7. évfolyam 37. szám 2012.09.11.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink:

Tisztelt Partnerünk!


A Piac és Profit szervezésében megrendezett konferenciasorozaton az Opten Kft-vel is találkozhatnak a Kkv Akadémiára jelentkezők, ahol megtanulhatnak vállalkozni, gazdálkodni, illetve gyarapíthatják vállalkozói tudásukat.

Sok vállalkozás csődjét nem a piacképes termék hiánya, hanem a cég szakszerűtlen vezetése okozza. Vállalkozni tudni kell. Iskolában nem tanítják, gyakorlatban lehet csak szert tenni a tudásra, tapasztalatra, ám sok-sok veszteség árán. A tanulópénz így nagyon nagy. A Kkv Akadémián szert lehet tenni gyakorlati ismeretre, tudásra, tanulni lehet gyakorlott cégvezetőktől, meg lehet tanulni az adózás, a jog, a számvitel, a pénzgazdálkodás, a marketingkommunikáció, a cégszervezés, cégvezetés, az üzletikapcsolat-építés aktuális gyakorlati tudnivalóit.
Ezzel minimálisra csökkentheti vállalkozása kockázatát.

A cég sorsa a cég vezetőjének kezében van. A kisvállalkozás vezetőjének kell a legjobb pénzügyesnek, üzletembernek, jogásznak, könyvelés, adózási szakembernek, a legjobb vezetőnek, cégszervezőnek, HR-esnek lennie egy személyben.
Minderre a tudásra szert lehet tenni. Hét napos iskolánknak az a célja, hogy felkészítse a kezdő és haladó vállalkozásvezetőket a biztos kézzel irányításra.

Kkv Akadémia


7 nap, 7 gyakorlati téma kezdő és haladó kkv-vezetőknek

A BKIK IX. és XXVIII. Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye
Állandó helyszín: BKIK Székház, Budapest, Krisztina körút 99.

Vegyen részt a 7 rendezvény mindegyikén kedvezményes áron!

Témák és időpontok (egész napos tréningek egy-egy témában):

2012. október 3. szerda - Számvitel, könyvvitel

2012. október 9. kedd - Adózás

2012. október 25. csütörtök - Pénzgazdálkodás

2012. november 6. kedd - Jog

2012. november 13. kedd - Szervezetfejlesztés

2012. november 27. kedd - Marketingkommunikáció

2012. december 4. kedd - Vezetés. Csapatépítés. Irányítás.

 Regisztrálni lehet együtt, az összes oktatási napra és témára, és lehet témánként külön is!

További információkat az alábbi linken érhet el.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 36. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 614
Végelszámolás 212
Hivatalból való törlés 31

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 21
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 502

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 379 db.

A héten 7852 cégnév, 2210 székhelycím és 658 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518395 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Az átalakulás, zálogjog, tagváltozás bejegyzése, a cég törlése

Az átalakulás – cégforma váltás, egyesülés, szétválás – esetén a kérelem elbírálására nyitva álló határidő harminc munkanap, amely akkor kezdődik, amikor valamennyi érintett cég cégirata az eljárás lefolytatására illetékes cégbíróság rendelkezésére áll (Ctv. 57. § (1) bekezdés). Ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás nem a változás bejegyzésekor, hanem a cég által meghatározott időpontban következik be. A változás időpontja nem lehet későbbi, mint a kérelem benyújtását követő kilencvenedik nap és nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a cég által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság a változás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel (Ctv. 57. § (2) bekezdés). Cégforma változása esetén a cég átalakulását a létesítő okirat aláírásától illetve elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelőd székhelye szerinti cégbíróságon a jogelőd cég törlése iránti kérelemmel egyidejűleg (Ctv. 57. § (3) bekezdés). A cégforma változásról a jogelőd cég székhelye szerinti cégbíróság dönt. A jogutód cég bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a jogelőd céget a jogutódra történő utalással törli a cégjegyzékből, és szükség esetén intézkedik a jogutód cég cégiratainak az esetleges új székhely szerint illetékes cégbíróságra történő áttételéről (Ctv. 57. § (4) bekezdés).

