09.

1718/2013. (X. 9.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program forrásából megvalósított közös érdekeltségű hidrometeorológiai hálózatnak az Európai Unió által előírt kötelező fenntartása érdekében a Belügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.09.

1719/2013. (X. 9.) Korm. határozat

A Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola átvétele és további működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzatát-csoportosításról

 2013.10.09.

168/2013. október 10.

 

 

2013. évi CLIV. törvény

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.10.11.

92/2013. (X. 10.) VM rendelet

A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

 2013.10.11.

93/2013. (X. 10.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról

 2013.10.11.

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 2013.10.13.

435/2013. (X. 10.) KE határozat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke megbízatásának megszűnéséről

 2013.10.10.

169/2013. október 11.

 

 

359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

A 2007-2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról

 2013.10.14.

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

Az energetikai létfontosságú rendszerekés létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 2014.01.01.

361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól

 2013.10.21.

362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.12.

363/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

A Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

 2013.10.12.

58/2013. (X. 11.) BM rendelet

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 2013.10.15.

Knk.IV.37.480/2013/2. határozat

A Kúria határozata

 2013.10.11.

1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

 2013.10.12.

1721/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A közszolgálati életpályához kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatásról és egyéb feladatokról

 2013.10.12.

1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.10.11.

1723/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlásról

 2013.10.11.

1724/2013. (X. 11.) Korm. határozat

Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről

 2013.10.11.

1725/2013. (X. 11.) Korm. határozat

„Életmentő Emlékérem" adományozásáról

 2013.10.11.

1726/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

 2013.10.11.

1727/2013. (X. 11.) Korm. határozat

Az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.11.

1728/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokhoz kapcsolódóan a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.11.

1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi módosításáról

 2013.10.11.

1730/2013. (X. 11.) Korm. határozat

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat benyújtásáról és a székhelynek alkalmas épület felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.10.11.

1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről

 2013.10.11.

1732/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A DAOP-5.2.1/D-1 2-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme"című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

 2013.10.11.

1733/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése" című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról

 2013.10.11.

1734/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen" című) projekt kifizetéseinek felgyorsításáról

 2013.10.11.

1735/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)" című] projekt akciótervi nevesítéséről

 2013.10.11.

1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosításáról

 2013.10.11.

170/2013. október 14.

 

 

21/2013. (X. 14.) MNB rendelet

A „Robert Capa” arany emlékérme kibocsátásáról

2013.10.16.

17/2013. (X. 14.) NMHH rendelet

Egyes azonosítógazdálkodással összefüggő NMHH rendeletek módosításáról

2013.10.22.

25/2013. (X. 14.) KIM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megszűnésével és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrehozásával összefüggő módosításáról

2013.10.15.

45/2013. (X. 14.) NGM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módosításáról

2013.11.13.

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013.11.14.

96/2013. (X. 14.) VM rendelet

A 2013. évi egységes területalapú támogatás, és a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

2013.10.15.

1737/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” című) projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról

2013.10.14.

1738/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

2013.10.14.

1739/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0021 azonosító számú („86. Zalalövő elkerülő szakasz” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és támogatásának jóváhagyásáról

2013.10.14.

1740/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0022 azonosító számú [„8. sz. főút Várpalota–Veszprém I. szakasz 33+100–39+600 km sz. (Pétfürdő–Hajmáskér) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítése, korszerűsítése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

2013.10.14.

1741/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

2013.10.14.

1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program meghatározott egészségügyi projektjei támogatásának növeléséről és nagyprojektkénti jóváhagyásukra irányuló támogatási kérelmeiknek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

2013.10.14.

129/2013. (X. 14.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

2013.10.14.

6/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

7/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

8/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

9/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

10/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

11/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

12/2013. (X. 14.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

2013.10.14.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. október 9. 56. évfolyam, L 267

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 961/2013/EU (2013. október 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/491/EU (2013. október 7.) végrehajtási határozata a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 6383. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/492/EU (2013. október 7.) határozata a Törvényszék elnökének 2013. május 15-én (a T-198/12 R ügyben) hozott végzése értelmében az antimonnal, az arzénnal, a báriummal, az ólommal és a higannyal kapcsolatos határértékek – a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 55. cikkének második mondata szerint a vegyi anyagokra vonatkozó határértékek alkalmazási időpontján túli – fenntartásának Németország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 6387. számú dokumentummal történt)
2013. október 10. 56. évfolyam, L 268

