8. évfolyam 1. szám 2013.01.02.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Negatív rekord született az építőiparban

 

Rekordmennyiségű vállalat szűnt meg 2012 novemberében az építőiparban. Egyetlen hónap leforgása alatt 707 cég szűnt meg az ágazatban – ilyesmire korábban soha nem volt példa. A legtöbb megszűnést, szám szerint 490-et, 2011 decemberében regisztrálta az Opten. A felszámolások és végelszámolások száma eközben a törvénymódosítások miatt csökken.

 

Soha annyi cég nem szűnt még meg egyetlen hónap leforgása alatt az építőiparban, mint most novemberben. Az elmúlt hónapban több mint hétszáz céget töröltek a hatóságok, holott korábban az ötszázat sem érte el soha a megszűnések száma. „Ez a növekedés a kényszertörlési jogszabály hatályba lépésével magyarázható” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. A kényszertörlés a korábbi kényszer-végelszámolást váltotta föl a cégeljárásban.

 

A március óta alkalmazható új eszköz egyik fontos újdonsága, hogy a cégbíróságoknak nem kell felszámolást elrendelniük azokban az esetekben, amikor a végelszámolás alá kerülő cég vagyona nemhogy a hiteleket, de még a felszámolás költségeit sem fedezi. Az ilyen módon egyszerűsített eljárással a cégbíróságok úgy szüntethetik meg a magukra hagyott, eladósodott, adótartozást fölhalmozó cégeket, hogy közben nem kell lefolytatni a nehézkes felszámolási eljárást.

 

Éppen ezzel magyarázható, hogy miközben a megszűnések száma az egekbe szökött, a felszámolások és a végelszámolások száma is nagymértékben csökkent az építőiparban az utóbbi hónapokban. Novemberben 266 céggel szemben indult felszámolási eljárás. Ilyen kevés új felszámolással legutóbb 2010 augusztusában találkoztunk, amikor 188 új eljárást tettek közzé. A kényszer-végelszámolások megszűnése miatt augusztus óta alacsony szinten stabilizálódott a végelszámolások száma. Novemberben 182 ilyen eljárást jegyzett fel a statisztika, ami megfelel a korábbi hónapok átlagának, de lényegesen kevesebb, mint az idei tavasz havi öt-hatszáz végelszámolása.

 

Az Opten adatai szerint novemberben 258 új építőipari céget alapítottak Magyarországon, ami ugyancsak illeszkedik az elmúlt néhány hónap trendjébe. Az év eleji alapítási hullámot követően jelentősen visszaesett az újonnan létrehozott társaságok száma, és átbillent – 1 fölé emelkedett – a megszűnés/cégalapítás mutató is. 2011 végéig rendre több vagy nagyjából annyi céget alapítottak az ágazatban, mint amennyi megszűnt. Most hónapok óta a megszűnések felét sem éri el az új bejegyzések száma.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 52. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 56
Végelszámolás 320
Hivatalból való törlés 86

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 41
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1092

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 747 db.

A héten 19264 cégnév, 5636 székhelycím és 1525 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517115 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A kényszertörlési eljárás II.

 

Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint a cég vagyonával kapcsolatban információ nem érkezett, a céget törli a cégjegyzékből (Ctv. 118. § (1) bekezdés). Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, a cégbíróság a számítógépes ingatlan nyilvántartásból megállapítja, hogy a cégnek van-e bármilyen joga bejegyezve valamilyen ingatlan vonatkozásában (Ctv. 118. § (2) bekezdés). A cégbíróság más közhiteles nyilvántartást vezető szerv – így különösen a gépjármű nyilvántartást illetve a zálogjogi nyilvántartást vezető szerv – megkeresése útján megállapítja, hogy a cég javára vagy érdekében van-e bármilyen jog vagy tény bejegyezve. A cégbíróság megkeresi a cég számláit vezető pénzintézeteket a cég számlakövetelésével vagy más pénzfizetés teljesítésére vonatkozó követelésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítésére (Ctv. 118. § (3) bekezdés). Az adatszolgáltatást a megkeresett szervek soron kívül és ingyenesen kötelesek teljesíteni (Ctv. 118. § (4) bekezdés). Ha a cégbíróság megállapítja, hogy a cég vagyona előreláthatólag fedezi a felszámolási költségeket, a cégnek valószínűsíthetően fedezetelvonó ügyletek miatt nincs vagyona vagy a cégnek munkavállalója van, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását (Ctv. 118. § (5) bekezdés). Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cég vagyona előreláthatólag nem fedezi a felszámolási eljárás költségeit vagy a cég vagyona nem fellelhető a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből, és a vezető tisztségviselőt határidő tűzésével felhívja az iratok elhelyezésére és az adózási kötelezettségek teljesítésére, illetve arra, hogy azok elvégzését a cégbíróságnak határidőn belül igazolja (Ctv. 118. § (7) bekezdés). A végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy ellene tizenöt napon belül fellebbezéssel lehet élni (Ctv. 118. § (8) bekezdés). Amennyiben a céggel szemben követelést nem jelentettek be, de a cégbíróság megállapítja, hogy a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, a végzésben a vagyont a tagok között felosztja. Amennyiben azonban a fellelhető vagyon tulajdonjogával kapcsolatban kétség merül fel, azt úgy kell tekinteni, mintha a céggel szemben követelés került volna bejelentésre (Ctv. 118. § (10) bekezdés).

Ha a legalább többségi befolyással rendelkező tag felelőssége a cég tartozásaiért korlátozott volt, és a kényszertörlési eljárás lefolytatását követően a cégbíróság a céget úgy törölte a cégjegyzékből, hogy a cég kielégítetlen követelést hagyott hátra, a cég hitelezője a cég bejegyzett székhelye szerinti bíróság előtt a kényszertörlési eljárás befejezését követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül keresetet indíthat. A bíróság a perben a tag korlátlan felelősségét állapíthatja meg a cég ki nem egyenlített tartozásaiért kivéve, ha a tag bizonyítja, hogy a kényszertörlési eljárás megindítása nem az ő mulasztásának a következménye (Ctv. 118/A § (1) bekezdés). A perben a hitelező kérheti azt is, hogy a bíróság állapítsa meg annak a volt legalább többségi befolyással rendelkező tagnak a korlátlan felelősségét, aki részesedését a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző három éven belül ruházta át. Nem lehet megállapítani az ilyen volt tag felelősségét, ha bizonyítja, hogy a cég az átruházás időpontjában még fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően következett be, illetve a cég ugyan nem volt fizetőképes, de a volt tag az átruházás során jóhiszeműen járt el (Ctv. 118/A § (2) bekezdés). A kényszertörlési eljárás jogerős befejezését követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül a cég bármelyik hitelezője – ki nem elégített követelése erejéig - keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a cég vezető tisztségviselői voltak a kényszertörlés elrendelését megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal a cég vagyona csökkent, vagy meghiúsították a hitelezők igényének kielégítését, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. Ebből a szempontból vezető tisztségviselőnek minősül az is, akinek a cég döntéseire meghatározó befolyása volt. Ha többen közösen okoztak kárt, felelősségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése az az időpont, amikor a vezető tisztségviselők előre látták vagy kellő gondosság mellett előre láthatták, hogy a cég nem lesz képes esedékességkor a vele szemben támasztott követeléseket kiegyenlíteni. A keresetben a hitelező azt is kérheti, hogy a bíróság kötelezze a vezető tisztségviselőt a ki nem elégített követelése kiegyenlítésére. Ha több hitelező indít keresetet, a bíróság a pereket egyesíti és ha a vezető tisztségviselő vagyona valamennyi követelés kiegyenlítésére nem elegendő a követelések arányos kiegyenlítéséről rendelkezik (Ctv. 118/A § (3) bekezdés). Mentesül a felelősség alól a vezető tisztségviselő, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően minden az adott helyzetben a vezető tisztségviselőtől elvárható intézkedést megtett a hitelezők érdekeinek védelmében, a veszteségek elkerülése vagy csökkentése, továbbá a cég legfőbb szerve intézkedésének megtétele érdekében. Amennyiben a vezető tisztségviselő a cég megszűntnek nyilvánítása előtt nem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, illetve nem tett eleget a beszámoló készítési, irat és vagyon átadási kötelezettségének, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell (Ctv. 118/A § (4) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 172-183/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

