7. évfolyam 20. szám 2012.05.15.
TARTALOMJEGYZÉK

 

Híreink

Cégtár

OptiJUS

Egyéb információk

Az optimális megjelenítéshez ajánlott nem webes e-mail kliens használata.

Híreink

ÚJ fejlesztések az OptiJUS-on!

Örömmel értesítjük felhasználóinkat, hogy az Optijus online rendszere két új, a felhasználók által javasolt, és a használatot jelentősen könnyítő funkcióval bővült.

1. A "Kibocsátókereső" a hatalmasra duzzadt kibocsátó-, és típuslistában történő eligazodást teszi könnyebbé. Ha a kis dobozba elkezdjük begépelni az ismert kibocsátó vagy típus bármely szövegdarabját, vagy rövidítését, (Pl. Legfelsőbb....,) akkor a rendszer azonnal leszűkíti a listát azokra, amelyeknek a nevében az adott szótöredék szerepel.

2. A "Magyar Közlöny Figyelő" funkcióval talán már találkozhattak is egyes felhasználóink, mert amikor olyan jogszabályt nyitnak meg, amelyre egy friss, még nem feldolgozott Magyar Közlönyben hivatkozás történt, a rendszer egy figyelmeztető ablakban leírja, melyik új közlönyben és milyen jogszabály hivatkozott az adott normára. Miután a közlöny feldolgozása megtörtént az üzenet lekerül a rendszerből. 

Reméljük, mindkét új funkciónak sok hasznát veszik majd a munkájuk során.

 

Az új Munka Törvénykönyve

Az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, amelyet 2012. január 6-án hirdettek ki a Magyar Közlönyben. A 2012. július 1-jén hatályba lépő új Munka Törvénykönyve közel 300 paragrafusa szinte minden területen változást hoz a munkaadók és munkavállalók életében. Hogyan és milyen tartalommal kössünk munkaszerződést? Mire ügyeljünk a munkavégzés közben? Hogyan tudjuk jogszerűen megszüntetni a munkaviszonyt? Hogyan változnak a munkaidő, a rendkívüli munkavégzés és a munkabér szabályai? Mindezeken túlmenően is akad jócskán változás a munka világában 2012. július 1-jét követően.

Az Opten jogi adatbázis-kezelő rendszere, az OptiJUS 2012. májusától felkészülten várja az új Munka Törvénykönyve hatálybalépését, hiszen az Opten Kft-vel együttműködő Bán és Karika Ügyvédi Társulás által elkészített munkajogi iratminták már az új jogszabályi rendelkezéseknek és környezetnek megfelelően kerültek kialakításra és integrálásra.

 

Cégtár

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok alapján a 2012. év 19. hetében megjelent Cégközlöny adatai szerint az indult eljárások száma az alábbi:

Csődeljárás 7
Felszámolás 583
Végelszámolás 1059
Hivatalból való törlés 92

A Hivatalos Cégjegyzékből való törlések az alábbi megosztásban jelentek meg:

Jogutóddal való megszűnés (a megszűnt cég rendelkezik jogutóddal) 19
Cégjegyzékből való törlés (valamilyen eljárás lezárását követően történő törlést jelent) 665

 

Az újonnan alakult cégek száma az adott Cégközlönyben 503 db.

A héten 13526 cégnév, 3746 székhelycím és 1187 alaptőke változást tett közzé a Cégbíróság.

Az eddigi összes Cégközlönyben közzétett adatot figyelembe véve a jelenleg rendben működő, Magyarországon bejegyzett cégek száma: 521669 db.

Jogsegéd - dr. Bata Zoltán:

A nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűlése

 

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a részvényesnek címzett, a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének megfizetésére irányuló felszólítást nem postai úton kell kézbesíteni, hanem részvénytársaság hirdetményi lapjában vagy honlapján kell közzétenni (Gt. 296. §). Ha a részvénytársaság a részvénykönyv vezetésére harmadik személyt bíz meg, akkor ezt a tényt valamint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy adatait is közzé kell tenni (Gt. 297. § (1) bekezdés). Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az a részvényes, aki így rendelkezett, az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényest pedig a részvénykönyvből haladéktalanul törölni kell (Gt. 297. § (4) bekezdés). A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekben az igazgatóság a részvényesnek a közgyűlés napja előtt nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére köteles részletes felvilágosítást adni (Gt. 298. § (1) bekezdés). A felvilágosítás megadását az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg, ha az megítélése szerint üzleti titkot sért. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha erre a közgyűlés kötelezi az igazgatóságot (Gt. 298. § (2) bekezdés). Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, a részvényes a részvénytársaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba betekinthet (Gt. 298. § (3) bekezdés). Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a vezető állású munkavállaló illetve a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha ezen személyek a meghatalmazótól egyértelmű írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek (Gt. 298. § (4) bekezdés). A meghatalmazott a részvénytársaság által postai úton vagy elektronikusan megküldött formanyomtatvány kitöltésével is kijelölhető (Gt. 298. § (5) bekezdés). Az alapszabály meghatározhatja az egy részvényes által gyakorolható szavazatok maximális számát. Ennek során tilos a részvényesek között különbséget tenni. Az alapszabály az abban meghatározott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását is maximálhatja (Gt. 299. § (1) bekezdés). A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot a szavaztok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek gyakorolhatják, és a napirendi pontokkal kapcsolatban határozati javaslatot is előterjeszthetnek (Gt. 300. § (1) bekezdés).

