7. évfolyam 34. szám 2012.08.21.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Felszámolási hullámvasút: egyszer fent – másszor még fentebb

 

Júliusban már az egymást követő harmadik hónapban volt 2200 fölött a megindított felszámolási eljárások száma. Míg korábban egyszer sem érte el a 2200-at a mutató, és 2000 fölé is mindössze kétszer emelkedett, addig az elmúlt három hónap átlaga 2328 felszámolás. Az Opten szerint a jelenség mögött az aktív hatósági munka áll.

 

Júliusban 2251 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon. Ez volt a harmadik egymást követő hónap, amikor a mutató 2200 fölé emelkedett, ilyesmi korábban egyetlen hónapban sem fordult elő, és arra is csak 2011 júniusában és novemberében volt példa, hogy 2000-nél több cég felszámolása induljon meg egy hónapon belül. Ehhez képest most az utolsó három hónapot tekintve a havi felszámolási átlag 2328 eljárásnál tart, míg az előző év azonos három hónapjának átlaga 1905 felszámolás volt. „Nyugodtan mondhatjuk, hogy a felszámolások számában bekövetkezett 20 százalékos növekedés a 2008-as és 2011-es után egy harmadik felszámolási hullámként söpör végig a magyar gazdaságon” – mondja Tóth Tamás, az Open ügyvezető igazgatója.

 

2011 első negyedéve után hirtelen megugrott a felszámolások száma az országban, ami alapvetően két forrásból táplálkozott: a lánctartozások következményeként a válság miatt hirtelen bajba jutott cégek beszállítói közül sokakat ért utol a fizetésképtelenség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig szigorította ellenőrzéseit, aminek eredményeként jelentősen növekedett a kényszer-végelszámolásokból felszámolásba fordult eljárások száma. A most kibontakozó felszámolási hullámot inkább a növekvő hatósági aktivitás táplálja. Míg tavaly az első félévben 3500 felszámolás indult úgy, hogy azt hatósági kényszer-végelszámolás előzte meg, addig idén az első félévben 12 355 felszámolásból 7500 indult kényszer-végelszámolás után.

 

A nagy hatósági aktivitás azzal a reménnyel kecsegtet, hogy némiképp letisztul az egészségtelen magyar cégstruktúra” – mondja Tóth Tamás, aki szerint nem tartható, hogy Magyarországon 600 ezer társas és további 500 ezer egyéni vállalkozás működik. Az igazgató ugyanakkor úgy véli, hogy a jövő évre tervezett adóváltozások konzerválják a kisebb cégeket, sőt akár az idei év elejéhez hasonló cégalapítási dömpinget idézhetnek elő, hiszen rendkívül kedvező helyzetbe hozzák a mikro- és kisvállalkozásokat. „A gazdaság élénkítését és az adók beszedhetőségét célzó kormányzati szándék üdvözlendő, de ki kell dolgozni azokat a mechanizmusokat, amelyekkel elejét lehet venni a cégek osztódásának, illetve az adóoptimalizálási célú cégalapításoknak. Ellenkező esetben tovább aprózódik a cégstruktúra, ami nagy kockázatot jelent a hazai gazdaságra, és növeli a kitettséget a negatív külső hatásokkal szemben” – mondja az Opten ügyvezetője.

 

Az elmúlt két hónap végelszámolási adata lecsengő tendenciát mutat a NAV év eleji aktivitását követően, ám a kép közel sem ennyire tiszta. Az év első öt hónapjában 3-4 ezer végelszámolást tettek közzé a cégbíróságok havonta, ez júniusban 2610-re, júliusban pedig 1678-ra csökkent. Tóth Tamás szerint azonban a hatósági szigor nem múlt el, csak átalakult: „A módosult jogszabályok miatt a kényszer-végelszámolásokat sok esetben kényszertörlési eljárások váltották fel, és ezekkel együtt magas szinten stabilizálódott a hatósági döntés alapján megszűnő cégek száma.”

