7. évfolyam 24. szám 2012.06.12.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Csődöt mond a csődeljárás intézménye Magyarországon

A jogalkotó céljától – és a törvényt életre hívó társadalmi céltól - eltérően alkalmazzák Magyarországon a csődvédelmet a „bajba” került vállalkozások – derítette ki a Gazdaság.hu néhány elfogadott csődegyezségi ajánlat alapján. A hitelezők a vártnál is rosszabbul járnak, és olyan eset is van, amikor a cég gyakorlatilag fejlesztéshez von be új forrást a csődeljárással.

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 23. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 5
Felszámolás 562
Végelszámolás 652
Hivatalból való törlés 76

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 25
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 722

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 557 db.

A héten 14256 cégnév, 3989 székhelycím és 1255 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520166 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A cégnyilvántartás fogalma és alapvető szabályai

 

A vállalkozások cégalapításának és nyilvántartásba vételének rendjét a 2006. évi V. törvény (a továbbiakban Ctv.) tartalmazza. A cégbejegyzéssel kapcsolatos legalapvetőbb feladatokat a törvényszékek, mint cégbíróság látja el. A cégbíróság folytatja le a cégbejegyzési illetve a változás bejegyzési eljárást, illetve a kérelemnek helyt adó végzés esetén, valamint a törvényben meghatározott esetekben hivatalból adatot, tényt, jogot bejegyzi a cégjegyzékbe illetve törli onnan (Ctv. 1 § (1) bekezdés a) pont). Amennyiben például a cég azon kérelmének, miszerint a cégbíróság új ügyvezetőt jegyezzen be a cégjegyzékbe helyt ad, úgy ezzel egyidejűleg a kérelemnek megfelelően gondoskodik az új ügyvezető adatainak cégjegyzékbe történő bejegyzése iránt. A hivatalból történő változás bejegyzésre példa volt amikor a közelmúltban a tevékenységi körök statisztikai besorolása és elnevezése is megváltozott. Azon tevékenységi körök esetében ahol a régi és az új besorolást és elnevezést minden nehézség nélkül meg lehetett egymásnak feleltetni, ott a cégbíróságok hivatalból bejegyezték a tevékenységi körök megváltozását. A cégbíróság feladata a cégjegyzékből törölt cég volt vezető tisztségviselőivel és cégvezetőivel kapcsolatos adatok bejegyzése és törlése (Ctv. 1. § (1) bekezdés b) pont). A cégbíróság ad tájékoztatást a cégjegyzék adatairól és a cégiratokról, illetve a cégnyilvántartás közhitelessége és a cég törvényes működése érdekében kérelemre vagy hivatalból a cégbíróság folytathat le törvényességi eljárást (Ctv. 1. § (1) bekezdés c-d) pont, a törvényességi eljárás részletes szabályait lásd egy későbbi cikkünkben). A cégbíróság bírálja el a gazdasági társaságokról szóló törvényben illetve más az egyes cégformákra vonatkozó törvényekben meghatározott a kisebbségi jogok gyakorlását vagy a hitelezők védelmét (szabályait lásd egy korábbi cikkünkben) célzó kérelmeket (Ctv. 1. § (1) bekezdés e) pont). A cégbíróság minősíthet valamely céget közhasznúvá, illetve a cégbíróság jogosult és köteles a közhasznú jogállást a cégjegyzékbe bejegyezni vagy azt onnan törölni (Ctv. 1. § (1) bekezdés f) pont).

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a cégadatok nyilvánossága és közhitelessége biztosítása érdekében céginformációs és elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálatot működtet. A céginformációs szolgálat feladata, hogy biztosítsa a cégnyilvánosság követelményeinek érvényesülését, a cégjegyzékben szereplő adatok és cégiratok megismerhetőségét, valamint biztosítsa a cégeljárásban az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő rendszer üzemeltetését. Ezen túlmenően jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn, amelynek feladata, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat közérthető formában megismertesse a cégalapítással illetve a cégek megszüntetésével kapcsolatos jogilag jelentős információkkal (Ctv. 1. § (2) bekezdés).

