7. évfolyam 18. szám 2012.05.02.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Pénz, piac és partnerség

Túlélés és fejlődés a közösség részeként

időpont: 2012. május 8. (kedd), 9.00-13.30

helyszín: Miskolc, Polgármesteri Hivatal (Petőfi utca 1-3. III. emelet)

A „Pénz, de honnan?” rendezvénysorozat ez évben is ellátogat Miskolcra. A hagyományosan térítésmentes konferenciára Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Piac & Profit szeretettel várja a mikro-, kis- és középvállalatok, agrárvállalkozások és önkormányzatok jelentkezését.

 

Még mindig a pénz, a források megszerzése a legnagyobb probléma. Az EU-s pályázati források, a Széchenyi Terv kedvezményes forrásai, a Darányi Ignác terv mentén megszerezhető támogatási pénzek mellett idén a „Pénz, de honnan” konferenciasorozat nagy hangsúlyt fektet a helyi forrásokra, s a térség vállalkozóinak, valamint az önkormányzatnak az összefogására.

 

Regisztráció és részletes tematika a www.piacesprofit.hu oldalon található.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 17. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 6
Felszámolás 583
Végelszámolás 661
Hivatalból való törlés 102

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 10
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 442

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 438 db.

A héten 9991 cégnév, 2903 székhelycím és 985 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 523134 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A részvénytársaság megszűnése és átalakulása

A részvénytársaság közgyűlése háromnegyedes szótöbbséggel elhatározhatja a társaság megszűnését (Gt. 277. §). A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a részvényesek között az általuk a részvényekre történt befizetések, illetve a teljesített nem pénzbeli hozzájárulások alapján a részvények névértékének arányában kell felosztani. Amennyiben a részvénytársaság likvidációs elsőbbségi részvényt bocsátott ki, úgy ezen részvények tulajdonosait a felosztásnál elsőbbségben kell részesíteni (Gt. 278. § (2) bekezdés). Ha a végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdetén vagy a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásokat azonnal esedékessé tenni, és azok teljesítését a részvényesektől követelni, ha a részvénytársaság kötelezettségeinek teljesítéséhez ez szükséges (Gt. 278. § (3) bekezdés).

A részvénytársaságok egyesülése esetén az egyesülési szerződésben az általános szabályokon kívül meg kell határozni az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát, vagyis azt, hogy a jogelőd részvénytársaságok részvényeiért a jogutód részvénytársaság hány részvényt nyújt a részvényeseknek. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy a beolvadó részvénytársaság részvényesei részére az alaptőkén felüli vagyonból milyen mértékű készpénz fizetés teljesíthető. A kifizetés nem haladhatja meg a részvényesnek vagyonhányada alapján juttatott részvények névértékének tíz százalékát. Ugyancsak meg kell határozni az átvevő részvénytársaság részvényei átruházásának szabályait, azt az időpontot, amelytől kezdve az új részvények az adózott eredményből való juttatásra jogosítanak, azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvények tulajdonosainak biztosít, és az ezzel kapcsolatos intézkedési javaslatokat, valamint azokat az előnyöket, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezető állású munkavállalóknak illetve a felügyelő bizottság tagjainak nyújtanak (Gt. 279. § (1) bekezdés). Az egyesülő részvénytársaság vezető tisztségviselői az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg kötelesek írásbeli beszámolót készíteni, amelyben ki kell térniük az egyesülés jogi és gazdasági indokaira, a részvények cserearányának szempontjaira. Amennyiben az értékelésnél különös nehézségek léptek fel, úgy ezekre is ki kell térni. A részvényesek számára megismerhető iratokról a részvénytársaság költségére másolatot kell készíteni, és azt kérésére a részvényes rendelkezésére kell bocsátani. A vezető tisztségviselők teljes anyagi felelősséggel tartoznak az egyesülés előkészítése és végrehajtása során tanúsított felróható magatartásukkal okozott kárért (Gt. 279. § (2) bekezdés). Az egyesülő részvénytársaságok vagyonmérleg tervezetét könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. Az ellenőrzés során a könyvvizsgáló köteles nyilatkozni arról, hogy a részvények cserearányát a részvénytársaságok milyen módszerrel határozták meg, ezek a módszerek külön-külön milyen értéket eredményeztek és a cserearány megítélése szerint megfelelő-e. Ha az értékelésnél különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell (Gt. 279. § (3) bekezdés). A könyvvizsgálónak vagy más független szakértőnek nyilatkoznia kell az egyesülési szerződésben és a vezető tisztségviselők beszámolójában foglaltak megalapozottságáról. Állást kell foglalniuk abban is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságok hitelezői igényeinek kielégítését (Gt. 279. § (4) bekezdés). Az átváltoztatható kötvények esetében az egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a kötvény tulajdonosai részére legalább olyan jogokat kell biztosítania, mint ami a jogelőd gazdasági társaságban megillette őket, kivéve, ha valamennyi kötvénytulajdonos hozzájárul jogosultsága megváltoztatásához (Gt. 279. § (5) bekezdés).

Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés időpontja előtt harminc nappal kötelesek a cégbíróságnak benyújtani az egyesülési szerződés tervezetét, a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolóját valamint a könyvvizsgáló vagy a független szakértő jelentését (Gt. 280. § (1) bekezdés). Az egyesülésről döntő második közgyűlést megelőző harminc nappal valamennyi részvényes jogosult megismerni az egyesüléssel kapcsolatos iratokon túlmenően az érintett részvénytársaságok utolsó háromévi beszámolójának tartalmát is (Gt. 280. § (2) bekezdés). Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok hitelezői biztosítékot követelhetnek, ha igazolják, hogy az egyesülés veszélyezteti igényük kielégítését (Gt. 280. § (4) bekezdés).

Részvénytársaság szétválása esetén a szétválási szerződésben meg kell határozni  részvénytársaságok részvényeinek cserearányát, vagyis azt, hogy a jogelőd részvénytársaság részvényeiért a jogutód részvénytársaságok hány részvényt nyújt a részvényeseknek. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy a részvényesek részére az alaptőkén felüli vagyonból milyen mértékű készpénz fizetés teljesíthető. A kifizetés nem haladhatja meg a részvényesnek vagyonhányada alapján juttatott részvények névértékének tíz százalékát. Tartalmaznia kell azokat az előnyöket, amelyeket a szétváló részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezető állású munkavállalóknak illetve a felügyelő bizottság tagjainak nyújtanak (Gt. 281. § (1) bekezdés). A szétválás esetén az igazgatóság köteles tájékoztatni a részvényeseket, ha a szétválási szerződés tervezetének elkészítése és elfogadása közötti időben a részvénytársaság vagyonában lényeges változás állt be (Gt. 281. § (2) bekezdés).

 

Magyar Közlöny 49-51/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

49/2012. április 25.

 

 

23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről

 2012.04.26.

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

A civil szervezetek információs rendszeréről

 2012.05.03.

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

Muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.04.26.

27/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok 2012. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről

 2012.04.28.

38/2012. (IV. 25.) VM rendelet

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

 2012.06.01.

1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről

 2012.04.25.

1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.04.25.

1124/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.04.25.

1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére

 2012.04.25.

1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők(ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 2012.04.26.

1127/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról

 2012.04.25.

50/2012. április 26.

 

 

2012. évi XXXVII. törvény

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról

 2012.04.27.

86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről

 2012.04.27.

87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő módosításáról

 2012.04.27.

88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 2012.04.27.

89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.04.27.

90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.05.04.

91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

A 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról

 2012.04.27.

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet

A 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről

 2012.04.27.

19/2012. (IV. 26.) NFM rendelet

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.04.27.

20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet

A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról

 2012.05.26.

37/2012. (IV. 26.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

 2012.04.23.

1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról

 2012.04.27.

1129/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a kórósi és a drávaiványi templom felújításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

 2012.04.26.

1130/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról

 2012.04.26.

1131/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról

 2012.04.26.

1132/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

A munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása előirányzatból történő átcsoportosításról

 2012.04.26.

1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról

 2012.04.26.

43/2012. (IV. 26.)  ME határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévő közúti határhidakés határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

 2012.04.26.

51/2012. április 27.    
2012. évi XXXVIII. törvény

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2012.04.28.

2012. évi XXXIX. törvény A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2012.04.28.

92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet

A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012.04.28.

28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2012.04.28.

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

2012.04.28.

30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

2012.04.28.

31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet

Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről

2012.05.01.

