7. évfolyam 29. szám 2012.07.17.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Folytatódik az építőipari cégek kanosszajárása

Több mint 1200 céggel szemben indult felszámolás a második negyedévben Magyarországon, ilyesmire korábban sosem volt példa. A helyzet minden bizonnyal tovább romlik az év hátralevő részében, mivel rendkívüli ütemben emelkedik a kényszer eljárások száma az ágazatban, melyek rendszerint felszámolással végződnek. A napi sajtó attól hangos, hogy mennyire sérül az építőipari cégek elvégzett munkájának a birtok védelme.

2012 első félévében 2366 felszámolási eljárást indítottak építőipari cégekkel szemben Magyarországon, ez 13 százalékos növekedés a megelőző év azonos időszakához képest. „Sajnos a romló fizetésképtelenségi tendencia és az ágazat szerződésállományának visszaesése is azt mutatja, hogy legalább év végéig folytatódik az építőipar mélyrepülése – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

A cégadatok oldaláról Tóth állítását az első félévben megindított 2890 végelszámolás is alátámasztja, mely 55%-os növekedést mutat múlt év első félévéhez képest. A társaság adatai alapján ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy 2012-ben rendkívüli módon megemelkedett azoknak a felszámolásra jutó cégeknek a száma és aránya, amelyekkel szemben korábban végelszámolás folyt. 2011 első félévében az összesen felszámolt 1746 építőipari vállalkozásból még csak mindössze 731-nél azaz mintegy 40 százalékuknál előzte meg végelszámolás a fizetésképtelenségi eljárást. 2012 első félévére ez az arány 66 százalékra nőtt. A végelszámolások akkor fordulnak át felszámolásba, amikor az eljárás során kiderül, hogy a cég nem tett eleget fizetési kötelezettségeinek. 

A felszámolásba forduló végelszámolások 90 százaléka volt kényszer-végelszámolás, amit a cégbíróságok rendeltek el azokkal a cégekkel szemben, amelyek többszöri felszólításra és lefolytatott NAV vizsgálat ellenére sem tettek eleget adminisztratív kötelezettségeiknek. „Tekintettel arra, hogy a kényszer-végelszámolások száma folyamatosan emelkedik, ez gyakorlatilag előre vetíti a felszámolások további növekedését. Bár a jogszabály-módosítások folytán a kényszer-végelszámolások helyébe folyamatosan a kényszertörlési eljárás lép, még így is hónapokig növekedhet a felszámolások száma” – magyarázza a folyamatot Tóth Tamás.  

Az ÉVOSZ megfigyelései, adatgyűjtése alapján állítható, hogy még a közbeszerzési piacon is fokozódik az elvégzett teljesítmények igazolása körüli vita, nagy értékű munkáknál is birtokon kívülre helyezik a közmegrendelők a kivitelezőket. Élve a feltétel nélküli bankgarancia adta lehetőséggel, a megrendelők a vitatott teljesítéseket sokszorosan meghaladós összegeket hívnak le a kivitelezők garancia keretéből. Mindez nagyban járul hozzá a szakmailag felkészült, kiváló referenciákkal rendelkező cégek tömeges tönkremeneteléhez, piaci ellehetetlenüléséhez.

Az új cégalapítások számának tekintetében szép példát láthattunk az első félévben arra, hogy milyen fluktuációt okoznak a jogszabályváltozások. A cégalapítás szabályozásának szigorítása miatt első negyedévben történelmi csúcson, míg a második negyedévben 10 éves minimumon volt az újonnan létrehozott cégek száma. A szélsőséges kilengések után összességében 14% csökkenést regisztrálhattunk a 2601 új céggel.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 28. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 778
Végelszámolás 407
Hivatalból való törlés 34

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 41
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1027

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 649 db.