172/2012. december 18.

 

 

2012. évi CCIV. törvény

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

 2013.01.01.

2012. évi CCV. törvény

A honvédek jogállásáról

 2012.12.30.

373/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

 2013.01.03.

25/2012. (XII. 18.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2012.12.19.

75/2012. (XII. 18.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet, valamint egyes lakáscélú rendeletek módosításáról

 2012.12.19.

23/2012. (XII. 18.) HM rendelet

Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.26.

38/2012. (XII. 18.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet módosításáról

 2012.12.19.

150/2012. (XII. 18.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.12.18.

173/2012. december 18.

 

 

93/2012. (XII. 18.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról

 2012.12.18.

94/2012. (XII. 18.) OGY határozat

Az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

 2012.12.18.

95/2012. (XII. 18.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.12.17.

96/2012. (XII. 18.) OGY határozat

Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről

 2013.01.01.

1609/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.18.

1610/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A vízkárelhárítási kiadások finanszírozásáról

 2012.12.18.

1611/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt, de pénzügyileg 2012. június 30-ig nem teljesült, valamint a meghiúsult, továbbá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2012.12.18.

1612/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról

 2012.12.18.

1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról

 2012.12.18.

1614/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához szükséges kiegészítő intézkedésről

 2012.12.18.

1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1616/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1617/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1618/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1620/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1621/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1622/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1624/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1625/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1626/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1627/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.12.18.

1628/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1629/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1630/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1631/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1632/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1633/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.18.

1634/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi előirányzatának év végi megemeléséről

 2012.12.18.

1635/2012. (XII. 18.) Korm. határozat

Egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.12.18.

174/2012. december 19.

 

 

375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.03.

376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről

 2013.01.01.

378/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.01.

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.12.20.

381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.20.

382/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.20.

383/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.20.

384/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.20.

385/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.20.

386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól

 2013.01.01.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

 2013.01.01.

388/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról

 2013.01.01.

389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.12.20.

76/2012. (XII. 19.) BM rendelet

Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet

A Nemzeti Betegfórumról

 2012.12.20.

51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

 2013.07.01.

68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet

Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról

 2013.01.01.

69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet

A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról

 2013.01.01.

130/2012. (XII. 19.) VM rendelet

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

 2013.01.03.

1636/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Kormány 2013. I. félévi munkatervéről

 2012.12.19.

1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 2012.12.20.

1638/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggésben nyújtandó biztosítékról

 2012.12.19.

1639/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A határátkelőhelyek fejlesztésének 2013-ban időszerű feladatairól

 2012.12.19.

1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 2013.01.01.

1641/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes feladatokról

 2012.12.19.

1642/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

Európai uniós fejlesztési források biztosításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás megvalósításához és egyéb kapcsolódó feladatokról

 2012.12.19.

1643/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.19.

1644/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.19.

1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.19.

1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításról

 2012.12.19.

1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 2012.12.19.

1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritásai keretének növeléséről

 2012.12.19.

1649/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

Az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

 2012.12.19.

1650/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke, Duna-Vértes Köze és Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására irányuló projektek önerő finanszírozásának megoldásáról, valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatásáról

 2012.12.19.

1651/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 26 helyszínen” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2012.12.19.

1652/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal területszerzési, régészeti és tervezési költségei” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.19.

1653/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A KÖZOP-3.1.1.-07-2008-0016 azonosító számú [„M9 autóút 51. és 54. számú főutak (19+000-31+300 kmsz.) közötti szakasz” című] projekt támogatási szerződésétől történő elállásról

 2012.12.19.

1654/2012. (XII. 19.) Korm. határozat

A TIOP-1.1.1-12/1 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítésről és támogatásának jóváhagyásáról

 2012.12.19.

175/2012. december 20.

 

 

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 2013.01.01.

391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)

Korm. rendelet Balatonvilágos megyeváltásával összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.21.

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

 2013.01.01.

394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.21.

395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az örökségvédelmi hatástanulmányról

 2013.01.01.

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól

 2013.01.01.

397/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.21.

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról

 2013.01.01.

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről

 2013.01.01.

400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.20.

39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet

A Pénzügyi Jogok Biztosáról

 2012.12.28.

40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

 2012.12.21.

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet

Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról

 2013.01.04.

71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.04.

72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról

 2012.12.28.

73/2012. (XII. 20.) NFM rendelet

Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról

 2012.12.25.

131/2012. (XII. 20.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

 2012.12.21.

42/2012. (XII. 20.) AB határozat

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2012.12.20.

43/2012. (XII. 20.) AB határozat

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2012.12.20.

44/2012. (XII. 20.) AB határozat

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

 2012.12.20.

1655/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről szóló 1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.21.

1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Katonai stratégiájának elfogadásáról

 2012.12.21.

1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

 2012.12.20.

1658/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A Balatonvilágos község Veszprém megyétől Somogy megyéhez történő megyeváltásával összefüggő jogalkotási feladatokról

 2012.12.20.

1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2012.12.20.

1660/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról

 2012.12.20.

1661/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.20.

1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult előirányzat-maradványai felhasználásáról

 2012.12.20.

1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.20.

1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.20.

1665/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

Egyes MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a magyar állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2012.12.20.

1666/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer tervezésének, kiépítésének és üzemeltetésének, valamint a 2012. és 2013. évben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és karbantartási feladatainak fedezetéről

 2012.12.20.

1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról

 2012.12.20.

151/2012. (XII. 20.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetésére adott felhatalmazásról

 2012.12.20.

152/2012. (XII. 20.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.12.20.

