spacer
  8. évfolyam 40. szám 2013.10.01.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Történelmi fordulópont a hazai cégvilágban

Évtizedes trendfordulónak lehetünk tanúi 2013 harmadik negyedévében, a működő vállalatok száma ugyanis elérte a tetőpontját, és a hazai cégstruktúra lassú zsugorodásnak indult.

A jogszabályi változások és a gazdasági válság 5 éve végül legyűrni látszik a hazai cégbirodalom növekedését. A trendforduló egyes gazdasági szereplőkre pozitív, másokra negatív hatással lesz, mindenesetre minden hazai vállalkozóknak egy meglehetősen új, lehetőségekkel és nehézségekkel teli érában kell megmaradniuk az elkövetkező években. De mégis mit tehet a felelős hazai vállalkozó, hogy felkészülten vegye az új kihívásokat is?

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 39. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 260
Végelszámolás 169
Hivatalból való törlés 91

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 75
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1721

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 664 db.

A héten 11 754 cégnév, 3 310 székhelycím és 801 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519 781 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán

Az adós vagyonának értékesítése pályázat útján II.

A felszámoló a pályázatot a Cégközlönyben teszi közzé a pályázatok benyújtására meghatározott határidőt legalább tizenöt nappal megelőzően. A pályázatnak tartalmaznia kell az értékesítésre kerülő vagyon megjelölését, az értékesítés feltételeit, az ajánlatok benyújtásának formáját, időpontját, az ajánlati biztosítékot, az átvétel és az elbírálás módját, a részletes pályázati dokumentáció átvételének és az információ kérésnek a módját (Cstv. 49/A. § (1) bekezdés). A felszámoló az ajánlatok felbontását közjegyző jelenlétében köteles lebonyolítani. A közjegyző az eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel. A felszámoló a pályázatok értékelését, és annak eredményét a jegyzőkönyvbe foglalja, amelyet a hitelezői választmánynak megküld (Cstv. 49/A § (2) bekezdés). A jegyzőkönyvet bármelyik hitelező kérésére megtekintheti (Cstv. 49/A § (3) bekezdés). A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot. Ezt követően legkésőbb az eredménytelen pályázat közzétételétől számított három hónapon belül új pályázatot írhat ki. Ha több olyan pályázatot nyújtottak be, amelyeknek árajánlata legfeljebb 10 %-kal tér el egymástól, a felszámoló köteles haladéktalanul az érintett pályázók részvételével nyilvános ártárgyalást tartani, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdése előtt közölnie kell a felekkel. Az addig megtett ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, és ezt követően csak azoknál magasabb áron lehet vételi ajánlatot tenni. Az ártárgyaláson önhibáján kívül részt nem vevő illetve a pályázattól visszalépő pályázó ajánlati biztosítékát elveszti (Cstv. 49/A § (4) bekezdés). A második sikertelen pályázatot követően a felszámoló újabb pályázat kiírása helyett a hitelezői választmány beleegyezésével a vagyontárgyat becsértéken az adott vagyontárgyra zálogjoggal rendelkező és a vagyontárgyat igénylő zálogjogosult részére értékesíti. Több igénylő esetén a korábban keletkezett jelzálogjog jogosultja a később keletkezettet megelőzi. A tulajdont szerző zálogjogosult a  szerződéskötést követő 15 napon belül köteles megfizetni a felszámoló költségeit és díját, valamint a követelése és a vételár különbözetét.

2013. szeptember 23.

Magyar Közlöny 155-160/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

155/2013. szeptember 24.

 

 

18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2013.09.25.

39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

 2013.09.25.

1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozat

A Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról

 2013.09.24.

122/2013. (IX. 24.) ME határozat

Főiskolai rektor megbízásáról

 2013.09.24.

156/2013. szeptember 25.

 

 

337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.10.10.

83/2013. (IX. 25.) VM rendelet

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

 2013.10.10.

84/2013. (IX. 25.) VM rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

 2013.10.10.

157/2013. szeptember 25.

 

 

338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 2013.09.26.

339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.09.26.

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

 2013.10.25.

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

 2013.10.26.

342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.09.26.

343/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.10.03.

13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

 2013.10.03.

14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

 2013.10.03.

15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

A rádióamatőr szolgálatról

 2013.10.25.

16/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

 2013.10.26.

53/2013. (IX. 25.) NFM rendelet

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2013.10.03.

54/2013. (IX. 25.) NFM rendelet

A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.10.03.

55/2013. (IX. 25.) NFM rendelet

A rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2013.10.25.

85/2013. (IX. 25.) VM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

 2013.09.28.

