7. évfolyam 31. szám 2012.07.31.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Népszerű Cégtár Light szolgáltatásunk már androidos alkalmazásként is elérhető

A felhasználói igények hívták életre Cégtár Light szolgáltatásunk új, okostelefonról is elérhető változatát.

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Androidos mobilalkalmazásunk az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az alkalmazás mostantól ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 30. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 279
Végelszámolás 429
Hivatalból való törlés 41

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 32
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 813

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 553 db.

A héten 13966 cégnév, 4209 székhelycím és 1349 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518278 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégjegyzék tartalma II.

 

A cégjegyzékben a közhiteles nyilvántartás és a hitelezők védelme érdekében valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a csődeljárás kezdő időpontját és befejezését, a felszámolás kezdő időpontját és befejezését, a végelszámolás kezdő időpontját és befejezését, a cég megszűntnek nyilvánítását, továbbá, ha a jogi személy megszűntnek nyilvánítására büntetőügyben eljáró bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint a határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját,  a megszüntetési eljárás kezdő időpontját és befejezését,  a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perindítást és a per befejezését, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítást és a per befejezését, a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást és a per befejezését. Ugyancsak fel kell tüntetni a cégjegyzékben a cég elleni végrehajtás – ideértve a biztosítási intézkedést is – elrendelését és megszüntetését, a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, továbbá a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésére vonatkozóan a büntetőeljárásban alkalmazott biztosítási intézkedés, illetve zár alá vétel elrendelését és megszüntetését, ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá, ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el, a határozat jogerőre emelkedésének napját, a korlátozás időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki, a cég működése felfüggesztésének tényét, illetve a kirendelt zárgondnok nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). Tartalmaznia kell a cégjegyzéknek azt a tényt, ha a cég képviseletére jogosult személynek, továbbá, ha a cég minősített többséggel rendelkező tagjának (részvényesének) vagy uralkodó tagjának korlátlan felelősségét állapították meg a cég tartozásaiért; a képviselő, a tag nevét és lakóhelyét, a jogerős bírósági döntés számát és keltét, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját és befejezését (Ctv. 26. § (1) bekezdés). A csőd- és felszámolási eljárással kapcsolatos adatokat – beleértve a korábbi képviselők képviseleti jogának megszűnését és a felszámoló biztos adatait is – a cégbíróság a csőd- vagy felszámolási eljárást elrendelő bíróság megkeresése alapján az eljárást elrendelő jogerős végzés közzétételével egyidejűleg automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe. Ha a felszámolási eljárás a cég jogutód nélküli megszűnésével fejeződik be, a céget a végzés jogerőre emelkedésének napjával automatikusan törölni kell a cégjegyzékből (Ctv. 26. § (2) bekezdés). A különböző perekre (bejegyzés érvénytelensége, társasági határozatok megtámadása stb. iránti perek) vonatkozó adatokat a cégbíróság az érintett bíróság elektronikus úton megküldött megkeresése alapján hivatalból jegyzi be (Ctv. 26. § (3) bekezdés). A végrehajtással kapcsolatos adatokat a végrehajtást elrendelő illetve foganatosító bíróság vagy hatóság, a nyomozás elrendelését pedig az ügyész vagy az ügyben eljáró bíróság elektronikus megkeresésére a cégbíróság hivatalból jegyzi be (Ctv. 26. § (4) bekezdés).

Ha a követelés a bírósági végrehajtás vagy közigazgatási végrehajtás során kielégítésre került, a cég elleni végrehajtás megszüntetését a végrehajtó, illetve a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, más esetben pedig a bíróság vagy a közigazgatási szerv elektronikus úton közli a cégbírósággal. Az állami adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás megszűnésére vonatkozó, a cégjegyzékbe bejegyzendő adatokat elektronikus úton közli a cégbírósággal (Ctv. 26. § (5) bekezdés). A céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában elrendelt zár alá vétel megszüntetését a bíróság közli elektronikus úton a cégbírósággal. A büntetőeljárásban a céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában alkalmazott biztosítási intézkedés megszüntetéséről az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság értesíti elektronikus úton a cégbíróságot (Ctv. 26. § (6) bekezdés).  A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése lefoglalásának megszüntetését a bírósági végrehajtó vagy a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, illetve a bíróság vagy a közigazgatási szerv közli elektronikus úton a cégbírósággal (Ctv. 26. § (7) bekezdés). A fent ismertetett különböző korlátozásokat és a cégre nézve hátrányos bejegyzéseket az értesítést követően a cégbíróság hivatalból köteles törölni, valamint a törlést közzétenni (Ctv. 26. § (8) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 99-102/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

99/2012. július 24.

 

 

2012. évi CXXIII. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

 2012.07.30.

2012. évi CXXIV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 2012.07.25.

