7. évfolyam 28. szám 2012.07.10.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

2011-es pénzügyi beszámolók

Mérlegtárunkban már több, mint  200 000 cég 2011-es pénzügyi beszámolója és azok kísérő dokumentumai találhatóak meg.

PDF formátumban pedig már kb. 340 ezer céghez érthetőek el a beszámolók.

Az adatok betöltése folyamatos.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 27. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 530
Végelszámolás 543
Hivatalból való törlés 39

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 29
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 5348

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 576 db.

A héten 13990 cégnév, 3976 székhelycím és 1237 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 518806 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

 

A beszámoló letétbe helyezése és közzététele

 

A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni. A benyújtáskor nem lehet a papír alapú beszámolót képi formátumban elektronikus okirattá alakítani. A beszámolóhoz a cég és a benyújtó személy azonosíthatósága érdekében elektronikus úrlapot kell mellékelni (Ctv. 18. § (1) bekezdés). Az elektronikus úrlapot a céginformációs szolgálat a benyújtást követően haladéktalanul továbbítja az adóhatóságnak (Ctv. 18. § (2) bekezdés). Azzal, hogy a beszámolót elektronikus úton megküldi a céginformációs szolgálatnak a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz (Ctv. 18. § (3) bekezdés). A beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése során a számviteli törvény szerinti szerkezettől, formától és tagolástól nem lehet eltérni (Ctv. 18. § (4) bekezdés). A beszámolót az adózás rendjéről szóló törvény szerinti képviselő köteles megküldeni a céginformációs szolgálatnak (Ctv. 18. § (5) bekezdés). Ha a cég a beszámolóról az arra jogosult személy által aláírt papír alapú okirat alapján határozott, akkor az elektronikus okirattá történő átalakítás és benyújtás során a cég képviselője egyben nyilatkozik arról, hogy az elektronikus okirat megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. A képviselő a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát köteles tíz évig megőrizni, és amennyiben annak szabályszerűségével kapcsolatban kétség merül fel, köteles azt felhívásra a cégbíróságnak bemutatni (Ctv. 18. § (6) bekezdés). A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatot, és kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló jelentését is (Ctv. 18. § (7) bekezdés). A beszámolók közzétételére e céginformációs szolgálat honlapján napi feltöltéssel kerül sor (Ctv. 18. § (8) bekezdés). A közzétételi költségtérítést a külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Államkincstárnál vezetett számlájára történő átutalással. A költségtérítés a központi költségvetés bevételét képezi. A költségtérítés megfizetését a céginformációs szolgálat ellenőrzi. Amennyiben a költségtérítést nem vagy nem megfelelő mértékben fizették meg, a céginformációs szolgálat 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Ez esetben  úgy kell tekinteni, mintha a cég a beszámolóját nem  nyújtotta volna be (Ctv. 18. § (9) bekezdés). A kormányzati portál a beszámoló megküldéséről az időpont megjelölésével elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. A beszámolót akkor kell benyújtottnak tekinteni, ha az informatikai szempontból szabályszerűen megérkezik a céginformációs szolgálathoz (Ctv. 19. § (1) bekezdés). Az állami adóhatóság az elektronikus úrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét. Amennyiben az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég az előírt határidőig nem küldte meg beszámolóját, felhívja a cég figyelmét a mulasztásra és arra, hogy tizenöt napon belül tegyen eleget letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének. A felhívás eredménytelensége esetén az adóhatóság a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, így végső soron felfüggesztheti a cég adószámát (Ctv. 19. § (2) bekezdés). A céginformációs szolgálat honlapján a beszámolók haladéktalanul és teljes körűen megismerhetővé válnak. A honlap keresőprogramja segítségével a beszámolók cégnév illetve cégjegyzékszám alapján is kereshetők (Ctv. 19. § (3) bekezdés). A beszámolót illetve annak elektronikus változatát a céginformációs szolgálat őrzi, és gondoskodik annak archiválásáról.  A beszámolót úgy kell őrizni, hogy kizárható legyen annak utólagos módosítása, az bármikor hozzáférhető legyen, valamint az elektronikus okirat olvasható, értelmezhető legyen. Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is (Ctv. 19. § (4) bekezdés).  

Magyar Közlöny 83-88/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

83/2012. július 2.