A héten 15207 cégnév, 4158 székhelycím és 1403 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518700 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégnyilvántartás közhitelessége

 A cégnyilvántartás közhitelesen tanúsítja a benne foglalt adatok, valamint a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a cégjegyzékbe bejegyzett illetve a Cégközlönyben közzétett adatok valóságában bízva ellenérték fejében szerez jogokat (Ctv. 22. § (1) bekezdés). Ha például valaki egy nagy értékű ingatlan vásárol, és szerződéskötés előtt a cégjegyzékben utánanéz az eladó cég adatainak, az ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy mint vevő abban a meggyőződésben volt, hogy az eladó cég törvényes képviselője a cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető. Ebből következően utóbb az eladó nem hivatkozhat arra, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezetőjének megbízatása a szerződéskötés előtt már megszűnt, vagy az adott szerződés megkötésére is kihatóan képviseleti joga korlátozott volt. Ugyanakkor van helye ellenbizonyításnak, vagyis az eladó bizonyíthatja, hogy a megbízatás megszűnéséről vagy korlátozásáról a vevőnek tudomása volt. A cég jóhiszemű személlyel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak (Ctv. 22. § (2) bekezdés). Elvileg előfordulhat, hogy a cégjegyzékben elírás vagy más mulasztás miatt nem a valós adatok kerülnek feltüntetésre. Emberi vagy informatikai hiba miatt elmaradhat bizonyos változások feltüntetése. Az ilyen valótlan tartalmú bejegyzésre ugyanakkor a cég csak olyan személyekkel szemben hivatkozhat, akik tudtak vagy kellő gondosság mellett tudniuk kellett az adott adat valótlanságáról. Ha például egy olyan üzleti partnerrel köt szerződést a cég, amellyel évek óta üzleti kapcsolatban áll, és a korábbi ügyletkötések alapján tudnia kellett, hogy a cég ügyvezetőt váltott, úgy a korábbi, leváltott ügyvezető által aláírt szerződést a cég akkor is eredményesen támadhatja meg, ha a korábbi ügyvezető törlése és az új bejegyzése adminisztratív hiba folytán nem történt meg. A cég a cégjegyzékben szereplő adatra illetve az annak igazolására szolgáló okiratra harmadik személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, hogy az a Cégközlönyben közzétételre került, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatot illetve az okiratot a harmadik személy ismerte. A közzétételt követő tizenhatodik napig a harmadik személy bizonyíthatja, hogy a hivatkozott adat illetve okirat megismerésére nem volt lehetősége (Ctv. 22. § (3) bekezdés). Ha a cégjegyzékbe bejegyzett illetve a Cégközlönyben közzétett adat egymástól eltér, a harmadik személy hivatkozhat a Cégközlönyben megjelent adatra. Ugyanakkor a cég bizonyíthatja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben megjelenttől eltérő adatot ismerte (Ctv. 22. § (4) bekezdés). Ha a cég a képviseletére jogosult személy adatait a cégbíróságnak bejelentette, és azokat a cégbíróság nyilvánosságra hozta, a képviselő megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos jogszabálysértésre a cég harmadik személlyel szemben csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a jogszabálysértésről az érintett tudott (Ctv. 22. § (5) bekezdés). A közzétételt követően a cég nem hivatkozhat arra, hogy képviselője hatáskörét túllépve járt el (Ctv. 22. § (6) bekezdés).

A cégnyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselő vonatkozásában a cégbíróság a bűnügyi nyilvántartás adataival történő összevetést kezdeményez annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy nem áll-e fenn a társasági törvényben foglalt valamely kizárási ok (büntetett előélt, foglalkozástól eltiltás hatálya stb., Ctv. 22/A. § (1) bekezdés). Az ellenőrzés csak a kizáró ok esetleges fennállásának megállapítására irányulhat, azon nem terjeszkedhet túl (Ctv. 22/A. § (2) bekezdés). Az ellenőrzés céljából a cégbíróság a bűnügyi nyilvántartást vezető szerv rendelkezésére bocsátja a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi cég vezető tisztségviselőinek azonosításhoz szükséges személyi adatait, valamennyi bejegyzett cég főtevékenységét, valamennyi cég tekintetében a törvényességi eljárás lefolytatására illetékes cégbíróság megnevezését (Ctv. 22/A § (3) bekezdés).  Ha a bűnügyi nyilvántartó cég a részére átadott adatokból azt állapítja meg, hogy valamely cég vezető tisztségviselője tekintetében kizáró ok áll fenn, arról a törvényességi felügyeleti eljárás elfolytatása céljából haladéktalanul értesíti az illetékes cégbíróságot (Ctv. 22/A § (4) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 89-93/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

89/2012. július 10.