 

A decembertől márciusig tartó cégalapítási hullámot követő áprilisi mélypont után hónapról hónapra emelkedik a cégalapítások száma. „A tavaly jellemző havi 3-4 ezer cégalapítást ugyan még nem értük el, de az áprilisi 1800-hoz képest a július 2800 új cég komoly növekedést jelent. Így elképzelhető, hogy már a következő hónapokban visszatér a korábban megszokott cégalapítási kedv” – véli Tóth Tamás, aki szerint ugyanakkor egyáltalán nem természetes, hogy egy szűkülő gazdaságban ilyen sok új céget alapítanak.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 33. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 267
Végelszámolás 285
Hivatalból való törlés 28

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 55
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 841

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 564 db.

A héten 11760 cégnév, 3425 székhelycím és 1255 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518388 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégbejegyzési és változás bejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása

 A cégbejegyzési és változás bejegyzési kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani a cégbírósághoz. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a jogi képviselő a megfelelően kitöltött kérelem nyomtatványhoz csatolja a törvényben meghatározott mellékleteket, és az így kialakított elektronikus aktát elektronikusan aláírja és időbélyegzővel látja el, majd azt e-mailben megküldi az illetékes cégbíróságnak. A cégbíróság az elektronikusan beérkezett kérelmekről – feltéve, hogy az informatikai szempontból megfelelően került benyújtásra – tanúsítványt illetve igazolást küld a jogi képviselő részére ugyancsak elektronikus úton (Ctv. 36. § (1) bekezdés). A cégbejegyzési illetve változás bejegyzési eljárásban a megküldött okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. Az időbélyegző alapján megállapíthatónak kell lennie az aláírási jogosultságnak az aláírás időpontjában. A gyakorlatban a cégeljárásban részt vevő jogi képviselők mindegyike rendelkezik egy arra feljogosított szolgáltatóval kötött szerződéssel, amely alapján a szolgáltató a jogi képviselő rendelkezésére bocsátott egy az aláírás és az időbélyegző létrehozásához szükséges digitális kártyát valamint az annak használatához szükséges eszközt, amelyek segítségével a minősített elektronikus aláírás és az időbélyegző létrehozható. A jogi képviselők számára könnyítés, hogy nem kell minden egyes okiratot aláírással és időbélyegzővel ellátni, elegendő ha csak a kérelmet illetve a teljes elektronikus aktát írják alá. A cégbíróság által küldött elektronikus irat közokiratnak minősül (Ctv. 36. § (2) bekezdés). A cégbíróság a cég adatait elektronikus irat formájában tartja nyilván (Ctv. 36. § (3) bekezdés). A bejegyzési kérelem előterjesztője választása szerint az adóhatósághoz illetve a Központi Statisztika Hivatalhoz bejelentendő adatokat az elektronikus cégbejegyzési vagy változás bejegyzési kérelemmel együtt benyújthatja a cégbíróságnak kérve azok továbbítását (egyablakos rendszer). Ezek az adatok nem képezik a cégnyilvántartás részét, azonban azok beterjesztésével a cég a megfelelő hatóság részére történő bejelentési kötelezettségének is eleget tesz (Ctv. 36. § (4) bekezdés). A bejegyzési illetve változás bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni a tagok adóazonosító számát. Amennyiben a bejegyezni kért külföldi tag nem rendelkezik a saját állama szerinti közteherviselési azonosítóval, úgy a kérelemben erre utalni kell. A tagok adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben, arra csak a cégnyilvántartás és az adóhatóság közötti az adóregisztrációs eljáráshoz szükséges adatszolgáltatás érdekében van szükség (Ctv. 36. § (4a) bekezdés).

