7. évfolyam 26. szám 2012.06.26.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

  • Szegény építőipart még a NAV is húzza…

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Szegény építőipart még a NAV is húzza…

Tavaly havonta átlagosan 340 építőipari céggel szemben indult végelszámolás, az elmúlt három hónapban viszont már havonta 590 vállalkozás jutott erre a sorsra. „A felszámolásoknál még nem ilyen drámai a helyzet, de a végelszámolások 73 százalékos növekedése újabb problémákat vetít előre az ágazatban” – véli Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató ügyvezető igazgatója.

Akár a frissen közzétett felszámolásokat, akár a végelszámolásokat tekintjük, 2012 májusát az építőiparban minden idők legrosszabb hónapjai közé kell sorolni. Felszámolásból a valaha volt harmadik legtöbb, 418 indult el ebben a hónapban, ennél többet csak tavaly júniusban és novemberben regisztráltak. Végelszámolásból 619-et kezdeményeztek, aminél többet csak idén márciusban mutatott a hivatalos statisztika. A végelszámolások drámai alakulását mutatja, hogy míg tavaly havi átlagban 340 eljárást tettek közzé a cégbíróságok, idén az utolsó három hónapban már átlagosan 590 végelszámolást indítottak, vagyis a növekedés üteme 73 százalék.

„A jelenség mögött egyértelműen a NAV határozott fellépése húzódik meg. Egyre több cég adószámát függesztik fel, és ez általában a vég kezdetét jelenti számukra” – mondja Tóth Tamás. Az ok rendszerint a pénzügyi beszámoló leadásának elmulasztása, illetve az, hogy a vállalkozás nem érhető el a székhelyén. Az utóbbi időben a hivatal komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ily módon is tisztítsa a cégvilágot.

Idén – az összes céget tekintve – eddig több mint 11 ezer társaság adószámának felfüggesztését tették közzé. Ezeket a cégeket idővel kényszervégelszámolják vagy törlik a hatóságok. A NAV által indított kényszer-végelszámolások többsége később felszámolásba fordul, így a felszámolások számának alakulására is hatással van a hatósági fellépés. Az idei évben a jogszabályváltozások következtében várhatóan előtérbe kerülnek a kényszertörlési eljárások, melyek során cégbírósági hatáskörben kerülhet sor cégek törlésére. „A tisztánlátáshoz érdemes különválasztani a jogszabály-módosításokból adódó statisztikai torzulásokat a valós gazdasági folyamatoktól” – mondja Tóth Tamás.

Az Opten igazgatója szerint jól látható, hogy az adószám felfüggesztését követő kényszer-végelszámolás, sőt kényszertörlés egyre több céget ér el az építőiparban is. „Bár a NAV aktivitása valamennyi cégre kiterjed, az építőipar ismert nehézségei miatt sok tekintetben még veszélyeztetettebbek az ágazatban tevékenykedők” – mondja Tóth Tamás. Ráadásul az építőipari kibocsátás visszaesése az egyik legnagyobb az összes ágazat közül, így itt nagyobb a bajba jutó és végelszámolásba, végül felszámolásba vezetett cégek aránya is.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 25. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 545
Végelszámolás 827
Hivatalból való törlés 67

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 23
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 1350

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 505 db.

A héten 13878 cégnév, 3783 székhelycím és 1206 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 519086 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Székhely, telephely, képviselet

 A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. Ez a hely a cég levelezési címe, vagyis az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos leveleit, iratait átveszik, érkeztetik, őrzik, rendelkezésre tartják, illetőleg más a székhellyel kapcsolatos kötelezettségeket teljesítik. A székhelyet cégtáblával kell megjelölni. A cég létesítő okiratában úgy is lehet rendelkezni, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. Amennyiben ez nem így van, a létesítő okiratban a központi ügyintézés helyét meg kell jelölni és azt a cégjegyzékbe is be kell jegyezni (Ctv. 7. § (1) bekezdés). A cég telephelye a székhelyétől különböző azon hely, ahol a cég üzletileg (üzemileg) tartósan és önállósultan letelepedett. A fióktelephely olyan telephely, amely a székhelytől eltérő településen található. A telephelyet és a fióktelephelyet a létesítő okiratban fel kell tüntetni és a cégjegyzékbe be kell jegyezni (Ctv. 7. § (2) bekezdés). A cég székhelye, telephelye, fióktelephelye olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára jogosult. A használat jogszerűségét a cég köteles igazolni (Ctv. 7. § (4) bekezdés).

A cégnyilvántartása babjegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetve tevékenysége gyakorlásának elsődleges helyszínét az Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése nem igényli a székhelyre vonatkozó cégbejegyzés módosítását (Ctv. 7/B §).

