8. évfolyam 2. szám 2013.01.08.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Naponta száz cég szűnt meg az utolsó negyedévben

Tavaly 28 305 cég szűnt meg Magyarországon, ez bő 4000-rel több, mint egy évvel korábban. „Az utolsó negyedévében soha nem látott mennyiségű cég szűnt meg Magyarországon, és ha a tendencia folytatódik, a megszűnések száma akár meg is duplázódhat" – mondja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója.

Felemás évet zárt a magyar cégvilág 2012-ben. Az év első hónapjaiban az egekbe szökött a cégalapítási kedv, március elején ugyanis szigorúbb cégalapítási feltételek léptek hatályba, ezért sokan igyekeztek még a régi szabályok szerint, olcsóbban és kevesebb ellenőrzéssel létrehozni új vállalkozásaikat. A havi öt-hatezer új céget hozó cégalapítási hullámot követően azután áprilistól a mélybe (havi két-háromezerre) zuhant az új bejegyzések száma, bár a tendencia lassú emelkedést mutat, és idén várhatóan visszatérünk a korábban jellemző 4000-es havi értékekhez.

Tovább a teljes cikkre

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 01. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 52
Végelszámolás 192
Hivatalból való törlés 54

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 30
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 668

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 727 db.

A héten 16224 cégnév, 4727 székhelycím és 1205 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517626 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A vagyonrendezési eljárás

 

Ha a megszüntetési eljárás lefolytatása és a cég jogutód nélküli törlése után olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek tulajdonosa a törölt cég, kérelemre vagy hivatalból vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni. Ha a törölt cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, a végrehajtási eljárás alatt nem kezdeményezhető vagyonrendezési eljárás az adott vagyontárgy vonatkozásában (Ctv. 119. § (1) bekezdés). Az eljárást a cég utolsó bejegyzett székhelye szerinti törvényszék bonyolítja le (Ctv. 119. § (3) bekezdés). A vagyonrendezési eljárást a cég hitelezője, volt tagja, részvényese illetve az kezdeményezheti, akinek az eljárás elfolytatásához jogi érdeke fűződik, mivel az adott vagyontárgyra vonatkozóan követelése áll fenn. A kérelmezőnek meg kell jelölnie a törölt cég valamint a kérdéses vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat, csatolnia kell azokat az okiratokat, amelyek valószínűsítik a vagyontárgy létét, tulajdoni helyzetének bizonytalanságát illetve a kérelmező követelésének fennállását. A kérelmező köteles közzétételi költségtérítést befizetni, és a befizetésről szóló igazolást kérelméhez csatolni (Ctv. 119. § (4) bekezdés). Ha közhiteles vagy közérdekvédelmi célból nyilvántartást vezető szerv bejelenti, hogy a nyilvántartásban a törölt cég tulajdonosként szerepel, a vagyonrendezési eljárást hivatalból kell lefolytatni (Ctv. 119. § (5) bekezdés). Ha a folyamatban lévő vagyonrendezési eljárás során újabb vagyontárgy kerül elő, a bíróság újabb vagyonrendezési eljárást rendel el, amelyet a folyamatban lévő eljáráshoz egyesít. Az eljárás megindítására a vagyonrendező bejelentése alapján is sor kerülhet (Ctv. 119. § (6) bekezdés).

