7. évfolyam 30. szám 2012.07.24.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Népszerű Cégtár Light szolgáltatásunk már androidos alkalmazásként is elérhető

A felhasználói igények hívták életre Cégtár Light szolgáltatásunk új, okostelefonról is elérhető változatát.

Amennyiben Önnek gyorsan van szüksége alap céginformációkra, ha szeretné tudni, hogy egyáltalán létezik-e egy bizonyos cég vagy annak mi a főtevékenysége, ha egy hozzávetőleges cégméret segítené döntését, vagy ha csak ellenőrizni szeretné a cég néhány hatályos adatát, ingyenes Cégtár Light szolgáltatásunk praktikus megoldást kínál.

Androidos mobilalkalmazásunk az összes Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás (közel 900 ezer cég) hatályos alapadatait tartalmazza, amelyben ingyenesen kereshet bármely felhasználó. A felület a székhelyek térképen való megjelenítését és az azonnali kapcsolatfelvételt is lehetővé teszi.

Az alkalmazás mostantól ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 29. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 601
Végelszámolás 360
Hivatalból való törlés 34

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 57
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 691

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 586 db.

A héten 12916 cégnév, 3700 székhelycím és 1288 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518378 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégjegyzék tartalma I.

 

A céget illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság a cégjegyzékben tarja nyilván. A cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthetők (Ctv. 23. § (1) bekezdés). A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos egyes eljárások lefolytatására főszabály szerint az a cégbíróság illetékes, amelynek területén a cég székhelye található (Ctv. 23. § (2) bekezdés). Ha valamely cégadatot más bíróság vagy hatóság elektronikus núton továbbít a cégbíróságnak, úgy annak bejegyzése automatikusan, elektronikus úton történik (Ctv. 23. § (2) bekezdés). Ha a cég cégbejegyzési kérelméhez csatolta a cégiratok hiteles fordítását, a cégbíróság a cégjegyzék adatait és a cégiratokat az Európai Unió  cég által választott hivatalos nyelvén is nyilvántartja (Ctv. 23/A. § (1) bekezdés). Ha a cég létesítő okirata a Ctv. Mellékletét képező szerződésminta alapján készült, hiteles fordításra nincs szükség (Ctv. 23/A § (2) bekezdés). Ha a cégjegyzékbe magyar nyelven bejegyzett adat és a hiteles fordítás egymástól eltér, a cég nem hivatkozhat a hiteles fordításra. Harmadik személy ugyanakkor eltérés esetén hivatkozhat a hiteles fordításra kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személynek az eltérésről tudomása volt (Ctv. 23/A § (3) bekezdés). Ha a cégbíróság a cég adatait idegen nyelven is nyilvántartja, úgy céginformáció is kérhető az adott idegen nyelven (Ctv. 23/A § (4) bekezdés).

A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cégjegyzék számot, a cég nevét, székhelyét valamint a központi ügyintézés helyét, ha az nem azonos a székhellyel, a létesítő okirat keltét, a tevékenységi kört annak statisztikai nomenklatúra (TEÁOR) szerinti besorolása nélkül, a jegyzett tőkét, a képviselet módját, a képviseletre jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy születési idejét, lakcímét, anyja nevét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság székhelyét, cégjegyzék számát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviselő tisztségét, a jogviszony keletkezésének napját, határozott időre szóló megbízatás esetén megszűnése napját, illetve ha a megszűnésre a cégjegyzékben meghatározott időpontnál korábban kerül sor, a tényleges megszűnés időpontját. Be kell jegyezni a cégjegyzékbe továbbá a cég adószámát, statisztikai számjelét, a cég adószámának felfüggesztése vagy törlése esetén ezt a tényt, valamint a határozat megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, és a határozatok jogerőre emelkedésének időpontját, a cég valamennyi pénzforgalmi számláját és az azt vezető pénzintézetek nevét és székhelyét, a cégbejegyzési és változásbejegyzési végzés meghozatalának dátumát, a cégjegyzékadatok illetve változások közzétételének napját (Ctv. 24. § (1) bekezdés).

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit a mindenkor hatályos TEÁOR besorolás szerint.  A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről (Ctv. 24. § (4a) bekezdés). A cégbíróság az adóhatóság megkeresésére hivatalból jegyzi be a cég adószámának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, a határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedését (Ctv. 24. § (5) bekezdés). A cég bankszámláját vezető pénzintézet a bankszámla megnyitását követő nyolc napon belül elektronikus adattovábbítás útján köteles bejelenteni a bankszámla adatait a cégbíróságnak. Ugyanez a szabály irányadó a számla megszűnése esetén is. A bejelentésért sem illetékes, sem közzétételi költségtérítést nem kell fizetni. Az adat közzététele automatikusan, a törvény erejénél fogva történik meg. Ha a pénzintézet ezen kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget a cégbíróság értesíti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (Ctv. 24. § (6) bekezdés).