21/2012. (IV. 27.) NFM rendelet

A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

2012.05.01.

39/2012. (IV. 27.) VM rendelet

A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról

2012.04.28.

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

2012.05.01.

41/2012. (IV. 27.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

2012.04.28.

55/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

56/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

57/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

58/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

59/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

60/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

61/2012. (IV. 27.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata

2012.04.27.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. április 25. 55. évfolyam, L 113

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 354/2012/EU (2012. április 23.) rendelete a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 355/2012/EU (2012. április 24.) végrehajtási rendelete a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 690/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 356/2012/EU (2012. április 24.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a 2011–2012. gazdasági év tekintetében a cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozó második, valamint az azt követő részleges pályázati felhívások keretében benyújtható pályázatok benyújtási időszakainak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 357/2012/EU (2012. április 24.) végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 29/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 358/2012/EU (2012. április 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/211/EU (2012. március 13.) határozata a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról szóló 2011/734/EU határozat módosításáról
A Tanács 2012/212/KKBP (2012. április 23.) határozata a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozat módosításáról
A Bizottság 2012/213/EU (2012. április 23.) végrehajtási határozata az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályoktól az őszibarack, a körte és az ananász vonatkozásában Szváziföldön fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2012) 2511. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a fürdővíz osztályba sorolását, illetve fürdőzési tilalmat vagy ellenjavallatot jelző, a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló jelzéseknek a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról szóló, 2011. május 27-i 2011/321/EU bizottsági végrehajtási határozathoz (  HL L 143., 2011.5.31.)
2012. április 26. 55. évfolyam, L 114

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 359/2012/EU (2012. április 25.) végrehajtási rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a metám hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság 360/2012/EU (2012. április 25.) rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
A Bizottság 361/2012/EU (2012. április 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 362/2012/EU (2012. április 25.) végrehajtási rendelete az 1187/2009/EK rendeletben említett kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba exportálandó egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteliengedély-kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/214/EU (2012. április 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/215/EU (2012. április 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy luxemburgi tagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/216/EU (2012. április 24.) határozata a Régiók Bizottsága egy finn tagjának és egy finn póttagjának kinevezéséről
A Tanács 2012/217/EU (2012. április 24.) határozata a Régiók Bizottsága hét francia tagjának és tizenegy francia póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/218/EU (2012. április 24.) végrehajtási határozata a hagyományos energiaforrásokból előállított villamos energia németországi előállításának és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2012) 2426. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/219/EU (2012. április 24.) végrehajtási határozata Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (az értesítés a C(2012) 2524. számú dokumentummal történt)
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az EU–EFTA egységes árutovábbítási eljárási vegyes bizottság 1/2012 2012/220/EU (2012. január 19.) határozata Horvátországnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezményhez történő csatlakozásra való felkéréséről
Az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó EU–EFTA vegyes bizottság 1/2012 2012/221/EU (2012. január 19.) határozata Horvátországnak az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló, 1987. május 20-i egyezményhez történő csatlakozásra való felkéréséről
Az EU–EFTA egységes árutovábbítási eljárási vegyes bizottság 2/2012 2012/222/EU (2012. január 19.) határozata Törökországnak az egységes árutovábbítási eljárásról szóló, 1987. május 20-i egyezményhez történő csatlakozásra való felkéréséről
Az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó EU–EFTA vegyes bizottság 2/2012 2012/223/EU (2012. január 19.) határozata Törökországnak az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítéséről szóló, 1987. május 20-i egyezményhez történő csatlakozásra való felkéréséről
2012. április 27. 55. évfolyam, L 115

 

Jogalkotási aktusok

 

IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/12/EU (2012. április 19.) irányelve a 2001/112/EK tanácsi irányelvnek a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról
 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 363/2012/EU (2012. február 23.) felhatalmazáson alapuló rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról
A Bizottság 364/2012/EU (2012. április 26.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 365/2012/EU (2012. április 26.) végrehajtási rendelete az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2012. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/224/EU (2012. március 29.) végrehajtási határozata a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Tanács 2012/225/KKBP (2012. április 26.) határozata a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/232/KKBP határozat módosításáról
A Bizottság 2012/226/EU (2012. április 23.) határozata a vasúti rendszerre vonatkozó közös biztonsági célok második csoportjáról (az értesítés a C(2012) 2084. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2011. június 8-i 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 174., 2011.7.1.)
2012. április 28. 55. évfolyam, L 116