2012. évi CXXV. törvény

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról

 2012.09.01.

2012. évi CXXVI. törvény

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

 2012.08.01.

2012. évi CXXVII. törvény

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

 2012.09.01.

2012. évi CXXVIII. törvény

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről

 2012.09.01.

2012. évi CXXIX. törvény

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról

 2012.07.27.

2012. évi CXXX. törvény

Az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról

 2012.07.25.

72/2012. (VII. 24.) VM rendelet

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

 2012.07.25.

73/2012. (VII. 24.) VM rendelet

A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról

 2012.07.25.

100/2012. július 25.

 

 

12/2012. (VII. 25.) HM rendelet

A kártérítési felelősség körében meg nem térülő kár leírásának és törlésének egyes szabályairól szóló 19/2002. (IV. 5.) HM rendelet, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítők kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosításáról

 2012.07.26.

74/2012. (VII. 25.) VM rendelet

Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

 2012.09.01.

75/2012. (VII. 25.) VM rendelet

Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosításáról

 2012.07.26.

195/2012. (VII. 25.) KE határozat

A Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről

 2012.07.25.

196/2012. (VII. 25.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.07.25.

1257/2012. (VII. 25.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.25.

101/2012. július 26.

 

 

2012. évi CXXXI. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről

 2012.07.27.

171/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2012.07.27.

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 2012.07.29.

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.07.29.

174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.07.27.

175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.27.

176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.29.

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

 2012.07.27.

178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.08.16.

2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet

A hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről

 2012.10.08.

1258/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 2012.07.27.

1259/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

 2012.07.26.

1260/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendi módosításáról

 2012.07.26.

1261/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti feladatátadáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.26.

1262/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.26.

1263/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.26.

1264/2012. (VII. 26.) Korm. határozat

A Pécs II. Szent István tér 8–10. (hrsz: 18437, 18438, 18443) szám alatti ingatlannak a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adása végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről

 2012.07.26.

102/2012. július 27.    

179/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

180/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az ATTAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

181/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

182/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

183/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A K’-Art Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

184/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

185/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

186/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

187/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az Öko-Komplex Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

188/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

189/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Trend-Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

190/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

191/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

192/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az ALISCA BAU Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

193/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A BÁCS-FÜRDŐ Építőipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

194/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az ÉMR-FÜRDŐ Építőipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

195/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A KEREX IBRÁNY TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

196/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

197/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

198/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

199/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.07.27.

200/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről

2012.07.28.

201/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.01.

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

2012.09.01.

203/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

204/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendeletmódosításáról

2012.07.28.

205/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

206/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

207/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

208/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletmódosításáról

2012.07.28.

209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

Egyes külkereskedelmi engedélyezésről szóló kormányrendeletek módosításáról

2012.08.27.

210/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

13/2012. (VII. 27.) HM rendelet

A XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

2012.07.28.

21/2012. (VII. 27.) NGM rendelet

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet módosításáról

2012.07.28.

76/2012. (VII. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2012.07.28.

77/2012. (VII. 27.) VM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

2012.07.28.

78/2012. (VII. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról

2012.07.30.

79/2012. (VII. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

2012.07.30.

1265/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

Kormánybiztos felmentéséről

2012.08.31.

1266/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

Kormánybiztos felmentéséről

2012.08.31.

1267/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

Kormánybiztos felmentéséről

2012.08.31.

1268/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A Budapesti Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) kommunikációjával és költségvetésével összefüggő, valamint operatív és logisztikai feladatairól

2012.07.27.

1269/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A Tihanyi Alapítvány egyedi támogatásáról

2012.07.27.

1270/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti, az Új Nemzedék Jövőjéért Program támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.07.27.

1271/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

2012.07.27.

1272/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

Az Agrármarketing Centrum költségvetési támogatási előirányzatának átcsoportosításáról

2012.07.27.

1273/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.07.27.

1274/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.07.27.

93/2012. (VII. 27.) ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

2012.07.27.

94/2012. (VII. 27.) ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatású Területének Kormánya között Légiközlekedési Megállapodás módosításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

2012.07.27.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. július 25. 55. évfolyam, L 198

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/425/EU (2012. július 10.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosítása vonatkozásában képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 678/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Szőregi rózsatő (OFJ)]
A Bizottság 679/2012/EU (2012. július 24.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Squacquerone di Romagna (OEM)]
A Bizottság 680/2012/EU (2012. július 24.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Uva di Puglia (OFJ)]
A Bizottság 681/2012/EU (2012. július 24.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Kraški zašink (OFJ)]
A Bizottság 682/2012/EU (2012. július 24.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Vadehavslam (OFJ)]
A Bizottság 683/2012/EU (2012. július 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP NESTOR/1/2012 2012/426/KKBP (2012. július 17.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszió (EUCAP NESTOR) vezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2012/427/EU (2012. július 24.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” elnevezésű rendszer elismeréséről
2012. július 26. 55. évfolyam, L 199