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a zártkörűen működő részvénytársaságnál ismertetetteken kívül a döntés a vezető tisztségviselők, a vezető állású munkavállalók és a felügyelőbizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről és kereteiről, az audit bizottság (fogalmát lásd később) megválasztása és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása (Gt. 302. §). A közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetményt legalább a részvénytársaság honlapján kell közzétenni, de az alapszabály előírhatja a nyomtatott sajtóban történő közzétételt is, továbbá, hogy azokat a részvényeseket, akik ezt kérik, a közzétételen kívül elektronikus úton közvetlenül is értesíteni kell (Gt. 303. § (1) bekezdés). Ha a hirdetmény és a részvényes közvetlen értesítése között eltérés van, akkor a hirdetmény tartalma az irányadó (Gt. 303. § (2) bekezdés). A hirdetménynek a zártkörűen működő részvénytársaság közgyűlési meghívójának kötelező elemein kívül tartalmaznia kell azt a legkésőbbi időpontot, ameddig a részvényesnek kérnie kell a részvénykönyvbe való bejegyzését a szavazati joga gyakorlásához, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, a felvilágosítás kérésére, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, és a napirenden szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára és helyére vonatkozó felvilágosítást (Gt. 303. § (3) bekezdés). A közgyűlésen részt venni kívánó részvényes illetve meghatalmazottja nevét a közgyűlés napja előtti második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni (Gt. 304. § (2) bekezdés). A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a fenti napon 18 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvényes jogosult részvényeit a részvénykönyv lezárását követően átruházni. A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes akkor is gyakorolhatja a közgyűlésen részvényesi jogait, ha részvényeit a részvénykönyv lezárása és a közgyűlés megnyitása között átruházta (Gt. 304. § (3) bekezdés). A konferencia-közgyűlés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazgatóság szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés időtartama alatt valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat ezen személy útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott személy nevét és elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni (Gt. 304. § (4) bekezdés). A konferencia-közgyűlés helye csak a részvénytársaság székhelye vagy telephelye lehet (Gt. 304. § (5) bekezdés). Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. Erre az esetre a feltételeket úgy kell meghatározni, hogy a postai úton szavazó részvényes személyazonossága megállapítható legyen (Gt. 304. § (6) bekezdés). A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel összehívott közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés összehívása és időpontja között legalább tíz napnak kell eltelnie, ettől az alapszabály nem térhet el (Gt. 305. § (1) bekezdés). A közgyűlésen hozott határozatokat nyilvánosságra kell hozni (Gt. 306. § (2) bekezdés). A részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot (Gt. 307. §).  

 

Magyar Közlöny 54-57/2012. számában megjelent jogszabályok

jogszabály száma
jogszabály címe
hatálybalépés

54/2012. május 8.

 

 

24/2012. (V. 8.) BM rendelet

A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

 2012.05.09.

25/2012. (V. 8.) KIM rendelet

A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról

 2012.05.09.

32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet

A világörökségi gondnokságról

 2012.05.16.

22/2012. (V. 8.) NFM rendelet

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

 2012.05.16.

23/2012. (V. 8.) NFM rendelet

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

 2012.05.16.

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

 2012.05.23.

45/2012. (V. 8.) VM rendelet

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 2012.05.11.

46/2012. (V. 8.) VM rendelet

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

 2012.05.09.

55/2012. május 9.

 

 

2012. évi XLII. törvény

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról

 2012.05.14.

2012. évi XLIII. törvény

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának kihirdetéséről

 2012.05.10.

2012. évi XLIV. törvény

A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről

 2012.05.10.

2012. évi XLV. törvény

A Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról

 2012.05.10.

9/2012. (V. 9.) MNB rendelet

Az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

 2012.05.15.

10/2012. (V. 9.) MNB rendelet

A szélfelirattal ellátott „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

 2012.05.15.

26/2012. (V. 9.) KIM rendelet

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

 2012.05.10.

25/2012. (V. 9.) NFM rendelet

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról

 2012.05.14.

116/2012. (V. 9.) KE határozat

Miniszteri megbízatás megszűnéséről

2012.05.09.

117/2012. (V. 9.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnéséről

2012.05.09.

118/2012. (V. 9.) KE határozat

Miniszteri kinevezésről

2012.05.09.

56/2012. május 10.

 

 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

 2012.05.18.

5/2012. (V. 10.) HM rendelet

A katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját és a hősi halott katonák után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást megállapító szerv kijelöléséről

 2012.05.13.

27/2012. (V. 10.) KIM rendelet

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

 2012.05.11.

1/2012. KMPJE jogegységi határozat

A Kúria közigazgatási-munkaügyi polgári jogegységi határozata

 2012.05.10.

119/2012. (V. 10.) KE határozat

Hivatalvezetői felmentésről

 2012.05.10.

120/2012. (V. 10.) KE határozat

Hivatalvezetői felmentésről

 2012.05.10.

121/2012. (V. 10.) KE határozat

Hivatalvezetői felmentésről

 2012.05.10.

122/2012. (V. 10.) KE határozat

Hivatalvezető-helyettesi felmentésről

 2012.05.10.

123/2012. (V. 10.) KE határozat

Főigazgatói kinevezésről

 2012.05.10.

124/2012. (V. 10.) KE határozat

A 228/2010. (IX. 17.) KE határozat hatályon kívül helyezéséről

 2012.05.10.

1139/2012. (V. 10.) Korm. határozat

Az Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására történő felhatalmazásról

 2012.05.10.

1140/2012. (V. 10.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.05.10.

1141/2012. (V. 10.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 2012.05.10.

1142/2012. (V. 10.) Korm. határozat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról

 2012.05.10.

1143/2012. (V. 10.) Korm. határozat

A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről

 2012.05.10.

1144/2012. (V. 10.) Korm. határozat

A regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről

 2012.05.10.

1145/2012. (V. 10.) Korm. határozat

Az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program 2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

 2012.05.11.

1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat

Egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről

 2012.05.11.

57/2012. május 11.

 

 

94/2012. (V. 11.) Korm. rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

 2012.05.14.

25/2012. (V. 11.) BM rendelet

A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a fegyverjogszabályok módosításával összefüggő módosításáról

 2012.05.12.

33/2012. (V. 11.) NEFMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

 2012.05.12.

26/2012. (V. 11.) NFM rendelet

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

 2012.05.12.

47/2012. (V. 11.) VM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

 2012.05.12.

22/2012. (V. 11.) AB határozat

Az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése értelmezéséről

 2012.05.11.

23/2012. (V. 11.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 1/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról

 2012.05.11.

24/2012. (V. 11.) AB határozat

Az Országos Választási Bizottság 8/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról

 2012.05.11.