 

 

140/2012. (VII. 2.) Korm.

rendelet

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról

 2012.07.03.

141/2012. (VII. 2.) Korm.

rendelet

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.03.

32/2012. (VII. 2.) KIM rendelet

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

 2012.07.02.

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

 2012.08.01.

1221/2012. (VII. 2.) Korm.

határozat

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti

Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával összefüggésben egyes

kormányhatározatok módosításáról

 2012.07.03.

79/2012. (VII. 2.) ME határozat

Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

 2012.07.03.

84/2012. július 3.

 

 

2012. évi XC. törvény

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 2013.01.01.

142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól

 2012.07.04.

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról

 2012.07.06.

144/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeletek új ország-elnevezéssel összefüggő, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.07.04.

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

A szén-dioxid geológiai tárolásáról

 2012.07.11.

38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet

Egyes földgáz árszabályozással és bányászattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.07.04.

64/2012. (VII. 3.) VM rendelet

A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

 2012.07.18.

1222/2012. (VII. 3.) Korm. határozat

A 2007–13 évekre szóló regionális operatív programok indikátorokat érintő módosításáról

 2012.07.03.

1223/2012. (VII. 3.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a címrend és egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

 2012.07.03.

1224/2012. (VII. 3.) Korm. határozat

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal címrendi besorolásának megváltoztatásáról

 2012.07.03.

1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat

A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról

 2012.07.03.

85/2012. július 4.

 

 

33/2012. (VII. 4.) BM rendelet

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról

 2012.07.05.

34/2012. (VII. 4.) BM rendelet

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

 2012.07.12.

39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet

Egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

 2012.07.05.

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

 2012.07.18.

32/2012. (VII. 4.) AB határozat

A felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

 2012.07.04.

80/2012. (VII. 4.) ME határozat

Főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektorok megbízásáról

 2012.07.04.

86/2012. július 5.

 

 

2012. évi XCI. törvény

A Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 2012.07.06.

2012. évi XCII. törvény

A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről

 2012.07.06.

2012. évi XCIII. törvény

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 2012.07.06.

2012. évi XCIV. törvény

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról

 2012.08.01.

2012. évi XCV. törvény

A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

 2012.07.13.

146/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.07.10.

147/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet

A tengeri hajók kötelező biztosításáról

 2012.08.01.

2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól

 2012.07.06.

17/2012. (VII. 5.) NGM rendelet

Egyes miniszteri rendeleteknek az új Munka Törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

 2012.07.06.

55/2012. (VII. 5.) OGY határozat

Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.07.05.

56/2012. (VII. 5.) OGY határozat

Dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.07.05.

57/2012. (VII. 5.) OGY határozat

Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.07.05.

87/2012. július 6.

 

 

2012. évi XCVI. törvény

Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról

 2012.07.07.

2012. évi XCVII. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

 2012.10.01.

2012. évi XCVIII. törvény

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

 2012.07.07.

150/2012. (VII. 6.) KE határozat

Rektori megbízásokról

 2012.07.06.

151/2012. (VII. 6.) KE határozat

Egyetemi tanári kinevezésről

 2012.07.06.

152/2012. (VII. 6.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2012.07.06.

153/2012. (VII. 6.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.07.06.

154/2012. (VII. 6.) KE határozat

Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról

 2012.07.06.

155/2012. (VII. 6.) KE határozat

Bírák felmentéséről

 2012.07.06.

156/2012. (VII. 6.) KE határozat

Bírák felmentéséről

 2012.07.06.

157/2012. (VII. 6.) KE határozat

Bírák felmentéséről és kinevezéséről

 2012.07.06.

88/2012. július 6.    

148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól

2012.07.09.

149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól

2012.07.07.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

2012.09.01.

151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2012.07.07.

1226/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

A Kormány 2012. II. félévi munkatervéről

2012.07.06.

1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

Magyarország csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez

2012.07.06.

1228/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodások megkötéséről

2012.07.06.

1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

2012.07.07.

1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervéről

2012.07.07.