Szükség szerint tartalmazza a cégjegyzék a cég rövidített és idegen nyelvű elnevezését, telephelyét, fióktelepét, elektronikus elérhetőségét, és amennyiben a cég úgy döntött azt a tényt, hogy közleményeit honlapján teszi közzé, a meghatározott időtartamra alapított cég esetén a határozott tartam lejártának napját, a jogelődök illetve jogutódok cégnevét, cégjegyzék számát és az átalakulás cég által meghatározott időpontját, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét) jogviszonyának keletkezése és megszűnése időpontját, illetve ha a jogviszony a cégjegyzékben bejegyzett időpontnál korábban szűnik meg a tényleges megszűnés időpontját, könyvvizsgáló szervezet esetén annak a könyvvizsgálónak a nevét és lakóhelyét, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Szükség esetén ugyancsak be kell jegyezni a cégjegyzékbe a felügyelő bizottság tagjainak nevét, lakóhelyét,  jogviszonyának keletkezése és megszűnése időpontját, illetve ha a jogviszony a cégjegyzékben bejegyzett időpontnál korábban szűnik meg a tényleges megszűnés időpontját, annak a kamarának a megnevezését, amelynek a cég tagja, kiskorú tag esetén a törvényes képviselő nevét és lakcímét, külföldi jogi személy illetve magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkező magánszemély kézbesítési megbízottjának nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), a cég közösségi adószámát továbbá ha azt felfüggesztették vagy törölték, úgy ezt a tényt, azt, hogy a cégjegyzékben szereplő adatokat a cégbíróság az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén is nyilvántartja. Közhasznú nonprofit társaság esetén a cégjegyzék tartalmazza a közhasznúsági fokozatot és a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontját. Be kell jegyezni a cégjegyzékbe ha a cég elismert vállalatcsoport tagja, vagy uralkodó tagja a csoporthoz tartozó cégek cégnevének, cégjegyzék számának, székhelyének feltüntetésével, továbbá ha a cég konszolidált (összevont) beszámolót készítő anyavállalat illetve a konszolidált (összevont) mérleg készítésébe bevont leányvállalat úgy ezt a tényt valamennyi kapcsolódó anya- és leányvállalat cégnevének, cégjegyzék számának és székhelyének feltüntetésével. Ugyancsak tartalmazza a cégjegyzék a cég képviselőjének elektronikus címpéldányának tanúsítványát, ha a cég ilyet nyújtott be, ha a cég jegyzett tőkéjét devizában határozta meg ezt a tényt és a devizanemet, a cég üzleti évének mérleg fordulónapját, ha az eltér a naptári évtől, ha a cég tagja a Magyar Állam, a tulajdonosi jogot gyakorló szervezet nevét és székhelyét (Ctv. 25. § (1) bekezdés). A cégbíróság az adóhatóság elektronikus megkeresésére hivatalból jegyzi be a cég közösségi adószámának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve a vonatkozó határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, valamint a határozat jogerőre emelkedésének napját (Ctv. 25. § (2) bekezdés). A cégbíróság az elismert vállalatcsoporthoz tartozás tényét a cég bejelentése alapján hivatalból jegyzi be a vállalatcsoport többi tagjának cégjegyzékébe (Ctv. 25. § (3) bekezdés). Azt a tényt, hogy a cég konszolidált beszámolót készít a cégbíróság a cég bejelentése alapján hivatalból jegyzi be a többi érintett anya- és leányvállalat cégjegyzékébe. A bejelentést a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésével egyidejűleg kell megtenni (Ctv. 25. § (4) bekezdés).

Magyar Közlöny 94-98/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

94/2012. július 16.

 

 

2012. évi CIX. törvény

A Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2012.07.17.

2012. évi CX. törvény

Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről

 2012.07.17.

2012. évi CXI. törvény

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról

 2012.07.17.

2012. évi CXII. törvény

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

 2012.08.01.

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

 2012.07.19.

71/2012. (VII. 16.) VM rendelet

Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról

 2012.07.24.

Köf. 5038/2012/8. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.16.

190/2012. (VII. 16.) KE határozat

Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének megállapításáról és közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2012.07.16.

191/2012. (VII. 16.) KE határozat

Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetéséről

 2012.07.16.

192/2012. (VII. 16.) KE határozat

Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének megállapításáról

 2012.07.16.

193/2012. (VII. 16.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2012.07.16.

194/2012. (VII. 16.) KE határozat

Közigazgatási államtitkári kinevezésről

 2012.07.16.

87/2012. (VII. 16.) ME határozat

Kormánymegbízott felmentéséről

 2012.07.16.

95/2012. július 17.

 

 

2012. évi CXIII. törvény

Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről

 2012.07.18.

157/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

Az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, és az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Első Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről

 2012.07.18.

158/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.07.18.

159/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.18.

160/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.18.

161/2012. (VII. 17.) Korm. rendelet

Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás, illetve Mellékletei felmondásáról

 2012.07.18.

42/2012. (VII. 17.) NFM rendelet

A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának rendjéről

 2012.07.20.

33/2012. (VII. 17.) AB határozat

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességéről

 2012.07.17.

34/2012. (VII. 17.) AB határozat

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról

 2012.07.17.

35/2012. (VII. 17.) AB határozat

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény egyes alkotmányellenesnek minősített rendelkezései alkalmazásának kizárására irányuló indítványok elutasításáról

 2012.07.17.