97/2012. (XII. 20.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.12.20.

98/2012. (XII. 20.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.12.20.

99/2012. (XII. 20.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.12.20.

176/2012. december 21.

 

 

42/2012. (XII. 21.) NGM rendelet

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet és az integrált postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról szóló 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

74/2012. (XII. 21.) NFM rendelet

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról

 2012.12.22.

75/2012. (XII. 21.) NFM rendelet

A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

132/2012. (XII. 21.) VM rendelet

Az anyajuhtartás „de minimis" támogatásáról

 2012.12.22.

133/2012. (XII. 21.) VM rendelet

Az anyakecsketartás „de minimis" támogatásáról

 2012.12.22.

Köf. 5065/2012/10. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.12.21.

Köm. 5069/2012/3. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.12.21.

1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat

A magyar felsőoktatás megújításáról

 2012.12.21.

1669/2012. (XII. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.21.

1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról

 2012.12.21.

153/2012. (XII. 21.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről szóló 79/2012. (VII. 2.) ME határozat módosításáról

 2012.12.22.

154/2012. (XII. 21.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

 2012.12.22.

155/2012. (XII. 21.) ME határozat

Az Operatív Programok Monitoring Bizottságai elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 2012.12.21.

156/2012. (XII. 21.) ME határozat

A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről

 2012.12.21.

177/2012. december 21.

 

 

 

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.)

 2012.12.22.

2012. évi CCVI. törvény

Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről

 2012.12.22.

2012. évi CCVII. törvény

Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet

A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról

 2012.12.22.

77/2012. (XII. 21.) BM rendelet

A Csongrád Megyei Építész Kamara és a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szervek kijelöléséről

 2012.12.22.

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

 2012.12.29.

43/2012. (XII. 21.) NGM rendelet

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról szóló 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2012.12.22.

134/2012. (XII. 21.) VM rendelet

A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról

 2012.12.22.

135/2012. (XII. 21.) VM rendelet

A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet módosításáról

 2012.12.29.

136/2012. (XII. 21.) VM rendelet

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

 2013.01.21.

178/2012. december 22.

 

 

2012. évi CCVIII. törvény

Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

 2012.12.23.

52/2012. (XII. 22.) KIM rendelet

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet

A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 2013.01.01.

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről

 2013.01.01.

76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

 2013.01.01.

78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.26.

137/2012. (XII. 22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

138/2012. (XII. 22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.23.

139/2012. (XII. 22.) VM rendelet

Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.23.

140/2012. (XII. 22.) VM rendelet

A vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól

 2013.01.01.

320/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.12.22.

321/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.12.22.

322/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.12.22.

323/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.12.22.

324/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.12.22.

325/2012. (XII. 22.) KE határozat

Katonai bírói kinevezésről

 2012.12.22.

326/2012. (XII. 22.) KE határozat

A 173/2009. (XII.17.) KE határozat módosításáról

 2012.12.22.

327/2012. (XII. 22.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.12.22.

328/2012. (XII. 22.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.12.22.

329/2012. (XII. 22.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.12.22.

330/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

331/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

332/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

333/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

334/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

335/2012. (XII. 22.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.12.22.

336/2012. (XII. 22.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2012.12.22.

337/2012. (XII. 22.) KE határozat

Szolgálati viszony megszüntetéséről

 2012.12.22.

338/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

339/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

340/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

341/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

342/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

343/2012. (XII. 22.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.12.22.

344/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.12.22.

345/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.12.22.

346/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.12.22.

347/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.12.22.

348/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.12.22.

349/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.12.22.

350/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.12.22.

351/2012. (XII. 22.) KE határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

 2012.12.22.

179/2012. december 27.

 

 

29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet

Az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról

 2012.12.31.

52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.31.

47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

 2013.01.27.

79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

141/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 2012.12.28.

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről

 2013.01.04.

143/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról

 2013.01.04.

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

 2013.01.01.

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

 2013.01.01.

146/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről

 2013.01.01.

147/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

 2013.01.11.

Köf. 5067/2012/4. számú határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.12.27.

1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat

A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

 2012.12.27.

180/2012. december 27.

 

 

2012. évi CCIX. törvény

Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCX. törvény

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXI. törvény

Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

 2012.12.31.

2012. évi CCXII. törvény

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXIII. törvény

Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXIV. törvény

Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról

 2012.12.31.

2012. évi CCXV. törvény

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXVI. törvény

Egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

 2013.01.01.

2012. évi CCXVII. törvény

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről

 2012.12.31.

2012. évi CCXVIII. törvény

A földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXIX. törvény

A hegyközségekről

 2013.01.01.

2012. évi CCXX. törvény

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXXI. törvény

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról

 2012.12.28.

2012. évi CCXXII. törvény

Az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.12.28.

1672/2012. (XII. 27.) Korm. határozat

A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat módosításáról, valamint a Várkert Bazár rekonstrukciója projekt finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.27.

181/2012. december 28.

 

 

2012. évi CCXXIII. törvény

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

 2013.01.01.

401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A szakértői nyilvántartó szerv, valamint a büntetőeljárás alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv kijelöléséről

 2013.01.01.

402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel összefüggő módosításáról

 2013.01.02.

403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

404/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

 2012.12.29.

406/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.01.

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról

 2013.01.01.

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

 2013.01.01.

79/2012. (XII. 28.) BM rendelet

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

80/2012. (XII. 28.) BM rendelet

A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól

 2013.01.01.

53/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet

Egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a 2011/62/EU irányelv átültetése érdekében történő módosításáról

 2013.01.02.

54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes miniszteri rendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

 2013.01.28.

56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

 2013.03.01.

57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

Az igazságügyért felelős miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

 2012.12.29.

148/2012. (XII. 28.) VM rendelet

Az egyes ingatlan-nyilvántartási eljárások egyszerűsítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

182/2012. december 28.

 

 

409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintő módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról

 2012.12.29.

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

 2013.01.01.

411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.31.

412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.12.30.

81/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról

 2012.12.31.

82/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról

 2013.01.01.

83/2012. (XII. 28.) BM rendelet

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról

 2013.01.01.

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról

 2013.01.01.

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet

A rendészeti feladatokat ellátó személyekés a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

 2013.01.01.

54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.29.

55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról

 2012.12.31.

60/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról

 2013.01.01.

48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról

 2013.01.01.

49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

 2012.12.29.

50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról

 2013.01.01.

51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet módosításáról

 2013.01.01.

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

 2013.01.28.

81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

A bányászati koncessziós pályázati eljárásról

 2013.01.05.

82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

 2013.01.05.

149/2012. (XII. 28.) VM rendelet

A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről

 2013.01.01.

150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

 2013.01.01.

1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó - Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről, valamint az azzal összefüggő feladatokról

 2012.12.29.

1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

Egyes csökkentett mértékű törlesztési célú támogatásban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések meghatározásáról

 2012.12.28.