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 962/2013/EU (2013. szeptember 10.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIaS, VIIb és VIIc övezetben folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 963/2013/EU (2013. október 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Carn d’Andorra (OFJ)]
A Bizottság 964/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről
A Bizottság 965/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 204. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 966/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 967/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete a 969/2006/EK rendelettel megnyitott, a kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében 2013. szeptember 27. és 2013. október 4. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről
A Bizottság 968/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/493/EU (2013. szeptember 30.) végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében a régiók harmadik és egyben utolsó csoportjának meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 5914. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2013. augusztus 8-i 768/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 214., 2013.8.9.)
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 356., 2012.12.22.)
Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozathoz (  HL L 356., 2012.12.22.)
2013. október 10. 56. évfolyam, L 269

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU (2013. október 9.) rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról
2013. október 11. 56. évfolyam, L 270

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 969/2013/EU (2013. október 2.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Pasta di Gragnano (OFJ)]
A Bizottság 970/2013/EU (2013. október 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/494/EU (2013. október 9.) határozata egy sárgarépa és karalábé szállítására szolgáló szállítócsigára vonatkozóan Finnország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 6392. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/495/EU (2013. október 9.) határozata az ékes hasítógépek egy típusának betiltására vonatkozóan Finnország által a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 6442. számú dokumentummal történt)
2013. október 11. 56. évfolyam, L 271

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 936/2013/EU (2013. szeptember 12.) rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2013. évre történő megállapításáról
2013. október 12. 56. évfolyam, L 272

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 971/2013/EU (2013. október 10.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 972/2013/EU (2013. október 9.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Μεσσαρά [Messara] [OEM])
A Bizottság 973/2013/EU (2013. október 10.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste [OFJ])
A Bizottság 974/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Nicaraguából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 975/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Hondurasból származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 976/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Panamából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 977/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól való, egyes, Közép-Amerikából származó termékek kontingenseinek keretén belül alkalmazandó eltérésekről
A Bizottság 978/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Sklandrausis (HKT)]
A Bizottság 979/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mandarinra és a satsumára, a klementinre, az articsókára, a narancsra, a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 980/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 981/2013/EU (2013. október 11.) végrehajtási rendelete az egyes GATT-kontingensek alapján 2014-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2013/49/EU (2013. október 11.) irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/496/EU (2013. október 7.) végrehajtási határozata az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról
A Tanács 2013/497/KKBP (2013. október 10.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/498/EU (2013. október 10.) végrehajtási határozata a szomszédos harmadik országokban jelentkező afrikai sertéspestis ellen Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban foganatosított megfigyelési és egyéb sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatos uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 6540. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/499/EU (2013. október 10.) határozata a Huabao Electric Appliance Co. Ltd. által gyártott HB-ATV49Q-Electric típusú elektromos minikvad betiltására vonatkozóan Németország által a gépekről szóló 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke alapján meghozott intézkedésről (az értesítés a C(2013) 6552. számú dokumentummal történt)
2013. október 15. 56. évfolyam, L 273

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 982/2013/EU (2013. október 11.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 983/2013/EU (2013. október 11.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 984/2013/EU (2013. október 14.) rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
A Bizottság 985/2013/EU (2013. október 14.) rendelete az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 986/2013/EU (2013. október 14.) végrehajtási rendelete a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire az EMGA által a 2014. pénzügyi évben alkalmazandó kamatlábak meghatározásáról
A Bizottság 987/2013/EU (2013. október 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Fenland Celery [OFJ])
A Bizottság 988/2013/EU (2013. október 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/500/EU (2013. október 7.) határozata a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Általános Tanácsában az Európai Unió által a Moldovai Köztársaságnak nyújtott további autonóm kereskedelmi kedvezményekre vonatkozó WTO-mentesség meghosszabbítása iránti kérelem kapcsán az Európai Unió által elfogadandó álláspont meghatározásáról
A Bizottság 2013/501/EU (2013. október 4.) végrehajtási határozata a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján egy difenakumot tartalmazó biocid termékre vonatkozó engedélyezés Hollandia általi megtagadásának elutasításáról (az értesítés a C(2013) 6409. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/502/EU (2013. október 11.) végrehajtási határozata a hasított sertések osztályozási módszereinek engedélyezéséről Cipruson című 2005/7/EK határozatnak a hasított sertések alternatív előkészítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 6583. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/503/EU (2013. október 11.) végrehajtási határozata az Unió egyes részeinek a méhek varroózisától mentes területként való elismeréséről és varroózismentes minősítésük megőrzése érdekében az Unión belüli kereskedelem és az Unióba történő behozatal tekintetében szükséges kiegészítő biztosítékok meghatározásáról (az értesítés a C(2013) 6599. számú dokumentummal történt)
 