A cég szervezeti képviseletére és a cégjegyzésre vonatkozó szabályokat az adott cégformára irányadó törvények (túlnyomórészt a társasági törvény) határozza meg. Szervezeti képviseleten azt a jogot értjük, hogy a cég törvényes képviselője a cég nevében, a céget jogosító vagy kötelező jognyilatkozatokat tehet, szerződést köthet. A cégjegyzési jog ezzel szemben a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra vonatkozó jogosítvány. A szervezeti képviselet és a cégjegyzés módja csak azonos lehet (Ctv. 8. § 81) bekezdés). A cégjegyzés módja önálló vagy együttes, vagyis az arra jogosult személy vagy önállóan jogosult a cég nevében aláírásra, vagy ezen jogát más arra jogosult személlyel együttesen gyakorolhatja. Kettőnél több aláírásra jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet, hogy egyes személyek cégjegyzési joga önálló, másokat pedig együttes cégjegyzési jog illeti meg, vagy hogy az együttes cégjegyzési jogosultak közül az egyik aláíró mindig meghatározott személy. Tételezzük fel, hogy a cégnél négy cégjegyzésre jogosult személy van: A, B, C és D. A cég rendelkezhet úgy, hogy mindegyikük cégjegyzési joga önálló, ez esetben bármelyikük bármilyen iratot aláírhat. Lehet úgy is rendelkezni, hogy A és B önállóan C és D pedig egymással együttesen írhat alá, vagy úgy, hogy mindegyik jogosult csak egy másik személlyel együttesen írhat alá. Az utóbbi esetben a négy aláírásra jogosult közül kettő bármilyen variációban jogosult az aláírásra. Végezetül lehetséges az is, hogy valamennyi cégjegyzésre jogosult csak együttesen írhat alá, de az egyik aláírónak mindig A-nak kell lennie (Ctv. (. § (2) bekezdés). Olyan rendelkezés azonban nem hozható, hogy A egyfelől önállóan jogosult a cégjegyzésre, másfelől a többi jogosulttal együttesen is (Ctv. 8. § (3) bekezdés). Mind az önálló, mind az együttes cégjegyzési jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan (Ctv. 8. § (4) bekezdés). Lehetőség van eszerint kimondani, hogy A bizonyos határértéket meghaladó szerződések megkötéses során nem jegyezheti a céget, azonban ha a tilalom ellenére azt mégis megteszi, a korlátozás a szerződéses partnerrel szemben hatálytalan, vagyis az általa aláírt szerződés érvényesen létrejön, és A legfeljebb a saját cégével szemben tartozik felelősséggel a korlátozás megszegéséért. A cégjegyzési jogosultság keletkezésekor (vezető tisztségviselő megválasztásakor) általában készül közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta. Ezeket a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemhez nem kell csatolni, azonban, ha a cég ezt mégis megteszi, akkor a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon kell aláírnia, ahogyan azt az aláírási címpéldány vagy aláírásminta tartalmazza (Ctv. 9. § (1) bekezdés). A címpéldányon vagy aláírásmintán a létesítő okirattal egyezően fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét, módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírás mintáját (c

Ctv. 9. § (2) bekezdés). Az ügyvéd az aláírásmintát kizárólag cégbejegyzési vagy változás bejegyzési eljárásban jegyezheti ellen, amennyiben a létesítő okiratot vagy annak módosítását is ő szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírásminta a bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Az ellenjegyzés előtt az ügyvéd köteles elvégezni az aláíró személyi azonosítását oly módon, hogy a bemutatott személyi okmányok alapján a nyilvántartásból a szükséges adatokat elektronikusan lekérdezi (Ctv. 9. § (3) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 74-76/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

74/2012. június 19.

 

 

2012. évi LXIX. törvény

Az adózást érintő egyes törvények módosításáról

 2012.06.20.

2012. évi LXX. törvény

A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

 2012.06.20.

2012. évi LXXI. törvény

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

 2012.06.27.

2012. évi LXXII. törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény módosításáról

 2012.06.20.

53/2012. (VI. 19.) VM rendelet

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2012.évi finanszírozásának szabályairól

 2012.06.22.

47/2012. (VI. 19.) OGY határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

 2012.06.19.

48/2012. (VI. 19.) OGY határozat

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról

 2012.06.19.

49/2012. (VI. 19.) OGY határozat

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról

 2012.06.20.

50/2012. (VI. 19.) OGY határozat

Országos népszavazásról

 2012.06.19.

51/2012. (VI. 19.) OGY határozat

Országos népszavazásról

 2012.06.19.

52/2012. (VI. 19.) OGY határozat

Országos népszavazásról

 2012.06.19.

53/2012. (VI. 19.) OGY határozat

Országos népszavazásról

 2012.06.19.

138/2012. (VI. 19.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

 2012.06.19.

139/2012. (VI. 19.) KE határozat

Államtitkári kinevezésről

 2012.06.19.

140/2012. (VI. 19.) KE határozat

Bírák felmentéséről és bírói kinevezésről

 2012.06.19.

141/2012. (VI. 19.) KE határozat

Katonai bírói felmentésről és bírói kinevezésről

 2012.06.19.

142/2012. (VI. 19.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.06.19.

143/2012. (VI. 19.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.06.19.

144/2012. (VI. 19.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.06.19.

145/2012. (VI. 19.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.06.19.

146/2012. (VI. 19.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.06.19.

147/2012. (VI. 19.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.06.19.

148/2012. (VI. 19.) KE határozat

Szolgálati viszony megszüntetéséről

 2012.06.19.

75/2012. június 21.

 

 

2012. évi LXXIII. törvény

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

 2012.06.22.

30/2012. (VI. 21.) BM rendelet

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról

 2012.06.22.

37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet

Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 2012.06.22.

54/2012. (VI. 21.) VM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeiről

 2012.06.24.

55/2012. (VI. 21.) VM rendelet

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól

 2012.06.29.

56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.06.22.

57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

 2012.06.22.

54/2012. (VI. 21.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

2012.06.21. 

1201/2012. (VI. 21.) Korm. határozat

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között Genfben sorra kerülő 101. ülésszakán való részvételről

 2012.06.21. 

