8. évfolyam 3. szám 2013.01.15.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Előkészületben: Az új magyar magánjog compendiuma

A régi és az új magánjogi szabályok összehasonlítása táblázatos formában

A kiadvány a régi magánjogi szabályokat és az új Ptk. rendelkezéseit felelteti meg egymásnak.

Nemcsak azt közli a régi és az új szövegek egymás mellé helyezésével, hogy az új Ptk-ban hol található a hatályon kívül helyezendő törvényi rendelkezés, hanem arról is tájékoztat, hogy a régivel egyenértékű, attól teljesen eltérő, esetleg az új törvényben több helyen szabályozott, vagy csak „funkcionálisan” egyenértékű (szövegszerűen azonban eltérő) rendelkezésekről van szó.

A kiadvány lehetővé teszi, hogy úgy alkalmazhassuk az új Ptk-t, hogy a régi szabályokból indulunk ki.

Mivel az új Ptk. számos jelenleg külön törvényben szabályozott rendelkezést magába olvaszt, (így például a jelenleg hatályos Csjt., Gt., Inytv., Szövetkezeti törvény, a termékfelelősségről szóló jogszabályok, a civil szervezetekről szóló törvény, stb.) ezek a szabályok, és ezek új Ptk-beli ekvivalensei is megtalálhatóak a könyvben.

A könyv megjelenése a Ptk. zárószavazásától számított néhány héten belül várható (előreláthatólag 2013 márciusában).

"Az új magyar magánjog compendiuma" ára: 4800 Ft + 5% áfa (bruttó 5040 Ft)

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 02. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 351
Végelszámolás 147
Hivatalból való törlés 9

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 5
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 271

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 292 db.

A héten 6347 cégnév, 1836 székhelycím és 445 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 517493 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A csőd és felszámolási eljárás általános szabályai I.

 A jogalkotónak megoldást kell adnia arra a helyzetre, ha egy cég fizetésképtelenné válik. Az ilyen helyzetben alkalmazandó eljárás szabályait az 1991. évi IL. törvény (cikk sorozatunkban a továbbiakban: Cstv.) rendezi. Fizetésképtelenség esetén két lehetőség áll a cég előtt: a csődeljárás vagy a felszámolási eljárás (Cstv. 1. § (1) bekezdés). Csődeljárásnak nevezzük azt az eljárást, amikor a fizetésképtelen cég a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kér és kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet (Cstv. 1. § (2) bekezdés). Erre akkor van lehetőség, ha reális esély mutatkozik arra, hogy a csődegyezség megkötését követően a cég fizetőképessége és működőképessége helyreállítható. Ha erre reális esély nincs, akkor a cég ellen felszámolási eljárást kell indítani, amelynek célja, hogy a cég jogutód nélküli megszűnése mellett a hitelezők igényeit a lehetőségek szerint kielégítsék (Cstv. 1. § (3) bekezdés). A csődeljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó szabályokat elsődlegesen a gazdálkodó szervezetekre és hitelezőikre kell alkalmazni (Cstv. 2. § (1) bekezdés). A felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepére a rájuk vonatkozó törvényben foglalt eltérésekkel (Cstv. 2. § (4) bekezdés). A törvényt a biztosító egyesületekre akkor kell alkalmazni, ha a biztosítási törvény eltérően nem rendelkezik (Cstv. 2. § (4a) bekezdés; a biztosító egyesületek felszámolásának sajátos szabályairól lásd egy későbbi cikkünket). Az egyesületekre és az alapítványokra a törvényt az egyesülési jogról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (Cstv. 2. § (5) bekezdés). Gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni a gazdasági társaságot, a közhasznú társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a szabadalmi ügyvivői irodát, a végrehajtói irodát, az európai részvénytársaságot, a szövetkezetet, a lakásszövetkezetet, az európai szövetkezetet, a vízgazdálkodási társulatot a víz-közmű társulat kivételével, az erdőbirtokossági társulatot, az önkéntes biztosító pénztárat, a magánnyugdíj pénztárat, az egyéni céget, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, az egyesületet és az alapítványt (Cstv. 3. § (1) bekezdés a) pont). Adós az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását vagy tartozásait esedékességkor nem tudja vagy előre láthatólag nem fogja tudni kiegyenlíteni (Cstv. 3. § (1) bekezdés b) pont). Hitelező az akinek a csőd vagy felszámolási eljárás megindításakor az adóssál szemben jogerős és végrehajtható bírósági vagy hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton (pl. közokiratba foglalt tartozás elismerő nyilatkozaton) alapuló, nem vitatott vagy elismert lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A csődeljárásban hitelezőnek kell tekinteni azt is, akinek az adóssal szemben vitatott vagy a csődeljárásban esedékessé vált követelése van, feltéve, hogy azt a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette. A felszámolás kezdő időpontja után hitelezőnek minősül mindenki, akinek az adóssal szemben követelése van és azt a felszámoló nyilvántartásba vette (Cstv. 3. § (1) bekezdés c) pont). Vagyonnak a számviteli törvény szerinti befektetett eszköz vagy forgó eszköz, függő követelésnek pedig a bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított készfizetői kezességvállalást tartalmazó kötelezvényből ered, de beállta és esedékessége még bizonytalan (Cstv. 3. § (1) bekezdés e) és g) pont). A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós mindazon vagyonára kiterjed, amellyel az eljárás megindulásakor rendelkezik vagy amelyet az eljárás megindulása után szerez (Cstv. 4. § (1) bekezdés). A gazdálkodó szervezet vagyona mindazon vagyon, amely tulajdonában vagy kezelésében áll. Saját vagyonként kell figyelembe venni a leányvállalatok vagyonát, tröszt esetén a tröszti vállalatok vagyonát, ha a tröszt létesítő okiratát az állami vállalatokról szóló törvény alapján állították ki (Cstv. 4. § (2) bekezdés). Nem tartozik a gazdálkodó szervezet vagyonába és így a csőd és a felszámolási eljárás hatálya nem terjed ki a természetvédelmi oltalom alatt álló földterületre (Nemzeti park, fokozottan védett terület stb.) a nemzeti vagyonban lévő műemlék, valamint az olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amely tekintetében a gazdálkodó szervezet jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat vagy más használatot biztosító jogot gyakorol (Cstv. 4. § (3) bekezdés a) pont). Ugyancsak nem minősülnek a gazdálkodó szervezet vagyonának a vízi társulat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévő vizek, vízi létesítmények, és a közfeladataik ellátásához szükséges elkülönített vagyonuk (Cstv. 4. § (3) bekezdés b) pont). Kivétel a vagyon köréből a kárpótlás céljára elkülönített termőföld, a törvényben meghatározott földalap és a kárpótlási árveréssel nem érintett illetve az árverésből visszamaradt földterület (Cstv. 4. § (3) bekezdés c) pont). Nem terjed ki a csőd és felszámolási eljárás hatálya az adós munkavállalójának béréből levont valamint az eljárás alatt levonásra kerülő szakszervezeti vagy más érdekképviseleti tagdíj, a munkavállaló munkabéréből az eljárás megindulásáig már levont, de be nem fizetett közteher, a munkavállaló munkabéréből már levont, de ki nem fizetett tartásdíj vagy más végrehajtás alá eső követelés (Cstv. 4. § (3) bekezdés d), e), f) és g) pont). Végezetül nem tartozik az adós vagyonába az a vagyontárgy, amelyre az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartotta, kivéve ha az adós az ilyen dolgot a vételár kiegyenlítése előtt jogszerűen új vagyontárgy létrehozására felhasználta – beépítette, feldolgozta, átalakította – és ezáltal az az új dolog elválaszthatatlan alkotórészévé vált (Cstv. 4. § (3) bekezdés h) pont).

