7. évfolyam 19. szám 2012.05.08.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Tisztuló gazdaság az adóssághullámban

Áprilisban 1796 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon. Ez október óta a legkedvezőbb havi adat, igaz a húsvét és az átcsoportosított munkanapok önmagukban is a csökkenés irányába hatottak. A végelszámolások száma azonban a visszafogottabb közzétételek ellenére is immár a harmadik egymást követő hónapban haladta meg a 3000-es értéket – ilyesmire pedig sohasem volt példa korábban Magyarországon.

A felszámolások tekintetében némiképp javult a cégstatisztika áprilisban. A hónap folyamán összesen 1796 felszámolási eljárás megindítását tették közzé. Ez 7,7 százalékkal kevesebb, mint az első negyedév 1945 darabos havi átlagértéke, ugyanakkor 28 százalékkal több a múlt év azonos időszakában közzétett felszámolásoknál. „Több ok miatt is korai lenne még a felszámolások növekedési trendjének megtöréséről beszélni: nem beszélhetünk a gazdaság növekedéséről, a lánctartozások mértékében sem tapasztalható csökkenés, a sok kényszer-végelszámolás jelentős része pedig idővel átfordul felszámolásba” –  mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

Tovább a teljes cikkre

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 18. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 3
Felszámolás 227
Végelszámolás 1147
Hivatalból való törlés 86

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 805

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 532 db.

A héten 15422 cégnév, 4095 székhelycím és 1393 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 522422 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése, az alaptőke leszállítása, felemelése 

A nyilvánosan működő részvénytársaságnál ha az alapszabály így rendelkezik igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működhet. Az igazgatótanács ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság feladatait is (Gt. 308. § (1) bekezdés). A nyilvánosan működő részvénytársaság nem választhat ügydöntő felügyelőbizottságot, vagyis nem ruházhatja a felügyelőbizottságra az igazgatóság és az ügyvezetők megválasztását, díjazásuk megállapítását, valamint nem kötheti a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához egyes ügydöntő határozatok meghozatalát (Gt. 308. § (2) bekezdés). Az igazgatóság helyett nem lehet vezérigazgatót választani (Gt. 308. § (3) bekezdés). Az alapszabály korlátozhatja az egyidejűleg visszahívható vezető tisztségviselők számát (Gt. 308. § (4) bekezdés). Az igazgatótanács legalább öt és legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét tagjai közül maga választja kivéve, ha az alapszabály az elnök közgyűlés által történő közvetlen megválasztását írja elő (Gt. 309. § (1) bekezdés). Az igazgatótanács tagjai többségének függetlennek kell lennie, vagyis az igazgatótanácsi tagságon kívül a részvénytársasággal nem állhatnak más jogviszonyban (Gt. 309. § (2) bekezdés). Nem minősül az igazgatótanács tagja függetlennek különösen, ha a részvénytársaság munkavállalója, vagy volt munkavállalója a jogviszony megszűnésétől számított öt évig, a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői részére ellenérték fejében szakértői tevékenységet folytat, a részvénytársaság szavazatainak legalább harminc százalékát közvetlenül vagy közvetve birtokló részvényese, vagy annak közeli hozzátartozója illetve élettársa, közeli hozzátartozója a részvénytársaság vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának, ha a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagságára tekintettel javadalmazásban részesül, vagy a részvénytársaságtól vagy kapcsolt vállalkozástól az igazgatótanácsi tagságért járó díjazáson kívül más juttatásban részesül, az igazgatótanács nem független tagjával más gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján az említett tag felette irányítási jogokat gyakorolhat, a részvénytársaság független könyvvizsgálója, a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere a jogviszony megszűnésétől számított három évig (Gt. 309. § (3) bekezdés). Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság is működik, úgy tagjaira a fenti összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell (Gt. 310. §).

A nyilvánosan működő részvénytársaságnál legalább három tagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, és ha ilyen működik a felügyelőbizottság független tagjai közül választja (Gt. 311. § (1) bekezdés). A bizottság legalább egy tagjának könyvvizsgálói vagy számviteli képzettséggel kell rendelkeznie (Gt. 311. § (2) bekezdés). Az audit bizottság hatáskörébe tarozik a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése, javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése és az alapszabály felhatalmazása esetén annak aláírása, a könyvvizsgáló tevékenységének – így különösen a vele szembeni szakmai követelmények érvényesülésének – figyelemmel kísérése, és a szükségessé váló intézkedésekre javaslat tétel, a pénzügyi beszámoló rendszer működésének figyelemmel kísérése, és szükség esetén javaslattétel az intézkedésekre, az igazgatótanács és a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámoló rendszer működésének megfelelő ellenőrzése érdekében, a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának ellenőrzése (Gt. 311. § (3) bekezdés).

