8. évfolyam 5. szám 2013.01.29.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Egy év alatt megszűnik az építőipari cégek tíz százaléka


Soha nem látott ütemben szűntek meg az építőipari vállalkozások 2012 utolsó negyedévében – adta hírül az Opten céginformációs szolgáltató. Egyetlen negyedév alatt 1677 építőipari cég megszűnését tették közzé a cégbíróságok, ami azt jelenti, hogy az ágazat cégeinek 2,3 százaléka zárt be három hónap alatt. Az ágazatban az új cégek alapítása is jelentősen elmarad a korábbi évektől.

Három hónap leforgása alatt 1677 építőipari cég szűnt meg Magyarországon az előző év végén. „Ez az ágazatban működő cégek 2,3 százaléka, ami azt jelenti, hogy ha a tendencia fennmarad, egy év alatt a cégek 10 százaléka adja vissza a működési engedélyét” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

A legutolsó nagy megszűnési hullám 2010 harmadik negyedévében érte el az ágazatot, de akkor is kétszázzal kevesebb cég szűnt meg, és sokkal többet alapítottak, mint manapság. 2012 első negyedévében – éppen a cégtörvény márciusi szigorítása miatt – 1900 új céget alapítottak az ágazatban. Azóta negyedévenként 7-800 új céget jegyeznek be a cégbíróságok. 2012 egészében így összesen alig több mint 4000 új céget alapítottak, és 5268 szűnt meg az ágazatban, miközben 2011-ben még 6000 vállalkozást alapítottak, és 4800 lépett ki ilyen-olyan formában a piacról.
 

Tovább a teljes cikkre...

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 04. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 417
Végelszámolás 422
Hivatalból való törlés 66

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 37
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1220

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 567 db.

A héten 25249 cégnév, 7860 székhelycím és 1479 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 51503 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A csőd és felszámolási eljárás általános szabályai III.

 

 

A csőd és a felszámolási eljárás lefolytatására kizárólag az adósnak a kérelem benyújtásának időpontjában bejegyzett székhelye szerinti törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A más bíróságon benyújtott csődeljárás iránti kérelmeket hivatalból el kell utasítani – áttételnek sincs helye – vagy a már megindult eljárásokat meg kell szüntetni, a felszámolási eljárás iránti kérelmet pedig az illetékes bírósághoz kell áttenni (Cstv. 6. § (1) bekezdés). Amennyiben az adós székhely változás miatt más cégbíróság illetékességi területére kerül át, úgy a székhely változás bejegyzését követő 180 napig kizárólag a korábbi székhely szerinti törvényszéken indítható csőd és felszámolási eljárás. Amennyiben az adós ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek, de a bíróság a fizetésképtelenség megállapításáról még nem hozott elsőfokú határozatot, úgy csődeljárás csak a folyamatban lévő felszámolási eljárás bírósága előtt kezdeményezhető (Cstv. 6. § (1a) bekezdés). Az új székhely szerinti bíróság a fenti határidő leteltét követően benyújtott kérelem esetén hivatalból tájékozódik a korábbi székhely szerinti bíróságtól, hogy az adós ellen van-e folyamatban felszámolási eljárás, amelyben még nem hozták meg a fizetésképtelenséget megállapító és a felszámolást elrendelő végzést (Cstv. 6. § (1b) bekezdés). Az Országos Bírói Hivatal elektronikus nyilvántartást vezet a jogerősen még el nem bírált csődeljárás és felszámolási eljárás iránti kérelmekről, illetve a kezdeményezett, de még el nem rendelt eljárásokról. A nyilvántartásba az eljáró bíróságok elektronikusan szolgáltatnak adatot. A nyilvántartásban az adós cégjegyzék száma vagy nyilvántartási száma alapján lehet keresni. A nyilvántartás tartalmazza az adós nevét, cégjegyzék számát (nyilvántartási számát), a kérelem beérkezésének dátumát, az ügyszámot és az eljárás fajtáját. Az adós gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásból kérelmére törölni kell, ha a kérelmet jogerősen elutasították, vagy ha a csődeljárást illetve felszámolási eljárást elrendelő végzés jogerőre emelkedett. A nyilvántartás fennálló és törölt adataihoz a bíróság, a büntető ügyben eljáró ügyész, a nyomozó hatóság illetve a közérdekvédelmi jogkörében eljáró ügyész férhet hozzá elektronikus úton. A törölt és archivált adatokat öt évig kell megőrizni (Cstv. 6. § (1c) bekezdés). A nyilvántartás alapján bármely gazdálkodó szervezet igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerősen el nem bírált csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelem, illetve jogerősen el nem rendelt felszámolás (Cstv. 6. § (1d) bekezdés).

 