1147/2012. (V. 11.) Korm. határozat

Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012.(II. 22.) Korm. határozat módosításáról

 2012.05.14.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent jogszabályok

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Tartalom Jogszabályok
 
2012. május 9. 55. évfolyam, L 123

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 392/2012/EU (2012. március 1.) felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről
A Bizottság 393/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az azon harmadik országokat vagy azok részeit tartalmazó jegyzéknek, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók az Unióba és átszállíthatók az Unión, a Thaiföldre vonatkozó bejegyzése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 394/2012/EU (2012. május 8.) végrehajtási rendelete a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2012/2013-as gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról
A Bizottság 395/2012/EU (2012. május 8.) végrehajtási rendelete az ipari cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó vámkontingensnek a 2012/2013-as gazdasági év tekintetében történő megnyitásáról
A Bizottság 396/2012/EU (2012. május 8.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 397/2012/EU (2012. május 8.) végrehajtási rendelete a kvótán felüli cukornak a 2011/2012. gazdasági évben az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő értékesítése céljából rendelkezésre álló további mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/14/EU (2012. május 8.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a metil-nonil-keton hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
A Bizottság 2012/15/EU (2012. május 8.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a margózakivonat hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/248/EU (2012. május 7.) végrehajtási határozata a 2005/692/EK, a 2005/734/EK, a 2007/25/EK és a 2009/494/EK határozatnak a madárinfluenza tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2947. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/249/EU (2012. május 7.) végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozásában alkalmazandó indítási és leállítási időszakok meghatározásáról (az értesítés a C(2012) 2948. számú dokumentummal történt)
2012. május 11. 55. évfolyam, L 124

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 398/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete a többek között a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-ciklamát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 492/2010/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 399/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 400/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 401/2012/EU (2012. május 7.) végrehajtási rendelete egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
A Bizottság 402/2012/EU (2012. május 10.) rendelete a Kínai Népköztársaságból származó alumínumradiátorok behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
A Bizottság 403/2012/EU (2012. május 10.) végrehajtási rendelete az al-Kaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 170. alkalommal történő módosításáról
A Bizottság 404/2012/EU (2012. május 10.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

IRÁNYELVEK

A Bizottság 2012/16/EU (2012. május 10.) irányelve a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a sósav hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/250/EU (2012. május 8.) végrehajtási határozata a 2008/855/EK határozatnak a németországi klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2992. számú dokumentummal történt)
 

III Egyéb jogi aktusok

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 35/10/COL (2010. február 3.) határozata az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló új fejezet beiktatása révén, nyolcvanadik alkalommal történő módosításáról
 

Helyesbítések

Helyesbítés a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. március 1-jei 392/2012/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelethez (  HL L 123., 2012.5.9.)
2012. május 12. 55. évfolyam, L 125

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Értesítés az egyrészről a kelet- és dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteit létrehozó átmeneti megállapodás ideiglenes alkalmazásáról
A Tanács 2012/251/EU (2012. április 24.) határozata az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és XX. mellékletének (Környezet) módosítására vonatkozóan képviselendő álláspontjáról
 

RENDELETEK

A Bizottság 405/2012/EU (2012. május 4.) rendelete a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62°-tól délre található norvég vizeken folytatott, norvég garnélára irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 406/2012/EU (2012. május 4.) rendelete a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról
A Bizottság 407/2012/EU (2012. május 4.) rendelete a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által a VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról
A Bizottság 408/2012/EU (2012. május 11.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Bizottság 2012/252/EU (2011. július 13.) határozata a Finnország által az Ålands Industrihus Ab számára nyújtott C 6/08 (korábbi NN 69/07) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2011) 4905. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/253/EU (2012. május 10.) végrehajtási határozata a 2004/68/EK tanácsi irányelv II. mellékletének a valamely terület kéknyelv-betegségtől mentesnek nyilváníthatóságára vonatkozó alapvető általános kritériumok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2012) 2978. számú dokumentummal történt)
A Bizottság 2012/254/EU (2012. május 10.) határozata a diklórfosznak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2012) 3016. számú dokumentummal történt)
 

Helyesbítések

Helyesbítés a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. április 8-i 404/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (  HL L 112., 2011.4.30.)
2012. május 15. 55. évfolyam, L 126

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Tanács 409/2012/EU (2012. május 14.) rendelete a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről
A Tanács 410/2012/EU (2012. május 14.) végrehajtási rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról
A Bizottság 411/2012/EU (2012. május 14.) végrehajtási rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
 

HATÁROZATOK

A Tanács 2012/255/KKBP (2012. május 14.) határozata az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2011/427/KKBP határozat módosításáról
A Tanács 2012/256/KKBP (2012. május 14.) végrehajtási határozata a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozat végrehajtásáról
A Bizottság 2012/257/EU (2012. május 11.) határozata a nalednek a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípus vonatkozásában történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2012) 3050. számú dokumentummal történt)
Az Európai Központi Bank 2012/258/EU (2012. április 26.) határozata az eurobankjegy gyártóinak minőségi akkreditációjáról szóló EKB/2010/22 határozat módosításáról (EKB/2012/7)
Az Európai Központi Bank 2012/259/EU (2012. április 26.) határozata az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági akkreditációról szóló EKB/2011/8 határozat módosításáról (EKB/2012/8)
2012. május 15. 55. évfolyam, L 127

 

II Nem jogalkotási aktusok

 

RENDELETEK

A Bizottság 385/2012/EU (2012. április 30.) végrehajtási rendelete a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására és üzleti tevékenységük elemzésére használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlapról
2012. május 9. 55. évfolyam, C 135
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 135/01 Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást
2012/C 135/02 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)
2012/C 135/03 A pénzintézeteknek nyújtott szerkezetátalakítási és felszámolási támogatások tekintetében hozott határozatok végrehajtásának nyomon követésével összefüggésben hozott határozatok
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 135/04 A Tanács általi kinevezések listája – 2012. január, február, március és április (szociális terület)
 

Európai Bizottság

2012/C 135/05 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 135/06 Hercule II – Pályázati felhívás – OLAF/2012/D5/02 – Technikai segítségnyújtás a nemzeti hatóságoknak a különleges nyomozati eszközök és módszereknek a csalás és korrupció elleni küzdelemben történő felhasználása tekintetében, valamint technikai segítségnyújtás a konténerek és kamionok ellenőrzésének megerősítésében az Európai Unió külső határain, beleértve a cigarettacsempészet és -hamisítás elleni küzdelmet
2012/C 135/07 Hercule II – Ajánlattételi felhívás – OLAF/2012/D5/03 – Képzés, szemináriumok, konferenciák – Jogi rész
2012/C 135/08 MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Pályázati felhívás – EACEA/17/12 – Európai filmeket bemutató filmszínházi hálózat támogatása – „Filmszínházi hálózat”
 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 135/09 Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 135/10 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6454 – Limagrain/KWS/Genective JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 135/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6525 – SESA/Disa/SAE/JV)
2012. május 11. 55. évfolyam, C 136
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 136/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a fogyasztói jogviták alternatív és online rendezésére irányuló jogalkotási javaslatokról
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/02 Euroátváltási árfolyamok
2012/C 136/03 Euroátváltási árfolyamok
 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 136/04 Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2012. január 1-jétől három EFTA-államban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (A Hatóság 2004. július 14-i 195/04/COL határozata (  HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és a 26/2006. EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.) 10. cikkének megfelelően közzétéve)
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 136/05 A Bíróság ítélete (2012. január 23.) az E-2/11. számú – STX Norway Offshore AS és társai kontra a Tarifabizottság által képviselt Norvég Állam ügyben (Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – munkavállalók kiküldetése – minimális bérszint – maximális munkaidő – otthontól távol töltött éjszakát magában foglaló munkahelyi kiküldetés díjazása – költségek megtérítése)
2012/C 136/06 A Héraðsdómur Reykjavíkur 2011. december 16-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Vín Tríó ehf. kontra Izlandi Állam ügyben (E-19/11. ügy)
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/07 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 136/08 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 136/09 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/10 Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 136/11 Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
2012/C 136/12 Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – Svájc és Liechtenstein földrajzi jelzései
2012. május 11. 55. évfolyam, C 136E
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

ÜLÉSSZAK: 2010–2011

2011. január 18–20-i ülések

Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg:  HL C 108 E, 2011.4.7.

