7. évfolyam 22. szám 2012.05.29.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Konferencia ajánló: Kockázatok és mellékhatások

Credit management kihívások a változó gazdasági környezetben

Az elmúlt évek gazdasági eseményei nyomán a szállítói hitelezéshez kapcsolódó kockázatkezelés a figyelem középpontjába került, nőtt a credit management szakterület jelentősége.

Milyen hatással van a változó gazdasági környezet a credit managerek mindennapi tevékenységére? Nemzetközi perspektívában milyen elvárásoknak kell megfelelni a credit managementtel kapcsolatos folyamatoknak, funkcióknak, rendszereknek, szervezetnek és információknak, mely gyakorlatot érdemes követni?

A témában a Magyar Credit Management Szövetség 2012. május 31-én a hazai vállalatok számára konferenciát szervez Budapesten.

Részletek és jelentkezés

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 21. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 9
Felszámolás 495
Végelszámolás 926
Hivatalból való törlés 78

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 20
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 731

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 547 db.

A héten 12954 cégnév, 3734 székhelycím és 1226 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 520892 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

Az egyesülés

 

Különböző gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységük összehangolása és előmozdítása, és szakmai érdekeik képviselete érdekében egyesülést hozhatnak létre. Az egyesülés bár önálló jogi személy, de saját nyereségre nem törekszik, célja a tagok kooperációjának biztosítása, vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek (Gt. 316. § (1) bekezdés). Az egyesülés a tagok tevékenységének összehangolásán túlmenően, azt elősegítő egyéb szolgáltatási és közös gazdasági tevékenységet is végezhet (Gt. 316. § (2) bekezdés). Az egyesülés nevet a társaság cégnevében fel kell tüntetni (Gt. 316. § (2) bekezdés).

A társasági szerződésben a minden társaság számára kötelező tartalmi elemeken kívül meg kell határozni a tevékenységi körön belül a tagok gazdálkodásának előmozdítására, összehangolására, illetve az ezzel kapcsolatos szakmai érdekképviseletre irányuló feladatokat, a szükséges vagyon mértékét, szolgáltatásának módját, a működés költségeinek tagok közötti megosztásának arányát, az egyes tagokra eső befizetések összegét és az elszámolás módját. Ezen kívül tartalmaznia kell a társasági szerződésnek a tag kilépése esetén az őt megillető vagyoni hányad kiadásának feltételeit, és az egyesülés megszűnése esetére a fennmaradó vagyon felosztásának rendjét (Gt. 317. § (1) bekezdés). Szükség esetén rendelkezni kell a kiegészítő gazdálkodási tevékenységről, az ahhoz szükséges vagyon mértékéről, az annak keretében az egyes tagokat megillető szavazati jog mértékéről és gyakorlásának módjáról, az ilyen kiegészítő tevékenység bevételeinek, kiadásainak, költségeinek és ráfordításainak elkülönített nyilvántartásáról, és a nyilvántartás alapján megállapítható adózott eredményből való részesedés mértékéről (Gt. 317. § (2) bekezdés). Az egyesülés működési költségeit a tagok viselik, és ők bocsátják a társaság rendelkezésére a kiegészítő tevékenységhez szükséges vagyont is (Gt. 318. § (1) bekezdés). A tagok mellékszolgáltatás teljesítését is vállalhatják, amelyért külön díjazás illeti meg őket (Gt. 318. § (2) bekezdés). Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik a tagok az egyesülés által nyújtott szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe, a harmadik személyek részére végzett szolgáltatások adózott eredményéből pedig részesülnek (Gt. 319. § (1) bekezdés).  A gazdálkodási tevékenység eredménye a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg, az egyéb nyereségből pedig egyenlő arányban részesednek (Gt. 319. § (2) bekezdés).