A csőd és felszámolási eljárás nemperes eljárás, amelyekre a Polgári perrendtartás szabályait háttér szabályként alkalmazni kell, vagyis minden olyan kérdésben a PP. rendelkezései érvényesülnek, amelyet maga a Cstv. eltérően nem szabályoz. A PP. szabályaival ellentétben a csődeljárásban felfüggesztésnek, szünetelésnek és félbeszakadásnak nincs helye, a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak, bizonyos kivétellel beavatkozásnak nincs helye, szünetelésre pedig kizárólag az adós és a hitelezők közös kérelmére a felszámolás elrendeléséről szóló végzés jogerőre emelkedéséig van lehetőség. A felszámolási eljárás csak a fizetésképtelenséget megállapító végzés jogerőre emelkedéséig, továbbá a büntető eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedéséig függeszthető fel (Cstv. 6. § (3) bekezdés). A csődeljárásban az adóst, a hitelezőt és a vagyonfelügyelőt, felszámolási eljárásban az adóst, a hitelezőt és a felszámolót kell félnek tekinteni. Ha a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló intézkedése harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit sérti, és emiatt ez a személy kifogást nyújt be, a kifogás elbírálása során annak benyújtóját is félnek kell tekinteni a kifogással érintett körben (Cstv. 6. § (4) bekezdés). A tervek szerint 2014 július 1-től a csőd és felszámolási eljárásban is bevezetésre kerül az e-bíráskodás, vagyis a fél és a bíróság a kapcsolatot egymással elektronikus úton fogja tartani. Természetes személyek esetében ez csupán lehetőség, a beadványokat és hivatalos iratokat papír alapon is be lehet majd nyújtani illetve kézbesíteni (Cstv. 6. § (5) bekezdés). Az elsőfokú eljárásokban ha a törvény kivételt nem tesz bírósági titkár is eljárhat és hozhat határozatot (Cstv. 6. § (6) bekezdés). Kizárólag bíró járhat el illetve hozhat határozatot a csődeljárás elrendeléséről és megszüntetéséről, a vagyonfelügyelő felmentéséről, egyezség elbírálásáról, a csődeljárás befejezetté nyilvánításáról, a felek által előterjesztett kifogás érdemi elbírálásáról. Kizárólag bíró dönthet a felszámolási eljárás elrendeléséről, kivéve ha az a cégbíróság értesítésén alapul, felszámolási eljárásban ideiglenes vagyonfelügyelő kirendeléséről, a felszámoló felmentéséről, az egyezségi tárgyalás megtartásáról és az egyezség elbírálásáról, az eljárás megszüntetéséről, a közbenső mérleg jóváhagyásáról vagy elutasításáról, a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslattal szemben előterjesztett kifogás elbírálásáról és bizonyos kivétellel a felszámolási eljárás befejezéséről. Kizárólag bíróság járhat el és hozhat határozatot a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet ellen indult csőd vagy felszámolási eljárásban minden olyan kérdésben, ahol a döntés ellen külön fellebbezésnek van helye, továbbá valamennyi eljárásban kizárólag bíró hozhat a pénzbírságot kiszabó végzést (Cstv. 6. § (7) bekezdés).   

 

Magyar Közlöny 10-13/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

10/2013. január 22.

 

 

12/2013. (I.  22.) Korm. rendelet

Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

2013.01.23. 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

 2013.02.21.

Köf. 5076/2012/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.01.22.

1021/2013. (I. 22.) Korm. határozat

Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről

 2013.01.23.

1022/2013. (I. 22.) Korm. határozat

A Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

 2013.01.22.

6/2013. (I.  22.) ME határozat

Főiskolai tanárok kinevezéséről

 2013.01.22.

11/2013. január 23.

 

 

7/2013. (I. 23.) EMMI rendelet

Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról

 2013.01.24.

2/2013. (I. 23.) AB határozat

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egyes rendelkezései és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról

 2013.01.23.

18/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

19/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

20/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

21/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

22/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

23/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

24/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

25/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

26/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

27/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

28/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

29/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

30/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.23.

31/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.01.23.

32/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.01.23.

33/2013. (I. 23.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2013.01.23.

1023/2013. (I. 23.) Korm. határozat

A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2013.01.23.

7/2013. (I. 23.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügyi és orvostudományi kormányközi együttműködési megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.01.23.

12/2013. január 25.

 

 

13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet

A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.26.

14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.26.

1/2013. (I. 25.) BM rendelet

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

 2013.02.01.

1024/2013. (I. 25.) Korm. határozat

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerződés megkötéséről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében

 2013.01.25.

1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat

A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2013.01.25.

1026/2013. (I. 25.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.01.25.

1027/2013. (I. 25.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2013.01.25.

1028/2013. (I. 25.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

 2013.01.25.

8/2013. (I. 25.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2013.01.25.

13/2013. január 28.    
15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2013.01.29.

16/2013. (I. 28.) Korm. rendelet

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

2013.01.29.

1029/2013. (I. 28.) Korm. határozat

A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

2013.01.28.

1030/2013. (I. 28.) Korm. határozat

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti előirányzat-maradvány átcsoportosításról

2013.01.28.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. január 23. 56. évfolyam, L 20

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/40/EU (2010. május 10.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Keretmegállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság között

 

RENDELETEK

A Tanács 49/2013/EU (2013. január 22.) rendelete a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1284/2009/EU rendelet módosításáról
A Tanács 50/2013/EU (2013. január 22.) végrehajtási rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 51/2013/EU (2013. január 16.) rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 52/2013/EU (2013. január 22.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletének a gyöngyözőbor, a szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor és a finomított szőlőmustsűrítmény tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 53/2013/EU (2013. január 22.) végrehajtási rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 54/2013/EU (2013. január 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/1/2013 2013/41/KKBP (2013. január 11.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióhoz (EUCAP NESTOR) hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/2/2013 2013/42/KKBP (2013. január 11.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióhoz (EUCAP NESTOR) történő, harmadik államok általi hozzájárulások elfogadásáról
A Tanács 2013/43/KKBP (2013. január 22.) határozata az európai biztonsági stratégia keretében a fegyverkereskedelmi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások támogatásának céljával végzett uniós tevékenységek folytatásáról
A Tanács 2013/44/KKBP (2013. január 22.) határozata az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2013/45/KKBP (2013. január 22.) határozata a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2013/46/KKBP (2013. január 22.) végrehajtási határozata a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat végrehajtásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 200., 2009.7.31.)
2013. január 24. 56. évfolyam, L 21

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 55/2013/EU (2012. december 17.) rendelete az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti fuvarozásáról szóló 1214/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályának kiterjesztéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 56/2013/EU (2013. január 16.) rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének módosításáról
A Bizottság 57/2013/EU (2013. január 23.) rendelete az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 58/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 59/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monenzin nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 60/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 185. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 61/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 62/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
A Bizottság 63/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/48/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Bizottság 2013/49/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata a szintetikus zeaxantinnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 110. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/50/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata az aztékzsályamag (Salvia hispanica) tekintetében a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, új élelmiszer-összetevőként való felhasználás kibővítésének engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 123. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/51/EU (2013. január 23.) végrehajtási határozata egy harmadik országnak az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek hatóanyagaira alkalmazandó keretszabályozásának és a vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási tevékenységeinek a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 111b. cikke szerinti értékeléséről
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 191/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 192/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 193/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 194/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 195/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 196/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 197/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 198/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 199/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 200/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 201/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 202/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 203/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 204/2012 (2012. október 26.) határozata az EGT-megállapodáshoz csatolt, az áruforgalommal kapcsolatos ellenőrzések és alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló 10. jegyzőkönyv módosításáról
2013. január 25. 56. évfolyam, L 22