1231/2012. (VII. 6.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról és új címek létrehozásáról

2012.07.06.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. július 4. 55. évfolyam, L 174

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztatás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjáról
A Tanács 2012/352/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Uniónak az AKCS–EU Miniszterek Tanácsában a Dél-szudáni Köztársaságnak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodással kapcsolatos jogállására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/353/EU (2012. június 22.) határozata az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Tanács 585/2012/EU (2012. június 26.) végrehajtási rendelete az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Horvátországból származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről
A Bizottság 586/2012/EU (2012. július 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/354/EU (2012. június 13.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana footwear” referenciaszámú kérelme)
A Bizottság 2012/355/EU (2012. július 2.) határozata az Európai Unió és a Vatikánvárosi Állam között létrejött monetáris megállapodás mellékletének az aktualizálásáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 1/2012 2012/356/EU (2012. június 15.) határozata a beruházásfinanszírozás feltételeinek felülvizsgálatáról (az AKCS–EU partnerségi megállapodás II. mellékletének 1. fejezete)
2012. július 5. 55. évfolyam, L 175

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

   
Az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának 2/2012 2012/357/EU (2012. június 15.) határozata a Dél-szudáni Köztársaságnak az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodással kapcsolatos jogállásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 587/2012/EU (2012. június 7.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az Atlanti-óceánon folytatott, kormos marlinra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 588/2012/EU (2012. július 3.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (OEM)]
A Bizottság 589/2012/EU (2012. július 4.) végrehajtási rendelete a fluxapiroxad hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 590/2012/EU (2012. július 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 591/2012/EU (2012. július 4.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/358/EU (2012. július 3.) végrehajtási határozata a 2010. novemberi németországi madárinfluenza-járvány elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2012) 4359. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/359/EU (2012. június 28.) határozata az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról (EKB/2012/11)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 205/11/COL 205/2011/COL (2011. június 29.) határozata a Hurtigruten által nyújtott szolgáltatásról szóló kiegészítő megállapodásról (Norvégia)
2012. július 6. 55. évfolyam, L 176

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 592/2012/EU (2012. július 4.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, kaptán, ciprodinil, fluopikolid, hexitiazox, izoprotiolán, metaldehid, oxadixil és foszmet megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 593/2012/EU (2012. július 5.) rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 594/2012/EU (2012. július 5.) rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló ochratoxin-A, nem dioxinszerű PCB-k és melamin szennyező anyagok felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 595/2012/EU (2012. július 5.) végrehajtási rendelete a fenpirazamin hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 596/2012/EU (2012. július 5.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó szilícium behozatalára vonatkozó 467/2010/EK tanácsi végrehajtási rendelet által elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanból feladott, akár Tajvanból származóként, akár nem ilyenként bejelentett szilícium behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 597/2012/EU (2012. július 5.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az alumínium-ammónium-szulfát, a zsírsavak desztillációs maradéka, az állati vagy növényi eredetű szagriasztók/halolaj és a karbamid hatóanyagok jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 598/2012/EU (2012. július 5.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 172. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 599/2012/EU (2012. július 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/2/2012 2012/361/KKBP (2012. július 3.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről
A Bizottság 2012/362/EU (2012. július 4.) végrehajtási határozata a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló, egyes tagállami önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 4396. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/363/EU (2012. július 4.)  végrehajtási határozata a bixafen, a Candida oleophila O törzse, a fluopiram, a haloszulfuron, a kálium-jodid, a kálium-tiocianát és a spiro-tetramát új hatóanyagokra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 4436. számú dokumentummal történt)
2012. július 7. 55. évfolyam, L 177

 

Jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 602/2012/EU (2012. július 4.) határozata az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodásnak az EBRD műveletei földrajzi hatókörének a dél- és kelet-mediterrán térségre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/364/EU (2012. június 25.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. Mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 603/2012/EU (2012. április 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 604/2012/EU (2012. július 3.) rendelete a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a VI övezetben, valamint az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 605/2012/EU (2012. július 4.) végrehajtási rendelete az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren a Spanyolországban lajstromozott csapdákkal folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 606/2012/EU (2012. július 4.) végrehajtási rendelete az Olaszország lobogóját viselő vagy ott lajstromozott csapdák és horogsoros hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 607/2012/EU (2012. július 6.) végrehajtási rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról
A Bizottság 608/2012/EU (2012. július 6.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a denatónium-benzoát, a metil-nonil-keton és a növényi olajok/fodormentaolaj hatóanyagok jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 609/2012/EU (2012. július 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/20/EU (2012. július 6.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
2012. július 10. 55. évfolyam, L 178