Ha a részvények a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt felelős társaságirányítási jelentést terjeszt a közgyűlés elé (Gt. 312. § (1) bekezdés). A jelentésben az igazgatóság összefoglalja az előző üzleti évben folytatott felelős vállaltirányítási gyakorlatot. A jelentést a társaság honlapján közzé kell tenni (Gt. 312. § (2) bekezdés). A jelentést a közgyűlés külön fogadja el. Ha a részvénytársaságnál felügyelő bizottság működik, akkor a jelentés jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé (Gt. 312. § (3) bekezdés).

Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság különböző részvényfajtákba és részvényosztályokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemeléséről csak akkor lehet dönteni, ha ahhoz a tőkeemeléssel érintett illetve az alapszabályban érintettnek nyilvánított részvényfajtákba és részvényosztályokba tartozó részvények tulajdonosai az alapszabályban meghatározott módon külön hozzájárultak (Gt. 313. § (1) bekezdés). Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulással kerül sor, a részvényeseket, ezen belül is első helyen az emeléssel forgalomba hozott részvénysorozattal azonos részvénysorozatba tartozó részvények tulajdonosait, majd az átváltoztatható és jegyzési elsőbbséget biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg ebben a sorrendben (Gt. 313. § (2) bekezdés). A részvénytársaság ezen elsőbbségi jogról és annak részletes feltételeiről a jogosultakat köteles az alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni (Gt. 313. § (3) bekezdés). Az elsőbbségi jog az alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A közgyűlés azonban az igazgatóság indokolt előterjesztésére az elsőbbségi jogot kizárhatja vagy korlátozhatja (Gt. 313. § (4) bekezdés). Ha a közgyűlés az igazgatóságot hatalmazza fel a tőkeemelésről szóló döntés meghozatalára, akkor ezen határozatában a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására is felhatalmazást adhat (Gt. 313. § (5) bekezdés). Új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerülhet sor (Gt. 314. § (1) bekezdés).

Magyar Közlöny 52-53/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

52/2012. május 2.

 

 

2012. évi XL. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

 2012.05.05.

2012. évi XLI. törvény

A személyszállítási szolgáltatásokról

 2012.07.01.

38/2012. (V. 2.) OGY határozat

Köztársasági elnökválasztásáról

 2012.05.02.

96/2012. (V. 2.) KE határozat

Bírák felmentéséről

 2012.05.02.

97/2012. (V. 2.) KE határozat

Bírák felmentéséről

 2012.05.02.

98/2012. (V. 2.) KE határozat

Bírák kinevezéséről és felmentéséről

 2012.05.02.

99/2012. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.05.02.

100/2012. (V. 2.) KE határozat

Bírói kinevezésről

 2012.05.02.

101/2012. (V. 2.) KE határozat

Vezérőrnagyi előléptetésről

 2012.05.02.

102/2012. (V. 2.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.05.02.

103/2012. (V. 2.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.05.02.

104/2012. (V. 2.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.05.02.

105/2012. (V. 2.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.05.02.

106/2012. (V. 2.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

 2012.05.02.

107/2012. (V. 2.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.05.02.

108/2012. (V. 2.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.05.02.

109/2012. (V. 2.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.05.02.

110/2012. (V. 2.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

 2012.05.02.

111/2012. (V. 2.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.05.02.

112/2012. (V. 2.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.05.02.

113/2012. (V. 2.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.05.02.

114/2012. (V. 2.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.05.02.

115/2012. (V. 2.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

 2012.05.02.

44/2012. (V. 2.) ME határozat

A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az adóügyekben történő információcsere tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

45/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

46/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország és Kanada között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

47/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

48/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a bűnözés leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

49/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország és a Macedón Köztársaság között a határokon átnyúló bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

50/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

51/2012. (V. 2.) ME határozat

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

52/2012. (V. 2.) ME határozat

Magyarország és a Török Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.02.

53/2012. május 3.

 

 

9/2012. (V. 3.) NGM rendelet

Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet, valamint a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról

 2012.05.04.

