8. évfolyam 4. szám 2013.01.22.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tájékoztatás a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2012. évi lényeges, cégeket érintő változásairól

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben cég2012. március 1-jét követően nem nyújtott be változásbejegyzési kérelmet a cégbíróság részére, úgy legkésőbb 2013. február 1-jéig erre sort kell keríteni az alábbi okok miatt.

 

1. A cégbíróság részére be kell jelenteni a cég tagjainak és vezető tisztségviselőinek a Ctv. által meghatározott személyes adatai, így az adóazonosító jelet, valamint a születési időt.

 

2. Emellett a Gt. is meghatároz olyan személyes adatokat, amelyeket korábban nem volt szükséges feltüntetni a létesítő okiratban, jelenleg azonban már azok (nevezetesen a természetes személy tagok születési családi és utóneve, anyja születési neve, születési ideje) is kötelező tartalmi elemei a létesítő okiratnak, így a fenti bejelentési kötelezettség teljesítése alkalmával a létesítő okirat megfelelő módosítása is szükséges.

 

3. Mindezeken túlmenően 2013. február 1-ig szükséges nyilatkozni a cég székhelyéül, telephelyéül és fióktelepéül szolgáló ingatlanok használatának jogszerűségéről. E kötelezettség teljesíthető a korábban elkészített ingatlanok használatának jogszerűségét igazoló okiratok benyújtásával is.

 

A bejelentés elmulasztása esetén a vezető tisztségviselővel szemben a cégbíróság bírságot szabhat ki (összege 50 ezer forinttól több százezer forintig terjedhet), illetve törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezhet a cég ellen.

 

Amennyiben csak és kizárólag a fenti módosítások cégbíróság felé történő bejelentésére kerül sor, és egyéb módosításra nincs szükség, úgy a bejelentésre illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül kerülhet sor.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2013. év 03. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 320
Végelszámolás 181
Hivatalból való törlés 17

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 53
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 455

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 522 db.

A héten 13956 cégnév, 3934 székhelycím és 814 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517598 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A csőd és felszámolási eljárás általános szabályai II.

 