 

 

152/2012. (VII. 10.) Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2012.07.11.

9/2012. (VII. 10.) HM rendelet

Az állami szerv által igazolt állami célú nemzetközi repülésekhez és a magyar állami légijárművek nemzetközi repüléseihez szükséges engedélyezési eljárásrend részletes szabályairól

 2012.07.18.

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

 2012.07.11.

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

 2012.07.13.

67/2012. (VII. 10.) VM rendelet

A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról

 2012.07.13.

Köf. 5023/2012/9. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.10.

Köf. 5026/2012/9. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.10.

Köf. 5046/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.07.10.

58/2012. (VII. 10. ) OGY határozat

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról

 2012.07.10.

158/2012. (VII. 10.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.07.10.

159/2012. (VII. 10.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.07.10.

160/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

161/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

162/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

163/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

164/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

165/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

166/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

167/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

168/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

169/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

170/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

171/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

172/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről

 2012.07.10.

173/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

174/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

175/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

176/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

177/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

178/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

 2012.07.10.

179/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

180/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

181/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

182/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

183/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

184/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

185/2012. (VII. 10.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

 2012.07.10.

81/2012. (VII. 10.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.07.10.

82/2012. (VII. 10.) ME határozat

A Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

 2012.07.10.

90/2012. július 12.

 

 

153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

 2012.07.13.

154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.13.

155/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.13.

1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

 2012.07.12.

1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.07.12.

1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítéséről

 2012.07.12.

1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak megállapításáról

 2012.07.12.

1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervének elfogadásáról, valamint kiemelt projektek nevesítéséről az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében és az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében

 2012.07.12.

1237/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011-13-as akciótervének 2. prioritása keretében a vízminőség javítást szolgáló konstrukciók javára történő forrásátcsoportosításról

 2012.07.12.

1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozat

A TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

 2012.07.12.

91/2012. július 13.    
2012. évi XCIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról

2012.07.14.

35/2012. (VII. 13.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról

2012.07.14.

18/2012. (VII. 13.) NGM rendelet

A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

2012.07.14.

41/2012. (VII. 13.) NFM rendelet

A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosításáról

2012.08.01.

68/2012. (VII. 13.) VM rendelet

Az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről

2012.07.14.

Köf. 5030/2012/9. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.07.13.

2/2012. PJE jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata

2012.07.13.

186/2012. (VII. 13.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

2012.07.13.

187/2012. (VII. 13.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

2012.07.13.

188/2012. (VII. 13.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2012.07.13.

189/2012. (VII. 13.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

2012.07.13.

83/2012. (VII. 13.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

2012.07.13.

84/2012. (VII. 13.) ME határozat

Helyettes államtitkárok kinevezéséről

2012.07.13.

92/2012. július 13.    
2012. évi C. törvény A Büntető Törvénykönyvről

2013.07.01.

93/2012. július 13.    
2012. évi CI. törvény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2012.09.01.

2012. évi CII. törvény A biztosítási adóról

2013.01.01.

2012. évi CIII. törvény Az Erzsébet-programról

2012.07.21.

2012. évi CIV. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról

2012.07.16.

2012. évi CV. törvény A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

2012.07.28.

2012. évi CVI. törvény Egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról

2012.07.14.

2012. évi CVII. törvény

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

2012.07.14.

2012. évi CVIII. törvény

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról

2012.08.01.

156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet

Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.07.28.

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról

2012.07.15.

33/2012. (VII. 13.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

2012.07.16.

69/2012. (VII. 13.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

2012.07.14.

85/2012. (VII. 13.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről és kinevezéséről

2012.07.13.