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 610/2012/EU (2012. július 9.) rendelete a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb szintjeinek meghatározásáról szóló, 2009. február 10-i 124/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 611/2012/EU (2012. július 9.) rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról
A Bizottság 612/2012/EU (2012. július 9.) rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 613/2012/EU (2012. július 9.) rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
A Bizottság 614/2012/EU (2012. július 9.) végrehajtási rendelete a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyásáról (Falukorv [HKT])
A Bizottság 615/2012/EU (2012. július 9.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 616/2012/EU (2012. július 9.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/366/EU (2012. június 13.) határozata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről
Az Európai Központi Bank 2012/367/EU (2012. június 19.) határozata a beszerzési szabályok meghatározásáról szóló EKB/2007/5 határozat módosításáról (EKB/2012/10)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2011. május 30-i 2011/344/EU tanácsi végrehajtási határozathoz (  HL L 159., 2011.6.17.)
2012. július 4. 55. évfolyam, C 196
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 196/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6459 – Sony/Mubadala Development/EMI Music Publishing)
2012/C 196/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6610 – CVC/Alix Partners)
2012/C 196/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6477 – BP/Chevron/ENI/Sonangol/Total/JV)
2012/C 196/04 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 196/05 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 196/06 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 196/07 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. július 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012/C 196/08 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 196/09 A Bizottság közleménye a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének (4) bekezdése alapján – Menetrend szerinti légi járatok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 196/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6624 – Bekaert/Southern Steel Berhad/Bekaert Southern Wire) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 196/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6622 – Banco Santander/Kredyt Bank/Zagiel) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 196/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6649 – Allianz/Insurance Portfolio and Brokerage Services of Gan Eurocourtage)
2012/C 196/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6635 – Lukoil/ISAB Refinery) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 196/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6640 – Delphi/FCI MVL)
 

Helyesbítések

2012/C 196/15 Helyesbítés a Bizottság közleményéhez az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (  HL C 45., 2012.2.16.)
2012. július 5. 55. évfolyam, C 197
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 197/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding)
2012/C 197/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 197/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 197/04 A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 4.) az Európai Unió információs politikájával és a nemzetközi szervezetek támogatásával, a 882/2004/EK rendelet alkalmazásának biztosításához szükséges több intézkedéssel és az összehangolt európai állatjóléti hálózatra irányuló kísérleti projekttel kapcsolatban az állategészségügy területén végzett tevékenységekhez nyújtott 2012. évi finanszírozásról
 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 197/05 Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 197/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 197/07 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint, az AS Oslo Sporveier és az AS Sporveisbussene részére Norvégiában nyújtott lehetséges támogatással kapcsolatos állami támogatási kérdésekben
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 197/08 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 197/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 197/10 Helyesbítés az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2008. július 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról szóló bizottsági közleményhez (  HL C 166., 2008.7.1.)
2012. július 6. 55. évfolyam, C 198
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 198/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6571 – Vitol/Grindrod/Cockett Group)
2012/C 198/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6382 – Unipapel/Spicers)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 198/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 198/04 A Bizottság határozata (2012. július 2.) az elérhető legjobb energiahatékonysági technikákról szóló referenciadokumentum teljes szövegének elfogadásáról szóló C(2009) 770 bizottsági határozat módosításáról
2012/C 198/05 A Bizottság határozata (2012. július 3.) az uniós héafórum létrehozásáról
2012/C 198/06 A Bizottság határozata (2012. július 5.) az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató, több ágazatot képviselő, független szakértői testület létrehozásáról
2012. július 7. 55. évfolyam, C 199
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 199/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6580 – Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services)
2012/C 199/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6575 – Glencore International/Viterra)
2012/C 199/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6590 – Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV)
2012/C 199/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)
2012/C 199/05 Közlemény a 885/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az EMGA és az EMVA számlaelszámolásával összefüggésben létrehozott egyeztető szerv összetételéről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 199/06 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 199/07 Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (  HL C 247., 2006.10.13., 1. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 5. o.;  HL C 192., 2007.8.18., 11. o.;  HL C 271., 2007.11.14., 14. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 31. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 14. o.;  HL C 207., 2008.8.14., 12. o.;  HL C 331., 2008.12.21., 13. o.;  HL C 3., 2009.1.8., 5. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 15. o.;  HL C 198., 2009.8.22., 9. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 2. o.;  HL C 298., 2009.12.8., 15. o.;  HL C 308., 2009.12.18., 20. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 5. o.;  HL C 82., 2010.3.30., 26. o.;  HL C 103., 2010.4.22., 8. o.;  HL C 108., 2011.4.7., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 5. o.;  HL C 201., 2011.7.8., 1. o.;  HL C 216., 2011.7.22., 26. o.;  HL C 283., 2011.9.27., 7. o.)
2012/C 199/08 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a külső határok átlépésére meghatározott referenciaösszegek frissítése (  HL C 247., 2006.10.13., 19. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 22. o.;  HL C 182., 2007.8.4., 18. o.;  HL C 57., 2008.3.1., 38. o.;  HL C 134., 2008.5.31., 19. o.;  HL C 37., 2009.2.14., 8. o.;  HL C 35., 2010.2.12., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 5. o.;  HL C 24., 2011.1.26., 6. o.;  HL C 157., 2011.5.27., 8. o.;  HL C 203., 2011.7.9., 16. o.;  HL C 11., 2012.1.13., 13. o. és  HL C 72., 2012.3.10., 44. o.)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 199/09 MEDIA Mundus – 2013. évi pályázati felhívás
2012. július 7. 55. évfolyam, C 199E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2011. március 8–10-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 165 E, 2011.6.7.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. március 8., kedd