Az összeolvadás iránti változás bejegyzési kérelmet a jogutód cég székhelye szerinti cégbíróságon kell előterjeszteni a létesítő okirat aláírásától vagy elfogadásától számított hatvan napon belül. Ezzel egyidejűleg kérni kell a jogelőd cégek cégjegyzékből történő törlését is. A kérelemnek valamennyi érintett cég cégnevét, székhelyét és cégjegyzék számát tartalmaznia kell (Ctv. 58. § (1) bekezdés). Ha az összeolvadó cégek székhelye a jogutód cég székhelyétől eltérő cégbíróság illetékességi területén van, a jogelőd székhelye szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak a jogutód székhelye szerinti cégbírósághoz történő megküldése iránt. Ezzel egyidejűleg a cégiratok megküldésének tényét a cégjegyzékben rögzíti. Az iratok megküldése előtt a folyamatban lévő változás bejegyzési kérelmekről soron kívül dönteni kell (Ctv. 58. § (2) bekezdés). A jogutód cég bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a jogelőd cégeket a jogutódra történő utalással törli a cégjegyzékből (Ctv. 58. § (3) bekezdés).

A beolvadás bejegyzése iránti változás bejegyzési kérelmet az átvevő cég székhelye szerinti cégbíróságon kell előterjeszteni az átvevő cég létesítő okirata módosításának aláírásától vagy elfogadásától, ennek hiányában az egyesülési szerződés aláírásától számított hatvan napon belül. Ezzel egyidejűleg kérni kell a jogelőd beolvadó cégek cégjegyzékből történő törlését is. A kérelemnek valamennyi beolvadó cég cégnevét, székhelyét és cégjegyzék számát tartalmaznia kell (Ctv. 59. § (1) bekezdés).  Ha a beolvadó cégek székhelye az átvevő cég székhelyétől eltérő cégbíróság illetékességi területén van, a beolvadó cég székhelye szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak az átvevő cég székhelye szerinti cégbírósághoz történő megküldése iránt. Ezzel egyidejűleg a cégiratok megküldésének tényét a cégjegyzékben rögzíti. Az iratok megküldése előtt a beolvadás elhatározása előtt benyújtott változás bejegyzési kérelmekről soron kívül dönteni kell (Ctv. 59. § (2) bekezdés). A cégbíróság a beolvadással járó változások bejegyzésével egyidejűleg törli a beolvadó céget a cégjegyzékből az átvevő cégre történő utalással (Ctv. 59. § (3) bekezdés).

Az üzletrészt terhelő jelzálogjog bejegyzése a zálogkötelezett tag vagy a zálogjogosult változás bejegyzési kérelme alapján történik (Ctv. 61/A. § (1) bekezdés). A kérelemhez csatolt zálogszerződést a cégbíróság csak annyiban vizsgálja, hogy a korlátolt felelősségű társaság és tagjai adatai megegyeznek-e a cégjegyzékben szereplő adatokkal (Ctv. 61/A. § (2) bekezdés). A zálogszerződéssel– így különösen érvényességével, hatályosságával stb. -  kapcsolatos polgári jogi jogviták elbírálása a rendes bíróság hatáskörébe tartozik.

A cégjegyzékbe bejegyzett tag vagyoni részesedésének (üzletrészének, részvényeinek) átruházása esetén a cégbíróság a változás bejegyzési kérelemről elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot (Ctv. 61/B. § (1) bekezdés). Az állami adóhatóság három munkanapon belül értesíti a cégbíróságot, ha a cég nyilvántartása szerint a túlfizetéssel csökkentett 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik (Ctv. 61/B § (2) bekezdés). Ilyen értesítés esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget, hogy a részesedés átruházási napjával, mint forduló nappal készítsen könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleget, és azt nyújtsa be a cégbíróságnak (Ctv. 61/B § (3) bekezdés).

