7. évfolyam 23. szám 2012.06.05.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

A hitelezési kultúra hiánya miatt nő a felszámolások száma

Negatív rekordot döntve idén már június első napjaiban átlépi a tízezres határt az éven belül közzétett felszámolások száma – derül ki legfrissebb adatainkból. Tavaly július 7-én hirdették ki a tízezredik felszámolást, idén ez várhatóan holnap következik be. Májusban megdőlt a felszámolási rekord, és csúcson van a végelszámolási index is.

Májusban minden korábbinál több, összesen 2203 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon. Ezzel nemcsak az egy hónapon belül bedőlő cégek rekordja dőlt meg, de minden eddiginél hamarabb, már június első napjaiban elérjük az tízezredik éven belül felszámolást. 2011-ben július 7-én tették közzé a tízezredik felszámolást, idén ez minden valószínűség szerint június 5-én, kedden megtörténik. A válság előtti utolsó békeévben, azaz 2007-ben egész évben nem számoltak föl ennyi céget Magyarországon.

„A válság kirobbanása után a banki hitelezés visszaszorult, ezzel párhuzamosan felerősödött a szállítói hitelezés. Az egyre hosszabb fizetési határidejű számlák kibocsátói hitelezik a vevőket, ám, ellentétben a hitelintézetekkel, többnyire nincsenek megfelelően felkészülve a hitelezésből fakadó kockázatok kezelésére – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója. – E folyamatok mentén a már korábban is szinte hungarikumként számon tartott nagymérvű lánctartozás tovább terebélyesedett, és ez bizony sokszor vezet felszámoláshoz.”

A vevőtartozások felhalmozódásának veszélyeire figyelmezettek a múlt héten a Magyar Credit Management Szövetség „Kockázatok és mellékhatások” címmel megrendezett konferenciájának előadói is. A szakemberek szerint ma már minden szállítónak kötelessége cégelemzést végezni, és automatikus partnerfigyelésre helyezni vevőit, sőt, aki nem akar nemfizetéssel szembesülni, annak érdemes átnéznie a vevő cég mögötti személyes összefonódásokat feltáró kapcsolati hálót is.

Az Opten igazgatója szerint emellett a közelmúltban indított nagyszámú végelszámolás egy részének felszámolásba fordulása is jelentősen növelte a májusi felszámolások mennyiségét. Ez pedig igencsak kedvezőtlen tendenciákat vetít előre. Májusban 4297, az első öt hónapban pedig már több mint 16 ezer cég végelszámolásáról rendelkeztek a tulajdonosok és a kényszer-végelszámolásokat elrendelő cégbíróságok. Ezeknek az eseteknek egy jelentős része az eljárás folyamán felszámolásba fordul, mert kiderül, hogy a cégekben adósság halmozódott fel. „Ha a szezonalitást kiszűrő 12 havi gördülő átlagot szemléljük, látható, hogy míg fél évvel ezelőtt egy évre visszatekintve a havi átlag 1889 végelszámolás volt, addig most ugyancsak egy évre visszatekintve havi átlagban 2550 eljárást kezdeményeznek. Ez 35 százalékos növekedés fél év alatt. Ráadásul okkal feltételezhetjük, hogy mindez jelentős mértékű addicionális felszámolási eljárást eredményez a következő fél évben is” – mondja Tóth Tamás.

Májusban – példa nélküli módon – kevesebb új céget alapítottak, mint amennyivel szemben felszámolás indult. Csupán 1926 új céget jegyeztek be, szemben az elmúlt tizenkét hónap 4200-as havi átlagával. „Jó lenne, ha a magyar vállalkozók ennyire érzékenyek lennének a konjunkturális kilátásokra, de a jelenség mögött sajnos nem a józan belátás húzódik meg, hanem az, hogy decemberben és év elején a márciusban hatályba lépett szigorított cégbejegyzés miatt, aki tehette, előrehozta a cégalapítást – mondja az Opten igazgatója. – Sajnos előfordulhat az is, hogy egyesek azért alapítottak bizonyos cégeket, hogy a mostani működő, de a későbbiekben feltehetően bedőlő cégeikből kimenekülve legyen hol folytatniuk tevékenységüket.”

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 22. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 451
Végelszámolás 809
Hivatalból való törlés 114

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 654

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 511 db.