A jogi képviselő feladata az általa szerkesztett okiratok mellett a bejegyzési vagy változás bejegyzési kérelem mellékletét képező további okiratok elektronikus okirattá történő átalakítása is. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a papír alapú okiratot a jogi képviselő a cégeljárásban elfogadott pdf. formátumban beszkenneli és azt számítógépe memóriájába elmenti. Az eleve megfelelő elektronikus formában rendelkezésre álló és kiállítója által minősített elektronikus aláírással ellátott okiratokat közvetlenül is a kérelemhez lehet csatolni (Ctv. 37. § (1) bekezdés). A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formátumú okiratok illetve hiteles másolatuk megőrzéséről köteles gondoskodni. A jogi képviselő a cégbíróság felhívására köteles bemutatni a papír alapú okiratot az egyezőség megállapíthatósága érdekében, amennyiben a cégbíróságnak e tekintetben kétsége merül fel (Ctv. 37. § (2) bekezdés). A bejegyzési és változás bejegyzési kérelmet a jogi képviselő elektronikus úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg, vagy azt a kormányzati portálon keresztül nyújtja be. A kérelmet a céginformációs szolgálathoz illetve a kormányzati portálhoz történő beérkezés időpontjában kell benyújtottnak tekinteni (Ctv. 37. § (3) bekezdés). A gyakorlatban mindegyik cégbíróságnak megvan a maga e-mail címe, amelyet a cégeljárásban használni kell, a jogi képviselők pedig a kérelmeket és mellékleteit elektronikus aktába foglalva csatolt file-ként az illetékes cégbíróság e-mail címére küldik meg.  Az eljárás illetékét illetve a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni. Ehhez a jogi képviselőnek az elektronikus aláírás létrehozására alkalmas digitális kártyájának felhasználásával előzetesen le kell tölteni a cégszolgálat honlapjáról az elektronikus utalványt, majd az azon található bankszámla számra át kell utalnia a megfelelő összeget közleményként az utalványban található 16 jegyű azonosító kódot feltüntetve. A befizetésről a kincstár a jogi képviselő részére egy napon belül elektronikus igazolást állít ki és küld meg. Az igazolásokat a kérelemhez csatolni kell (Ctv. 37. § (4) bekezdés). A bejegyzési illetve változás bejegyzési kérelem jogerős elbírálásáig ugyanazon cég bejegyzésére illetve változás bejegyzésére irányuló újabb kérelem nem terjeszthető elő. Ez alól kivétel az az eset, amikor a bejegyzési vagy változás bejegyzési kérelmet a cégbíróság elutasítja, a cég pedig nyolc napon belül ismételt kérelmet terjeszt elő (Ctv. 37. § (6) bekezdés).

A céginformációs szolgálat a benyújtott elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja. Ebben a körben ellenőrzi az elektronikus aláírás hitelességét, az adatok sértetlenségét, az időbélyegző dátumát és hitelességét, és az elektronikus okiratok formátumát. Felülvizsgálja továbbá a cégszolgálat a kérelemben foglaltak formai megfelelőségét is. Ha a kérelem informatikai és formai szempontból megfelelően került benyújtásra, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbíróságnak. Ha a benyújtott irat a fenti szempontok alapján hibás vagy hiányos, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul visszaküldi a jogi képviselőnek. Ebben az esetben a kérelmet be nem nyújtottnak kell tekintetni (Ctv. 38. § (1) bekezdés). A céginformációs szolgálat a kérelem beérkezéséről illetve arról, hogy azt továbbította a cégbíróságnak digitális tértivevény formájában értesíti a jogi képviselőt (Ctv. 38. § (2) bekezdés). Ha a céginformációs szolgálatnál vagy a kormányzati portálnál felmerült üzemzavar akadályozta a kérelem határidőben történő benyújtását, úgy erre hivatkozással akkor is helye van igazolási kérelemnek még a jogvesztő határidők tekintetében is, ha azt egyébként a törvény kizárja (Ctv. 38. § (3) bekezdés). A cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidő az azt követő munkanapon kezdődik, amikor a kérelem hozzá a céginformációs szolgálattól beérkezik (Ctv. 39. § (1) bekezdés). A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli az eljárás során hozott végzéseit. A jogi képviselő a végzéseket elektronikus úton aláírásával és időbélyegzővel veszi át, a rendszer pedig olyan visszaigazolást küld a cégbíróságnak, amelyből az átvétel időpontja megállapítható. A végzést az időbélyegzőn található időpontban kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a jogi képviselő a végzést 7 napon belül elektronikusan nem veszi át a cégbíróság azt írásban, papír alapon is megküldi részére. Ebben az esetben a végzést annak átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni (Ctv. 39. § (2) bekezdés). A végzést a jogi képviselőnek a kérelemben megjelölt elektronikus címére kell megküldeni. Ha az elektronikus kézbesítés meghiúsul, a végzést postai úton is meg kell küldeni (Ctv. 39/A. § (1) bekezdés).  