A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása után, illetőleg ha a törvény az adott cégformára azt enélkül is megengedi, akkor ennek hiányában is kérheti a cég törlését a cégjegyzékből (Ctv. 62. § (1) bekezdés). Hivatalból kell törölni a céget a felszámolást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló elektronikusan megküldött végzése alapján, illetve a kényszertörlési eljárás (részletes szabályait lásd egy későbbi cikkünkben) során (Ctv. 62. § (2) bekezdés). A cég hivatalból történő törlését kimondó végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálati kérelemnek nincs helye (Ctv. 62. § (3) bekezdés). A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Ha a törlésre nem felszámolási eljárást követően került sor, a cégbíróság csak akkor törölheti a cégjegyzékből, ha az államai adóhatóság tájékoztatása szerint a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, ellenőrzést és végrehajtást nem kezdeményez. Ha ilyen eljárás folyik, vagy az adóhatóság ellenőrzést illetve végrehajtást kezdeményez, vagy a cég köztartozással rendelkezik a cég mindaddig nem törölhető a cégjegyzékből, amíg az adóhatósági eljárás befejezéséről, végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozások megfizetését igazoló tájékoztatást a cégbíróságnak az állami adóhatóság elektronikus úton meg nem küldi (Ctv. 62. § (4) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 116-117/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

116/2012. szeptember 4.

 

 

45/2012. (IX. 4.) BM rendelet

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról

 2012.09.05.

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jog harmonizációs célú módosításáról

 2012.09.05.

3/2012. (IX. 4.) KÜM rendelet

A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állókés a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

 2012.09.05.

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet

A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 2012.09.12.

96/2012. (IX. 4.) VM rendelet

A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat felhasználásáról

 2012.09.05.

216/2012. (IX. 4.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésekről

 2012.09.04.

217/2012. (IX. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.04.

218/2012. (IX. 4.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.09.04.

219/2012. (IX. 4.) KE határozat

Bírói felmentésről

 2012.09.04.

220/2012. (IX. 4.) KE határozat

Gazdasági versenyhivatal versenytanácsa tagjává történő kinevezéséről

 2012.09.04.

221/2012. (IX. 4.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.09.04.

1325/2012. (IX. 4.) Korm. határozat

A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos egyes hatásköreinek további gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.09.01.

117/2012. szeptember 7.    

250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.08.

251/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.08.

252/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2013.01.01.

4/2012. (IX. 7.) PSZÁF rendelet

A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet módosításáról

2013.01.01.

36/2012. (IX. 7.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata vizsgálatáról

2012.09.07.

222/2012. (IX. 7.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésekről

2012.09.07.

1326/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

2012.09.08.

1327/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A megyei levéltáraknak a Magyar Országos Levéltárba történő beolvadásáról szóló 1107/2012. (IV. 11.) Korm. határozatban meghatározott feladatok módosításáról

2012.09.07.

1328/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

Egyes egészségügyi ingatlanok Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe adásáról

2012.09.08.

1329/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest), a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részleg (Algyő-Nagyfa) közös telephelyre integrálásával összefüggő feladatokról szóló 1060/2012. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

2012.09.08.

1330/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Közlekedés Operatív Program „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” című nagyprojekt támogatásának növeléséről

2012.09.07.

1331/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 4., 5. és 8. prioritásának megállapításáról, valamint a 4. és az 5. prioritásban meghirdethető pályázati felhívásoknak előkészítéséről

2012.09.07.

1332/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KMOP keretében megvalósuló a „Régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése a 3102. j. úton” című egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

2012.09.07.

1333/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról

2012.09.07.

1334/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.4.5-12/1 azonosító számú („Tehetséghidak Program” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1335/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Lőkösháza vasútvonal 2000–2006. közötti időszakban Kohéziós Alapból támogatott fejlesztési projektek az Európai Bizottság által megállapított támogatási korrekcióinak csökkentéséhez szükséges intézkedésekről

2012.09.07.

1336/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú („Kecskemét város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése-tervezés, engedélyezés” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1337/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0005 azonosító számú [„M30 gyorsforgalmi út (3. sz. főút korrekciója) Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz kivitelezése” című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

2012.09.07.