 

Magyar Közlöny 4-6/2013. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

4/2013. január 8.

 

 

1/2013. (I. 8.) KIM rendelet

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

 2013.01.09.

1/2013. (I. 8.) NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

 2013.01.09.

1/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

2/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

3/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

4/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

5/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

6/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

7/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

8/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

9/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

10/2013. (I. 8.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2013.01.08.

11/2013. (I. 8.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2013.01.08.

12/2013. (I. 8.) KE határozat

Rektori megbízásról

 2013.01.08.

13/2013. (I. 8.) KE határozat

Balatonakarattya községgé nyilvánításáról

 2013.01.08.

5/2013. január 10.

 

 

3/2013. (I. 10.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.11.

2/2013. (I. 10.) NFM rendelet

Az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary" elnevezéssel működő jogi személy felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

 2013.01.11.

1004/2013. (I. 10.) Korm. határozat

A közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

 2013.01.10.

1005/2013. (I. 10.) Korm. határozat

A Magyar Holokauszt - 2014 Emlékbizottság létrehozásáról

 2013.01.11.

1006/2013. (I. 10.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

2013.01.11.

1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat

Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról

2013.01.11. 

1008/2013. (I. 10.) Korm. határozat

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításához kapcsolódó szállítói előleg szankciórendszerének kidolgozásáról

 2013.01.10.

1009/2013. (I. 10.) Korm. határozat

A GOP-1.2.1 -12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja" című), továbbá a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft-nél" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

 2013.01.10.

2/2013. (I. 10.) ME határozat

A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú egyetértési megállapodás második módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2013.01.10.

6/2013. január 11.

 

 

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről

2014.01.01.

3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet

A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

2013.02.10.

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

2013.09.01.