A csőd illetve felszámolási eljárás alatt az adós vezetője, a vagyonfelügyelő és a felszámoló köteles kérésükre nyolc munkanapon belül tájékoztatni a hitelezői választmányt, a hitelező képviselőjét vagy ezek hiányában a bejelentett és elismert követelések legalább 10 %-át képviselő hitelezői csoportot az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a munkavállalókat, a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot vagy üzemi megbízottat, valamint az állami foglalkoztatási szervet a munkavállalókat érintő kérdésekről (Cstv. 5. §). A hitelezők érdekeik védelmére hitelezői választmányt alakíthatnak. A hitelezői választmány jogosult figyelemmel kísérni a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló tevékenységét, képviseli az őt létrehozó hitelezőket a bíróság előtt, a vagyonfelügyelővel, az ideiglenes vagyonfelügyelővel és a felszámolóval való kapcsolattartás során, továbbá gyakorolja a törvényben meghatározott jogköröket (Cstv. 5/A § (1) bekezdés). Minden adósnál csak egy hitelezői választmány működhet. Ha több jogszerűen létrehozott választmány alakul, akkor hitelezői választmánynak azt kell tekinteni, amelyet a bírósághoz először jelentettek be. Ha egyidejűleg több választmányt jelentenek be, hitelezői választmánynak azt kell tekinteni, amely a legtöbb hitelezőt tömörít. A választmányhoz hitelezők utóbb is csatlakozhatnak. A csatlakozást nem lehet megtagadni, ha a hitelező a megfelelő feltételek teljesítését vállalja (Cstv. 5/A § (2) bekezdés). Csődeljárásban a választmány megalakulásának feltétele az, hogy azt a szavazattal rendelkező hitelezők legalább egyharmada hozza létre, és a szavazatok legalább felét képviselje. Ha a választmány létszáma megalakulása után utóbb csökken és ezáltal már nem éri el a fenti arányt, a választmány a körülmény bekövetkezésétől számított 30. napon megszűnik, kivéve ha ezen időpontig kellő számú hitelező csatlakozott hozzá (Cstv. 5/A § (3) bekezdés). Felszámolási eljárásban a hitelezői választmány megalakulásának feltétele az, hogy azt a szavazásra jogosult hitelezők legalább egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek az egyezségkötésre jogosult hitelezői követelések legalább egyharmadával. Ha a választmány létszáma megalakulása után utóbb csökken és ezáltal már nem éri el a fenti arányt, a választmány a körülmény bekövetkezésétől számított 30. napon megszűnik, kivéve ha ezen időpontig kellő számú hitelező csatlakozott hozzá (Cstv. 5/A § (4) bekezdés). A hitelezők egymással megállapodást kötnek, amelyben rendezik a választmány jogosultságait, az azt működtető hitelezők képviseletét, a választmány működtetése forrásainak biztosítását, a költségek előlegezésének és elszámolásának szabályait. A választmány legalább három és legfeljebb héttagú lehet, a hitelezők elnököt is választhatnak. A választmány megalakulásától számított 3 munkanapon belül a megalakulásáról szóló jegyzőkönyvet vagy megállapodást – amely tartalmazza a választmány megalakulását, jogosultságait, a benne részt vevő hitelezők adatait, és a hitelezők képviseletének szabályait – megküldi az adósnak, a bíróságnak, a vagyonfelügyelőnek vagy a felszámolónak. A választmány öt munkanapon belül elfogadja ügyrendjét, amelynek tartalmaznia kell a döntéshozatal eljárás rendjét, és azt, hogy a döntéshozatalhoz milyen módon kell kikérni a választmányt működtető hitelezők véleményét (Cstv. 5/A § (5) bekezdés). A választmány megalakításában és működtetésében a hitelezőket a későbbi cikkünkben ismertetendő általános szabályok szerint illeti meg a szavazati jog. A választmány döntéseit nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza (Cstv. 5/A § (6) bekezdés). A választmány tagja nem lehet az adós, vagy annak legalább többségi befolyással rendelkező tagja, vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, valamint az említettek közeli hozzátartozója (Cstv. 5/A § (7) bekezdés). A csődeljárásban létrehozott hitelezői választmány a felszámolási eljárásban tovább működhet, ha megfelel a választmány eltérő hitelezői arányainak. A választmány hitelezők képviseletére vonatkozó jogosítványa megállapodással meghosszabbítható az eljárás befejezését követő időtartamra is, ha az eljárások során kötött egyezségek végrehajtásának ellenérzése valamint a hitelezők érdekeinek védelme érdekében szükséges (Cstv. 5/A § (8) bekezdés). Hitelezői választmány helyett a hitelezők hitelezői képviselőt is választhatnak, akire a fent ismertetett rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni (Cstv. 5/A § (9) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 7-9/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

7/2013. január 16.

 

 

5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.17.

1010/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására és kihirdetésére adott felhatalmazásról

 2013.01.16.

1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A Közép-magyarországi régió esetleges kettéválasztásának lehetőségéről

 2013.01.16.

1012/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések" című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2013.01.16.

1013/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése" című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

 2013.01.16.

1014/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja" című, és a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről

 2013.01.16.

1015/2013. (I. 16.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés" című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről

 2013.01.16.

3/2013. (I. 16.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.01.16.

1/2013. (I. 16.) NFM határozat

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. alcíme hatálybalépését megalapozó európai bizottsági határozat meghozatala időpontjának megállapításáról

 2013.01.16.

8/2013. január 18.

 

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

 2013.02.02.

7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról

 2013.02.02.

8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

 2013.01.19.

9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

 2013.01.19.

4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet

A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről

 2013.01.19.

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

 2013.01.19.

6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.19.

1/2013. (I. 18.) VM rendelet

Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról

 2013.02.02.

Köf. 5075/2012/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2013.01.18.

1016/2013. (I. 18.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról

 2013.01.18.

1017/2013. (I. 18.) Korm. határozat

A TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél - Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban" című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről

 2013.01.18.

9/2013. január 21.    
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

2013.07.01.

11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2013.01.22.

14/2013. (I. 21.) KE határozat Bírói kinevezésről

2013.01.21.

15/2013. (I. 21.) KE határozat Bírói kinevezésről

2013.01.21.

16/2013. (I. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2013.01.21.

17/2013. (I. 21.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2013.01.21.

1018/2013. (I. 21.) Korm. határozat

Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítéséről

2013.01.21.

1019/2013. (I. 21.) Korm. határozat

Az Országgyűlés épületében lévő kormányzati irattárak elhelyezésével kapcsolatos feladatokról

2013.01.21.