42/2012. (V. 3.) VM rendelet

A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosításáról

 2012.05.06.

43/2012. (V. 3.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

 2012.05.04.

44/2012. (V. 3.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.05.04.

1134/2012. (V. 3.) Korm. határozat

Az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. Cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

 2012.05.03.

1135/2012. (V. 3.) Korm. határozat

A nukleáris biztonságról létrejött egyezmény szerinti Rendkívüli Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezleten való magyar részvételről

 2012.05.03.

1136/2012. (V. 3.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről

 2012.05.03.

1137/2012. (V. 3.) Korm. határozat

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 2012. évi finanszírozásáról

 2012.05.03.

1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat

A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről

 2012.05.03.

53/2012. (V. 3.) ME határozat

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.05.03.

54/2012. (V. 3.) ME határozat

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti szabadkereskedelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.05.03.

55/2012. (V. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár felmentéséről

 2012.05.03.

56/2012. (V. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.05.03.

57/2012. (V. 3.) ME határozat

Helyettes államtitkár kinevezéséről

 2012.05.03.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. május 1. 55. évfolyam, L 117

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/231/EU (2012. április 23.) határozata az Európai Unió és Brazília között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Thaiföld között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően az 1994. évi GATT-hoz csatolt uniós vámtarifajegyzékben meghatározott feldolgozott baromfihús tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 372/2012/EU (2012. április 30.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 373/2012/EU (2012. április 30.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. május 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/232/EU (2012. április 26.) végrehajtási határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazásának Románia számára történő engedélyezéséről
A Bizottság 2012/233/EU (2012. április 27.) végrehajtási határozata a vízuminformációs rendszer (VIS) második régióban történő működése kezdő időpontjának meghatározásáról
A Bizottság 2012/234/EU (2012. április 27.) végrehajtási határozata a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak az elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 2883. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/235/EU (2012. március 29.) határozata a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2012/6)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a harmadik államoknak a szomáliai biztonsági erők kiképzéséhez való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai misszióhoz (EUTM Somalia) való hozzájárulása elfogadásáról szóló 2011. december 6-i Politikai és Biztonsági Bizottság EUTM Somalia/1/2011 határozatához (2011/815/KKBP) (  HL L 324., 2011.12.7.)
Helyesbítő jegyzőkönyv egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről létrejött ideiglenes megállapodáshoz, amelyet 2008. április 29-én írtak alá Luxembourgban (  HL L 28., 2010.1.30., 2. o., helyesbítés közzétéve:  HL L 58., 2010.3.9., 22. o.)
2012. május 3. 55. évfolyam, L 118

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 374/2012/EU (2012. április 26.) végrehajtási rendelete a Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból és Szerbiából származó „baby beef”-termékekre vonatkozóan megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1255/2010/EU rendelet módosításáról
A Bizottság 375/2012/EU (2012. május 2.) végrehajtási rendelete az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 376/2012/EU (2012. május 2.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/236/EU (2012. április 26.) határozata a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lengyelországgal való automatizált adatcsere megindításáról
2012. május 4. 55. évfolyam, L 119

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 377/2012/EU (2012. május 3.) rendelete a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről
A Bizottság 378/2012/EU (2012. május 3.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 379/2012/EU (2012. május 3.) rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság 380/2012/EU (2012. május 3.) rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 381/2012/EU (2012. május 3.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 382/2012/EU (2012. május 3.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott ötödik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/237/KKBP (2012. május 3.) határozata a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről
A Tanács 2012/238/EU (2012. április 26.) határozata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról
A Tanács 2012/239/EU (2012. május 2.) határozata a Régiók Bizottsága három spanyol tagjának és két spanyol póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/240/EU (2012. április 27.) végrehajtási határozata a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak az elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 2891. számú dokumentummal történt)
2012. május 5. 55. évfolyam, L 120

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 383/2012/EU (2012. május 4.) rendelete az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról
A Bizottság 384/2012/EU (2012. május 4.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/241/EU (2012. május 2.) határozata a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/242/EU (2012. május 2.) határozata a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3e. cikke alapján a légijármű-üzemeltetőknek ingyenesen kiosztandó kibocsátásiegység-mennyiségekhez tartozó referenciaértékekről szóló, 2011. szeptember 26-i 2011/638/EU bizottsági határozathoz (  HL L 252., 2011.9.28.)
Helyesbítés a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. június 6-i 504/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 149., 2008.6.7.)
2012. május 8. 55. évfolyam, L 121