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 64/2013/EU (2013. január 24.) végrehajtási rendelete a 2535/2001/EK rendeletnek az új-zélandi sajtra és vajra vonatkozó WTO-vámkontingensek kezelése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 65/2013/EU (2013. január 24.) végrehajtási rendelete az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 826/2008/EK rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 66/2013/EU (2013. január 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 67/2013/EU (2013. január 24.) végrehajtási rendelete a 36/2013/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott első részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/52/EU (2013. január 22.) határozata a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról
A Tanács 2013/53/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata a Belga Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról
A Tanács 2013/54/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata a Szlovén Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról
A Tanács 2013/55/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata a Lett Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról szóló 2009/1008/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2013/56/EU (2013. január 22.) végrehajtási határozata a Portugál Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168., 193. és 250. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 2010/39/EU határozat módosításáról
A Tanács 2013/57/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/58/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága két holland tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/59/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy svéd tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/60/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága két osztrák póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/61/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/62/EU (2013. január 22.) határozata a Régiók Bizottsága egy portugál tagjának és egy portugál póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2013/63/EU (2013. január 24.) végrehajtási határozata az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti egészségre vonatkozó állítások különös feltételeinek végrehajtásáról szóló iránymutatások elfogadásáról
2013. január 25. 56. évfolyam, L 23

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 39/2013/EU (2013. január 21.) rendelete a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá nem tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról
A Tanács 40/2013/EU (2013. január 21.) rendelete az uniós vizeken, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról
2013. január 26. 56. évfolyam, L 24

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/22/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata az alpesi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, hatodik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8120. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/23/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a kontinentális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, hatodik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8135. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/24/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, negyedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8137. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/25/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a makaronéziai biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, harmadik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8167. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/26/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata az atlanti biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, hatodik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8222. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/27/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a boreális biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, hatodik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8229. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/28/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a sztyeppi biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8232. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/29/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, hatodik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8233. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/30/EU (2012. november 16.) végrehajtási határozata a fekete-tengeri biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2012) 8234. számú dokumentummal történt)
2013. január 26. 56. évfolyam, L 25

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 34/2013/EU (2013. január 16.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenil-fenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans DSM 14940 és DSM 14941 törzsei, ciprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamátok, folpet, propamokarb, spinozad, spirodiklofen, tebufenpirad és tetrakonazol szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 35/2013/EU (2013. január 18.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf, indoxakarb, piraklosztrobin és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
2013. január 26. 56. évfolyam, L 26

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 69/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 70/2013/EU (2013. január 23.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 71/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete Uruguaynak a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékébe való felvétele tekintetében a 206/2010/EU rendelet módosításáról, valamint az említett rendeletnek a behozatal után tenyésztésre vagy termelésre szánt juhfélék és kecskefélék állat-egészségügyi bizonyítványmintáinak tekintetében történő helyesbítéséről
A Bizottság 72/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete a 180/2008/EK és a 737/2008/EK rendeletnek az uniós referencialaboratóriumnak kijelölt egyes laboratóriumok működési időszaka tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 73/2013/EU (2013. január 25.) rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról
A Bizottság 74/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete az 1125/2010/EU rendeletnek a németországi, a spanyolországi és a szlovákiai gabonaintervenciós központok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 75/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete a 951/2006/EK rendelettől a cukorágazat egyes termékeire vonatkozó reprezentatív árak és kiegészítő behozatali vámok alkalmazása tekintetében való eltérésről és a cukorágazat egyes termékeire a 2012/2013. gazdasági évben alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok megállapításáról szóló 892/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 76/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 77/2013/EU (2013. január 25.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2013. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

IRÁNYELVEK

A Tanács 2013/1/EU (2012. december 20.) irányelve a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/64/EU (2012. december 20.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
2013. január 29. 56. évfolyam, L 27