1338/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 azonosító számú („Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1339/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 azonosító számú („Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1340/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 azonosító számú („Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1341/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú

(„Dánszentmiklós–Nyáregyháza Szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1342/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 azonosító számú („Okány község szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1343/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A fővárosi M2 metróvonal szerelvényeinek cseréje című projekt Közlekedés Operatív Programba történő beemelésének lehetőségéről

2012.09.07.

1344/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A TÁMOP-3.4.2.B-12/1 azonosító számú („Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

2012.09.07.

1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

Az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről

2012.09.07.

1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek nevesítéséről

2012.09.07.

1347/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

A Regionális Operatív Programok keretében új kiemelt turisztikai projektek akciótervi nevesítéséről, valamint támogatásuk jóváhagyásáról

2012.09.07.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. szeptember 5. 55. évfolyam, L 239

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 798/2012/EU (2012. szeptember 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/492/EU (2012. szeptember 3.) határozata a 2000/96/EK határozatnak a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás (TBE) és a kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett fertőző betegségek vonatkozásában történt módosításáról (az értesítés a C(2012) 3241. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 6. 55. évfolyam, L 240

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

  2012/493/EU
A Tanács (2012. március 23.) határozata az EU–LAC alapítvány nemzetközi szervezetként való létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazásról
A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2012/494/EU (2012. március 23.) határozata az EU–LAC alapítvány nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazásról
 

RENDELETEK

A Bizottság 799/2012/EU (2012. szeptember 5.) végrehajtási rendelete az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról
A Bizottság 800/2012/EU (2012. szeptember 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2012/495/EU (2012. szeptember 5.) határozata a Törvényszék egy bírájának kinevezéséről
2012. szeptember 7. 55. évfolyam, L 241

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/496/EU (2010. december 2.) határozata a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról
A Tanács 2012/497/EU (2012. március 8.) határozata a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
 

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és a Marokkói Királyság között a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek és azok mellékleteinek felváltásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 801/2012/EU (2012. szeptember 4.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3L övezetben folytatott, norvég garnélára irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 802/2012/EU (2012. szeptember 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/498/EU (2012. augusztus 17.) határozata a 2010/2/EU és a 2011/278/EU határozatnak a CO2-kibocsátás-áthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatok és alágazatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 5715. számú dokumentummal történt)
2012. szeptember 7. 55. évfolyam, L 242

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 791/2012/EU (2012. augusztus 23.) rendelete a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos rendelkezések tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 792/2012/EU (2012. augusztus 23.) végrehajtási rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
2012. szeptember 7. 55. évfolyam, L 243

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 793/2012/EU (2012. szeptember 5.) végrehajtási rendelete az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 794/2012/EU (2012. szeptember 5.) rendelete az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről
2012. szeptember 8. 55. évfolyam, L 244

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) módosítása Az ENSZ C.N.326.2011.TREATIES-2 letéteményesi értesítés alapján a TIR-egyezmény következő módosításai 2012. szeptember 13-án minden Szerződő Fél tekintetében hatályba lépnek
A Tanács 2012/499/EU (2012. június 26.) határozata az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 803/2012/EU (2012. szeptember 7.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 177. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 804/2012/EU (2012. szeptember 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 805/2012/EU (2012. szeptember 7.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/500/EU (2012. szeptember 6.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2012) 6113. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/501/EU (2012. szeptember 7.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2008/899/EK határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. szeptember 5-i 793/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 243., 2012.9.7.)
Helyesbítés az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről szóló, 2012. szeptember 5-i 794/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 243., 2012.9.7.)
2012. szeptember 11. 55. évfolyam, L 245