1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozat

A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatai ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2012.06.21. 

75/2012. (VI. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.06.21. 

76/2012. (VI. 21.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács elnökének megbízásáról

 2012.06.21. 

76/2012. június 25.    
2012. évi LXXIV. törvény

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

2012.07.01.

2012. évi LXXV. törvény

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

2012.06.26.

30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet

Egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

2012.07.15.

12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról

2012.06.26.

13/2012. (VI. 25.) NGM rendelet

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról

2012.06.30.

58/2012. (VI. 25.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről

2012.06.26.

Köf. 5014/2012/8. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.06.25.

Köf. 5025/2012/5. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.06.25.

Köf. 5031/2012/11. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.06.25.

149/2012. (VI. 25.) KE határozat

A 180/2010. (VI. 2.) KE határozat módosításáról

2012.06.25.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. június 20. 55. évfolyam, L 159

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 519/2012/EU (2012. június 19.) rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az I. melléklete tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 520/2012/EU (2012. június 19.) végrehajtási rendelete a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt farmakovigilanciai tevékenységek végrehajtásáról
A Bizottság 521/2012/EU (2012. június 19.) végrehajtási rendelete az 1187/2009/EK rendeletnek az Amerikai Egyesült Államokba egyes GATT-kontingensek keretében exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 522/2012/EU (2012. június 19.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. június 21. 55. évfolyam, L 160

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/315/KKBP (2011. december 19.) határozata az Európai Unió és Új-Zéland közötti, Új-Zélandnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről
Megállapodás

az Európai Unió és Új-Zéland között Új-Zélandnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról

 

RENDELETEK

A Bizottság 523/2012/EU (2012. június 20.) rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 524/2012/EU (2012. június 20.) végrehajtási rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítására vonatkozó 73/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról
A Bizottság 525/2012/EU (2012. június 20.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 526/2012/EU (2012. június 20.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 527/2012/EU (2012. június 20.) végrehajtási rendelete a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtása felfüggesztésének visszavonásáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/316/EU (2012. június 18.) végrehajtási határozata difetialont tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Dánia által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 4025. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/317/EU (2012. június 18.) végrehajtási határozata difetialont tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Németország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 4026. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/318/EU (2012. június 18.) végrehajtási határozata difetialont tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyezések tekintetében Svédország által a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett korlátozások jóváhagyásáról (az értesítés a C(2012) 4027. számú dokumentummal történt)
2012. június 21. 55. évfolyam, L 161

 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EGT Vegyes Bizottság 1/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 2/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 3/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 4/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 5/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 6/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 7/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 8/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 9/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 10/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 11/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 12/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 13/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 14/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 15/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 16/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 17/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 18/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 19/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 20/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 21/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás X. mellékletének (A szolgáltatásokról általában) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 23/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 24/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 25/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 26/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 27/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 28/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 29/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 30/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 31/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 32/2012 (2012. február 10.) határozata az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 33/2012 (2012. február 10.) határozata az EGT-megállapodásnak az áruforgalommal kapcsolatos ellenőrzések és alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló és az eljárásokat meghatározó 10. jegyzőkönyve IIa. fejezetének végrehajtását nyomon követő közös munkacsoport létrehozásáról
2012. június 21. 55. évfolyam, L 162

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 508/2012/EU (2012. június 20.) végrehajtási rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról
2012. június 22. 55. évfolyam, L 163

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 532/2012/EU (2012. június 21.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a harmadik országok vagy azok részei jegyzékében az Izraelre vonatkozó bejegyzések tekintetében az erősen patogén madárinfluenzával összefüggésben történő módosításáról
A Bizottság 533/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 534/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete a marha- és borjúhúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 535/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete a tojáságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 536/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről
2012. június 23. 55. évfolyam, L 164

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az Európai Unió és Grúzia közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás hatálybalépéséről
A Tanács 2012/319/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) 31. jegyzőkönyvének és (a 101. cikkben előírt listát tartalmazó) 37. jegyzőkönyvének módosításával kapcsolatosan képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 537/2012/EU (2012. június 22.) végrehajtási rendelete a 73/2009/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat megállapító 1121/2009/EK rendeletnek a Lengyelországban a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 538/2012/EU (2012. június 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 539/2012/EU (2012. június 22.) végrehajtási rendelete a 430/2012/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében nyújtandó, olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/320/EU (2012. január 25.) határozata a Görögország által a gabonatermelők és gabonabegyűjtő szövetkezetek részére nyújtott támogatásról [SA 27354 (C 36/10) (ex NN 3/10, ex CP 11/09) számú támogatás] (az értesítés a C(2011) 9335. számú dokumentummal történt)
2012. június 26. 55. évfolyam, L 165