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/428/EU (2012. július 23.) határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2012/429/EU (2012. július 24.) határozata az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a gépjárműrészeknek és -alkatrészeknek az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti kereskedelméről szóló megállapodás megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 648/2012/EU (2012. július 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/430/EU (2012. június 26.) határozata az Európai Unió által az EU–EFTA vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról
A Tanács 2012/431/EU (2012. június 26.) határozata az EU–EFTA vegyes bizottság által az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosítására vonatkozóan hozandó határozat elfogadásával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról
A Bizottság 2012/432/EU (2012. július 24.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló „REDcert” elnevezésű rendszer elismeréséről
Az Európai Központi Bank 2012/433/EU (2012. július 18.) határozata a Görög Köztársaság adósságcsere-ajánlatával összefüggésben a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról szóló EKB/2012/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/14)
2012. július 27. 55. évfolyam, L 200

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/434/EU (2012. július 24.) határozata a jelenlegi EU–Oroszország partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó kötelezettségvállalások fenntartásával kapcsolatban az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
A Tanács 2012/435/EU (2012. július 24.) határozata az Európai Unió és Oroszország közötti, a nyersanyagokra kivetett kiviteli vámok bevezetéséről vagy növeléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 685/2012/EU (2012. július 24.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, kék menyhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 686/2012/EU (2012. július 26.) végrehajtási rendelete a legkésőbb 2018. december 31-én lejáró jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról
A Bizottság 687/2012/EU (2012. július 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 688/2012/EU (2012. július 26.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUCAP SAHEL Niger/1/2012 2012/436/KKBP (2012. július 17.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziója (EUCAP SAHEL Niger) vezetőjének kinevezéséről
A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/2/2012 2012/437/KKBP (2012. július 24.) határozata az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) vezetője megbízatásának ideiglenes meghosszabbításáról
A Tanács 2012/438/EU (2012. július 24.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/439/EU (2012. július 24.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy litván tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/440/KKBP (2012. július 25.) határozata az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről
 

IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

A Tanács 2012/441/EK (2009. október 9.) határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Jegyzőkönyv

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel történő módosításáról

 

Helyesbítések

Helyesbítés a az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló, 2012. július 25-i 648/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelethe (  HL L 199., 2012.7.26.)
2012. július 27. 55. évfolyam, L 201

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU (2012. július 4.) rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról
Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU (2012. július 4.) rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról
Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU (2012. július 4.) rendelete az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 651/2012/EU (2012. július 4.) rendelete az euroérmék kibocsátásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek és a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 1394/2007/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. december 15-i 1235/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 348., 2010.12.31.)
2012. július 28. 55. évfolyam, L 202

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

   
A Tanács 2012/442/EU (2012. július 24.) határozata az Európai Uniónak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 689/2012/EU (2012. július 27.) végrehajtási rendelete a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-helyzetmegállapító és -nyomonkövető rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló 415/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 690/2012/EU (2012. július 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 691/2012/EU (2012. július 27.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/443/EU (2012. július 23.) határozata a Spanyolország által a pénzügyi stabilitás megerősítésére hozandó konkrét intézkedésekről
A Tanács 2012/444/EU (2012. július 24.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banka Slovenije külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
A Tanács 2012/445/EU (2012. július 24.) határozata a DNS-adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/446/EU (2012. július 24.) határozata a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Magyarországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/447/EU (2012. július 24.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 75. cikkétől eltérő különleges intézkedés bevezetésének Dánia részére történő engedélyezéséről
A Bizottság 2012/448/EU (2012. július 12.) határozata az újságnyomópapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2012) 4693. számú dokumentummal történt)
2012. július 31. 55. évfolyam, L 203

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 692/2012/EU (2012. július 24.) rendelete a 43/2012/EU és a 44/2012/EU rendeletnek az atlanti ördögrája védelme és egyes halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról
A Tanács 693/2012/EU (2012. július 25.) végrehajtási rendelete a (91/2009/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára történő kiterjesztéséről szóló) 723/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról, valamint egy malajziai exportőr számára az ezen intézkedések alóli mentesség megadásáról és a tőle származó behozatalra vonatkozó nyilvántartásba-vételi kötelezettség megszüntetéséről
A Tanács 694/2012/EU (2012. július 27.) rendelete a Vizcayai-öböl tekintetében a szardellahalászati lehetőségeknek a 2012–2013-as halászati idényre történő meghatározásáról
A Bizottság 695/2012/EU (2012. július 24.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 696/2012/EU (2012. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 697/2012/EU (2012. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 698/2012/EU (2012. július 25.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 699/2012/EU (2012. július 30.) rendelete az Oroszországból és Törökországból származó, vasból vagy acélból készült egyes csőszerelvények és -illesztékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 700/2012/EU (2012. július 30.) végrehajtási rendelete az egyes állományok tekintetében 2012-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről
A Bizottság 701/2012/EU (2012. július 30.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló 543/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 702/2012/EU (2012. július 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/449/EU (2012. július 27.) végrehajtási határozata a 2003/467/EK határozatnak Lettország enzootikus szarvasmarha-leukosistól hivatalosan mentes tagállammá nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 5185. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/450/EU (2012. július 27.) végrehajtási határozata a 2009/821/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 5187. számú dokumentummal történt)
2012. július 31. 55. évfolyam, L 204