Az eljáró bíróság megvizsgálja a kérelmet, ennek során szükség esetén újabb okiratokat szerezhet be, meghallgathatja a törölt cég volt tagjait vagy vezető tisztségviselőit (Ctv. 120. § (1) bekezdés). Kérelemre indult vagyonrendezési eljárás esetén ha megállapítható, hogy a megjelölt vagyontárgy megvan és az a törölt cég tulajdonát képezi, a bíróság elrendeli a vagyonrendezési eljárás lefolytatását kivéve, ha megállapítható, hogy a vagyontárgy értékesítéséből várhatóan befolyó összeg az eljárás költségeit sem fedezné. Ebben az esetben a bíróság a kérelmet elutasítja és a vagyontárgyat a kérelmező – több kérelmező esetén pedig a kérelmezők közös – tulajdonába adja. Ha a kérelmező a vagyontárgyra természetben nem tart igényt és azt a bíróságnak írásban bejelenti, a vagyontárgy uratlan dolognak minősül (Ctv. 120. § (2) bekezdés). Ha az eljárás a nyilvántartást vezető szerv bejelentése alapján indult, de a vagyontárgy természetben nem lelhető fel, a vagyonrendezési eljárást nem lehet elrendelni. Ez esetben a bíróság a kérdéses vagyontárgyat törli a nyilvántartásból (Ctv. 120. § (3) bekezdés). A vagyonrendezés elrendeléséről szóló végzést – amelyben a bíróság a felszámolók névjegyzékéből kirendeli a vagyonrendezőt és megjelöli az eljárás tárgyát képező vagyontárgyat– a Cégközlönyben közzéteszi (Ctv. 121. § (1) bekezdés). A végzésben a bíróság felhívja a törölt cég volt hitelezőit és tagjait, hogy a vagyontárgyra vonatkozó igényeiket a közzétételtől számított harminc napon belül a vagyonrendezőnek jelentsék be és csatolják az igényüket megalapozó okiratokat (Ctv. 121. § (2) bekezdés). Ha a vagyontárgyat zálogjog terheli a bíróság a zálogjogosultat külön felhívja igénye bejelentésére. A bejelentés elmaradása esetén a zálogjog megszűnik (Ctv. 121. § (3) bekezdés). Ha a vagyonrendező a bejelentett igényt nem fogadja el, a bejelentő nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. A bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye (Ctv. 121. § (4) bekezdés). A vagyonrendező intézkedése ellen a sérelmet szenvedett fél a tudomás szerzéstől számított nyolc napon belül kifogással élhet. A kifogásról a bíróság soron kívül határoz, melynek során a kifogásolt intézkedést megsemmisíti vagy a kifogást elutasítja. A  bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye (Ctv. 121. § (5) bekezdés).

Az igények bejelentése után a vagyonrendező az értéktárgyat nyilvános pályázat vagy árverés útján értékesíti és a befolyt vételárat elkülönített számlán helyezi el. Ingatlan vagy más nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy értékesítése esetén a vevő tulajdonjogát annak ellenére, hogy a cég jogalanyisága már törléssel megszűnt a nyilvántartásba be kell jegyezni a vagyonrendezési eljárás befejezését követően a bíróság határozata alapján (Ctv. 122. § (1) bekezdés). A vagyontárgy értékesítése az eljárás résztvevőinek közös kérelmére mellőzhető, ha a résztvevők az eljárás enélkül is felmerülő költségeit és a vagyonrendező díját megelőlegezik. A megállapodást az érintetteknek az értékesítés megkezdése előtt be kell nyújtaniuk a vagyonrendezőnek (Ctv. 122. § (2) bekezdés). A vagyontárgy értékesítéséből befolyó összegből először az eljárás költségeit – beleértve a vagyonrendező díját – majd a hitelezői igényeket kell kiegyenlíteni. Ha a rendelkezésre álló összeg nem elegendő valamennyi hitelezői igény kielégítésére, a hitelezők kielégítése követeléseik arányában történik meg (Ctv. 122. § (3) bekezdés). Ha nem jelentettek be hitelezői igényt vagy az értékesítésből befolyó összegből a hitelezői igények kielégítése után marad, úgy a maradványt a törölt cég volt tagjai között a megszűnéskori részesedésük arányában kell felosztani azzal, hogy azokat a tagokat, akik nem jelentettek be igényt figyelmen kívül kell hagyni (Ctv. 122. § (4) bekezdés). Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelező és igénybejelentés nem történt, a befolyó összeget bírói letétbe kell helyezni (Ctv. 122. § (5) bekezdés).

A vagyontárgy értékesítését követő harminc napon belül az értékesítés tényét a vagyonrendező bejelenti a bíróságnak és beterjeszti vagyonfelosztási javaslatát. A vagyonfelosztási javaslatban a követelések járulékait nem lehet figyelembe venni. A vagyonrendező az eljárás lefolytatásával közvetlenül felmerült költségei valamint 100 000 Ft és az azt terhelő általános forgalmi adó munkadíj megállapítását kérheti a bíróságtól (Ctv. 123. § (1) bekezdés). A bíróság a vagyonfelosztási javaslatot megvizsgálja és megküldi az érintetteknek azzal, hogy arra nyolc napon belül észrevételeket tehetnek. Ezt követően a bíróság végzéssel határoz a hitelezői igények kielégítéséről, a kérelmezők közötti vagyonfelosztásról, valamint meghozza az új tulajdonos nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges határozatot (Ctv. 123. § (2) bekezdés). Az értékesítés mellőzése esetén a bíróság a vagyontárgyat a kérelmező, vagy a kérelmezők közös tulajdonába adja. A végzésben határozni kell a vagyonrendező költségeiről és díjazásáról és annak viseléséről is (Ctv. 123. § (3) bekezdés). A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha a vagyonrendezési eljárás költségeit és a vagyonrendező díját megfizették (Ctv. 123. § (4) bekezdés). A vagyonfelosztásról szóló végzés ellen fellebbezésnek van helye. A vagyonrendezési eljárás jogerős befejezéséről szóló végzést a bíróság a cégközlönyben közzéteszi (Ctv. 123. § (6) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 184/2012. és 1-3/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