3/2012. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

2013.01.11.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2013. január 9. 56. évfolyam, L 4

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/4/Euratom (2012. december 11.) határozata a Svájci Államszövetségnek az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjához (2012–2013) történő társulását létrehozó, egyrészről az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Bizottság által történő megkötése jóváhagyásáról
Megállapodás

az egyrészről az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködésről, valamint a Svájci Államszövetségnek az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjához (2012–2013) történő társulásáról

A Tanács 2013/5/EU (2012. december 17.) határozata az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról
Jegyzőkönyv

a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről

 

RENDELETEK

A Bizottság 6/2013/EU (2013. január 8.) rendelete a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 7/2013/EU (2013. január 8.) rendelete a járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 8/2013/EU (2013. január 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2013/6/EU (2012. december 4.) határozata a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról szóló 2011/734/EU határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Izrael Állam által biztosított megfelelő védelméről a személyes adatok automatizált feldolgozása tekintetében elfogadott, 2011. január 31-i 2011/61/EU bizottsági határozathoz (  HL L 27., 2011.2.1.)
2013. január 10. 56. évfolyam, L 5

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 9/2013/EU (2013. január 9.) végrehajtási rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 10/2013/EU (2013. január 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 11/2013/EU (2013. január 9.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2012/13-as gazdasági évben alkalmazandó, a 892/2012/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
2013. január 10. 56. évfolyam, L 6

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/48/EU (2012. december 10.) irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról
A Bizottság 2012/49/EU (2012. december 10.) irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról
2013. január 11. 56. évfolyam, L 7

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/11/EU (2012. december 18.) határozata az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) és XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 12/2013/EU (2013. január 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2013. január 12. 56. évfolyam, L 8

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/12/KKBP (2012. október 25.) határozata az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a Moldovai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között a Moldovai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 13/2013/EU  (2013. január 11.) végrehajtási rendelete a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2012/2013-as gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról szóló 394/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról és a 931/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 14/2013/EU (2013. január 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/13/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Ausztria „EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Dánia „EGF/2011/013 DK/Flextronics” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/15/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Románia „EGF/2011/014 RO/Nokia” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/16/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2011/018 ES/País Vasco Productos metálicos” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/17/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/18/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Svédország „EGF/2012/005 SE/Saab” referenciaszámú kérelme)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/19/EU (2012. december 12.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Finnország „EGF/2012/006 FI/Nokia Salo” referenciaszámú kérelme)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelethez (  HL L 7., 2009.1.10.)
2013. január 15. 56. évfolyam, L 9

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 15/2013/EU (2013. január 10.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a IV övezetben és a IIa övezet uniós vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 16/2013/EU (2013. január 10.) rendelete a Litvánia lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LMNO területen folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 17/2013/EU (2013. január 14.) végrehajtási rendelete a Trichoderma atroviride I-1237. törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 18/2013/EU (2013. január 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Központi Bank 2013/20/EU (2012. december 7.) határozata a befektetési alapok eszközeire és kötelezettségeire vonatkozó statisztikákról szóló 958/2007/EK (EKB/2007/8) rendelet alapján adható felmentésekről szóló EKB/2009/4 határozat módosításáról (EKB/2012/28)
2013. január 15. 56. évfolyam, L 10

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2013/7/EU (2012. december 3.) határozata az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság között a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról

 

Helyesbítések

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Közép-Afrikai fél közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz (  HL L 57., 2009.2.28.)
2013. január 9. 56. évfolyam, C 4
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 4/01 Euroátváltási árfolyamok
2013. január 10. 56. évfolyam, C 5
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 5/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 5/02 Pályázati felhívás az Európai Közösségek kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2013. évi „Ötletek” munkaprogram keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 5/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6804 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/MELCO Elevator Vietnam) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 5/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6797 – PVH/The Warnaco Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 5/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6778 – Advent International Corporation/Cytec's Resin Business)
2013/C 5/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6714 – U-Shin/Valeo „CAM”)
2013. január 10. 56. évfolyam, C 5A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 5 A/01 ECA/2012/74 sz. álláshirdetés – Igazgató (AD csoport, 14/15 besorolási fokozat) – Főtitkárság – Fordítási Igazgatóság
2013. január 10. 56. évfolyam, C 6
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2013/C 6/01 Jelentés az ARTEMIS Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/02 Jelentés a Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/03 Jelentés az ENIAC Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/04 Jelentés az IMI Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/05 Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/06 Jelentés a SESAR Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013/C 6/07 Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2011-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Közös Vállalkozás válaszaival együtt
2013. január 11. 56. évfolyam, C 7
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 7/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2013/C 7/02 A Tanács általi kinevezések listája – 2012. október, november és december (szociális terület)
 

Európai Bizottság

2013/C 7/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 7/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6798 – CDC/Bull/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 7/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6799 – Mitsui/PAG/PAG Italy) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013. január 12. 56. évfolyam, C 8
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 8/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6775 – TCP Cable/International Cable Holdings/Kutxabank/Euskaltel)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 8/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 8/03 Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
2013/C 8/04 A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 8/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6746 – Mitsui/Severstal/Severstal-SSC-Vsevolozhsk JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2013/C 8/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6751 – BayWa/Wilhelm Bohnhorst/Bohnhorst Agrarhandel JV)
2013. január 12. 56. évfolyam, C 9
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 9/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 399., 2012.12.22.
 