Az egyesülés legfőbb szerve a taggyűlés, amelyen a tagot meghatalmazott is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az igazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (Gt. 320. § (1) bekezdés). A taggyűlés hatáskörébe tartozik az egyesülés belső szervezetének, valamint irányítási és ellenőrzési rendjének kialakítása, a tevékenység stratégiájának meghatározása, a beszámoló elfogadása, a kiegészítő gazdálkodási tevékenység adózott eredményének felhasználásáról szóló döntés, olyan határozat meghozatala, amely a tagot saját gazdálkodása körében végrehajtandó feladatra kötelezi. A taggyűlés jogosult dönteni az egyesülés jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról egyesüléséről vagy szétválásáról, az egyesüléshez való csatlakozás illetve a csatlakozó tag felelősségének korlátozása elfogadásáról, az igazgató megválasztásáról, és visszahívásáról, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A taggyűlés választja meg, hívja vissza a felügyelő bizottság tagjait és állapítja meg díjazásukat, jelöli ki a könyvvizsgálót és megállapítja a díjazását, illetve szükség esetén megbízását visszavonja, módosítja a társasági szerződést, kezdeményezheti a tag kizárását, dönt az olyan szerződés megkötéséről amelynek értéke a társasági szerződésben meghatározott mértéket meghaladja, vagy amelyet az egyesülés szokásos gazdasági tevékenységén kívül saját tagjával kötne (Gt. 320. § (2) bekezdés). A taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést (Gt. 321. § (1) bekezdés). Az ülést a napirend közlésével az igazgató hívja össze, és ő gondoskodik annak megszervezéséről, lebonyolításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a határozatok szétosztásáról (Gt. 321. § (2) bekezdés). A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő tagok jelen vannak (Gt. 322. § ). Az összehangoló és érdekképviseleti tevékenység körében minden tagot egy szavazat illet meg. A társasági szerződés egyes tagoknak többlet szavazati jogot biztosíthat, azonban egyik tag sem juthat egyedül szótöbbséghez (Gt. 323. § (1) bekezdés). A kiegészítő tevékenység tekintetében valamint a jogutód nélküli megszűnésről, átalakulásról egyesülésről, szétválásról, az igazgatóról, a tag kizárásának kezdeményezéséről és az értékhatárt meghaladó illetve a taggal kötendő szerződés megkötéséről szóló döntésnél a szavazati jog mértékét a vagyoni hozzájárulás arányában, ennek hiányában egyenlő mértékben kell meghatározni (Gt. 323. § (2) bekezdés). Egyhangú döntés szükséges az egyesülés tárgyának megváltoztatásához, az egyes tagok szavazati arányának megváltoztatásához, a határozathozatal módjának megváltoztatásához (Gt. 324. § (1) bekezdés). Legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges a jogutód nélküli megszűnés, az átalakulás, egyesülés, szétválás elhatározásához, új tag csatlakozásának elfogadásához, a tag kizárásának kezdeményezéséhez és a társasági szerződés mindazon módosításához, amelyhez nem szükséges egyhangú döntés (Gt. 324. § (2) bekezdés). Legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat és az érintett tag hozzájárulása szükséges az olyan döntéshez, amellyel a tagot saját gazdálkodása körében végrehajtandó feladatra kötelezik (Gt. 325. §).

A taggyűlés ülés tartása nélkül is határozhat (Gt. 326. § (1) bekezdés). A határozati javaslatot tizenöt napos határidő tűzésével az igazgató írásban küldi meg a tagoknak, akik arról írásban szavaznak. Az igazgató az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül összesíti és közli a tagokkal a szavazás végeredményét (Gt. 327. § (1) bekezdés). 

 

Magyar Közlöny 61-62/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

61/2012. május 22.

 

 

2012. évi XLVI. törvény

A földmérési és térképészeti tevékenységről

 2012.05.27.

2012. évi XLVII. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

 2012.05.30.

2012. évi XLVIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

 2012.05.23.

2012. évi XLIX. törvény

A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

 2012.07.01.

2012. évi L. törvény

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról

 2012.06.06.

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2012.05.25.

Köf. 5036/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.05.22.

1165/2012. (V. 22.) Korm. határozat

A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

 2012.05.22.

1166/2012. (V. 22.) Korm. határozat

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.05.22.

60/2012. (V. 22.)  ME határozat

Főiskolai tanár kinevezéséről és főiskolai rektorok megbízásáról

 2012.05.22.

61/2012. (V. 22.) ME határozat

A 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról

 2012.05.22.

62/2012. (V. 22.) ME határozat

A 40/2011. (V. 12.) ME határozat módosításáról

 2012.05.22.

2/2012. (V. 22.) NGM határozat

Az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltőkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

 2012.05.22.

62/2012. május 25.

 

 

2012. évi LI. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról

 2012.05.26.

103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról

 2012.07.01.

104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.06.10.

27/2012. (V. 25.) NFM rendelet

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

 2012.06.24.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

 2012.05.26.

28/2012. (V. 25.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI. 15.) OVB határozata felülvizsgálatáról

 2012.05.25.

