7. évfolyam 21. szám 2012.05.22.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

Dermesztő pillanatkép az építőiparról

Áprilisban 372 építőipari vállalkozással szemben indult felszámolási, 514-gyel szemben pedig végelszámolási eljárás. A megelőző év azonos időszakához képest a növekedés a felszámolásoknál 30 százalékos, a végelszámolásoknál 16 százalékos. Márciushoz képest mindkét eljárástípusnál kismértékű csökkenés következett be, de az akkori adatok kiugróan magasak voltak – derül ki legfrissebb adatainkból.

Idén áprilisban 372 építőipari céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon. Egy hónappal korábban tízzel több, egy évvel korábban azonban még 90-nel kevesebb felszámolási eljárás megindítását tették közzé a cégbíróságok, így az előző hónaphoz képest hibahatáron belüli csökkenés, az előző évhez képest viszont 30 százalékos növekedés következett be.

Végelszámolásokból az előző hónapban 514-et tettek közzé az ágazatban, ez 19 százalékkal kevesebb az előző havi 633 végelszámolásnál, de 16 százalékkal több, mint a tavaly áprilisi 443-as adat volt. „Arra számítunk, hogy a felszámolások mértéke továbbra is lényegesen meghaladja a tavalyi szintet, a végelszámolásoknál pedig hullámzó, de tartósan magas havi adatokat láthatunk majd, mert a NAV és a cégbíróságok mind következetesebben alkalmazzák azokat a szabályokat, amelyek a mérlegleadás elmaradását és az egyéb adminisztratív mulasztásokat kényszer-végelszámolással büntetik” – mondja Tóth Tamás, az Opten ügyvezető igazgatója.

„Az ágazatban nem várható javulás, mert a szerződésállomány újabb és újabb mélypontokat ér el, s egy esetleges gazdasági fordulat is csak lassan jelentkezne konkrét megrendelések formájában a kis- és középvállalkozásoknál” – mondja Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) alelnöke. A KSH adatai szerint az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 16,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 31, az egyéb építményeké 6,8 százalékkal volt kisebb, mint 2011. március végén. Az első negyedévi adatok messze alulmúlják a cégek és az ÉVOSZ év eleji várakozásait. „A szakma 5–7 százalékos csökkenésre számított, ami a termelés hat éve tartó visszaesése után önmagában is dermesztő képet vetített előre. Ezzel szemben az építőipari termelés negyedéves visszaesése 11 százalékosnak bizonyult” – teszi hozzá Koji László.

Áprilisban látszólag a kilátástalan jövőképnek megfelelően alakult a cégalapítások száma az ágazatban: mindössze 224 cég bejegyzését tették közzé a cégbíróságok. „A látszat sajnos csal, arról van szó csupán, hogy a bejegyzési szabályok szigorításának és a cégalapítás drágulásának bejelentése után lezajlott egy nagy cégalapítási hullám, ami mostanra csengett le – mondja Tóth Tamás. – Az előző négy hónapban havonta átlagosan több mint 650 új céget alapítottak az ágazatban, ami a KSH adatai alapján sem támasztható alá valós piaci igénnyel.”

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 20. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 4
Felszámolás 646
Végelszámolás 403
Hivatalból való törlés 40

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 15
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 292

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 334 db.

A héten 7867 cégnév, 2197 székhelycím és 716 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521513 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A nyilvánosan működő részvénytársaság alapítása

 

A nyilvánosan működő részvénytársaságra alapvetően a zártkörűen működő részvénytársaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni, ezért cikkünkben csak az azoktól való eltéréseket ismertetjük (Gt. 285. §). A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeit csak dematerializált formában lehet előállítani (Gt. 286. § (1) bekezdés). Nem lehet vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag megválasztására szóló valamint elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényt kibocsátani (Gt. 286. § (2) bekezdés). Ha a zártkörűen működő részvénytársaság működési formáját megváltoztatva nyilvánosan működik tovább, és voltak ilyen valamint az osztalékelsőbbséget vagy likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi jogot megtestesító olyan elsőbbségi részvényei, amelyekhez más elsőbbségi jogok is kapcsolódtak, úgy a működési formaváltással egyidejűleg ezen részvények helyett más elsőbbségi részvényt vagy törzsrészvényt kell kibocsátania (Gt. 286. § (5) bekezdés). A részvények átruházásának korlátozásáról szóló szabályok nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem alkalmazhatók (Gt. 287. § (1) bekezdés). Amennyiben a nyilvánosan működő részvénytársaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó részesedést szerez, akkor a befolyásszerzés időpontjától az adott társaság a részvénytársaság részvényeit nem szerezheti meg, a korábban megszerzett részvényeket pedig hatvan napon belül el kell idegenítenie. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részvényesi jogait nem gyakorolhatja (Gt. 287. § (2) bekezdés).