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 540/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete a Horvátországból, Romániából, Oroszországból és Ukrajnából származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 954/2006/EK rendelet módosításáról
A Tanács 541/2012/EU (2012. június 21.) végrehajtási rendelete a Kínai Népköztársaságból származó furfuraldehid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről és ezen intézkedések hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 542/2012/EU (2012. június 25.) végrehajtási rendelete a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint az 1375/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 543/2012/EU (2012. június 25.) végrehajtási rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 2012/544/KKBP (2012. június 25.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Tanács 545/2012/EU (2012. június 25.) rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 546/2012/EU (2012. június 25.) végrehajtási rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 206/2010/EK rendelet módosításáról)
A Bizottság 547/2012/EU (2012. június 25.) rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízszivattyúk környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 548/2012/EU (2012. június 25.) rendelete az 1458/2007/EK tanácsi rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Vietnamban feladott, – akár Vietnamból származóként, akár nem ilyenként bejelentett nem újratölthető tűzköves gázöngyújtók behozatalai esetleges kijátszásával kapcsolatos vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 549/2012/EU (2012. június 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 550/2012/EU (2012. június 25.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/322/KKBP (2012. június 20.) határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/323/EU (2012. június 22.) végrehajtási határozata a Kohéziós Alapból Magyarország részére tett kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetéséről
A Tanács 2012/324/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2010/784/KKBP határozat módosításáról és hatályának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/325/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió szudáni és dél-szudáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/326/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/327/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió dél-mediterrán térségért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/328/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről
A Tanács 2012/329/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/330/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2011/426/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/331/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőj megbízatásának meghosszabbításáról
A Tanács 2012/332/KKBP (2012. június 25.) határozata az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról
A Tanács 2012/333/KKBP (2012. június 25.) határozata a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2011/872/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 2012/334/KKBP (2012. június 25.) végrehajtási határozata az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról
A Tanács 2012/335/KKBP (2012. június 25.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/336/EU (2012. június 22.) végrehajtási határozata az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2012) 3838. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/337/EU (2012. június 22.) végrehajtási határozata a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság számára az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról szóló 1337/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérés megadásáról (az értesítés a C(2012) 4132. számú dokumentummal történt)
2012. június 20. 55. évfolyam, C 177
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 177/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatokról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 177/02 Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 177/03 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 177/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 177/05 A Bizottság végrehajtási határozata (2012. június 15.) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 177/06 Pályázati felhívás IX-2013/01 – „Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatások”
2012/C 177/07 IX-2013/02. pályázati felhívás – „Támogatások az európai szintű politikai alapítványok részére”
 

Tanács

2012/C 177/08 Nyilvános ajánlatkérés – Európai együttműködés a tudomány és a technológia területén (COST)
 

Európai Bizottság

2012/C 177/09 Ajánlattételi felhívás a második Marco Polo program keretében forgalomátterelési, katalizáló hatású, tengeri gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos, forgalmat kiküszöbölő és közös tanulási intézkedésekre (Az 1692/2006/EK tanácsi és parlamenti rendelet –  HL L 328., 2006.11.24., 1. o.)
2012. június 20. 55. évfolyam, C 178
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 178/01 Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/02 Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/03 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/04 Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/05 Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan –1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/06 A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/07 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
2012/C 178/08 Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan
 

Helyesbítések

2012/C 178/09 Helyesbítés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan (  HL C 95., 2012.3.30.)
2012/C 178/10 Helyesbítés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan (  HL C 95., 2012.3.30.)
2012/C 178/11 Helyesbítés az ARTEMIS közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan (  HL C 95., 2012.3.30.)
2012/C 178/12 Helyesbítés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás (  HL C 375, 22.12.2011)
2012/C 178/13 Helyesbítés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan –  4. sz. költségvetés-módosítás (  HL C 95., 2012.3.30.)
2012/C 178/14 Helyesbítés a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatásához a 2012. pénzügyi évre vonatkozóan (  HL C 95., 2012.3.30.)
2012. június 20. 55. évfolyam, C 179
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

SZÁMVEVŐSZÉK

2012/C 179/01 4/2012 sz. vélemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 318. cikkében meghatározott, az Unió pénzügyi helyzetének az elért eredmények alapján történő értékeléséről szóló bizottsági jelentésről
2012. június 21. 55. évfolyam, C 180
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 180/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 180/02 A határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok frissített jegyzéke a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerint (  HL C 247., 2006.10.13., 17. o.;  HL C 77., 2007.4.5., 11. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 21. o.;  HL C 331., 2008.12.31., 15. o.;  HL C 87., 2010.4.1., 15. o.)
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 180/03 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó EFTA tanácsadó bizottság véleménye az 59120 – Color Line üggyel kapcsolatos határozattervezetről – (2011. december 8.)
2012/C 180/04 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó EFTA tanácsadó bizottság véleménye az 59120 – Color Line üggyel kapcsolatos előzetes határozattervezetről – (2011. december 13.) (Második ülés)
2012/C 180/05 A meghallgató tisztviselő zárójelentése az 59120 – Color Line ügyben
2012/C 180/06 Az EFTA Felügyeleti Hatóság 387/11/COL határozatának összefoglalója (2011. december 14.) az EGT-megállapodás 53. és 54. cikke szerinti, a Color Group AS és a Color Line AS elleni eljárásról (Ügy 59120 – Color Line)
2012/C 180/07 Norvégia közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében – Felhívás a Norvégia kontinentális talapzatán található kőolaj kitermelésére vonatkozó engedély iránti kérelmek benyújtására – Előre meghatározott területekre vonatkozó 2012. évi engedélyezési program
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 180/08 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 180/09 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről
2012/C 180/10 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 180/11 Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 180/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 180/13 Helyesbítés a 2012/C 168/06 nyílt versenyvizsga-felhíváshoz (  HL C 168., 2012.6.14.)
2012/C 180/14 Helyesbítés az autonóm vámtételek felfüggesztéséről és az autonóm vámkontingensekről szóló (2011/C 363/02) bizottsági közleményhez (  HL C 363., 2011.12.13.)
2012. június 21. 55. évfolyam, C 180E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 180 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. június 21. 55. évfolyam, C 181
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

479. plenáris ülés, 2012. március 28. és 29.