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 670/2012/EU (2012. július 11.) rendelete a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló 680/2007/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 671/2012/EU (2012. július 11.) rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések 2013. évi alkalmazása tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/418/EU (2011. december 21.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és annak bizonyos rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról
 

Partnerségi és együttműködési megállapodás egyrészről az európai unió és tagállamai, másrészről az iraki köztársaság között

 

HATÁROZATOK

Az Európai Tanács 2012/419/EU (2012. július 11.) határozata Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról
2012. július 25. 55. évfolyam, C 220
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 220/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 220/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 220/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6620 – Platinum Equity/Caterpillar Logistics Services)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 220/04 Euroátváltási árfolyamok
2012. július 25. 55. évfolyam, C 221
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 221/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/03 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/04 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/05 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/06 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 221/07 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 221/08 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 221/09 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 221/10 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. július 26. 55. évfolyam, C 222
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 222/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 222/02 A közbeszerzéssel foglalkozó, érdekeltekből álló bizottsági szakértői csoport tagjainak kinevezése
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 222/03 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 222/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6666 – Oaktree/Marathon/Fitness First) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. július 27. 55. évfolyam, C 223
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 223/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 223/02 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 223/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 223/04 Pályázati felhívás – „A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó tájékoztatási tevékenységek támogatása” – Tájékoztatási tevékenységek végrehajtása a 2013. évi 05 08 06 költségvetési jogcímcsoport keretében
2012. július 27. 55. évfolyam, C 223E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. május 21–24-i ülések

2012/C 223 E/01 2012. május 21-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 223 E/02 2012. május 22-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 223 E/03 2012. május 23-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 223 E/04 2012. május 24-i ülés jegyzőkönyve
2012. július 27. 55. évfolyam C 224
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 224/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. június 1-jélől2012. június 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 224/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. június 1-jétől2012. június 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. július 27. 55. évfolyam, C 225
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Régiók Bizottsága

 

95. plenáris ülés, 2012. május 3. és 4.

2012/C 225/01 A Régiók Bizottsága véleménye – Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012
2012/C 225/02 A Régiók Bizottsága véleménye – Zöld könyv a családegyesítésről
2012/C 225/03 A Régiók Bizottsága véleménye – Az EU levegőminőséggel és kibocsátásokkal kapcsolatos politikájának felülvizsgálata
2012/C 225/04 A Régiók Bizottsága véleménye – A közös halászati politika reformjára vonatkozó jogalkotási javaslatok
2012/C 225/05 A Régiók Bizottsága véleménye – Aktív idősödés: innováció – intelligens egészség – jobb életminőség
2012/C 225/06 A Régiók Bizottsága véleménye – Energiahatékonyság a városokban és régiókban – a vidéki és a városi területek közötti különbségek kiemelt kezelése
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

 

95. plenáris ülés, 2012. május 3. és 4.

2012/C 225/07 A Régiók Bizottsága véleménye – Általános rendelet a közös stratégiai kerethez tartozó alapokról
2012/C 225/08 A Régiók Bizottsága véleménye – ERFA-rendelet
2012/C 225/09 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Szociális Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat
2012/C 225/10 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Kohéziós Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat
2012/C 225/11 A Régiók Bizottsága véleménye – A TEN-T jogi keretének felülvizsgálata
2012/C 225/12 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (2014–2020)
2012/C 225/13 A Régiók Bizottsága véleménye – Az Európai Unió társadalmi változás és innováció programja
2012/C 225/14 A Régiók Bizottsága véleménye – Jogalkotási javaslatok a közös agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika reformjára a 2013 utáni időszakra
2012/C 225/15 A Régiók Bizottsága véleménye – Erasmus mindenkinek
2012/C 225/16 A Régiók Bizottsága véleménye – Transzeurópai távközlési hálózatok
2012/C 225/17 A Régiók Bizottsága véleménye – A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról
2012/C 225/18 A Régiók Bizottsága véleménye – Egészségügy a növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020)
2012. július 28. 55. évfolyam, C 226
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 226/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)
2012/C 226/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6587 – Molson Coors/StarBev)
2012/C 226/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme)
2012/C 226/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6639 – Silver Lake/Global Blue)
2012/C 226/05 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6570 – UPS/TNT Express)
2012/C 226/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola)
2012/C 226/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6609 – Lagardère/Bouygues/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 226/08 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 226/09 A 2011. pénzügyi évben a 05.08.06-os számú költségvetési tételen megítélt támogatások jegyzéke (A közzététel a 2208/2002/EK bizottsági rendelet alapján történt)
 