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Tájékoztató az Európai Közösség és a Jordán Hásimita Királyság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás hatálybalépéséről
A Tanács 2012/227/EU (2012. április 24.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/228/EU (2012. április 24.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
A Tanács 2012/229/EU (2012. április 24.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 366/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek az uborkára és a meggy kivételével a cseresznyefélékre kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 367/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukor és izoglükóz további mennyiségeinek 2011/2012-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos szükséges intézkedések megállapításáról
A Bizottság 368/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete az uniós vizek vonatkozásában, valamint a nemzetközi tárgyalások vagy megállapodások hatálya alá tartozó bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós hajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeknek a 2012. évre történő meghatározásáról szóló 44/2012/EU tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 369/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a vérliszt, a kalcium-karbid, a kalcium-karbonát, a mészkő, a bors és a kvarchomok hatóanyag jóváhagyási feltételeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 370/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 371/2012/EU (2012. április 27.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/230/EU (2012. április 18.) határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkének (5) bekezdése alapján a Svéd Királyság által bejelentett, a műtrágyák megengedett legnagyobb kadmiumtartalmára irányadó nemzeti rendelkezések tekintetében az EUMSZ 114. cikkének (6) bekezdésében említett határidő meghosszabbításáról (az értesítés a C(2012) 2461. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. október 21-i 1149/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 298., 2011.11.16.)
2012. április 25. 55. évfolyam, C 120
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 120/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 120/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6519 – Cremer/L Possehl/Possehl Erzkontor JV)
2012/C 120/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6478 – Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 120/04 Euroátváltási árfolyamok
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 120/05 Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban (  HL C 247., 2006.10.13., 85. o.;  HL C 153., 2007.7.6., 15. o.;  HL C 64., 2009.3.19., 18. o.;  HL C 239., 2009.10.6., 7. o.;  HL C 304., 2010.11.10., 6. o.;  HL C 273., 2011.9.16., 11. o.;  HL C 357., 2011.12.7., 3. o.;  HL C 88., 2012.3.24., 12. o.)
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 120/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó vasalódeszkák behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztésére vonatkozó felülvizsgálat megindításáról
2012. április 26. 55. évfolyam, C 121
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 121/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 121/02 Monetáris megállapodás az Európai Unió és San Marino Köztársaság között
2012/C 121/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6513 – Avenance Italy/Gemeaz Cusin)
2012/C 121/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6479 – MNV/Rába)
2012/C 121/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6533 – Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 121/06 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 121/07 A Bizottság közleménye a 96/67/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint
 

Számvevőszék

2012/C 121/08 4/2012. sz. különjelentés: „Eredményes beruházás-e a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználása a tengeri kikötők közlekedési infrastruktúrájának társfinanszírozására?”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 121/09 Felhívás észrevételek benyújtására az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (2) bekezdése szerint a koncesszió alapján termelt árammal kapcsolatban Narvik önkormányzatát megillető jogosultság Narvik Energi AS (NEAS) számára történő értékesítésével kapcsolatban
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 121/10 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 121/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6557 – AGC Glass Europe/Interpane International Glas)
2012. április 27. 55. évfolyam, C 122
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 122/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 122/02 Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2011. december 5-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.600 – hűtőkompresszorok ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről – Előadó: Málta
2012/C 122/03 A meghallgató tisztviselő zárójelentése – COMP/39.600 – Hűtőkompresszorok
2012/C 122/04 A Bizottság határozatának összefoglalója (2011. december 7.) a Szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (Ügyszám: COMP/39.600 – Hűtőkompresszorok) (az értesítés a C(2011) 8923. számú dokumentummal történt)
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 122/05 Határozat a Societatea de Asigurări Chartis România SA tekintetében a biztosítási állomány átruházásáról és a működési engedély kérelem alapján történő visszavonásáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének megfelelően)
 

Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 122/06 Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 122/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6339 – Freudenberg & CO/Trelleborg/JV)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 122/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. április 27. 55. évfolyam, C 122A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