86/2012. (VII. 13.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

2012.07.13.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. július 11. 55. évfolyam, L 179

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 617/2012/EU (2012. július 10.) rendelete az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 174/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 618/2012/EU (2012. július 10.) rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
A Bizottság 619/2012/EU (2012. július 10.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 173. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 620/2012/EU (2012. július 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Unió Bírósága, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2012/368/EU, Euratom (2012. június 29.) határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről szóló 2009/496/EK, Euratom határozat módosításáról
A Tanács 2012/369/EU (2012. június 22.) határozata a Németországban fennálló túlzott hiányról szóló 2010/285/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2012/370/EU (2012. június 22.) határozata a Bulgáriában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/422/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2012/371/KKBP (2012. július 10.) határozata az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/372/KKBP (2012. július 10.) határozata az Európai Unió iraki integrált jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX IRAK) szóló 2010/330/KKBP tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról
2012. július 12. 55. évfolyam, L 180

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 621/2012/EU (2012. július 10.) végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti hagyományos kifejezés elismeréséről [Classic - TDT-US-N0016]
A Bizottság 622/2012/EU (2012. július 11.) rendelete a 641/2009/EK rendeletnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúk és a termékbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 623/2012/EU (2012. július 11.) rendelete a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 624/2012/EU (2012. július 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 625/2012/EU (2012. július 11.) végrehajtási rendelete az 1067/2008/EK rendelettel megnyitott, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó vámkontingens III. alkontingense keretében 2012. június 29-től2012. július 6-ig benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról
2012. július 12. 55. évfolyam, L 181

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 600/2012/EU (2012. június 21.) rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról
A Bizottság 601/2012/EU (2012. június 21.) rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről
2012. július 13. 55. évfolyam, L 182

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 626/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Tanács 627/2012/EU (2012. július 10.) végrehajtási rendelete az 1425/2006/EK tanácsi rendelet által a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára elrendelt dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának és hatályvesztési felülvizsgálatának megszüntetéséről
A Bizottság 628/2012/EU (2012. július 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (OFJ)]
A Bizottság 629/2012/EU (2012. július 6.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Nostrano Valtrompia (OEM)]
A Bizottság 630/2012/EU (2012. július 12.) rendelete a 692/2008/EK rendelet hidrogénnel és hidrogén és földgáz keverékével üzemelő gépjárműveknek a kibocsátásra vonatkozó típus-jóváhagyási követelményei, valamint a villamos erőátviteli rendszerrel rendelkező járművekre vonatkozó egyedi információknak az EK-típusjóváhagyáshoz beadandó adatközlő lapon való feltüntetése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 631/2012/EU (2012. július 12.) végrehajtási rendelete a komló harmadik országokból történő behozataláról szóló 1295/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 632/2012/EU (2012. július 12.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 174. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 633/2012/EU (2012. július 12.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 634/2012/EU (2012. július 12.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/375/EU (2012. június 22.) végrehajtási határozata az Írországnak nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/77/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2012/376/EU (2012. július 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/377/EU (2012. július 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/378/EU (2012. július 10.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–EFTA Egységes Árutovábbítási Vegyes Bizottság 3/2012 2012/379/EU (2012. június 26.) határozata az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezmény módosításáról
2012. július 13. 55. évfolyam, L 183

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/365/EU (2011. december 20.) határozata a Portugália által az RTP-nek nyújtott eseti támogatásokat érintő C 85/01. számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 9429. számú dokumentummal történt)
2012. július 13. 55. évfolyam, L 184

 

Jogalkotási aktusok

 

KÖLTSÉGVETÉSEK

2012/360/EU, Euratom Az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának végleges elfogadása
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadásához(  HL L 56., 2012.2.29.)
2012. július 13. 55. évfolyam, L 185

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 81. sz. előírása Egységes rendelkezések az oldalkocsival rendelkező vagy nem rendelkező kétkerekű gépjárművek visszapillantó tükreinek a visszapillantó tükrök kormányrúdra való felszerelése tekintetében történő jóváhagyásáról
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 90. sz. előírása Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei, cseredobfékbetétjei, illetve csereféktárcsái és cserefékdobjai jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések
2012. július 14. 55. évfolyam, L 186