Bíróság

2013/C 9/02 A Bíróság új tagjának eskütétele
2013/C 9/03 A Bíróság eljárási szabályzata 193. és 194. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése
 

Törvényszék

2013/C 9/04 A bírák tanácsokba történő beosztása
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 9/05 C-247/10. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete — Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd kontra Európai Unió Tanácsa, Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd, Európai Bizottság, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Fellebbezés — Dömping — 1472/2006/EK rendelet — Egyes Kínából és Vietnamból származó, bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatala — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja — A Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A 9. cikk (6) bekezdése — Egyéni bánásmód — A 17. cikk (3) bekezdése — Mintavétel — A 20. cikk (5) bekezdése — A védelem joga)
2013/C 9/06 C-342/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. november 8-i ítélete — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — EGT-Megállapodás — 40. cikk — Külföldi illetőségű nyugdíjalapok részére fizetett osztalék adóztatása)
2013/C 9/07 C-511/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 8-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Hildesheim kontra BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (Hatodik héairányelv — A 17. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdése — Az előzetesen felszámított adó levonásához való jog — Adóköteles ügyletekhez és adómentes ügyletekhez egyaránt felhasznált termékek és szolgáltatások — Épület kereskedelmi és lakhatási célból történő bérbeadása — A héa arányosított levonható hányadának a kiszámítása)
2013/C 9/08 C-528/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. november 8-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 2001/14/EK irányelv — 6. cikk (2)-(5) bekezdés és 11. cikk — A vasúti infrastruktúra kapacitása és használati díjának felszámítása — Ellenőrző szerv — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)
2013/C 9/09 C-539/10. P. és C-550/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete — Stichting Al-Aqsa kontra az Európai Unió Tanácsa (C-539/10. P), Holland Királyság kontra Stichting Al-Aqsa, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (C-550/10. P) (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni küzdelem — Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — 2001/931 közös álláspont — Az 1. cikk (4) és (6) bekezdése — 2580/2001/EK rendelet — A 2. cikk (3) bekezdése — Valamely szervezetnek a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek listájára való felvétele és azon való további szerepeltetése — Feltételek — Illetékes hatóság által hozott határozat — Nemzeti intézkedés hatályon kívül helyezése — Megsemmisítés iránti kereset — A fellebbezés elfogadhatósága — A tulajdon tiszteletben tartásához való jog — Az arányosság elve — EK 253. cikk — Indokolási kötelezettség)
2013/C 9/10 C-551/10. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 6-i ítélete — Éditions Odile Jacob SAS kontra Európai Bizottság, Lagardère SCA (Fellebbezés — Vállalkozások összefonódása a könyvkiadói piacon — 4064/89/EK rendelet — Eszközök átmeneti birtoklását biztosító ügylet — Hatástalan indokolás)
2013/C 9/11 C-553/10. P. és C-554/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 6-i ítélete — Európai Bizottság. kontra Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA és Lagardère SCA kontra Éditions Odile Jacob SAS, Európai Bizottság, Wendel Investissement SA (Fellebbezés — Vállalkozások közötti összefonódás a könyvkiadói piacon — Egy befektetői vállalkozásnak továbbruházott eszközök vevőjeként való jóváhagyására vonatkozó határozat megsemmisítése — A megbízott függetlensége esetleges hiányának terjedelme)
2013/C 9/12 C-34/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A szennyezés ellenőrzése — A környezeti levegőben lévő PM10-koncentráció határértékei)
2013/C 9/13 C-35/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 13-i ítélete (High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Test Claimants in the FII Group Litigation kontra Commissioners of Inland Revenue, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 63. cikk — Osztalékfizetés — Társasági adó — C-446/04. sz. ügy — Test Claimants in the FII Group Litigation — Az ítélet értelmezése — A gazdasági kettős adóztatás elkerülése — A mentesítési és a beszámítási módszer egyenértékűsége — Az „adómérték” és az „eltérő adószint” fogalma — Harmadik országból származó osztalék)
2013/C 9/14 C-40/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 8-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Yoshikazu Iida kontra Stadt Ulm (EUMSZ 20. és EUMSZ 21. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 51. cikk — 2003/109/EK irányelv — Harmadik ország állampolgára — Az egyik tagállamban való tartózkodás joga — 2004/38/EK irányelv — Uniós polgárok harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjai — Harmadik ország olyan állampolgára, aki nem kíséri az uniós polgárt a fogadó tagállamba, illetve nem csatlakozik ott hozzá, hanem az uniós polgár származási tagállamában marad — Harmadik ország állampolgárának ahhoz fűződő joga, hogy a származási tagállamon kívüli másik tagállamban tartózkodó uniós polgár származási tagállamában tartózkodjon — Uniós polgárság — Alapvető jogok)