2012/C 122 A/01 Nyílt pályázati felhívás – Kutatásvezető – Életkörülmények és életminőség (LCQL) kutatási program – Hivatkozás: EF-TA-12-03
2012. április 27. 55. évfolyam, C 123
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 123/01 A Bizottság közleménye az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 123/02 A Bizottság közleménye az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012/C 123/03 A Bizottság közleménye az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (1)(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
2012. április 27. 55. évfolyam, C 124
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 124/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. március 1-tól2012. március 31-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 124/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. március 1-tól2012. március 31-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. április 28. 55. évfolyam, C 125
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 125/01 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 125/02 Bizottsági közlemény az állami támogatás visszatérítésére 27 tagállamban 2012. május 1. után alkalmazandó aktuális kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (Közzétéve a 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet (  HL L 140., 2004.4.30., 1. o.) 10. cikkének megfelelően)
2012/C 125/03 A Bizottság közleménye az Unió által megnyitott egyes kontingensek keretében bizonyos tej- és tejtermék-ágazati termékekből 2012 második félévére rendelkezésre álló mennyiségről
 

Számvevőszék

2012/C 125/04 3/2012. sz. különjelentés: „Sikeresen kezelte-e a Bizottság a tagállamok irányítási és kontrollrendszereiben megállapított hiányosságokat?”
 

Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 125/05 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 125/06 Bejegyzés iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
 

Helyesbítések

2012/C 125/07 Helyesbítés a Bizottság közleményéhez az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (  HL C 87., 2012.3.23.)
2012. április 28. 55. évfolyam, C 126
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 126/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 118., 2012.4.21.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 126/02 C-524/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 8-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 296–298. cikk — A mezőgazdasági termelőkre vonatkozó közös térítésátalány-rendszer — Nulla mértékű térítési átalány)
2012/C 126/03 C-596/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. március 8-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — A kedvezményes HÉA-mértéknek a lóféléket, többek között a lovakat érintő ügyletekre való alkalmazása)
2012/C 126/04 C-251/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 8-i ítélete (a Tribunal administratif de Rennes (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Martial Huet kontra Université de Bretagne Occidentale (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 5. szakasz, 1. pont — Egymást követő, határozott időre szóló munkaszerződések — Az ilyen szerződések visszaélésszerű használatának megelőzésére irányuló intézkedések — Az utolsó, határozott időre szóló szerződés átalakítása határozatlan időre szóló szerződéssé — Az utolsó, határozott időre szóló szerződés fő kikötéseinek azonos tartalommal történő átvételére vonatkozó kötelezettség)
2012/C 126/05 C-227/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. január 19-i végzése (Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — DHL Danzas Air & Ocean (Netherlands) B. V. kontra Inspecteur van de Belastingdienst/DouaneWest, kantoor Hoofddorp Saternusstraat (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a — Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Hálózat-analizátorok — Besorolás — A Vámigazgatások Világszervezete besorolásra vonatkozó állásfoglalásának jogi érvénye)
2012/C 126/06 C-16/12. sz. ügy: A Gyulai Törvényszék (Magyarország) által 2012. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — HERMES Hitel és Faktor Zrt. kontra Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
2012/C 126/07 C-33/12. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2012. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
2012/C 126/08 C-38/12. sz. ügy: A Nyíregyházi Törvényszék (Magyarország) által 2012. január 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
2012/C 126/09 C-64/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A. Schlecker, a „Firma Anton Schlecker” nevében kontra M. J. Boedeker
2012/C 126/10 C-65/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leidseplein Beheer B.V. és társai, a többi fél: Red Bull GmbH és társai
2012/C 126/11 C-79/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2012. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Mora IPR SRL kontra Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu és Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
2012/C 126/12 C-81/12. sz. ügy: A Curtea de Apel București (Románia) által 2012. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Asociația ACCEPT kontra Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
2012/C 126/13 C-83/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Minh Khoa Vo elleni büntetőeljárás
2012/C 126/14 C-88/12. sz. ügy: A Rechtbank Roermond (Hollandia) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jibril Jaoo elleni büntetőeljárás
2012/C 126/15 C-90/12. sz. ügy: 2012. február 21-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 126/16 C-97/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-237/10. sz., Louis Vuitton Malletier kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Friis Group International ApS ügyben 2011. december 14-én hozott ítélete ellen a Louis Vuitton Malletier által 2012. február 23-án benyújtott fellebbezés
2012/C 126/17 C-98/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wim J. J. Slot kontra 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH
2012/C 126/18 C-127/12. sz. ügy: 2012. március 7-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság
2012/C 126/19 C-135/12. sz. ügy: 2012. március 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság
2012/C 126/20 C-328/10–C-333/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2012. február 14-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Enipower SpA (C-328/10.), ENI SpA (C-329/10.), Edison Trading SpA (C-330/10.), E.On Produzione SpA (C-331/10.), Edipower SpA (C-332/10.), E.On Energy Trading SpA (C-333/10.) kontra Autorità per l'energia elettrica e il gás (C-328/10–C-333/10.), Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (C-329/10.) a Terna Rete Elettrica Nazionale SpA részvételével (C-328/10., C-329/10., C-331/10. és C-332/10.), Ministero dello Sviluppo Economico (C-328/10. és C-329/10.), Gestore dei Servizi Elettrici SpA (C-331/10.)
 