23/2013. (IX. 25.) AB határozat

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, további rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, valamint alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról

 2013.09.25.

1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozat

A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról

 2013.09.26.

1670/2013. (IX. 25.) Korm. határozat

A logisztika ágazat 2014–2020 közötti szakpolitikai stratégiája elfogadásáról

 2013.09.25.

1671/2013. (IX. 25.) Korm. határozat

Az állami ménesek egységes és hatékony állami irányításának kialakításáról

 2013.09.25.

158/2013. szeptember 26.

 

 

 

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.)

 2013.10.01.

2013. évi CXXXIX. törvény

A Magyar Nemzeti Bankról

 2013.09.27.

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

 2013.11.25.

2013. évi CXLI. törvény

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról

 2013.09.29.

75/2013. (IX. 26.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2013.09.23.

397/2013. (IX. 26.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.26.

398/2013. (IX. 26.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.26.

399/2013. (IX. 26.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.26.

400/2013. (IX. 26.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2013.09.26.

401/2013. (IX. 26.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.09.26.

123/2013. (IX. 26.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2013.09.26.

159/2013. szeptember 27.

 

 

2013. évi CXLII. törvény

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról

 2013.10.01.

2013. évi CXLIII. törvény

Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

 2013.10.01.

2013. évi CXLIV. törvény

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról

 2013.09.28.

2013. évi CXLV. törvény

A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról

 2013.10.01.

344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

 2013.10.01.

19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

 2013.10.01.

56/2013. (IX. 27.) NFM rendelet

A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

 2013.10.01.

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet

A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

 2014.01.01.

58/2013. (IX. 27.) NFM rendelet

Egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról

 2013.10.01.

86/2013. (IX. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

 2013.09.28.

160/2013. szeptember 30.    
345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

2013.10.01.

346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2013.10.01.

347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

Az igazgatásszervező alapképzési szak elnevezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.10.15.

348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

A bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.10.01.

23/2013. (IX. 30.) KIM rendelet

A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

2013.10.01.

40/2013. (IX. 30.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

2013.10.01.

41/2013. (IX. 30.) NGM rendelet A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

2013.10.01.

42/2013. (IX. 30.) NGM rendelet A hitelintézetek befektetési szabályzatáról

2013.10.01.

1672/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okiratának módosításáról

2013.10.01.

1673/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

Kiemelt termék saját hatáskörben történő beszerzése során a szerződés időbeli hatályára vonatkozó korlátozás alóli mentesítésről

2013.09.30.

1674/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról és a Normafa Park kiemelt beruházással összefüggő feladatokról

2013.09.30.

1675/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.09.30.

1676/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

Az egyszerűsített honosítási, valamint a magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb külföldi átvétele érdekében a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.09.30.

1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról

2013.09.30.

1678/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító programról

2013.09.30.

1679/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című) konstrukció keretében benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

2013.09.30.

1680/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Duna transznacionális együttműködési program közös intézményrendszerének felállításához szükséges feladatokról

2013.09.30.

1681/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat módosításáról

2013.09.30.

1682/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő intézmények pályázatairól

2013.09.30.

1683/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú („61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése” című) kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

2013.09.30.

1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed” című) projekt támogatásának növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

2013.09.30.

1685/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges további intézkedésről

2013.09.30.

1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról

2013.09.30.

1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése és a sziráki Teleki-sírbolt teljes helyreállítása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.09.30.

1688/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap – 2014 pályázati programról

2013.09.30.

1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2013.09.30.

1690/2013. (IX. 30.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.09.30.

124/2013. (IX. 30.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2013.09.30.

125/2013. (IX. 30.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.09.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. szeptember 25. 56. évfolyam, L 253

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 917/2013/EU (2013. szeptember 23.) végrehajtási rendelete az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 857/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 918/2013/EU (2013. szeptember 20.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 919/2013/EU (2013. szeptember 20.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, ezüstös tengericompóra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 920/2013/EU (2013. szeptember 24.) végrehajtási rendelete a kijelölt szervezeteknek az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK tanácsi irányelv és az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv alapján történő kijelöléséről és felügyeletéről
A Bizottság 921/2013/EU (2013. szeptember 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/471/EU (2013. szeptember 23.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai és póttagjai részére napidíj biztosításáról, valamint utazási költségeik megtérítéséről
A Bizottság 2013/472/EU (2013. szeptember 23.) végrehajtási határozata az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása tekintetében Belgium, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Portugália számára eltérések biztosításáról (az értesítés a C(2013) 5897. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2013/473/EU (2013. szeptember 24.) ajánlása a bejelentett szervezetek által az orvostechnikai eszközök terén végzett ellenőrzésekről és értékelésekről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 26. 56. évfolyam, L 254