A héten 13836 cégnév, 3739 székhelycím és 1129 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520416 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

 

Csatlakozás az egyesüléshez, a tagsági viszony megszűnése

 

 A társasági szerződésben foglalt feltételek szerint az egyesülésbe tagként bárki beléphet (Gt. 328. § (1) bekezdés). A csatlakozás elfogadásáról a taggyűlés határoz háromnegyedes szótöbbséggel. Ezzel egyidejűleg a taggyűlés megállapítja a csatlakozás időpontját, az azzal járó kötelezettségek teljesítésének esedékességét, valamint a kiegészítő tevékenység körében a csatlakozó tagot megillető szavazatok mértékét (Gt. 328. § (2) bekezdés). A csatlakozó tag felel az egyesülés csatlakozás előtt keletkezett tartozásaiért is, kivéve, ha a csatlakozás elfogadásáról szól határozat az alól mentesítette (Gt. 328. § (3) bekezdés). A csatlakozás tényét, időpontját és a tartozásokért való felelősség alól történő előzetes mentesítés tényét be kell jegyezni a cégjegyzékbe, a mentesítés harmadik személlyel szemben a bejegyzéstől hatályos (Gt. 328. § (4) bekezdés).

Megszűnik a tagsági jogviszony ha a tag vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesíti, a tag kilépésével, kizárásával, halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha a tagsági viszony fenntartása jogszabályba ütközik, valamint a tagsági jog átruházásával (Gt. 329. § (1) bekezdés). A tagsági jog átruházására a csatlakozás szabályait kell alkalmazni (Gt. 329. § (2) bekezdés). A tag az egyesülésből az év végén léphet ki. A kilépési szándékot legalább három hónappal az év vége előtt a taggyűlésnek be kell jelenteni (Gt. 329. § (2) bekezdés).

A kilépő taggal a kilépés időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. A taggyűlés jogosult meghatározni, hogy az egyesülés a kilépő tag vagyoni hányadát mikor és milyen részletekben adja ki (Gt. 330. § (1) bekezdés). A kiadás időpontját úgy kell meghatározni, hogy az egyfelől ne veszélyeztesse az egyesülés működését, másfelől ne legyen hosszabb egy évnél (Gt. 330. § (2) bekezdés). Ha a kiadás nem a kilépéskor történik, a kilépő tagot a bennmaradó vagyoni hányada után a kiadás időpontjáig megilleti az adózott eredményből való részesedés (Gt. 330. § (3) bekezdés).

A tag jogutód nélküli megszűnése vagy halála a tagsági jogviszonyt megszünteti. A tag utódjával illetve örökösével úgy kell elszámolni, mintha a tag kilépett volna. A jogutód illetve örökös azonban a taggyűlés hozzájárulásával az egyesülés tagjává válhat. Ebben az esetben az egyesülésnek a jogelőd tagsági jogviszonyának megszűnése előtt keletkezett tartozásaiért a felelősség a tagsági viszonyt folytató tagot terheli (Gt. 330. § (4) bekezdés).

Az egyesülés jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között egyenlő arányban, ha pedig vagyoni hozzájárulást teljesítettek, és a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vagyoni hozzájárulások arányában lkell a tagok között felosztani (Gt. 331. §).    

 

Magyar Közlöny 63-66/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

63/2012. május 30.

 

 

2012. évi LII. törvény

Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről

 2012.05.31.

2012. évi LIII. törvény

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról

 2012.05.31.

2012. évi LIV. törvény

A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 2012.05.31.

2012. évi LV. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról

 2012.07.29.

2012. évi LVI. törvény

A távközlési adóról

 2012.07.01.

2012. évi LVII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról

 2012.05.31.

2012. évi LVIII. törvény

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról

 2012.05.31.

2012. évi LIX. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

 2012.05.31.

2012. évi LX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról

 2012.05.31.

2012. évi LXI. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról

 2012.06.01.

2012. évi LXII. törvény

A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 2012.06.29.

2012. évi LXIII. törvény

A közadatok újrahasznosításáról

 2012.05.31.

105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet

Egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.06.01.

27/2012. (V. 30.) BM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 2012.05.31.

Köf. 5011/2012/7. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.05.30.

125/2012. (V. 30.) KE határozat

Tárca nélküli miniszter felmentéséről

 2012.05.30.

126/2012. (V. 30.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2012.05.30.

127/2012. (V. 30.) KE határozat

Tárca nélküli miniszter kinevezéséről

 2012.05.30.

128/2012. (V. 30.) KE határozat

Miniszterelnökséget vezető államtitkár kinevezéséről

 2012.05.30.

129/2012. (V. 30.) KE határozat

Államtitkárok kinevezéséről

 2012.05.30.