29/2012. (V. 25.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról

 2012.05.25.

41/2012. (V. 25.) OGY határozat

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról

 2012.05.26.

42/2012. (V. 25.) OGY határozat

Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.05.25.

43/2012. (V. 25.) OGY határozat

Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.05.25.

44/2012. (V. 25.) OGY határozat

Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.05.25.

45/2012. (V. 25.) OGY határozat

Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

 2012.05.25.

1167/2012. (V. 25.) Korm. határozat

A gazdasági konzultációval összefüggő feladatokról

 2012.05.25.

1168/2012. (V. 25.) Korm. határozat

Az Agrármarketing Centrum megszüntetésével és a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak a Magyar Turizmus Zrt. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

 2012.05.25.

1169/2012. (V. 25.) Korm. határozat

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról

 2012.05.25.

1170/2012. (V. 25.) Korm. határozat

A KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és finanszírozásukról

 2012.05.25.

63/2012. (V. 25.) ME határozat

A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

 2012.05.25.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. május 22. 55. évfolyam, L 131

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 424/2012/EU (2012. május 21.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 425/2012/EU (2012. május 21.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/263/EU (2012. május 14.) határozata a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy német póttagjának kinevezéséről
A Bizottság 2012/264/EU (2012. május 21.) végrehajtási határozata a Kattegatban, az Északi-tengerben, a Skagerrakban, a La Manche csatorna keleti részében, a Skóciától nyugatra eső vizekben és az Ír-tengerben található tőkehalállományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2008/620/EK határozat módosításáról
A Bizottság 2012/265/EU (2012. május 21.) határozata a Kínai Népköztársaságból származó egyes, szőtt és/vagy tűzött üvegszál szövetek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2012 2012/266/EU (2012. április 26.) határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatója hivatali idejének megszüntetéséről
Az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2012 2012/267/EU (2012. április 26.) határozata a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatóhelyettese hivatali idejének megszüntetéséről
 

Helyesbítések

Helyesbítés a baromfihús-ágazatban használatos kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. február 3-i 90/2011/EU bizottsági rendelethez (  HL L 30., 2011.2.4.)
2012. május 23. 55. évfolyam, L 132

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 426/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής [Prasines Elies Chalkidikis] [OEM])
A Bizottság 427/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, szalmonellára vonatkozó különleges garanciáknak a Dániába irányuló tojásszállítmányokra való kiterjesztéséről
A Bizottság 428/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 429/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsi-gyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról
A Bizottság 430/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete az olívaolaj magántárolási támogatására vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról
A Bizottság 431/2012/EU (2012. május 22.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/270/EU (2012. május 16.) végrehajtási határozata az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2012) 3137. számú dokumentummal történt)
2012. május 23. 55. évfolyam, L 133

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 423/2012/EU (2012. május 22.) rendelete az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett tagállamok esetében a kockázatmegosztó eszközökre vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról
2012. május 24. 55. évfolyam, L 134

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/271/EU(2012. április 24.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításáról elfogadandó álláspontról
A Tanács 2012/272/EU(2012. május 14.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról
A Tanács 2012/273/EU(2012. május 14.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról
Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a borkereskedelemmel kapcsolatban létrejött megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézéséről szóló jegyzőkönyv IV. függelékének módosításáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 434/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chelčicko – Lhenické ovoce [OFJ])
A Bizottság 435/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Φασόλια Βανίλιες Φενεού [Fasolia Vanilies Feneou] [OFJ])
A Bizottság 436/2012/EU (2012. május 23.) végrehajtási rendelete a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az azametifosz nevű anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 437/2012/EU (2012. május 23.) rendelete a 791/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalával szemben bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Tajvanban és Thaiföldön feladott – akár Tajvanból és Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett – egyes üvegszál szitaszövetek behozatala révén történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba-vételi kötelezettségének előírásáról
A Bizottság 438/2012/EU (2012. május 23.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 439/2012/EU (2012. május 23.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/274/EU (2012. április 24.) végrehajtási határozata a Vízuminformációs Rendszer (VIS) működésének megkezdése tekintetében a régiók második csoportjának meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 2505. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/275/EU (2012. május 2.) végrehajtási határozata egyes szőlőfajtáknak a borkereskedelemről szóló EK–USA megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a borok címkézésről szóló jegyzőkönyv IV. függelékébe történő felvételéről
A Bizottság 2012/276/EU (2012. május 10.) végrehajtási határozata tíz tagállamnak (Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Románia, Szlovénia és Finnország) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2012. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 3024. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/277/EU (2012. május 21.) végrehajtási határozata az élelmiszerek besugárzására elismert harmadik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2012) 3179. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/278/EU (2012. május 23.) határozata az Indiából származó egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről
2012. május 25. 55. évfolyam, L 135