1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerződések" felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról

 2012.12.28.

1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2012.12.28.

1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.28.

1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.28.

1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 2012.12.28.

1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról

 2012.12.28.

1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozat

A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

 2012.12.28.

183/2012. december 29.

 

 

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.30.

415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.01.

416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról

 2012.12.31.

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat-és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

 2012.12.31.

418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.30.

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.31.

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

 2013.01.01.

421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2013.01.01.

422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A központosított illetményszámfejtés szabályairól

 2013.01.01.

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárásról

 2013.01.01.

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól

 2013.01.01.

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.12.31.

426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.03.

427/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról

 2013.01.01.

428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

 2013.01.01.

429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról

 2012.12.30.

15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet

A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

 2012.12.30.

87/2012. (XII. 29.) BM rendelet

Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.12.30.

56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról

 2012.12.31.

57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet

Egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet

Az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes NGM rendeletek módosításáról

 2013.01.01.

83/2012. (XII. 29.) NFM rendelet

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról

 2012.12.30.

1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerűsítéséről

 2012.12.29.

1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A társadalmi felzárkózással összefüggő egyes testületek működésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

 2012.12.30.

1684/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Nemzeti Emlékezet Programról

 2012.12.30.

1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól

 2013.01.01.

1686/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.30.

1687/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról

 2012.12.29.

1688/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.30.

1689/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztési programról

 2012.12.29.

1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről

 2012.12.29.

1691/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Művészetek Palotája PPP projektről

 2012.12.29.

1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról és egyéb feladatokról

 2012.12.30.

1693/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről szóló 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

 2012.12.30.

1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről

 2012.12.30.

1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) közötti Megállapodásról

 2012.12.29.

1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti Megállapodásról

 2012.12.29.

1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti Megállapodásról

 2012.12.29.

1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról

 2012.12.30.

1699/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

A Holokauszt túlélők részére a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összegének megemeléséről

 2012.12.30.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. december 19. 55. évfolyam, L 349

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az EU és Oroszország közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció között a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
Értesítés az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról
Értesítés a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló, az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
A Tanács 2012/793/EU (2012. december 11.) határozata az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről
 

RENDELETEK

A Tanács 1220/2012/EU (2012. december 3.) rendelete az uniós feldolgozók egyes halászati termékekkel való ellátásának 2013 és 2015 közötti időszakra történő biztosítását szolgáló kereskedelmi vonatkozású intézkedésekről, valamint a 104/2000/EK és az 1344/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1221/2012/EU (2012. december 12.) végrehajtási rendelete a 684/2009/EK rendeletnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárás keretében benyújtandó adatok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1222/2012/EU (2012. december 14.) végrehajtási rendelete a 2305/2003/EK, a 969/2006/EK, az 1067/2008/EK és az 1964/2006/EK rendelettől, a 480/2012/EU végrehajtási rendelettől, valamint a 828/2009/EK és az 1918/2006/EK rendelettől a gabonára, rizsre, cukorra és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2013. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, a 951/2006/EK, az 1518/2003/EK, a 382/2008/EK, az 1178/2010/EU és a 90/2011/EU rendelettől a kvótán felüli cukor- és izoglükóz-, a sertéshús-, a marha- és borjúhús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2013. évi kiviteliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről, továbbá az 1272/2009/EK rendelettől a közönséges búza állami intervenció keretében, rögzített áron való felvásárlására vonatkozó ajánlatok elbírásának határideje tekintetében való eltérésről
A Bizottság 1223/2012/EU (2012. december 18.) végrehajtási rendelete az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
A Bizottság 1224/2012/EU (2012. december 18.) rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1225/2012/EU (2012. december 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1226/2012/EU (2012. december 18.) végrehajtási rendelete az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1227/2012/EU (2012. december 18.) végrehajtási rendelete az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1228/2012/EU (2012. december 18.) végrehajtási rendelete az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. december első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/794/EU (2012. december 17.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazásának Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről
A Bizottság 2012/795/EU (2012. december 12.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról való jelentéstétel céljából a tagállamok által benyújtandó információk típusának és formátumának, valamint a jelentéstétel gyakoriságának meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 9181. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/796/EU (2012. december 17.) végrehajtási határozata a 2000/29/EK tanácsi irányelv értelmében biztosított, a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonalféreg) leküzdése céljából 2006-ban és 2007-ben Portugália esetében felmerült kiadások fedezésére szolgáló harmadik uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 9356. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/797/EU (2012. december 18.) végrehajtási határozata az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2009/336/EK határozat módosításáról
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/798/EU (2012. december 12.) ajánlása az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentésekre vonatkozó eljárásról
2012. december 20. 55. évfolyam, L 350

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1231/2012/EU (2012. december 17.) rendelete az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 7/2010/EU rendelet módosításáról
A Tanács 1232/2012/EU (2012. december 17.) rendelete az egyes mezőgazdasági, halászati és ipari termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló 1344/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1233/2012/EU (2012. december 17.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VIId övezet uniós vizein folytatott, valódirája-félékre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 1234/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós listájának összeállításáról szóló 468/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1235/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1236/2012/EU (2012. december 19.) rendelete az 511/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet által a Kínai Népköztársaságból származó egyes molibdénhuzalok behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Kínai Népköztársaságból származó egyes, enyhén módosított, legalább 97, azonban nem több mint 99,95 tömegszázalék molibdént tartalmazó molibdénhuzalok behozatala révén történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételének elrendeléséről
A Bizottság 1237/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a cukkini sárga mozaik vírus legyengített törzse hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1238/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a Trichoderma asperellum (T34. törzs) hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 1239/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1240/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament 2012/799/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács
Az Európai Parlament (2012. október 23.) állásfoglalása

az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

Az Európai Parlament 2012/800/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. október 23.) állásfoglalása

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/801/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/802/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. október 23.) állásfoglalása

az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/803/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
Az Európai Parlament 2012/804/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Az Európai Parlament (2012. október 23.) állásfoglalása

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

Az Európai Parlament 2012/805/EU (2012. október 23.) határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról
A Bizottság 2012/806/EU (2012. december 17.) végrehajtási határozata a Falkland-szigetekről behozott bizonyos halászati termékek tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozatban meghatározott származási szabályoktól való eltérésről szóló 2007/767/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9408. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/807/EU (2012. december 19.) végrehajtási határozata az Atlanti-óceán északkeleti részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 157/12/COL (2012. május 9.) határozata a 271/8. hrsz. teleknek az oppdali önkormányzat általi értékesítéséről (Norvégia)
Az EFTA Felügyeleti Hatóság 339/12/COL (2012. szeptember 20.) határozata a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 92/12/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2012. december 20. 55. évfolyam, L 351