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

2011. január 18., kedd

2012/C 136 E/01 A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus végrehajtása: a cselekvési terv félidős felülvizsgálata és a következő lépések
Az Európai Parlament 2011. január 18-i állásfoglalása a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus végrehajtásáról: a cselekvési terv félidős értékelése és az előrelépés útjai (2010/2101(INI))
2012/C 136 E/02 A mezőgazdaság elismerése startégiai ágazatként az élelmezésbiztonság terén
Az Európai Parlament 2011. január 18-i állásfoglalása az élelmezésbiztonsággal összefüggésben a mezőgazdaság stratégiai ágazatként történő elismeréséről (2010/2112(INI))
 

2011. január 19., szerda

2012/C 136 E/03 FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása a FLEGT önkéntes partnerségi megállapodásokról
2012/C 136 E/04 Az EK és a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása az EK és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodásról
2012/C 136 E/05 Nemzetközi örökbefogadás az Európai Unióban
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása az Európai Unión belüli nemzetközi örökbefogadásról
2012/C 136 E/06 Stabilizációs és társulási megállapodás az EK és Szerbia között
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása Szerbia európai integrációs folyamatáról
2012/C 136 E/07 Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről (2010/2084(INI))
2012/C 136 E/08 Asztmainhalátorok
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása a Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. számú petícióról egy versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság intézkedéseinek elmulasztásáról és ennek az érintett vállalkozásra kifejtett káros hatásáról
2012/C 136 E/09 A haiti helyzet egy évvel a földrengést követően: humanitárius segély és újjáépítés
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása a földrengés után egy évvel Haitin tapasztalható helyzetről: humanitárius segítségnyújtás és újjáépítés
2012/C 136 E/10 A szólásszabadság megsértése és szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés Litvániában
Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságának megsértéséről, valamint a szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetésről Litvániában
 

2011. január 20., csütörtök

2012/C 136 E/11 A keresztények helyzete a vallásszabadság tekintetében
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása a keresztények helyzetéről a vallásszabadság összefüggésében
2012/C 136 E/12 A fehéroroszországi helyzet
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása a fehéroroszországi helyzetről
2012/C 136 E/13 2009. évi jelentés a versenypolitikáról
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása a versenypolitikáról szóló 2009. évi jelentésről (2010/2137(INI))
2012/C 136 E/14 A távoli északra vonatkozó fenntartható uniós stratégia
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása az Északi-sarkvidékre vonatkozó fenntartható uniós politikáról (2009/2214(INI))
2012/C 136 E/15 Uniós stratégia a Fekete-tengerért
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájáról (2010/2087(INI))
2012/C 136 E/16 Pakisztán: a pandzsábi kormányzó, Szalman Taszír meggyilkolása
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása Pakisztánról, különös tekintettel Szalmán Tászír kormányzó meggyilkolására
2012/C 136 E/17 Brazília: Cesare Battisti kiadatása
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása Brazíliáról: Cesare Battisti kiadatása
2012/C 136 E/18 Irán, különös tekintettel Nasrin Sotoudeh ügyére
Az Európai Parlament 2011. január 20-i állásfoglalása Iránról – Naszrin Szotudeh ügyéről
 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament

2012/C 136 E/19 Az EU és Líbia közötti keretmegállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 20-i ajánlása a Tanácshoz az EU és Líbia közötti keretmegállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokról (2010/2268(INI))
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2011. január 18., kedd

2012/C 136 E/20 Részvénytársaságok egyesülése
Az Európai Parlament 2011. január 18-i jogalkotási állásfoglalása a részvénytársaságok egyesüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
P7_TC1-COD(2008)0009
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. január 18-án került elfogadásra a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikáció)
2012/C 136 E/21 Az EK és Jordánia közötti euro-mediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv
Az Európai Parlament 2011. január 18-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))
2012/C 136 E/22 Az EK és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti légiközlekedési megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 18-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))
2012/C 136 E/23 Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
Az Európai Parlament 2011. január 18-i jogalkotási állásfoglalása az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspont – első olvasat (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))
P7_TC2-COD(2008)0098
Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2011. január 18-án került elfogadásra az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 

2011. január 19., szerda

2012/C 136 E/24 A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok
Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (11038/2/2010 – C7-0266/2010 – 2008/0142(COD))
P7_TC2-COD(2008)0142
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2011. január 19-én került elfogadásra a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
2012/C 136 E/25 Az EU és Kamerun közötti, az erdészeti jogszabályokról szóló megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról (12796/2010 – C7-0339/2010 – 2010/0217(NLE))
2012/C 136 E/26 FLEGT önkéntes partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Kongói Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről (FLEGT) szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))
2012/C 136 E/27 Az EK és a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE))
2012/C 136 E/28 Az EK és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás
Az Európai Parlament 2011. január 19-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE))
2012. május 12. 55. évfolyam, C 137
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 137/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló […] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatról
 

III Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

 

Európai Központi Bank

2012/C 137/02 Az Európai Központi Bank véleménye (2012. március 2.) – az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2012/17)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 137/03 Az alábbi információt a 1375/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletben felsorolt Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER, Ibrahim Salih Mohammed AL-YACOUB, Hasan IZZ-AL-DIN (más néven GARBAYA, Ahmed; más néven SA-ID; más néven SALWWAN, Samir), Khalid Shaikh MOHAMMED (más néven ALI, Salem; más néven BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; más néven HENIN, Ashraf Refaat Nabith; más néven WADOOD, Khalid Adbul), Gama'a al-Islamiyya (más néven Al-Gama'a al-Islamiyya) (Iszlám Csoport), Alapítvány a Szent Föld Felszabadításáért és Fejlesztéséért, Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (Ejército de Liberación Nacional), Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ), Népi Front Palesztina Felszabadításért (PFLP), Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (más néven PFLP–Főparancsnokság), Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC), Fényes Ösvény (Sendero Luminoso – SL) figyelmébe ajánljuk
 