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
A Tanács 2012/380/EU (2011. szeptember 22.) határozata az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2012/381/EU (2011. december 13.) határozata az Európai Unió és Ausztrália közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Ausztrália között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 635/2012/EU (2012. június 27.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Vadehavsstude (OFJ)]
A Bizottság 636/2012/EU (2012. július 13.) rendelete a foltos tőkehal állományainak a Skóciától nyugatra fekvő területeken történő védelmére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló 161/2012/EU rendelet alkalmazásának hat hónappal való meghosszabbításáról
A Bizottság 637/2012/EU (2012. július 13.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a vas-szulfát, az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj, valamint az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/tallolaj-szurok hatóanyagok jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 638/2012/EU (2012. július 13.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 639/2012/EU (2012. július 13.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság EU BAM Rafah/1/2012 2012/382/EU (2012. július 3.) határozata a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) vezetőjének kinevezéséről
A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2012 2012/383/EU (2012. július 3.) határozata az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziója (EUPOL COPPS) vezetőjének kinevezéséről
A Bizottság 2012/384/EU (2012. július 12.) végrehajtási határozata a hasított sertések spanyolországi minősítési módszereinek engedélyezéséről szóló 2009/11/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 4711. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/385/EU (2012. július 12.) végrehajtási határozata a hasított sertések dániai minősítési módszereinek engedélyezéséről szóló 2009/12/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 4712. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/386/EU (2012. július 3.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról (EKB/2012/12)
2012. július 17. 55. évfolyam, L 187

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/387/EU (2012. július 16.) határozata az AKCS-EU partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Bissau-guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2011/492/EU határozattal megállapított megfelelő intézkedések időbeli hatályának meghosszabbításáról és az említett határozat módosításáról
 