1171/2012. (V. 30.) Korm. határozat

A közadatok újrahasznosításának elősegítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről

 2012.05.30.

1172/2012. (V. 30.) Korm. határozat

Az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.05.30.

64/2012. (V. 30.) ME határozat

Miniszterelnöki biztos felmentéséről

 2012.05.30.

64/2012. május 31.

 

 

28/2012. (V. 31.) BM rendelet

Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról

 2012.06.08.

1/2012. (V. 31.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

 2012.06.01.

28/2012. (V. 31.) NFM rendelet

A földgáz hatósági árának szabályozásával összefüggő rendeletek módosításáról

 2012.06.01.

72/2012. (V. 31.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.05.31.

73/2012. (V. 31.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.05.31.

74/2012. (V. 31.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

 2012.05.31.

65/2012. június 1.    

106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2012.09.01.

107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.06.01.

108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását engedélyező hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.06.04.

109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról

2012.06.04.

1173/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a jövedelem és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.06.01.

1174/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A 2012. június 20–22. között Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián („Rio+20”) való magyar részvételről

2012.06.01.

1175/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. prioritásainak megállapításáról

2012.06.01.

1176/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A KEOP keretében megvalósuló „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” című, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

2012.06.01.

1177/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról

2012.06.01.

1178/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A TIOP 3.2.3. „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításáról és előzetes akciótervi nevesítéséről

2012.06.01.

1179/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról a FAO ösztöndíjas program megvalósításának céljára

2012.06.01.

1180/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A Gyöngyös város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

2012.06.01.

1181/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

Polgári léginavigációs szolgálat és kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról a Koszovó feletti magaslégtérben

2012.06.01.

1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat

A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

2012.06.02.

66/2012. június 4.    
2012. évi LXIV. törvény

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról

2012.06.05.

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

2013.09.01.

111/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2012.06.05.

112/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

A Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.06.04.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. május 30. 55. évfolyam, L 140

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és Brazília, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti banánkereskedelmi megállapodás hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 446/2012/EU (2012. március 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek által az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára benyújtandó, a minősítési adatokra vonatkozó rendszeres jelentés tartalmát és formátumát előíró szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 447/2012/EU (2012. március 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítési módszerek megfelelőségének értékelésére szolgáló szabályozási technikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről
A Bizottság 448/2012/EU (2012. március 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által létrehozott központi adatbázis számára a hitelminősítő intézetek részéről rendelkezésre bocsátandó információk bemutatására vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 449/2012/EU (2012. március 21.) felhatalmazáson alapuló rendelete az 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelminősítő intézetek részéről a nyilvántartásba vétel és a hitelesítés során közlendő információkra vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 450/2012/EU (2012. május 29.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a paradicsomra, a kajszibarackra, a citromra, a szilvára, az őszibarackra (beleértve a nektarint is), a körtére és a csemegeszőlőre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 451/2012/EU (2012. május 29.) végrehajtási rendelete a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról
A Bizottság 452/2012/EU (2012. május 29.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 453/2012/EU (2012. május 29.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/281/KKBP (2012. május 29.) határozata az európai biztonsági stratégia keretében az űrtevékenységekre vonatkozó nemzetközi magatartási kódexre irányuló uniós javaslat támogatásáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó és a Marokkóból, Moldovából és a Koreai Köztársaságból feladott – akár az ezekből az országokból származóként, akár nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és -kábelek behozatalára kiterjesztett végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó, az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről szóló, 2012. január 27-i 102/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelethez (  HL L 36., 2012.2.9.)
2012. május 31. 55. évfolyam, L 141

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/283/EU (2012. április 24.) határozata a Nemzetközi Gumiágazati Tanulmányozó Csoport módosított alapszabályának és eljárási szabályzatának az Európai Unió általi elfogadásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 454/2012/EU (2012. május 15.) rendelete a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által a VI és VII övezetben, az Vb övezet uniós és nemzetközi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 455/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 456/2012/EU (2012. május 30.) végrehajtási rendelete a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló 1266/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 457/2012/EU (2012. május 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 92/12/COL (2012. március 13.) határozata a Közösségbe harmadik országból behozott élő állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplő jegyzékének módosításáról és az EFTA Felügyeleti Hatóság 367/11/COL határozatának hatályon kívül helyezéséről
2012. június 1. 55. évfolyam, L 142