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 389/2012/EU (2012. május 2.) rendelete a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/243/EU (2012. március 8.) határozata az Európai Unió és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet közötti megerősített együttműködési keret biztosításáról szóló együttműködési megállapodás megkötéséről és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályok megállapításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 390/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 391/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A tagállamok kormányai képviselőinek 2012/244/EU (2012. április 25.) határozata a Bíróság bíráinak és főtanácsnokainak kinevezéséről
A Tanács 2012/245/EU (2012. április 26.) határozata a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alapszabályának felülvizsgálatáról
A Bizottság 2012/246/EU (2012. május 2.) végrehajtási határozata az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger kékúszójútonhal-állományának helyreállításával kapcsolatos egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2011/207/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 2800. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/247/EU (2012. május 7.) határozata a Belaruszból származó egyes, varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára – a varrat nélküli rozsdamentes acélcsövek kivételével – vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2011. pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak az elszámolásáról szóló, 2012. április 27-i 2012/234/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 117., 2012.5.1.)
Helyesbítés a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelethez (  HL L 110., 2012.4.24.)
2012. május 8. 55. évfolyam, L 122

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 73. sz. előírása Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásához: I.Járművek, oldalsó aláfutásgátlójuk (LPD) tekintetében – II.Oldalsó aláfutásgátlók (LPD) – III.Járművek, ezen előírás II. része szerint jóváhagyott típusú oldalsó aláfutásgátló beépítése tekintetében
Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 97. számú előírása Egységes rendelkezések jármű-riasztórendszerek, valamint gépjárművek riasztórendszerük tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. május 1. 55. évfolyam, C 127
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 127/01 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 127/02 Határozat a Societatea de Asigurare-Reasigurare Lig Insurance SA biztosítóintézet tevékenységének ideiglenes tilalmáról – Szankciók (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 127/03 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 127/04 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6563 – Mexichem SIH/Wavin)
2012. május 1. 55. évfolyam, C 127E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2011–2012

2012. február 13–16-i ülések

2012/C 127 E/01 2012. február 13-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 127 E/02 2012. február 14-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 127 E/03 2012. február 15-i ülés jegyzőkönyve
2012/C 127 E/04 2012. február 16-i ülés jegyzőkönyve
2012. május 3. 55. évfolyam, C 128
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 128/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 128/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 128/03 Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 1,00 % 2012. május 1. – Euro-átváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 128/04 Az Oslo tingrett 2011. november 11-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz az Arcade Drilling AS kontra Staten v/Skatt Vest ügyben (E-15/11. sz. ügy)
2012/C 128/05 A Hæstiréttur Íslands EFTA-Bírósághoz 2011. december 15-én benyújtott tanácsadó vélemény iránti kérelme az Aresbank SA kontra Landsbankinn hf., Fjármálaeftirlitið (Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) és Izland ügyben (E-17/11. sz. ügy)
2012/C 128/06 A Héraðsdómur Reykjavíkur 2011. december 22-i tanácsadó vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz az Irish Bank Resolution Corporation Ltd kontra Kaupthing hf. ügyben (E-18/11. sz. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 128/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6548 – RGM/ALPINE Bau/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 128/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6446 – Pratt & Whitney/International Aero Engines) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 128/09 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. május 3. 55. évfolyam, C 128E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 128 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. május 4. 55. évfolyam, C 129
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 129/01 Értesítés azon személyek számára, akikre a Bissau-guineai Köztársaságban a békét, biztonságot és stabilitást veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2012/237/KKBP tanácsi határozat és a 377/2012/EU tanácsi rendelet alkalmazandó
 

Európai Bizottság

2012/C 129/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 129/03 A Bizottság végrehajtási határozata (2012. május 3.) a „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” című program keretében az élelmiszer- és takarmánybiztonság, az állategészségügy, az állatjólét és a növényegészségügy terén folytatott képzésről szóló, 2012. évi munkaprogram finanszírozásáról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Központi Bank