Európai Bizottság

2012/C 137/04 Euroátváltási árfolyamok
 

Számvevőszék

2012/C 137/05 5/2012. sz. különjelentés: „A közös külkapcsolati információs rendszer (CRIS)”
 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2012/C 137/06 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 137/07 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
2012/C 137/08 A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás
 

Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 137/09 Állami támogatás – Luxemburg – SA.34440 (12/C) állami támogatás – A Dexia BIL értékesítése – Felhívás észrevételek benyújtására az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése értelmében
2012. május 12. 55. évfolyam, C 138
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 138/01 Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában  HL C 133., 2012.5.5.
 

Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 138/02 C-59/12. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2012. február 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
2012/C 138/03 C-82/12. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2012. február 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Transportes Jordi Besora, S.L. kontra Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) és Generalitat de Catalunya
2012/C 138/04 C-86/12. sz. ügy: Cour administrative (Luxemburg) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou kontra Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
2012/C 138/05 C-87/12. sz. ügy: Cour administrative (Luxemburg) által 2012. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga és Labinot Ymeraga kontra Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
2012/C 138/06 C-96/12. sz. ügy: A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2012. március 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Domingos Freitas és Maria Adília Monteiro Pinto kontra Companhia de Seguros Allianz Portugal SA
2012/C 138/07 C-99/12. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2012. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eurofit SA kontra Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)
2012/C 138/08 C-104/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Köln-Nord kontra Wolfram Becker
2012/C 138/09 C-114/12. sz. ügy: 2012. március 1-jén benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Európai Unió Tanácsa
2012/C 138/10 C-115/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-488/10. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen a Francia Köztársaság által 2012. március 5-én benyújtott fellebbezés
2012/C 138/11 C-116/12. sz. ügy: A Dioikitiko Protodikeio Serron (Görögország) által 2012. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E. kontra Elliniko Dimosio.
2012/C 138/12 C-132/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-203/10. sz., Stichting Woonpunt és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2011. december 16-án hozott végzése ellen a Stichting Woonpunt és társai által 2012. március 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 138/13 C-133/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-202/10. sz., Stichting Woonlinie és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2011. december 16-án hozott végzése ellen a Stichting Woonlinie és társai által 2012. március 9-én benyújtott fellebbezés
2012/C 138/14 C-134/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Constanța (Románia) által 2012. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (tagjai — különös jogállással rendelkező köztisztviselők — az IPJ Tulcea rendőri állományába tartozó rendőrök nevében és érdekében eljárva) kontra Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea
2012/C 138/15 C-145/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-407/09. sz., Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH kontra Európai Bizottság ügyben 2012. január 9-én hozott végzése ellen a Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH által 2012. március 26-án benyújtott fellebbezés
2012/C 138/16 C-148/12. sz. ügy: 2012. március 26-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság
 

