7. évfolyam 36. szám 2012.09.04.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

JeMa Lapbemutató

Megjelent a Jogesetek Magyarázata folyóirat 2012/2. száma nyomtatásban és a www.jema.hu címen elektronikusan is.

A megjelenő lapszám bemutatójára 2012. szeptember 20-án kerül sor, ahol köszöntőt mond Tar Adrienn, a Bibó István Szakkollégium igazgatója, valamint Ződi Zsolt, az Opten Informatikai Kft. kiadói igazgatója.

Helyszín: Bibó István Szakkollégium, 1118 Budapest, Ménesi út 12.

Időpont: 2012. szeptember 20. (csütörtök) 14:00

 

Felkért hozzászólók:

Szabó Miklós egyetemi tanár, az érveléstechnikai rovat szerkesztője

Tóth Mihály egyetemi tanár, a büntetőjogi rovat vezetője

Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi docens, a magánjogi rovat vezetője

Osztovits András a Kúria bírája, az EU-jogi rovat szerkesztője

Sonnevend Pál egyetemi docens, a strasbourgi rovat szerkesztője

 

Moderátor:

Jakab András főszerkesztő, Schumpeter Fellow

 

A meghívó és a részletek itt tekinthetők meg.

 

A megjelenő lapszám tartalma

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 35. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 2
Felszámolás 460
Végelszámolás 298
Hivatalból való törlés 41

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 34
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 588

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 509 db.

A héten 10361 cégnév, 3051 székhelycím és 996 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518372 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Egyszerűsített cégeljárás

 A közkereseti, a betéti vagy korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen alapított részvénytársaság illetve az egyéni cég tekintetében lehetőség van egyszerűsített cégbejegyzési eljárás alkalmazására. Ehhez arra szükség, hogy a társaság alapító okirataként a törvény mellékletét képező iratmintát használják, és az egyszerűsített eljárásra vonatkozó kérelmet a nyomtatványon feltüntessék (Ctv. 48. § (1) bekezdés). A bejegyzési kérelemhez csak a törvényben meghatározott mellékleteket kell csatolni, amelyek tartalmát törvényességi szempontból a jogi képviselő köteles ellenőrizni. A jogi képviselő törvényességi ellenőrzésre vonatkozó nyilatkozatát a kérelemnek tartalmaznia kell (Ctv. 48. § (2) bekezdés). A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a kérelem beérkezésétől illetve az adószám megállapításától számított egy munkanapon belül határoz. A bejegyzést elrendelő illetve elutasító végzés kézbesítését ezen határidőn belül kell a cégbíróságnak kezdeményeznie. A határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon 9 óra (Ctv. 48. § (4) bekezdés).

A cégbíróság a kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a jogi képviselő meghatalmazása szabályszerű-e, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselő abban foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, a kérelemhez csatolták-e a törvényben meghatározott kötelező mellékleteket, valamint, hogy a cég választott neve megfelel-e a jogszabályoknak. A cégbíróság elektronikus úton ellenőrzi, hogy a bejegyezni kért tagok, vezető tisztségviselők és cégvezetők esetében a cégjegyzék tartalmaz-e korlátozásokat. Az egyszerűsített cégeljárás keretében hiánypótlásra felhívásnak nincs helye (Ctv. 48. § (5) bekezdés).

A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha a bejegyzést kérő jogi képviselő meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel meg a jogszabályoknak vagy a kérelem nem tartalmazza a jogi képviselő nyilatkozatát a csatolt mellékletek törvényessége vonatkozásában. Ugyancsak elutasítja a cégbíróság a bejegyzési kérelmet, ha ahhoz nem csatolták a törvényben meghatározott mellékleteket, a cég elnevezése nem felel meg a jogszabályoknak (nem alkalmas más bejegyzett cégektől történő megkülönböztetésre), az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges általános forgalmi adóra vonatkozó nyilatkozat nem felel meg a jogszabályoknak. Elutasításnak van helye, ha a bejegyezni kért tagok, vezető tisztségviselők vagy cégvezetők tekintetében a cégjegyzék korlátozást tartalmaz. Végezetül érdemi okból utasítja el a cégbíróság a bejegyzési kérelmet, ha észleli, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését a törvény az adott cégformára kötelezően előírja, a létesítő okirat illetve a törvény által kötelezően vagy az adott cégformára szükség szerint csatolandó okiratok nem felelnek meg a jogszabályok rendelkezéseinek (Ctv. 48. § (6) bekezdés). Ha a bejegyezni kért adat vagy a csatolt okirat súlyosan törvénysértő, a cégbíróság a jogi képviselőre 50 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szab ki (Ctv. 48. § (7) bekezdés).