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU (2012. december 12.) rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1216/2012/EU (2012. december 12.) rendelete Horvátországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából az uniós tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges átmeneti intézkedések bevezetéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1217/2012/EU (2012. december 12.) rendelete az Oroszországi Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1218/2012/EU (2012. december 12.) rendelete az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1219/2012/EU (2012. december 12.) rendelete a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/792/EU (2012. december 6.) határozata az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről
 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról

 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról

2012. december 21. 55. évfolyam, L 352

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1241/2012/EU (2012. december 11.) végrehajtási rendelete az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1138/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Tanács 1242/2012/EU (2012. december 18.) rendelete egyes halászati termékek irányadó árának és uniós termelői árának a 2013. halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról
A Tanács 1243/2012/EU (2012. december 19.) rendelete a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK rendelet módosításáról
A Tanács 1244/2012/EU (2012. december 20.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 1245/2012/EU (2012. december 20.) rendelete az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 1246/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról és az említett rendelettől 2012–2013 tekintetében való eltérésről
A Bizottság 1247/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról
A Bizottság 1248/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétel iránti kérelmének formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról
A Bizottság 1249/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról
A Bizottság 1250/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1251/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1252/2012/EU (2012. december 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/4/2012 2012/808/KKBP (2012. december 18.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós műveleti parancsnok kinevezéséről
A Tanács 2012/809/KKBP (2012. december 20.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2012/810/KKBP (2012. december 20.) határozata az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/235/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/811/KKBP (2012. december 20.) határozata a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/788/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/812/KKBP (2012. december 20.) határozata az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspont módosításáról
A Bizottság 2012/813/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Luxemburg számára való engedélyezéséről szóló 90/178/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9533. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/814/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Dánia számára való engedélyezéséről szóló 90/184/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9538. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/815/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Ausztria számára való engedélyezéséről szóló 96/564/Euratom, EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9539. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/816/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Svédország számára való engedélyezéséről szóló 96/565/Euratom, EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9547. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/817/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Görögország számára való engedélyezéséről szóló 90/185/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9549. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/818/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Dánia számára való engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 9551. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/819/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának az Egyesült Királyság számára való engedélyezéséről szóló 90/182/Euratom, EGK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2012) 9556. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/820/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Hollandia számára való engedélyezéséről szóló 90/180/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9567. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/821/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Belgium számára való engedélyezéséről szóló 90/177/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9568. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/822/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából az utolsó előtti évnél korábbi évekre vonatkozó statisztikák használatának, bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának a Németországi Szövetségi Köztársaság számára való engedélyezéséről szóló 90/179/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9569. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2023/813/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Írország számára való engedélyezéséről szóló 90/183/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9570. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2024/813/EU, Euratom (2012. december 19.) végrehajtási határozata a héasajátforrás-alap kiszámítása céljából bizonyos ügyleti kategóriák figyelmen kívül hagyásának és bizonyos közelítő becslések alkalmazásának Franciaország számára való engedélyezéséről szóló 90/176/Euratom, EGK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 9572. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/825/EU (2012. december 20.) határozata az Amerikai Egyesült Államokból származó bioetanol behozatalára vonatkozó végleges szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről és a 771/2012/EU rendelet által az ilyen behozatalra előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség megszüntetéséről
2012. december 21. 55. évfolyam, L 353

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1229/2012/EU (2012. december 10.) rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) IV. és XII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 1230/2012/EU (2012. december 12.) rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/46/EU (2012. december 6.) irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
2012. december 21. 55. évfolyam, L 354

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/735/EU (2012. május 31.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

Kereskedelmi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között

2012. december 21. 55. évfolyam, L 355

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2012/781/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 4. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2012. december 22. 55. évfolyam, L 356

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/828/EU (2012. november 13.) határozata az Európai Unió és Új-Zéland között, az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Új-Zéland között az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1261/2012/EU (2012. december 20.) rendelete bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról
A Tanács 1262/2012/EU (2012. december 20.) rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról
A Tanács 1263/2012/EU (2012. december 20.) rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet módosításáról
A Tanács 1264/2012/EU (2012. december 20.) végrehajtási rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról
A Bizottság 1265/2012/EU (2012. december 17.) végrehajtási rendelete a 837/2012/EU végrehajtási rendeletnek az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz baromfik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként felhasznált készítményének (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products) legkisebb aktivitása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1266/2012/EU (2012. december 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1267/2012/EU (2012. december 21.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2013. január 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/52/EU (2012. december 20.) végrehajtási irányelve a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/829/KKBP (2012. december 21.) határozata az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/830/EU (2012. december 7.) végrehajtási határozata a tagállamok 2012. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való kiegészítő pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 8967. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/831/EU (2012. december 20.) határozata Spanyolországnak a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1–6. cikke alkalmazásának a román munkavállalók tekintetében való ideiglenes felfüggesztése meghosszabbítására való felhatalmazásáról
Az Európai Központi Bank 2012/832/EU (2012. december 10.) határozata az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról (EKB/2012/30)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/833/EU (2012. december 10.) iránymutatása a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/29)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodással létrehozott Európai Unió/Svájc Légi közlekedési Vegyes Bizottság 2/2012. 2012/834/EU (2012. november 30.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének felváltásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a növényi olajokból és zsírkeverékekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények jóváhagyása és a különleges előírások az olajok, zsírok és az ezekből származó termékek termelése, tárolása, szállítása és a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 15-i 225/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 77., 2012.3.16.)
2012. december 28. 55. évfolyam, L 357

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 1269/2012/EU (2012. december 21.) végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően a többek között Oroszországból származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 585/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 1270/2012/EU (2012. december 21.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelettől a Portugália számára a 2012. évre nyújtott különleges támogatásról szóló határozat felülvizsgálatára vonatkozó határidő tekintetében való eltérésről, az 1120/2009/EK rendelettől az ilyen felülvizsgálatról szóló tájékoztatásra vonatkozó határidő és a további agrár-környezetvédelmi haszonnal járó konkrét mezőgazdasági tevékenységekre alkalmazandó feltételek tekintetében való eltérésről, valamint az 1122/2009/EK rendelettől a támogatási kérelemben szereplő információk tekintetében való eltérésről
A Bizottság 1271/2012/EU (2012. december 21.) végrehajtási rendelete az 1122/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseitől az egységes támogatási rendszer keretében a 2012-re vonatkozó támogatási kérelmek és támogatási jogosultságoknak a nemzeti tartalékból a 2012-es évben történő kiosztása vagy egységenkénti értékének növelése iránti kérelmek lehetőségei, valamint az egységes kérelem tartalma tekintetében való eltérésről, az 1120/2009/EK rendelettől a támogatási jogosultságok 2012-ben való bejelentése tekintetében való eltérésről, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelettől a jogosultsági feltételek kifizetés előtti ellenőrzése és a mezőgazdasági termelők számára a parcellák rendelkezésre állása kapcsán előírt határidő tekintetében való eltérésről
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/835/KKBP (2012. december 21.) határozata az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról szóló 2010/96/KKBP határozat meghosszabbításáról
A Bizottság 2012/836/EU (2012. július 25.) határozata a Luxemburgi Nagyhercegség által a Dexia BIL értékesítésével kapcsolatosan végrehajtott SA.34440 (12/C) számú intézkedésről (az értesítés a C(2012) 5264. számú dokumentummal történt)
2012. december 28. 55. évfolyam, L 358