2012/C 129/04 Pályázati felhívás a T2S Tanács nem központi banki tagjainak kiválasztására és tartaléklista létrehozására – Ref. 21016/T2S/2011
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 129/05 Állami támogatás – Lengyelország – SA.33114 (12/C) (ex 11/NN) állami támogatás – A Crist Hajógyárnak nyújtott állítólagos támogatás – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 129/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6585 – CNP Assurances/SwissLife France/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. május 4. 55. évfolyam, C 130
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 130/01 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 130/02 Állami támogatás – Franciaország – SA.26494 (12/C) (ex 12/NN) számú állami támogatás – A La Rochelle-i repülőtér – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 130/03 Állami támogatás – Lettország – SA.30704 (12/C) (ex NN 53/10) számú állami támogatás – További támogatási intézkedések a Latvian Mortgage and Land Bank javára – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. május 5. 55. évfolyam, C 131
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 131/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6244 – BNP Paribas/Fortis Commercial Finance Holding)
2012/C 131/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6453 – Carlyle/Dr. Axel Paeger/Quadriga Capital IV/AMEOS)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 131/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 131/04 A Bizottság közleménye az Unió által a baromfihús- és tojáságazati termékekre, valamint a tojásfehérjére vonatkozóan megnyitott egyes kontingensek keretében a 2012. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó, nem kérelmezett mennyiségekről
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 131/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6528 – Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 131/06 Az eljárás lezárása (Ügyszám COMP/M.6362 – CIN/Tirrenia Business Branch) – A Tanács 139/2004/EK rendelete
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 131/07 Értesítés a 2004/17/EK irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Ajánlatkérő által benyújtott kérelem
2012. május 5. 55. évfolyam, C 132
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2012/C 132/01 Jelentés a 2011-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról
2012. május 5. 55. évfolyam, C 133
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 133/01 Az Európai Unió Bíróságának utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 126., 2012.4.28.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 133/02 C-380/09. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. március 13-i ítélete — Melli Bank plc kontra az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Valamely bank leányvállalata pénzeszközeinek befagyasztása — Az arányosság elve — A szervezet tulajdonban vagy ellenőrzés alatt állása)
2012/C 133/03 C-506/09. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 22-i ítélete — Portugál Köztársaság kontra Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Európai Bizottság (Fellebbezés — Vámunió — 2913/92/EGK rendelet és 2454/93/EGK rendelet — Behozatali vámok elengedése — Harmadik országokba irányuló dohány- és etilalkohol-szállítmányok — A fizetésre köteles társaság alkalmazottja által elkövetett csalás)
2012/C 133/04 C-135/10 sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Corte di Appello di Torino (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SCF Consorzio Fonografici kontra Marco Del Corso (Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban — A Római Egyezmény, a TRIPS-egyezmény és a WPPT közvetlen alkalmazhatósága az uniós jogrendben — 92/100/EK irányelv — A 8. cikk (2) bekezdése — 2001/29/EK irányelv — A „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Rádión keresztül sugárzott hangfelvételek fogorvosi rendelőben történő nyilvánossághoz közvetítése)
2012/C 133/05 C-162/10 sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (High Court of Ireland (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Phonographic Performance (Ireland) Ltd kontra Ireland, Attorney General (Szerzői és szomszédos jogok — 2006/115/EK irányelv — 8. és 10. cikk — A „felhasználó” és a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma — Hangfelvételeknek szállodai szobákban elhelyezett televízió- illetve rádiókészülékek segítségével történő közvetítése)
2012/C 133/06 C-190/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Tribunal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS) kontra Boys Toys SA, Administración del Estado (Közösségi védjegy — Meghatározás és megszerzés — Korábbi védjegy — A benyújtás módjai — Elektronikus úton történő benyújtás — A kérelem benyújtása napjának, órájának és percének pontos meghatározását lehetővé tévő eszköz)
2012/C 133/07 C-292/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 15-i ítélete (Landgericht Regensburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — G kontra Gornelius de Visser (Joghatóság és a határozatok elismerése a polgári és kereskedelmi ügyekben — Bírósági iratok hirdetményi kézbesítése — Az alperes valamely tagállam területén lévő ismert lakóhelyének vagy tartózkodási helyének hiánya — Joghatóság „jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben” — A személyiségi jogok esetleges megsértése tárgyában benyújtott kereset esetében, amely jogsértésre fényképeknek internetes oldalon való elhelyezésével került sor — Azon hely, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)