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/13/EU (2012. május 22.) irányelve a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 458/2012/EU (2012. május 31.) végrehajtási rendelete a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 377/2012/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 459/2012/EU (2012. május 29.) rendelete a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 460/2012/EU (2012. május 29.) rendelete az Európai Unió bármely tagállamának lobogója alatt közlekedő hajók által Mauritánia gazdasági övezetében a „nyílt tengeri halászatot folytató, fagyasztóval felszerelt vonóhálós hajók” elnevezésű 9. kategóriában folytatott halászat tilalmáról
A Bizottság 461/2012/EU (2012. május 31.) rendelete a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 462/2012/EU (2012. május 31.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 463/2012/EU (2012. május 31.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. június 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2012 2012/284/KKBP (2012. május 25.) határozata a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az uniós erők parancsnokának kinevezéséről
A Tanács 2012/285/KKBP (2012. május 31.) határozata a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2012/237/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 2012/286/EU (2012. május 31.) határozata a szárazföldi közlekedés védelmével foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról
2012. június 2. 55. évfolyam, L 143

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, ezen államoknak az Európai Bizottságot a schengeni vívmányok végrehajtását, alkalmazását és fejlesztését érintő végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti hatálybalépéséről
 

RENDELETEK

A Bizottság 466/2012/EU (2012. június 1.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a klorszulon tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 467/2012/EU (2012. június 1.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/287/EU (2012. január 11.) határozata C 21/10. (korábbi E 1/10.) számú állami támogatás – Finnország a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások felülvizsgálatára vonatkozó átdolgozott iránymutatás Bizottság általi elfogadása után a halászati biztosítási rendszerhez kapcsolódó megfelelő intézkedések elutasítását követően (az értesítés a C(2011) 10065. számú dokumentummal történt)
2012. június 5. 55. évfolyam, L 144

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 468/2012/EU (2012. június 1.) végrehajtási rendelete az egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 28/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 469/2012/EU (2012. június 1.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló 69/2012/EU végrehajtási rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 470/2012/EU (2012. június 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a polidextróz (E 1200) sörhöz való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 471/2012/EU (2012. június 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a lizozimnak (E 1105) a sörhöz való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 472/2012/EU (2012. június 4.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a fagyanta glicerin-észterei (E 445) kemény bevonatú cukrásztermékekre nyomtatás céljából való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 473/2012/EU (2012. június 4.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található spinetoram (XDE-175) megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 474/2012/EU (2012. június 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/288/EU (2012. június 1.) végrehajtási határozata a gamma-ciklodextrinnek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 3496. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/289/EU (2012. június 4.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó, egyetlen kínai exportáló gyártóra (Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.) korlátozódó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az USA–EU Vám-együttműködési Vegyes Bizottság 2012/290/EU (2012. május 4.) határozata az Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi partnerségi programjának és az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programjának kölcsönös elismeréséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1080/2010/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 311., 2010.11.26.)
2012. június 5. 55. évfolyam, L 145

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/282/EU (2012. május 22.) végrehajtási határozata a 2008/425/EK határozatnak az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és folyamatos ellenőrzésükre irányuló nemzeti programoknak a tagállamok által uniós finanszírozásra történő benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 3193. számú dokumentummal történt)
2012. május 30. 55. évfolyam, C 152
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 152/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 152/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 152/03 A meghallgató tisztviselő kinevezése egyes kereskedelmi eljárásokban
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 152/04 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti értesítés a Landsbanki Íslands hf. hitelezőinek gyűléséről
 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

2012/C 152/05 Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) tudományos bizottságában való tagságra – Hivatkozási: CEI-SCIE-2012
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 152/06 Állami támogatás – Dánia – SA.33728 (12/C) (ex 11/N) állami támogatás – A koppenhágai új multiaréna finanszírozása – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 152/07 Állami támogatás – Svédország – SA.33618 (12/C) (ex 11/N) állami támogatás – uppsalai aréna – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 152/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6603 – Hon Hai/Sharp/Sharp Display Products)
2012/C 152/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6517 – The Klesch Group/Arkema's Vinyl Products business) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 152/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6559 – Eurochem/K+S Nitrogen) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. május 30. 55. évfolyam, C 152E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. március 12-i ülés

2012/C 152 E/01 2012. március 12-i ülés jegyzőkönyve
 

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. március 13–15-i ülések

2012/C 152 E/02 2012. március 13-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 152 E/03 2012. március 14-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 152 E/04 2012. március 15-i ülés jegyzőkönyve
2012. május 30. 55. évfolyam, C 153
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Euronest Parlamenti Közgyűlés