A cégeljárás alapegysége a cég. Cégen azt a jogalanyt értjük, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre (Ctv. 2. § (1) bekezdés). A cég a cégnyilvántartásban akkor szerepelhet, ha bejegyzését jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (Ctv. 2. § (2) bekezdés). A cégnévnek a választott cégformát valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia (Ctv. 3. § (1) bekezdés). A vezérszó hivatott arra, hogy a céget más cégtől megkülönböztesse (például az OTP Bank Nyrt-ből a vezérszó az OTP). A vezérszó a cégnévben az első helyen áll, az lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés vagy mozaikszó is, de a vezérszót minden esetben latin betűkkel kell feltüntetni. A vezérszón kívül a cégnévben csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A vezérszón kívül rövidítés csak a cégforma megjelölésében (Pl. kft.) szerepelhet (Ctv. 3. § (2) bekezdés). A cég rövidített elnevezése a vezérszóból és a cégforma megjelöléséből áll (Pl. MOL Nyrt., Ctv. 3. § (3) bekezdés). A cégnévnek és a rövidített névnek az ország területén bejegyzett más cég nevétől, illetve a később ismertetett módon lefoglalt cégnévtől a cégforma megjelölésén túlmenően is egyértelműen különböznie kell, és nem lehet megtévesztő (Ctv. 3. § (4) bekezdés). A cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben elfogadott elnevezésétől is (Ctv. 3. § (5) bekezdés). A cégnévben a cégtulajdonos vagy a cég tagjának neve is szerepel, de a megkülönböztetés követelményének így is eleget kell tenni. Nem jegyezhető be ezen az alapon sem több Kovács és társa Kft. (Ctv. 4. § (1) bekezdés). Ha a cég nonprofit jellegű, úgy azt a cégnévben a cégformára történő utalás előtt fel kell tüntetni, ha pedig közhasznú jogállású, úgy az feltüntethető (Ctv. 4. § (2) bekezdés).  A cégnévben az állami vagy nemzeti kifejezés csak akkor szerepelhet, ha az állam a cégben közvetlenül vagy szervei útján többségi befolyással rendelkezik  vagy a cég tartós állami tulajdoni körbe tartozik (Ctv. 4. § (3) bekezdés). Kiemelkedő történelmi személyiség nevét csak a Magyar Tudományos Akadémia, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik csak a jogosult engedélyével lehet a cégnévben szerepeltetni (Ctv. 4. § (5) bekezdés).

A cég nevét illetve rövidített nevét a cégbejegyzési eljárás alatt „bejegyzés alatt” vagy „b.a.”, csődeljárás esetén „csődeljárás alatt” vagy „cs.a.”, felszámolási eljárás esetén „felszámolás alatt” vagy „ f.a.”,  végelszámolás esetén „végelszámolás alatt” vagy „v.a.”, kényszertörlési eljárás esetén „ kényszertörlés alatt” vagy „kt.a.” toldattal kell használni (Ctv. 5. § ).

Két vagy több azonos nevű cég közül a választott név viselésének joga azt illeti meg, amely a cégbejegyzési kérelmét előbb nyújtotta be, illetve elsőként élt névfoglalással (Ctv. 6. § (1) bekezdés). A cégbíróság kérelemre egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban szerepel-e bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló illetőleg névfoglalással rendelkező cég. A kérelmet a cég jogi képviselője elektronikusan nyújthatja be illeték megfizetése ellenében (Ctv. 6. § (2) bekezdés). Ha a választott cégnév bejegyezhető, úgy a cégbíróság azt a kérelmező javára hatvan napos időtartamra lefoglalja, és a cégnevek nyilvántartásában feltünteti. Ezen időtartam alatt más jogalany ezzel a névvel a cégnyilvántartásba nem jegyezhető be, illetőleg névfoglalással nem élhet. A névfoglalást elutasító határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. HA a cég illetve a névváltozás bejegyzésére hatvan napon belül nem kerül sor, a névfoglalás megszűnik (Ctv. 6. § (3) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 67-70/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

67/2012. június 5.