 

Magyar Közlöny 108/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

108/2012. augusztus 15.

 

 

222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.15.

223/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 2012.08.16.

224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

 2012.08.16.

225/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.16.

14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendelet

A területi koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról

 2012.08.16.

34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet módosításáról

 2012.08.16.

35/2012. (VIII. 15.) KIM rendelet

Az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség előlegezésének és viselésének részletes szabályairól

2012.10.01. 

24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól

 2012.08.18.

86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet

A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról

 2012.08.18.

1301/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.08.15.

1302/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.08.15.

1303/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról

 2012.08.15.

1304/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek címrendi módosításáról

 2012.08.15.

1305/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

Az Információs Hivatal címrendi besorolásának megváltoztatásáról

 2012.08.15.

1306/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Győr Keleti Iparterület elkerülő út (Audi) beruházási projektje kapcsán a régészeti feltárási költségek megállapításáról, valamint a régészeti feladatok ellátásához szükséges költségek finanszírozásáról

 2012.08.15.

1307/2012. (VIII. 15.) Korm. határozat

A Népművészet Mestere díj 2012. évi adományozásáról

 2012.08.15.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. augusztus 15, 55. évfolyam, L 218

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 734/2012/EU (2012. augusztus 10.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a 22–31 alkörzet (Balti-tenger, a Finn-öböl kivételével) uniós vizein folytatott, lazacra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 735/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kálium-hidrogén-karbonát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 736/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az ír whiskey formájában exportált gabonafélékre a 2012/2013-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről
A Bizottság 737/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete egyes állományoknak a Kelta-tengeren történő védelméről
A Bizottság 738/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 739/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 740/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. augusztus 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/474/EU (2012. augusztus 13.) végrehajtási határozata az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 60. cikkének (1) és (3) bekezdése szerinti, a halászati termékek mérlegelésére vonatkozó mintavételi terveknek és az 1224/2009/EK rendelet 61. cikkének (1) bekezdése szerinti, a halászati termékek mérlegelésére vonatkozó ellenőrzési terveknek a Bizottság általi jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 5568. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/475/EU (2012. augusztus 2.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/17)
 

IRÁNYMUTATÁSOK

Az Európai Központi Bank 2012/476/EU (2012. augusztus 2.) iránymutatása az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/18)
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, L 219

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 742/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 743/2012/EU (2012. augusztus 9.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (OFJ)
A Bizottság 744/2012/EU (2012. augusztus 16.) rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, a dioxinok, az Ambrosia spp., a diklazuril és a lazalocid-A-nátrium maximális szintjét érintően, valamint a dioxinokra vonatkozó cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 745/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete a skót whisky formájában exportált gabonafélékre a 2012/2013-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről
A Bizottság 746/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete a Adoxophyes orana granulovírus hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 747/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/478/KKBP (2012. augusztus 16.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/479/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási határozata a 2007/777/EK határozatnak a bizonyos húskészítmények Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok jegyzékének az Izraelre vonatkozó bejegyzéseire vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2012) 5703. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, L 220

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/466/EU (2011. augusztus 3.) határozata a Portugália által a Petrogal részére nyújtani tervezett SA. 26980 (C 34/09 (ex N 588/08)) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 5546. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, L 221

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2012/467/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
2012. augusztus 18. 55. évfolyam, L 222

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 749/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 750/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 751/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 752/2012/EU (2012. augusztus 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/480/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási határozata az Aureobasidium pullulans új hatóanyagra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 5709. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 21. 55. évfolyam, L 223