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 922/2013/EU (2013. szeptember 25.) végrehajtási rendelete a Nicaraguából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 923/2013/EU (2013. szeptember 25.) végrehajtási rendelete a Panamából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 924/2013/EU (2013. szeptember 25.) végrehajtási rendelete a Közép-Amerikából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 925/2013/EU (2013. szeptember 25.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 926/2013/EU (2013. szeptember 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 11-i 1131/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 295., 2011.11.12.)
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, L 255

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 927/2013/EU (2013. szeptember 25.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejűhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 928/2013/EU (2013. szeptember 25.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben, a IIa övezet uniós vizein, valamint a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 929/2013/EU (2013. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet VIII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 930/2013/EU (2013. szeptember 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 931/2013/EU (2013. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2013. szeptember 8. és 14. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
A Bizottság 932/2013/EU (2013. szeptember 26.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 933/2013/EU (2013. szeptember 26.) végrehajtási rendelete a cukorágazatban a melaszra 2013. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/474/EU (2013. szeptember 23.) határozata a Régiók Bizottsága három cseh tagjának és két cseh póttagjának kinevezéséről
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, L 256

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2013/464/EU, Euratom Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2013. szeptember 28. 56. évfolyam, L 257

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika (Costa Rica) közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról
Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika (Salvador) közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kereskedelemre vonatkozó IV. részének ideiglenes alkalmazásáról
A Tanács 2013/475/EU (2013. szeptember 23.) határozata a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló, az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség között létrejött megállapodás I. mellékletét módosító 0004. sz. határozatra vonatkozóan a megállapodás szerinti Kétoldalú Felügyelőtestületben az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 934/2013/EU (2013. szeptember 27.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti egyes közvetlen támogatási rendszerekre 2013-ban alkalmazandó költségvetési felső határok megállapításáról szóló 914/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 935/2013/EU (2013. szeptember 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/476/EU (2013. szeptember 26.) határozata a 2007/641/EK határozatnak Fidzsi tekintetében történő módosításáról és az alkalmazási ideje meghosszabbításáról
A Tanács 2013/477/KKBP (2013. szeptember 27.) határozata a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/573/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2013/478/EU (2013. szeptember 27.) határozata az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról
  Az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló, 2013. március 7-i 216/2013/EU tanácsi rendelet
  Jogi aktusokra történő hivatkozás módja
2013. szeptember 28. 56. évfolyam, L 258

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 909/2013/EU (2013. szeptember 10.) végrehajtási rendelete a 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozó műszaki előírásokról
2013. október 1. 56. évfolyam, L 259

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 937/2013/EU (2013. szeptember 30.) végrehajtási rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői csoportok számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott uniós hozzájárulásra vonatkozó 2013–2018. évi elosztási együtthatóknak a 2013. július 1-ig bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság 938/2013/EU (2013. szeptember 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 939/2013/EU (2013. szeptember 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. október 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló, 2013. szeptember 26-i 932/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 255., 2013.9.27.)
2013. szeptember 25. 56. évfolyam, C 276
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 276/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 276/02 A Tanács nyilatkozata
 

Európai Bizottság

2013/C 276/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 276/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 276/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 276/06 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013/C 276/07 Egy, a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkének megfelelően az 1107/96/EK bizottsági rendelet alapján bejegyzett eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés egységes dokumentumának közzététele az 1898/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikkének (2) bekezdése alapján
2013/C 276/08 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. szeptember 25. 56. évfolyam, C 276A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2013/C 276 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2013. szeptember 25. 56. évfolyam, C 276E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 276 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 26. 56. évfolyam, C 277
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 277/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6682 – Kinnevik/Billerud/Korsnäs)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 277/02 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2013/C 277/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2013/C 277/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