A nyilvánosan működő részvénytársaság az értékpapírokról szóló törvényben meghatározott feltételekkel, nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható. Az alaptőke minimális összege húszmillió forint (Gt. 288. § (1) bekezdés). A részvényjegyzéshez alapítási tervezetet kell készíteni, és a részvényjegyzést az abban foglaltaknak megfelelően kell lebonyolítani. Az alapítási tervezetet közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és az arról készült másolatokat közjegyzővel hitelesíttetni kell (Gt. 288. § (2) bekezdés). Az alapítási tervezetben ismertetni kell az alapítandó részvénytársaság cégnevét, székhelyét, tevékenységét, időtartamát, az alapítók nevét vagy cégnevét, lakhelyét vagy székhelyét, az alaptőke tervezett nagyságát, a részvények számát és névértékét, előállításuk módját, és szükség esetén a törzsrészvényeken kívül kibocsátandó részvényekhez kapcsolódó jogokat illetve a részvényesi jogok korlátozását. Tartalmaznia kell az alapítási tervezetnek az alapítókat megillető esetleges előnyöket, a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az annak ellenében jegyezhető részvények számát és névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégnevét, Lakóhelyét (székhelyét) és a hozzájárulás értékét felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét. Meg kell határozni a túljegyzés esetén követendő eljárást, vagyis azt, hogy mi történjen, ha a nyilvános részvényjegyzés alkalmával a tervezett alaptőkén túlmenően jegyeztek részvényt. Ugyancsak rendezni kell, hogy aluljegyzés esetén mi az a minimum összeg (jegyzési minimum) amely esetében a részvénytársaság megalapítható. Végezetül az alapítási tervezetbe kell foglalni az alakuló közgyűlés időpontját és az alapítás várható költségeit (Gt. 288. § (3) bekezdés). Az alapítási tervezetet valamennyi alapítónak alá kell írnia, majd ezt követően azt közzé kell tenni (Gt. 288. § (4) bekezdés). A részvényjegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. Az alapítók kivételével a részvényjegyzéssel csak pénzbeli hozzájárulás teljesítésére lehet kötelezettséget vállalni. A részvényjegyző a nem pénzbeli szolgáltatás teljesítését vállaló alapító kivételével köteles a jegyzéssel egyidejűleg a részvény névértékének tíz százalékát az alapítók által meghatározott módon megfizetni (Gt. 289. § (1) bekezdés). Ha a nem pénzbeli szolgáltatásra könyvvizsgáló előzetes értékelése és jelentése nélkül került sor, az igazgatóság a nem pénzbeli szolgáltatás teljesítésétől számított egy hónapon belül köteles a Cégközlönyben nyilatkozatot közzétenni, amely tartalmazza a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát, értékét, értékelésének forrását és módszerét. A nyilatkozatban ki kell térni arra is, hogy a nem pénzbeli szolgáltatás értéke megfelel legalább az ellenében kapott részvények névértékének vagy kibocsátási értékének (Gt. 289. § (2) bekezdés).

Túljegyzés esetén - vagyis, ha több részvényt jegyeztek, mint amennyit a részvénytársaság az alapítási tervezet szerint kibocsát – az alapítók az alapítási tervezetben meghatározott szempontok szerint döntenek a túljegyzés elfogadásáról vagy elutasításáról, feltéve, hogy az alapítási tervezet erre feljogosította őket. Ilyen felhatalmazás hiányában a túljegyzés elfogadásáról vagy elutasításáról az alakuló közgyűlés dönt (Gt. 290. § (1) bekezdés). A túljegyzés visszautasítása esetén a visszautasított részvényjegyzésre eső befizetéseket a döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül hiánytalanul vissza kell fizetni. Ezen kötelezettség teljesítéséért az alapítók és a részvényjegyzést lebonyolító befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek (Gt. 290. § (2) bekezdés). Az alapítás meghiúsul, ha a részvénytársaság részvényeit vagy legalább a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt a jegyzés zárónapjáig nem jegyezték le (Gt. 291. § (1) bekezdés). Ha csak a jegyzési minimumnak megfelelő részvényt jegyezték le, a részvénytársaság alaptőkéje a jegyzett részvények névértékének összege lesz (Gt. 291. § (2) bekezdés).  Az alapítás meghiúsulása esetén a részvényjegyzés során teljesített befizetéseket tizenöt napon belül hiánytalanul vissza kell fizetni. Ezen kötelezettség teljesítéséért az alapítók és a részvényjegyzést lebonyolító befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek (Gt. 291. § (3) bekezdés).