2012/C 181/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalása – A faji vagy etnikai származáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

479. plenáris ülés, 2012. március 28. és 29.

2012/C 181/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fogyatékkal élő fiatalok: foglalkoztatás, befogadás és társadalmi szerepvállalás (feltáró vélemény)
2012/C 181/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A szigetek sajátos problémái (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 181/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A GDP-n innen és túl – a civil társadalom bevonása a kiegészítő mutatók kidolgozásának folyamatába (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 181/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe az EU és Koszovó közötti kapcsolatokban (feltáró vélemény)
2012/C 181/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom részvétele az Európai Unió fejlesztési, valamint fejlesztési együttműködési politikáiban (feltáró vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

479. plenáris ülés, 2012. március 28. és 29.

2012/C 181/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011) 785 final – 2011/0370 (COD))
2012/C 181/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Kettős adóztatás az egységes piacon (COM(2011) 712 final)
2012/C 181/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat tanácsi határozatra az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről (COM(2011) 739 final – 2011/0183 (CNS)) Módosított javaslat tanácsi rendeletre az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (COM(2011) 740 final – 2011/0184 (APP))
2012/C 181/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió Szolidaritási Alapjának jövőjéről (COM(2011) 613 final)
2012/C 181/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2011) 594 final)
2012/C 181/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) (COM(2011) 651 final – 2011/0295 (COD)) Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról (COM(2011) 654 final – 2011/0297 (COD))
2012/C 181/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2011) 747 final – 2011/0361 (COD))
2012/C 181/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös európai adásvételi jogról (COM(2011) 635 final – 2011/0284 (COD)) – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: közös európai adásvételi jog a belső piacon belüli, határon átnyúló ügyletek elősegítése érdekében (COM(2011) 636 final)
2012/C 181/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról (COM(2011) 684 final – 2011/0308 (COD))
2012/C 181/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról (COM(2011) 707 final – 2011/0340 (COD))
2012/C 181/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói AVR-irányelv) (COM(2011) 793 final – 2011/0373 (COD))
2012/C 181/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet) (COM(2011) 794 final – 2011/0374 (COD))
2012/C 181/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Új jogszabályi keret (NLF) – Összehangolási csomag (Az árucsomag végrehajtása) – (COM(2011) 764 final – 2011/0358 (COD)) –(COM(2011) 765 final – 2011/0351 (COD)) –(COM(2011) 766 final – 2011/0352 (COD)) – (COM(2011) 768 final – 2011/0350 (COD)) –(COM(2011) 769 final – 2011/0353 (COD)) –(COM(2011) 770 final – 2011/0354 (COD)) –(COM(2011) 771 final – 2011/0349 (COD)) – (COM(2011) 772 final – 2011/0356 (COD)) –(COM(2011) 773 final – 2011/0357 (COD))
2012/C 181/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról (COM(2011) 809 final – 2011/0401 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról (COM(2011) 810 final – 2011/0399 (COD)) – Javaslat tanácsi határozatra a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról (COM(2011) 811 final – 2011/0402 (CNS)) – Javaslat tanácsi rendeletre az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2014–2018) (COM(2011) 812 final – 2011/0400 (NLE))
2012/C 181/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294/2008/EK rendelet módosításáról (COM(2011) 817 final – 2011/0384 (COD)) Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) stratégiai innovációs tervéről: az EIT hozzájárulása az innovatívabb Európához (COM(2011) 822 final – 2011/0387 (COD))
2012/C 181/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról (COM(2011) 834 final – 2011/0394 (COD))
2012/C 181/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programja (COM(2011) 455 final)
2012/C 181/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a polgárok európai évéről (2013) (COM(2011) 489 final – 2011/0217 (COD))
2012/C 181/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése (COM(2011) 567 final)
2012/C 181/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Közlemény az önkéntesség szerepéről az EU szakpolitikáiban: határokon átnyúló tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban (COM(2011) 568 final)
2012/C 181/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az „Erasmus mindenkinek” létrehozásáról (COM(2011) 788 final – 2011/0371 (COD))
2012/C 181/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről (COM(2011) 866 final – 2011/0421 (COD))
2012/C 181/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve (COM(2011) 571 final)
2012/C 181/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD))
2012/C 181/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A repülőterekkel foglalkozó csomag, amely az alábbi négy dokumentumot tartalmazza: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának:– A repülőterekkel kapcsolatos uniós szakpolitika – a kapacitás- és minőségbeli kihívások kezelése a növekedés, az összekapcsolódás és a fenntartható mobilitás jegyében (COM(2011) 823 final) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az uniós repülőtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokról és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 824 final – 2011/0397 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unió repülőterein alkalmazandó résidő-kiosztás egységes szabályairól (átdolgozás) (COM(2011) 827 final – 2011/0391 (COD)) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 828 final – 2011/0398 (COD))
2012/C 181/32 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről (COM(2011) 814 final – 2011/0392 COD)
2012/C 181/33 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről (COM(2011) 416 final) – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a közös halászati politika reformjáról (COM(2011) 417 final) – A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a közös halászati politika külpolitikai vetületéről (COM(2011) 424 final) – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a közös halászati politikáról (COM(2011) 425 final)
2012/C 181/34 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK rendelet módosításáról (COM(2011) 798 final – 2011/0364 (COD))
2012/C 181/35 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 48 final – 2008/0256 (COD))
2012/C 181/36 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD))
2012/C 181/37 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 52 final – 2012/0025 (COD))
2012/C 181/38 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 726/2004/EK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 51 final – 2012/0023 (COD))
2012/C 181/39 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről (COM(2012) 8 final – 2012/007 COD)
2012/C 181/40 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2012) 21 final – 2012/0013 (COD))
2012. június 22. 55. évfolyam, C 182
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 182/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6249 – Princes/ARIA)
2012/C 182/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 182/03 A XLVII. COSAC észrevételei – Koppenhága, 2012. április 22–24.
 