Törvényszék

2012/C 126/21 T-192/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — Comité de défense de la viticulture charentaise kontra Bizottság („Versenyjog — Panaszt elutasító határozat — A közösségi érdek hiánya — A panasz tárgya — A jogi aktus kibocsátójának hatásköre — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 126/22 T-288/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 15-i ítélete — Cadila Healthcare kontra OHIM — Novartis (ZYDUS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZYDUS közösségi szóvédjegy bejelentése — A ZIMBUS korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Az áruk hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (helyébe lépett a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)
2012/C 126/23 T-379/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 15-i ítélete — Mustang kontra OHIM — Decathlon (Hullámvonal ábrázolása) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Hullámvonal ábrázolásából álló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Fekete háttér előtt fehér hullámvonal ábrázolásából álló korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)
2012/C 126/24 T-391/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 15-i ítélete — Ellinika Nafpigeia kontra Bizottság („Állami támogatások — Hajógyártás — A görög hatóságok által egy hajógyár számára nyújtott támogatások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetésüket elrendelő határozat — A támogatás visszaélésszerű felhasználása”)
2012/C 126/25 T-450/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — Coverpla kontra OHIM — Heinz-Glas (Flakon) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy flakont ábrázoló lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — A korábbi formatervezési minta nyilvánosságra jutása — Újdonság hiánya — A 6/2002/EK rendelet 5. cikk és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 126/26 T-236/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 15-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Informatikai rendszerek fejlesztésére, azzal kapcsolatos tanulmányok készítésére és azok karbantartására vonatkozó külső szolgáltatások nyújtása — Valamely ajánlattevő ajánlatainak elutasítása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Átláthatóság — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség”)
2012/C 126/27 T-32/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — Ella Valley Vineyards kontra OHIM — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ELLA VALLEY VINEYARDS közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ELLE korábbi nemzeti és közösségi védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Gondolati képzettársítás (asszociáció) veszélye — A megjelölések közötti kapcsolat — Jóhírnév — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 126/28 T-172/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — Colas kontra OHIM — García-Teresa Gárate és Bouffard Vicente (BASE SEAL) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BASE SEAL közösségi ábrás védjegy bejelentése — Rombusz megjelenésű korábbi nemzeti ábrás védjegyek — A COLAS korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 126/29 T-417/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — Cortés del Valle López kontra OHIM (¡Que buenu ye! HIJOPUTA) („Közösségi védjegy — A ¡Que buenu ye! HIJOPUTA közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja”)
2012/C 126/30 T-441/10. P–T-443/10. P. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. március 20-i ítélete — Kurrer és társai kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Besorolási fokozatba való besorolás — A besorolási fokozatba való besorolás átmeneti szabályai felvételkor — A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdése — Egyenlő bánásmód elve)
2012/C 126/31 T-207/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 9-i ítélete — EyeSense kontra OHIM — Osypka Medical (ISENSE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ISENSE közösségi szóvédjegy bejelentése — EyeSense korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
2012/C 126/32 T-127/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 28-i végzése — Abdulrahim kontra Tanács és Bizottság („Közös kül- és biztonságpolitika — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Az érdekeltnek az érintett személyek és szervezetek listájáról való levétele — Megsemmisítés iránti kereset — Okafogyottság — Kártérítési kereset — Okozati összefüggés — Hiány”)