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 78/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az Oroszországból és Törökországból származó, egyes vasból vagy acélból készült csőszerelvények és csőillesztékek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
A Bizottság 79/2013/EU (2013. január 28.) rendelete az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalának nyilvántartásba vételéről
A Bizottság 80/2013/EU (2013. január 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. január 23. 56. évfolyam, C 19
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 19/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6747 – Energie Steiermark/Steweag Steg)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 19/02 Értesítés a 2013/46/KKBP tanácsi határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2013/C 19/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 19/04 A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 19/05 Pályázati felhívás az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum tagjaiként kinevezendő szakértők kiválasztására
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 19/06 Értesítés a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkében említett jegyzékbe az 53/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett személyek és szervezetek számára
2013 január 23. 56. évfolyam, C 20
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 20/01 Állami támogatás – Olaszország – SA.20867. (2012/C) (korábbi 2012/NN.) – számú állami támogatás a Carbosulcis számára nyújtott állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 20/02 Állami támogatás – Olaszország – SA.33424 (2012/C) (ex 2011/N) (korábbi 2011/N) – számú állami támogatás – Olaszország – A CCS Sulcis integrált projektnek nyújtott egyedi támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013/C 20/03 Állami támogatás – Olasz Köztársaság – SA.33413 (2012/C) (ex 2012/NN) – számú Delcomar S.r.l. állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2013. január 24. 56. évfolyam, C 21
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 21/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 21/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 21/03 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 21/04 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
2013/C 21/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 21/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6823 – CD & R/B & M) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 21/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6852 – CVC/Cerved Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. január 24. 56. évfolyam, C 21A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 21 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — első kiegészítés a 31. teljes kiadáshoz
2013. január 24. 56. évfolyam, C 22
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 22/01 A Bizottság közleménye az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 22/02 A Bizottság közleménye az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013/C 22/03 A Bizottság közleménye az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2013. január 25. 56. évfolyam, C 23
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 23/01 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 23/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 23/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)
2013/C 23/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6717 – Whirlpool/Alno)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 23/05 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 23/06 A pénzforgalomba szánt euróérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 23/07 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2013. január 25. 56. évfolyam, C 24
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 24/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. december 1-jétől2012. december 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2013/C 24/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. december 1-jétől2012. december 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2013. január 26. 56. évfolyam, C 25
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 25/01 A Bizottság közleménye – Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 25/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 25/03 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 25/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6787 – IHI Corporation/IHI Charging Systems International) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 25/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6810 – E.ON/Sabanci/Enerjisa) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 25/06 Értesítés azon vállalkozások számára, amelyek 2014-ben ózonréteget lebontó szabályozott anyagokat kívánnak az Európai Unióba behozni vagy onnan kivinni, valamint azon vállalkozások számára, amelyek a 2014-ben nem helyettesíthető laboratóriumi vagy analitikai felhasználásra kívánnak ilyen anyagokat előállítani vagy behozni
2013. január 26. 56. évfolyam, C 26
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 26/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 9., 2013.1.12.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 26/02 C-457/10. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 6-i ítélete — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc kontra Európai Bizottság, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Fellebbezés — Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A gyomorfekély elleni gyógyszerek piaca — A gyógyszerekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítványokkal kapcsolatos eljárásokkal és a gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó engedélyezési eljárásokkal való visszaélés — Félrevezető nyilatkozatok — Forgalombahozatali engedélyek visszavonása — A generikus gyógyszerek forgalomba hozatalával és a párhuzamos importtal szemben támasztott akadályok)
2013/C 26/03 C-552/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete — Usha Martin Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 121/2006/EK rendelet — Többek között Indiából származó acél drótkötelek és kábelek behozatala — 2006/38/EK határozat — 384/96/EK rendelet — A 8. cikk (9) bekezdése — Dömpingellenes eljárás keretében kínált kötelezettségvállalások)
2013/C 26/04 C-566/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 27-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság, Litván Köztársaság és Görög Köztársaság (Fellebbezés — Nyelvhasználati szabályok — Tanácsosok és asszisztensek felvételére vonatkozó versenyvizsga-kiírások — Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel — A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos nyelv közül való kiválasztása)
2013/C 26/05 C-600/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. november 22-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — Nyugdíjalapok és nyugdíjpénztárak részére fizetett osztalékok és kamatok adóztatása — Külföldi illetőségű intézmények részére fizetett osztalékok és kamatok esetében alkalmazott bánásmód — Az osztalék- és kamatjövedelem megszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó működési költségek levonása — Bizonyítási teher)
2013/C 26/06 C-89/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete — E.ON Energie AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Zártörés miatt kiszabott bírságról szóló bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset — Bizonyítási teher — A bizonyítékok elferdítése — Indokolási kötelezettség — A bírság összege — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — Az arányosság elve)
2013/C 26/07 C-116/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a S±d Rejonowy Poznań-Stare Miastow Poznaniu (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX” kontra Ryszard Adamiak kontra Christianapol sp. z. o.o. (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárások — Az „eljárás befejezésének” fogalma — Másodlagos fizetésképtelenségi eljárás ügyében eljáró bíróság lehetősége az adós fizetésképtelenségének értékelésére — Felszámolási eljárás mint másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindításának a lehetősége, amennyiben a főeljárás sauvegarde-eljárás)