2012/C 199 E/01 Általános termékbiztonsági és piacfelügyelet
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről (2010/2085(INI))
2012/C 199 E/02 A H1N1 influenza kezelése
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása a H1N1 influenza a 2009–2010 időszak alatti uniós kezelésének értékeléséről (2010/2153(INI))
2012/C 199 E/03 Innovatív finanszírozás globális és európai szinten
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása a globális és európai szintű innovatív finanszírozásról (2010/2105(INI))
2012/C 199 E/04 Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről az EU-ban (2010/2089(INI))
2012/C 199 E/05 Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés – Együttműködés a fejlődő országokkal a jó adóügyi kormányzás előmozdítása terén (2010/2102(INI))
2012/C 199 E/06 Mezőgazdaság és nemzetközi kereskedelem
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az EU mezőgazdaságáról és a nemzetközi kereskedelemről (2010/2110(INI))
2012/C 199 E/07 Az uniós fehérjedeficit
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása az EU-ban tapasztalható fehérjehiányról: mi a megoldás erre a régóta fennálló problémára? (2010/2111(INI))
2012/C 199 E/08 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség – 2010
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása a nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2010 (2010/2138(INI))
2012/C 199 E/09 A nők szegénysége
Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása a nőket sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban (2010/2162(INI))
2012/C 199 E/10 A vízumrendszer viszonosságának visszaállítása
Az Európai Parlament 2011. március 8-i nyilatkozata a vízumrendszer viszonosságának visszaállításáról – szolidaritás a cseh állampolgárokkal a vízumkötelezettség Kanada általi egyoldalú bevezetése következtében kialakult egyenlőtlen helyzetük miatt
 

2011. március 9., szerda

2012/C 199 E/11 A 2012-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – I., II., valamint IV–X. szakasz
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása a 2012. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Európai Ombudsman, IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (2011/2017(BUD))
2012/C 199 E/12 Az atlanti régióra vonatkozó európai stratégia
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása az atlanti régióra vonatkozó európai stratégiáról
2012/C 199 E/13 A Törökország által elért eredményekről szóló, 2010. évi jelentés
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása a Törökország által elért haladásról szóló, 2010. évi jelentésről
2012/C 199 E/14 Montenegró európai integrációs folyamata
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása Montenegró európai integrációs folyamatáról
2012/C 199 E/15 A romák integrációjának európai uniós stratégiája
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása a romák integrációjának európai uniós stratégiájáról (2010/2276(INI))
2012/C 199 E/16 Iparpolitika a globalizáció korában
Az Európai Parlament 2011. március 9-i állásfoglalása: „Iparpolitika a globalizáció korában” (2010/2095(INI))
 