184/2012. december 29.

 

 

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről

 2013.01.01.

433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.30.

434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.30.

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

 2012.12.30.

436/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.30.

437/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.30.

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

 2013.01.01.

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

 2013.01.01.

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 2013.01.01.

441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.01.

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 2013.01.01.

443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 2013.01.01.

444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

 2013.01.01.

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 2013.01.01.

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 2012.12.30.

447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.30.

58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

Az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a rehabilitációs ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről

 2013.01.01.

54/2012. (XII. 29.) NGM rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

 2012.12.30.

151/2012. (XII. 29.) VM rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

45/2012. (XII. 29.) AB határozat

Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezései egyes cikkeinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről

 2012.12.29.

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

 2012.12.30.

1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról

 2012.12.29.

1702/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1–3. prioritásának megállapításáról

 2012.12.29.

1703/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 azonosító számú („Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

 2012.12.29.

1704/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Az ÉAOP-1.1.1/C-12-k1-2012-0005 azonosító számú („A Nyíregyházi Ipari Park 2. ütemének komplex terület előkészítése” című) kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról

 2012.12.29.

1705/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében történő nevesítéséről

 2012.12.29.

1/2013. január 2.

 

 

1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet

A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

 2013.01.17.

2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról

 2013.01.03.

1001/2013. (I. 2.) Korm. határozat

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2013.01.03.

1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat

Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról

 2013.01.03.

2/2013. január 4.

 

 

1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2013.01.05.

2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet

A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2013.01.05.

1/2012. BKMPJE jogegységi határozat

A Kúria jogegységi határozata

 2013.01.04.

1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat

A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.01.04.

1/2013.  (I. 4.) ME határozat

A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről

 2013.01.04.

3/2013. január 7.    
1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

2013.01.08.

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

2013.01.08.

3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

2013.04.01.

1/2013. (I. 7.) NFM rendelet

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

2013.01.08.

1/2013. (I. 7.) AB határozat

A választási eljárásról szóló, az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadott törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról

2013.01.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. január 4. 56. évfolyam, L 1

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/1/EU (2012. november 20.) határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról szóló (CAA) jegyzőkönyv megkötéséről
Jegyzőkönyv

egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az ipari termékek megfelelőségértékeléséről és elfogadásáról (CAA)

 

RENDELETEK

A Bizottság 1/2013/EU (2013. január 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 2/2013/EU (2013. január 3.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2013. január 5. 56. évfolyam, L 2

 

Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 3/2013/EU (2013. január 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 4/2013/EU (2013. január 4.) végrehajtási rendelete a tunéziai vámkontingens keretében 2012. december 31. és 2013. január 1. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2013. év január havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről
2013. január 8. 56. évfolyam, L 3

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/2/EU (2012. december 17.) határozata az Európai Unió és Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 5/2013/EU (2013. január 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/3/EU (2012. december 20.) határozata a DNS-adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról
 

Helyesbítések

  Kiegészítés
2013. január 4. 56. évfolyam, C 1
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 1/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 1/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 1/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 1/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 1/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 1/06 Ajánlattételi felhívás támogatások odaítélésére a transzeurópai energiaügyi hálózat Trans-European Energy Network (TEN-E) éves munkaprogramjának keretében 2013-ra (A Bizottság C(2012) 7510 határozata)
2013. január 5. 56. évfolyam, C 2
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 2/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 2/02 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2013. január 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2013. január 8. 56. évfolyam, C 3
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 3/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 3/02 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6802 – Droege/ALSO-Actebis) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!