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 440/2012/EU (2012. május 24.) végrehajtási rendelete a Zöld-foki-szigeteknek az Európai Unióba irányuló egyes halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános preferenciarendszer alkalmazásában használt fogalmának meghatározása tekintetében a 2454/93/EGK rendelettől való eltérésről szóló 439/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 441/2012/EU (2012. május 24.) rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, bifentrin, boszkalid, kaduzafosz, klórantraniliprol, klórtalonil, klotianidin, ciprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpiroximát, flubendiamid, fludioxonil, glifozát, metalaxil-M, meptildinokap, novaluron, tiametoxam és triazofosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 442/2012/EU (2012. május 24.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 443/2012/EU (2012. május 24.) végrehajtási rendelete a cukorágazat egyes termékeire a 2011/12-es gazdasági évben alkalmazandó, a 971/2011/EU végrehajtási rendeletben rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok módosításáról
A Bizottság 444/2012/EU (2012. május 24.) végrehajtási rendelete az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott hatodik részleges pályázati felhívás tekintetében a cukorra vonatkozó minimális vámtétel meghatározásáról
2012. május 25. 55. évfolyam, L 136

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 432/2012/EU (2012. május 16.) rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról
A Bizottság 433/2012/EU (2012. május 23.) végrehajtási rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
2012. május 26. 55. évfolyam, L 137

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

A Tanács 2012/279/EU (2012. május 14.) határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 445/2012/EU (2012. május 25.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/280/EU (2012. május 15.) határozata a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banque de France külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról
2012. május 26. 55. évfolyam, L 138

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 101. számú előírása Egységes rendelkezések a csak belső égésű motorral vagy hibrid elektromos hajtáslánccal meghajtott személygépkocsiknak a szén-dioxid-kibocsátásuk és tüzelőanyag-fogyasztásuk mérése és/vagy elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk mérése tekintetében, valamint az M1 és N1 kategóriájú, csak elektromos hajtáslánccal meghajtott járműveknek az elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk mérése tekintetében történő jóváhagyásáról
2012. május 26. 55. évfolyam, L 139

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/268/EU (2011. június 29.) határozata Az SA.14554 (C 7/04) sz., Németország által a Gesellschaft für Weinabsatz (borforgalmazó társaság) javára nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4426. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/269/EU (2011. június 29.) határozata az Írország által az Anglo Irish Bank és az Irish Nationwide Building Society számára nyújtott SA.32504. (2011/N) és C 11/10 (korábbi N 667/09) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4432. számú dokumentummal történt)
2012. május 22. 55. évfolyam, C 142
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 142/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 142/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 142/03 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 142/04 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 142/05 A Bizottság közleménye a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében (A REACH rendelet XVII. melléklete 27. bejegyzésének hatálya alá tartozó harmonizált szabványok címének és hivatkozási számainak közzététele)
2012. május 22. 55. évfolyam, C 142A
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 142 A/01 Szántóföldi Növényfajok Közös Fajtajegyzéke — ötödik kiegészítés a 30. teljes kiadáshoz
2012. május 22. 55. évfolyam, C 143
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

478. plenáris ülés, 2012. február 22. és 23.

2012/C 143/01 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 478. plenáris ülésén elfogadott állásfoglalása – Az Európai Unió gazdasági és társadalmi helyzete
 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 

478. plenáris ülés, 2012. február 22. és 23.

2012/C 143/02 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Hogyan vonjuk be a civil társadalmat a pénzügyi szabályozásba? (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/03 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Növekedés és államadósság az EU-ban: két innovatív javaslat (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/04 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Egy polgárközpontúbb és emberközelibb belső piaci politika kialakítása (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/05 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az új gazdasági kormányzásra vonatkozó jogszabályok szociális következményei (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/06 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Szociális gazdaság Latin-Amerikában (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/07 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Mezőgazdaság és kézművesség – Nyerő kombináció a vidéki övezetek számára (saját kezdeményezésű vélemény)
2012/C 143/08 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Az EGSZB álláspontja a fenntartható fejlődés témájában tartandó ENSZ-konferencia (Rio+20) előkészítéséről (kiegészítő vélemény)
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

 

478. plenáris ülés, 2012. február 22. és 23.