2011. március 10., csütörtök

2012/C 199 E/17 A magyarországi médiatörvény
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása a magyar médiatörvényről
2012/C 199 E/18 A déli szomszédság és különösen Líbia, beleértve a humanitárius szempontokat is
Az Európai Parlament 2011. márciusi 10-i állásfoglalása a déli szomszédságról és különösen Líbiáról
2012/C 199 E/19 Az EU Irán felé tanúsított magatartása
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása az EU Iránnal kapcsolatos megközelítéséről (2010/2050(INI))
2012/C 199 E/20 Az Emberi Jogi Tanács 16. ülése (Genf, 2011. február 28–március 25.)
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tizenhatodik ülésszakára vonatkozó prioritásokról és a 2011-es felülvizsgálatról
2012/C 199 E/21 Pakisztán – a kisebbségügyi miniszter, Shahbaz Bhatti meggyilkolása
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása Pakisztánról, különös tekintettel Shahbaz Bhatti meggyilkolására
2012/C 199 E/22 Belarusz, és különösen Alesz Mihajlovics és Natalja Radina esete
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása Fehéroroszországról (különösen Alesz Mihalevics és Natalia Ragyina esetéről)
2012/C 199 E/23 A Kashgarban kialakult helyzet és a város kulturális öröksége (Xinjiang Ujgur Autonóm Terület, Kína)
Az Európai Parlament 2011. március 10-i állásfoglalása a kashgari helyzetről és az ottani kulturális örökségről (Xinjiang-Ujgur autonóm tartomány, Kína)
2012/C 199 E/24 A kölcsönös önsegélyező egyesületek, társaságok és alapítványok európai statútumának létrehozása
Az Európai Parlament 2011. március 10-i nyilatkozata a kölcsönös önsegélyező egyesületek, társaságok és alapítványok európai statútumának létrehozásáról
2012/C 199 E/25 A nehéz tehergépjárművek ütközéses balesetei
Az Európai Parlament 2011. március 10-i nyilatkozata a nehéz tehergépjárművek ütközéses baleseteiről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. március 8., kedd

2012/C 199 E/26 Elmar Brok parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Az Európai Parlament 2011. március 8-i határozata az Elmar Brok mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2283(IMM))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. március 8., kedd