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1253/2012/EU (2012. december 17.) végrehajtási rendelete a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékekre vonatkozóan bevezetett export-visszatérítési nómenklatúrának a 2013. évre történő közzétételéről
2012. december 29. 55. évfolyam, L 359

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/837/EU (2011. július 18.) határozata az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak a megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Ausztrália között az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról

 

RENDELETEK

A Tanács 1272/2012/EU (2012. december 20.) rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (átdolgozás)
A Tanács 1273/2012/EU (2012. december 20.) rendelete a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról (átdolgozás)
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/838/EU, Euratom (2012. december 18.) határozata az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából és az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából támogatás útján finanszírozott közvetett cselekvések résztvevőinek létezésére, jogállására és működési és pénzügyi képességeire vonatkozó ellenőrzések következetességét biztosító szabályok elfogadásáról
Az Európai Központi Bank 2012/839/EU (2012. december 19.) határozata a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2012/32)
2012. december 29. 55. évfolyam, L 360

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1254/2012/EU (2012. december 11.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 10, az IFRS 11, az IFRS 12 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, az IAS 27 nemzetközi számviteli standard (2011) és az IAS 28 nemzetközi számviteli standard (2011) tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1255/2012/EU (2012. december 11.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 12 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 1 és az IFRS 13 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság IFRIC 20 értelmezése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1256/2012/EU (2012. december 13.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 7 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard és az IAS 32 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról
2012. december 31. 55. évfolyam, L 361

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2012/EU (2012. december 17.) rendelete Az Európai Parlament és a Tanács 1257/2012/EU rendelete (2012. december 17.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
Tájékoztatás Tájékoztatás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásának időpontjáról
A Tanács 2012/826/EU (2012. november 28.) határozata az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság között, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

A Tanács 2012/827/EU (2012. december 18.) határozata az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 1258/2012/EU (2012. november 28.) rendelete az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság közötti, a két fél között jelenleg hatályban lévő halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról
A Tanács 1259/2012/EU (2012. december 3.) rendelete az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról és az 1801/2006/EK rendelet módosításáról
A Tanács 1260/2012/EU (2012. december 17.) rendelete az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról
2012. december 31. 55. évfolyam, L 362

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 1268/2012/EU (2012. október 29.) felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól
2012. december 19. 55. évfolyam, C 392
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 392/01 A Bizottság közleménye a tagállamokhoz az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról
2012/C 392/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6786 – EPH/SPP)
2012/C 392/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6771 – Bridgepoint/CPPIB/Dorna)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 392/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 392/05 16/2012. sz. különjelentés: „Az egységes területalapú támogatási rendszer – mint az új tagállamok mezőgazdasági termelőinek támogatására szolgáló átmeneti rendszer – eredményessége”
2012/C 392/06 18/2012. sz. különjelentés: „A Koszovónak a jogállamiság területén nyújtott európai uniós támogatás”
2012/C 392/07 19/2012. sz. különjelentés: „2011-es jelentés az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 392/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6731 – Vitronet/Infinity) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. december 19. 55. évfolyam, C 393
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 393/01 A Tanács következtetései (2012. november 26.) az írástudásról
2012/C 393/02 A Tanács 2012. november 26-i következtetései – Az oktatás és a képzés szerepe az Európa 2020 stratégiában – az oktatás és a képzés hozzájárulása a gazdasági fellendüléshez, a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz
2012/C 393/03 A Tanács következtetései (2012. november 26.) a kulturális kormányzásról
2012/C 393/04 A Tanács következtetései (2012. november 26.) a gyermekbarát internet európai stratégiájáról
2012/C 393/05 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2012. november 27.) a migráns hátterű fiataloknak a társadalomban való részvételéről és társadalmi befogadásáról
2012/C 393/06 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2012. november 27.) a sportpolitika alakításának alapjául szolgáló ismeretanyag bővítéséről
2012/C 393/07 A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések (2012. november 27.) az egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítéséről
2012. december 20. 55. évfolyam, C 394
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 394/01 A Bizottság véleménye (2012. december 18.) a Németországban, az alsó-szászországi Lingenben található KWL atomerőmű bontása során keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 394/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

Európai Bizottság

2012/C 394/03 A Tanács és a Bizottság 2012. évi közös jelentése az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretének végrehajtásáról (2010–2018)
 

Európai Bizottság

2012/C 394/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 394/05 A Bizottság közleménye a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1275/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 394/06 A Bizottság közleménye a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 640/2009/EK Bizottsági Rendelet végrehajtása tárgykörében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 394/07 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22., 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.,  HL C 183., 2012.6.23., 7. o.,  HL C 313., 2012.10.17., 11. o.)
2012/C 394/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 394/09 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 394/10 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 394/11 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EGT Vegyes Bizottság

2012/C 394/12 Az EGT Vegyes Bizottság azon határozatai, amelyek vonatkozásában az EGT-megállapodás 103. cikke szerinti alkotmányos követelmények teljesültek
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 394/13 Pályázati felhívás 2013 – Az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013)
2012/C 394/14 Ajánlattételi felhívás – EACEA/25/12 – MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – Az automatikus forgalmazás program 2013
 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 394/15 Nyílt versenyvizsga-felhívás
2012/C 394/16 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 394/17 853. sz. határozat (2012. október 12.) a földfelszín alatti természeti erőforrásokról szóló törvény 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjával összhangban földfelszín alatti természeti erőforrásnak minősülő kőolajnak és földgáznak a Bolgár Köztársaság fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében található „1–22. sz. blokk – Teresz” elnevezésű területen folytatandó kutatására és feltárására vonatkozó engedélyezési eljárás megindításáról, valamint annak bejelentéséről, hogy az engedély kiadása versenypályázati eljárás útján fog történni
2012. december 20. 55. évfolyam, C 394A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