Köf. 5017/2012/8. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.17.

Köf. 5045/2012/5. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.17.

1239/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

A Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

 2012.07.17.

1240/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

A Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének módosításáról

 2012.07.17.

1241/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

A „Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ Edelény – A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi L’Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén” c. kiemelt projekt támogatásának növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program keretét érintően

 2012.07.17.

1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

Az Ős-Dráva Programról

 2012.07.17.

1243/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

A Rubik-kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez kapcsolódó rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.17.

1244/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, kormánytisztviselők határozott idejű áthelyezéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2012.07.17.

1245/2012. (VII. 17.) Korm. határozat

Az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (TER) történő további, 2006–2010 közötti időszakra vonatkozó magyar csatlakozásról, valamint a TER Projekt Központi Iroda (PCO) 2006. december 31-ig történő működéséről szóló 2142/2006. (VIII. 23.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 2012.07.18.

88/2012. (VII. 17.) ME határozat

A Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

 2012.07.17.

89/2012. (VII. 17.) ME határozat

A Fegyverkereskedelemről szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.07.17.

96/2012. július 19.

 

 

162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.20.

163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról

 2012.07.20.

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.20.

165/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.27.

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

 2012.08.01.

36/2012. (VII. 19.) BM rendelet

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

 2012.11.01.

10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet

Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.07.20.

10/2012. (VII. 19.) HM rendelet

A honvédelmi munkaügyi hatóság kijelöléséről és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

 2012.08.18.

43/2012. (VII. 19.) NFM rendelet

A gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól

 2012.07.22.

1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

Egyes kiemelt projektek - a Dél-Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program keretét érintő - támogatásának a növeléséről

 2012.07.19.

1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról

 2012.07.19.

1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 2012.07.20.

1249/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

 2012.07.19.

1250/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.07.19.

1251/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

 2012.07.20.

1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

 2012.07.19.

1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

 2012.07.19.

1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról

 2012.07.20.

1255/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hősök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekről szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról

 2012.07.20.

1256/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

 2012.07.20.

90/2012. (VII. 19.)  ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

 2012.07.19.

91/2012. (VII. 19.) ME határozat

Miniszterelnöki biztos felmentéséről

 2012.07.19.

92/2012. (VII. 19.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.07.19.

97/2012. július 20.    

167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

2012.07.21.

168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

2012.07.23.

169/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.28.

11/2012. (VII. 20.) HM rendelet

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

2012.07.28.

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

2012.09.01.

98/2012. július 23.

 

 

2012. évi CXIV. törvény

Az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről

 2012.07.24.

2012. évi CXV. törvény

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.07.24.

2012. évi CXVI. törvény

A pénzügyi tranzakciós illetékről

 2013.01.01.

2012. évi CXVII. törvény

Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

 2012.07.24.

2012. évi CXVIII. törvény

Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

 2012.07.26.

2012. évi CXIX. törvény

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

 2012.08.07.

2012. évi CXX. törvény

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 2012.07.31.

2012. évi CXXI. törvény

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról

 2012.07.24.

2012. évi CXXII. törvény

A Magyar Köztársaság Kormánya és aCseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.07.24.

170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

 2012.07.24.

20/2012. (VII. 23.) NGM rendelet

A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról

 2012.08.22.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. július 18. 55. évfolyam, L 188

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/399/EU (2012. július 10.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosítása vonatkozásában kapcsolatban képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/400/EU(2012. július 10.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosítása vonatkozásában képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/401/EU(2012. július 10.) határozata az Európai Unió által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosítására vonatkozóan az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 653/2012/EU (2012. július 17.) rendelete a többek között Tajvanból származó polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 192/2007/EK tanácsi rendelet „új exportőr” tekintetében történő felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám hatályon kívül helyezéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről
A Bizottság 654/2012/EU (2012. július 17.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 655/2012/EU (2012. július 17.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/402/EU (2012. július 10.) határozata a Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/403/EU (2012. július 10.) határozata a Régiók Bizottsága hat bolgár tagjának és nyolc bolgár póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/404/EU (2012. július 16.) határozata a Guineai Köztársaság tekintetében a 2011/465/EU határozatban megállapított megfelelő intézkedések alkalmazási időszakának meghosszabbításáról és annak a határozatnak a módosításáról
2012. július 19. 55. évfolyam, L 189

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 656/2012/EU (2012. július 13.) rendelete a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által a Shetlandnél, a Fair-szigetnél és Foulánál az egyesült királyságbeli alapvonalaktól számított hat mérföldön belüli vizek kivételével a IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein folytatott, homoki angolnákra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 657/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról [Thüringer Rostbratwurst (OFJ)]
A Bizottság 658/2012/EU (2012. július 18.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 659/2012/EU (2012. július 18.) végrehajtási rendelete a 2012. szeptember 1-jétől2012. november 30-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/405/EU (2012. július 16.) határozata a Régiók Bizottsága három olasz tagjának és egy olasz póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/406/EU (2012. július 16.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és egy spanyol póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/407/EU (2012. július 16.) határozata a Régiók Bizottsága egy szlovén tagjának kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 241., 2006.9.2.)
2012. július 19. 55. évfolyam, L 190