2012/C 126/33 T-153/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 28-i végzése — Schneider España de Informática kontra Bizottság („Vámunió — A Törökországban összeszerelt színes televízió-vevőkészülékek behozatala — Behozatali vámok utólagos beszedése — Az utólagos könyvelésbe vétel mellőzése iránti és a vámok elengedése iránti kérelem — A 2913/92/EGK rendelet 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 239. cikke — Elutasításról szóló bizottsági határozat — A nemzeti hatóságok azon határozatának a nemzeti bíróság általi megsemmisítése, amely a vámok utólagos könyvelésbe vételét rendeli el — Okafogyottság”)
2012/C 126/34 T-573/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 8-i végzése — Octapharma Pharmazeutika kontra EMA („Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Plazma-törzsdokumentáció módosítása (DPP) — Az EMA-nak fizetendő díjak — Sérelmet okozó aktus — Pusztán megerősítő aktus — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)
2012/C 126/35 T-126/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Orvosi költségek megtérítése — Sérelmet okozó aktus — Hallgatólagos elutasítás — Indokolási kötelezettség — Részben nyilvánvalóan megalapozatlan, részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés)
2012/C 126/36 T-183/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. február 27-i végzése — MIP Metro kontra OHIM — Jacinto (My Little Bear) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Korábbi nemzeti védjegy megszűnése — A jogvita tárgytalanná válása — Okafogyottság”)
2012/C 126/37 T-531/11. sz. ügy: 2011. szeptember 28-án benyújtott kereset — Hamasz kontra Tanács
2012/C 126/38 T-84/12. sz. ügy: 2012. január 31-én benyújtott kereset — Uspaskich kontra Parlament
2012/C 126/39 T-89/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — Repsol YPF kontra OHIM — Ajuntament de Roses (R)
2012/C 126/40 T-91/12. sz. ügy: 2012. február 23-án benyújtott kereset — Flying Holding és társai kontra Bizottság
2012/C 126/41 T-92/12. sz. ügy: 2012. február 23-án benyújtott kereset — Gas kontra OHIM — Grotto (GAS)
2012/C 126/42 T-93/12. sz. ügy: 2012. február 23-án benyújtott kereset — Gas kontra OHIM — Grotto (BLUE JEANS GAS)
2012/C 126/43 T-95/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-51/08. RENV. sz., Stols kontra Tanács ügyben 2011. december 13-án hozott ítélete ellen Willem Stols által 2012. február 28-án benyújtott fellebbezés
2012/C 126/44 T-109/12. sz. ügy: 2012. március 7-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 126/45 T-110/12. sz. ügy: 2012. február 27-én benyújtott kereset — Iranian Offshore Engineering & Construction kontra Tanács
2012/C 126/46 T-111/12. sz. ügy: 2012. március 7-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság
2012/C 126/47 T-116/12. sz. ügy: 2012. március 12-én benyújtott kereset — Tioxide Europe és társai kontra Tanács
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 126/48 F-11/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. február 8-i ítélete — Bouillez és társai kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2010. évi előléptetési időszak — Az előléptetés megtagadása — Az AST tisztségcsoportba tartozó tisztviselők érdemeinek az előmeneteli csoportjuk szerinti összehasonlító vizsgálata — Az intézmény azon kötelezettsége, hogy mellőzze a személyzeti szabályzat jogellenes végrehajtási rendelkezésének alkalmazását)
2012/C 126/49 F-23/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. február 8-i ítélete — AY kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A 2010. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — A szakmai fejlődés és az igazolás figyelembevételének elmulasztása — Téves jogalkalmazás)
2012/C 126/50 F-3/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2012. február 29-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Baleset — Valamely iratnak a baleseti aktához való csatolása iránti kérelem — Elutasítás — Sérelmet nem okozó aktus — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 126/51 F-31/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. március 7-i végzése — BI kontra Cedefop (Közszolgálat — Keresetindítási határidő — A panasz elutasításának nyelve)
2012/C 126/52 F-102/11. sz. ügy: 2011. október 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 126/53 F-47/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 9-i végzése — Zur Oven-Krockhaus kontra Bizottság
2012/C 126/54 F-53/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. január 25-i végzése — Kedzierski kontra Bizottság
2012/C 126/55 F-96/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 2-i végzése — Makaronidis kontra Bizottság

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!