EFTA Titkárság

2013/C 277/05 Az Aust-Agder megyei tanács közbeszerzési eljárásról szóló értesítésének közzététele a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint (Korábbi közbeszerzési eljárásról szóló értesítés:  HL C 58., 2013.2.28., 3. o. és a 12. számú EGT-kiegészítés, 2013.2.28., 1. o.)
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2013/C 277/06 A Bíróság ítélete (2013. május 15.) az E-12/12. számú, – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Szerződő fél kötelezettségeinek elmulasztása – Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelve a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről)
2013/C 277/07 A Bíróság ítélete (2013. március 20.) az E-3/12. számú – a munkaügyi minisztérium által képviselt norvég állam kontra Stig Arne Jonsson ügyben (1408/71/EGK rendelet – Migráns munkavállalók szociális biztonsága – Álláskeresési járadék – Másik EGT-állam területén való tartózkodás – Az álláskeresési járadékra jogosultsággal kapcsolatosan az utolsó foglalkoztatás országában való tényleges tartózkodás feltétele)
2013/C 277/08 A Bíróság ítélete (2013. május 15.) az E-13/12. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Izland ügyben (Szerződő fél kötelezettségeinek elmulasztása – A Tanács 1990. március 26-i 90/167/EGK irányelve a Közösségen belül a gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó feltételek megállapításáról)
2013/C 277/09 A Bíróság ítélete (2013. június 3.) az E-14/12. számú – EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Liechtensteini Hercegség ügyben (Szerződő fél kötelezettségeinek elmulasztása – Letelepedés szabadsága – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Az EGT-megállapodás 31. és 36. cikke – Biztosítékletételi kötelezettség a munkaerő-kölcsönzők számára – Közvetett és közvetlen hátrányos megkülönböztetés – Tartózkodási helyre vonatkozó követelmény – Indokolás)
2013/C 277/10 A Bíróság ítélete (2013. június 13.) az E-11/12. számú – Beatrix Susanne Koch, Lothar Hummel és Stefan Müller kontra Swiss Life (Liechtenstein) AG ügyben (90/619/EGK irányelv – 92/96/EGK irányelv – 2002/83/EK irányelv – 2002/92/EK irányelv – Életbiztosítás – Befektetési egységekhez kötött haszon – Kötelezettség a méltányos tanácsadásra – A biztosítási kötvénytulajdonos számára a szerződés megkötése előtt nyújtandó információk – Az egyenértékűség elve – A hatékonyság elve)
2013/C 277/11 Az EFTA-Bíróság 2012. november 9-i végzése
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 277/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7039 – PGGM/GDF SUEZ/EBN/NOGAT) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 277/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7034 – Triton/AE Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 277/14 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján
2013. szeptember 26. 56. évfolyam, C 277A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2013/C 277 A/01 Nyílt pályázati felhívás – Webtartalom-kezelő – Hivatkozási szám: EF-TA-13-03
2013. szeptember 26. 56. évfolyam, C 277E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK A VÁLASZOKKAL

2013/C 277 E/01 Az Európai Parlament tagjai által feltett, írásbeli választ igénylő kérdések és az európai uniós intézmények által rájuk adott válaszok
2013. szeptember 26. 56. évfolyam, C 278
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 278/01 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról
2013/C 278/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 278/03 Állami támogatás – Szlovák Köztársaság – SA.23008 (2013/C) (korábbi 2013/NN.) számú állami támogatás a Spoločná zdravotná pois»ovňa, a.s (SZP) és a Vąeobecná zdravotná pois»ovňa, a.s (VZP) számára nyújtott állítólagos állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, C 279
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 279/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 279/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6607 – US Airways/American Airlines)
2013/C 279/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7025 – Oiltanking/Macquarie/Chemoil Storage)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 279/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 279/05 A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság – S9. sz. határozata (2013. június 20.) a 883/2004/EK rendelet 35. és 41. cikkének végrehajtására szolgáló visszatérítési eljárásokról
2013/C 279/06 R1. sz. határozat (2013. június 20.) a 987/2009/EK rendelet 85. cikkének értelmezéséről
2013/C 279/07 H1. sz. ajánlás (2013. június 19.) a valamely állam saját állampolgárai által a szociális biztonság tárgyában harmadik országgal megkötött kétoldalú egyezmény alapján élvezett előnyök más tagállamok állampolgárságával rendelkező munkavállalók számára történő biztosításáról rendelkező Gottardo-ítéletről
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 279/08 A nemzeti szabványügyi testületek jegyzékének az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikke szerinti közzétételéről
2013/C 279/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 279/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, C 280
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

102. plenáris ülés, 2013. július 3–4.

2013/C 280/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A Régiók Bizottsága 2014. évi prioritásai az Európai Bizottság munkaprogramjához
2013/C 280/02 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A gazdasági és monetáris unió elmélyítése
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

102. plenáris ülés, 2013. július 3–4.