2012/C 133/08 C-338/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Dömping — A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatalára kivetett dömpingellenes vám — 1355/2008/EK rendelet — Érvényesség — 384/96/EK rendelet — A 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja — A rendes érték meghatározása — Nem piacgazdaságú ország — A Bizottságot a rendes értéknek egy piacgazdaságú harmadik országban alkalmazott ár vagy képzett érték alapján történő meghatározása céljából terhelő gondossági kötelezettség)
2012/C 133/09 C-340/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/43/EGK irányelv — A 4. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk (1) bekezdése — A Paralimni-tó közösségi jelentőségű természeti területének az előírt határidőn belül történő felvételének elmaradása — A Natrix natrix cypriaca (ciprusi vízisikló) védelmének rendszere)
2012/C 133/10 C-376/10. P. sz. ügy: A Bíróság (nagy tanács) 2012. március 13-i ítélete — Pye Phyo Tay Za kontra az Európai Unió Tanácsa, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, az Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika — A Mianmari Államszövetség Köztársaságával szemben hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközöknek a személyekre, szervezetekre és szervekre alkalmazandó befagyasztása — Jogalap)
2012/C 133/11 C-453/10 sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 15-i ítélete (Okresný súd Prešov (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Jana Pereničová, Vladislav Perenič kontra S.O.S. financ, spol. s r.o. (Fogyasztóvédelem — Fogyasztóihitel-szerződés — A teljeshiteldíj-mutató téves megjelölése — A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a tisztességtelen szerződési feltételek hatása a szerződés egészének érvényességére)
2012/C 133/12 C-567/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL kontra Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (2001/42/EK irányelv — Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések által előírt tervek és programok fogalma — Ezen irányelvnek a területhasznosítási terv teljes vagy részleges hatályon kívül helyezésére való alkalmazhatósága)
2012/C 133/13 C-574/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2004/18/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Építészeti és tervezési szolgáltatások — Valamely középület felújítási projektjére vonatkozó tanulmánykészítési, tervezési, és felügyelői szolgáltatások — A projekt több fázisban történő megvalósítása költségvetési okok miatt — A szerződés értéke)
2012/C 133/14 C-46/11 sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. március 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme — Egyes fajok, köztük a közönséges vidra (Lutra Lutra) nem megfelelő védelme)
2012/C 133/15 C-90/11. és C-91/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Bundespatentgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) kontra Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (Védjegyek — 2008/95/EK irányelv — Kizáró, illetve törlési okok — Szóösszetételből, valamint e szavak kezdőbetűivel azonos betűsorból álló kifejezések — Megkülönböztető képesség — Leíró jelleg — Értékelési szempontok)
2012/C 133/16 C-153/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 22-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Klub OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (HÉA — 2006/112/EK irányelv — 168. cikk — Levonási jog — Levonási jog keletkezése — Valamely társaságnak, az e társaság gazdasági tevékenységének keretében használatba még nem vett tárgyi eszköz beszerzése után előzetesen felszámított HÉA levonásához való joga)
2012/C 133/17 C-157/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 15-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Giuseppe Sibilio kontra Comune di Afragola (Szociális politika — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 1999/70/EK irányelv — 2. szakasz — A „tagállamokban hatályban lévő jogszabályok, kollektív szerződés vagy kialakult gyakorlat szerinti munkaszerződés vagy munkaviszony” fogalma — A keretmegállapodás hatálya — 4. szakasz 1. pont — A hátrányos megkülönböztetés tilalma — A közigazgatásban „közhasznú” munkát végző személyek — Munkaviszony fennállását kizáró nemzeti szabályozás — Olyan nemzeti szabályozás, amely különbséget tesz a közhasznú munkát végző munkavállalóknak fizetett ellátás és az ugyanazon közigazgatási szervek által határozott vagy határozatlan időre foglalkoztatott, ugyanazon tevékenységet végző munkavállalók fizetése között)
2012/C 133/18 C-248/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 22-i ítélete (a Curtea de Apel Cluj (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rareș Doralin Nilaș, Sergiu-Dan Dascăl, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean, Ionuț Horea Baboș elleni büntetőeljárás (2004/39/EK irányelv — Pénzügyi eszközök piacai — A 4. cikk (1) bekezdésének 14. pontja — A „szabályozott piac” fogalma — Engedélyezés — Működési követelmények — Rendezetlen jogállású piac, amelyet egyesülés folytán a szabályozott piacot is működtető jogi személy működtet — 47. cikk — A szabályozott piacok jegyzékébe való felvétel hiánya — 2003/6/EK irányelv — Hatály — Piaci manipuláció)