2013/C 26/08 C-124/11., C-125/11. és C-143/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesrepublik Deutschland kontra Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland kontra Robert Klinke (C-125/11) és Jörg-Detlef Müller kontra Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Nemzeti szabályozás — Köztisztviselőknek betegség esetén nyújtott támogatás — 2000/78/EK irányelv — 3. cikk — Hatály — A „díjazás” fogalma)
2013/C 26/09 C-136/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Schienen-Control Kommission (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Westbahn Management GmbH kontra ÖBB Infrastruktur AG (Szállítás — Vasúti szállítás — A vasúti pályahálózat-működtető azon kötelezettsége, hogy a vasúttársaságok rendelkezésére bocsássa a vonatközlekedésre vonatkozó valamennyi és különösen az összeköttetéseket lehetővé tévő vonatok esetleges késésére vonatkozó valós idejű információt)
2013/C 26/10 C-139/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Joan Cuadrench Moré kontra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Légi közlekedés — Az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség — Visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése — Keresetindítási határidő)
2013/C 26/11 C-152/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. december 6-i ítélete (az Arbeitsgericht München (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Johann Odar kontra Baxter Deutschland GmbH (A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — Az életkoron vagy fogyatékosságon alapuló mindenfajta hátrányos megkülönböztetés tilalma — Felmondás esetén fizetett végkielégítés — A fogyatékos munkavállalóknak felmondás esetén fizetett végkielégítés összegének csökkentését előíró szociális terv)
2013/C 26/12 C-182/11. és C-183/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete (a Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Econord Spa kontra Comune di Cagno (C-182/11), Comunde di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 2004/18/EK irányelv — Ajánlatkérő, amely a tőle jogilag elkülönülő nyertes ajánlattevő felett hasonló ellenőrzést gyakorol, mint a saját szervei felett — Az uniós jogszabályok szerinti odaítélési eljárás lefolytatására való kötelezettség hiánya (ún. „in house”-odaítélés) — Több területi önkormányzat által együttesen ellenőrzött nyertes ajánlattevő — Az „in house”-odaítélés alkalmazhatóságának a feltételei)
2013/C 26/13 C-219/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Brain Products GmbH kontra BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Orvostechnikai eszközök — 93/42/EGK irányelv — Hatály — Az „orvostechnikai eszköz” fogalmának értelmezése — Nem gyógyászati célú felhasználásra szánt termék — Élettani folyamat vizsgálata — Áruk szabad mozgása)
2013/C 26/14 C-257/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete (a Curtea de Apel București (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SC Gran Via Moinești Srl kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (2006/112/EK irányelv — Hozzáadottérték-adó — 167., 168. és 185. cikk — Levonási jog — A levonások korrekciója — Földterület és az ezen emelt építmények megszerzése ezen építmények lebontása és e földterületen ingatlanprojekt megvalósítása céljából)
2013/C 26/15 C-262/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. november 29-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Kremikovtzi AD kontra Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (A Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása — Az EK-Bulgária társulási megállapodás — Acélipari ágazat — A csatlakozást megelőzően nyújtott szerkezetátalakítási állami támogatások — Feltételek — A kedvezményezettek életképessége a szerkezetátalakítási időszak végére — A kedvezményezett fizetésképtelenné válásának a csatlakozás után történő megállapítása — A nemzeti hatóságokat, illetve az Európai Bizottságot megillető hatáskörök — Jogellenessé vált állami támogatásban megnyilvánuló köztartozás fennállását megállapító nemzeti határozat — A 3/2006 EU — Bulgária határozat — A csatlakozási okmány V. melléklete — A csatlakozás után alkalmazandó támogatások — 659/1999 rendelet — Létező támogatások)
2013/C 26/16 C-277/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 22-i ítélete (a High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M.M. kontra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Írország, Attorney General (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös európai menekültügyi rendszer — 2004/83/EK irányelv — A menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmi jogállás megadásának feltételeire vonatkozó minimumszabályok — A 4. cikk (1) bekezdésének második mondata — A tagállam együttműködése a kérelmezővel a kérelme releváns elemeinek értékelése céljából — Terjedelem — A menedékjog megadása iránti kérelem elutasítását követően benyújtott, kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálása vonatkozásában lefolytatott nemzeti eljárás szabályossága — Az alapvető jogok tiszteletben tartása — A meghallgatáshoz való jog)
2013/C 26/17 C-285/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik. tanács) 2012. december 6-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — BONIK EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Héa — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Megtagadás)
2013/C 26/18 C-320/11., C-330/11., C-382/11. és C-383/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DIGITALNET OOD (C-320/11. és C-383/11.), Tsifrova kompania OOD (C-330/11.), M SAT CABLE AD (C-382/11.) kontra Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Televíziós jelek vételére alkalmas, az Internetre történő csatlakozást lehetővé tévő beépített modemmel rendelkező és interaktív információcserét biztosító készülék)
2013/C 26/19 C-356/11. és C-357/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — O. és S. kontra Maahanmuuttovirasto (C-356/11) és Maahanmuuttovirasto kontra L.(C-357/11). (Uniós polgárság — EUMSZ 20. cikk — 2003/86/EK irányelv — Családegyesítési jog — Harmadik ország állampolgárságával rendelkező édesanyjukkal az állampolgárságuk szerinti tagállamban együtt élő kiskorú uniós polgárok — Az uniós polgárok kizárólagos felügyeleti jogát gyakorló anyák huzamos tartózkodási joga ezen tagállamban — Az anya harmadik ország állampolgárával kötött új házassága és az abból született, szintén harmadik ország állampolgárságával rendelkező gyermek révén létrejött új családok — Családegyesítési kérelmek az uniós polgárok származása szerinti tagállamban — Az új házastársak tartózkodási jogának elégséges források hiányára alapított megtagadása — A családi élet tiszteletben tartásához való jog — A kiskorú gyermek mindenekfelett való érdekének figyelembevétele)
2013/C 26/20 C-385/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Isabel Elbal Moreno kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (EUMSZ 157. cikk — 79/7/EGK irányelv — 97/81/EK irányelv — A részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodás — 2006/54/EK irányelv — Járulékalapú öregségi nyugdíj — A női és a férfi munkavállalók közötti egyenlő bánásmód — Nemen alapuló közvetett megkülönböztetés)
2013/C 26/21 C-410/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo kontra Iberia Lneas Aéreas de España SA (Légi közlekedés — Montreali Egyezmény — A 22. cikk (2) bekezdése — A fuvarozóknak a poggyászok tekintetében fennálló felelőssége — Poggyászok megsemmisülése, elvesztése, sérülése vagy késése esetén fennálló korlátozás — Több utas közös poggyásza — Csak egyikük által történő feladás)
2013/C 26/22 C-416/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 29-i ítélete — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék — A Spanyol Királyság által javasolt terület jegyzékbe történő felvétele — Gibraltári brit felségvizeket és nyílt tengeri területet is állítólag magában foglaló terület — Megsemmisítés iránti kereset — Pusztán megerősítő aktus)
2013/C 26/23 C-430/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Tribunale di Rovigo (Olaszország.) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Md Sagor elleni büntetőeljárás (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatos közös normák és eljárások — Kiutasításbüntetéssé vagy lakhelyelhagyásitilalom-büntetéssé átváltoztatható pénzbüntetést előíró nemzeti szabályozás)