2012/C 143/09 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) (COM(2011) 608 végleges – 2011/0269 (COD))
2012/C 143/10 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre a különböző tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről (átdolgozás) (COM(2011) 714 végleges – 2011/0314 (CNS))
2012/C 143/11 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi és adóügyi cselekvési program (Fiscus) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 706 végleges – 2011/0341 (COD))
2012/C 143/12 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2012. évi növekedési jelentés (COM(2011) 815 végleges)
2012/C 143/13 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Zöld könyv az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztésről – A digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai (COM(2011) 427 végleges)
2012/C 143/14 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló (EMIR) rendelet módosításáról (COM(2011) 652 végleges – 2011/0296 (COD))
2012/C 143/15 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról (COM(2011) 683 végleges – 2011/0307 (COD))
2012/C 143/16 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 607 végleges – 2011/0268 (COD))
2012/C 143/17 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról (COM(2011) 609 végleges – 2011/0270 (COD))
2012/C 143/18 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi határozatra a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (COM(2011) 813 végleges – 2011/0390 (CNS))
2012/C 143/19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Egészségügy a növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról (COM(2011) 709 végleges – 2011/0339 (COD))
2012/C 143/20 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról (COM(2011) 688 végleges – 2011/0309 (COD))
2012/C 143/21 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi rendeletre a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról (COM(2011) 518 végleges)
2012/C 143/22 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat tanácsi irányelvre az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (COM(2011) 593 végleges – 2011/0254 (NLE))
2012/C 143/23 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról (COM(2011) 665 végleges – 2011/0302 (COD))
2012/C 143/24 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 657 végleges – 2011/0299 (COD))
2012/C 143/25 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a transzeurópai energia-infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (COM(2011) 658 végleges – 2011/0300 (COD))
2012/C 143/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról (COM(2011) 650 végleges – 2011/0294 COD)
2012/C 143/27 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló 680/2007/EK rendelet módosításáról (COM(2011) 659 végleges – 2011/0301 (COD))
2012/C 143/28 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői kártya funkcióit tartalmazó vezetői engedély tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 710 végleges – 2011/0327 (COD))
2012/C 143/29 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A civil társadalom szerepe az Európai Unió és Chile közötti kapcsolatokban
2012/C 143/30 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás és a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 632 végleges – 2008/0255 (COD))
2012/C 143/31 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Módosított javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás és a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2011) 633 végleges – 2008/0256 (COD))
2012/C 143/32 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) módosításáról (COM(2012) 15 végleges – 2012/0003 (COD))
2012/C 143/33 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2011) 855 végleges – 2011/0416 COD)
2012. május 23. 55. évfolyam, C 144
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 144/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6544 – Royal Bank of Canada/RBC Dexia investor services limited)
2012/C 144/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6530 – EDF/Edison)
2012/C 144/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6504 – Linde/Air Products Homecare)
2012/C 144/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6355 – Axel Springer France/Mondadori France/AR Technology)
2012/C 144/05 Összefonódás bejelentésének visszavonása (Ügyszám COMP/M.6454 – Limagrain/KWS/Genective JV)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 144/06 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 144/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 144/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 144/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6497 – Hutchison 3G Austria/Orange Austria)
2012/C 144/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6503 – La Poste/Swiss Post/JV)
2012/C 144/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6455 – SCA/Georgia-Pacific Europe)
2012. május 23. 55. évfolyam, C 145
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az egyik részről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másik részről az Európai Unió és tagállamai által megkötött partnerségi megállapodás Közös Parlamenti Közgyűlése

A 22. ülésre 2011. november 21–23. között Loméban (Togo) került sor.