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 652/2012/EU (2012. július 13.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendeletnek a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében történő helyesbítéséről
2012. július 19. 55. évfolyam, L 191

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/373/EU (2012. május 14.) határozata az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről
 

Önkéntes partnerségi megállapodás az Európai Unió és a Libériai Köztársaság között az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről

A Tanács 2012/374/EU (2012. május 14.) határozata az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötéséről
 

Önkéntes partnerségi megállapodás az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről (FLEGT)

2012. július 20. 55. évfolyam, L 192

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 660/2012/EU (2012. július 19.) végrehajtási rendelete az olaszországi baromfiágazatra vonatkozó egyes piactámogatási intézkedésekről
A Bizottság 661/2012/EU (2012. július 19.) végrehajtási rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK bizottsági rendelet szlovén nyelvű változatának helyesbítéséről
A Bizottság 662/2012/EU (2012. július 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 663/2012/EU (2012. július 19.) végrehajtási rendelete a baromfihús-ágazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 664/2012/EU (2012. július 19.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/408/EU (2012. július 4.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (EGF/2012/000 TA 2012 – Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére)
A Tanács 2012/409/EU (2012. július 10.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2012/410/EU (2012. július 16.) határozata az Európai Unió által a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Általános Tanácsában a Fülöp-szigeteknek a rizs vonatkozásában különleges elbánás céljából biztosítandó WTO-mentesség iránti kérelme kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról
A Bizottság 2012/411/EU (2012. július 17.) végrehajtási határozata a 2010/472/EU határozatnak a Simbu vírusokra és az epizootiás haemorrhagiás betegségre vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 4831. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/412/EU (2012. július 19.) végrehajtási határozata az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, „alapszintű helyhatósági egységek” listájának módosításáról
A Bizottság 2012/413/EU (2012. július 19.) határozata az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és az iránymutatások kidolgozásához szükséges éves prioritási listák 2013-ra történő létrehozásáról
2012. július 20. 55. évfolyam, L 193

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 640/2012/EU (2012. július 6.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
2012. július 21. 55. évfolyam, L 194

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 665/2012/EU (2012. július 20.) rendelete a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 666/2012/EU (2012. július 20.) végrehajtási rendelete a 2092/2004/EK, a 793/2006/EK, az 1914/2006/EK, az 1120/2009/EK, az 1121/2009/EK, az 1122/2009/EK, a 817/2010/EU és az 1255/2010/EU rendeletnek a mezőgazdasági piacok közös szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében teljesítendő értesítési kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 667/2012/EU (2012. július 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 668/2012/EU (2012. július 20.) végrehajtási rendelete a 616/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2012. július első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról és behozatali jogok odaítéléséről
A Bizottság 669/2012/EU (2012. július 20.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2012. július 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/414/EU (2012. július 17.) végrehajtási határozata a 2006/168/EK határozat I–IV. mellékletének a szarvasmarha-embriók Unióba irányuló importjára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványban foglalt egyes követelmények módosításáról (az értesítés a C(2012) 4816. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/415/EU (2012. július 18.) végrehajtási határozata a 2011/630/EU végrehajtási határozatnak a kéknyelv-betegségre és a Simbu vírusokra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 4882. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/416/EU (2012. július 19.) végrehajtási határozata a hasított sertések belgiumi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 4933. számú dokumentummal történt)
 

AJÁNLÁSOK

A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről
2012. július 21. 55. évfolyam, L 195

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/397/EU (2011. október 24.) határozata az SA.32600. (2011/C.) Állami támogatásról – Franciaország – Az SNCF által a SeaFrance SA-nak nyújtott szerkezetátalakítási támogatás (az értesítés a C(2011) 7808. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/398/EU (2012. március 9.) határozata az SA.12522. (C 37/08.) számú Állami támogatásról – Franciaország – A „Sernam 2” ügyben hozott határozat végrehajtása (az értesítés a C(2012) 1616. számú dokumentummal történt)
2012. július 24. 55. évfolyam, L 196

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 672/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete a 791/2011/EU végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára történő kiterjesztéséről
A Tanács 673/2012/EU (2012. július 23.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 674/2012/EU (2012. július 23.) rendelete az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 675/2012/EU (2012. július 23.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a talkumnak (E 553b) és a karnaubaviasznak (E 903) a hámozatlan színezett főtt tojásokon és a sellaknak (E 904) a hámozatlan főtt tojásokon való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 676/2012/EU (2012. július 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 677/2012/EU (2012. július 23.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/420/KKBP (2012. július 23.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/421/KKBP (2012. július 23.) határozata a biológiai- és toxinfegyver-tilalmi egyezménynek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történő támogatásáról
A Tanács 2012/422/KKBP (2012. július 23.) határozata a nukleáris fegyverektől, valamint minden más tömegpusztító fegyvertől mentes közel-keleti övezet létrehozásához vezető folyamat támogatásáról
A Tanács 2012/423/KKBP (2012. július 23.) határozata a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia, valamint a 2003/805/KKBP tanácsi közös álláspont végrehajtása keretében történő támogatásáról
A Tanács 2012/424/KKBP (2012. július 23.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról
2012. július 24. 55. évfolyam, L 197