2013/C 280/03 A Régiók Bizottsága véleménye – Határ menti munkavállalók – helyzetértékelés a belső piac húszéves működése után: gondok és kilátások
2013/C 280/04 A Régiók Bizottsága véleménye – A területi hatások vizsgálata
2013/C 280/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Kiberbiztonsági stratégia
2013/C 280/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Intelligens városok és települések – európai innovációs partnerség
2013/C 280/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Elektronikus egészségügyi cselekvési terv a 2012–2020 közötti időszakra – innovatív egészségügyi ellátás a 21. században
2013/C 280/08 A Régiók Bizottsága véleménye – A belső energiapiac működőképessé tétele
2013/C 280/09 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Unió hulladékokkal kapcsolatos kiemelt céljainak felülvizsgálata
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

102. plenáris ülés, 2013. július 3–4.

2013/C 280/10 A Régiók Bizottsága véleménye – A szélessávú hálózatok kiépítési költségeinek csökkentése
2013/C 280/11 A Régiók Bizottsága véleménye – Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése
2013/C 280/12 A Régiók Bizottsága véleménye – Tiszta energiák a közlekedésben
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, C 281
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 281/01 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/02 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. évre vonatkozóan –2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/03 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/04 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2013-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/05 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/06 Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/07 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/08 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/09 A Fúziósenergia-Fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013/C 281/10 Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2013. szeptember 27. 56. évfolyam, C 282
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 282/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. augusztus 1-jétől2013. augusztus 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2013/C 282/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2013. augusztus 1-jétől2013. augusztus 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. szeptember 28. 56. évfolyam, C 283
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 283/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6792 – Goldman Sachs/TPG Lundy/MAX/MPG)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 283/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 283/03 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2013. július 5-én tartott ülésén megfogalmazott véleménye az AT.39748 – Gépjárműipari kábelkötegek ügyhöz kapcsolódó előzetes határozattervezetről – Előadó: Spanyolország
2013/C 283/04 A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Gépjárműipari kábelkötegek (AT.39748)
2013/C 283/05 A Bizottság határozatának összefoglalója (2013. július 10.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám AT.39748 – Gépjárműipari kábelkötegek) (az értesítés a C(2013) 4222. final számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 283/06 Állami támogatás – Dánia/Svédország – SA.29785 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi CP 361/09) számú állami támogatás – Dánia/Svédország – „Core SAS” – a SAS új részvénykibocsátása meglevő részvényeseknek SA.36327 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi CP 13/CP) – Dánia/Svédország – A SAS-nak nyújtott állítólagos támogatás SA.35668 (13/C) (korábbi 13/NN) (korábbi 12/CP) – Dánia/Svédország – A SAS új újrafeltöltődő hiteleszköze – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 283/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup)
2013/C 283/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.7033 – Nippon Express/NEC Corporation/NEC Logistics) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2013/C 283/09 Helyesbítés a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében egy módosítás jóváhagyása iránti kérelemről (  HL C 179., 2013.6.25.)
2013. szeptember 28. 56. évfolyam, C 284
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 284/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 274., 2013.9.21.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 284/02 C-410/13. sz. ügy: Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litvánia) által 2013. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UAB „Baltlanta” kontra Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos ľemės ūkio ministerijos
 

Törvényszék

2013/C 284/03 T-365/13. sz. ügy: 2013. július 12-én benyújtott kereset — Litván Köztársaság kontra Európai Bizottság
2013/C 284/04 T-385/13. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-4/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. május 14-én hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. július 25-én benyújtott fellebbezés
2013/C 284/05 T-399/13. sz. ügy: 2013. augusztus 2-án benyújtott kereset — KO-Invest kontra OHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)
2013/C 284/06 T-405/13. sz. ügy: 2013. augusztus 8-án benyújtott kereset — Comptoir d'Épicure kontra OHIM — A-Rosa Akademie (da rosa)
2013. október 1. 56. évfolyam, C 285
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 285/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.7014 – Marubeni/NPIH)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 285/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 285/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6995 – Reggeborgh/Boskalis/VSMC)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 29 ezer magyar jogszabályt, 110 ezer egyéb jogi eszközt, 76 ezret meghaladó európai uniós joganyagot, 115 ezer döntvényt (alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot) tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 33 jogszabályi nagykommentár, a több, mint 2000 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellett jelenleg több, mint 30 ezer bírósági döntéshez (az Alkotmánybíróság döntései, a Bírósági Határozatok (BH) című folyóiratban közzétett eseti döntések 1975-ig visszamenőleg, valamint az Ítélőtáblai Határozatokban és más folyóiratokban közzétett bírósági döntések) a jogszabályok szövegébe bekapcsolhatóan, valamint 2 kommentárhoz (Ptk., Ket.) és 1453 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új Ptk. konverziós táblája

Bírói Gyakorlat Füzetek

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár - A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!