Számvevőszék

2012/C 226/10 10/2012. sz. különjelentés: „A személyzetfejlesztés eredményessége az Európai Bizottságnál”
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 226/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6678 – Procter & Gamble/Arbora) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 226/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6687 – Mitsubishi Motors Corporation/Mitsubishi Corporation/Guangzhou Automobile/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. július 28. 55. évfolyam, C 227
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 227/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 217., 2012.7.21.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 227/02 C-542/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. június 14-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Személyek szabad mozgása — A migráns munkavállalók és családtagjaik oktatáshoz való hozzáférése — Az érintett tagállam területén kívül folytatott felsőfokú tanulmányok finanszírozása — A helyben lakás követelménye)
2012/C 227/03 C-533/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 14-i ítélete (a Tribunal d’instance de Roubaix (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Compagnie internationale pour la vente à distance (CIVAD) SA kontra Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes (Közösségi Vámkódex — A 236. cikk (2) bekezdése — Nem jogszabály szerinti vámok visszatérítése — Határidő — 2398/97/EK rendelet — Az Egyiptomból, Indiából és Pakisztánból származó pamut ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám — 1515/2001/EK rendelet — A később érvénytelennek nyilvánított rendelet értelmében megfizetett dömpingellenes vámok visszatérítése — A „vis maior” fogalma — A behozatali vámok visszatérítésére vonatkozó kötelezettség keletkezésének időpontja)
2012/C 227/04 C-606/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. június 14-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) kontra Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration (562/2006/EK rendelet — A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (schengeni határ-ellenőrzési kódex) — 13. cikk — Harmadik ország ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai — Nemzeti szabályozás, amely visszautazásra jogosító vízum hiányában tiltja ezen állampolgároknak az ideiglenes tartózkodási engedélyt kiadó tagállamba történő visszautazását — A „visszautazásra jogosító vízum” fogalma — A visszautazást visszautazásra jogosító vízum nélkül engedélyező korábbi közigazgatási gyakorlat — Átmeneti intézkedések szükségessége — Hiány)
2012/C 227/05 C-611/10. és C-612/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. június 12-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Waldemar Hudzinski kontra Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse (C-611/10), Jaroslaw Wawrzyniak kontra Agentur für Arbeit Mönchengladbacz — Familienkasse (C-612/10) (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — A 14. cikk 1. pontjának a) alpontja és a 14a. cikk 1. pontjának a) alpontja — EUMSZ 45. cikk és EUMSZ 48. cikk — Azon tagállamtól eltérő tagállamban végzett ideiglenes munka, amelynek területén a tevékenységet szokásosan folyatatják — Családi ellátások — Alkalmazandó jog — Gyermekek után járó ellátások azon tagállam általi nyújtásának a lehetősége, ahol az ideiglenes munkavégzésre sor kerül, amely azonban nem az illetékes állam — A nemzeti jog azon, halmozódást tiltó szabályának alkalmazása, amely hasonló ellátás más állambeli folyósítása esetén kizárja ezen ellátást)
2012/C 227/06 C-618/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. június 14-i ítélete (az Audiencia Provincial de Barcelona (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Banco Español de Crédito, SA kontra Joaquín Calderón Camino (93/13/EGK irányelv — Fogyasztókkal kötött szerződések — Késedelmi kamatokra vonatkozó tisztességtelen feltétel — Fizetési meghagyásos eljárás — A nemzeti bíróság hatásköre)
2012/C 227/07 C-158/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. június 14-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Auto 24 SARL kontra Jaguar Land Rover France SAS (Verseny — EUMSZ 101. cikk — Gépjárműágazat — 1400/2002/EK rendelet — Csoportmentesség — Szelektív forgalmazási rendszer — A „meghatározott kritériumok” fogalma mennyiségi szelektív forgalmazási rendszer esetén — Új gépjárművekre vonatkozó forgalmazói szerződés megkötésének megtagadása — Pontos, objektív, arányos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes mennyiségi kiválasztási szempontok hiánya)
2012/C 227/08 C-355/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. június 14-i ítélete (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G. Brouwer kontra Staatssecretaris van Economische Zanken, Landbouw en Innovatie (91/629/EGK irányelv — A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények — 1782/2003/EK rendelet — A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai — A 91/629/EGK irányelvet átültető és a gazdálkodásra vonatkozó, ezen irányelvben előírt rendeleti követelményeknek többek között a tejtermelés céljából tartott borjakra történő alkalmazását megállapító nemzeti jogszabályok)
2012/C 227/09 C-474/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-185/11. sz., Smanor SA kontra Európai Bizottság, Európai ombudsman ügyben 2011. július 15-én hozott végzése ellen a Smanor SA által 2011. szeptember 19-én benyújtott fellebbezés
2012/C 227/10 C-118/12 P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-291/04. sz., Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen az Enviro Tech Europe Ltd által 2012. március 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 227/11 C-194/12. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm (Spanyolország) által 2012. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Concepción Maestre García kontra Centros Comerciales CARREFOUR S.A.
2012/C 227/12 C-204/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
2012/C 227/13 C-205/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
2012/C 227/14 C-206/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
2012/C 227/15 C-207/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
2012/C 227/16 C-208/12. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
2012/C 227/17 C-226/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Oviedo (Spanyolország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Constructora Principado S.A. kontra José Ignacio Menéndez Álvarez
2012/C 227/18 C-252/12. sz. ügy: A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2012. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd kontra Asda Stores Ltd
2012/C 227/19 C-260/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-63/09. sz., Volkswagen AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. március 21-én hozott ítélete ellen a Volkswagen AG által 2012. május 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 227/20 C-261/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-420/10. sz., Giorgio Armani kontra OHIM ügyben 2012. március 27-én hozott ítélete ellen Annunziata Del Prete által 2012. május 29-én benyújtott fellebbezés
2012/C 227/21 C-274/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-228/10. sz., Telefónica kontra Bizottság ügyben 2012. március 21-én hozott végzése ellen a Telefónica SA által 2012. június 1-jén benyújtott fellebbezés
2012/C 227/22 C-288/12. sz. ügy: 2012. június 8-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország
 