Törvényszék

2012/C 138/17 T-243/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Lengyelország kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Az új tagállamok csatlakozása miatt elfogadandó intézkedések — A 2003. évi csatlakozási okmány — A cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározása és e készletek felszámolásának pénzügyi következményei — Az elsődleges jog valamely rendelkezése által követett cél — 2007/361/EK határozat”)
2012/C 138/18 T-247/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Szlovákia kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Az új tagállamok csatlakozása miatt elfogadandó intézkedések — A 2003. évi csatlakozási okmány — A cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározása és e készletek felszámolásának pénzügyi következményei — Az elsődleges jog valamely rendelkezése által követett cél — 2007/361/EK határozat”)
2012/C 138/19 T-248/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Cseh Köztársaság kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Az új tagállamok csatlakozása miatt elfogadandó intézkedések — A 2003. évi csatlakozási okmány — A cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározása és e készletek felszámolásának pénzügyi következményei — Az elsődleges jog valamely rendelkezése által követett cél — 2007/361/EK határozat”)
2012/C 138/20 T-262/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Litvánia kontra Bizottság („Mezőgazdaság — Közös piacszervezés — Az új tagállamok csatlakozása miatt elfogadandó intézkedések — A 2003. évi csatlakozási okmány — A cukortól eltérő mezőgazdasági termékek többletkészleteinek meghatározása és e készletek felszámolásának pénzügyi következményei — Az elsődleges jog valamely rendelkezése által követett cél — 2007/361/EK határozat”)
2012/C 138/21 T-336/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Telefónica és Telefónica de España kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai — Az EK 82. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — Árprés — A piacok meghatározása — Erőfölény — Visszaélés — Az árprés kiszámítása — A visszaélés hatásai — A Bizottság hatásköre — Védelemhez való jog — Szubszidiaritás — Arányosság — Jogbiztonság — Jóhiszemű együttműködés — A gondos ügyintézés elve — Bírságok”)
2012/C 138/22 T-398/07. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Spanyolország kontra Bizottság („Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A széles sávú internet-hozzáférés spanyol piacai — Az EK 82. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — Árprés — Jóhiszemű együttműködés — Az EK 82. cikk ultra vires alkalmazása — Jogbiztonság — Bizalomvédelem”)
2012/C 138/23 T-214/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i ítélete — Rehbein kontra OHIM — Dias Martinho (OUTBURST) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OUTBURST közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi OUTBURST nemzeti szóvédjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 42. cikkének (2) és (3) bekezdése) — A bizonyítékokra elsőként a fellebbezési tanács előtt történő hivatkozás — A 40/94 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése (jelenleg a 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése) — A 2868/95/EK rendelet 22. szabályának (2) bekezdése”)
2012/C 138/24 T-296/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i ítélete — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung kontra Bizottság (Az INTI keretében kifizetett támogatás — A kedvezményezettnek fizetendő összeg meghatározása — Értékelési hibák)
2012/C 138/25 T-41/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i ítélete — Hipp kontra OHIM — Nestlé (Bebio) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Bebio közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi, BEBA közösségi és nemzetközi szóvédjegy — A lajstromozás részben megtagadása — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)
2012/C 138/26 T-123/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i ítélete — Ryanair kontra Bizottság („Állami támogatások — Valamely légitársaságnak nyújtott és e légitársaság saját tőkéjébe beszámítható kölcsön — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Valamely légitársaság eszközeinek elidegenítése — A vizsgálat előzetes szakaszának végén támogatás hiányát megállapító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Kereshetőségi jog — Érdekelt fél — Elfogadhatóság — Komoly nehézségek — Hatáskör — Indokolási kötelezettség”)
2012/C 138/27 T-417/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Poslovni Sistem Mercator kontra OHIM — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MERCATOR STUDIOS közösségi szóvédjegy bejelentése — A Mercator és a Mercator Slovenska košarica korábbi nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A jó hírnév veszélyeztetésének hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)
2012/C 138/28 T-111/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Portugália kontra Bizottság („ERFA — Pénzügyi támogatás csökkentése — A portugál gazdasági hálózat korszerűsítését célzó operatív program — Pontos és ellenőrizhető kötelező erejű célkitűzések — Jogos bizalom”)
2012/C 138/29 T-190/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 28-i ítélete — Egan és Hackett kontra Parlament (Dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Európai Parlament egykori képviselői asszisztenseinek jegyzékei — A hozzáférés megtagadása — Az egyén magánéletének és integritásának védelmére vonatkozó kivétel — A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában — 45/2001/EK rendelet)
2012/C 138/30 T-369/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — You-Q BV kontra OHIM Apple Corps (BEATLE) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BEATLE közösségi ábrás védjegy bejelentése — BEATLES és THE BEATLES korábbi közösségi és nemzeti ábrás és szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — Jóhírnév — A korábbi védjegyek megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása”)
2012/C 138/31 T-547/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Omya kontra OHIM — Alpha Calcit (CALCIMATT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A CALCIMATT közösségi szóvédjegy bejelentése — A CALCILAN korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A lajstromozás megtagadása”)
2012/C 138/32 T-242/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 29-i ítélete — Kaltenbach & Voigt kontra OHIM (3D eXam) („Közösségi védjegy — Nemzetközi lajstromozás — Az oltalom területi kiterjesztésére irányuló kérelem — A 3D eXam ábrás védjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg és megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)
2012/C 138/33 T-453/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. március 6-i végzése — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — EMOGA, EMGA és EMVA — Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által kifizetett kiadások — Az európai uniós finanszírozásból kizárt kiadások — Regionális hatóság — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság”)
2012/C 138/34 T-106/12. sz. ügy: 2012. február 29-én benyújtott kereset — Cytochroma Development kontra OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
2012/C 138/35 T-117/12. sz. ügy: 2012. március 14-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság
2012/C 138/36 T-118/12. sz. ügy: 2012. március 14-én benyújtott kereset — ANKO kontra Bizottság
2012/C 138/37 T-125/12. sz. ügy: 2012. március 14-én benyújtott kereset — Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság
 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 138/38 F-56/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Strobl kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kinevezés — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók — Az új, kevésbé előnyös szabályok alkalmazásával történő besorolás — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke — Jogos bizalom — Az egyenlőség elve — Koron alapuló hátrányos megkülönböztetés)
2012/C 138/39 F-70/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Mische kontra Bizottság (Közszolgálat — Kinevezés — Az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt kiírt, de annak hatályba lépése után befejezett versenyvizsga sikeres pályázója — Az új, kevésbé előnyös szabályok alkalmazásával történő besorolás)
2012/C 138/40 F-93/05. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Mische kontra Parlament (Közszolgálat — Kinevezés — Felvétel és egyidejűleg más intézményhez történő áthelyezés — Az új, kevésbé előnyös szabályok alkalmazásával történő besorolás — A kereset elfogadhatósága — A keresetindításhoz fűződő érdek — Késedelem)
2012/C 138/41 F-18/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. november 10-i ítélete — Merhzaoui kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — Besorolási fokozatba való besorolás — Tisztviselővé kinevezett helyi alkalmazottak — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 10. cikke — 2008. évi előléptetési időszak — Az AST előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők érdemeinek összehasonlító vizsgálata — A 2005/2006-os értékelő jelentéseken alapuló eljárás — A vállalt felelősség szintjének szempontja)
2012/C 138/42 F-20/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. november 10-i ítélete — Juvyns kontra Tanács (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2008. évi előléptetési időszak — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — A 2005/2006-os értékelő jelentéseken alapuló eljárás — A vállalt felelősség szintjének szempontja)
2012/C 138/43 F-19/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. március 28-i ítélete — Marsili kontra Bizottság (Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való felvétel mellőzése — A szóbeli vizsga értékelése — A vizsgabizottság összetétele)
2012/C 138/44 F-27/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. március 10-i ítélete — Begue és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — A rendszeres készenléti szolgálatra köteles munkavállalóknak fizetett juttatás — A személyzeti szabályzat 55. és 56b. cikke — 495/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet)
2012/C 138/45 F-28/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. március 15-i ítélete — Mioni kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikkében előírt feltételek — A szolgálatba lépés előtti szokásos lakóhely)
2012/C 138/46 F-72/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — da Silva Tenreiro kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése — A személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja — Nyilvánvaló értékelési hiba — Hatáskörrel való visszaélés — Indokolás)
2012/C 138/47 F-74/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Kimman kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A személyzeti szabályzat 43. cikke — A személyzeti szabályzat 45. cikke — A 2009. évi értékelési időszak — Teljesítményszintbe való besorolás — Előmeneteli pontokat odaítélő határozat — Előmeneteli jelentés — Az ad hoc csoport véleménye — Az indokolási kötelezettség megsértése — Hivatalból felhozott jogalap — Bizonyítási teher)
2012/C 138/48 F-80/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — AJ kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A személyzeti szabályzat 43. és 45. cikke — Értékelő jelentés — Nyilvánvaló értékelési hiba — Indokolás)