2012/C 153/01 Állásfoglalás az energiabiztonságról, a megújuló energiáról, az energiahatékonyságról és az energetikai infrastruktúráról: fejlemények a keleti partnerségben és az uniós országokban
2012/C 153/02 Állásfoglalás az EU és a kelet-európai partnerek közötti kereskedelmi megállapodásokról, köztük az elmélyült és átfogó szabadkereskedelmi térségekről, valamint az e területen nyújtott uniós segítségről
2012/C 153/03 Állásfoglalás a demokrácia jövőjét érintő kihívásokról, a szabad és független média kérdését is ideértve a keleti partnerség és az Unió országaiban
2012/C 153/04 Állásfoglalás a keleti partnerség országaiban a civil társadalom megszilárdításáról, beleértve a kormány és a civil társadalom közötti együttműködés és a civil társadalom megerősítésére irányuló reformok kérdését
2012/C 153/05 Állásfoglalás Julija Timosenko helyzetéről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Euronest Parlamenti Közgyűlés

2012/C 153/06 Eljárási szabályzat a 2011. május 3-án, Brüsszelben elfogadottaknak és a 2012. április 3-án, Bakuban módosítottaknak megfelelően
2012. május 31. 55. évfolyam, C 154
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 154/01 A Bizottság véleménye (2012. május 30.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban az egyesült királyságbeli Somersetben található Hinkley Point C atomerőmű területén a közepes aktivitású radioaktív hulladék és a kiégett fűtőelemek számára kialakított átmeneti tárolók radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 154/02 Eljárásindítás (Ügyszám COMP/M.6471 – Outokumpu/Inoxum)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 154/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 154/04 Az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 4-i ülésén a COMP/M.6214 – Seagate Technology/Samsung HDD-üzletág ügyhöz kapcsolódó határozattervezetre vonatkozóan megfogalmazott véleménye – Előadó: Olaszország
2012/C 154/05 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/M.6214 – Seagate/Samsung HDD-üzletág
2012/C 154/06 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. október 19.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám COMP/M.6214 – Seagate/Samsung HDD üzletág) (az értesítés a C(2011) 7592. számú dokumentummal történt)
2012/C 154/07 A Bizottság közleménye az Európai Unió és Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország között diagonális származási kumulációt lehetővé tévő származási szabályokról szóló jegyzőkönyvek alkalmazásának kezdő időpontjáról
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 154/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 154/09 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 154/10 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 154/11 Az EFTA-államok és az EFTA Felügyeleti Hatóság képviselői által az összefonódásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. október 4-i ülésén a COMP/M.6214 – Seagate Technology/Samsung HDD-üzletág ügyhöz kapcsolódó rendelettervezetre vonatkozóan előterjesztett véleménye – Előadó: Olaszország
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 154/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6614 – Samsung Electronics/Samsung Mobile Display) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 154/13 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6469 – Tognum/TMH/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 154/14 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6515 – Arrow Electronics/Altimate Group)
2012/C 154/15 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6610 – CVC/AlixPartners) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 154/16 Helyesbítés a Tanács általi kinevezések listájához – 2012. január, február, március és április (szociális terület) (Ez a szöveg semmissé nyilvánítja a  HL C 135., 2012.5.9., 6. o. közzétett szöveget, és annak helyébe lép)
2012. május 31. 55. évfolyam, C 154E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 154 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. június 1. 55. évfolyam, C 155
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 155/01 Értesítés a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 458/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, 2012/285/KKBP tanácsi határozatban és a 377/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 155/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 155/03 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. június 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
2012/C 155/04 Közlemény a 885/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az EMGA és az EMVA számlaelszámolásával összefüggésben létrehozott egyeztető szerv helyettes tagjának kinevezéséről
2012/C 155/05 A Bizottság közleménye a 891/2009/EK rendelet keretében származási bizonyítványok kibocsátására feljogosított hatóságról
 

Számvevőszék

2012/C 155/06 8/2012. sz. különjelentés: „A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére irányuló támogatás összpontosítása”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 155/07 Dánia kormányának közleménye az Északi-tenger egy adott területén szénhidrogének feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek iránti kérelmek benyújtását illető felhívásról
2012/C 155/08 Reorganizációs intézkedések – Határozat az Omniasig Vienna Insurance Group SA, mint átadó, a BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA részére, mint átvevő részére a biztosítási portfólió átadásának, valamint a BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA, mint átvevő társaság, és az Omniasig Vienna Insurance Group SA, mint átvett társaság beolvadással történő összefonódásának jóváhagyásáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke alapján)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 155/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 155/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 2. 55. évfolyam, C 156
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 156/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 156/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 156/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6548 – RGM/ALPINE Bau/JV)
2012/C 156/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 156/05 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. június 1. – Euro-átváltási árfolyamok
2012/C 156/06 Elavult bizottsági javaslatok visszavonása
2012/C 156/07 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2012/C 156/08 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
2012/C 156/09 Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
 