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU (2012. július 4.) irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU (2012. július 4.) irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
2012. július 18. 55. évfolyam, C 211
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 211/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6578 – Tyco Flow Control International/Pentair)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 211/02 A Tanács 2012. június 22-i következtetései az antimikrobiális rezisztenciának a humán- és állat-egészségügyi ágazatban kifejtett hatásáról – az „Egy egészség” megközelítés
 

Európai Bizottság

2012/C 211/03 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 211/04 A tagállamok engedélyezési hivatalainak a 498/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkének (7) bekezdése szerinti jegyzéke
2012. július 19. 55. évfolyam, C 212
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 212/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6515 – Arrow Electronics/Altimate Group)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 212/02 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 212/03 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 212/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6600 – AAEC/Entero/BMC Investments)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 212/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. július 19. 55. évfolyam, C 213
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 213/01 Állami támogatás – Németország – SA.26190 (2012/C) (ex 2011/NN) – Állami támogatás – Saarbrückeni repülőtér – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 213/02 Állami támogatás – Lengyelország – SA.33113 (2012/C) (ex 2011/NN) – Állami támogatás – A Nauta Hajógyárnak nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 213/03 Állami támogatás – Spanyolország – SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N) – Állami támogatás – A digitális hozadék felszabadításáért nyújtott kártérítés – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 213/04 Állami támogatás – Belgium – SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN) – Állami támogatás – a pénzügyi szövetkezetek egyéni tagjainak részjegyeit védő garanciarendszer – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. július 20. 55. évfolyam, C 214
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 214/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6591 – Tennet Offshore GmbH/Mitsubishi Corporation/Tennet Offshore 2)
2012/C 214/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6615 – Nuvia/Coor/JV)
2012/C 214/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6584 – Vodafone/Cable & Wireless)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 214/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 214/05 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.;  HL C 88., 2012.3.24., 12. o.;  HL C 120., 2012.4.25., 4. o.;  HL C 182., 2012.6.22., 10. o.)
2012/C 214/06 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.;  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.;  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.;  HL C 199., 2012.7.7., 5. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 214/07 Pályázati felhívás nem kormányzati szervezetek számára az ipari kibocsátásokhoz kapcsolódó elérhető legjobb technikákról szóló információcserével foglalkozó szakértői csoportban (a 13. cikk szerinti fórum) tagság betöltésére
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 214/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6645 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Melco de Colombia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 214/09 Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – Közép-amerikai országok földrajzi árujelzői
2012. július 21. 55. évfolyam, C 215
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 215/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 215/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6603 – Hon Hai/Sharp/Sharp Display Products)
2012/C 215/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6608 – Tereos/Wilmar/JV)
2012/C 215/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