RENDELETEK

A Tanács 641/2012/EU (2012. július 16.) rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU rendelet módosításáról
A Tanács 642/2012/EU (2012. július 16.) rendelete az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról
A Tanács 643/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 644/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendeletnek Oroszország tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 645/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete az 1122/2009/EK és a 65/2011/EU rendelettől a támogatási összegeknek az egységes kérelmek késedelmes benyújtása miatti csökkentése tekintetében a kontinentális Portugália és Madeira vonatkozásában a 2012. évre biztosítandó eltérésről
A Bizottság 646/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti pénzbírságokra és időszakos kényszerítő bírságokra vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról
A Bizottság 647/2012/EU (2012. július 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/388/KKBP (2012. július 16.) határozata a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/389/KKBP (2012. július 16.) határozata az Afrika szarván a regionális tengeri kapacitásépítést célzó európai uniós misszióról (EUCAP NESTOR)
A Tanács 2012/390/KKBP (2012. július 16.) határozata az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/391/KKBP (2012. július 16.) határozata 2010/279/KKBP határozat módosításáról az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójáról (EUPOL AFGHANISTAN) szóló
A Tanács 2012/392/KKBP (2012. július 16.) határozata az Európai Unió nigeri KBVP-missziójáról (EUCAP Sahel Niger)
A Tanács 2012/393/KKBP (2012. július 16.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/394/EU (2011. december 21.) határozata a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Olaszország által bevezetni kívánt intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetőségéről
A Bizottság 2012/395/EU (2012. július 16.) végrehajtási határozata a 98/70/EK és a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést igazoló, a „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” elnevezésű rendszer elismeréséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2012 2012/396/EU (2012. február 17.) határozata hat albizottság létrehozásáról és az EK–PFSZ Vegyes Bizottság 1/2008 határozatának hatályon kívül helyezéséről
2012. július 11. 55. évfolyam, C 203
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 203/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 203/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6625 – Nordic Capital/Tokmanni)
2012/C 203/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6552 – Metso Power/MW Power)
2012/C 203/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 203/05 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 203/06 Az állami szervezetek birtokában lévő boralkohol értékesítésének eredménye (A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet 83. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti közzététel)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 203/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6656 – Gunvor Ingolstadt/Gunvor Deutschland/Petroplus Assets) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 203/08 Helyesbítés összefonódás előzetes bejelentéséhez (Ügyszám COMP/M.6672 – HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (  HL C 202., 2012.7.10.)
2012. július 12. 55. évfolyam, C 204
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 204/01 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.6564 – ARM/Giesecke & Devrient/Gemalto/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 204/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 204/03 A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 11.) az élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjólét és növényegészségügy területén alkalmazandó informatikai eszközökre vonatkozó 2012. évi munkaprogram finanszírozásáról
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 204/04 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint, az AS Oslo Sporveier és az AS Sporveisbussene részére Norvégiában nyújtott lehetséges támogatással kapcsolatos állami támogatási kérdésekben
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 204/05 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 204/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6647 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator (Singapore)) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 204/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6651 – Goldman Sachs/William C. Young/Plastipak Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 204/08 A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a COMP/39.654 – Reuters Instrument Codes (RICs) ügyben (az értesítés a C(2012) 4873. számú dokumentummal történt)
2012. július 12. 55. évfolyam, C 205
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 205/01 5/2012. sz. vélemény (az Európai Unió működéséről szóló szerződés [EUMSZ] 336. cikke szerint) az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
2012. július 13. 55. évfolyam, C 206
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 206/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 206/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6595 – AXA/BNP Paribas/Immeuble Cergy-Pointoise)
2012/C 206/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 206/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 206/05 A Bizottság közleménye a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1015/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtása tárgykörében (Átmeneti szimbólumok közzététele az 1015/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtásához)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 206/06 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikke szerint Lettország által küldött értesítés módosított változata – A 21. cikk c) pontja szerint a tagállamok számára biztosított azon lehetőség, hogy jogszabályban írják elő az iratok és okmányok birtoklására vagy magánál tartására vonatkozó kötelezettséget
2012/C 206/07 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség hatályon kívül helyezése
2012. július 13. 55. évfolyam, C 206E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. május 9–10-i ülések

2012/C 206 E/01 2012. május 9-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 206 E/02 2012. május 10-i ülés jegyzőkönyve
2012. július 13. 55. évfolyam, C 207
 

IV Tájékoztatások

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 207/01 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 207/02 Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról
2012/C 207/03 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 207/04 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012/C 207/05 A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)
2012. július 14. 55. évfolyam, C 208
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 208/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6557 – AGC Glass Europe/Interpane International Glas)
2012/C 208/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6522 – Groupe Lactalis/Skanemejerier)
2012/C 208/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6629 – Bain Capital/Scandinavian Installation Refi)
2012/C 208/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6512 – DS Smith/SCA Packaging)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 208/05 Az Európai Parlament közleménye az Európai Polgár díjról – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
 

Európai Bizottság

2012/C 208/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 208/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6618 – Raiffeisen Bank International/Raiffeisen Bank Polska) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 208/08 Helyesbítés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező hatóságokra és az összekötő hivatalokra vonatkozó bizottsági közleményhez (  HL C 185., 2012.6.23.)
2012. július 14. 55. évfolyam, C 209
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 209/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 200., 2012.7.7.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 209/02 C-169/12. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2012. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. kontra Minister Finansów
2012/C 209/03 C-174/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alfred Hirmann kontra Immofinanz AG
2012/C 209/04 C-178/12. sz. ügy: A Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spanyolország) által 2012. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rafaela Rivas Montes kontra Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO)
2012/C 209/05 C-190/12. sz. ügy: A Wojewódzki S±d Administracyjny w Bydgoszczy (Lengyelország) által 2012. április 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
2012/C 209/06 C-210/12. sz. ügy: A Bundespatentgericht (Németország) által 2012. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sumitomo Chemical Co. Ltd
2012/C 209/07 C-213/12. sz. ügy: A Supremo Tribunal de Justiça (Portugália) által 2012. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fernando Casimiro dos Santos Ferreira és társai kontra Companhia de Seguros Allianz portugal, S.A.
2012/C 209/08 C-222/12. sz. ügy: A Tartu Ringkonnakohus (Észtország) által 2012. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Karuse AS kontra Politsei- ja Piirivalveamet (Lõuna Politseiprefektuur)
2012/C 209/09 C-264/12. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho do Porto (Portugália) által 2012. május 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins kontra Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, S.A.
 