Helyesbítések

2012/C 156/10 Helyesbítés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁBAN VALÓ TAGSÁGRA című szándéknyilatkozat benyújtására szóló felhíváshoz Hiv. sz.: CEI-SCIE-2012 (  HL C 152., 2012.5.30.)
2012. június 2. 55. évfolyam, C 157
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 157/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 151., 2012.5.26.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 157/02 C-103/12. sz. ügy: 2012. február 28-án benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 157/03 C-112/12. sz. ügy: A Kúria (Magyarország) által 2012. március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
2012/C 157/04 C-141/12. sz. ügy: A Rechtbank Middelburg (Hollandia) által 2012. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Y. S. kontra Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
2012/C 157/05 C-146/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság
2012/C 157/06 C-150/12. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2012. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eva-Marie Brännström és Rune Brännström kontra Ryanair Holdings plc
2012/C 157/07 C-159/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Alessandra Venturini kontra A.S.L. Varese és társai
2012/C 157/08 C-159/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maria Rosa Gramegna kontra A.S.L. Lodi és társai
2012/C 157/09 C-159/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2012. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anna Muzzio kontra A.S.L. Pavia és társai
2012/C 157/10 C-165/12. sz. ügy: 2012. április 3-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
 

Törvényszék

2012/C 157/11 T-104/12. sz. ügy: 2012. március 1-jén benyújtott kereset — Verus kontra OHIM — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)
2012/C 157/12 T-115/12. sz. ügy: 2012. március 7-én benyújtott kereset — Buzil-Werk Wagner kontra OHIM — Roca Sanitario (Roca)
2012/C 157/13 T-123/12. sz. ügy: 2012. március 15-én benyújtott kereset — Smartbook kontra OHIM (SMARTBOOK)
2012/C 157/14 T-126/12. sz. ügy: 2012. március 20-án benyújtott kereset — Interroll kontra OHIM (Inspired by efficiency)
2012/C 157/15 T-128/12. sz. ügy: 2012. március 21-én benyújtott kereset — HTTS kontra Tanács
2012/C 157/16 T-134/12. sz. ügy: 2012. március 27-én benyújtott kereset — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság
2012/C 157/17 T-137/12. sz. ügy: 2012. március 19-én benyújtott kereset — FunFactory kontra OHIM (vibrátor formáját ábrázoló térbeli védjegy)
2012/C 157/18 T-138/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — Geipel kontra OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION)
2012/C 157/19 T-163/12. sz. ügy: 2012. április 11-én benyújtott kereset — Ternavsky kontra Tanács
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 157/20 F-36/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. március 28-i ítélete — Rapone kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — Nyílt versenyvizsgát követő pályázatok — A nyilvántartásba vétel megtagadása)
2012/C 157/21 F-76/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 28-i végzése — Colart és társai kontra Parlament (Közszolgálat — A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — Okafogyottság)
2012/C 157/22 F-65/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. március 20-i végzése — Schönberger kontra Parlament
2012. június 5. 55. évfolyam, C 158
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 158/01 A Bizottság véleménye (2012. május 31.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a szlovákiai mohi atomerőmű 3. és 4. számú blokkjából (két VVER 440/V-213 típusú reaktor) származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
2012/C 158/02 A Bizottság véleménye (2012. május 31.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a Finnországban található Talvivaara bánya uránkinyerő létesítményéből származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 158/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 158/04 A Bizottság közleménye – Iránymutatás az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekhez (SWD(2012) 130 final) (SWD(2012) 131 final)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 158/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6285 – Saria/Danish Crown/Daka JV)
2012/C 158/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 158/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6606 – Toshiba/IBM's Retail Stores Solutions business)
2012/C 158/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6584 – Vodafone/Cable & Wireless Worldwide)
2012/C 158/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6571 – Vitol/Grindrod/Cockett Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 158/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6617 – Baycliffe/Trafigura/Blue Ocean) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. június 5. 55. évfolyam, C 158E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. március 28 és 29-i ülések

2012/C 158 E/01 2012. március 28-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 158 E/02 2012. március 29-i ülés jegyzőkönyve
2012. június 5. 55. évfolyam, C 159
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 159/01 A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!