Az alakuló közgyűlést a részvényjegyzés zárónapjától számított hatvan napon belül kell megtartani (Gt. 292. § (1) bekezdés). Ha az alapítók elmulasztják az alakuló közgyűlés határidőben történő megtartását, a részvényjegyző mentesül további kötelezettségei alól és az általa befizetett összeget visszakövetelheti. Ezen kötelezettség teljesítéséért az alapítók egyetemlegesen felelnek (Gt. 292. § (2) bekezdés). Az alakuló közgyűlés, megnyitásáig a részvényjegyző köteles az általa megfizetett összeget a jegyzett részvények névértékének vagy kibocsátási értékének huszonöt százalékára kiegészíteni (Gt. 292. § (3) bekezdés). Az alakuló közgyűlés megállapítja a részvényjegyzés eredményességét, dönt a túljegyzés elfogadásáról vagy elutasításáról, amennyiben az alapítási tervezetben az alapítók ezt a jogot nem tartották fenn, megállapítja a részvénytársaság alapszabályát (Gt. 293. §). Az alakuló közgyűlés határozatképességének magállapításánál azokat a részvényjegyzőket lehet figyelembe venni, akik pénzbeli hozzájárulási kötelezettségüknek eleget tettek, vagyis befizetésüket az általuk jegyzett részvények névértékének vagy kibocsátási értékének huszonöt százalékáig kiegészítették, továbbá azokat az alapítókat, amelyek a nem pénzbeli hozzájárulási kötelezettségüknek eleget tettek. Az alakuló közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az alaptőke több, mint ötven százalékát lejegyző részvényes jelen van (Gt. 294. § (1) bekezdés). Az alakuló közgyűlés határozatait a jelen lévők háromnegyedes szótöbbségével hozza. Az alapítási tervezettől csak valamennyi részvényes egyhangú szavazatával lehet eltérni, kivéve azon jogosultságokat, amelyeket az alapítók maguknak tartottak fenn (Gt. 294. § (2) bekezdés). Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni (Gt. 294. § (3) bekezdés).  

 

Magyar Közlöny 58-60/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

58/2012. május 15.

 

 

95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat-és hatásköréről

 2012.07.01.

96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.05.15.

97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.05.16.

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

 2012.05.16.

1148/2012. (V. 15.) Korm. határozat

Az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készül hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról

 2012.05.15.

1149/2012. (V. 15.) Korm. határozat

A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról

 2012.05.16.

1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

 2012.05.16.

1151/2012. (V. 15.) Korm. határozat

A TÁMOP 5.3.8.B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP 5.3.8-11/A1 és a TÁMOP 5.3.8.B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről

 2012.05.15.

59/2012. május 16.

 

 

99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.08.01.

100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 2012.05.17.

11/2012. (V. 16.) MNB rendelet

A jegybanki információs rendszerhez a devizakölcsönök kezeléséhez kapcsolódóan szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

 2012.05.31.

26/2012. (V. 16.) BM rendelet

Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.05.17.

48/2012. (V. 16.) VM rendelet

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

 2012.05.17.

Köf. 5003/2012/9. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.05.16.

Köf. 5005/2012/6. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.05.16.

Köf. 5043/2012/3. határozat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

 2012.05.16.

1152/2012. (V. 16.) Korm. határozat

A Széli Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

 2012.05.16.

1153/2012. (V. 16.) Korm. határozat

A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó feladatának végrehajtásáról

 2012.05.16.

1154/2012. (V. 16.) Korm. határozat

A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról szóló 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozat módosításáról

 2012.05.17.

1155/2012. (V. 16.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának elrendeléséről

 2012.05.16.

1156/2012. (V. 16.) Korm. határozat

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának felhasználásáról, a 2012. évi létszámcsökkentések egyszeri kiadásainak biztosításáról

 2012.05.16.

1157/2012. (V. 16.) Korm. határozat

A „Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés; Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz és Cegléd villamos alállomás átépítése" című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

 2012.05.16.

58/2012. (V. 16.) ME határozat

Minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról a Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a Belga Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között

 2012.05.16.

60/2012. május 18.    

101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet

A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

2012.05.19.

102/2012. (V. 18.) Korm. rendelet

Az Országgyűlési Őrséggel és a rendőrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

2012.05.19.

6/2012. (V. 18.) HM rendelet

A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

2012.05.19.

28/2012. (V. 18.) KIM rendelet

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról

2012.06.01.

10/2012. (V. 18.) NGM rendelet

Az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

2012.05.19.

25/2012. (V. 18.) AB határozat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdéséről

2012.05.18.

26/2012. (V. 18.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 194/2011. (XII. 5.) OVB határozata felülvizsgálatáról

2012.05.18.

27/2012. (V. 18.) AB végzés

Az Országos Választási Bizottság 365/2009. (IX. 3.) OVB határozata felülvizsgálatáról

2012.05.18.