1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, a Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

2013.01.21.

4/2013. (I. 21.) ME határozat

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására irányuló tárgyalásokon résztvevő kormányzati képviselő kijelöléséről

2013.01.21.

5/2013. (I. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd és Heilingenkreuz közötti gyorsforgalmi úti kapcsolat létesítéséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2013.01.21.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. január 16. 56. évfolyam, L 11

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 21/2013/EU (2013. január 10.) végrehajtási rendelete a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Tajvanon vagy Thaiföldön feladott, akár Tajvanról vagy Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről
A Bizottság 22/2013/EU (2013. január 15.) végrehajtási rendelete a ciflumetofen hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 23/2013/EU (2013. január 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 24/2013/EU (2013. január 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. január 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2013. január 16. 56. évfolyam, L 12

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/8/EU (2012. június 12.) határozata SA. 27420 (C 12/2009) (ex N 19/2009). számú, Finnország által az Osuuskunta Karjaportti javára végrehajtott intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 3249. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/9/EU (2012. július 25.) határozata az SA.33114 (korábbi 2011/NN) számú, Lengyelország által nyújtott állami támogatásról a Crist Hajógyárnak nyújtott állítólagos támogatás (az értesítés a C(2012) 5057. számú dokumentummal történt)
2013. január 17. 56. évfolyam, L 13

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 25/2013/EU (2013. január 16.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kálium-diacetát élelmiszer-adalékanyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 26/2013/EU (2013. január 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2013/31/EU (2012. december 11.) határozata a TARGET2-EKB szabályairól szóló EKB/2007/7 határozat módosításáról (EKB/2012/31)
Az Európai Központi Bank 2013/32/EU (2012. december 19.) határozata az Európai Központi Bank forgalomban lévő eurobankjegyekből és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírokból származó jövedelmének a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai közötti átmeneti elosztásáról szóló EKB/2010/24 határozat módosításáról (EKB/2012/33)
2013. január 18. 56. évfolyam, L 14

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 27/2013/EU (2013. január 15.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 28/2013/EU (2013. január 15.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és a IV övezet uniós vizein folytatott, nagy rombuszhalra és sima rombuszhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 29/2013/EU (2013. január 15.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 30/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 288/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 288/2009/EK rendelettől való eltérésről
A Bizottság 31/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 32/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 33/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/33/EU (2012. december 20.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) négy igazgatótanácsi tagjának kinevezéséről
A Tanács 2013/34/KKBP (2013. január 17.) határozata az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali)
Az Európai Központi Bank 2013/35/EU (2012. december 19.) határozata a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (EKB/2012/34)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 8-i 1049/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 310., 2012.11.9.)
2013. január 18. 56. évfolyam, L 15

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2013/10/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 5. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2013. január 19. 56. évfolyam, L 16

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/36/EU (2012. október 29.) határozata az Európai Unió és az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért nevű szervezet közötti, a megerősített együttműködés általános keretét létrehozó megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Megállapodás

az Európai Unió és az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért nevű szervezet között a megerősített együttműködés általános keretének létrehozásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 36/2013/EU (2013. január 18.) végrehajtási rendelete a 2012/2013. gazdasági év tekintetében a 17011410 és a 17019910 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétel mellett történő behozatalára vonatkozó folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról
A Bizottság 37/2013/EU (2013. január 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 38/2013/EU (2013. január 18.) végrehajtási rendelete a 2013. március 1-jétől2013. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/37/EU (2013. január 14.) határozata a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról
 

Helyesbítések

  Kiegészítés
2013. január 19. 56. évfolyam, L 17.

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 19/2013/EU (2013. január 15.) rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 20/2013/EU (2013. január 15.) rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról
2013. január 22. 56. évfolyam, L 18

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 41/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 441/91/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 42/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 1510/96/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 43/2013/EU (2013. január 17.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 44/2013/EU (2013. január 17.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a 22–32. alkörzet uniós vizein folytatott spratthalászat és a kapcsolódó fogások tilalmáról
A Bizottság 45/2013/EU (2013. január 17.) rendelete a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetnek az é. sz. 53° 30′-től északra fekvő uniós és norvég vizein folytatott heringhalászat tilalmáról
A Bizottság 46/2013/EU (2013. január 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 47/2013/EU (2013. január 21.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2013. január első hét napján benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 48/2013/EU (2013. január 21.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/38/EU (2013. január 18.) végrehajtási határozata az emamektin és maltodextrin új hatóanyagokra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 51. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2013/39/EU (2013. január 18.) végrehajtási határozata a ciprusi olaj- és gázfeltárásnak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2013) 60. számú dokumentummal történt)
2013. január 22. 56. évfolyam, L 19