Törvényszék

2012/C 227/23 T-159/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 18-i ítélete — Biofrescos kontra Bizottság („Vámunió — Indonéziából származó fagyasztott rákok — Érvénytelen származási bizonyítványok — A behozatali vámok utólagos beszedése — A vám elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke”)
2012/C 227/24 T-276/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 21-i ítélete — Kavaklidere-Europe kontra OHIM — Yakult Honsha (Yakut) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Yakut közösségi szóvédjegy bejelentése — Yakult korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 227/25 T-178/10., T-263/10. és T-265/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 21-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („A Kohéziós Alap és az ERFA Spanyolország által irányított operatív programjai — Időközi kifizetés iránti kérelem — Az irányító- és ellenőrzőrendszerek működésében fennálló jelentős hiányosságra utaló bizonyítékok létezése — A kifizetési határidőt megszakító intézkedések — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Ellenőrzési stratégia — Jogbiztonság — Jogos bizalom — Arányosság”)
2012/C 227/26 T-264/10. és T-266/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 21-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („A Kohéziós Alap és az ERFA Spanyolország által irányított operatív programja (ESZA hátrányos megkülönböztetés 2007–2013 operatív program) — Időközi kifizetés iránti kérelem — A kifizetési határidőnek az irányító- és ellenőrzőrendszer működésében fennálló jelentős hiányosság miatti megszakítása — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — Az 1083/2006/EK rendelet 87. cikkének (2) bekezdése”)
2012/C 227/27 T-357/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 20-i ítélete — Kraft Foods Schweiz kontra OHIM — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — CORONA közösségi ábrás védjegy bejelentése — KARUNA és KARŪNA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 227/28 T-514/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 21-i ítélete — Fruit of the Loom kontra OHIM — Blueshore Management (FRUIT) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — A FRUIT közösségi szóvédjegy — Használat elmaradása — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja)
2012/C 227/29 T-557/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 19-i ítélete — H.Eich kontra OHIM — Arav (H.EICH) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A H.EICH közösségi szóvédjegy bejelentése — A H SILVIAN HEACH korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 227/30 T-234/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 19-i ítélete — Arango Jaramillo és társai kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Nyugdíjak — Nyugdíjjárulék — Az első fokú eljárásban benyújtott kereset mint nyilvánvalóan elfogadhatatlan elutasítása — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Ésszerű határidő”)
2012/C 227/31 T-206/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 12-i végzése — Vesteda Groep kontra Bizottság („Állami támogatások — A Hollandia által lakásépítő szövetkezetek részére nyújtott támogatási program — Létező támogatások — A tagállam kötelezettségvállalásait elfogadó határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Kereshetőségi jog — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 227/32 T-527/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 16-i végzése — Google kontra OHIM — G-mail (GMail) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 227/33 T-118/11., T-123/11. és T-124/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Attey és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 227/34 T-203/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 18-i végzése — Transports Schiocchet — Excursions kontra Tanács és Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Tagállamok közötti, autóbusszal történő szállításra vonatkozó szolgáltatások — 684/92/EGK rendelet — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Hiány — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 227/35 T-395/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Elti kontra az Európai Unió Montenegrói Delegációja („Megsemmisítés iránti kereset — Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A montenegrói állami műsorszórás digitalizálása — Az Unió Montenegrói Delegációjának a szerződést odaítélő határozata — Az alperesi minőség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 227/36 T-656/11. R. II. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2012. június 13-i végzés — Morison Menon Chartered Accountants és társai kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti eljárás — Okafogyottság”)
2012/C 227/37 T-65/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 12-i végzése — Strack kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Visszautaló végzés — Olyan határozat, amely nem lehet fellebbezés tárgya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 227/38 T-212/12. sz. ügy: 2012. május 21-én benyújtott kereset — Ålands Industrihus kontra Európai Bizottság
2012/C 227/39 T-214/12. sz. ügy: 2012. május 21-én benyújtott kereset — Indesit Company kontra OHIM — ILVE (quadrio)
2012/C 227/40 T-219/12. sz. ügy: 2012. május 28-án benyújtott kereset — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság