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről szóló 1342/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás megszűnéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 753/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Bovški sir [OEM])
A Bizottság 754/2012/EU (2012. augusztus 14.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert [OFJ])
A Bizottság 755/2012/EU (2012. augusztus 16.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezeteinek operatív programjai keretében végrehajtott környezetvédelmi intézkedések specifikus költségeinek támogathatósága tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 756/2012/EU (2012. augusztus 20.) végrehajtási rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 757/2012/EU (2012. augusztus 20.) végrehajtási rendelete egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről
A Bizottság 758/2012/EU (2012. augusztus 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 759/2012/EU (2012. augusztus 20.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/481/EU (2012. augusztus 16.) határozata a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 5364. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 21. 55. évfolyam, L 224

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 748/2012/EU (2012. augusztus 3.) rendelete járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról
2012. augusztus 21. 55. évfolyam, L 225

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/477/EU (2011. szeptember 20.) határozata a Németországi Szövetségi Köztársaság által a HSH Nordbank AG számára nyújtott SA.29338 (C 29/09. (korábbi N 264/09.)) sz. Állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 6483. számú dokumentummal történt)
2012. augusztus 15. 55. évfolyam, C 246
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 246/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 246/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 246/03 A Bizottság közleménye a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 246/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, C 247
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 247/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6645 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Melco de Colombia)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 247/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 247/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 247/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6554 – EADS/STA/EFW JV)
2012/C 247/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6611 – Arla/Milk Link)
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, C 247E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. március 23–24-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 169 E, 2011.6.9.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. március 24., csütörtök

2012/C 247 E/01 Az Európai Unió kapcsolatai az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti kapcsolatokról (2010/2233(INI))
2012/C 247 E/02 Az Európai Bankhatóság (EBA) ügyvezető igazgatójának kinevezése
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) főigazgatójának kinevezéséről
2012/C 247 E/03 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) ügyvezető igazgatójának kinevezése
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) főigazgatójának kinevezéséről
2012/C 247 E/04 Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) ügyvezető igazgatójának kinevezése
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) főigazgatójának kinevezéséről
2012/C 247 E/05 A 2012. évi költségvetés elkészítése
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása a 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról (2011/2042(BUD))
MELLÉKLET
2012/C 247 E/06 A Japánban kialakult helyzet, ideértve az atomerőművekkel kapcsolatos riasztást is
Az Európai Parlament 2011. március 24-i állásfoglalása a Japánban kialakult helyzetről, különös tekintettel az atomerőművek készenléti állapotára
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. március 24., csütörtök

2012/C 247 E/07 A Parlament Bírósággal szembeni jogainak gyakorlása (az eljárási szabályzat 128. cikkének értelmezése)
Az Európai Parlament 2011. március 24-i határozata a Parlament Bírósággal szembeni jogainak gyakorlásáról (Az Európai Parlament eljárási szabályzata 128. cikkének értelmezése)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. március 23., szerda

2012/C 247 E/08 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében
Az Európai Parlament 2011. március 23-i állásfoglalása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében módosító európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))
AZ ÁLLÁSFOGLALÁS I. MELLÉKLETE
AZ ÁLLÁSFOGLALÁS II. MELLÉKLETE
AZ ÁLLÁSFOGLALÁS III. MELLÉKLETE
 