2012/C 138/49 F-81/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 14-i ítélete — Praskevicius kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — A személyzeti szabályzat 45. cikke — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Érdempontok — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Indokolás)
2012/C 138/50 F-89/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 8-i ítélete — Bovagnet kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Családi támogatások — Iskoláztatási támogatás — Tandíj — Fogalom)
2012/C 138/51 F-100/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. február 29-i ítélete — AM kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Szociális biztonság — Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás — A személyzeti szabályzat 73. cikke — Agyi érkatasztrófa baleseti eredete elismerésének megtagadása — Orvosi bizottság — A kollegialitás elve)
2012/C 138/52 F-113/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. február 15-i ítélete — AT kontra EACEA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Értékelő jelentés — Végső jelleg — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Határozott idejű munkaszerződés azonnali hatállyal történő felmondása szakmai alkalmatlanság miatt — Bírósági felülvizsgálat — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)
2012/C 138/53 F-114/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Bowles, Larue és Whitehead kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Általános illetménykiigazítás — A számítás módja — Ideiglenes adatok — Gazdasági és pénzügyi válság — Egyedi körülmények — Sérelmet okozó aktus — Illetményelszámolás — Ideiglenes aktus)
2012/C 138/54 F-119/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. november 29-i ítélete — Di Tullio kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Nemzeti szolgálati szabadság — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 18. cikke — Hivatásos katona — Területi parancsnoki időszak teljesítése — Megtagadás)
2012/C 138/55 F-121/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete — Heath kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Nyugdíjrendszer — Nyugdíjalap — Éves nyugdíjemelés — A fogyasztói árakhoz igazított mutató — A nyugdíjalap biztosítási matematikusának véleménye — A személyzeti bizottság véleményének kikérése — A felügyeleti bizottság véleményének kikérése — Kollektív tárgyaláshoz való jog)
2012/C 138/56 F-123/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. február 1-jei ítélete — Bancale és Buccheri kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Belső versenyvizsgák — Vizsgára bocsátási feltételek — Az oklevél megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalat — Oklevél — Az oklevél megszerzését megelőzően szerzett képesítések — Egyenértékűség)
2012/C 138/57 F-36/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. március 28-i ítélete — BD kontra Bizottság (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazottak — Szerződés meghosszabbításának elmaradása — A személyzeti szabályzat 11a. cikke — Összeférhetetlenség — Bizalmi viszony — Külső tevékenység — Az ártatlanság vélelme)
2012/C 138/58 F-71/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. május 12-i végzése — Caminiti kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset — A 723/2004/EU, Euratom rendelet hatályba lépése — A személyzeti szabályzat 44. és 46. cikke — A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 7. cikke — Besorolás — Szorzótényező — Előmeneteli pontok)
2012/C 138/59 F-21/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. március 16-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Jogellenesség — A valamely ügyben felmerült költségekkel kapcsolatos levélnek a felperest ebben az ügyben képviselő ügyvéd részére történő megküldése — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikke)
2012/C 138/60 F-32/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. április 13-i végzése — Wilk kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — A költségek megtérítése — Letelepedési támogatás — A családdal együtt való letelepedés az alkalmazás helyén — Jogalap nélkül fizetett összeg visszatérítése — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan vagy jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)
2012/C 138/61 F-46/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. június 22-i végzése — AD kontra Bizottság (Okafogyottság)
2012/C 138/62 F-57/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése — Pedeferri és társai kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kereset — Olyan személyek, akik az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallják magukat — Elfogadhatatlanság — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)
2012/C 138/63 F-59/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. május 10-i végzése — Barthel, Reiffers és Massez kontra Bíróság (Közszolgálat — Eljárásjogi kérdések — Elfogadhatatlansági kifogás — Elkésett panasz — Elfogadhatatlanság)
2012/C 138/64 F-67/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. június 21-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A költségek megállapítása iránti kártérítési kereset — Elfogadhatatlanság)
2012/C 138/65 F-69/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. szeptember 8-i végzése — Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Jogellenesség — A valamely ügyben felmerült költségekkel kapcsolatos levélnek a felperest ebben az ügyben képviselő ügyvéd részére történő megküldése — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset — Az eljárási szabályzat 94. cikke)
2012/C 138/66 F-107/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. március 17-i végzése — AP kontra Bíróság (Közszolgálat — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)
2012/C 138/67 F-108/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. július 25-i végzése — Filice és társai kontra Bíróság (Közszolgálat — A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása — Okafogyottság)
2012/C 138/68 F-18/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése — Zaffino kontra Bizottság (Közszolgálat — Olyan személyek, akik az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallják magukat — Kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)
2012/C 138/69 F-19/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése — Galvan kontra Bizottság (Közszolgálat — Olyan személy, aki az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallja magát — Kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)
2012/C 138/70 F-20/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése — Bracalente kontra Bizottság (Közszolgálat — Olyan személyek, akik az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallják magukat — Kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)
2012/C 138/71 F-21/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. július 7-i végzése — Pirri kontra Bizottság (Közszolgálat — Olyan személy, aki az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallja magát — Kereset — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása)
2012/C 138/72 F-85/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. december 6-i végzése — Wendelboe kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Közbenső kérdések — Elfogadhatatlansági kifogás — Az előléptetés mellőzése — Másik intézménybe történő áthelyezés azon időszak során, amely alatt a tisztviselőt előléptették volna az eredeti intézményében — Panasz — Elkésettség — Elfogadhatatlanság)
2012/C 138/73 F-12/12. sz. ügy: 2012. január 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/74 F-13/12. sz. ügy: 2012. február 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/75 F-14/12. sz. ügy: 2012. február 4-én benyújtott kereset — ZZ kontra Európai Számvevőszék
2012/C 138/76 F-16/12. sz. ügy: 2012. február 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/77 F-17/12. sz. ügy: 2012. február 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/78 F-18/12. sz. ügy: 2012. február 9-én benyújtott kereset — ZZ és ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/79 F-19/12. sz. ügy: 2012. február 13-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/80 F-20/12. sz. ügy: 2012. február 15-én benyújtott kereset — ZZ kontra Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
2012/C 138/81 F-22/12. sz. ügy: 2012. február 17-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság és CEPOL
2012/C 138/82 F-23/12. sz. ügy: 2012. február 20-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság
2012/C 138/83 F-24/12. sz. ügy: 2012. február 27-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 138/84 F-25/12. sz. ügy: 2012. február 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/85 F-30/12. sz. ügy: 2012. március 5-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/86 F-32/12. sz. ügy: 2012. március 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság
2012/C 138/87 F-35/12. sz. ügy: 2012. március 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra BEREC
2012/C 138/88 F-38/12. sz. ügy: 2012. március 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra FRA
2012/C 138/89 F-39/12. sz. ügy: 2012. március 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra Számvevőszék
2012/C 138/90 F-41/12. sz. ügy: 2012. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament
2012/C 138/91 F-138/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. szeptember 16-i végzése — Van Arum kontra Parlament
2012/C 138/92 F-76/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. április 4-i végzése — Behmer kontra Parlament
2012/C 138/93 F-24/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 13-i végzése — Wagner-Leclercq kontra Tanács
2012/C 138/94 F-18/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. február 15-i végzése — Capidis kontra Bizottság
2012/C 138/95 F-24/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. március 11-i végzése — Kaskarelis kontra Bizottság
2012/C 138/96 F-37/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 12-i végzése — Stratakis kontra Bizottság
2012/C 138/97 F-95/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 10-i végzése — Bömcke kontra EBB
2012/C 138/98 F-103/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. július 25-i végzése — Jaeger kontra Eurofound
2012/C 138/99 F-105/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 10-i végzése — Bömcke kontra EBB
2012/C 138/100 F-127/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. február 10-i végzése — Bömcke kontra EBB
2012/C 138/101 F-5/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. szeptember 19-i végzése — Mariën kontra Bizottság
2012/C 138/102 F-15/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. szeptember 19-i végzése — Mariën kontra SEAE
2012/C 138/103 F-26/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. november 18-i végzése — AC kontra Tanács
2012/C 138/104 F-30/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. október 21-i végzése — Torijano Montero kontra Tanács
2012/C 138/105 F-35/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. december 7-i végzése — Svitana kontra Parlament
2012/C 138/106 F-68/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2012. január 12-i végzése — Schreiber kontra Bizottság
2012. május 15. 55. évfolyam, C 139
 

Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 139/01 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői kártya funkcióit tartalmazó vezetői engedély tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról
2012/C 139/02 Az európai adatvédelmi biztos véleménye a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatról
 

II Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 139/03 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6551 – Kellogg Company/Pringles Snack Business)
2012/C 139/04 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6516 – Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital Group)
2012/C 139/05 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6534 – Wienerberger/Pipelife International)
2012/C 139/06 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6527 – Rio Tinto/Richards Bay Minerals)
2012/C 139/07 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6518 – ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited)
 

IV Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2012/C 139/08 Értesítés a 2012/256/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP tanácsi határozatban és a 410/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére
 

Európai Bizottság

2012/C 139/09 Euroátváltási árfolyamok
 

Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 139/10 Pályázati felhívás – EACEA/15/12 – Fiatalok lendületben program – Ifjúsági támogató rendszerek – 4.3. alprogram – Az ifjúságsegítők mobilitásának támogatása
 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 139/11 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6579 – Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
2012/C 139/12 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6565 – Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL – Áreas SA) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

 

Termékeink

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal (Online/DVD) adatbázisunk tartalmazza valamennyi működő vagy törölt magyarországi cég összes Cégközlönyben közzétett vagy csak az KIM-től (korábban IRM) átvett nyilvános adatát. A hetente frissülő rendszerben felsorolásra kerülnek a mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok három évre visszamenőleg. Az előző szolgáltatás kiegészítve az Opten - Kapcsolati Háló és Opten -Személyes Kapcsolati Háló modullal feltérképezi a cégek közötti kapcsolati viszonyokat és a vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket.


Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer - EOKR: a szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.


A MÉRLEGTÁR a cégeknek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2010. december 31-én lezárt beszámolókból származnak.


Online CÉGELEMZÉS szolgáltatásunk cég-, pénzügyi és tartozás adatok, valamint személyi kapcsolatok alapján objektív modellben adja meg a kérdéses cég értékelését, javasolt kereskedelmi hitelmaximumát.


Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatásunk - APAFI: a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, azok bármely bejegyzett adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy cégjegyzékszám alapján.

Külföldi céginformáció rendelhető tőlünk rövid határidővel. Európai cégek, pénzügyi adatokkal és csődkockázati besorolással bővített, cégriportjait szolgáltatjuk ügyfeleink részére.

Pályázati management összetett szolgáltatásunk egyedi igényekre szabott pályázatfigyelést biztosít, majd a pályázat elkészítését követően, a pályázatban bemutatott projekt befejezéséig segíti ügyfeleinket, a pályázati folyamat adminisztratív feladatainak ellátásában is.

Üzleti Navigátor Füzetsorozatunk évente többször adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel jelentkezik, melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére.

Marketing adatbázisok: a kommunikációs és marketing ügynökségek elengedhetetlen, folyamatosan frissített információforrása, mely az általunk gyűjtött forrásokra támaszkodó adatbázis. A piacon működő cégek legfontosabb telefon és fax számai, honlap illetve e-mail címei mellett feltünteti az árbevétel és létszám kategóriákat is.

OptiJUS (Online/DVD) jogi-adatbázis szolgáltatásunk összességében több mint 50 ezer magyar jogszabályt, 90 ezer egyéb jogi eszközt, 53 ezer európai uniós joganyagot, 67 ezer alkotmánybírósági, legfelsőbb bírósági, ítélőtáblai, egyéb bírósági, közbeszerzési és versenytanácsi határozatot tartalmaz. Minőségileg igen fontos szerepet játszik az adatbázisban megtalálható 27 jogszabályi nagykommentár, a mintegy 1800 irat- és nyomtatványminta, továbbá 38 ezer tárgyszó, melyek köre folyamatosan bővül. Az adattartalomhoz a felhasználók moduláris előfizetési lehetőséggel férhetnek hozzá. A felhasználói igények rugalmas kielégítése érdekében előfizetőink már az alapszolgáltatás keretében is hozzáférhetnek a magyar jogszabályok mellet a több mint 12 ezer bírósági határozathoz, 2 magyarázathoz (Ptk., KET), és mintegy 1200 iratmintához.

E-kommentár: A Nagykommentár- és az AdóTb modulokban megtalálható kommentárok elektronikus formában, egyenként is megrendelhetőek ajándék adathordozón.

Nyomtatott kiadványaink:

ADÓ TBtár 2011

Zsebtörvénytár 2011
KET Kérdezz-Felelek
Az Alkotmány Kommentárja

Jema - Jogesetek Magyarázata

Nagykommentár a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (1959. évi IV. törvény)

Feliratkozás és leiratkozás. Tudnivalók

Amennyiben Ön a továbbiakban nem kívánja a hírlevelet megkapni Hírlevél leiratkozás oldalunkon kérheti a hírlevél-küldés megszüntetését.
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet a jövőben szeretné saját címére megkapni, küldjön e-mail-t a feliratkozas@opten.hu címre.
Amennyiben úgy gondolja, a hírlevélben szereplő információk ismerősének, kollégájának is hasznosak lehetnek, küldjön nekik ajánlást!

Partnereink

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat: 06 1/222 3130
Fax: 06 1/470 0750
Értékesítés: 06 1/696 0688
Cím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Internet: www.opten.hu
A szolgáltatásokkal kapcsolatos ismertető oldal: www.opten.hu
E-mail: opten@opten.hu


Az adat- és jogvédelmi, valamint a szerzői jogi nyilatkozat megtekinthető ide kattintva.
OPTEN Kft. Minden jog fenntartva!