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2013/21/EU (2012. december 18.) határozata a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a C(2012) 9358. számú dokumentummal történt)
2013. január 16. 56. évfolyam, C 12
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 12/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 12/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 12/03 22/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Integrációs Alap és az Európai Menekültügyi Alap eredményesen járul-e hozzá a harmadik országok állampolgárainak integrációjához?”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 12/04 Felszámolási eljárás – Határozat felszámolási eljárás megindításáról a Lemma Europe Insurance Company Limited ellen (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke alapján)
 

Helyesbítések

2013/C 12/05 Helyesbítés a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) részeként az információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politika támogatási program 2012-es munkaprogramjának keretében szóló ajánlattételi felhíváshoz (  HL C 396., 2012.12.21.)
2013. január 16. 56. évfolyam, c 13
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2013/C 13/01 9/2012. sz. vélemény a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi módosított rendeletjavaslatról – (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)) (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint)
2013. január 17. 56. évfolyam, C 14
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 14/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 14/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6662 – Andritz IV/Schuler)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 14/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2013/C 14/04 17/2012. sz. különjelentés: „Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) hozzájárulása a szubszaharai Afrika úthálózatának fenntarthatóságához”
2013. január 18. 56. évfolyam, C 15
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 15/01 A CHAP (2011)3460. sz. panasz lezárására vonatkozó javaslat
2013/C 15/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2013/C 15/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6740 – BayWa/Cefetra)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 15/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 15/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 15/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 15/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013. január 18. 56. évfolyam, C 15E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. október 25–26-i ülések

2013/C 15 E/01 2012. október 25-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 15 E/02 2012. október 26-i ülés jegyzőkönyve
2013. január 19. 56. évfolyam, C 16
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 16/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 16/02 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 16/03 A Bizottság határozata (2013. január 17.) a biztosítási szerződésekre vonatkozó európai joggal foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 16/04 Pályázati felhívás az integrált tengerpolitikára vonatkozó 2012. évi munkaprogram alapján (C(2012) 1447 bizottsági végrehajtási határozat)
2013. január 19. 56. évfolyam, C 17
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Régiók Bizottsága

 

98. plenáris ülés – 2012. november 29–30.

2013/C 17/01 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A Régiók Bizottsága 2013. évi prioritásai az Európai Bizottság jogalkotási és munkaprogramja alapján
2013/C 17/02 A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A többéves pénzügyi keretről jelenleg folyó tárgyalások
 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

98. plenáris ülés – 2012. november 29–30.

2013/C 17/03 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a növekedés fellendítése
2013/C 17/04 A Régiók Bizottsága véleménye – A partnerségről szóló magatartási kódex
2013/C 17/05 A Régiók Bizottsága véleménye – A közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés
2013/C 17/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése
2013/C 17/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Úton a 7. környezetvédelmi cselekvési program felé: az uniós környezetvédelmi jogszabályok jobb végrehajtása
2013/C 17/08 A Régiók Bizottsága véleménye – A talajvédelemről szóló tematikus stratégia végrehajtása
2013/C 17/09 A Régiók Bizottsága véleménye – Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság
2013/C 17/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Európai innovációs partnerség: „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság”
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

98. plenáris ülés – 2012. november 29–30.

2013/C 17/11 A Régiók Bizottsága véleménye – Közös stratégiai keret
2013/C 17/12 A Régiók Bizottsága véleménye – A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése
2013/C 17/13 A Régiók Bizottsága véleménye – Az európai alapítvány statútuma
2013/C 17/14 A Régiók Bizottsága véleménye – A vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok
2013/C 17/15 A Régiók Bizottsága véleménye – Európa kulturális fővárosai (2020–2033)
2013. január 22. 56. évfolyam, C 18
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 18/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/NEU Property Holdings/Liberty Mall)
2013/C 18/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6805 – Apollo/Aurum Holdings)
2013/C 18/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6814 – Elavon/Banco Santander/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 18/04 Euroátváltási árfolyamok
2013/C 18/05 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 18/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 18/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 18/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6773 – Canon/I.R.I.S.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!