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

Az európai adatvédelmi biztos 2013/504/EU (2012. december 17.) határozata az eljárási szabályzat elfogadásáról
2013. október 15. 56. évfolyam, L 274

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/488/EU (2013. szeptember 23.) határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról
2013. október 9. 56. évfolyam, C 293
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 293/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 293/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7026 – Amvest/NPM Capital/DGH Participaties/Jopli Participaties/Erve Hulsgorst Participaties/DLH)
2013/C 293/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6994 – Arrow Electronics/CSS Computer Security Solutions Holding)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 293/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 293/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6992 – Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)
2013/C 293/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7048 – Vodafone Group/Vodafone Omnitel) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 293/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 293/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 9. 56. évfolyam, C 293E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 293 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 10. 56. évfolyam, C 294
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 294/01 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 294/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 294/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 294/04 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 3-án Izland ellen benyújtott kereset (E-12/13. sz. ügy)
2013/C 294/05 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 10-én Izland ellen benyújtott kereset (E-18/13. sz. ügy)
2013/C 294/06 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 10-én Izland ellen benyújtott kereset (E-17/13. sz. ügy)
2013/C 294/07 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 9-én Izland ellen benyújtott kereset (E-16/13. ügy)
2013/C 294/08 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 9-én Izland ellen benyújtott kereset (E-15/13. sz. ügy)
2013/C 294/09 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 3-án Izland ellen benyújtott kereset (E-14/13. ügy)
2013/C 294/10 Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2013. július 3-án a Norvég Királyság ellen benyújtott kereset (E-13/13. ügy)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 294/11 Értesítés az Indiából származó zsíralkoholok és keverékeik Unióba irányuló behozatalára vonatkozó hatályos dömpingellenes intézkedésekről: egyéni dömpingellenes vám hatálya alá tartozó vállalat cégnevének változtatása
2013. október 10. 56. évfolyam, C 294E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 294 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. október 11. 56. évfolyam, C 295
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 295/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7027 – Bregal/ISG)
2013/C 295/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7012 – JBS/Seara/Zenda)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 295/03 A Tanács határozata (2013. október 7.) az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 7. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról
 

Európai Bizottság

2013/C 295/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 295/05 A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 295/06 Értesítés az Európai Unió Bírósága C-249/10P, valamint C-247/10P számú ügyekben hozott, a Kínai Népköztársaságból és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1472/2006/EK tanácsi rendelettel összefüggő ítéleteiről
 

Helyesbítések

2013/C 295/07 Helyesbítés egy termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján közzétett kérelemhez (2013/C 134/10) (  HL C 134., 2013.5.14.)
2013. október 12. 56. évfolyam, C 296
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 296/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6979 – DSM R&D Solutions/Maastricht UMC-Holding/Device Company JV)
2013/C 296/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6957 – If P&C/Topdanmark)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 296/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 296/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6944 – Thermo Fisher Scientific/Life Technologies)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 296/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 296/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
 

Helyesbítések

2013/C 296/07 Helyesbítés „A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 2014. évi tájékoztatási tevékenységek támogatása” című pályázati felhíváshoz (  HL C 264., 2013.9.13.)
2013. október 12. 56. évfolyam, C 297
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 297/01 A Bizottság közleménye a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 297/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 297/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 297/04 Állami támogatás – Spanyolország – SA.34998 (2013/C) (korábbi 2012/N) számú állami támogatás – LIP – Támogatás a Ford España számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 297/05 Állami támogatás – Németország – SA.34881 (2013/C) (korábbi 2013/NN) (korábbi 2012/CP) – számú állami támogatás – Állítólagos támogatás pénzügyi nehézségekkel küzdő német gyógyszeripari vállalatok számára a kötelező engedmények alóli mentesítés révén – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 297/06 Állami támogatás – Szlovákia – SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) számú állami támogatás – Az NCHZ-nak nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. október 12. 56. évfolyam, C 298
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 298/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 291., 2013.10.5.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 298/02 C-352/13. sz. ügy: A Landgericht Dortmund (Németország) által 2013. június 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) kontra Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA
2013/C 298/03 C-401/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vasiliki Balazs kontra Casa Județeană de Pensii Cluj
2013/C 298/04 C-412/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-378/11. sz., Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) ügyben 2013. február 20-án hozott ítélete ellen a Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG által 2013. július 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 298/05 C-414/13. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-530/10. sz., Reber Holding GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2013. május 16-án hozott ítélete ellen a Reber Holding GmbH & Co. KG által 2013. július 22-én benyújtott fellebbezés
2013/C 298/06 C-432/13. sz. ügy: A Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2013. július 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Casa Județeană de Pensii Cluj kontra Attila Balazs
2013/C 298/07 C-436/13. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2013. augusztus 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — E kontra B
 