2012/C 145/01 A 2011. november 21-i, hétfői ülés jegyzőkönyve
2012/C 145/02 A 2011. november 22-i, keddi ülés jegyzőkönyve
2012/C 145/03 A 2011. november 23-i, szerdai ülés jegyzőkönyve
2012. május 24. 55. évfolyam, C 146
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 146/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 146/02 6/2012. sz. különjelentés: „A ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatás”
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 146/03 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 146/04 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
2012/C 146/05 Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2012/C 146/06 Nyílt versenyvizsga-felhívás
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 146/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6583 – KIB/BDMI/Bidmanagement) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012. május 24. 55. évfolyam, C 146E
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

2012/C 146 E/01 Az Európai Parlament képviselői által feltett írásbeli kérdések címeinek listája, mely feltünteti a kérdés számát, eredeti nyelvét, szerzőjét, a szerző képviselőcsoportját, az intézményt, melynek a kérdést címezte, a benyújtás dátumát és a kérdés tárgyát
2012. május 25. 55. évfolyam, C 147
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 147/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre, valamint a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatokról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 147/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 147/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 147/04 2012. évi pályázati felhívás – Polgári védelmi pénzügyi eszköz – Polgári védelmi mechanizmus gyakorlatok
2012. május 25. 55. évfolyam, C 148
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 148/01 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. április 1-tól2012. április 30-ig(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok)
2012/C 148/02 A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2012. április 1-tól2012. április 30-ig(A 2001/83/EK irányelv 34. cikke vagy a 2001/82/EK irányelv38. cikke értelmében elfogadott határozatok)
2012. május 25. 55. évfolyam, C 149
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 149/01 A Bizottság közleménye a tagállamok gépekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.), az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.), az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 149/02 Állami támogatás – Németország – SA.26500. (korábbi 227/2008.) számú állami támogatás – Altenburg Nobitz repülőtér – támogatás a Ryanair számára (a BDF – Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften [Német Légitársaságok Szövetségi Egyesülete] panasza) – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012/C 149/03 Állami támogatás – Franciaország – SA.33963 (2012/C.) számú állami támogatás – Angoulême-i repülőtér – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. május 26. 55. évfolyam, C 150
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 150/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6524 – Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok)
2012/C 150/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6470 – TE/Deutsch)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 150/03 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 150/04 MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Pályázati felhívás – EACEA/14/12 – Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 150/05 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6594 – Aegon/Liberbank/Liberbank Vida) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 150/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6538 – Robert Bosch/SPX' Service Solutions Business)
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 150/07 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 150/08 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. május 26. 55. évfolyam, C 151
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 151/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 138., 2012.5.12.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 151/02 C-504/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság, Magyarország, Litván Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási terve a Lengyel Köztársaságban — A 2003/87 irányelv 9. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint 11. cikkének (2) bekezdése — A Bizottságot, illetve a tagállamokat megillető hatáskörök — Egyenlő bánásmód)
2012/C 151/03 C-505/09. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. március 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Észt Köztársaság, Litván Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Környezet — 2003/87/EK irányelv — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — A kibocsátási egységek 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó nemzeti kiosztási terve az Észt Köztársaságban — A Bizottságot, illetve a tagállamokat megillető hatáskörök — A 2003/87 irányelv 9. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint 11. cikkének (2) bekezdése — Egyenlő bánásmód — A gondos ügyintézés elve)
2012/C 151/04 C-7/10. és C-9/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Raad van State (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Staatssecretaris van Justitie kontra Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10) (EGK-Törökország társulási megállapodás — Tartózkodási jog — Honosított török munkavállaló családtagjai — A török állampolgárság megtartása — A honosítás időpontja)
2012/C 151/05 C-185/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. március 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/83/EK irányelv — 5. és 6. cikk — Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Forgalombahozatali engedély — Olyan tagállami szabályozás, amely mentesít az engedélyezett gyógyszerekhez hasonló, de alacsonyabb árú gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének megszerzése alól)
2012/C 151/06 C-209/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. március 27-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet (EK 82. cikk — Bizonyos címzett küldemények kézbesítését illetően egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel terhelt, erőfölényben lévő postai vállalkozás — Valamely versenytárs bizonyos korábbi ügyfeleivel szemben alacsony árak alkalmazása — A szándékra vonatkozó bizonyítékok hiánya — Árdiszkrimináció — Szelektív alacsony árak — Valamely versenytárs tényleges vagy valószínű kiszorítása — A versenyre és ennélfogva a fogyasztókra gyakorolt hatás — Objektív igazolás)
2012/C 151/07 C-243/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. március 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A szardíniai szállodaipar javát szolgáló támogatások — Visszatéríttetés)
2012/C 151/08 C-414/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Conseil d'État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Véleclair SA kontra Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État (HÉA — Hatodik irányelv — A 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja — Harmadik országból behozott termék adóztatása — Nemzeti szabályozás — A behozatali HÉA levonásához való jog — Feltétel — A HÉÁ-nak az adós általi tényleges megfizetése)
2012/C 151/09 C-417/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate kontra 3M Italia SpA (Közvetlen adózás — Az utolsó fokon adóügyben eljáró bíróság előtt folyamatban lévő eljárás lezárása — Joggal való visszaélés — Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése — A Szerződés által biztosított szabadságok — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Állami támogatások — Az uniós jog tényleges alkalmazása biztosításának kötelezettsége)