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 806/2012/EU (2012. szeptember 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/502/EU (2012. július 20.) iránymutatása a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről (EKB/2012/16)
2012. szeptember 5. 55. évfolyam, C 267
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 267/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 267/02 Az Agricultural Bank of Greece megbízhatóan működő részének átvétele a Piraeus Bank által a 3601/2007. törvény 63B., 63D. és 68. cikkének alkalmazásában
2012. szeptember 5. 55. évfolyam, C 268
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 268/01 Állami támogatás – Németország – SA.29404 – C/2011 (korábbi NN/2011 és korábbi SA.32091) számú Állami támogatás – Németország – Dortmundi repülőtér – NEO – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 268/02 Állami támogatás – Románia – SA.33624 (korábbi 2011/CP) sz. Állami támogatás – Kedvezményes villamosenergia-díjak az ALRO Slatina S.A. számára – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. szeptember 6. 55. évfolyam, C 269
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 269/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6568 – Cisco Systems/NDS Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 269/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 269/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 269/04 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról
2012. szeptember 7. 55. évfolyam, C 270
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 270/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 270/02 11/2012. sz. különjelentés: „Az anyatehénre, illetve az anyajuhra és anyakecskére vonatkozó közvetlen támogatások az egységes támogatási rendszerrel (ETR) kapcsolatos intézkedések részleges végrehajtása keretében”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 270/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 270/04 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. szeptember 7. 55. évfolyam, C 270A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 270 A/01 Útmutató a nyílt versenyvizsgákhoz
2012. szeptember 8. 55. évfolyam, C 271
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 271/01 Egyetértési megállapodás az Európai Bizottság és az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium között
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 271/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6463 – Marquard & Bahls/Bominflot)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 271/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 271/04 Igazgatási megállapodás az Európa Tanáccsal az európai embléma harmadik felek által történő felhasználásáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 271/05 A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 271/06 Ajánlattételi felhívás – EACEA/26/12 – 4.1. terület – Az ifjúsági politika területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 271/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6613 – Watson/Actavis)
2012/C 271/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6599 – Comsa Rail Transport/Naviland Cargo/Grupo Logístico Sesé/Target) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 271/09 Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megindításáról szóló bizottsági értesítéshez (  HL C 71., 2012.3.9.)
2012. szeptember 8. 55. évfolyam, C 272
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 272/01 Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2011) – II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
2012. szeptember 8. 55. évfolyam, C 273
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 273/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 258., 2012.8.25.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 273/02 C-253/12. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — JS kontra Česká správa sociálního zabezpečení
2012/C 273/03 C-270/12. sz. ügy: 2012. június 1-jén benyújtott kereset — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Parlament
2012/C 273/04 C-276/12. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jiří Sabou kontra Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
2012/C 273/05 C-284/12. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) által 2012. június 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Deutsche Lufthansa AG kontra Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
2012/C 273/06 C-291/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Németország) által 2012. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michael Schwarz kontra Stadt Bochum
2012/C 273/07 C-296/12. sz. ügy: 2012. június 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság
2012/C 273/08 C-298/12. sz. ügy: A Conseil d’État (Franciaország) által 2012. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Confédération paysanne kontra Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche
2012/C 273/09 C-299/12. sz. ügy: A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2012. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — GREEN — SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. kontra Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
2012/C 273/10 C-305/12. sz. ügy: 2012. június 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovák Köztársaság