2012/C 133/19 C-191/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 8-i végzése — Yorma's AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Felszólalási eljárás — A „yorma” szóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése — NORMA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség)
2012/C 133/20 C-404/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. február 2-i végzése — Elf Aquitaine SA kontra az Európai Bizottság (Fellebbezés — Az 1/2003 rendelet — Verseny — Kartell — A nátrium-klorát piaca — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás vélelme — E vélelem terjedelme — A vélelem megdöntésére nem alkalmas bizonyítékok — Egyéni bírság — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)
2012/C 133/21 C-421/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. február 7-i végzése — Total SA, Elf Aquitaine SA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Az 1/2003 rendelet — Verseny — Kartell — A metakrilátok piaca — A „vállalkozás” fogalma — A meghatározó befolyás vélelme — Indokolási kötelezettség — A gondos ügyintézés elve — A jogerő kiterjesztése — Az elrettentő hatás biztosítása érdekében alkalmazott szorzó — A bírság megoszthatatlansága — Korlátlan felülvizsgálati jogkör)
2012/C 133/22 C-442/11 sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 9-i végzése (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis AG kontra Actavis UK Ltd (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 4. és 5. cikk — Hatóanyag, amely ilyen tanúsítvány kiadását alapozta meg — Az oltalom terjedelme — Több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely hatóanyagok között szerepel a tanúsítvány tárgyát képező hatóanyag)
2012/C 133/23 C-556/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. február 9-i végzése (a Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Valladolid (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — María Jesús Lorenzo Martínez kontra Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Szociális politika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszának 1. pontja — Határozott időre szóló munkaszerződések a közszférában — Nem egyetemi oktatás — Hatévente járó, továbbképzési juttatáshoz való jog — Az ideiglenes tisztviselőként foglalkoztatott tanárok kizárása — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve)
2012/C 133/24 C-574/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 9-i végzése (a Landgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis AG kontra Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 4. és 5. cikk — Hatóanyag, amely ilyen tanúsítvány kiadását alapozta meg — Az oltalom terjedelme — Több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, amely hatóanyagok között szerepel a tanúsítvány tárgyát képező hatóanyag)
2012/C 133/25 C-599/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-99/10. sz., Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen a TofuTown.com GmbH által 2011. november 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 133/26 C-611/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-174/10. sz., ara kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22-én hozott ítélete ellen az ara AG által 2011. november 30-án benyújtott fellebbezés
2012/C 133/27 C-624/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-403/10. sz., Brighton Collectibles kontra OHIM — Felmar ügyben 2011. szeptember 27-én hozott ítélete ellen a Brighton Collectibles, Inc. által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés
2012/C 133/28 C-72/12. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Németország) által 2012. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gemeinde Altrip és társai kontra Land Rheinland-Pfalz
2012/C 133/29 C-76/12. sz. ügy: 2012. február 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság
2012/C 133/30 C-78/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2012. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Evita-K EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, Sofia
2012/C 133/31 C-84/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rahmanian Koushkaki kontra Bundesrepublik Deutschland
2012/C 133/32 C-89/12. sz. ügy: A Hof van Cassatie van België (Belgium) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rose Marie Bark kontra Galileo Joint Undertaking, felszámolás alatt
2012/C 133/33 C-92/12. sz. ügy: A High Court of Ireland (Írország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Health Service Executive kontra SC, AC
2012/C 133/34 C-93/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2012. február 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia
2012/C 133/35 C-101/12. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Stuttgart (Németország) által 2012. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Herbert Schaible kontra Land Baden-Württemberg
2012/C 133/36 C-109/12. sz. ügy: A Korkein hallinto oikeus (Finnország) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Laboratoires Lyocentre
2012/C 133/37 C-130/12. sz. ügy: 2012. március 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság
2012/C 133/38 C-328/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. január 30-i végzése — Alder Capital Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Gimv Nederland BV
 