2013/C 9/15 C-56/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 15-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main e.G. kontra Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (Közösségi növényfajta-oltalom — 2100/94/EK rendelet — Feldolgozás — Feldolgozást végző szolgáltató arra vonatkozó kötelezettsége, hogy adatokat szolgáltasson a közösségi növényfajta-oltalmi jogok jogosultjának — Az adatszolgáltatás iránti kérelmek időpontjára és tartalmára vonatkozó követelmények)
2013/C 9/16 C-131/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 15-i ítélete (Finanzgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pfeifer & Langen KG kontra Hauptzollamt Aachen (Mezőgazdaság — 1443/82/EGK rendelet — A 3. cikk (4) bekezdése — Kvótarendszer alkalmazása a cukorágazatban — Valamely tagállam hatóságai által végzett vizsgálat során a termelőnél utólagosan megállapított fehércukortöbblet-mennyiség — E többlet figyelembevétele azon gazdasági év végleges termelésének meghatározásakor, amikor a többletet megállapították)
2013/C 9/17 C-165/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 8-i ítélete (Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daňové riaditeµstvo Slovenskej republiky kontra Profitube spol. sro (Hatodik héairányelv — Alkalmazhatóság — Közösségi Vámkódex — Harmadik országból származó és valamely tagállam területén vámraktározási eljárás alá vont termékek — A termékek átalakítása a felfüggesztő eljárás keretében, az aktív feldolgozási eljárás alatt — A termékek értékesítése és újból vámraktározási eljárás alá vonása — A termékek ugyanazon vámraktárban tartása az ügyletek összessége során — Ellenszolgáltatás fejében belföldön teljesített értékesítés — A héát érintő adóztatandó tényállás)
2013/C 9/18 C-174/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. november 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Steglitz kontra Ines Zimmermann (Hatodik héairányelv — Adómentességek — A 13. cikk A. része (1) bekezdésének g) pontja és (2) bekezdése — Közintézmények vagy egyéb, karitatív jellegűnek elismert intézmények által nyújtott, szociális gondozással és szociális biztonsággal szorosan összefüggő szolgáltatások — Elismerés — Nem közintézményeknek minősülő intézményekre alkalmazandó feltételek — Tagállamok mérlegelési jogköre — Korlátok — Az adósemlegesség elve)
2013/C 9/19 C-180/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete (a Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság) (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bericap Záródástechnikai Bt kontra Plastinnova 2000 Kft (2004/48/EK irányelv — Bizonyítékok vizsgálatára vonatkozó szabályok valamely használati mintaoltalom megsemmisítése iránti kérelem ügyében eljáró nemzeti bíróság előtti jogvitában — A nemzeti bíróság hatásköre — A Párizsi Uniós Egyezmény — A TRIPS-megállapodás)
2013/C 9/20 C-199/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 6-i ítélete (a Rechtbank van koophandel Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Europese Gemeenschap kontra Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Az Európai Unió nemzeti bíróságok előtti képviselete — EK 282. cikk és EUMSZ 335. cikk — Az Uniónak valamely kartellel okozott kár megtérítése iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke — A tisztességes eljáráshoz való jog — A bírósághoz fordulás joga — Fegyveregyenlőség — Az 1/2003 rendelet 16. cikke)
2013/C 9/21 C-229/11. és C-230/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. november 8-i ítélete (az Arbeitsgericht Passau (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alexander Heimann (C-229/11. sz ügy) és Konstantin Toltschin (C-230/11. sz ügy) kontra Kaiser GmbH (Szociálpolitika — 2003/88/EK irányelv — Munkaidő-csökkentés („Kurzarbeit”) — Az éves fizetett szabadságra vonatkozó jogosultságnak a munkaidő-csökkentés szerinti lecsökkentése — Pénzbeli megváltás)
2013/C 9/22 C-244/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. november 8-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk és EK 56. cikk — Bizonyos „stratégiai jelentőségű részvénytársaságok” jegyzett tőkéje 20 %-át meghaladó részesedésnek megfelelő szavazati jogok megszerzését előzetes engedélyhez kötő szabályozás — Az e társaságok által hozott egyes határozatok utólagos felülvizsgálatát biztosító eljárás)
2013/C 9/23 C-245/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. november 6-i ítélete (az Asylgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — K kontra Bundesasylamt (343/2003/EK rendelet — Egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása — Humanitárius záradék — E rendelet 15. cikke — Valamely tagállamban korábban menedékjogban részesülő olyan személy, aki súlyos betegsége miatt a menedékkérő gondozására szorul — A rendelet 15. cikkének (2) bekezdése — Az ugyanezen rendelet III. fejezetében előírt feltételek szerint nem felelős, ezen tagállam arra vonatkozó kötelezettsége, hogy megvizsgálja az említett menedékkérő által benyújtott menedékjog iránti kérelmet — Feltételek)
2013/C 9/24 C-268/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 8-i ítélete (a Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Atilla Gülbahce kontra Freie und Hansestadt Hamburg (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EGK-Törökország társulási megállapodás — 1/80 társulási tanácsi határozat — A 6. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése — A rendes munkaerőpiachoz tartozó török munkavállalók jogai — Tartózkodási engedély visszaható hatállyal történő visszavonása)
2013/C 9/25 C-271/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 8-i ítélete (Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Techniko Epimelitirio Elladas (TEE) és társai kontra Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion kai, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Légi közlekedés — 2042/2003 rendelet — A polgári légi közlekedésre vonatkozó műszaki előírások és közigazgatási eljárások — A légi járművek folyamatos légi alkalmasságának biztosítása — A személyzet ellenőrzési feladatokban részt vevő tagjainak megadott jóváhagyás — Megkövetelt képesítések)