Ha a cégbíróság a kérelemről a rendelkezésére álló határidőn belül nem dönt, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követő egy munkanapon belül intézkedik a kérelem elbírálásáról. Ha ez a határidő is eredménytelenül telik el, a cég a kérelemben szereplő adatokkal automatikusan, a törvény erejénél fogva bejegyzésre kerül a cégjegyzékbe. Automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelemnek van helye (Ctv. 48. § (8) bekezdés). Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlésétől számított nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az elutasítás jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, és az eredeti kérelemhez csatolt okiratok a bejegyzési kérelem ismételt elbírálásánál felhasználhatók. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A kérelem ismételt benyújtásának csak egy alkalommal van helye (Ctv. 48. § (9) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 112-115/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

112/2012. augusztus 28.

 

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 2012.09.01.

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

 2012.09.01.

231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.27.

232/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.29.

233/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.05.

234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2013.01.01.

16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet

A jegybanki alapkamat mértékéről

 2012.08.29.

3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról

 2013.01.01.

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet

A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 2012.09.01.

50/2012. (VIII. 28.) NFM rendelet

Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.09.02.

89/2012. (VIII. 28.) VM rendelet

A Tamariska-domb természetvédelmi terület létesítéséről

 2012.09.02.

90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeiről

 2012.08.29.

1314/2012. (VIII. 28.) Korm. határozat

A budai Várbazár felújításának és a Várnegyed hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásáért, valamint a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójával kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1053/2012. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 2012.08.29.

113/2012. augusztus 29.

 

 

235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet

A Gyulai Húskombinát Zrt.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

 2012.08.30.

44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

A lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 2012.08.30.

17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

 2012.08.30.

18/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Az „art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

 2012.08.30.

19/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

 2012.08.30.

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

 2013.01.01.

100/2012. (VIII. 29.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.08.29.

114/2012. augusztus 30.

 

 

236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Erzsébet-programmal, valamint a családtámogatási eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

 2012.09.02.

237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.31.

238/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.31.

239/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.02.

240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.09.01.

241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Az állami olimpiai jutalomról

 2012.08.31.

40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet

Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól

 2012.09.01.

92/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

A cukorrépa-termelők 2012. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

 2012.08.31.

93/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosításáról

 2012.08.31.

94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

Az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról

 2012.09.07.

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

 2012.08.31.

1315/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők(ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 2012.08.31.

1316/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2012.08.31.

1317/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Az Európai Beruházási Bank állami projektfinanszírozó hitelei kapcsán felmerülő egyes kérdésekről

 2012.08.30.

1318/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Az állami vagyonnal kapcsolatos többletbevétel felhasználásáról

 2012.08.30.

1319/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.08.30.

1320/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott és finanszírozandó egyes kiemelt beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánításáról

 2012.08.30.

1321/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Az állami olimpiai jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról

 2012.08.30.

1322/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

 2012.08.30.

1323/2012. (VIII. 30.) Korm. határozat

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedésekről

 2012.08.31.

115/2012. augusztus 31.    

242/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A nemzeti vagyonnal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.09.01.

243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.01.

244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól

2012.09.01.

245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.09.08.

246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.03.

247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.01.

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

2012.09.01.

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

2012.09.08.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012.09.01.

41/2012. (VIII. 31.) KIM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 12.) KIM rendelet módosításáról

2012.09.01.

51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról

2012.09.01.

1324/2012. (VIII. 31.) Korm. határozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti – kormánytisztviselő határozott idejű áthelyezésére tekintettel történő – előirányzat-átcsoportosításról

2012.08.31.

101/2012. (VIII. 31.) ME határozat

A Magyarország és a Török Köztársaság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2012.08.31.

102/2012. (VIII. 31.) ME határozat

Magyarország és az Iraki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2012.08.31.

103/2012. (VIII. 31.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

2012.08.31.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. augusztus 29. 55. évfolyam, L 232

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 779/2012/EU (2012. augusztus 27.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az V, a VI, a VII és a XII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete abroncshalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 780/2012/EU (2012. augusztus 28.) végrehajtási rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői csoportok számára az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikkében biztosított támogatáshoz nyújtott uniós hozzájárulásra vonatkozó 2012–2017. évi elosztási együtthatóknak a 2012. július 1-ig bejelentett elismerési tervek tekintetében történő megállapításáról
A Bizottság 781/2012/EU (2012. augusztus 28.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az almára és a paradicsomra kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 782/2012/EU (2012. augusztus 28.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. november 10-i 2488/2000/EK tanácsi rendelethez (  HL L 287., 2000.11.14.) (Magyar nyelvű különkiadás, 10. fejezet, 1. kötet, 238. o.)
2012. augusztus 30. 55. évfolyam, L 233

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 783/2012/EU (2012. augusztus 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 48., 2011.2.23.)
2012. augusztus 31. 55. évfolyam, L 234