Törvényszék

2013/C 298/08 T-5/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. augusztus 29-i végzése — Iran Liquefied Natural Gas kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szembeni korlátozó intézkedések — Pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása — A hatályos kereskedelmi szerződések teljesítésének tilalma — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A kérelemhez kapcsolódó jogellenességi kifogás nyilvánvaló elfogadhatatlansága — A kérelem elfogadhatatlansága”)
2013/C 298/09 T-37/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 12-i végzése — Exakt Advanced Technologies kontra OHIM — Exakt Precision Tools (EXAKT) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 298/10 T-56/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 8-i végzése — ClientEarth és Stichting BirdLife Europe kontra Bizottság („Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A Bizottság birtokában lévő, az Európai Unió energiapolitikájára vonatkozó dokumentum — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — A kereset benyújtását követően elfogadott kifejezett határozat — Okafogyottság”)
2013/C 298/11 T-366/13. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2013. augusztus 29-i végzése — Franciaország kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — A Korzika és Marseille közötti tengeri szállítási szolgáltatások nyújtásából álló közszolgáltatási kötelezettséggel terhelt társaságok javára végrehajtott támogatások — A turistaszezon csúcsforgalmi időszakait az alapszolgáltatás mellett fedezni hivatott kiegészítő szolgáltatásért fizetett ellentételezések — Ezen ellentételezéseket a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásoknak minősítő és azoknak a kedvezményezettekkel történő visszatéríttetését elrendelő határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2013/C 298/12 T-326/13. sz. ügy: 2013. június 18-án benyújtott kereset — Bizottság kontra Thales développement et coopération
2013/C 298/13 T-348/13. sz. ügy: 2013. július 3-án benyújtott kereset — Kadhaf Al Dam kontra Tanács és Bizottság
2013/C 298/14 T-356/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-56/11. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2013. április 24-én hozott ítélete ellen Giorgio Lebedef által 2013. július 4-én benyújtott fellebbezés
2013/C 298/15 T-388/13. sz. ügy: 2013. július 22-én benyújtott kereset — Costa Crociere kontra OHIM — Guerlain (SAMSARA)
2013/C 298/16 T-400/13. sz. ügy: 2013. augusztus 5-én benyújtott kereset — L’Oréal kontra OHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)
2013/C 298/17 T-456/13. sz. ügy: 2013. augusztus 21-én benyújtott kereset — Sea Handling kontra Bizottság
2013/C 298/18 T-412/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 16-i végzése — bpost kontra Bizottság
2013/C 298/19 T-164/13 sz. ügy: A Törvényszék 2013. július 12-i végzése — Sun Capital Partners kontra OHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)
2013/C 298/20 T-301/13. sz. ügy: A Törvényszék 2013. augusztus 14-i végzése — Nordex Holding kontra OHIM — Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)
2013/C 298/21 T-302/13 sz. ügy: A Törvényszék 2013. augusztus 14-i végzése — Nordex Holding kontra OHIM — Fontana Food (Taverna)
2013. október 15. 56. évfolyam, C 299
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 299/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 299/02 Felszámolási eljárás – Határozat felszámolási eljárás megindításáról a(z) apdrošināšanas akciju sabiedrību (AAS) „BALVA” ellen (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
2013/C 299/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 299/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 299/05 Értesítés a Koreai Köztársaságból és Malajziából származó, vasból vagy acélból készült egyes csőillesztékek, illetve csőszerelvények behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 299/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. október 15. 56. évfolyam, C 299A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 299 A/01 Pályázati felhívás a lisszaboni Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) igazgatói állásának betöltésére (Ideiglenes alkalmazott – AD 14-es besorolás) – COM/2013/10339

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!