2013/C 9/26 C-299/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 8-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staatssecretaris van Financiën kontra Gemeente Vlaardingen (Adózás — Héa — Adóköteles ügyletek — A „vállalkozás keretében” szerzett termékek vállalkozási célú felhasználása — Ellenszolgáltatás fejében teljesített értékesítésnek minősítés — Az adóalany tulajdonában lévő, harmadik személy által átalakított területek)
2013/C 9/27 C-351/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. november 8-i ítélete (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — KGH Belgium NV kontra Belgische Staat (Vámtartozás — Behozatali vagy kiviteli vámok utólagos beszedése — Vám könyvelésbe vétele — Végrehajtásra vonatkozó részletes szabályok)
2013/C 9/28 C-417/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete — Európai Unió Tanácsa kontra Nadiany Bamba (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — EUMSZ 296. cikk — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A tényleges bírósági jogorvoslathoz való jog — A tulajdon tiszteletben tartásához való jog)
2013/C 9/29 C-438/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 8-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lagura Vermögensverwaltung GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Közösségi Vámkódex — A 220. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Behozatali vámok utólagos beszedése — Bizalomvédelem — A származási bizonyítvány pontossága utólagos ellenőrzésének lehetetlensége — Az „igazolás, (amely) az exportőr által szolgáltatott adatok hibás feltüntetésén alapul” kifejezés fogalma — Bizonyítási teher — Általános preferenciális rendszer)
2013/C 9/30 C-456/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete (a Landgericht Bremen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG kontra Samskip GmbH (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 44/2001/EK rendelet — A 32. és a 33. cikk — A bírósági határozatok elismerése — A „határozat” fogalma — Bírósági határozat nemzetközi joghatóságra kifejtett joghatásai — Joghatósági kikötés)
2013/C 9/31 C-461/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 8-i ítélete (Stockholms tingsrätt (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ulf Kazimierz Radziejewski kontra Kronofogdemyndigheten i Stockholm (Munkavállalók szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk — Teljes körű vagy részleges adósságrendezési eljárás — Természetes személy adós — Az adósságrendezést lakóhelyre vonatkozó feltételhez kötő nemzeti szabályozás)
2013/C 9/32 C-469/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 8-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Kártérítési kereset — Uniós közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat elutasítása — Elévülési idő — Kezdet — A távolságra tekintettel megállapított határidő alkalmazása)
2013/C 9/33 C-532/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. november 15-i ítélete (az Oberlandesgericht Köln (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Susanne Leichenich kontra Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis (77/388/EGK irányelv — Héa — Adómentességek — A 13. cikk B. részének b) pontja — Ingatlanok bérbe- és haszonbérbe adása — Saját hajtóművel nem rendelkező, valamely folyó partja mentén tartósan helyhez rögzített lakóhajó — Lakóhajó bérbeadása a kapcsolódó stégrendszerrel, földterülettel és vízfelülettel együtt — Kizárólag étterem-diszkóként történő tartós üzemeltetésre irányuló használat — Egységes szolgáltatás)
2013/C 9/34 C-558/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. november 15-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SIA Kurcums Metal kontra Valsts ieņēmumu dienests (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Oroszországban gyártott, polipropilénből és acélhuzalból álló „Taifun” hibrid sodronyok — Csapszeggel rögzített, lekerekített végű, U alakú emelőszemek — A Cseh Köztársaságból, Oroszországból, Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám)
2013/C 9/35 C-286/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. november 6-i ítélete — Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Szociálpolitika — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 2000/78/EK irányelv — A 2. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése — A bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonyának 62 éves korban történő megszüntetését előíró nemzeti szabályozás — A 62 évesnél fiatalabb munkavállalókhoz képest eltérő bánásmódot igazoló jogszerű célok — Az átmeneti időszak tartamának arányos jellege)
2013/C 9/36 C-502/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i végzése (Consiglio si Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss kontra Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — 93/37/EGK irányelv — 6. cikk — Az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve — A közbeszerzési eljárásban való részvételt a kereskedelmi tevékenységet folytató társaságokra korlátozó és a részvételből a magánjogi társaságokat („società semplice”) kizáró szabályozás elfogadhatósága — Az intézményi és az alapító okirat szerinti célok — Mezőgazdasági vállalkozások)