2013/C 26/24 C-441/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. december 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Verhuizingen Coppens NV (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke — A nemzetközi költöztetési szolgáltatások belgiumi piaca — Három elkülönülő megállapodásból álló kartell — Egységes és folyamatos jogsértés — Az egyik elkülönülő megállapodás résztvevőjének a többi elkülönülő megállapodásról való tudomására vonatkozó bizonyíték hiánya — A bizottsági határozat részleges vagy teljes megsemmisítése — EUMSZ 263. cikk és EUMSZ 264. cikk)
2013/C 26/25 C-562/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. december 6-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Mezőgazdaság — 3665/87/EGK irányelv — 11. cikk — Export-visszatérítések — Visszatérítési kérelem olyan export vonatkozásában, amely nem jogosít a visszatérítésre — Közigazgatási szankció)
2013/C 26/26 C-119/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Josef Probst kontra mr.nexnet GmbH (Elektronikus hírközlés — 2002/58/EK irányelv — 6. cikk, (2) és (5) bekezdés — Személyes adatok kezelése — A számlázáshoz és a számlák behajtásához szükséges forgalmi adatok — Harmadik társaság útján történő követelésbehajtás — A nyilvános hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók irányítása alatt eljáró személyek)
2013/C 26/27 C-370/12. sz. ügy: A Bíróság (teljes ülés) 2012. november 27-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Thomas Pringle kontra Government of Ireland, Ireland és the Attorney General (Stabilizációs mechanizmus azon tagállamok számára, amelyek pénzneme az euró — 2011/199/EU határozat — Az EUMSZ 136 cikk módosítása — Érvényesség — EUSZ 48. cikk, (6) bekezdés — Egyszerűsített módosítási eljárás — ESM-Szerződés — Gazdaság és monetáris politika — A tagállamok hatásköre)
2013/C 26/28 C-446/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — W. P. Willems, másik fél: Burgemeester van Nuth
2013/C 26/29 C-447/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — H. J. Kooistra, másik fél: Burgemeester van Skarsterlân
2013/C 26/30 C-448/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — M. Roest, másik fél: Burgemeester van Amsterdam
2013/C 26/31 C-449/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — L. J. A. van Luijk, másik fél: Burgemeester van Den Haag
2013/C 26/32 C-452/12. sz. ügy: A Landgericht Krefeld (Németország) által 2012. október 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd kontra Inter Zuid Transport BV
2013/C 26/33 C-456/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel és O, az eljárás további résztvevője: B
2013/C 26/34 C-457/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — S és a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, az eljárás további résztvevője: G
2013/C 26/35 C-469/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH kontra Olbrich Transport und Logistik GmbH
2013/C 26/36 C-473/12. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (Belgium) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) kontra Geoffrey Engelbert, Immo 9 SPRL és Grégory Francotte
2013/C 26/37 C-474/12. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ashiebel Aircraft GmbH
2013/C 26/38 C-475/12. sz. ügy: Fővárosi Törvényszék (korábbi Fővárosi Bíróság) (Magyarország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC DTH Sárl kontra Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
2013/C 26/39 C-477/12. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2012. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hogan Lovells International LLP kontra Bayer CropScience K. K.
2013/C 26/40 C-478/12. sz. ügy: A Landesgericht Feldkirch (Ausztria) által 2012. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Armin Maletic és Marianne Maletic kontra lastminute.com GmbH és TUI Österreich GmbH
2013/C 26/41 C-480/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister van Financiën kontra X BV
2013/C 26/42 C-483/12. sz. ügy: A Grondwettelijk Hof (Belgium) által 2012. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pelckmans Turnhout NV kontra Walter Van Gastel Balen NV és társai
2013/C 26/43 C-484/12. sz. ügy: A Rechtbank ’s Gravenhage (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Georgetown University kontra NL Octrooicentrum néven eljáró Octrooicentrum Nederland
2013/C 26/44 C-485/12. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer kontra Saats
2013/C 26/45 C-486/12. sz. ügy: A Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél az eljárásban: Z önkormányzat díjbeszedési tisztviselője
2013/C 26/46 C-487/12. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanyolország) által 2012. november 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vueling Airlines S.A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia
2013/C 26/47 C-492/12. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Conseil national de l'ordre des médecins kontra Ministère des affaires sociales et de la santé
2013/C 26/48 C-494/12. sz. ügy: A First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dixons Retail Plc kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
2013/C 26/49 C-497/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas kontra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
2013/C 26/50 C-498/12. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antonella Pedone kontra Maria Adele Corrao
2013/C 26/51 C-499/12. sz. ügy: A Tribunale di Tivoli (Olaszország) által 2012. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elisabetta Gentile kontra Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli és társai
2013/C 26/52 C-500/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2013/C 26/53 C-501/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Thomas Specht kontra Land Berlin
2013/C 26/54 C-502/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jens Schombera kontra Land Berlin
2013/C 26/55 C-503/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alexander Wieland kontra Land Berlin
2013/C 26/56 C-504/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Uwe Schönefeld kontra Land Berlin
2013/C 26/57 C-505/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antje Wilke kontra Land Berlin
2013/C 26/58 C-506/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gerd Schini kontra Land Berlin
2013/C 26/59 C-507/12. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2012. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jessy Saint Prix kontra Secretary of State for Work and Pensions
2013/C 26/60 C-511/12. sz. ügy: A Tribunal Central Administrativo Norte (Portugália) által 2012. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Joaquim Fernando Macedo Maia és társai kontra Fundo de Garantia Salarial, IP
2013/C 26/61 C-512/12. sz. ügy: A Conseil d'État (Franciaország) által 2012. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Octapharma France kontra Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé
2013/C 26/62 C-515/12. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2012. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 4finance UAB kontra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba és Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2013/C 26/63 C-516/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania, Provincia di Napoli
2013/C 26/64 C-517/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania
2013/C 26/65 C-518/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CTP kontra Regione Campania, Provincia di Napoli
2013/C 26/66 C-520/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-369/12. sz., Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE kontra Európai Bizottság, az Európai Unió törökországi képviselete, és Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU) ügyben 2012. szeptember 13-án hozott végzése ellen a Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE által 2012. november 16-án benyújtott fellebbezés
2013/C 26/67 C-525/12. sz. ügy: 2012. november 19.-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 26/68 C-527/12. sz. ügy: 2012. november 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság
2013/C 26/69 C-530/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-404/10. sz., National Lottery Commission kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) által 2012. november 21-én benyújtott fellebbezés
2013/C 26/70 C-532/12. sz. ügy: 2012. november 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Luxemburgi Nagyhercegség
2013/C 26/71 C-538/12. sz. ügy: 2012. november 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság
2013/C 26/72 C-547/12. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-158/09. sz., Görögország kontra Bizottság ügyben 2012. október 10-én hozott ítélete ellen a Görög Köztársaság által 2012. november 28-án benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2013/C 26/73 T-491/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — CB kontra Bizottság (Verseny — Vállalkozások társulása által hozott döntés — A fizető kártyák kibocsátásának franciaországi piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Az „új belépőkre” alkalmazandó díjszabási intézkedések — Tagsági díj és a kártyaelfogadási funkciót szabályozó mechanizmus, valamint az „alvó tagok felébresztésének” mechanizmusa — Érintett piac — A szóban forgó intézkedések célja — Versenykorlátozó cél — EK 81. cikk, (3) bekezdés — Nyilvánvaló értékelési hibák — Gondos ügyintézés elve — Arányosság — Jogbiztonság)
2013/C 26/74 T-42/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 7-i ítélete — A. Loacker kontra OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A QUADRATUM közösségi szóvédjegy bejelentése — A LOACKER QUADRATINI korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A 40/94 rendelet 73. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 75. cikke) — A 40/94 rendelet 74. cikke (jelenleg a 207/2009 rendelet 76. cikke)”)
2013/C 26/75 T-167/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Árajánlat iránti megkeresések — A hozzáférés megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Kezdet — Elfogadhatóság — Az Európai Unió gazdaságpolitikájának oltalmán alapuló kifogás — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek oltalmán alapuló kifogás — A közbiztonsághoz fűződő közérdek oltalmán alapuló kifogás — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 26/76 T-390/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Füller-Tomlinson kontra Parlament („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Szociális biztonság — Foglalkozási megbetegedés — A foglalkozási eredetű rokkantság fokának megállapítása — Az orvosi célra szolgáló európai fizikai- és mentálisrokkantság-besorolási táblázat alkalmazása — A tények elferdítése — Ésszerű határidő”)
2013/C 26/77 T-537/10. és T-538/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Adamowski kontra OHIM — Fagumit (FAGUMIT) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A Fagumit közösségi szóvédjegy és a FAGUMIT közösségi ábrás védjegy — A korábbi FAGUMIT nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos törlési ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése és 165. cikke (4) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 26/78 T-590/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Thesing és Bloomberg Finance kontra EKB („Dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK határozat — Valamely tagállam államadósságára és államháztartási hiányára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés megtagadása — Az Unió vagy valamely tagállam gazdaságpolitikájára vonatkozó kivétel — A hozzáférés részleges megtagadása”)
2013/C 26/79 T-15/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i ítélete — Sina Bank kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség”)
2013/C 26/80 T-143/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Consorzio vino Chianti Classico kontra OHIM — FFR (F.F.R.) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az »F.F.R.« közösségi ábrás védjegy bejelentése — A CHIANTI CLASSICO korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”)
2013/C 26/81 T-171/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Hopf kontra OHIM (Clampflex) („Közösségi védjegy — A Clampflex közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2013/C 26/82 T-421/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Qualitest kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2013/C 26/83 T-630/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 6-i ítélete — Strobl kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően az alkalmassági listára felvett jelöltek — Álláshirdetés — Kinevezés — Besorolási fokozatba való besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke — Téves jogalkalmazás — A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége”)
2013/C 26/84 T-22/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 11-i ítélete — Fomanu kontra OHIM (Qualität hat Zukunft) („Közösségi védjegy — A Qualität hat Zukunft közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 26/85 T-29/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 28-i ítélete — Bauer kontra OHIM — BenQ Materials (Daxon) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Daxon közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DALTON közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 26/86 T-17/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — Steinberg kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Izraeli és Palesztin nem kormányzati szervezetek tevékenységének a „partnerség a békéért” és a „demokrácia és az emberi jogok európai eszköze” programok keretében történő finanszírozásával kapcsolatos iratok — A hozzáférés részleges megtagadása — A közbiztonságra vonatkozó közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — Indokolási kötelezettség — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)
2013/C 26/87 T-302/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 23-i végzése — Crocs kontra OHIM — Holey Soles Holdings és PHI (Lábbeli ábrázolása) (Közösségi védjegy — Törlés iránti kérelem — A törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)
2013/C 26/88 T-541/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — ADEDY és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Valamely tagállamhoz címzett, a túlzott hiány helyzetének orvoslása iránti határozatok — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 26/89 T-215/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — ADEDY és társai kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Valamely tagállam részére a túlzott hiány helyzetének az orvoslása céljából címzett határozat — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 26/90 T-278/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 13-i végzése — ClientEarth és társai kontra Európai Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2013/C 26/91 T-466/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 19-i végzése — Ellinika Nafpigeia és Hoern kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Hajógyártás — A görög hatóságok által egy hajógyár számára nyújtott támogatások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő bizottsági határozat — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 26/92 T-491/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Részleges állandó rokkantság elismerésére irányuló eljárás időtartama — A fellebbezőt állítólagosan ért kár — Azon költségek megtérítése, amelyek elkerülhetők lettek volna — Első fokon a keresetnek mint minden jogalapot nyilvánvalóan nélkülözőnek az elutasítása — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja)
2013/C 26/93 T-548/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 26-i végzése — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A korábbi nemzeti védjegyek megszűnése — Okafogyottság”)
2013/C 26/94 T-549/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 26-i végzése — MIP Metro kontra OHIM — Real Seguros (real,- BIO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A korábbi nemzeti védjegyek megszűnése — Okafogyottság”)
2013/C 26/95 T-616/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Első fokon a keresetnek mint minden jogalapot nyilvánvalóan nélkülözőnek az elutasítása — A fellebbezőt állítólagosan ért kár — Azon költségek megtérítése, amelyek elkerülhetők lettek volna — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének a) pontja)
2013/C 26/96 T-672/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 27-i végzése — H-Holding kontra Parlament („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Kártérítési kereset — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2013/C 26/97 T-120/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Shahid Beheshti University kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Keresetindítási határidő — Késedelem — Elfogadhatatlanság”)