39/2012. (V. 18.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

2012.05.14.

40/2012. (V. 18.) OGY határozat

Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról

2012.05.18.

1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

2012.05.19.

1159/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról

2012.05.18.

1160/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2012.05.18.

1161/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításról és új cím létrehozásáról

2012.05.18.

1162/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A „Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése – I/a ütem: Vác állomás átépítése” című nagyprojekt-javaslat támogatásának jóváhagyásáról

2012.05.18.

1163/2012. (V. 18.) Korm. határozat

A MÁV Zrt. állami készfizető kezességvállalás melletti hitelfelvétele érdekében történő közbeszerzési eljárás megindításáról

2012.05.18.

1164/2012. (V. 18.) Korm. határozat

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó feladatok költségvetési forrásának biztosításáról

2012.05.18.

59/2012. (V. 18.) ME határozat

Az ír nép Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2012.05.18.

67/2012. (V. 18.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 2012.05.18.

68/2012. (V. 18.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 2012.05.18.

69/2012. (V. 18.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 2012.05.18.

70/2012. (V. 18.) OVB határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 2012.05.18.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. május 16. 55. évfolyam, L 128

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 412/2012/EU (2012. május 15.) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról
A Bizottság 413/2012/EU (2012. május 15.) végrehajtási rendelete a 496/2011/EU végrehajtási rendeletnek az elválasztott malacok takarmányához adott nátrium-benzoát adalékanyag minimális tartalmának tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 414/2012/EU (2012. május 15.) végrehajtási rendelete az 554/2008/EK rendeletnek a brojlerpulykáknak szánt takarmányhoz adalékanyagként adott 6-fitáz enzimkészítmény legkisebb tartalma és legkisebb ajánlott adagja tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 415/2012/EU (2012. május 15.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 171. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 416/2012/EU (2012. május 15.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 417/2012/EU (2012. május 15.) végrehajtási rendelete a gabonaágazatban 2012. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodással létrehozott Európai Unió/Svájc Légi közlekedési Vegyes Bizottság 1/2012 2012/260/EU (2012. május 10.) határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a légi közlekedésről szóló megállapodás mellékletének felváltásáról
2012. május 16. 55. évfolyam, L 129

 

Jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

Az Európai Parlament és a Tanács 386/2012/EU (2012. április 19.) rendelete a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokkal, ideértve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjaként történő összehívásával való megbízásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 387/2012/EU (2012. április 19.) rendelete az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 388/2012/EU (2012. április 19.) rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról
2012. május 17. 55. évfolyam, L 130

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 418/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete a 376/2008/EK rendeletnek az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó engedélykötelezettségek tekintetében, valamint az 1342/2003/EK rendeletnek a vámkontingensek keretében importált gabonafélékre és rizsre vonatkozó engedélyekből eredő jogok átruházása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 419/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 562/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 420/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 421/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete a 620/2009/EK rendelettel szabályozott, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2012. május első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 422/2012/EU (2012. május 16.) végrehajtási rendelete az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/261/EU (2012. április 19.) határozata az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings” referenciaszámú kérelme)
A Bizottság 2012/262/EU (2012. május 16.) végrehajtási határozata a balti-tengeri tőkehalállományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról szóló 2008/589/EK határozat módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelethez (  HL L 124., 2004.4.27.) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 130. o.)
2012. május 16. 55. évfolyam, C 140
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 140/01 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 140/02 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6587 – Molson Coors/StarBev)
2012/C 140/03 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6580 – Experian/Cerved/Experian-Cerved Information Services) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 140/04 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 140/05 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 140/06 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012. május 16. 55. évfolyam, C 140A
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 140 A/01 Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás), Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Koppenhága – COM/2012/10330
2012. május 17. 55. évfolyam, C 141
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 141/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 141/02 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

Európai Központi Bank

2012/C 141/03 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. március 7.) az euroövezet megerősített gazdaságirányításáról (CON/2012/18)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 141/04 Az Európai Unió 2. sz. költségvetésmódosítás-tervezete a 2012-es pénzügyi évre – A Tanács álláspontja
 

Európai Bizottság

2012/C 141/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 141/06 Pályázati felhívás az EK hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramjának munkaprogramja keretében
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 141/07 Állami támogatás – Németország – SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) állami támogatás – neubrandenburgi lakótelepi tömbházak értékesítése és visszlízingje – Felhívás észrevételek benyújtására az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
 

Helyesbítések

2012/C 141/08 Helyesbítés a MEDIA 2007 – Fejlesztés, terjesztés, promóció és szakképzés – Ajánlattételi felhívás – EACEA/7/12 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – az automatikus forgalmazás program 2012 című 2012/C 60/06 bizottsági hirdetményhez ( HL C 60., 2012.2.29.)

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!