2012/C 151/10 C-436/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a cour d’appel de Mons (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — État belge kontra BLM SA (Hatodik HÉA-irányelv — 6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont és 13. cikk, B. rész, b) pont — Levonási jog — Valamely jogi személy adóalany tulajdonában lévő és az alkalmazottai saját szükségleteinek a kielégítése céljából rendelkezésükre bocsátott tárgyi eszköz)
2012/C 151/11 C-500/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ufficio IVA di Piacenza kontra Belvedere Costruzioni Srl (Adózás — HÉA — Az EUSZ 4. cikk (3) bekezdése — Hatodik irányelv — 2. és 22. cikk — A harmadfokú adóügyi bíróság előtt folyamatban lévő eljárások automatikus lezárása)
2012/C 151/12 C-564/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kontra Pfeifer & Langen KG (2988/95/EK, Euratom rendelet — Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 3. és 4. cikk — Közigazgatási intézkedések — Jogosulatlanul szerzett előny beszedése — Nemzeti jogszabály értelmében fizetendő kompenzációs és késedelmi kamatok — A 2988/95 rendelet elévülésre vonatkozó szabályainak alkalmazása e késedelmi kamatokra — Az elévülés kezdete — A „nyugvás” fogalma — A „megszakadás” fogalma)
2012/C 151/13 C-599/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA kontra Úrad pre verejné obstarávanie (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — A közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Meghívásos közbeszerzési eljárás — Az ajánlat értékelése — Az ajánlatkérő ajánlatra vonatkozó tájékoztatáskérése — Feltételek)
2012/C 151/14 C-607/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. március 29-i ítélete — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Környezetvédelem — 2008/1/EK irányelv — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése — A meglévő létesítmények engedélyezésének feltételei — Annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek)
2012/C 151/15 C-1/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. március 29-i ítélete (a Verwaltungsgericht Mainz (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH kontra Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (Környezet — 1013/2006/EK rendelet — A 18. cikk (1) és (4) bekezdése — Bizonyos hulladékok szállítása — A 3. cikk (2) bekezdése — Kötelező információk — A hulladék termelőjének kiléte — A közvetítő kereskedő általi feltüntetés elmaradása — Az üzleti titok védelme)
2012/C 151/16 C-164/10–C-176/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Emanuele Ferazzoli és társai kontra Ministero dell’Interno (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/17 C-255/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale di Roma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Alessandro Sacchi elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/18 C-279/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale di Verbania (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Matteo Minesi elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/19 C-413/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale Ordinario di Prato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri elleni büntetőeljárások (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/20 C-501/10. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Raffaele Russo elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/21 C-107/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta kontra Massimiliano Rizzo (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/22 C-368/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Raffaele Arrichiello elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/23 C-612/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. február 16-i végzése (a Tribunale di Milano (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vincenzo Veneruso elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 104. cikke (3) §-ának első albekezdése — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Sporteseményekre vonatkozó fogadások tétjeinek gyűjtése — Koncesszió szükségessége — Az uniós jognak a koncessziók odaítélése során történő megsértésére alkalmazandó következményekről — Újabb 16300 koncesszió odaítélése — Az egyenlő bánásmód elve és az átláthatósági kötelezettség — A jogbiztonság elve — A korábbi koncessziók jogosultjainak védelme — Nemzeti szabályozás — Tétgyűjtőhelyek közötti kötelező minimális távolság — Megengedhetőség — A koncesszió tárgyát képezőhöz hasonlítható, határon átnyúló tevékenységek — A nemzeti szabályozásban előírt tilalom — Megengedhetőség)
2012/C 151/24 C-94/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Olaszország) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Swm Costruzioni 2 SpA, D.I. Mannocchi Luigino kontra Provincia di Fermo
2012/C 151/25 C-100/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2012. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fastweb SpA kontra Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
2012/C 151/26 C-105/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staat der Nederlanden kontra Essen N.V és Essen Nederland B.V.
2012/C 151/27 C-106/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staat der Nederlanden kontra Eneco Holdong N.V.
2012/C 151/28 C-107/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staat der Nederlanden kontra Delta N.V.
2012/C 151/29 C-108/12. sz. ügy: A Tribunalul Vâlcea (Románia) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Volksbank România SA kontra Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
2012/C 151/30 C-111/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ministero per i beni e le attività culturali és társai kontra Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia és társai
2012/C 151/31 C-113/12. sz. ügy: A Supreme Court (Írország) által 2012. március 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Donal Brady kontra Environmental Protection Agency
2012/C 151/32 C-117/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Burgos (Spanyolország) által 2012. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — La Retoucherie de Manuela, S. L. kontra La Retoucherie de Burgos, S. C.
2012/C 151/33 C-123/12. sz. ügy: A Tribunalul Giurgiu (Románia) által 2012. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Volksbank România SA kontra Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
2012/C 151/34 C-124/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Plovdiv (Bulgária) által 2012. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — AES-3C Maritza East 1 EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” Plovdiv
2012/C 151/35 C-128/12. sz. ügy: A Tribunal do Trabalho do Porto (Portugália) által 2012. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sindicato dos Bancários do Norte és társai kontra BPN — Banco Português de Negócios, S.A.
2012/C 151/36 C-136/12. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2012. március 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Consiglio Nazionale dei Geologi kontra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
2012/C 151/37 C-137/12. sz. ügy: 2012. március 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa
2012/C 151/38 C-138/12. sz. ügy: Az Administrativen sad — Varna (Bulgária) által 2012. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rusedespred OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 151/39 C-142/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2012. március 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristomir Marinov kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite
2012/C 151/40 C-147/12. sz. ügy: A Hovrätten för Nedre Norrland (Svédország) által 2012. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB kontra 1. Frank Koot, 2. Evergreen Investments B.V.
2012/C 151/41 C-163/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. március 2-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anex Customs BVBA kontra Belgische Staat, KBC Bank NV
 