Törvényszék

2012/C 209/10 T-214/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. június 5-i ítélete — Imperial Chemical Industries kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — A metakrilátok piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke megsértését megállapító határozat — A jogsértés egyik ágában való részvétel — Védelemhez való jog — Bírságok — Indokolási kötelezettség — A jogsértés súlya — Elrettentő hatás — Egyenlő bánásmód — Arányosság — A gondos ügyintézés elve — A közigazgatási eljárás során történő együttműködés — Az eljárás időtartama — Ésszerű határidő”)
2012/C 209/11 T-444/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 16-i végzése — La City kontra OHIM — Bücheler és Ewert (citydogs) („Közösségi védjegy — Új képviselő kijelölése — A felperes tétlensége — Okafogyottság”)
2012/C 209/12 T-191/12. sz. ügy: 2012. április 30-án benyújtott kereset — Roland kontra OHIM — Textiles Well (wellness inspired by nature)
2012/C 209/13 T-194/12. sz. ügy: 2012. április 30-án benyújtott kereset — Advance Magazine Publishers kontra OHIM — Bauer Consumer Media (GOLF WORLD)
2012/C 209/14 T-195/12. sz. ügy: 2012. május 9-én benyújtott kereset — Nuna International kontra OHIM — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)
2012/C 209/15 T-197/12. sz. ügy: 2012. május 9-én benyújtott kereset — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METRO)
2012/C 209/16 T-199/12. sz. ügy: 2012. május 8-án benyújtott kereset — Euro-Link Consultants és European Profiles kontra Bizottság
2012/C 209/17 T-205/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)
2012/C 209/18 T-206/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — GRE kontra OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)
2012/C 209/19 T-208/12. sz. ügy: 2012. május 18-án benyújtott kereset — Think Schuhwerk kontra OHIM (piros cipőfűzővéggel ellátott cipők)
2012/C 209/20 T-210/12. sz. ügy: 2012. május 18-án benyújtott kereset — Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság
2012/C 209/21 T-211/12. sz. ügy: 2012. május 14-én benyújtott kereset — Hübner kontra OHIM — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel)
2012/C 209/22 T-239/12. sz. ügy: 2012. május 30-án benyújtott kereset — Jyoti Ceramic Industries kontra OHIM — DeguDent (ZIECON)
2012/C 209/23 T-59/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 25-i végzése — Planet kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 209/24 F-51/12. sz. ügy: 2012. május 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Gyógyszerügynökség
2012/C 209/25 F-137/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. június 4-i végzése — Dergam kontra Bizottság
2012. július 17. 55. évfolyam, C 210
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 210/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6514 – OK Ekonomisk Förening/Kuwait Petroleum Europe/Kuwait Petroleum (Danmark))
2012/C 210/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6633 – Providence Equity Partners/HSE24)
2012/C 210/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6574 – KPN/De Persgroep/Roularta/JV)
2012/C 210/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 210/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 210/06 Értesítés a 2012/393/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és a 643/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2012/C 210/07 Értesítés a 2012/388/KKBP tanácsi határozattal módosított, a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/231/KKBP tanácsi határozatban és a 641/2012/EU tanácsi rendelettel módosított, a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 356/2010/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 210/08 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 210/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6560 – EQT VI/BSN Medical)
2012/C 210/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6654 – Melrose plc/Elster Group SE) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 210/11 Helyesbítés a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramhoz kapcsolódó 2012. és 2013. évi munkaprogramok, valamint az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó munkaprogram alapján kiírt pályázati felhívásokhoz és két díjpályázathoz (  HL C 202., 2012.7.10.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!