2013/C 9/37 C-554/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. október 15-i végzése — Internationaler Hilfsfonds eV kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A dokumentumokhoz való hozzáférés — A LIEN 97-2011 szerződésre vonatkozó dokumentumokhoz való teljes körű hozzáférés megtagadása — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljárás során történő ismételt vizsgálat — Másik megsemmisítés iránti kereset benyújtása)
2013/C 9/38 C-559/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 4-i végzése (Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pelckmans Turnhout NV kontra Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1 §-a, 103. cikkének 1 §-a és 104. cikke 3 §-ának első bekezdése — 2005/29/EK irányelv — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — A heti hét napon keresztül történő nyitva tartást megtiltó nemzeti szabályozás)
2013/C 9/39 C-581/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Muhamad Mugraby kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság (Fellebbezés — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Az alapvető jogok, valamint az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között létrejött társulási megállapodás megsértése — A Tanács és a Bizottság által annak elmulasztása, hogy intézkedést hozzanak a Libanoni Köztársasággal szemben — Kártérítési kereset — Nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2013/C 9/40 C-587/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. szeptember 18-i végzése — Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az OMNICARE CLINICAL RESEARCH szómegjelölés bejelentése — Felszólalás — A fellebbezési tanács védjegybejelentést elutasító határozata — Kereset — A Törvényszék e keresetet elutasító ítélete — A felszólalás visszavonása — Fellebbezés — Okafogyottság)
2013/C 9/41 C-356/12. sz. ügy: A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Németország) által 2012. július 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wolfgang Glatzel kontra Freistaat Bayern
2013/C 9/42 C-401/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-396/09. sz., Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság ügyben 2012. június 14-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2012. szeptember 3-án benyújtott fellebbezés
2013/C 9/43 C-402/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-396/09. sz., Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság ügyben 2012. június 14-én hozott ítélete ellen az Európai Parlament által 2012. augusztus 24-én benyújtott fellebbezés
2013/C 9/44 C-403/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-396/09. sz., Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság ügyben 2012. június 14-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2012. augusztus 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 9/45 C-404/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-338/08. sz., Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe kontra Bizottság ügyben 2012. június 14-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2012. szeptember 3-án benyújtott fellebbezés
2013/C 9/46 C-405/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-338/08. sz., Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe kontra Bizottság ügyben 2012. június 14-én hozott ítélete ellen az Európai Parlament által 2012. augusztus 27-én benyújtott fellebbezés
2013/C 9/47 C-429/12. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Siegfried Pohl kontra ÖBB Infrastruktur AG
2013/C 9/48 C-441/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Almer Beheer BV és társa kontra Van den Dungen Vastgoed BV és társa
2013/C 9/49 C-442/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jan Sneller kontra DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
2013/C 9/50 C-459/12. sz. ügy: A Landgericht Hamburg (Németország) által 2012. október 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Werner Krieger kontra ERGO Lebensversicherung AG
2013/C 9/51 C-461/12. sz. ügy: A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Granton Advertising BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag
2013/C 9/52 C-464/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ATP PensionService A/S kontra Skatteministeriet
2013/C 9/53 C-481/12. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2012. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juvelta UAB kontra Lietuvos prabavimo rūmai
2013/C 9/54 C-482/12. sz. ügy: Az Okresný súd Preąov (Szlovák Köztársaság) által 2012. október 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Peter Macinský, Eva Macinská kontra Getfin s.r.o., Financreal s.r.o.
2013/C 9/55 C-493/12. sz. ügy: A High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2012. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eli Lilly and Company Ltd kontra Human Genome Sciences Inc
2013/C 9/56 C-524/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-220/11. sz., TeamBank AG Nürnberg kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. szeptember 19-én hozott ítélete ellen a TeamBank AG Nürnberg által 2012. november 19-én benyújtott fellebbezés
2013/C 9/57 C-317/11. sz. ügy: A Bíróság nagytanácsa elnökének 2012. október 22-i végzése (a Landesarbeitsgericht Berlin (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rainer Reimann kontra Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG
2013/C 9/58 C-606/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. október 2-i végzése (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grattan plc kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
2013/C 9/59 C-150/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. október 22-i végzése (a Högsta domstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström kontra Ryanair Holdings plc
 