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/491/EU (2012. július 23.) határozata az Európai Unió által az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságában a 10. Európai Fejlesztési Alap nem allokált forrásai egy részének az AKCS-n belüli együttműködés céljára történő átcsoportosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 784/2012/EU (2012. augusztus 30.) rendelete egy Németország által kijelölt aukciós platformnak az 1031/2010/EU rendelet jegyzékébe történő felvételéről, valamint a rendelet 59. cikke (7) bekezdésének helyesbítéséről
A Bizottság 785/2012/EU (2012. augusztus 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. szeptember 1. 55. évfolyam, L 235

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 786/2012/EU (2012. augusztus 30.) végrehajtási rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 951/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 787/2012/EU (2012. augusztus 31.) végrehajtási rendelete a 612/2009/EK rendelettől az annak 34. cikke szerint, 2012. április 1–18. között végrehajtott sertéshússzállítások esetében alkalmazandó visszatérítések mértékének meghatározása tekintetében történő eltérésről
A Bizottság 788/2012/EU (2012. augusztus 31.) végrehajtási rendelete a 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról
A Bizottság 789/2012/EU (2012. augusztus 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 790/2012/EU (2012. augusztus 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. szeptember 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
2012. szeptember 1. 55. évfolyam, L 236

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/485/EU (2012. április 25.) határozata a Németország által a „Zweckverband Tierkörperbeseitigung” javára Rajna-vidék–Pfalz tartományban, Saar-vidék tartományban, Rheingau-Taunus körzetben és Limburg-Weilburg járásban nyújtott SA.25051. (C 19/10.) (korábbi NN 23/10.) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 2557. számú dokumentummal történt)
2012. szeptember 3. 55. évfolyam, L 237

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2012/EU (2012. június 13.) rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
2012. szeptember 4. 55. évfolyam, L 238

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 795/2012/EU (2012. augusztus 28.) végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 585/2012/EU rendelet módosításáról
A Tanács 796/2012/EU (2012. augusztus 30.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről
A Bizottság 797/2012/EU (2012. szeptember 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. augusztus 29. 55. évfolyam, C 260
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 260/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 260/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6667 – Marquard & Bahls/Linde/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 260/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 260/04 Értesítés az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
2012. augusztus 29. 55. évfolyam, C 260A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 260 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — hatodik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012/C 260 A/02 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — ötödik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
 

Helyesbítések

2012/C 260 A/03 Helyesbítés a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke – negyedik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz (  HL C 182 A, 2012.6.22.)
2012. augusztus 30. 55. évfolyam, C 261
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 261/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6657 – Marubeni Corporation/Gavilon Holdings)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 261/02 Euroátváltási árfolyamok
2012. augusztus 30. 55. évfolyam, C 262
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 262/01 A Bizottság közleménye az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 262/02 A Bizottság közleménye az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 262/03 A Bizottság közleménye az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 262/04 Állami támogatás – Hollandia – Állami támogatás SA.33305 (2012/C), SA.29832 (2012/C) – Ismételt bejelentés az ING feltőkésítéséről; a 2009 októberi szerkezetátalakítási kötelezettségvállalások végrehajtása – Hollandia – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. augusztus 31. 55. é folyam, C 263
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 263/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 263/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 263/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (5) bekezdése alapján – Pályázati felhívás menetrend szerinti légi járatok közszolgáltatási kötelezettség alapján történő üzemeltetésére
2012/C 263/04 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség módosítása
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 263/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6627 – Arla/Milch-Union Hocheifel)
2012. augusztus 31. 55. évfolyam, C 264
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 264/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. július 1-jetől2012. július 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 264/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. július 1-jetől2012. július 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. szeptember 1. 55. évfolyam, C 265
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 265/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6669 – CDC Infrastructure/Foresight Solar/Adenium Solar/VEI Capital/FOR VEI)
2012/C 265/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6389 – ENI/Nuon Belgium/Nuon Wind Belgium/Nuon Power Generation)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 265/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 265/04 Az élelmiszerek és élelmiszer-összetevők ionizáló sugárzással történő kezelésére engedélyezett létesítmények listája a tagállamokban (Az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdése értelmében)(Ez a szöveg törli a  2011.11.17-i HL C 336. számának 14. o. megjelent szöveget, és annak helyébe lép)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 265/05 Pályázati felhívás a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság felelősségi körébe tartozó bizottsági szakértői csoportok tagjaiként kinevezendő szakértők kiválasztására
2012. szeptember 4. 55. évfolyam, C 266
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 266/01 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 0,75 % 2012. szeptember 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 266/02 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6698 – Cheung Kong Holdings/Cheung Kong Infrastructure Holdings/Power Assets Holdings/MNG Gas Networks) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. szeptember 4. 55. évfolyam, C 266A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 266 A/01 Pályázati felhívás az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ügyvezető igazgatói állásának betöltésére (AD 14 besorolási fokozat) – COM/2012/10332

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!