 

 

113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelet

A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.06.

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

 2012.06.13.

7/2012. (VI. 5.) HM rendelet

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

 2012.06.08.

11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 2012.06.06.

Köf. 5033/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.06.05.

1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat

A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról

 2012.06.05.

1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.06.05.

1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozat

A Steindl Imre Program bővítéséről

 2012.06.05.

1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozat

A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról

 2012.06.05.

3/2012. (VI. 5.) NGM határozat

A Magyar Export-import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról

 2012.06.05.

68/2012. június 8.    

51/2012. (VI. 8.) VM rendelet

A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről

2012.06.11.

52/2012. (VI. 8.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

2012.06.09.

69/2012. június 8.    

114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet

A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

2012.06.09.

29/2012. (VI. 8.) BM rendelet

Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

2012.06.09.

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet

A 2012/2013. tanév rendjéről

2012.09.01.

29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról

2012.06.11.

30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

2012.06.11.

31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről

2012.06.11.

32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

2012.06.11.

33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

2012.06.11.

34/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Közlekedés Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról

2012.06.11.

35/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Közlekedés Operatív Programban közszolgáltatások ellátását biztosító infrastruktúra fejlesztésére és járművek beszerzésére, valamint a 4. prioritás 5. konstrukciójában megvalósíthatósági tanulmány készítésére rendelt források felhasználására vonatkozó állami támogatási szabályokról

2012.06.11.

36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

2012.06.11.

Köf. 5013/2012/7. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.06.08.

Köf. 5007/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2012.06.08.

130/2012. (VI. 8.) KE határozat

Az Országos Bírósági Hivatal általános elnökhelyettesének és az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

2012.06.08.

131/2012. (VI. 8.) KE határozat

Rektori megbízás alóli felmentésről

2012.06.08.

132/2012. (VI. 8.) KE határozat

Bírák kinevezéséről és felmentéséről

2012.06.08.

133/2012. (VI. 8.) KE határozat

Bírói felmentésről

2012.06.08.

134/2012. (VI. 8.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

2012.06.08.

135/2012. (VI. 8.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2012.06.08.

136/2012. (VI. 8.) KEhatározat

Kitüntetés adományozásáról

2012.06.08.

137/2012. (VI. 8.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

2012.06.08.

1187/2012. (VI. 8.) Korm. határozat

Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

2012.06.08.

1188/2012. (VI. 8.) Korm. határozat

A Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges intézkedésekről

2012.06.08.

65/2012. (VI. 8.) ME határozat

A nagy távolságra jutó, határokat átlépő levegőszennyezésről szóló Genfi Egyezmény Végrehajtó Tanácsának ülésein való részvételről

2012.06.08.

66/2012. (VI. 8.) ME határozat

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről

2012.06.08.

67/2012. (VI. 8.) ME határozat

A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény részes államainak konferenciáin való részvételről

2012.06.08.

68/2012. (VI. 8.) ME határozat

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja Kormányzó Tanácsának ülésein való részvételről

2012.06.08.

70/2012. június 11.    

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet

Egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.08.01.

8/2012. (VI. 11.) HM rendelet

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

2012.06.14.

1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozat

Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport létrehozásáról

2012.06.12.