2011. március 24., csütörtök

2012/C 247 E/09 A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosítása
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0649 – C7-0364/2010 – 2010/0318(COD))
P7_TC1-COD(2010)0318
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. március 24-én került elfogadásra a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 247 E/10 Az általános tarifális preferenciák
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))
P7_TC1-COD(2010)0140
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. március 24-én került elfogadásra az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől2011. december 31-ig történő alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 247 E/11 Az EK és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozattervezete az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE))
2012/C 247 E/12 Az EK és Kanada közötti légiközlekedési megállapodás
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozattervezet egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))
2012/C 247 E/13 Az EU és Vietnam közötti, a légi közlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE))
2012/C 247 E/14 Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése: Peter Praet (BE)
Az Európai Parlament 2011. március 24-i határozata az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (00003/2011 – C7-0058/2011 – 2011/0802(NLE))
2012/C 247 E/15 A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))
P7_TC1-COD(2007)0229
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. március 24-én került elfogadásra a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállamban való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, valamely tagállamban legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
[122. módosítás, amennyiben másképp nem jelölt]
2012/C 247 E/16 A fogyasztók jogai
Az Európai Parlament 2011. március 24-én elfogadott módosításai a fogyasztók jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))
2012/C 247 E/17 Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
Az Európai Parlament 2011. március 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek a szerv megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0520 – C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))
P7_TC1-COD(2010)0274
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. március 24-én került elfogadásra az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendeletnek az ügynökség megbízatási ideje tekintetében történő módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012. augusztus 17. 55. évfolyam, C 248
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 248/01 Állami támogatások – Belgium – SA.14093 (C 76/2002). Számú Állami támogatások – A vallon régió által a Brussels South Charleroi Airport és a Ryanair légitársaság javára nyújtott előnyök – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. augusztus 18. 55. évfolyam, C 249
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 249/01 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 249/02 Euroátváltási árfolyamok
2012. augusztus 18. 55. évfolyam, C 250
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 250/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 243., 2012.8.11.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 250/02 C-307/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. június 19-i ítélete (The Person Appointed by the Lord Chancellor (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Chartered Institute of Patent Attorneys kontra Registrar of Trade Marks (Védjegyek — Tagállami jogszabályok közelítése — 2008/95/EK irányelv — Azon áruk vagy szolgáltatások beazonosítása, amelyek tekintetében a védjegybejelentést tették — Az egyértelműség és a pontosság követelményei — A Nizzai Osztályozás fejezetcímeinek használata a védjegyek lajstromozásánál — Megengedhetőség — A védjegyoltalom terjedelme)
2012/C 250/03 C-452/10. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. június 21-i ítélete — BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatás — Eszközérték-adókiigazítási rendszer — Banki ágazat — A tőkenyereség adóztatása — Pótadó — Szelektív jelleg)
2012/C 250/04 C-514/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wolf Naturprodukte GmbH kontra SEWAR spol. s r.o. (Joghatóság és határozatok végrehajtása polgári és kereskedelmi ügyekben — 44/2001/EK rendelet — Időbeli hatály — A végrehajtás szerinti állam Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hozott határozat végrehajtása)
2012/C 250/05 C-5/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Titus Alexander Jochen Donner elleni büntetőeljárás (Áruk szabad mozgása — Ipari és kereskedelmi tulajdon — Művek másolatainak értékesítése egy olyan tagállamban, ahol e művek nem állnak szerzői jogi védelem alatt — Ezen áruknak egy másik, olyan tagállamba történő szállítása, ahol a szerzői jogi védelem megsértése büntetőjogi szankciók alá tartozik — A fuvarozó ellen szerzői jogi védelem alatt álló művek tiltott terjesztésében részesként való közreműködés miatt indult büntetőeljárás)