Törvényszék

2012/C 151/42 T-114/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 22-i végzése — Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság („Állami támogatások — A támogatás visszatéríttetése — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság”)
2012/C 151/43 T-273/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 19-i végzése — Associazione „Giùlemanidallajuve” kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Erőfölénnyel való visszaélés — Panasz elutasítása — Jogos érdek — Közösségi érdek — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)
2012/C 151/44 T-327/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 27-i végzése — Connefroy és társai kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 151/45 T-508/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 26-i végzése — Cañas kontra Bizottság (Verseny — Doppingellenes szabályok — Panaszt elutasító határozat — Szakmai tevékenység befejezése — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság)
2012/C 151/46 T-236/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i végzése — Asociación Española de Banca kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációt lehetővé tevő támogatási program — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a támogatások visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Egyesület — A személyében való érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 151/47 T-261/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 27-i végzése — European Goldfields kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások — A görög hatóságok által az Ellinikos Chrysos bányászati vállalat számára nyújtott, a Cassandra bányában folytatott bányászat tényleges piaci értéknél alacsonyabb áron történő átruházásából, valamint az e műveletet terhelő illetékek alóli mentesítésből álló szubvenció — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a kamatokkal együtt történő visszatéríttetését elrendelő határozat — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 151/48 T-341/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 23-i végzése — Ecologistas en Acción kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés hallgatólagos megtagadása — Az eljáráshoz fűződő érdek — A kereset benyújtását követően hozott kifejezett határozat — Okafogyottság”)
2012/C 151/49 T-97/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2012/C 151/50 T-98/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Makhlouf kontra Tanács
2012/C 151/51 T-99/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Syriatel Mobile Telecom kontra Tanács
2012/C 151/52 T-100/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Almashreq Investment kontra Tanács
2012/C 151/53 T-101/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Cham kontra Tanács
2012/C 151/54 T-102/12. sz. ügy: 2012. február 22-én benyújtott kereset — Sorouh kontra Tanács
2012/C 151/55 T-103/12. sz. ügy: 2012. február 24-én benyújtott kereset — T & L Sugar and Sidul Açúcares kontra Bizottság
2012/C 151/56 T-125/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 30-i végzése — Atlantean kontra Bizottság
2012/C 151/57 T-368/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 27-i végzése — Atlantean kontra Bizottság
2012/C 151/58 T-501/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 26-i végzése — PhysioNova kontra OHIM — Flex Equipos de Descanso (FLEX)
2012/C 151/59 T-581/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i végzése — X Technology Swiss kontra OHIM — Brawn (X-Undergear)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!