2012/C 227/41 T-222/12. sz. ügy: 2012. május 24-én benyújtott kereset — National Trust for Scotland kontra OHIM — Comhairle na Eilean Siar (ST KILDA)
2012/C 227/42 T-223/12. sz. ügy: 2012. május 28-án benyújtott kereset — Ntouvas kontra ECDC
2012/C 227/43 T-225/12. sz. ügy: 2012. május 29-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — LĺDL MUSIC (LIDL express)
2012/C 227/44 T-226/12. sz. ügy: 2012. május 29-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — LÍDL MUSIC (LIDL)
2012/C 227/45 T-227/12. sz. ügy: 2012. május 30-án benyújtott kereset — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság
2012/C 227/46 T-229/12. sz. ügy: 2012. május 25-én benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Eduardo López Cabré (VOGUE)
2012/C 227/47 T-231/12. sz. ügy: 2012. május 30-án benyújtott kereset — Rocket Dog Brands kontra OHIM — Julius-K9 (JULIUS K9)
2012/C 227/48 T-241/12. sz. ügy: 2012. június 4-én benyújtott kereset — Versalis SpA kontra Bizottság
2012/C 227/49 T-248/12. sz. ügy: 2012. június 8-án benyújtott kereset — Fuhr kontra Bizottság
2012/C 227/50 T-251/12. sz. ügy: 2012. június 6-án benyújtott kereset — EGL és társai kontra Bizottság
2012/C 227/51 T-252/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — Gretsch-Unitas kontra Bizottság
2012/C 227/52 T-254/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — Kühne + Nagel International és társai kontra Bizottság
2012/C 227/53 T-256/12. sz. ügy: 2012. június 13-án benyújtott kereset — Hautau kontra Bizottság
2012/C 227/54 T-257/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — Siegenia-Aubi és Noraa kontra Bizottság
2012/C 227/55 T-259/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — Alban Giacomo kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 227/56 F-31/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete — Guittet kontra Bizottság (Közszolgálat — Volt tisztviselő — Szociális biztonság — Baleset — A személyzeti szabályzat 73. cikke alkalmazására vonatkozó eljárás befejezése — A tisztviselők baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítására vonatkozó szabályzat új változatához csatolt táblázat időbeli alkalmazása — Az eljárás időtartama)
2012/C 227/57 F-61/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. május 16-i ítélete — AF kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Segítség iránti kérelem — Lelki zaklatás és hátrányosan megkülönböztető bánásmód — Mérlegelési hiba)
2012/C 227/58 F-63/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete — BL kontra Európai Bizottság („Közszolgálat — Volt tisztviselő — Szociális biztonság — Baleset — A személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti eljárás befejezése — A baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó szabályzat új változatának mellékletében szereplő táblázat időbeli alkalmazása — Az eljárás időtartama”)
2012/C 227/59 F-41/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete — Mocová kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának elmaradása — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Az OLAF főigazgatója által 2005. június 30-án hozott, az OLAF ideiglenes alkalmazotti állományának felvételére és foglalkoztatására vonatkozó új politikáról szóló határozat 4. cikke — Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális időtartama)
2012/C 227/60 F-63/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete — Macchia kontra Bizottság („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés meghosszabbításának mellőzése — Az adminisztráció mérlegelési jogköre — Gondoskodási kötelezettség — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Az OLAF főigazgatójának az OLAF ideiglenes személyi állománya felvételére és alkalmazására vonatkozó új politikáról szóló 2005. június 30-i határozata — Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális tartama — Joggal való visszaélés”)
2012/C 227/61 F-105/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete — Davids kontra Bizottság („Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Állandó munkakört betöltő ideiglenes alkalmazottak — Az adminisztráció mérlegelési jogköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke — Az OLAF főigazgatójának az OLAF ideiglenes személyi állománya felvételére és alkalmazására vonatkozó új politikáról szóló 2005. június 30-i határozata — Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális tartama — Joggal való visszaélés”)
2012/C 227/62 F-47/12. sz. ügy: 2012. június 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EMA
2012/C 227/63 F-57/12. sz. ügy: 2012. május 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 227/64 F-59/12. sz. ügy: 2012. június 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Számvevőszék
2012/C 227/65 F-61/12. sz. ügy: 2012. június 11-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2012. július 31. 55. évfolyam, C 228
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 228/01 A Bizottság ajánlása (2012. július 26.) a 691/2010/EU bizottsági rendelet alapján elfogadott, az európai uniós szintű teljesítménycélokkal összhangban álló teljesítménytervek és célok végrehajtásáról, valamint a második referencia-időszak előkészítéséről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 228/02 A Tanács határozata (2012. július 16.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának újraalakításáról
 