Európai Bizottság

2012/C 182/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 182/05 A Bizottság határozata (2012. június 21.) a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről
2012/C 182/06 A Bizottság határozata (2012. június 21.) a farmakovigilanciai kockázatfelmérési tanácsadó bizottságba való független tudományos szakértők kinevezése
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 182/07 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.;  HL C 88., 2012.3.24., 12. o.;  HL C 120., 2012.4.25., 4. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 182/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6608 – Tereos/Wilmar/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 182/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6591 – Tennet Offshore Gmbh/Mitsubishi Corporation/Tennet Offshore 2) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 182/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6615 – Nuvia/Coor/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 182/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6578 – Tyco Flow Control International/Pentair) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. június 22. 55. évfolyam, C 182A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 182 A/01 Zöldségfajok Közös Fajtajegyzéke — negyedik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. június 22. 55. évfolyam, C 182E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2011. február 3-án ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 111 E, 2011.4.29.

Az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról szóló, 2011. február 3-án elfogadott szövegeket a  Hivatalos Lap 2011.3.9-i L sorozatának 62. számában tették közzé.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. február 3., csütörtök

2012/C 182 E/01 A banánkereskedelemre vonatkozó megállapodások
Az Európai Parlament 2011. február 3-i állásfoglalása az Európai Unió és Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti genfi banánkereskedelmi megállapodás, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás megkötéséről
2012/C 182 E/02 A tunéziai helyzet
Az Európai Parlament 2011. február 3-i állásfoglalása a tunéziai helyzetről
2012/C 182 E/03 A tuberkulózis elleni védőoltással kapcsolatos kezdeményezés
Az Európai Parlament 2011. február 3-i állásfoglalása a tuberkulózis (TBC) elleni védőoltás kezdeményezésről – az Európa 2020 stratégia gyakorlati alkalmazása a 6. millenniumi fejlesztési célok 2050-ig történő teljesítése és a tuberkulózis felszámolása érdekében
2012/C 182 E/04 Hulladékkezelési válság Campaniában
Az Európai Parlament 2011. február 3-i állásfoglalása a campaniai hulladékválságról
2012/C 182 E/05 Az Európai Unión belüli rákkutatás fokozottabb koordinációja iránti igény
Az Európai Parlament 2011. február 3-i nyilatkozata az Európai Unión belüli rákkutatás fokozottabb koordinációja iránti igényről
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2011. február 3., csütörtök

2012/C 182 E/06 Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztése
Az Európai Parlament 2011. február 3-i határozata a Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2123(IMM))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. február 3., csütörtök

2012/C 182 E/07 A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze
Az Európai Parlament 2011 február 3-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))
P7_TC2-COD(2010)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. február3-án került elfogadásra a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
I. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
2012/C 182 E/08 A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozása (az 1889/2006/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács által a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított álláspontról (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))
P7_TC2-COD(2009)0060B
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 182 E/09 A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze (az 1905/2006/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott álláspontról (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))
P7_TC2-COD(2009)0060A
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 182 E/10 Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása (az 1934/2006/EK rendelet módosítása)
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))
P7_TC2-COD(2009)0059
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
MELLÉKLET
2012/C 182 E/11 Banánkereskedelmi megállapodások
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti genfi banánkereskedelmi megállapodás, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))
2012/C 182 E/12 A banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))
P7_TC1-COD(2010)0056
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
2012/C 182 E/13 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
P7_TC1-COD(2008)0241
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás)
IA. MELLÉKLET
IB. MELLÉKLET
II. MELLÉKLET
III. MELLÉKLET
IV. MELLÉKLET
V. MELLÉKLET
VI. MELLÉKLET
VII. MELLÉKLET
2012. június 23. 55. évfolyam, C 183
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/01 A Bizottság véleménye (2012. június 20.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban az egyesült királyságbeli Essexben található bradwelli telephely leszerelése következtében keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 183/03 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. július 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
2012/C 183/04 A Kanári-szigetek közelében spanyol vizeken történő olajfúrásokkal kapcsolatos panaszok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 183/05 A nyilvántartásba vett és hitelesített hitelminősítő intézetek jegyzéke
2012/C 183/06 A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdése szerinti határátkelőhelyek jegyzékének frissítése (  HL C 316., 2007.12.28., 1. o.,  HL C 134., 2008.5.31., 16. o.,  HL C 177., 2008.7.12., 9. o.,  HL C 200., 2008.8.6., 10. o.,  HL C 331., 2008.12.31., 13. o.,  HL C 3., 2009.1.8., 10. o.,  HL C 37., 2009.2.14., 10. o.,  HL C 64., 2009.3.19., 20. o.,  HL C 99., 2009.4.30., 7. o.,  HL C 229., 2009.9.23., 28. o.,  HL C 263., 2009.11.5., 22. o.,  HL C 298., 2009.12.8., 17. o.,  HL C 74., 2010.3.24., 13. o.,  HL C 326., 2010.12.3., 17. o.,  HL C 355., 2010.12.29., 34. o.,  HL C 22, 2011.1.22., 22. o.,  HL C 37., 2011.2.5., 12. o.,  HL C 149., 2011.5.20., 8. o.,  HL C 190., 2011.6.30., 17. o.,  HL C 203., 2011.7.9., 14. o.,  HL C 210., 2011.7.16., 30. o.,  HL C 271., 2011.9.14., 18. o.,  HL C 356., 2011.12.6., 12. o.,  HL C 111., 2012.4.18., 3. o.)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6639 – Silver Lake/Global Blue) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 183/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6630 – L Capital/Paladin/Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 183/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 183/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 23. 55. évfolyam, C 183E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2012–2013