2013/C 26/98 T-138/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i végzése — Geipel kontra OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) („Közösségi védjegy — Felszólalás — Felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2013/C 26/99 T-164/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 29-i végzése — Alstom kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Dokumentumok nemzeti bíróságnak történő megküldéséről szóló bizottsági határozat — Bizalmas jelleg — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Fumus boni juris — Sürgősség — Az érdekek mérlegelése”)
2013/C 26/100 T-341/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 16-i végzése — Evonik Degussa kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — A kartelleket tiltó rendelkezések megsértését megállapító bizottsági határozat közzététele — Az engedékenységi közlemény alkalmazásával a Bizottságnak nyújtott információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelem elutasítása — Az érdekek mérlegelése — Sürgősség — Fumus boni iuris)
2013/C 26/101 T-343/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i végzése — Grupo T Diffusión kontra OHIM — ABR Producción Contemporánea (Lampe) („Közösségi védjegy — Törlési kérelem — A törlési kérelem visszavonása — Okafogyottság”)
2013/C 26/102 T-453/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (ZOOSPORT)
2013/C 26/103 T-470/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — Sothys Auriac kontra OHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)
2013/C 26/104 T-473/12. sz. ügy: 2012. november 1-jén benyújtott kereset — Aer Lingus kontra Bizottság
2013/C 26/105 T-480/12. sz. ügy: 2012. november 5-én benyújtott kereset — Coca-Cola kontra OHIM — Mitico (Master)
2013/C 26/106 T-482/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — Internationaler Hilfsfonds kontra Európai Bizottság
2013/C 26/107 T-483/12. sz. ügy: 2012. november 5-én benyújtott kereset — Nestlé Unternehmungen Deutschland kontra OHIM — Lotte (LOTTE)
2013/C 26/108 T-484/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — CeWe Color kontra OHIM (SMILECARD)
2013/C 26/109 T-485/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — Grupo Bimbo kontra OHIM (SANISSIMO)
2013/C 26/110 T-487/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — Eckes-Granini kontra OHIM — Paninin (PANINI)
2013/C 26/111 T-489/12. sz. ügy: 2012. november 8-án benyújtott kereset — Planet kontra Bizottság
2013/C 26/112 T-490/12. sz. ügy: 2012. november 6-án benyújtott kereset — Mondadori Editore kontra OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)
2013/C 26/113 T-493/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — Sanofi kontra OHIM — GP Pharm (GEPRAL)
2013/C 26/114 T-494/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — Biscuits Poult kontra OHIM — Banketbakkerij Merba BV (Sütemények)
2013/C 26/115 T-495/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)
2013/C 26/116 T-496/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)
2013/C 26/117 T-497/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — European Drinks kontra OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)
2013/C 26/118 T-498/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou kontra Bizottság
2013/C 26/119 T-499/12. sz. ügy: 2012. november 13-án benyújtott kereset — HSH Investment Holdings Coinvest-C és HSH Investment Holdings FSO kontra Bizottság
2013/C 26/120 T-500/12. sz. ügy: 2012. november 15-én benyújtott kereset — Ryanair kontra Bizottság
2013/C 26/121 T-501/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Farmaceutisk Laboratorium Ferring kontra OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)
2013/C 26/122 T-502/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Ferring kontra OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)
2013/C 26/123 T-503/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Egyesült Királyság kontra Bizottság
2013/C 26/124 T-504/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM (NOTFALL CREME)
2013/C 26/125 T-505/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Compagnie des montres Longines, Francillon kontra OHIM — Cheng (B)
2013/C 26/126 T-508/12. sz. ügy: 2012. november 19-én benyújtott kereset — Automobile Association kontra OHIM — Duncan Petersen Publishing (Irattartók)
2013/C 26/127 T-509/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)
2013/C 26/128 T-510/12. sz. ügy: 2012. november 21-án benyújtott kereset — Conrad Electronic kontra OHIM — Sky IP International (EuroSky)
2013/C 26/129 T-513/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)
2013/C 26/130 T-514/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — NCL kontra OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)
2013/C 26/131 T-515/12. sz. ügy: 2012. november 22-én benyújtott kereset — El Corte Inglés kontra OHIM — English Cut (The English Cut)
2013/C 26/132 T-519/12. sz. ügy: 2012. november 27-én benyújtott kereset — mobile.international kontra OHIM — Bizottság (PL mobile.eu)
2013/C 26/133 T-527/12. sz. ügy: 2012. december 6-án benyújtott kereset — DeMaCo Holland kontra Bizottság
2013/C 26/134 T-468/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 3-i végzése — JSK International Architekten und Ingenieure kontra EKB
2013/C 26/135 T-100/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 28-i végzése — Nordzucker kontra Bizottság
2013/C 26/136 T-364/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Arla Foods kontra OHIM — Artax (Lactofree)
2013/C 26/137 T-590/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i végzése — S & S Szlegiel Szlegiel i Wi¶niewski kontra OHIM — Scotch & Soda (SODA)
2013/C 26/138 T-77/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. december 4-i végzése — Wahl kontra OHIM — Tenacta Group (bellissima)
2013/C 26/139 T-200/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 12-i végzése — Shannon Free Airport Development kontra Bizottság
2013/C 26/140 T-230/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i végzése — Axa Belgium kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 26/141 F-103/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013/C 26/142 F-104/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013/C 26/143 F-105/12. sz. ügy: 2012. szeptember 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Europol
2013/C 26/144 F-113/12. sz. ügy: 2012. október 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/145 F-114/12. sz. ügy: 2012. október 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/146 F-115/12. sz. ügy: 2012. október 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/147 F-122/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2013/C 26/148 F-124/12. sz. ügy: 2012. október 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra OEDT
2013/C 26/149 F-125/12. sz. ügy: 2012. november 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra OHIM
2013/C 26/150 F-128/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 26/151 F-129/12. sz. ügy: 2012. október 31-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2013/C 26/152 F-132/12. sz. ügy: 2012. november 7-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2013/C 26/153 F-134/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2013/C 26/154 F-135/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra REA
2013/C 26/155 F-136/12. sz. ügy: 2012. november 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Tanács
2013/C 26/156 F-137/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/157 F-138/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/158 F-139/12. sz. ügy: 2012. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/159 F-140/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/160 F-141/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/161 F-142/12. sz. ügy: 2012. november 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/162 F-143/12. sz. ügy: 2012. november 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/163 F-144/12. sz. ügy: 2012. november 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013/C 26/164 F-146/12. sz. ügy: 2012. november 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2013. január 29. 56. évfolyam, C 27
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 27/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2013/C 27/02 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2013/C 27/03 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre és a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2013/C 27/04 Álláshirdetés – PE/162/S
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 27/05 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 27/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!