1190/2012. (VI. 11.) Korm. határozat

A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

2012.06.12.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. június 6. 55. évfolyam, L 146

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 475/2012/EU (2012. június 5.) rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 nemzetközi számviteli standard és az IAS 19 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 476/2012/EU (2012. június 5.) végrehajtási rendelete a Spanyolország vagy Franciaország lobogója alatt közlekedő vagy ott lajstromozott erszényes kerítőhálós hajók által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-tól keletre és a Földközi-tengeren folytatott, kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 477/2012/EU (2012. június 5.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/291/KKBP (2012. június 5.) határozata az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Unió Műholdközpontjának felállításáról szóló 2001/555/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló, 2011. május 23-i 2011/297/KKBP tanácsi határozathoz (  HL L 136., 2011.5.24.)
2012. június 7. 55. évfolyam, L 147

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/292/EU (2012. május 31.) határozata az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 478/2012/EU (2012. június 4.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, rombuszhalakra irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 479/2012/EU (2012. június 6.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
2012. június 8. 55. évfolyam, L 148

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 480/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete az 19011000 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, az 10064000 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 481/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens kezelésére alkalmazandó szabályok megállapításáról
A Bizottság 482/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Tettnanger Hopfen [OFJ])
A Bizottság 483/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 484/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete a 430/2012/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében nyújtandó, olívaolajra vonatkozó magántárolási támogatás maximális összegének megállapításáról
A Bizottság 485/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott hetedik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
2012. június 8. 55. évfolyam, L 149

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 464/2012/EU (2012. május 22.) rendelete a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 465/2012/EU (2012. május 22.) rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról
2012. június 9. 55. évfolyam, L 150

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 486/2012/EU (2012. március 30.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztató, az alaptájékoztató, az összefoglaló és a végleges feltételek formátuma és tartalma, valamint a közzétételi követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 487/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Tomate La Cañada [OFJ])
A Bizottság 488/2012/EU (2012. június 8.) rendelete a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében kiadott forgalombahozatali engedélyekkel kapcsolatos egyes kötelezettségek megsértése miatt kiszabott pénzbírságokról szóló 658/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 489/2012/EU (2012. június 8.) végrehajtási rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének alkalmazására megállapított végrehajtási szabályokról
A Bizottság 490/2012/EU (2012. június 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/293/EU (2012. február 8.) határozata a Svédország által a Hammar Nordic Plugg AB javára nyújtott, SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 & ex CP 194/09) állami támogatásról (az értesítés a C(2012) 546. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/294/EU (2012. május 25.) végrehajtási határozata a tagállamok 2012. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 3262. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásainak felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. április 27-i 407/2011/EK bizottsági rendelethez (  HL L 108., 2011.4.28.)
2012. június 12. 55. évfolyam, L 151

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/297/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/298/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosítása vonatkozásában képviselendő álláspontról
 

RENDELETEK

A Bizottság 491/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 492/2012/EU (2012. június 7.) végrehajtási rendelete az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Berenjena de Almagro [OFJ])
A Bizottság 493/2012/EU (2012. június 11.) rendelete a hulladékelemek és -akkumulátorok újrafeldolgozási eljárásaihoz tartozó, a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti újrafeldolgozási hatékonysági mutatók számítása részletes szabályainak megállapításáról
A Bizottság 494/2012/EU (2012. június 11.) rendelete az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló 593/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 495/2012/EU (2012. június 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 496/2012/EU (2012. június 11.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/299/EU (2012. június 7.) határozata a DNS-adatok tekintetében az Észtországgal való automatizált adatcsere megindításáról
A Tanács 2012/300/EU (2012. június 7.) határozata az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy osztrák tagjának kinevezéséről
2012. június 6. 55. évfolyam, C 160
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 160/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye az EU–USA vám-együttműködési vegyes bizottságon belül az Európai Unió engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó programjának és az Amerikai Egyesült Államok terrorizmusellenes vámügyi és kereskedelmi partnerségi programjának kölcsönös elismerése tekintetében képviselendő uniós álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 160/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 160/03 A Bizottság közleménye az Európai Unió által a rizságazat termékeire vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2012. szeptemberi alidőszakban rendelkezésre álló mennyiségről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 160/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 160/05 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén történő információszolgáltatási eljárásról szóló, 98/34/EK irányelve 11. cikkének megfelelően – A 98/34/EK értesítési eljárás keretében hivatalosan bejelentett műszaki szabályokra vonatkozó statisztikák
2012/C 160/06 A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 160/07 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó, hatályban lévő dömpingellenes intézkedések azt követően történő felülvizsgálatának megindításáról, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitarendező Testülete 2011. július 28-án az EK – Kötőelemek vitában (DS 397) ajánlásokat és határozatokat fogadott el
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 160/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6612 – Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 160/09 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – A határidő meghosszabbítása – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. június 6. 55. évfolyam, C 160A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 160 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)
2012. június 7. 55. évfolyam, C 161
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 161/01 Az Európai Központi Bank ajánlása (2012. június 1.) az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról (EKB/2012/9)
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 161/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6447 – IAG/BMI)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2012/C 161/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. március 22.) i. a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelv iránti javaslatról, ii. a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló (EMIR) rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, iii. a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókról szóló irányelv iránti javaslatról és iv. a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2012/21)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 161/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 161/05 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Titkárság