Törvényszék

2012/C 133/39 T-50/06. RENV., T-56/06. RENV., T-60/06. RENV., T-62/06. RENV. és T-69/06. RENV. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Írország és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — 92/81/EGK irányelv — Az ásványolajok jövedéki adója — Timföldgyártáshoz üzemanyagként használt ásványolajok — Jövedékiadó-mentesség — A mentességnek a Tanács engedélyező határozatának való megfelelősége a 92/81 irányelv 8.cikke (4) bekezdésének értelmében — Az uniós aktusok jogszerűsége vélelmének elve — Jogbiztonság — Gondos ügyintézés”)
2012/C 133/40 T-113/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Marine Harvest Norway és Alsaker Fjordbruk kontra Tanács („Dömping — Norvégiából származó lazac behozatala — A közösségi gazdasági ágazat fogalma — Hasonló termék — A közösségi gyártók körében felvett minta összetétele”)
2012/C 133/41 T-115/06. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening és társai kontra Tanács („Dömping — Norvégiából származó lazac behozatala — Az alacsonyabb vám szabálya — A minimumimportárak és a rögzített vámok kiszámítása”)
2012/C 133/42 T-63/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Volkswagen kontra OHIM — Suzuki Motor (SWIFT GTi) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SWIFT GTi közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi GTI nemzetközi és nemzeti védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Az áruk hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — Az összetéveszthetőség értékelése — A felszólalás elutasítása”)
2012/C 133/43 T-227/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Feng Shen Technology kontra OHIM — Majtczak (FS) („Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az FS közösségi ábrás védjegy — A bejelentő rosszhiszeműsége — A 40/94/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)
2012/C 133/44 T-458/09. és T-171/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 22-i ítélete — Slovak Telekom kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Információkérést tartalmazó határozat — A kért információk szükséges mivolta — A gondos ügyintézés elve — Indokolási kötelezettség — Arányosság)
2012/C 133/45 T-157/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 23-i ítélete — Barilla kontra OHIM — Brauerei Schlösser (ALIXIR) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — ALIXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — Elixeer korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 133/46 T-420/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 27-i ítélete — Armani kontra OHIM Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AJ AMICI JUNIOR közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi AJ ARMANI JEANS nemzeti ábrás védjegy — A korábbi ARMANI JUNIOR nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 133/47 T-439/10. és T-440/10. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 21-i ítélete — Fulmen és Mahmoudian kontra Tanács („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Mérlegelési hiba — Bizonyítási teher és a bizonyítás mértéke”)
2012/C 133/48 T-225/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 133/49 T-228/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Telefónica kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Végrehajtási intézkedéseket tartalmazó jogi aktus — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 133/50 T-234/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Ebro Foods kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 133/51 T-174/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 21-i végzése — Modelo Continente Hipermercados kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 133/52 T-398/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 19-i végzése — Barthel és társai kontra Bíróság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — A felperesek részére műszakpótlék fizetésének megtagadása — Panasz benyújtására nyitva álló határidő — Késedelem — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 133/53 T-55/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — Chen kontra OHIM — AM Denmark (Tisztítóberendezések)
2012/C 133/54 T-105/12. sz. ügy: 2012. március 2-án benyújtott kereset — Görög Köztársaság kontra Bizottság
2012/C 133/55 T-101/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 19-i végzése — Lengyelország kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 133/56 F-133/11. sz. ügy: 2011. december 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 133/57 F-1/12. sz. ügy: 2012. január 2-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Számvevőszék
2012/C 133/58 F-5/12. sz. ügy: 2012. január 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Frontex
2012/C 133/59 F-7/12. sz. ügy: 2012. január 16-án benyújtott kereset — ZZ kontra ENISA
2012/C 133/60 F-9/12. sz. ügy: 2012. január 20-án benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 133/61 F-21/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
2012/C 133/62 F-29/12. sz. ügy: 2012. március 5-én benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 133/63 F-31/12. sz. ügy: 2012. március 6-án benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Bizottság
 

Helyesbítések

2012/C 133/64 A C-528/11. sz. ügyre vonatkozóan a Hivatalos Lapban megjelent közlemény helyesbítése (  HL C 370., 2011.12.17.)
2012. május 8. 55. évfolyam, C 134
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 134/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt)
2012/C 134/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6536 – CVC/Ahlsell)
2012/C 134/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta)
2012/C 134/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6550 – Towerbrook/York/Apollo/Monier)
2012/C 134/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6501 – Scholz Austria/Asamer Familienholding/RPE Recyclingpark Eisenerz)
2012/C 134/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group)
2012/C 134/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 134/08 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 134/09 Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében
2012. május 8. 55. évfolyam, C 134A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Gyógyszerügynökség

2012/C 134 A/01 Munkaerő-felvétel az Európai Gyógyszerügynökségnél (London)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!