2012. április 17–20-i ülések

2012/C 183 E/01 2012. április 17-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 183 E/02 2012. április 18-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 183 E/03 2012. április 19-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 183 E/04 2012. április 20-i ülés jegyzőkönyve
2012. június 23. 55. évfolyam, C 184
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 184/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 174., 2012.6.16.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 184/02 C-80/12. sz. ügy: A First-Tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) által 2012. február 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
2012/C 184/03 C-126/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Brück Edgar kontra Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
2012/C 184/04 C-144/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2012. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Goldbet Sportwetten GmbH kontra Massimo Sperindeo
2012/C 184/05 C-155/12. sz. ügy: A Naczelny S±d Administracyjny (Lengyelország) által 2012. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minister Finansów kontra RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
2012/C 184/06 C-157/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH kontra SC Laminorul SA
2012/C 184/07 C-173/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-32/11. sz., Verenigde Douaneagenten kontra Bizottság ügyben 2012. február 10-én hozott ítélete ellen a Verenigde Douaneagenten BV által 2012. április 11-én benyújtott fellebbezés
2012/C 184/08 C-176/12. sz. ügy: A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Association de médiation sociale kontra Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
2012/C 184/09 C-179/12. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-77/08. sz., The Dow Chemical Company kontra Európai Bizottság ügyben 2012. február 2-án hozott ítélete ellen a The Dow Chemical Company által 2012. április 16-án benyújtott fellebbezés
2012/C 184/10 C-192/12. sz. ügy: A Korkein oikeus (Finnország) által 2012. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Melvin West kontra Virallinen syyttäjä
2012/C 184/11 C-196/12. sz. ügy: 2012. április 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 184/12 C-203/12. sz. ügy: A Högsta domstolen (Svédország) által 2012. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Billerud Karlsborg Aktiebolag, Billerud Skärblacka Aktiebolag kontra Naturvårdsverket
2012/C 184/13 C-215/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-282/08. sz., Grazer Wechselseitige Versicherung AG kontra Európai Bizottság ügyben 2012. február 28-án hozott ítélete ellen a Grazer Wechselseitige Versicherung AG által 2012. május 9-én benyújtott fellebbezés
 