2012/C 273/11 C-308/12. sz. ügy: 2012. június 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 273/12 T-350/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 4-i végzése — ICO Satellite kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresetindítási határidő — Kezdet — A menthető tévedés hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 273/13 T-329/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 4-i végzése — TME kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A bukaresti szennyvíztisztító állomás rehabilitációjára irányuló, az ISPA strukturális alapok által társfinanszírozott közbeszerzési eljárás — A román hatóságoknak a felperes által benyújtott ajánlatot elutasító, állítólagosan szabálytalan határozata — A pénzügyi korrekciós eljárás Romániával szemben való megindításának Bizottság általi megtagadása — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 273/14 T-382/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 9-i végzése — Pigui kontra Bizottság („Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Állásfoglalás — Meghagyás iránti kérelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 273/15 T-543/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 3-i végzése — Ghreiwati kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Szíriával szembeni korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 273/16 T-606/11. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) 2012. július 3-i végzése — Woodman Labs kontra OHIM — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 273/17 T-83/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 12-i végzése — Chico's Brands Investments kontra OHIM — Artsana (CHICO’S) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 273/18 T-215/12. sz. ügy: 2012. május 22-én benyújtott kereset — MPM-Quality és EUTECH kontra OHIM — Elton hodinářská, a.s. (MANUFACTURE PRIM 1949)
2012/C 273/19 T-242/12. sz. ügy: 2012. június 4-én benyújtott kereset — SNCF kontra Bizottság
2012/C 273/20 T-277/12. sz. ügy: 2012. június 25-én benyújtott kereset — Bimbo kontra OHIM — Café do Brasil (Caffè KIMBO)
2012/C 273/21 T-278/12. sz. ügy: 2012. június 22-én benyújtott kereset — Inter-Union Technohandel kontra OHIM — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)
2012/C 273/22 T-285/12. sz. ügy: 2012. június 28-án benyújtott kereset — Cartoon Network kontra OHIM — Boomerang TV (BOOMERANG)
2012/C 273/23 T-288/12. sz. ügy: 2012. június 26-án benyújtott kereset — EI du Pont de Nemours kontra OHIM — Zueco Ruiz (ZYTEL)
2012/C 273/24 T-291/12. sz. ügy: 2012. július 3-án benyújtott kereset — Deutsche Bank kontra OHIM (Passion to Perform)
2012/C 273/25 T-292/12. sz. ügy: 2012. július 3-án benyújtott kereset — Mega Brands kontra OHIM — Diset (MAGNEXT)
2012/C 273/26 T-295/12. sz. ügy: 2012. július 4-én benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság
2012/C 273/27 T-297/12. sz. ügy: 2012. július 2-án benyújtott kereset — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság
2012/C 273/28 T-300/12. sz. ügy: 2012. július 9-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE)
2012/C 273/29 T-302/12. sz. ügy: 2012. július 6-án benyújtott kereset — Torrefacção Camelo kontra OHIM — Pato Hermanos (kávécsomagolás díszítése)
2012/C 273/30 T-304/12. sz. ügy: 2012. július 9-én benyújtott kereset — Message Management kontra OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany)
2012/C 273/31 T-306/12. sz. ügy: 2012. július 10-én benyújtott kereset — Spirlea kontra Bizottság
2012/C 273/32 T-307/12. sz. ügy: 2012. július 11-én benyújtott kereset — Mayaleh kontra Tanács
2012/C 273/33 T-309/12. sz. ügy: 2012. július 6-án benyújtott kereset — Zweckverband Tierkörperbeseitigung kontra Bizottság
2012/C 273/34 T-310/12. sz. ügy: 2012. július 12-én benyújtott kereset — Yuanping Changyuan Chemicals. kontra Tanács
2012/C 273/35 T-315/12. sz. ügy: 2012. július 13-án benyújtott kereset — Tubes Radiatori kontra OHIM — Antrax It (Fűtőradiátorok)
2012/C 273/36 T-325/12. sz. ügy: 2012. július 23-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság
2012/C 273/37 T-329/12. sz. ügy: 2012. július 23-án benyújtott kereset — Al-Tabbaa kontra Tanács
2012/C 273/38 T-483/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 11-i végzése — Románia kontra Bizottság
2012/C 273/39 T-75/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 13-i végzése — Embraer és társai kontra Bizottság
2012/C 273/40 T-504/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i végzése — Prima TV kontra Bizottság
2012/C 273/41 T-506/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i végzése — RTI és Elettronica Industriale kontra Bizottság
2012/C 273/42 T-663/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 12-i végzése — Spa Monopole kontra OHIM — Royal Mediterranea (THAI SPA)
2012/C 273/43 T-92/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 12-i végzése — Gas kontra OHIM — Grotto (GAS)
2012/C 273/44 T-93/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 12-i végzése — Gas kontra OHIM — Grotto (BLUE JEANS GAS)
2012.09.11. 55. évfolyam, C 274
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 274/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 274/02 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!