2012/C 161/06 Az EFTA Titkárságának közleménye
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 161/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco)
2012/C 161/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 161/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. június 7. 55. évfolyam, C 161A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2012/C 161 A/01 Nyílt pályázati felhívás – Adminisztratív asszisztens – Hivatkozás: EF-TA-12-04
2012. június 8. 55. évfolyam, C 162
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 162/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6305 – DFDS/C.RO Ports/Älvsborg)
2012/C 162/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6439 – AGRANA/RWA/JV)
2012/C 162/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 162/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 162/05 A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2012. március 12-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/38.695 – Nátrium-klorát-ügyhöz kapcsolódó módosító határozatról – Előadó: Bulgária
2012/C 162/06 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/38.695 – Nátrium-klorát
2012/C 162/07 A Bizottság határozatának összefoglalója (2012. március 27.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (COMP/38.695 – Nátrium-klorát ügy) (az értesítés a C(2012) 1965. final számú dokumentummal történt)
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 162/08 Hercule II – Ajánlattételi felhívás – OLAF/2012/D5/05 – Technikai segítségnyújtás a cigaretta és dohány jelenlétének kimutatásában
2012/C 162/09 A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti értesítés az AB bankas Snoras hitelezőinek gyűléséről
 

Európai Beruházási Bank

2012/C 162/10 Pályázati felhívás – az Európai Beruházási Bank Intézete három új EIBURS-támogatási programot hirdet Tudásprograma keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 162/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 162/12 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 162/13 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 9. 55. évfolyam, C 163
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 163/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6585 – CNP Assurances/Swisslife France/JV)
2012/C 163/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 163/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 163/04 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. június 9. 55. évfolyam, C 164
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 164/01 Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2011-es pénzügyi év
2012. június 9. 55. évfolyam, C 165
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 165/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 157., 2012.6.2.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 165/02 C-443/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Tribunale di Cosenza (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CCIAA di Cosenza kontra Grillo Star Srl Fallimento (2008/7/EK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja — Hatály — A helyi kereskedelmi, ipari, kézműipari és mezőgazdasági kamaráknak fizetett éves illeték)
2012/C 165/03 C-141/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. április 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 39 — EK 42. cikk — Személyek szabad mozgása — 1408/71/EGK rendelet — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — Bizonyos ellátások folyósításának megtagadása — Hollandiában tengeri olajfúró tornyokon foglalkoztatott munkavállalók — A kereset elfogadhatósága)
2012/C 165/04 C-213/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Lietuvos Aukąčiausiasis Teismas (Litvánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F-Tex SIA kontra Lietuvos-Anglijos UAB „Jadecloud-Vilma” (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 1346/2000/EK rendelet — A 3. cikk (1) bekezdése — A fizetésképtelenségi eljárással összefüggő és „ahhoz szorosan kapcsolódó” kereset fogalma — 44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja — A „polgári és kereskedelmi ügyek” és a „csődeljárás” fogalma — A megtámadási jognak a felszámoló általi engedményezése alapján benyújtott kereset)
2012/C 165/05 C-221/10. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 19-i ítélete — Artegodan GmbH kontra Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság (Fellebbezés — Az EK 288. cikk második bekezdése — Az Unió szerződésen kívüli felelőssége — Feltételek — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Az amfepramont tartalmazó, emberi felhasználásra szánt gyógyszerek forgalomba hozatala engedélyezésének visszavonásáról szóló határozat)
2012/C 165/06 C-415/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Bundesarbeitsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Galina Meister kontra Speech Design Carrier Systems GmbH (2000/43/EK, 2000/78/EK és 2006/54/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — Olyan munkavállaló, aki hitelt érdemlő módon állítja, hogy megfelel az álláshirdetésben szereplő feltételeknek — E munkavállaló azon információhoz való joga, hogy a munkáltató felvett-e más pályázót)