Törvényszék

2013/C 9/60 T-270/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i ítélete — Németország kontra Bizottság („ERFA — A pénzügyi támogatás csökkentése — Az 1. célkitűzésbe tartozó, Kelet-Berlinre (Németország) vonatkozó operatív program (1994-1999)”)
2013/C 9/61 T-76/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i ítélete — Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság (Halászat — A halászati erőforrások védelmére irányuló intézkedések — Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikke — Az adott évre kiosztott kvóták csökkentése az előző években történt kvótatúllépések miatt — Időbeli hatály — Jogbiztonság — Az elsődleges jog betartását biztosító értelmezés — A büntetések törvényességének elve — A visszaható hatály tilalma)
2013/C 9/62 T-338/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i ítélete — Getty Images kontra OHIM (PHOTOS.COM) („Közösségi védjegy — A PHOTOS.COM közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése”)
2013/C 9/63 T-558/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 21-i ítélete — Atlas kontra OHIM — Couleurs de Tollens (ARTIS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ARTIS közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ARTIS nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2013/C 9/64 T-589/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 20-i ítélete — Phonebook of the World kontra OHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A PAGINE GIALLE közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Megkülönböztető képesség — A leíró jelleg hiánya — Szokásossá vált megjelölések hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) – d) pontja — A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség — A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)
2013/C 9/65 T-286/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 15-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szerződésen kívüli felelősség — Az abból keletkezett kár megtérítése, hogy valamely ügy költségeire vonatkozó levelet azon ügyvédnek címeztek, aki a fellebbezőt ezen ügyben képviselte — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)
2013/C 9/66 T-219/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Megsemmisítési és kártérítési kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A felperes kizárása a közbeszerzési eljárásban való részvételből — A közbeszerzési eljárásnak a kereset előterjesztését követő megszüntetése — Okafogyottság”)
2013/C 9/67 T-227/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti és kártérítési kereset — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A felperes közbeszerzési eljárásból való kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság”)
2013/C 9/68 T-345/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 16-i végzése — Akzo Nobel és társai kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Az EK 81. cikk megsértését megállapító és bírságot kiszabó határozat közzététele — Az engedékenységi közlemény alkalmazásával a Bizottságnak nyújtott információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelem — Ideiglenes intézkedések elrendelése iránti kérelem — Sürgősség — Fumus boni iuris — Az érdekek mérlegelése)
2013/C 9/69 T-403/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. november 14-i végzése — Intrasoft International kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Ajánlat elutasítása — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)
2013/C 9/70 T-467/12. sz. ügy: 2012. október 25-én benyújtott kereset — Tridium kontra OHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)
2013/C 9/71 T-471/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — Meta Group kontra Bizottság
2013/C 9/72 T-474/12. sz. ügy: 2012. október 31-én benyújtott kereset — Giorgis kontra OHIM — Comigel (kelyhek formája)
2013/C 9/73 T-475/12. sz. ügy: 2012. október 29-én benyújtott kereset — LaserSoft Imaging kontra OHIM (WorkflowPilot)
2013/C 9/74 T-476/12. sz. ügy: 2012. október 31-én benyújtott kereset — Saint-Gobain Glass Deutschland kontra Bizottság
2013/C 9/75 T-486/12. sz. ügy: 2012. november 3-án benyújtott kereset — GOLAM kontra OHIM — Pentafarma (METABOL)
2013/C 9/76 T-488/12. sz. ügy: 2012. november 12-én benyújtott kereset — CITEB és Belgo-Metal kontra Parlament
2013. január 15. 56. évfolyam, C 10
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2013/C 10/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6752 – CVC/Cunningham Lindsey Group)
2013/C 10/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6766 – Migros/Tegut)
2013/C 10/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6703 – FlRoWA Handels GmbH/OSI Europe Foodworks/JV)
2013/C 10/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6758 – Bunge Group/MBF/Novaol Austria)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 10/05 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 10/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2013/C 10/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 10/08 Pályázati felhívás az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás megvalósítási terve alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2013/C 10/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding)
2013. január 15. 56. évfolyam, C 10E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. október 22-i és 23-i ülések

2013/C 10 E/01 2012. október 22-i ülés jegyzőkönyve
2013/C 10 E/02 2012. október 23-i ülés jegyzőkönyve
2013. január 15. 56. évfolyam, C 11
   
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

484. plenáris ülés, 2012. november 14. és 15.

2013/C 11/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása – Több Európát!
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

484. plenáris ülés, 2012. november 14. és 15.

2013/C 11/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A fogyasztói szövetkezetek részvétele az egységes piac megteremtésében és működésében (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 11/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Lisszaboni Szerződés 11. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó elvek, eljárások és intézkedések (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 11/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az idősek társadalmi hozzájárulása és részvétele (saját kezdeményezésű vélemény)
2013/C 11/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A roma polgárok társadalmi felruházása és integrációja Európában (kiegészítő vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

484. plenáris ülés, 2012. november 14. és 15.

2013/C 11/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az utalványok kezelése tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 206 final – 2012/0102(CNS))
2013/C 11/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek egy héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 428 final – 2012/0205(CNS))
2013/C 11/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD)) és az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy bankunió kiépítését eredményező ütemtervről (COM(2012) 510 final)
2013/C 11/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv – Árnyékbanki tevékenységek (COM(2012) 102 final)
2013/C 11/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az e-közbeszerzésre vonatkozó stratégia (COM(2012) 179 final)
2013/C 11/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése (COM(2012) 209 final)
2013/C 11/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a növekedés fellendítése (COM(2012) 225 final)
2013/C 11/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD))
2013/C 11/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: út a munkahelyteremtő fellendülés felé (COM(2012) 173 final)
2013/C 11/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziója (COM(2012) 153 final)
2013/C 11/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról (COM(2011) 838 final és COM(2011) 839 final)
2013/C 11/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról (COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD))
2013/C 11/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2014–2020 közötti időszakra szóló, európai uniós adóügyi cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD))
2013/C 11/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról és a 88/98/EK rendelet módosításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD))
2013/C 11/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (átdolgozás) (COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD))
2013/C 11/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD))
2013/C 11/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD))
2013/C 11/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménytervezete – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról (COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD))
2013/C 11/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Skagerrak területén érvényes egyes technikai és ellenőrző intézkedésekről, valamint a 850/98/EK rendelet és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról (COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD))
2013/C 11/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról (COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD))
2013/C 11/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménytervezete – A COM(2011) 628 végleges/2 bizottsági javaslat módosítása: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről (COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD))

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2011. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 70 ezer európai uniós joganyagot, 79 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 51 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., Ket.), és 1188 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az Adó TB modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

Az új magyar magánjog compendiuma

Bírói Gyakorlat Füzetek

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!