2012/C 250/06 C-15/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. június 21-i ítélete (Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Leopold Sommer kontra Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien („Új tagállamok csatlakozása — Bolgár Köztársaság — Tagállami szabályozás, amely a bolgár állampolgárokra vonatkozó munkavállalási engedély megadását a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatához köti — 2004/114/EK irányelv — A harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételei”)
2012/C 250/07 C-78/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) kontra Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO (2003/88/EK irányelv — Munkaidő-szervezés — A fizetett éves szabadsághoz való jog — Betegszabadság — A betegszabadsággal időben egybeeső éves szabadság — A fizetett éves szabadság egy másik időszakban történő igénybevételéhez való jog)
2012/C 250/08 C-80/11. és C-142/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június21-i ítélete (a Baranya Megyei Bíróság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Mahagében Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11), Dávid Péter kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11) (Adózás — Héa — Hatodik irányelv — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — A gyakorlás feltételei — 273. cikk — Az adócsalás elleni küzdelemre irányuló nemzeti intézkedések — A nemzeti adóhatóságok gyakorlata — A levonási jog megtagadása az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója által elkövetett szabálytalanság miatt — Bizonyítási teher — Az adóalany azon kötelezettsége, hogy meggyőződjön e számla kibocsátójának szabályszerű magatartásáról, és bizonyítsa azt)
2012/C 250/09 C-84/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, Merja Ritala által indított eljárás (EUMSZ 49. cikk — Letelepedés szabadsága — Közegészségügy — Gyógyszertárak — Gyógyszertárak üzemeltetésének nemzeti engedélyeztetési rendszere — Fiókgyógyszertárak alapítása — Eltérő feltételek a magángyógyszertárak és a Helsinki Egyetem gyógyszertára tekintetében — A Helsinki Egyetemnek a gyógyszerészeti képzés és a gyógyszerellátás terén különleges feladatokkal rendelkező gyógyszertára)
2012/C 250/10 C-135/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 21-i ítélete — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH kontra Európai Bizottság, Dán Királyság, Finn Köztársaság, Svéd Királyság (Fellebbezés — Az intézmények dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A 4. cikk (5) bekezdése — Terjedelem — Valamely tagállamtól származó dokumentumok — E tagállamnak az e dokumentumok hozzáférhetővé tételével szembeni tiltakozása — Az intézménynek és az uniós bíróságnak a tagállam tiltakozása indokaira irányuló felülvizsgálata terjedelme — A vitatott dokumentum bemutatása az uniós bíróság előtt)
2012/C 250/11 C-177/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton kontra Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja — A tagállamok mérlegelési mozgástere)
2012/C 250/12 C-223/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — Az Unió vízügyi politikája — Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek — Közzététel és a Bizottság tájékoztatása — Hiány — A gazdálkodási tervek tervezeteit illetően a nyilvánosság tájékoztatása és részvétele — Hiány)
2012/C 250/13 C-294/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 21-i ítélete (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate kontra Elsacom NV (Nyolcadik héairányelv — A héának az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól — A visszatérítés iránti kérelem benyújtásának határideje — Jogvesztő határidő)
2012/C 250/14 C-227/12. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, handelnd unter der Firma ArkeFly kontra Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
2012/C 250/15 C-267/12. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Frédéric Hay kontra Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres
2012/C 250/16 C-275/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Hannover (Németország) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Samantha Elrick kontra Bezirksregierung Köln
2012/C 250/17 C-279/12. sz. ügy: Az Upper Tribunal (Egyesült Királyság) által 2012. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fish Legal, Emily Shirley kontra The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water és Southern Water
2012/C 250/18 C-282/12. sz. ügy: Tribunal Central Administrativo Sul (Portugália) által 2012. június 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fazenda Pública kontra ITELCAR — Automóveis de Aluguer, Lda
2012/C 250/19 C-297/12. sz. ügy: Az Amtsgericht Laufen (Németország) által 2012. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gjoko Filev és Adnan Osmani elleni büntetőeljárás
 