2012/C 199 E/27 Az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Harald Wögerbauer, AT)
Az Európai Parlament 2011. március 8-i határozata Harald Wögerbauer a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (C7-0029/2011 – 2011/0801(NLE))
2012/C 199 E/28 A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságról szóló megállapodás hatálya alá tartozó terület ***I
Az Európai Parlament 2011. március 8-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))
P7_TC1-COD(2009)0129
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. március 8-án került elfogadásra a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [1. Módosítás]
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
2012. július 7. 55. évfolyam, C 200
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 200/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 194., 2012.6.30.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 200/02 C-348/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. május 22-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — P. I. kontra Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Személyek szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — A 28. cikk (3) bekezdésének a) pontja — Kiutasítási határozat — Büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet — Kényszerítő közbiztonsági okok)
2012/C 200/03 C-97/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. május 24-i ítélete (a Commissione tributaria provinciale di Palermo (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amia Spa, felszámolás alatt kontra Provincia Regionale di Palermo (Környezet — Hulladéklerakás — 1999/31/EK irányelv — A szilárd hulladék hulladéklerakóban való lerakására kivetett különleges adó — A hulladéklerakó üzemeltetőjének adókötelezettsége ezen adó tekintetében — Hulladéklerakó üzemeltetési költségei — 2000/35/EK irányelv — Késedelmi kamat — A nemzeti bíróság kötelezettségei)
2012/C 200/04 C-98/11. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. május 24-i ítélete — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — Piros szalagos csokoládényúl formájából álló térbeli védjegy)
2012/C 200/05 C-188/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. május 24-i ítélete (a Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Hehenberger kontra Republik Österreich (Mezőgazdaság — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap — 1257/1999/EK rendelet és 817/2004/EK rendelet — Agrár-környezetvédelmi termelési módszerekhez nyújtott támogatás — Ellenőrzések — Mezőgazdasági támogatás kedvezményezettje — A helyszíni ellenőrzés végrehajtásának megakadályozása — A több éven keresztül folyósított támogatások teljes összegének visszafizetését megkövetelő nemzeti szabályozás — Összeegyeztethetőség)
2012/C 200/06 C-196/11. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. május 24-i ítélete — Formula One Licensing BV kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Global Sports Media Ltd (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az F1-LIVE ábrás védjegy — Az F1 nemzetközi és nemzeti szóvédjegyek, valamint az F1 Formula 1 közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró elem — A korábbi nemzeti védjegy oltalmának megszüntetése — Összetéveszthetőség)
2012/C 200/07 C-352/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. május 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/1/EK irányelv — A környezetszennyezés integrált csökkentése és megelőzése — A meglévő létesítmények engedélyezésének a feltételei — Az ilyen létesítményeknek az irányelvben előírt követelményeknek megfelelő működésének a biztosítására vonatkozó kötelezettség)
2012/C 200/08 C-366/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. május 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2000/60/EK irányelv — Az Unió vízügyi politikája — Vízgyűjtő kerületek gazdálkodására vonatkozó tervek — Közzététel és a Bizottság tájékoztatása — Hiány — A gazdálkodási terveket illetően a nyilvánosság tájékoztatása és a vele való konzultáció — Hiány)
2012/C 200/09 C-166/12. sz. ügy: A Krajský soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2012. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Radek Časta kontra Česká správa sociálního zabezpečení
2012/C 200/10 C-177/12. sz. ügy: A Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) által 2012. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Caisse nationale des prestations familiales kontra Salim Lachheb, Nadia Lachheb
2012/C 200/11 C-184/12. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2012. április 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV kontra Navigation Maritime Bulgare
2012/C 200/12 C-195/12. sz. ügy: A Cour constitutionnelle (korábban Cour d'arbitrage) (Belgium) által 2012. április 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — I.B.V. & Cie SA (Industrie du bois de Vielsalm & Cie SA) kontra Région wallonne
2012/C 200/13 C-209/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Walter Endress kontra Allianz Lebensversicherung AG
2012/C 200/14 C-239/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-127/09. sz., Abdulbasit Abdulrahim kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság ügyben 2012. február 28-án hozott végzése ellen Abdulbasit Abdulrahim által 2012. május 18-án benyújtott fellebbezés
2012/C 200/15 C-245/12. sz. ügy: 2012. május 16-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 200/16 C-246/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-391/08. sz., Ellinika Nafpigeia kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 15-én hozott ítélete ellen az Ellinika Nafpigeia AE által 2012. május 18-án benyújtott fellebbezés
2012/C 200/17 C-248/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-453/10. sz., Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development kontra Európai Bizottság ügyben 2012. március 6-án hozott végzése ellen a Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development által 2012. május 22-én benyújtott fellebbezés
2012/C 200/18 C-251/12. sz. ügy: A Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgium) által 2012. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Christian van Buggenhout és Ilse van de Mierop (a Grontimmo SA felszámolói) kontra Banque Internationale à Luxembourg
2012/C 200/19 C-494/10. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2012. május 7-i végzése (a Landgericht Essen (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Dr. Biner Bähr als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Hertie GmbH kontra HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1
 