2012/C 165/07 C-461/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Högsta domstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB kontra Perfect Communication Sweden AB (Szerzői jog és szomszédos jogok — Internetes adatfeldolgozás — Kizárólagos jog megsértése — Az internetszolgáltató által biztosított IP-címről FTP-szerver segítségével az interneten hozzáférhetővé tett hangoskönyvek — Az IP-címet használó személy nevének és címének közlése céljából az internetszolgáltatóhoz intézett meghagyás)
2012/C 165/08 C-523/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. április 19-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Wintersteiger AG kontra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (44/2001/EK rendelet — Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben — „Jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel” kapcsolatos hatáskör — Azon hely meghatározása, ahol a káresemény bekövetkezett, vagy bekövetkezhet — Valamely tagállam legfelső szintű tartományneve alatt működő, reklámszolgáltatást nyújtó szolgáltató internetes oldala — Más tagállamban lajstromozott védjeggyel azonos kulcsszó hirdető általi használata)
2012/C 165/09 C-549/10. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 19-i ítélete — Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Erőfölény — Visszaélés — Az üvegvisszaváltó automaták piaca — Az EK 82. cikknek és az EGT-Megállapodás 54. cikkének a megsértését megállapító határozat — Kizárólagossági megállapodások, mennyiségi kötelezettségvállalások és hűségengedmények)
2012/C 165/10 C-121/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. április 19-i ítélete (a Conseil d'État (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pro-Braine ASBL és társai kontra Commune de Braine-le-Château (1999/31/EK irányelv — Hulladéklerakás — 85/337/EGK irányelv — Egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Valamely engedélyezett lerakó működésének folytatására vonatkozó határozat, környezeti hatásvizsgálat hiányában — Az „engedély” fogalma)
2012/C 165/11 C-297/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. április 19-i ítélete — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/60/EK irányelv — Uniós vízpolitika — Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek — Közzététel — A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele — A Bizottságnak történő bejelentés elmaradása)
2012/C 165/12 C-31/12. sz. ügy: A S±d Rejonowy w Zakopanem (Lengyelország) által 2012. január 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Büntetőeljárás Wojciech Ziemski és Andrej Kozak ellen
2012/C 165/13 C-68/12. sz. ügy: Najvyąąí súd Slovenskej republiky (Szlovák Köztársaság) által 2012. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Slovenská sporitel’ňa, a.s. kontra Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
2012/C 165/14 C-70/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-208/06. sz., Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV és Quinn Plastics GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2011. november 30-án/-én/-jén hozott ítélete ellen a Quinn Barlo Ltd, a Quinn Plastics NV és a Quinn Plastics GmbH által 2012. február 10-én benyújtott fellebbezés
2012/C 165/15 C-120/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-62/09. sz., Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Bernhard Rintisch által 2012. március 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 165/16 C-121/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-109/09. sz., Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Bernhard Rintisch által 2012. március 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 165/17 C-122/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-152/09. sz., Bernhard Rintisch kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Bernhard Rintisch által 2012. március 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 165/18 C-131/12. sz. ügy: Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2012. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Google Spain, S.L., Google, Inc. kontra Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González
2012/C 165/19 C-140/12. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2012. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pensionsversicherungsanstalt kontra Peter Brey
2012/C 165/20 C-143/12. sz. ügy: 2012. március 23-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2012/C 165/21 C-149/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-71/10. sz., Xeda International SA, Pace International LLC kontra Európai Bizottság ügyben 2012. január 19-én hozott ítélete ellen a Xeda International SA, Pace International LLC által 2012. március 27-én benyújtott fellebbezés
2012/C 165/22 C-153/12. sz. ügy: Az Administrativen sad — Varna (Bulgária) által 2012. március 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sani Treyd EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 165/23 C-162/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Società Airport Shuttle Express scarl és Giovanni Panarisi kontra Comune di Grottaferrata
2012/C 165/24 C-163/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl és Gianpaolo Vivani kontra Comune di Grottaferrata
 