TANÁCS

2012/C 215/05 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 215/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 215/07 A Bizottság közleménye az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerint elfogadott különleges intézkedések közzététele)
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 215/08 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 215/09 Reorganizációs intézkedések – Határozat a Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA által folytatott tevékenységek újraindításának engedélyezéséről (A biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke szerinti közzététel)
2012. július 21. 55. évfolyam, C 216
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 216/01 Állami támogatás – Németország – SA.32833 – C/2011 (korábbi NN/2011) számú állami támogatás – A Frankfurt Hahn repülőtér javára nyújtott állítólagos állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 216/02 Állami támogatás – Németország – SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) számú állami támogatás – Nürburgring – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 216/03 Állami támogatás – Olaszország – SA.33037 (2012/C) (ex 2011/N) számú állami támogatás – A SIMET SpA javára az 1987 és 2003 között nyújtott tömegközlekedési szolgáltatások fejében fizetendő visszamenőleges kompenzáció – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 216/04 Állami támogatás – Németország – SA.27339 (2012/C) (ex 2011/NN) számú állami támogatás – a zweibrückeni repülőtér számára nyújtott állítólagos állami támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. július 21. 55. évfolyam, C 217
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 217/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 209., 2012.7.14.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 217/02 C-124/10. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. június 5-i ítélete — Európai Bizottság kontra Électricité de France (EDF), Francia Köztársaság, Iberdrola SA (Fellebbezés — Állami támogatások — Adókövetelésről való lemondás — A társasági adó alóli mentesség — Tőkeemelés — Az állam által körültekintő piacgazdasági magánbefektetőként tanúsított magatartás — A részvényes állam és a közhatalmat gyakorló állam közötti különbségtételt lehetővé tévő szempontok — A viszonyítási alapként szolgáló magánbefektető meghatározása — Az egyenlő bánásmód elve — Bizonyítási teher)
2012/C 217/03 C-489/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. június 5-i ítélete (a S±d Najwyższy (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Łukasz Marcin Bonda elleni büntetőeljárás (Közös agrárpolitika — Egységes területalapú támogatási rendszer — 1973/2004/EK rendelet — 138. cikk, (1) bekezdés — Támogatásból való kizárás a bejelentett földterület pontatlansága esetén — E szankció közigazgatási vagy büntetőjogi jellege — A büntetőjogi szankciók halmozódásának tilalma — A ne bis in idem elve)
2012/C 217/04 C-615/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. június 7-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — az Insinööritoimisto InsTiimi Oy által indított eljárás (2004/18/EK irányelv — Közbeszerzések a védelem terén — 10. cikk — Az EK 296. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A tagállam alapvető biztonsági érdekeinek védelme — Fegyverek, lőszerek és hadianyagok kereskedelme — Az ajánlatkérő által kifejezetten katonai célra beszerzett termék — E termék messzemenően hasonló civil hasznosításának lehetősége — Elektromágneses mérések végrehajtását segítő forgóasztalos berendezés („tiltable turntable”) — A 2004/18 irányelvben előírt eljárásoknak megfelelő versenyeztetés hiánya)
2012/C 217/05 C-27/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 7-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anton Vinkov kontra Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A közúti közlekedési szabályok megsértése miatt pénzbírságot kiszabó, valamint az ellenőrző pontok levonását kimondó közigazgatási határozattal szembeni jogorvoslati jogot el nem ismerő nemzeti szabályozásnak az uniós joggal való összeegyeztethetősége — Kizárólag belső jellegű helyzet — A kérelem elfogadhatatlansága)
2012/C 217/06 C-39/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. június 7-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — VBV — Vorsorgekasse AG Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) (A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — Szakmai előtakarékossági pénztárak — Eszközök befektetése — Más tagállamban letelepedett közös befektetési alapok — Az ezen alapokba kizárólag akkor engedélyezett befektetés, ha ezen alapok befektetési jegyeinek belföldi forgalmazása engedélyezet)
2012/C 217/07 C-106/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. június 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — M. J. Bakker kontra Minister van Financiën (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — Alkalmazandó jog — Az Unió területén kívül, holland lobogó alatt közlekedő kotróhajókon, hollandiai székhelyű munkáltatónak dolgozó, holland állampolgársággal rendelkező munkavállaló — Lakóhely más tagállam területén — Taggá válás a holland szociális biztonsági rendszerben)
2012/C 217/08 C-132/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. június 7-i ítélete (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH kontra Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Az életkoron alapuló eltérő bánásmód — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog általános elvei — Kollektív szerződés — Valamely légitársaság légiutas-kísérőinek bértáblába történő besorolása szempontjából az azonos vállalkozáscsoporthoz tartozó másik társaságnál megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételének hiánya — Szerződési feltétel)
2012/C 217/09 C-164/12. sz. ügy: A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH kontra Finanzamt Hamburg-Mitte
2012/C 217/10 C-182/12. sz. ügy: A Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) által 2012. április 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fekete Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
2012/C 217/11 C-186/12. sz. ügy: A Tribunal Judicial de Braga (Portugália) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Impacto Azul, Lda kontra BPSA 9 — Promoção e Desenvolvimento de Investimentos Imobiliários, SA és társai
2012/C 217/12 C-193/12. sz. ügy: 2012. április 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2012/C 217/13 C-197/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2012/C 217/14 C-199/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie en Asiel kontra X
2012/C 217/15 C-200/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie en Asiel kontra Y
2012/C 217/16 C-201/12. sz. ügy: A Raad van State (Hollandia) által 2012. április 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister voor Immigratie en Asiel kontra Z
2012/C 217/17 C-228/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vodafone Omnitel Nv kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2012/C 217/18 C-229/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fastweb SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni és társai
2012/C 217/19 C-230/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — WIND Telecomunicazioni SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni és társai
2012/C 217/20 C-231/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vodafone Omnitel Nv kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2012/C 217/21 C-232/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fastweb SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni és társai
2012/C 217/22 C-233/12. sz. ügy: Tribunale di La Spezia (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Simone Gardella kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
2012/C 217/23 C-234/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sky Italia Srl kontra AGCOM
2012/C 217/24 C-237/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2012/C 217/25 C-254/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — WIND Telecomunicazioni SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2012/C 217/26 C-255/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Telecom Italia SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2012/C 217/27 C-256/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Telecom Italia SpA kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri
2012/C 217/28 C-257/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sky Italia Srl kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
2012/C 217/29 C-258/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. május 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vodafone Omnitel Nv kontra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2012/C 217/30 C-263/12. sz. ügy: 2012. május 25-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság
2012/C 217/31 C-286/12. sz. ügy: 2012. június 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország
 