Törvényszék

2012/C 250/20 T-304/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i ítélete — Smurfit Kappa Group kontra Bizottság („Állami támogatások — Hullám-csomagolóanyagok — Papírgyár építéséhez nyújtott támogatás — Regionális támogatásokról szóló iránymutatás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Elfogadhatóság — Valamely jogi személy által az ügyvédeinek adott meghatalmazás szabályossága — Határozat elfogadása az előzetes vizsgálati szakasz lezárásakor — Kereshetőségi jog — Az érintett felek eljárási jogai — A hivatalos vizsgálati eljárás megindítását indokoló komoly nehézségek — A Bizottság mérlegelési jogkörének gyakorlása — Az EK 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja — Az EK 88. cikk (2) és (3) bekezdése — A 659/1999/EK rendelet 4. cikke — Az eljárási szabályzat 44. cikkének 5. és 6. §-a”)
2012/C 250/21 T-520/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i ítélete — TF1 és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — A Francia Köztársaság által a France Télévisions részére nyújtani tervezett támogatás — A 2009-es évre szóló költségvetési támogatás — Kifogást nem emelő határozat — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — Arányossági szempont — Komoly nehézségek hiánya”)
2012/C 250/22 T-60/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 6-i ítélete — Jackson International kontra OHIM — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — ROYAL SHAKESPEARE közösségi szóvédjegy — RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos törlési okok — Jóhírnevű védjegy — A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 8. cikkének (5) bekezdése — Gondolati képzettársítás (asszociáció) veszélye — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása”)
2012/C 250/23 T-559/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 11-i ítélete — Laboratoire Garnier kontra OHIM (natural beauty) („Közösségi védjegy — natural beauty közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 250/24 T-587/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i ítélete — Interspeed kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Külkapcsolatok — A preševói (Szerbia) határátkelőhelyen elvégzendő munkálatokra, valamint e munkálatok finanszírozására és egyéb kapcsolódó intézkedésekre vonatkozóan az Európai Újjáépítési Ügynökség által kiadott ajánlati felhívás — Az okozati összefüggés hiánya”)
2012/C 250/25 T-135/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. július 10-i ítélete — Clorox kontra OHIM — Industrias Alen (CLORALEX) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CLORALEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi CLOROX nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 250/26 T-37/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 19-i végzése — Magyarország kontra Európai Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — A schengeni vívmányok és az Unió új külső határain történő határellenőrzés végrehajtásának finanszírozására szánt ideiglenes eszköz (Schengeni Támogatás) — A 2004 és 2006 közötti időszakban Magyarországnak kifizetett támogatás — A kifizetett összeg egy részének visszafizetése — Megtámadható aktus — Elfogadhatatlanság)
2012/C 250/27 T-531/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 21-i végzése — Hamász kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — A terrorizmus leküzdése érdekében hozott korlátozó intézkedések — Perfüggőség”)
2012/C 250/28 T-546/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 14-i végzése — Technion és Technion Research & Development Foundation kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram — Könyvvizsgálói jelentés megállapításait megerősítő és az eljárás további menetéről tájékoztató levél — A szerződéstől elválaszthatatlan aktusok — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 250/29 T-168/11. sz. ügy: 2012. április 25-én benyújtott kereset — AQ kontra Európai Parlament
2012/C 250/30 T-260/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 250/31 T-272/12. sz. ügy: 2012. június 12-én benyújtott kereset — Energetický a průmyslový és EP Investment Advisors kontra Bizottság
2012/C 250/32 T-275/12. sz. ügy: 2012. június 15-én benyújtott kereset — FC Dynamo-Minsk kontra Tanács
2012/C 250/33 T-276/12. sz. ügy: 2012. június 15-én benyújtott kereset — Chyzh és társai kontra Tanács
2012/C 250/34 T-290/12. sz. ügy: 2012. június 29-én benyújtott kereset — Lengyelország kontra Bizottság
2012/C 250/35 T-296/12. sz. ügy: 2012. július 2-án benyújtott kereset — Health Food Manufacturer's Association és társai kontra Bizottság
2012/C 250/36 T-301/12. sz. ügy: 2012. július 10-én benyújtott kereset — Laboratoires CTRS kontra Bizottság
2012/C 250/37 T-145/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 26-i végzése — Solae kontra OHIM — Delitaste (alpha taste)
2012/C 250/38 T-656/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 28-i végzése — Morison Menon Chartered Accountants és társai kontra Tanács
2012. augusztus 21. 55. évfolyam, C 251
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 251/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6619 – TSR Recycling/HKS Scrap Metals)
2012/C 251/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6537 – Faurecia/Plastal)
2012/C 251/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6618 – Raiffeisen Bank International/Raiffeisen Bank Polska)
2012/C 251/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6622 – Banco Santander/Kredyt Bank/Zagiel)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 251/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 251/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6691 – AXA IMPEE/FIVES) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!