Törvényszék

2012/C 165/25 T-329/05. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 25-i ítélete — Movimondo Onlus kontra Bizottság („Választottbírósági kikötés — Az ECHO és humanitárius célú szervezetek közötti partnerségi keretmegállapodás — Támogatási megállapodások — A kifizetések felfüggesztése”)
2012/C 165/26 T-554/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 24-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — Az Európai Unió vámok, jövedéki adók és adók területén használt számítógépes alkalmazásaival kapcsolatos üzleti, műszaki és projekt-tanácsadási szolgáltatások nyújtása — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — A szerződés egy másik ajánlattevőnek történő odaítélése — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — Kiválasztási és odaítélési szempontok — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba”)
2012/C 165/27 T-49/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 19-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — A Regionális Politikai Főigazgatóság informatikai rendszerének karbantartására irányuló szolgáltatásnyújtás — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Egyenlő bánásmód — Indokolási kötelezettség — Lényeges eljárási szabályok megsértése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 165/28 T-162/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 19-i ítélete — Würth és Fasteners (Shenyang) kontra Tanács („Megsemmisítés iránti kereset — Dömping — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 165/29 T-37/10. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 27-i ítélete — De Nicola kontra EBB („Fellebbezés — Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Értékelés — Előléptetés — A 2006. évi értékelési és előléptetési időszak — A fellebbviteli bizottság határozata — A felülvizsgálat terjedelme — Betegségbiztosítás — A gyógykezelési költségek megtérítésének megtagadása — Kártérítési kereset”)
2012/C 165/30 T-166/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 24-i ítélete — Samskip Multimodal Container Logistics kontra Bizottság („Hatályon kívül helyezés iránti kereset — Az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítása érdekében nyújtott közösségi pénzügyi támogatás odaítéléséről szóló határozat — Marco Polo II. program — A támogatási megállapodás felmondása és a projekt végleges elvetése — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnte — Okafogyottság”)
2012/C 165/31 T-509/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 25-i ítélete — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzkészletek befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Elfogadhatóság — A Tanács hatásköre — Hatáskörrel való visszaélés — Hatálybalépés — A visszaható hatály tilalma — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Téves jogalkalmazás — Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalma — Mérlegelési hiba”)
2012/C 165/32 T-326/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 25-i ítélete — Brainlab kontra OHIM (BrainLAB) („Közösségi védjegy — A BrainLAB közösségi szóvédjegy — A védjegyoltalom megújítása iránti kérelem hiánya — A védjegy törlése az oltalom lejártakor — Igazolás iránti kérelem — A 207/2009/EK rendelet 81. cikke”)
2012/C 165/33 T-328/11 sz. ügy: A Törvényszék 2012. április 24-i ítélete — Leifheit kontra OHIM (EcoPerfect) („Közösségi védjegy — Az EcoPerfect közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)
2012/C 165/34 T-196/11. sz. ügy: 2012. április 12-én benyújtott kereset — AX kontra Tanács
2012/C 165/35 T-113/12. sz. ügy: 2012. március 5-én benyújtott kereset — Bial — Portela kontra OHIM — Probiotical (PROBIAL)
2012/C 165/36 T-114/12. sz. ügy: 2012. március 8-án benyújtott kereset — Bode Chemie kontra OHIM — Laros (sterilina)