Törvényszék

2012/C 217/32 T-338/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 14-i ítélete — Stichting Natuur en Milieu és Pesticide Action Network Europe kontra Európai Bizottság („Környezetvédelem — 1367/2006/EK rendelet — Peszticid-szermaradványokra vonatkozó határértékek — Belső felülvizsgálat iránti kérelem — Megtagadás — Egyedi hatályú intézkedés — Érvényesség — Aarhusi Egyezmény”)
2012/C 217/33 T-246/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Insula kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Kutatási és fejlesztési projektek finanszírozására vonatkozó szerződések — A MEDIS és Dias.Net szerződések — Igazolás hiánya és a szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások egy része tekintetében — A másik szerződő félnek szánt összeg visszatartása — A kifizetett összegek visszatérítése — A kereset részleges elfogadhatatlansága — A Bizottság viszontkeresete — A viszontkeresetet érintő részleges okafogyottság”)
2012/C 217/34 T-366/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Insula kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Kutatási és fejlesztési projektek finanszírozására vonatkozó szerződések — Az Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities és Virtual Campus szerződések — Igazolás hiánya és a szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások egy része tekintetében — A kifizetett vagy megelőlegezett összegek visszatérítése — A kereset részleges elfogadhatatlansága — A Bizottság viszontkeresete”)
2012/C 217/35 T-396/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 14-i ítélete — Vereniging Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság („Környezet — 1367/2006//EK rendelet — A tagállamoknak a környezeti levegő minőségének a védelmére és javítására vonatkozó kötelezettsége — A tagállamoknak engedélyezett ideiglenes eltérés — Belső felülvizsgálat iránti kérelem — Megtagadás — Egyedi hatályú intézkedés — Érvényesség — Aarhusi Egyezmény”)
2012/C 217/36 T-492/09. és T-147/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 7-i ítélete — Meda Pharma kontra OHIM — Nycomed (ALLERNIL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő történő nemzetközi lajstromozás — Az ALLERNIL szóvédjegy — Az ALLERNIL közösségi szóvédjegy bejelentése — ALLERGODIL korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolás — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
2012/C 217/37 T-110/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Insula kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Kutatási és fejlesztési projektek finanszírozására vonatkozó szerződés — Az El Hierro szerződés — Igazolás hiánya és a szerződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett kiadások tekintetében — A megelőlegezett összegek visszatérítése — A Bizottság viszontkeresete”)
2012/C 217/38 T-293/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 14-i ítélete — Seven Towns kontra OHIM (hét, különböző színű négyzet ábrázolása) („Közösségi védjegy — Hét, különböző színű négyzetet ábrázoló közösségi védjegy bejelentése — A közösségi védjegyoltalom tárgyát képező megjelölés — A 207/2009/EK rendelet 4. cikke”)
2012/C 217/39 T-342/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Hartmann kontra OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MESILETTE közösségi szóvédjegy bejelentése — A MEDINETTE korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 217/40 T-519/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Seikoh Giken kontra OHIM — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Nemzetközi lajstromozás — Az oltalom területi kiterjesztésére irányuló kérelem — A SG SEIKO GIKEN ábrás védjegy — A SEIKO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 217/41 T-534/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias kontra OHIM — Garmo (HELLIM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — HELLIM közösségi szóvédjegy bejelentése — HALLOUMI korábbi együttes közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 63. cikkének (2) bekezdése”)
2012/C 217/42 T-535/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias kontra OHIM — Garmo (GAZI Hellim) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — GAZI Hellim közösségi szóvédjegy bejelentése — HALLOUMI korábbi együttes közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 217/43 T-542/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — XXXLutz Marken kontra OHIM — Meyer Manufacturing (CIRCON) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CIRCON közösségi szóvédjegy bejelentése — CIRCULON korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Fokozott megkülönböztető képesség — Jóhírnév — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A fellebbezési tanács előtti eljárás — Védelemhez való jog — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke”)
2012/C 217/44 T-165/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 12-i ítélete — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam kontra OHIM — Investimust (COLLEGE) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A COLLEGE közösségi szóvédjegy — Feltétlen kizáró ok — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 217/45 T-277/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Hotel Reservation Service Robert Ragge kontra OHIM — Promotora Imperial (iHotel) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az iHotel közösségi szóvédjegy bejelentése — Az i-hotel korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 217/46 T-312/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 13-i ítélete — Süd-Chemie kontra OHIM — Byk-Cera (CERATIX) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CERATIX közösségi szóvédjegy bejelentése — A CERATOFIX korábbi nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése)
2012/C 217/47 T-440/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Azienda Agricola Bracesco kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Mezőgazdaság — Madárinfluenza — A piac támogatására hozott kivételes intézkedések a tojás- és baromfiágazatban — A fürj be nem sorolása a kompenzációhoz jogot biztosító baromfifajták közé — Egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma — Az okozati összefüggés hiánya — Minden jogi alapot nélkülöző kereset”)
2012/C 217/48 T-131/11., T-132/11., T-137/11., T-139/11.-T-141/11., T-144/11.-T-148/11. és T-182/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Ezzedine és társai kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az elefántcsontparti helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedések — Az érintett személyek listájáról való levétel — A felperes halála — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság”)
2012/C 217/49 T-379/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Hüttenwerke Krupp Mannesmann és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezetvédelem — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek a 2013-tól történő ingyenes kiosztása — A kibocsátási egységek kiosztásának kiszámítására alkalmazandó, termékekre vonatkozó referencia-értékeket meghatározó bizottsági határozat — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 217/50 T-381/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Eurofer kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Környezetvédelem — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek a 2013-tól történő ingyenes kiosztása — A kibocsátási egységek kiosztásának kiszámítására alkalmazandó, termékekre vonatkozó referencia-értékeket meghatározó bizottsági határozat — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — A személyében való érintettség hiánya — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó, rendeleti jellegű jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 217/51 T-202/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — Al Assad kontra Tanács
2012/C 217/52 T-203/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — Alchaar kontra Tanács
2012/C 217/53 T-204/12. sz. ügy: 2012. május 15-én benyújtott kereset — Vila Vita Hotel und Touristik kontra OHIM — Viavita (VIAVITA)
2012/C 217/54 T-217/12. sz. ügy: 2012. május 14-én benyújtott kereset — Shark kontra OHIM — Monster Energy (UNLEASH THE BEAST!)
2012/C 217/55 T-218/12. sz. ügy: 2012. május 22-én benyújtott kereset — Micrus Endovascular kontra OHIM — Laboratorios Delta (DELTA)
2012/C 217/56 T-221/12. sz. ügy: 2012. május 25-én benyújtott kereset — Sunrider kontra OHIM — Nannerl (SUN FRESH)
2012/C 217/57 T-240/12. sz. ügy: 2012. június 4-én benyújtott kereset — Eni kontra Bizottság
2012/C 217/58 T-243/12. sz. ügy: 2012. május 29-én benyújtott kereset — International Brands Germany kontra OHIM — Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL)
2012/C 217/59 T-244/12. sz. ügy: 2012. május 30-án benyújtott kereset — Unister kontra OHIM (fluege.de)
2012/C 217/60 T-258/12. sz. ügy: 2012. június 12-én benyújtott kereset — Mederer kontra OHIM — Katjes Fassin (SOCCER GUMS)
2012/C 217/61 T-431/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 5-i végzése — Iberdrola kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 217/62 F-42/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. május 16-i ítélete — Skareby kontra Bizottság („Közszolgálat — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 12a. és 24. cikke — A felettes általi lelki zaklatás”)
2012/C 217/63 F-71/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. június 5-i ítélete — Cantisani kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Konferenciatolmács — A személyzeti szabályzat 12a. és 24. cikke — Lelki zaklatás — Összeférhetetlenség — Kártérítési kérelem)
2012/C 217/64 F-83/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. június 5-i ítélete — Giannakouris kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Családi támogatások — A biztosítás feltételei — Ugyanolyan jellegű, máshonnan kapott támogatás levonása)
2012/C 217/65 F-84/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. június 5-i ítélete — Chatzidoukakis kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Családi támogatások — A biztosítás feltételei — Ugyanolyan jellegű, máshonnan kapott támogatás levonása)
2012/C 217/66 F-91/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. május 24-i végzése — Alionescu kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — A pályázatok benyújtásának határidejét meghosszabbító határozat — A panasz hiánya — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012. július 24. 55. évfolyam, C 218
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 218/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6535 – Glory/Talaris Topco)
2012/C 218/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6648 – CGI/Logica)
2012/C 218/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6672 – HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