2012/C 394 A/01 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AST/125/12 – Asszisztens (AST 3)
2012/C 394 A/02 Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AST/126/12 – Asszisztensek (AST 3), kutatási ágazat
2012. december 20. 55. évfolyam, C 395
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 395/01 A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 395/02 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 395/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 395/04 Állami támogatás – Románia – SA.33581 (2012/C) számú állami támogatás – Állítólagos kedvezményes díjak a Hidroelectrica S.A. és az ipari termelők közötti szerződésekben – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 395/05 Állami támogatás – Románia – SA.33475 (2012/C) számú állami támogatás – Állítólagos kedvezményes díjak a Hidroelectrica S.A. és a hőerőművekben előállított villamos energiát értékesítő vállalkozások közötti szerződésekben – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 395/06 Állami támogatás – Románia – SA.33451 (2012/C) (2012NN) számú állami támogatás – Állítólagos kedvezményes díjak a Hidroelectrica S.A. és a villamosenergia-kereskedők közötti szerződésekben – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 395/07 Állami támogatás – Portugália – SA.34764 (2012/C) (ex 2012/N) számú állami támogatás – PT – Támogatás az Europac Kraft Viana, S.A. számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. december 21. 55. évfolyam, C 396
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 396/01 A Bizottság közleménye – Értesítés előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokról – 2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések elismeréséről (V. melléklet)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 396/02 A Tanács következtetései – Az egészségben való megöregedés mint az egész életcikluson át tartó folyamat
2012/C 396/03 A Tanács következtetései a szervadományozásról és a szervátültetésről
2012/C 396/04 Értesítés a 2012/811/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 396/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 396/06 A Bizottság határozata (2012. december 19.) a 2010. július 30-i határozatnak az alkalmazási ideje és az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum összetétele tekintetében történő módosításáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Tanács

2012/C 396/07 Nyilvános ajánlatkérés – Európai együttműködés a tudomány és a technológia területén (COST)
 

Európai Bizottság

2012/C 396/08 Ajánlattételi felhívás a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) részeként az információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politika támogatási program 2012-es munkaprogramjának keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 396/09 A Bizottság közleménye a COMP/39.595 – Continental/United/Lufthansa/Air Canada ügyben az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően (az értesítés a C(2012) 9787. számú dokumentummal történt)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 396/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 396/11 Értesítés a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1183/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkében említett jegyzékébe felvett személyek és jogalanyok számára, az 1251/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében
 

Helyesbítések

2012/C 396/12 Helyesbítés az Európai Kutatási Tanács létrehozásáról szóló 2007/134/EK határozat módosításáról szóló 2012. december 13-i bizottsági határozathoz (  HL C 385., 2012.12.14.)
2012. december 21. 55. évfolyam, C 396A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2012/C 396 A/01 Nyílt pályázati felhívás – 1. Általános létesítmények igazgatásával megbízott tisztviselő (működtetés) és 2. Általános létesítmények igazgatásával megbízott tisztviselő (projektek) – Hivatkozási szám: EF-TA-12-06
2012. december 21. 55. évfolyam, C 397
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 397/01 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/02 Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/03 A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/04 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/05 Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/06 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/07 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/08 Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/09 Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/10 Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/11 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/12 Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/13 Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/14 Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/15 Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 397/16 A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan
2012/C 397/17 A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012. december 22. 55. évfolyam, C 398
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2012/C 398/01 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 398/02 A Bizottság közleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 398/03 Értesítés a 2012/829/KKBP tanácsi határozattal módosított, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP tanácsi határozatban és az 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 398/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 398/05 A Bizottság határozata (2012. június 12.) a Franciaország által nyújtott SA.21918 (C 17/07) (korábbi NN 17/07) sz. állami támogatásról – Szabályozott villamosenergia-tarifák Franciaországban (az értesítés a C(2012) 2559. számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 398/06 Pályázati felhívás (EAC/S01/13) – Fiatalok lendületben program (2007–2013)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 398/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 398/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. december 22. 55. évfolyam, C 399
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 399/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 389., 2012.12.15.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 399/02 C-300/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vítor Hugo Marques Almeida kontra Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 84/5/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a károkozásban — A kártérítéshez való jog korlátozása)
2012/C 399/03 C-557/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 5. cikk (3) bekezdés — Vasúti szállítási vállalkozások — Az üzemeltetés függetlensége — A személyzetre, az eszközökre és a saját beszerzésekre vonatkozó döntések — 7. cikk (3) bekezdés — Finanszírozás nyújtása a pályahálózat-működtető számára — 2001/14/EK irányelv — 6. cikk (1) bekezdés — Számviteli egyensúly — Megfelelő feltételek — Hiányos átültetés)
2012/C 399/04 C-581/10. és C-629/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (az Amtsgericht Köln (Németország), a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson kontra Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd., International Air Transport Association kontra Civil Aviation Authority (C-629/10) (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 5–7. cikk — Montreali Egyezmény — 19. és 29. cikk — Kártalanításhoz való jog a légi járat késése esetén — Összeegyeztethetőség)
2012/C 399/05 C-133/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Folien Fischer AG, Fofitec AG kontra RITRAMA SpA (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló joghatóság — Jogellenes károkozással, illetve jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatóság — Nemleges megállapítási kereset („negative Feststellungsklage”) — A lehetséges károkozó azon lehetősége, hogy az esetleges károsultat, a jogellenes károkozásért való felelősség hiányának megállapítása céljából, annak a helynek a bírósága előtt perelje, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)
2012/C 399/06 C-164/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)
2012/C 399/07 C-318/11. és C-319/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Förvaltningstätten i Falun (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) kontra Skatteverket (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 170. és 171. cikk — Nyolcadik héairányelv — 1. cikk — 2008/9/EK irányelv — A 3. cikk a) pontja — A hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének a szabályai — Tagállamban letelepedett olyan adóalany, aki másik tagállamban csak műszaki tesztek végzésére és kutatásra irányuló tevékenységet folytat)
2012/C 399/08 C-367/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Déborah Prete kontra Office national de l'emploi (Személyek szabad mozgása — EK 39. cikk — Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás)
2012/C 399/09 C-387/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 63. cikk — Az EGT-Megállapodás 31. és 40. cikke — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása — Belföldi és külföldi illetőségű befektetési társaságok — Forrásadó — A forrásadó beszámítása — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adómentessége — Hátrányos megkülönböztetés — Igazolások)
2012/C 399/10 C-553/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bernhard Rintisch kontra Klaus Eder (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 10. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja — Tényleges használat — A védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el — Az ítélet időbeli hatálya)
2012/C 399/11 C-557/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Saját nevében eljáró utazási iroda által nyújtott szállítási szolgáltatás — Az egységes szolgáltatás fogalma — 98. cikk — Kedvezményes héamérték)
2012/C 399/12 C-592/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anssi Ketelä (Mezőgazdaság — 1698/2005/EK és 1974/2006/EK rendelet — A fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás — A biztosítás feltételei — Első alkalommal történő gazdálkodás mezőgazdasági üzem vezetőjeként — Az alkalmazás feltételei, ha a letelepedésre jogi személy igénybevételével került sor)
2012/C 399/13 C-102/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-532/11. sz., Stefan Städter kontra Európai Központi Bank ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Stefan Städter által 2012. február 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 399/14 C-409/12. sz. ügy: Az Oberster Patent- und Markensenats (Ausztria) által 2012. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH kontra Pfahnl Backmittel GmbH
2012/C 399/15 C-426/12. sz. ügy: A Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
2012/C 399/16 C-430/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Luca kontra Casa de Asigurări de Sănătate Bacău
2012/C 399/17 C-431/12. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2012. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili kontra SC Rafinăria Steaua Română SA
2012/C 399/18 C-435/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie és társai
2012/C 399/19 C-437/12. sz. ügy: A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
2012/C 399/20 C-451/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Josune Esteban Garcia
2012/C 399/21 C-454/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pro Med Logistik GmbH kontra Finanzamt Dresden-Süd
2012/C 399/22 C-455/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karin Oertel kontra Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt
2012/C 399/23 C-463/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Copydan Båndkopi kontra Nokia Danmark A/S
2012/C 399/24 C-468/12. sz. ügy: A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CCIAA di Cosenza kontra Fallimento CIESSE SRL
2012/C 399/25 C-472/12. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panasonic Italia SpA kontra Agenzia delle Dogane
 