Törvényszék

2012/C 184/14 T-529/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 4-i ítélete — In 't Veld kontra Tanács („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Tanács Jogi Szolgálatának valamely nemzetközi megállapodás céljából tárgyalások megkezdésére felhatalmazó bizottsági ajánlásra vonatkozó véleménye — A hozzáférés részleges megtagadása — A nemzetközi kapcsolatokhoz fűződő közérdek védelmével kapcsolatos kivétel — A jogi vélemények védelmével kapcsolatos kivétel — A szóban forgó érdek konkrét és előrelátható megsértése — Nyomós közérdek”)
2012/C 184/15 T-158/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete — Dow Chemical kontra Tanács („Dömping — Az Amerikai Egyesült Államokból származó etanol-aminok behozatala — Végleges dömpingellenes vám — A dömpingellenes intézkedések lejárta — Felülvizsgálat — A dömping folytatódásának vagy megismétlődésének valószínűsége — Az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése”)
2012/C 184/16 T-244/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete — Tsakiris-Mallas kontra OHIM — Seven (7 Seven Fashion Shoes) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A 7 Seven Fashion Shoes közösségi ábrás védjegy bejelentése — A Seven és 7seven korábbi nemzeti ábrás védjegyek — A lajstromozás részleges megtagadása — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 184/17 T-331/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete — Yoshida Metal Industry kontra OHIM — Pi-Design és társai (fekete köröket tartalmazó háromszög alakú felület ábrázolása) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Fekete köröket tartalmazó felületet ábrázoló közösségi ábrás védjegy — A célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges forma — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii) alpontja”)
2012/C 184/18 T-348/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete — Panzeri kontra OHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Royal Veste e premia lo sport közösségi ábrás védjegy bejelentése — A veste lo sport korábbi közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — A panzeri veste lo sport nem lajstromozott korábbi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése”)
2012/C 184/19 T-416/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete — Yoshida Metal Industry kontra OHIM — Pi-Design és társai (fekete köröket tartalmazó felület ábrázolása) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Fekete köröket tartalmazó felületet ábrázoló közösségi ábrás védjegy — A célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges forma — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii) alpontja”)
2012/C 184/20 T-101/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 8-i ítélete –Mizuno kontra OHIM — Golfino (G) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A G közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi G+ közösségi ábrás szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
2012/C 184/21 T-325/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 10-i ítélete — Amador López kontra OHIM (AUTOCOACHING) („Közösségi védjegy — Közösségi szóvédjegy bejelentése AUTOCOACHING — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 184/22 T-52/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 25-i végzése — Movimondo Onlus kontra Bizottság („Fejlesztési együttműködés — ECHO — EuropeAid — A közösségi költségvetésből és az EFA által finanszírozott szerződések és támogatások kizárása — A humanitárius segítségnyújtással foglalkozó szervezet felszámolása és tevékenységének megszűnése — Okafogyottság”)
2012/C 184/23 T-344/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 4-i végzése — UPS Europe és United Parcel Service Deutschland kontra Bizottság (Állami támogatások — Az EK 88. cikk (2) bekezdésében előírt eljárást befejező határozat meghozatalának hiánya — Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset — Kereshetőségi jog — Elfogadhatóság)
2012/C 184/24 T-134/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. május 8-i végzése — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Pénzügyi támogatás — Kutatásfejlesztés — Az átutalt előlegek visszafizettetése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Alaki követelmények figyelmen kívül hagyása — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 184/25 T-150/12. sz. ügy: 2012. április 2-án benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 184/26 T-153/12. sz. ügy: 2012. április 5-én benyújtott kereset — Microsoft kontra OHIM — Sky IP (SKYDRIVE)
2012/C 184/27 T-157/12. sz. ügy: 2012. április 5-én benyújtott kereset — IFP Énergies nouvelles kontra Bizottság
2012/C 184/28 T-158/12. sz. ügy: 2012. április 5-én benyújtott kereset — European Dynamics Belgium SA és társai kontra Európai Gyógyszerügynökség
2012/C 184/29 T-160/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — Adler Modemärkte kontra OHIM — Blufin (MARINE BLEU)
2012/C 184/30 T-165/12. sz. ügy: 2012. április 11-én benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság
2012/C 184/31 T-167/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-23/11. sz., AY kontra Európai Unió Tanácsa ügyben 2012. február 8-án hozott ítélete ellen a Tanács által 2012. április 4-én benyújtott fellebbezés
2012/C 184/32 T-171/12. sz. ügy: 2012. április 12-án benyújtott kereset — Peri kontra OHIM (feszítőzár formája)
2012/C 184/33 T-174/12. sz. ügy: 2012. április 17-én benyújtott kereset — Syrian Lebanese Commercial Bank kontra Tanács
2012/C 184/34 T-179/12. sz. ügy: 2012. április 20-án benyújtott kereset — Wirtgen kontra OHIM (tokmány formája)
2012/C 184/35 T-513/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 27-i végzése — Bizottság kontra Smadja
2012/C 184/36 T-183/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 27-i végzése — Spa Monopole kontra OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)
2012/C 184/37 T-163/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 20-i végzése — Entegris kontra OHIM — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
2012/C 184/38 T-318/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 3-i végzése — Consorzio del vino nobile di Montepulciano és társai kontra Bizottság
2012/C 184/39 T-475/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 10-i végzése — Portugália kontra Bizottság
2012/C 184/40 T-339/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 2-i végzése — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 184/41 T-526/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 30-i végzése — Igcar Chemicals kontra ECHA
2012/C 184/42 T-561/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. május 3-i végzése — Nycomed kontra OHIM — Bayer Consumer Care (ALEVIAN DUO)
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 184/43 F-50/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. április 18-i ítélete — Buxton kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Érdempontok megállapítása — Értékelő jelentés — Részmunkaidős munkavégzés — Egyenlő bánásmód)
2012/C 184/44 F-108/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. április 25-i végzése — Oprea kontra Bizottság („Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A versenyvizsgára bocsátás megtagadása — Pert megelőző eljárás — Szabálytalan lefolytatás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 184/45 F-2/12. sz. ügy: 2012. január 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság és EMA
2012/C 184/46 F-6/12. sz. ügy: 2012. január 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
2012/C 184/47 F-26/12. sz. ügy: 2012. február 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKB
2012/C 184/48 F-27/12. sz. ügy: 2012. február 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 184/49 F-33/12. sz. ügy: 2012. március 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra ERCEA
2012/C 184/50 F-34/12. sz. ügy: 2012. március 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 184/51 F-36/12. sz. ügy: 2012. március 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012/C 184/52 F-37/12. sz. ügy: 2012. március 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB
2012/C 184/53 F-40/12. sz. ügy: 2012. március 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra EASA
2012/C 184/54 F-42/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 184/55 F-44/12. sz. ügy: 2012. április 2-án benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2012/C 184/56 F-46/12. sz. ügy: 2012. április 23-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 184/57 F-15/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. április 20-i végzése — Collado kontra Bizottság
2012. június 23. 55. évfolyam, C 185
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 185/01 Bizottsági közlemény a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező hatóságokra és az összekötő hivatalokra vonatkozóan
2012. június 26. 55. évfolyam, C 186
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 186/01 Értesítés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet 2. cikke (3) bekezdésében meghatározott listán szereplő személyek, csoportok és szervezetek számára (lásd 542/2012/EU tanácsi rendelet mellékletét)
2012/C 186/02 Értesítés a 2012/334/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP tanácsi határozatban és az 543/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére
2012/C 186/03 Értesítés a 2012/335/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és az 544/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 186/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 186/05 Pályázati felhívás a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló ENIAC Joint Undertakinghez kapcsolódó munkaprogram alapján
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 186/06 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 186/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6570 – UPS/TNT Express)
2012/C 186/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6620 – Platinum Equity/Caterpillar Logistics Services) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 186/09 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 186/10 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!