Európai Bizottság

2012/C 228/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 228/04 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 228/05 Az EU-27 2011. évi etil-alkohol-mérlege (Készült 2012. július 12-én a 2336/2003/EK rendelet 2. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 228/06 PE/159/S számú álláshirdetés
 

Európai Bizottság

2012/C 228/07 Pályázati felhívás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság igazgatótanácsi tagsági tisztségének betöltésére
2012. július 31. 55. évfolyam, C 229
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

481. plenáris ülés, 2012. május 23. és 24.

2012/C 229/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A digitális piac mint a növekedés motorja (feltáró vélemény)
2012/C 229/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az „Egységes piac, termelés és fogyasztás” szekció véleménye – Pénzügyi és adóparadicsomok: fenyegetés az EU belső piaca számára (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 229/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – „Horizont 2020”: az idősödéssel kapcsolatos ütemterv (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 229/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EU fenntartható fejlődési stratégiájáról készült 2011-es nyomonkövetési jelentés EGSZB általi értékelése (saját kezdeményezésű vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

481. plenáris ülés, 2012. május 23. és 24.

2012/C 229/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia kidolgozásáról (COM(2011) 782 final)
2012/C 229/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (COM(2011) 398 final – 2011/0177 (APP)) – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európa 2020 stratégia költségvetése (COM(2011) 500 final)
2012/C 229/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kutatási és innovációs partnerségek kialakítása (COM(2011) 572 final)
2012/C 229/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kezdeményezés a szociális vállalkozásért. A szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása (COM(2011) 682 final)
2012/C 229/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások megragadhatják a globális lehetőségeket”(COM(2011) 702 final)
2012/C 229/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai szociális vállalkozási alapokról (COM(2011) 862 final – 2011/0418 (COD))
2012/C 229/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi határozatra az ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási program (2014–2018) elfogadásáról (COM(2011) 931 final – 2011/0460 (NLE))
2012/C 229/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 746 final – 2011/0360 (COD))
2012/C 229/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Uniós Vámkódexről (átdolgozás) (COM(2012) 64 final – 2012/0027 (COD))
2012/C 229/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv az Európai Unióban élő harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési jogáról (2003/86/EK irányelv) (COM(2011) 735 final)
2012/C 229/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014) (COM(2011) 681 final)
2012/C 229/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A kábítószerekkel kapcsolatos határozottabb európai fellépés felé (COM(2011) 689 final)
2012/C 229/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) (COM(2012) 11 final – 2012/011 (COD))
2012/C 229/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: az általános érdekű szolgáltatások európai minőségi keretrendszere (COM(2011) 900 final)
2012/C 229/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról (COM(2011) 841 final)
2012/C 229/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) (COM(2012) 6 final)
2012/C 229/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedésekről (COM(2011) 888 final – 2011/0434 (COD))
2012/C 229/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2000/60/EK és a 2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika területén elsőbbségi anyagok tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD))
2012/C 229/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításáról (COM(2012) 89 final – 2012/0039 (COD)) Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM(2012) 90 final – 2012/0040 (COD))
2012/C 229/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az utasérdekek európai perspektívája: közlemény a különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogokról (COM(2011) 898 final)
2012/C 229/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (COM(2011) 885 final)
2012/C 229/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Változtatási program: az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele és a harmadik országoknak nyújtott uniós költségvetés-támogatás jövőbeni megközelítése (COM(2011) 637 final és COM(2011) 638 final)
2012/C 229/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 136 final – 2012/0066 (COD))
2012/C 229/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 150 final – 2012/0075 (COD))
2012/C 229/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása és az önkéntes marhahúscímkézésre vonatkozó rendelkezések törlése tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 162 final – 2011/0229 (COD))
2012/C 229/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról (COM(2012) 147 final – 2012/0074 (NLE))

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!