2012/C 218/04 Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye (2012. július 18.) az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2012/56)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 218/05 Értesítés a 2012/424/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és a 673/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 218/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 218/07 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2012/C 218/08 A Bizottság közleménye a 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 218/09 Hercule II – Képzési rész – Pályázati felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 218/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6619 – TSR Recycling/HKS Scrap Metals) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 218/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6638 – ABN AMRO/Rabobank/Landsbanki/Heiploeg)
2012. július 24. 55. évfolyam, C 219
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2012/C 219/01 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Ausztria 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Ausztria 2011–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/02 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Belgium 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Belgium 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/03 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Bulgária 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Bulgária 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/04 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Ciprus 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Ciprus 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/05 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) a Cseh Köztársaság 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Cseh Köztársaság 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/06 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Dánia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Dánia 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/07 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Észtország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Észtország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/08 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Finnország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Finnország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/09 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Franciaország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Franciaország 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/10 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Németország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Németország 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/11 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Görögország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról
2012/C 219/12 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/13 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Írország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Írország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/14 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Olaszország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Olaszország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/15 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Lettország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Lettország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/16 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Litvánia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Litvánia 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/17 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Luxemburg 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Luxemburg 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/18 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Málta 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Málta 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/19 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Lengyelország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Lengyelország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/20 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Portugália 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Portugália 2012–2016-os időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/21 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Románia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Románia 2012–2015 közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/22 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Szlovákia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Szlovákia 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/23 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Szlovénia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Szlovénia 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/24 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Spanyolország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Spanyolország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/25 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Svédország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012–2015-ös időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/26 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) Hollandia 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és Hollandia 2012–2015-ös időszakra vonatkozó stabilitási programjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/27 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) az Egyesült Királyság 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2012–2017-es időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról szóló tanácsi vélemény adásáról
2012/C 219/28 A Tanács ajánlása (2012. július 10.) az azon tagállamok gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatások végrehajtásáról, amelyek pénzneme az euro
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Tanács

2012/C 219/29 Magyarázó feljegyzés — A tagállamok számára a 2012-es európai szemeszter keretében megfogalmazott tanácsi ajánlásokat kísérő dokumentum

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!