Törvényszék

2012/C 399/26 T-574/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — Halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászatot megtiltó sürgősségi intézkedések — Rendkívüli kár”)
2012/C 399/27 T-135/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Nexans Franciaország és Nexans kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során elfogadott jogi aktusok — Közbenső intézkedések — Elfogadhatatlanság — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet tiszteletben tartása — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat)
2012/C 399/28 T-140/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Prysmian és Prysmian Cavi e Sistemi Energia kontra Bizottság („Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során hozott jogi aktusok — Átmeneti intézkedések — Elfogadhatatlanság — Vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet védelme — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat”)
2012/C 399/29 T-278/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 15-i ítélete — Verband Deutscher Prädikatsweingüter kontra OHIM (GG) („Közösségi védjegy — A GG együttes közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2012/C 399/30 T-137/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — CBI kontra Bizottság („Állami támogatások — Közkórházak — A belga hatóságok által az IRIS társuláshoz tartozó közkórházaknak nyújtott szubvenciók — Az előzetes szakasz végén hozott határozat — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A közszolgáltatási feladat meghatározása — A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés arányossága”)
2012/C 399/31 T-194/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 1234/2007/EK rendelet — 607/2009/EK rendelet — Az E-Bacchus nyilvántartás — A »Vinohradnícka oblast’ Tokaj« oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek származási országként Szlovákia feltüntetésével történő bejegyzése — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 399/32 T-83/11. és T-84/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — Antrax It Srl kontra OHIM-THC (fűtőberendezések) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Fűtőberendezésekhez szolgáló termoszifonok ábrázolásából álló lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A technika állásának telítettsége — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 399/33 T-114/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Giordano kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — A halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Az erszényes kerítőhálós hajókkal történő halászat tilalmára vonatkozó sürgősségi intézkedések — Jogellenes magatartás — Okozati összefüggés”)
2012/C 399/34 T-268/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Bizottság kontra Strack („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szabadságok — Betegszabadság — Az érintett által ki nem vett éves szabadságnapok átvitelének megtagadásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése az elsőfokú eljárásban — A személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke — A személyzeti szabályzat 1e. cikkének (2) bekezdése — 2003/88/EK irányelv — Megalapozott fellebbezés — Folyamatban levő jogvita — A kereset elutasítása”)
2012/C 399/35 T-415/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Nutriskin Protection Complex) („Közösségi védjegy — A Nutriskin Protection Complex közösségi szóvédjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az OHIM döntéshozatali gyakorlata — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2012/C 399/36 T-529/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Evonik Industries kontra OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az »Impulso creador« közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi IMPULSO közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 399/37 T-555/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — tesa kontra OHIM — Superquímica (tesa TACK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A tesa TACK közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi TACK Ceys nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 399/38 T-212/07. REV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Harman International Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 399/39 T-180/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 399/40 T-181/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 399/41 T-442/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — Részben megerősítő, részben informatív aktus — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kifogásolt magatartás meghatározásának vagy az állítólagos kár megállapításának a hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kár bizonyítékának a hiánya — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 399/42 T-530/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 399/43 T-187/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i végzése — Bäßler kontra OHIM (MAX) („Keresetlevél — Alaki követelmények — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 399/44 T-219/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság”)
2012/C 399/45 T-227/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság”)
2012/C 399/46 T-444/12. sz. ügy: 2012. október 8-án benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)
2012/C 399/47 T-450/12. sz. ügy: 2012. október 11-én benyújtott kereset — Anagnostakis kontra Bizottság
2012/C 399/48 T-455/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (zoo sport)
2012. december 28. 55. évfolyam, C 400
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 400/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6755 – Bain Capital Investors/Apex Tool Group)
2012/C 400/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6642 – Eaton Corporation/Cooper Industries)
2012/C 400/03 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6690 – Syniverse/Mach)
2012/C 400/04 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.6782 – HIG Capital/Petrochem Carless Holdings)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 400/05 A Tanács következtetései (2012. december 20–21.) az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéhez az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja szerint intézett kérésről
 

Európai Bizottság

2012/C 400/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 400/07 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 400/08 Értesítés a gazdasági szereplők számára – Magyarázó feljegyzés a bizottsági 616/2007/EK rendelet alkalmazásához – a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozó vámkontingensek
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 400/09 Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
2012/C 400/10 Lengyelország kormányának közleménye az 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az Ostrów Lubelski térségében található szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről
2012/C 400/11 Lengyelország kormányának közleménye az 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a Puck térségében található szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről
2012/C 400/12 Lengyelország kormányának közleménye az 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a Sochaczew-Kampinos térségben található szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 400/13 Pályázati felhívás – EACEA/38/12 – Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program – Végrehajtás 2013-ban
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 400/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6780 – EVN Netz/OÖ. Ferngas Netz/Gasnetz Steiermark/Gas Connect Austria/AGGM Austrian Gas Grid Management) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 400/15 Helyesbítés a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) területén nyújtható támogatásokra vonatkozó 2012. évi többéves munkaprogram keretében közzétett pályázati felhívásokhoz (  HL C 368., 2012.11.28.)
2012. december 28. 55. évfolyam, C 401
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 401/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. október 1-jétől2012. október 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 401/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. november 1-jétől2012. november 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok))
2012/C 401/03 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. november 1-jétől2012. november 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. december 29. 55. évfolyam, C 402
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2012/C 402/01 A 2013–2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 402/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence)
2012/C 402/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 402/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 402/05 Az Európai Unió Kiadóhivatala irányítóbizottságának eljárási szabályzata
2012/C 402/06 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2013. január 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
2012/C 402/07 A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtása keretében (Ideiglenes mérési módszerek címének és hivatkozásának közzététele az 547/2012/EU bizottsági rendelet és különösen annak III. és IV. melléklete végrehajtásához)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 402/08 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 402/09 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 402/10 Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról tagállam általi visszavonás után – Állami támogatás – Görögország (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikke) – A Bizottság közleménye az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében – bejelentés visszavonása – C 21/09 – (korábbi N 105/08, N 168/08 és N 169/08) állami támogatás – Görögország – Állami infrastruktúra- és gépberuházások finanszírozása a pireuszi kikötőben – korábbi N 169/08. sz. bejelentés
2012/C 402/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. december 29. 55. évfolyam, C 402A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 402 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — 31. teljes kiadás

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!