2012/C 165/37 T-119/12. sz. ügy: 2012. március 5-én benyújtott kereset — USFSPEI és Loescher kontra Tanács
2012/C 165/38 T-120/12. sz. ügy: 2012. március 9-én benyújtott kereset — Shahid Beheshti University kontra Tanács
2012/C 165/39 T-122/12. sz. ügy: 2012. március 19-én benyújtott kereset — ActionSportGames kontra OHIM
2012/C 165/40 T-127/12. sz. ügy: 2012. március 22-én benyújtott kereset — Free kontra OHIM — Noble Gaming (FREEVOLUTION TM)
2012/C 165/41 T-131/12. sz. ügy: 2012. március 23-án benyújtott kereset — Spa Monopole kontra OHIM — Orly International (SPARITUAL)
2012/C 165/42 T-132/12. sz. ügy: 2012. március 23-án benyújtott kereset — Scooters India kontra OHIM — Brandconcern (LAMBRETTA)
2012/C 165/43 T-133/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — Ben Ali kontra Tanács
2012/C 165/44 T-139/12. sz. ügy: 2012. március 28-án benyújtott kereset –Wehmeyer kontra OHIM — Cluett, Peabody (Fairfield)
2012/C 165/45 T-140/12. sz. ügy: 2012. március 28-án benyújtott kereset — Teva Pharma és Teva Pharmaceuticals Europe kontra EMA
2012/C 165/46 T-141/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — Pro-Duo kontra OHIM — El Corte Inglés (GO!)
2012/C 165/47 T-142/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — Aventis Pharmaceuticals kontra OHIM — Fasel (CULTRA)
2012/C 165/48 T-143/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság
2012/C 165/49 T-145/12. sz. ügy: 2012. március 29-én benyújtott kereset — Bayerische Motoren Werke kontra OHIM (ECO PRO)
2012/C 165/50 T-147/12. sz. ügy: 2012. március 30-án benyújtott kereset — Wünsche Handelsgesellschaft International kontra Bizottság
2012/C 165/51 T-152/12. sz. ügy: 2012. április 4-én benyújtott kereset — Deutsche Post kontra Bizottság
2012/C 165/52 T-155/12. sz. ügy: 2012. április 2-án benyújtott kereset — Schulze kontra OHIM — NKL (Klassiklotterie)
2012/C 165/53 T-156/12. sz. ügy: 2012. április 5-én benyújtott kereset — Sweet Tec kontra OHIM (ovális alakja)
2012/C 165/54 T-164/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — Alstom és társai kontra Bizottság
2012/C 165/55 T-168/12. sz. ügy: 2012. április 13-án benyújtott kereset — Georgias és társai kontra Tanács és Bizottság
2012/C 165/56 T-169/12. sz. ügy: 2012. április 10-én benyújtott kereset — CHEMK és KF kontra Tanács
2012. június 12. 55. évfolyam, C 166
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 166/01 A Bizottság véleménye (2012. június 11.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Cadarache területén található ITER (nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor) radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 166/02 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 166/03 Értesítés az Ukrajnából származó vasalódeszkák behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges időközi felülvizsgálat megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 166/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6633 – Providence Equity Partners/HSE24) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 166/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6575 – Glencore International/Viterra) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 166/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6574 – KPN/De Persgroep/Roularta/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 166/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6590 – Santander Consumer UK/Hyundai Motor Company/Hyundai Capital UK Limited JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

Helyesbítések

2012/C 166/08 Helyesbítés nyílt pályázati felhíváshoz – Adminisztratív asszisztens – Hivatkozás: EF-TA-12-04 (  HL C 161. A, 2012.6.7.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!