Törvényszék

2012/C 200/20 T-111/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i ítélete — MasterCard és társai kontra Bizottság („Verseny — Vállalkozások társulása által hozott döntés — Betéti kártyákkal, halasztott terhelésű betéti kártyákkal és hitelkártyákkal végzett műveletek elfogadására irányuló szolgáltatások piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Multilaterális bankközi alapdíj — EK 81. cikk, (1) és (3) bekezdés — A járulékos korlátozás fogalma — Az objektív szükségesség hiánya — Versenykorlátozó hatású magatartás — Az egyedi mentesítés feltételei — Védelemhez való jog — Korrekciós intézkedés — Kényszerítő bírság — Indokolás — Arányosság”)
2012/C 200/21 T-371/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Retractable Technologies kontra OHIM — Abbott Laboratories (RT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az RT közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi RTH nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/22 T-169/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i ítélete — Grupo Osborne kontra OHIM — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A TORO XL közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi XL közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség hiánya”)
2012/C 200/23 T-233/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 25-i ítélete — Nike International kontra OHIM — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A JUMPMAN közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi JUMP nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/24 T-273/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Olive Line International kontra OHIM — Umbria Olii International (O·LIVE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — O LIVE közösségi ábrás védjegy bejelentése — Olive line korábbi közösségi és spanyol ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/25 T-546/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Nordmilch kontra OHIM — Lactimilk (MILRAM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — MILRAM közösségi szóvédjegy bejelentése — RAM korábbi nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Áruk és megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/26 T-555/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i ítélete — JBF RAK kontra Tanács („Támogatások — Az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatala — Végleges kiegyenlítő vám kivetése és az ideiglenes vám végleges beszedése — Az 597/2009/EK rendelet 11. cikkének (8) bekezdése, 15. cikkének (1) bekezdése és 30. cikkének (5) bekezdése — A gondos ügyintézés elve”)
2012/C 200/27 T-570/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Environmental Manufacturing kontra OHIM — Wolf (Farkasfej ábrázolása) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Farkasfejet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — WOLF Jardin és Outils WOLF korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi védjegy jóhírnevének vagy megkülönböztető képességének megsértése — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 200/28 T-585/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Aitic Penteo kontra OHIM — Atos Worldline (PENTEO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PENTEO közösségi szóvédjegy bejelentése — A XENTEO benelux és nemzetközi korábbi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 207/2009 rendelet 75. és 76. cikke”)
2012/C 200/29 T-60/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Kraft Foods Global Brands kontra OHIM — fenaco (SUISSE PREMIUM) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SUISSE PREMIUM közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Premium közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A felszólalás elutasítása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/30 T-110/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Asa kontra OHIM — Merck (FEMIFERAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A FEMIFERAL közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi Feminatal nemzeti szóvédjegy és a korábbi feminatal nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/31 T-152/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i ítélete — TMS Trademark Schutzrechtsverwertungsgesellschaft kontra OHIM — Comercial Jacinto Parera (MAD) („Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — A MAD közösségi ábrás védjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegy megkülönböztető képességét nem érintő elemekben eltérő forma — A 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja”)
2012/C 200/32 T-179/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Sport Eybl & Sports Experts kontra OHIM — Seven (SEVEN SUMMITS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SEVEN SUMMITS közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi Seven közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 200/33 T-317/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i ítélete — Vakalis kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugdíjak — Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele — A nyugdíjra jogosító szolgálati idő számítása — Általános végrehajtási rendelkezések — Indokolási kötelezettség — A kontradiktórius eljárás elve — Az egyenlő bánásmód elve)
2012/C 200/34 T-314/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i végzése — Fortress Participations kontra OHIM — FIG és Fortress Investment Group (FORTRESS) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 200/35 T-315/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 24-i végzése — Fortress Participations kontra OHIM — FIG és Fortress Investment Group (FORTRESS) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Törlés iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság”)
2012/C 200/36 T-183/12. sz. ügy: 2012. április 25-én benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
2012/C 200/37 T-184/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Moonich Produktkonzepte & Realisierung kontra OHIM — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)
2012/C 200/38 T-186/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Verus kontra OHIM — Maquet (LUCEA LED)
2012/C 200/39 T-198/12. sz. ügy: 2012. május 14-én benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság
2012/C 200/40 T-213/12. sz. ügy: 2012. május 23-án benyújtott kereset — Elitaliana kontra Eulex Koszovó és Starlite Aviation Operations
2012/C 200/41 T-571/08. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 10-i végzése — Németország kontra Bizottság
2012/C 200/42 T-211/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 22-i végzése — Timab Industries és CFPR kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 200/43 F-43/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — ZZ kontra NKEEI
2012/C 200/44 F-45/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 200/45 F-52/12. sz. ügy: 2012. május 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 200/46 F-53/12. sz. ügy: 2012. május 7-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra EGSZB
2012/C 200/47 F-55/12. sz. ügy: 2012. május 22-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2012. július 7. 55. évfolyam, C 201
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 201/01 3/2012. sz. vélemény (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint) az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló Hercule III programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
2012. július 10. 55. évfolyam, C 202
 

II Közlemények

 

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 202/01 A 39727 – CEZ ügyben az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően közzétett bizottsági közlemény
 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 202/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6506 – Groupe Auchan/Magyar Hipermarket)
2012/C 202/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6529 – ABB/Thomas & Betts)
2012/C 202/04 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 202/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 202/06 Pályázati felhívások és két díjpályázat a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramhoz kapcsolódó 2012. és 2013. évi munkaprogramok, valamint az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 202/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6672 – HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak. (A 2011-es beszámolók feltöltése folyamatos.)


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!